Referat: 21. januar 2020 kl. 08:00

Mødelokalet Dækket, Smed Sørensens Vej, Ringkøbing
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Helge Albertsen
 • Bjarne Svendsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Hanne Simonsen
 • Trine Ørskov
 • Jørgen Rabjerg
 • Enok Linde

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Enhedsledelse i Ringkøbing by

Sagsnr: 19-024965

Sagsfremstilling

Efter byrådets behandling af sagen om indførsel af enhedsledelse i Ringkøbing by den 19. november 2019 har forslaget været udsendt i høring i de berørte forældre- og skolebestyrelser samt i Handicaprådet og MED-organisationen. Børne- og Familieudvalgets skal tage stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer i forslaget, inden det oversendes til endelig godkendelse i byrådet.

Ifølge forslaget nedlægges Ringkøbing Skole og Alkjærskolen pr. 1. august 2020. I stedet oprettes med virkning fra samme dato én ny skole i Ringkøbing med én bestyrelse og én ledelse. Alkjærskolens og Ringkøbing Skoles distrikter sammenlægges til ét ny skoledistrikt med en afdelingsskole på henholdsvis Ringkøbing Skoles og Alkjærskolens nuværende matrikel.

På dagtilbudsområdet er der i dag fire dagtilbud samt dagplejen. Disse er organiseret som to enheder – én i Rindumområdet og én i Alkjærområdet. Ifølge forslaget sammenlægges disse fire dagtilbud til ét dagtilbud på fire matrikler. Der bliver med andre ord ét pasningsdistrikt med én fælles forældrebestyrelse og én ledelse for hele dagtilbudsområdet i Ringkøbing. Ændringen er gældende fra den 1. august 2020.

Baggrunden for forslaget om indførsel af enhedsledelse er et ønske om en model, der vil åbne mulighed for en mere ligelig fordeling af tosprogede børn og elever i Ringkøbing by. Målet er at andelen af tosprogede ikke overstige 30%.

Høringssvarene er vedlagt som bilag til punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 700 af 23/06 2014 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Gennemføres forslaget, åbnes der mulighed for en mere ligelig fordeling af to-sprogede børn og elever i Ringkøbing by. Ved fordelingen vil der også skulle tages hensyn til andre kriterier end etnicitet - herunder afstand, søskendeforhold, forældreønsker og eventuelle særlige behov hos barnet eller familien.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer i forslaget om indførsel af enhedsledelse i Ringkøbing by, inden dette oversendes til byrådet.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede de indkomne høringssvar, og et flertal i udvalget besluttede at oversende forslaget til endelig godkendelse i Byrådet.

Jørgen Rabjerg ønsker, at spørgsmålet om helhedsledelse i Ringkøbing by drøftes i forbindelse med arbejdet i § 17, stk. 4-udvalget vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Nye veje på det specialiserede område - behandling af høringssvar

Sagsnr: 17-040676

Sagsfremstilling

Et forslag til ændringer i det specialiserede område under Børne- og Familieudvalget har været udsendt i høring. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer i forslaget, inden det oversendes til behandling i byrådet.

Børne- og Familieudvalget godkendte den 17. december 2019, at et forslag med følgende elementer blev udsendt i høring i skole- og forældrebestyrelser, Handicaprådet og de to FagMED på børne- og familieområdet:

 1. Det Fælles Børne- og Ungesyn udgør fortsat fundamentet for det daglige arbejde med børn og unge og dermed også for en kommunal inklusionsstrategi. Målet er ikke, at alle børn skal kunne rummes i et alment tilbud. Der er fortsat børn, der har brug for et specialiseret tilbud. Målet er dog, at børn med behov for specialpædagogisk bistand så vidt muligt og i højere grad end i dag skal støttes i et alment tilbud.
 2. De almene tilbud under Dagtilbud og Undervisning inddeles i 3 distrikter ledet af hver sin distriktsleder. Oprettelsen af distriktslederstillingerne sker inden for den samlede ramme til ledelse og vil blandt andet medføre justeringer i den administrative ledelse af Dagtilbud og Undervisning. Distrikts-inddelingen træder i kraft pr. 1. august 2020.
  Distrikterne består af følgende skoledistrikter med tilhørende dagtilbud:
  Vest:   Hvide Sande, Holmsland, Tim, Hee, Alkjær, Ringkøbing, Lem og Højmark.
  Øst:    Spjald, Videbæk, Vorgod-Barde, Fjelstervang og Nr. Vium-Troldhede
  Syd:    Bork, Tarm, Ådum, Kirkeskolen, Faster, Rækker Mølle, Borris, Stauning og Amagerskolen
  Børne- og Familieudvalget kan gennemføre mindre justeringer i distriktsinddelingen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
 3. Under forudsætning af godkendelse af punkt 2 decentraliseres en væsentlig del af budgettet til specialiserede tilbud på skole- og dagtilbudsområdet med virkning fra den 1. januar 2021. Børne- og Familieudvalget bemyndiges til at udforme en konkret model, som sikrer en betydelig forøgelse af det ledelsesmæssige handlerum i skoler og dagtilbud og en afbalanceret fordeling af budgetrisikoen mellem distrikterne og det centrale niveau.     
 4. For at tilføre mere ledelseskraft til det specialiserede område oprettes i 2020 en ny afdelingslederstilling i Dagtilbud og Undervisning. Stillingen finansieres af budgettet til de specialiserede tilbud. Den nye afdelingsleder får ledelsen af kommunens specialskoler og specialcentre.    
 5. Under forudsætning af godkendelse af punkt 2 omorganiseres Ringkøbing-Skjern Kommunes særlige tværfaglige samarbejde vedrørende børn med behov for pædagogisk, psykologisk støtte, Børn og Ungetjenesten, med henblik på, at der kan ydes hurtigere støtte tæt på dagtilbud og skoler. Der indgås således en samarbejdsaftale mellem PPR og hvert distrikt. Samarbejdsaftalen specificerer de ressourcer, der er til rådighed til betjening i distriktet. Det enkelte distrikts andel af PPR-ressourcerne fastlægges på grundlag af distriktets andel af 0 – 16 årige i kommunen.
 6. Der gennemføres i foråret 2022 en evaluering af foreslåede tiltag - herunder distriktsmodellen - efter retningslinjer fastsat af Børne- og Familieudvalget.

Alle høringssvar er sammen med høringsmaterialet - herunder rapporten "Nye veje på det specialiserede område, december 2019" - vedlagt som bilag.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om der på baggrund af høringssvarene skal ske ændringer i forslaget som beskrevet i ovenstående punkt 1 - 6, inden dette oversendes til behandling i byrådet. Der gøres opmærksom på, at punkt 3, dvs. forslaget om decentralisering af en væsentlig del af budgettet på det specialiserede område, hænger sammen med punkt 2. Decentralisering af budgettet bør således efter administrationens vurdering kun gennemføres til økonomisk robuste enheder, hvor budgetansvaret er entydigt defineret. På tilsvarende vis bygger det konkrete forslag om omorganisering af Børn og Ungetjenesten, punkt 5, på en distriktsopdeling af de almene dagtilbud og skoler.

Såfremt Børne- og Familieudvalget ikke kan indstille punkt 2 vedrørende distriktsinddelingen til godkendelse i byrådet, anbefaler administrationen, at der udarbejdes et helt nyt oplæg om det specialiserede området efter udvalgets nærmere tilkendegivelser. 

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om forslaget som beskrevet i punkt 1 - 6 i sagsfremstillingen skal fremsendes til behandling i byrådet.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede de indkomne høringssvar, og et flertal besluttede at oversende forslaget til endelig godkendelse i Byrådet med følgende ændring/tilføjelse:

 • I inklusionsstrategien tilføjes formålet: "Alle børn skal inkluderes i et tilbud, der passer dem, hvor de har mulighed for at lære og udvikle sig fagligt såvel som socialt og personligt".

Udvalget anmodede administrationen udarbejde et oplæg til besvarelse af rejste spørgsmål og bemærkninger i de indkomne høringssvar.

Bjarne Svendsen og Svend Boye Thomsen kan ikke støtte en distriktsmodel og de deraf afledte konsekvenser.

Jørgen Rabjerg ønsker, at sagen drøftes i forbindelse med arbejdet i § 17, stk. 4-udvalget vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Mulighedsstudie for Skjernåskolen

Sagsnr: 19-009054

Sagsfremstilling

På Skjernåskolen har der i de senere år været betydelige pladsproblemer som følge af en stor tilgang af elever. Det særlige dagtilbud, Specialbørnehaven under Skjernåskolen, har tilsvarende oplevet et pres som følge af tilgang af flere børn. I 2019 er der fundet en delvis og midlertidig løsning gennem leje af pavilloner frem til medio 2023. Børne- og Familieudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorledes der kan findes en varig løsning på baggrund af et mulighedskatalog udarbejdet af en arbejdsgruppe.

Hvad er baggrunden?

Siden kommunalreformen i 2007 har Ringkøbing-Skjern Kommune kun undtagelsesvist henvist elever til specialundervisning uden for kommunen. Tilbuddet på Skjernåskolen er på den anden side blevet udvidet, således at der på skolen i dag undervises elever med autisme spektrum forstyrrelser, som tidligere ville have fået et undervisningstilbud på en specialskole i Herning. Dette er den væsentligste årsag til, at skolens elevtal er vokset kraftigt.

Pladsproblemerne er dokumenteret af blandt andre Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) i en rapport fra december 2017. Fra skolens side bliver der gjort opmærksom på, at problemerne ikke kun skyldes tilgang af elever, men også at skolens rammer ikke fuldt ud tilgodeser elevernes behov. Blandt andet mangler der egnede faglokaler og grupperum.

Som en midlertidig løsning på problemerne bevilgede Byrådet i 2018 midler til leje af pavilloner i op til 4 år. Pavillonerne er opsat i sommeren 2019. Den 28. februar 2019 godkendte Børne- og Familieudvalget et projektkommissorium for udarbejdelse af et mulighedsstudie for Skjernåskolen.

Det politiske fokus på det specialiserede område inden for Dagtilbud og Undervisning kan medføre ændringer i fremtiden i behovet for pladser på kommunens specialtilbud. Projektgruppen har imidlertid taget udgangspunkt i den nuværende belægning i vurderingen af kapacitetsbehovet. 

På anlægsbudgettet for 2020 er desuden afsat 0,5 mio. kr. til projektbeskrivelse.

Hvilke muligheder er der for at løse problemerne?

I mulighedsstudiet, der er vedlagt som bilag til punktet, er der beskrevet 3 overordnede løsningsscenarier:

 1. Til- og ombygning ved Skjernåskolen
 2. Inddragelse af indvendige arealer på Amagerskolen og ombygning af Skjernåskolen
 3. Udflytning af en større gruppe elever + ombygning af Skjernåskolen

For hver af de 3 scenarier er der beskrevet fordele og udfordringer. Analysen går dog ikke i dybden, og der mangler økonomiske overslag. Det skyldes stor usikkerhed angående forudsætningerne. Byrådet har nedsat et særligt udvalg efter styrelseslovens § 17 stk. 4, som skal se på skolestrukturen i hele kommunen. Ændringer i skolestrukturen vil kunne åbne nogle muligheder for løsning af Skjernåskolens pladsproblemer. På nuværende tidspunkt er der imidlertid ingen viden om, hvilke ændringer der eventuelt vil blive gennemført.

Hvad anbefaler administrationen?

For at sikre at en varig løsning kan være klar, når lejeperioden for pavillonerne udløber i 2023, anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med scenarie 1. Til- og ombygning ved Skjernåskolen kan gennemføres, uanset hvad der sker med skolestrukturen. En løsning, hvor tilbuddet til børnene fortsat er samlet på én matrikel, kan være dyrere at etablere, men har omvendt nogle driftsmæssige fordele frem for en løsning, hvor nogle af børnene flyttes til andre rammer. Deles tilbuddet op, kan det således være nødvendigt at etablere dobbeltfunktioner for at opretholde samme grad af faglig specialisering. 

Som nævnt er der på anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til projektbeskrivelse. Projektgruppen anbefaler, at disse midler frigives med henblik på, at der med bistand fra et eksternt konsulentfirma kan udarbejdes et skitseprojekt med udgangspunkt i scenarie 1 i foråret 2020. Store dele af planlægningsarbejdet vedrørende lokalebehov og indretning vil stadig kunne anvendes, hvis en løsning skal realiseres helt eller delvist gennem udnyttelse af eksisterende bygningsarealer. Efter projektgruppens vurdering vil dette arbejde derfor ikke vil være spildt, hvis der senere viser sig muligheder for at anvende bygningsarealer på andre skoler gennem ændringer i skolestrukturen. Skitseprojektet skal kunne anvendes som grundlag for fremsendelse af forslag til byrådets budgetkonference i 2020.

På udvalgsmødet deltager en repræsentant for Skjernåskolen, en repræsentant for Ejendomscentret og en repræsentant fra Dagtilbud og Undervisning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at antallet af 6 - 16 årige i Ringkøbing-Skjern Kommune forventes at falde med 10% frem mod 2025. Faldet i børnetallet vil alt andet lige også påvirke antallet af børn/elever i Skjernåskolens målgruppe.

For Skjernåskolens vedkommende er elevtallet p.t. på 101 elever. Ud fra den aldersmæssige sammensætning af de 101 elever går de 23 af elever p.t. i 9. eller 10. klassetrin, og er dermed udskrevet fra Skjernåskolen senest 1. august 2021. Hertil skal så tillægges indskrivningen i de kommende to skoleår. I 2019 blev der indskrevet 6 nye elever på Skjernåskolen.

Hertil kommer de initiativer, der påtænkes iværksat gennem "Nye veje på det specialiserede område", som gennem lokale løsninger på distriktsskolen, forventes at give færre elever på specialskolerne.

Ud fra ovenstående kan det forventes, at elevtallet på Skjernåskolen i de kommende år vil være faldende.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til et skitseprojekt med udgangspunkt i scenarie 1, dvs. til- og ombygning ved Skjernåskolen.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Etablering af nye lokaler til Ungdomsskolen i den sydlige del af kommunen

Sagsnr: 20-000625

Sagsfremstilling

Ungdomsskolen har lejet lokaler i den gamle Byskole i Skjern men er nu opsagt, og ejendommen er udbudt til salg. På budgettet for 2020 er afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til etablering af nye lokaler. Børne- og Familieudvalget anmodes om at udpege en repræsentant til en styregruppe for det projekt, der skal lede frem til etableringen af nye rammer for Ungdomsskolens aktiviteter i den sydlige del af kommunen.

Styregruppens opgave er at følge projektet gennem alle faser og skal godkende overordnede spørgsmål vedrørende organisering, tidsplan, ressourcer, kvalitet, budget og budgetopfølgning.

Da Ungdomsskolens lejemål på Byskolen, som beskrevet, er opsagt, haster det med at finde en ny løsning. Efter administrationens vurdering vil det heller ikke være muligt at etablere den nødvendige plads inden for rådighedsbeløbet på 10 mio. kr. alene gennem nybyggeri. Som følge heraf kan det blive nødvendigt at bede Børne- og Familieudvalget om at tage stilling til køb eller på anden vis overtagelse af eksisterende lokaler, inden der kan udarbejdes et egentligt programoplæg, som nærmere beskriver detaljerne i det anlægsprojekt, der ønskes gennemført.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget udpeger en repræsentant til en styregruppe, og at Ejendomscentret anmodes om at udpege en formand for styregruppen og en projektleder.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. at Børne- og Familieudvalget udpeger en repræsentant til en styregruppe for projektet
 2. at Ejendomscentret anmodes om at udpege en formand for styregruppen og en projektleder

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling og udpegede Jørgen Rabjerg som medlem af styregruppen.

Kopier link til punktet  -   Print

6: SFO-tilbud i specialskoler og specialcentre

Sagsnr: 20-000183

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har på sit møde den 17. december 2019 bedt om en orientering om SFO-tilbuddet i specialskoler og specialcentre.

Der er ikke alle steder oprettet en egentlig SFO, men hvis det er tilfældet tilrettelægges SFO aktiviteterne ud fra en mål- og indholdsbeskrivelse, som er godkendt i skolebestyrelsen. Specialskolerne og specialcentrene bliver ved budgetlægningen tildelt midler i forhold til den pasningsopgave, de skal løse.

Specialskoler

Kommunens 3 specialskoler har forskellige målgrupper, og derfor er fritidstilbuddet også meget forskelligt.

Skjernåskolen har et SFO-tilbud med forældrebetaling til alle skolens elever uanset årgang om morgenen fra kl. 6.30 til undervisningen starter, og fra undervisningsdagen slutter og til klokken 16.30. Fredag indtil kl. 15.45. Ved afkortning af undervisningstimetallet tilbydes pædagogisk aktivitet i SFO regi. Eleverne kan også holde fri.

Der holdes som udgangspunktet lukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag, to uger i sommerferien og mellem jul og nytår, - dog ikke, hvis der er familier, som ønsker et tilbud i lukkeperioderne, som ikke kan løses på anden vis. 

SFO'en er opdelt i forskellige grupper, som understøtter børnenes læring og udvikling. 

Rindum Kjærgaard er der ikke en egentlig SFO, men efter beslutning i Børne- og Familieudvalget i 2010 er åbningstiden udvidet for de elever i børnehaveklassen til og med 3. klasse, der har et pasningsbehov. Den udvidede åbningstid er alle dage fra kl. 7.00, til skoletiden starter kl. 7.50, og igen mandag til torsdag fra kl. 14.30 til kl. 16.00 og fra kl. 12.30 til kl. 14.30 om fredagen. Tilbuddet er betalingsfrit og benyttes i øjeblikket af ca. 2-3 elever dagligt.

På ikke-skoledage er der mulighed for pasning i Krummeluren, Ringkøbing Skoles SFO, hvor der er indrettet et særligt rum til børnene fra Rindum Kjærgaard. I 2019 var 5 børn fra Rindum Kjærgaard tilmeldt pasning i Kummeluren. Nye børn i 0. klasse, der har behov for et pasningstilbud i uge 32, tilbydes dog pasning på Rindum Kjærgaard.

Dagskolen Opsund er en specialskole under Ungdomsskolen for elever i alderen 14 - 18 år. Dagskolen har derfor ikke en egentlig skolefritidsordning. Ungdomsskolens fritidstilbud kan dog benyttes og bliver det både af Dagskolens elever og af elever fra kommunens øvrige specialundervisningstilbud. 

Specialcentre

Eleverne fra Specialcenter Syd, Øst og Vest i børnehaveklassen til og med 3. klasse kan med forældrebetaling bruge SFO'erne på henholdsvis Amagerskolen, Spjald Skole og Ringkøbing Skole. SFO'erne her har generelt samme åbningstider som SFO'erne på kommunens øvrige skoler. Det indebærer bl.a. lukning i uge 29 og 30 - eventuelt med mulighed for nødpasning i samarbejde med en anden skole.  

De 3 SFO'er tager imidlertid på flere måder særligt hensyn til børnene fra specialcentrene. Det sker bl.a. gennem en højere pædagognormering og ved at reservere særlige basisrum til dem. Der tildeles således 1 ekstra fuldtidspædagogstilling udover den almindelige normering i SFO'erne på 1,35 time pr. barn.

Sammenlignet med SFO'erne på Spjald Skole og Ringkøbing Skole udgør børnene fra specialcentret en stor andel af børnene i SFO'erne på Amagerskolen. Det skyldes, at en stor andel af børnene i de almindelige klasser tidligere har gået i børnehave i privatinstitutionen Børnegården Katholt og fortsætter her i fritidsordningen, efter de er begyndt i skolen.

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede sagen og anmodede administrationen undersøge behovet for og de økonomiske konsekvenser ved oprettelse af et SFO-tilbud på Rindum Kjærgaard. 


Kopier link til punktet  -   Print

7: Praksisfaglighed i folkeskolen

Sagsnr: 18-032111

Sagsfremstilling

Den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden" blev vedtaget den 7. maj 2019. Loven indeholder en række initiativer, som skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Der er følgende elementer i loven, som får økonomiske konsekvenser for skolerne.

 1. Indførelse af toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag, som skal afsluttes med en prøve i 8. klasse. Følgende fag er omfattet af Loven: Håndværk og Design, madkundskab, musik og billedkunst. Alle skoler skal minimum udbyde 2 af de 4 valgfag. Heraf skal Håndværk og Design udbydes som valgfag på alle skoler
 2. Mulighed for, at erhvervsskoler og folkeskoler i højere grad kan indgå samarbejder med hinanden, således at institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan varetage udvalgte dele af undervisningen af elever fra folkeskolen, både i erhvervsskolen og i folkeskolens fysiske rammer.

I forhold til punkt 2 har skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune indgået aftale med Skjern Tekniske Skole, om et samarbejde omkring undervisningen i Håndværk og Design og Madkundskab. I løbet af valgfagets to år kalkuleres med 4 hele undervisningsdage i faglokalerne på Skjern Tekniske Skole.

Efterfølgende er den økonomiske kompensation (DUT-reguleringen) til kommunerne, som følge af lovændringerne, forhandlet på plads.

For Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende er DUT-reguleringen følgende:

2020 2021 2022 2023
Valgfag i 7.-9. klasse på erhvervsskoler 151.000 151.000 151.000 151.000
Afholdelse af prøver 300.000 300.000 300.000
Materialeudgifter 51.000 51.000 51.000
I alt 151.000 502.000 502.000 502.000

Lederen af UU deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskoleloven.

Økonomi

Økonomi bemærker, at DUT-reguleringen er afsat til dækning er skolernes udgifter til:

 • undervisningen på Skjern Tekniske Skole, samt udgifter til befordring for undervisning "ud af huset"
 • prøveafholdelse
 • øgede omkostninger til materialer som følge af indførelse af praktiske/musiske valgfag

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at Dagtilbud og Undervisnings budgetramme forhøjes med 151.000 kr. i 2020 og 501.000 kr. i 2021 og fremefter finansieret af DUT-reguleringen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Belægningssituationen i Dagplejen, dagtilbud og skolefritidsordninger 2019

Sagsnr: 19-001685

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget ønsker at få en årlig orientering om belægningssituationen i Dagplejen, dagtilbud og skolefritidsordninger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I forhold til de prognoser Pladsanvisningen har udarbejdet er der flere steder, der har været en mindre indskrivning end forventet, dette især i forhold til børnehavebørn og skolebørn. Det skyldes blandt andet fraflytninger, og så har det været muligt for privatinstitutionerne at optage flere børn.

Dagplejen, vuggestueafdelinger og privat pasningsordning

 

Primo 2019

Ultimo 2019

Difference

Dagplejen

542

452

-88

Privat pasningsordning

242

211

-35

Antallet af børn i Dagplejen og i private pasningsordninger er faldet i løbet af året.

Antallet af børn i vuggestueafdelinger er steget med 10. Merindskrivningen i vuggestueafdelingerne sker især i de områder, hvor der ikke er dagplejere, men også i Tim, hvor det i perioder har været svært at have den fornødne kapacitet i Dagplejen.

Pasning af egne børn

 

2019

Udbetalt tilskud

1.945.000 kr.

Antal familier

58

Gennemsnit antal børn pr. måned

34

Kommunale dagtilbud

Normeringen i børnehaverne er beregnet som en gennemsnitlig årsnormering. Normeringen er udarbejdet ud fra en beslutning om, at børn overflyttes til børnehave den 1. i den måned de fylder 2 år plus 10 måneder. Afvigelser i den gennemsnitlige årsnormering på mere end +/- 1 barn afregnes ved årets udgang.

 

2018

2019

Mindre indskrivning

11

8

Større indskrivning

15

13

Gennemsnit årsnormering inden for bagatelgrænsen +/- 1 barn

(Ingen afregning)

4

9

Afregning fra dagtilbud pr. 31.12

966.000 kr.

564.000 kr.

Privatinstitutioner

 

Primo 2019

Ultimo 2019

Difference

Vuggestuealder

101

90

-11

Børnehavealder

342

365

+23

Skolealder

166

180

+16

Børnetallet i privatinstitutionerne er faldet i forhold til børn i vuggestuealderen, men steget i forhold til børn i børnehave- og skolealderen.

Skolefritidsordninger

Normeringen i skolefritidsordningerne er beregnet som en gennemsnitlig årsnormering. Normeringen er udarbejdet ud fra en beslutning om, at børn overflyttes fra børnehave til skolefritidsordning pr. 1. august, bortset fra Hvide Sande, hvor børn overflyttes pr. 1. juni, og at børn udmeldes den 31. juli, det år de skal i 4 klasse.

Afvigelser i den gennemsnitlige årsnormering på mere end +/- 3 børn afregnes ved årets udgang.

 

2018

2019

Mindre indskrivning

9

5

Større indskrivning

2

2

Gennemsnit årsnormering inden for bagatelgrænsen

Ingen afregning

7

11

Opfylder ikke minimumsnormeringen på 59 børn*)

Ingen afregning

5

5

Afregning til SFO’er 31.12.

708.000 kr.

468.000 kr.

*) Holmsland Skole, Lem Stationsskole, Fjelstervang Skole, Bork Skole og Amagerskolen

Skoleudsættelser
Andelen af skoleudsættelser for skoleåret 2019/2020 er faldende i forhold til tidligere år og er på 5,2% af årgangen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Indkaldelse af stedfortræder for Benjamin Morthorst til Sundhedsrådet

Sagsnr: 18-002582

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Benjamin Morthorst, Kristendemokraterne er forhindret i at varetage sine kommunale hverv grundet højskoleophold. Benjamin Morthorst har repræsenteret Børne- og Familieudvalget i Sundhedsrådet, hvorved en stedfortræder skal vælges.

Byrådet har den 10. december 2019 besluttet at betingelserne for en stedfortræder er opfyldt ved byrådsmedlem Benjamin Morthorst fravær i en forventet periode fra den 31. december 2019 til den 5. juni 2020. Enok Linde indkaldes som stedfortræder for Benjamin Morthorst i Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Børne- og Familieudvalget har tidligere udpeget Benjamin Morthorst som repræsentant i Sundhedsrådet, og udvalget bedes tage stilling til, hvem der i Benjamin Morthorsts fravær skal repræsentere udvalget i Sundhedsrådet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, 

 • At Børne- og Familieudvalget vælger en stedfortræder til Sundhedsrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget valgte Enok Linde som stedfortræder til Sundhedsrådet.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Mindre anlægssager 2019 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 20-000028

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i 2011 at mindre anlægssager, som bliver finansieret fuldt ud af aftaleenhedernes eget driftsbudget, fremsendes samlet gennem fagudvalgene til godkendelse i Byrådet ved regnskabsårets afslutning.

For Børne- og Familieudvalgets område har der i 2019 været 1 projekt.

Troldhede Børnehus og Nr. Vium-Troldhede Skoles Skolefritidsordning har ombygget/renoveret deres fælles legeplads for 725.000 kr. excl. moms. Udgiften finansieres af Børnehusets og Skolefritidsordningens driftsbudgetter inklusiv deres akkumulerede overførsler fra tidligere år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der meddeles en anlægsbevilling på 725.000 kr. finansieret af Troldhede Børnehus og Nr. Vium-Troldhede Skoles Skolefritidsordnings driftsbudgetter.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Budgetopfølgning 2020 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-000173

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 1. januar 2020 på Børne- og Familieudvalgets område viser et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr.

Det samlede merforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 2,6 mio. kr.
 • Børn og Familie - merforbrug på 3,9 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse
Undervisning
Specialundervisning/støtte 15.976 18.676 2.700
STU, FGU og EGU 25.103 20.203 -4.900
Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS 79.697 79.497 -200
Fælles udgifter/indtægter 3.556 3.456 -100
Dagtilbud
Dagtilbud/SFO - flere/færre børn -34.934 -34.934 0
Private tilbud - flere/færre børn 48.001 48.001 0
Dagplejen 42.706 42.706 0
Fælles udgifter/indtægter 9.033 8.933 -100
Undervisning/dagtilbud
Mellemkommunal - almen 1.033 1.033 0
Befordring - special 19.107 19.107 0
Samlet resultat 209.278 206.678 -2.600

Oversigten viser et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. som fordeler sig på følgende områder:

 • merforbrug på 2,7 mio. kr. som følge af flere børn/elever i specialskoler og centerklasser og specialbørnehaven. Beløbet er inklusiv en forventet årsafregning i 2020 til specialenhederne på 1,6 mio. kr.
 • mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på området for ungdomsuddannelse. Mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter til den nye ungdomsuddannelse FGU, hvor der ikke har været så stor en elevtilgang, som forventet. Herudover forventes der igangsat færre STU- og EGU-elever end budgetlagt.
 • mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af færre elever i 10. klasse, og færre PA-elever i de kommunale dagtilbud.

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse
Anbringelser 96.084 99.984 3.900
Central refusionsordning SDE -6.742 -6.742 0
Øvrige foranstaltninger 5.519 5.519 0
Forebyggende foranstaltninger 17.913 17.913 0
Sikrede institutioner 5.205 5.205 0
Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste 5.712 5.712 0
Udviklingspulje 10.629 10.629 0
Samlet resultat 134.320 138.220 3.900

Oversigten viser et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr., som følge af flere anbringelser end budgetlagt. Kontraktforhandlerens resultater pr. 1. januar 2020 er medtaget i ovenstående beløb.

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 1. januar 2020 5 flere anbringelser end budgetlagt. Sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er 14.000 højere end budgetlagt, giver det et forventet merforbrug til anbringelser på 3,9 mio. kr.

Administrationen kan herudover oplyse, at der er sket/sker ændringer i flere anbringelsessager ultimo december og i januar måned, som vil få positiv indflydelse på merforbruget. Der er endnu ikke fuld kendskab over de økonomiske konsekvenser i sagerne, og ændringerne er dermed ikke medtaget i ovenstående tal, men konsekvenserne vil være indregnet i budgetopfølgningen pr. 31. januar 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi anbefaler, at Børn og Familie's igangsatte initiativer omkring kontraktforhandlinger fastholdes og videreføres

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-000644

Sagsfremstilling

1.
Orientering om dagplejesituationen i Spjald.

2.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om:

 • Afholdt første møde i § 17, stk. 4-udvalget vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kopier link til punktet  -   Print

13: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk