Referat: 12. maj 2022 kl. 13:00

Lok. 1.8. Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Jens S. Højland
 • Jesper Lærke
 • Henrik Andersen
 • Susanne Høj
 • Erik Viborg
 • Henrik Hammelsvang
 • Pia Vestergaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden

Fraværende
 • Jesper Lærke ()
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ansøgning om støtte til projektet Sange fra Hvide Sande

Sagsnr: 22-009771

Sagsfremstilling

Kulturprojektet Sange fra Hvide Sande søger Ringkøbing Skjern Kommune om et tilskud på 70.000 kr. årligt i en 2-årig periode, i alt 140.000 kr. fordelt over 2022 og 2023.

Projektets formål er at:

 • Give nyt liv til lokalhistorien gennem nye moderne egnsviser.
 • Styrke fællesskabet på tværs af generationer og baggrund gennem musik og kulturelle oplevelser med områdets historie som omdrejningspunkt.
 • Styrke den lokale tilknytning, sammenhængskraft og stolthed over egen by, kultur- og naturarv.
 • Skabe afsæt for en fællessangstradition, der bunder i egnens DNA og unikke historie.
 • Bidrage med flere kulturoplevelser i kommunen.
 • Involvere borgerne aktivt i en kreativ og kunstnerisk proces.
 • Formidle historien om området på en ny og spændende måde for både lokale og kommende gæster og tilflyttere.

De to projektmagere - Silja Holtan og Kennet Lauridsen - ønsker at facilitere fællesskabende kulturoplevelser og skabe grobund for en fremtidig fællessangs-tradition med afsæt Holmlands Klits lokalhistorie, og sammen med borgerne i området skabe moderne egnssange. 

Sangene skal være med til at styrke fællesskabet og bidrage til den lokale forankring, stolthed og sammenhængskraft.  Samtidig skal de være med til at formidle den unikke historie om Holmsland Klit til både lokale og turister og være et vigtigt vindue ind i områdets sjæl for nye tilflyttere.

Projektet formidler således både lokalhistorie, kultur- og naturarv - og skal lære børn, unge og voksne om historien i nærområdet på en ny og integrerende måde.

I forarbejdet til projektet, som har været i gang siden 2020, har der allerede været en bred involvering af lokale parter, og som bilag er der vedlagt samarbejdsaftaler med f.eks. Holmsland Klit Turistforening og Klittens Borgerforening.

Hovedaktiviteter og tidsplan:

Kompositionen af de nye egnsviser foregår bl.a. ved lokalhistorisk research, samtaler og samtale-koncerter, der inviterer borgerne til at dele sine egne erindringer og fortællinger.

Sangene samles i en sangbog med noder, tekster og baggrundshistorier, så de også kan spilles og synges i fremtiden.

Projektet kulminerer i større samlende fællessangsarrangementer og koncerter, hvor både børn og voksne mødes om at synge deres fælles historie i kraft af de nyskrevne egnsviser. Der indspilles også øvemateriale, som skal bruges til indstudering til kor- og fællessangsworkshops, så det bliver nemt og overskueligt for alle at være med.

Derudover dokumenteres processen og mødet mellem de lokale og de professionelle sangskrivere i en mindre musik- & dokumentarfilm. Den skal både være med til at markedsføre projektet og området, men også stå som minde til eftertiden og inspirere til lignende projekter i fremtiden.

Projektets hovedaktivitet 1:

 • Research, Inspirations-samtaler, Samtalekoncerter (2022)
 • Komposition af 8-10 nye egnsviser (2022 - start 2023)

Projektets hovedaktivitet 2:

 • Sang & Nodehæfte samt øvemateriale til indstudering (slut 2022 – forår 2023)

Projektets hovedaktivitet 3:

 • Fællessangsarrangementer, Korworkshops & Koncerter m. borgerne som medaktører – (sommer og efterår 2023)
 • On-location koncerter “I sangenes fodspor” på fx Abelines Gård og i Lyngvig Fyr – sangene opføres i den historiske setting, de er inspireret af. (sommer 2022 – slut 2023)

Projektets hovedaktivitet 4:

 • Musik- & Dokumentarfilm om processen og projektet (vinter 2023)

Projektets budget:

UDGIFTER

 

 

Konsulentudgifter:

 

 

Projektleder & Komponisthonorar

643.650

 

Videofotograf

24.500

 

Studietekniker

52.500

 

Lydtekniker

24.500

 

Projektkonsulent

10.000

 

Musikerhonorar

52.500

 

Filmproducer

24.500

 

Grafiker

21.500

 

Nodeskribent

14.000

 

Øvrige udgifter:

 

 

Transport

45.000

 

Markedsføring & PR

50.000

 

Tryksager

45.000

 

Leje af teknisk udstyr

56.000

 

Leje af lokaler

15.000

 

Revisor

4.000

 

UDGIFTER I ALT

1.082.150

 

 

INDTÆGTER

 

 

Landdistriktspuljen

331.650

(bevilliget)

Egen finansiering (projektleder)

148.000

(bevilliget)

Ringkøbing Skjern Kommune

140.000

(søges som 2 x 70.000 over 2 år)

Lokale fonde og sponsorer

185.000

(søgt)

Sol & Strand - Søndervig

12.500

(bevilliget)

Koda

10.000

(bevilliget)

Andre fonde

195.000

(søgt)

Statens Kunstfond

60.000

(søgt)

INDTÆGTER I ALT

1.082.150

 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Projektet kan finansieres af Kulturpuljen. Her resterer der i 2022 et ikke disponeret beløb på 690.000 kr. brutto. Dette er inkl. overførte midler fra 2021. I 2023 er der afsat 577.000 kr.

Effektvurdering

Projektet har en stærk lokal forankring, og involvering og giver et nyt kreativt og anderledes perspektiv på Holmslands Klits lokalhistorie. 
Projektet passer ind i Fritidslivspolitikkens vision om "et mangfoldigt og involverende kultur- og fritidsliv, hvor der er plads til både nærhed og internationalt udsyn", samt målsætningen om at "styrke samarbejdet mellem professionelle og frivillige aktører på tværs af faciliteter".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget beslutter om ansøgningen kan imødekommes. 

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at bevilge 70.000 kr. i 2022 og 70.000 kr. i 2023 finansieret af Kulturpuljen.

Fraværende
 • Susanne Høj ()
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Mødekalender 2023

Sagsnr: 22-008150

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødekalender for byråds- og udvalgsmøderne i 2023.

Kadencen for byråds- og udvalgsmøderne er som følgende:

 • Ét byrådsmøde så vidt muligt den 3. tirsdag i hver måned
 • To månedlige møder i Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget før hvert byrådsmøde.
 • Et møde i hver måned i Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget (EKAU), Beskæftigelsesudvalget (BU), Børne- og Familieudvalget (BFU), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Social- og Sundhedsudvalget (SSU).

Der er taget udgangspunkt i - og hensyn til - følgende i forslaget:

 • Der skal jf. styrelsesloven være mindst 3 uger mellem byrådsmøderne i september og oktober på grund af 2 behandlinger af budgetforslaget og budgetoverslagene.
 • Budgetkonferencen er placeret sidst i august af hensyn til bedre tid til at få materialet færdigt og til indhentning af så mange oplysninger som muligt.
 • Byrådets oktober-møde skal holdes inden den 15. oktober, da 2. behandlingen af budgetforslaget skal foretages senest denne dato.
 • Der er ikke tidsmæssigt sammenfald for byrådsmedlemmerne, som sidder i flere udvalg, når der holdes flere udvalgsmøder samme dag.
 • Der holdes ikke møder i vinterferien (uge 7), de 3 dage før påske, i juli, i efterårsferien (uge 42) og i uge 52.

Derudover er der reserveret tid til:

 • Et budgetorienteringsmøde i august før budgetkonferencen.
 • Budgetkonference i august.
 • Ét temamøde for byrådet pr. kvartal.
 • Seks møder i Bevillingsnævnet (som ligger umiddelbart forud for ØU) Forskellige konference- og temadage, som KL arrangerer for udvalgene (så vidt muligt).

Udkastet til mødekalender behandles således:

 • Direktionen den 19. marts 2022
 • Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2022
 • Børne- og Familieudvalget den 11. maj 2022
 • Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2022
 • Beskæftigelsesudvalget den 12. maj 2022
 • Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget den 16. maj 2022
 • Teknik- og Miljøudvalget den 17. maj 2022
 • Økonomiudvalget den 17. maj 2022
 • Byrådet den 14. juni 2022

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Styrelsesloven §§ 8 og 20.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslaget til politisk mødekalender for 2023 vedrørende udvalgets møder og aktiviteter.BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte mødekalenderen for 2023.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budget- og råderumsforslag 2023-2026, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr: 21-024326

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning på mødet den 21. april 2022 udarbejdet skemaer til endelig prioritering med henblik på behandling på budgetseminaret i august måned.

Anlæg:

På anlægsområdet er der udarbejdet skema for følgende projekter:

 • Opgradering af bibliotekslokaler i Skjern og Ringkøbing

Råderumsforslag:

Der er udarbejdet følgende råderumsforslag for i alt 3,2 mio. kr. årligt:

 • Biblioteker
 • Museer
 • Kulturskolen
 • Andre kulturelle opgaver
 • Stadion og idrætsanlæg
 • Andre fritidsfaciliteter
 • Folkeoplysende voksen undervisning
 • Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde
 • Lokaletilskud

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslagene med henblik på endelig prioritering.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at videresende anlægsforslaget vedrørende renovering og nyindretning af bibliotekerne til budgetseminaret.

Desuden blev det besluttet, at følgende råderumsforslag i prioriteret rækkefølge sendes videre til budgetseminaret:

 1. Stadion og idrætsanlæg
 2. Folkeoplysende voksen undervisning
 3. Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde
 4. Lokaletilskud
 5. Andre kulturelle opgaver
 6. Andre fritidsfaciliteter
 7. Biblioteker
 8. Kulturskolen
 9. Museer

Et mindretal med Jens Højland og Susanne Høj ønskede, at Teatret OM skulle indgå i råderumskataloget.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Budgetopfølgning pr. 30. april 2022, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 21-027264

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2022, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet merforbrug på i alt 1,328 mio. kr. på udvalgets driftsbudget fordelt med et forventet merforbrug på Kulturområdet på 2,089 mio. kr. samt et samlet forventet mindre forbrug på 0,761 mio. kr. på Fritidsområdet.

Budgetopfølgningen på hovedområderne fremgår af nedenstående oversigt.

Kultur:

På Kulturområdet består det forventede merforbrug af følgende:

 • Film- og TV-projekter 0,4 mio. kr.
 • Vinterlysfestival/lysevent 0,4 mio. kr.
 • Projektansættelse i Kultur 0,2 mio. kr.
 • Culture Up 0,24 mio. kr.
 • Artist in residence 0,567 mio. kr.
 • Øvrige områder 0,282 mio. kr.

Det forventede merforbrug finansieres af overførte midler fra 2021.

Fritid:

På Fritidsområdet består det samlede mindre forbrug af følgende:

 • Stadions, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter. Her forventes der et samlet mindre forbrug på 0,516 mio. kr. 
 • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inklusiv aftenskole. Et samlet mindre forbrug på 0,53 mio. kr. hovedsageligt på aktivitetstilskud.
 • Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Der forventes et merforbrug på 0,285 mio. kr.

Det samlede forventede mindre forbrug overføres til 2023.

Det bemærkes, at lokaletilskudsområdet fortsat er sat til at gå i 0 i 2022. Der har de seneste år været årlige mindre forbrug på området, og det gør sig formentlig også gældende i 2022. Dette følges der op på i takt med, at foreningerne indsender deres regnskaber.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der der overført i alt 19,708 mio. kr. fra 2021 til 2022 inkl. Biblioteket og Kulturskolen. Der er pt. disponeret med i alt 13,512 mio. kr. af midlerne.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen for april måned 2022 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Rammeaftale med hallerne

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing