Referat: 25. februar 2020 kl. 08:00

Hover Torsted Børnehus, Hoverdalvej 2, Hover
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Helge Albertsen
 • Bjarne Svendsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Trine Ørskov
 • Svend Boye Thomsen
 • Enok Linde
 • Hanne Simonsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Helge Albertsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Orientering fra Hover Torsted Børnehus

Sagsnr: 20-000644

Sagsfremstilling

Orientering fra Hover Torsted Børnehus.

Dagtilbudslederen af Hover Torsted Børnehus vil fra kl. 8.00-8.30 give en orientering om Hover Torsted Børnehus.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Helge Albertsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Kapacitetsproblemer i Ådum Børneunivers, Hemmet Børnehus og Holmsland Børnehus

Sagsnr: 19-012395

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet er optaget et samlet rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. til løsning af kapacitetsproblemer i 3 daginstitutioner. Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til projektet i Ådum Børneunivers, projektet i Hemmet Børnehus og til forundersøgelser mv. vedrørende projektet i Holmsland Børnehus.

I 2019 blev der gennemført en prognose over udviklingen i belægningen i kommunens dagtilbud. Prognosens resultater blev sammenholdt med dagtilbuddenes kapacitet. Undersøgelsen viste, at der må forventes vedvarende kapacitetsproblemer i Ådum Børneunivers, Hemmet Børnehus og Holmsland Børnehus. På denne baggrund blev der ved budgetlægningen optaget et samlet rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. til løsning af kapacitetsproblemerne.

I Ådum Børneunivers kan kapacitetsproblemerne afhjælpes ved at tage et lokale på institutionens 1. sal i brug. Det kræver opsætning af skillevæg og brandtrappe til en samlet anslået udgift på 300.000 kr.

I Hemmet har der været flere løsningsmuligheder på tale. Den billigste løsning indebærer, at der oprettes en afdeling af børnehaven på Bork Skole, som ligger i en afstand af ca. 4 kilometer. Udgifterne til tilpasning af lokaler mv. på Bork Skole er anslået til ca. 150.000 kr. Løsningen indebærer dog, at institutionen bliver opdelt på 2 matrikler med de ulemper, der følger heraf - herunder højere udgifter til personaledækning i ydertimer. Fra bestyrelsen, ledelsen og personalet i institutionen er der givet udtryk for, at man ikke ønsker denne løsning. Den bedste og dyreste løsning indebærer, at der etableres en tilbygning på omkring 80 kvadratmeter til Hemmet Børnehus. Denne løsning forventes at koste omkring 1,9 mio. kr. Da Hemmet Børnehus er en selvejende institution, vil der skulle oprettes et gældsbrev på et beløb, som svarer til anlægsudgiften. Gældsbrevet kan afskrives over en periode på 10 år. Kommunens planafdelingen vurderer, at en sådan tilbygning er så væsentlig en ændring, at der muligvis skal laves en lokalplan for området. Et mere konkret og detaljeret projekt skal dog foreligge, før det endeligt kan afgøres.

Holmsland Børnehus er lokaliseret i Kloster. Her er der større tvivl om, hvad der er den bedste løsning. Som følge af den begrænsede plads på grunden, forudsætter en udvidelse af børnehuset, at der overføres areal fra landzone til Kloster byzone ved en ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Selv med inddragelse af et areal fra landzonen er det usikkert, om der kan etableres en tilbygning på grunden, som vil kunne give en god helhedsløsning. Administrationen ønsker derfor at undersøge de forskellige muligheder nærmere - herunder muligheden for at etablere en løsning på Holmsland Skole. Til finansiering af diverse undersøgelser mv. i den forbindelse ønskes frigivet 0,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

Administrationen anbefaler, at projektet i Ådum Børneunivers gennemføres så hurtigt, det kan lade sig gøre. For så vidt angår Hemmet Børnehus anbefaler administrationen, at det godkendes, at der etableres en tilbygning ved institutionen, dog således at et byggeprojekt naturligvis skal afvente godkendelse af en eventuel ny lokalplan for området. Inden der tages stilling til projektet i Kloster vedrørende Holmsland Børnehus ønsker administrationen, at der gennemføres flere undersøgelser.

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at der gives en samlet anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til:

 1. opsætning af skillevæg og brandtrappe i Ådum Børneunivers
 2. en tilbygning til Hemmet Børnehus samt
 3. forundersøgelser mv. vedrørende Holmsland Børnehus

finansieret af rådighedsbeløbet på 4,7 mio. kr.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Godkendelse og finansiering af mindre anlægsprojekter i Børnenes Rige Ølstrup og No Børnehus

Sagsnr: 20-003187

Sagsfremstilling

På budgettet for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. under Børne- og Familieudvalget til finansiering af mindre anlægsprojekter. Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at der godkendes ansøgninger vedrørende projekter i 2 dagtilbud finansieret af rådighedsbeløbet.

Det drejer sig om følgende projekter:

 1. Fra Børnenes Rige Ølstrup er fremsendt en ansøgning om finansiering af inddækning af et halvtag til en anslået udgift på 60.000 kr. Der er en høj belægning i Børnenes Rige, og ændringen skal give institutionen større fleksibilitet på den måde, at børnene kan sove, spise og opholde sig udenfor selv i dårligt vejr. Børnenes Rige anvender lokaler, som er lejet af Kernen i Ølstrup. Projektet er godkendt af repræsentanter for Kernen.
 2. Forældrebestyrelsen for No Børnehus søger om 380.000 kr. til finansiering af en ombygning, hvorved det bliver muligt at opnå større brandsikkerhed ved at skabe plads til alle børnene i stueetagen. 1. etagen, som i dag også anvendes som basislokaler for børnehavebørn, vil efter ombygningen udelukkende blive anvendt til møder og til personalefaciliteter. Forholdene i dag er ikke ulovlige, eftersom den nuværende indretning af institutionen er godkendt efter et tidligere bygningsreglement. Flugtvejene på 1.salen er imidlertid problematiske, da børn og medarbejdere kun kan forlade bygningen ved at forcere et rækværk og gå ud på et flat tag, hvor der ligger en stige. Det vurderes i øvrigt, at ombygningen vil give bedre personalefaciliteter og skabe en mere sammenhængende og overskuelig indretning af institutionen.

Samlet er der ansøgninger for et beløb på 440.000 kr. Ansøgninger og overslag over udgifterne er vedlagt som bilag. Administrationen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på beløbet finansieret af rådighedsbeløbet til anlægspuljen.

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 440.000 kr. til om- og tilbygninger i Børnenes Rige Ølstrup og No Børnehus finansieret af rådighedsbeløbet til Børne- og Familieudvalgets anlægspulje.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Kvalitetsrapport på skoleområdet 2019

Sagsnr: 19-020496

Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 40a bestemmer, at kommunalbestyrelsen hvert andet år skal udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskolen. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsnets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå og kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

Er niveauet i folkeskolen eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet.

Det er administrationens sammenfattende vurdering, at niveauet i Rinkøbing-Skjern Kommunes skoler generelt er tilfredsstillende.

Resultaterne i Ringkøbing-Skjern Kommune er på de fleste områder over eller på niveau med resultaterne på landsplan. Det er lykkedes at nedbringe antallet af elever med dårlige resultater i de nationale test. Der er dog ikke et entydigt billede af, at det er lykkedes at øge andelen af de allerdygtigste elever.
Karaktergennemsnittet for 9. klasse i de bundne prøver er stadig under landsgennemsnittet – dog kun 0,2 karakterpoint i 2018/2019.
Eleverne i Ringkøbing-Skjern Kommune trives generelt godt, med en beskeden positiv udvikling over de seneste tre skoleår.
Skolerne opnår forskellige resultater. Nogle skoler og klasser opfylder til fulde målsætningerne, mens enkelte skoler og klasser på visse områder står over for større udfordringer.

Med udgangspunkt i den Dialogbaseret Aftalestyring (DBA) samarbejder skolerne med administrationen om at vende udviklingen dér, hvor det skønnes nødvendigt.

Kvalitetsrapporten 2019 har forinden drøftelse i kommunalbestyrelsen været til udtalelse hos skolebestyrelserne i januar 2020. Skolebestyrelsernes kommentarer er medtaget sidst i kvalitetsrapporten.

Kvalitetsrapporten skal være godkendt i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts i året efter det skoleår rapporten omhandler.

Kvalitetsrapport 2019 er udarbejdet efter bekendtgørelsen fra 2014 og skal være et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj. Oplysninger i rapporten er indhentet fra Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Uddannelsesstatistik er en del af Undervisningsministeriets Datavarehus på uddannelsesområdet. På Uddannelsesstatistik findes alle de indikatorer, som er obligatoriske i kvalitetsrapporten samt en række supplerende oplysninger. De fleste tabeller og grafer viser henholdsvis kommunens tal i forhold til landsgennemsnittet og de enkelte skolers tal i forhold til kommunegennemsnittet.

Kvalitetsrapporten dækker skoleårene 2017/2018 og 2018/2019.

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskolelovens § 40a.

Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kvalitetsrapporten 2019 oversendes til godkendelse i Byrådet.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at der fremadrettet sættes særligt fokus på elevernes trivsel. Administrationen blev anmodet om at udarbejde et oplæg til, hvorledes der kan arbejdes videre med det. Udvalget tilkendegav endeligt, at man i de  fremtidige kvalitetsrapporter ønsker en tættere sammenhæng med udvalgets politikker på området.

Fraværende
 • Helge Albertsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ansøgning om oprettelse af privat fritidshjem i Tarm

Sagsnr: 20-000917

Sagsfremstilling

Anne Mette Sommer Laursen søger om oprettelse af privat fritidshjem, Madam Mims Fritidshjem, i Tarm, pr. 1. august 2020.

Fritidshjemmet ønskes oprettet i forbindelse med Tarm Idrætscenter, Skovvej 25, 6880 Tarm. Tarm Idrætscenter har givet Anne Mette Sommer Laursen fuldmagt til at søge om etableringen af det private fritidshjem i lejede lokaler.

Ringkøbing-Skjern Kommune har givet en forhåndsgodkendelse af muligheden for etablering af et fritidshjem i lokalerne.

Der søges om godkendelse til at kunne modtage 100 børn i aldersgruppen 0. - 3. klasse.

Ansøgeren har udarbejdet vedtægter for Madam Mims Fritidshjem og administrationen kan oplyse, at ansøgningen og vedtægter opfylder de krav, der stilles i dagtilbudsloven og i  "Godkendelseskriterier for private institutioner".

Når en privatinstitution er godkendt, skal Ringkøbing-Skjern Kommune og privatinstitutionen, ifølge "Godkendelseskriterier for private institutioner", indgå en samarbejdsaftale.

Administrationen oplyser, at en privatinstitution, i henhold til "Godkendelseskriterier for private institutioner" først har krav på at få tilskud, løbende måned + 3 måneder efter godkendelse.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved behandling af sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven § 52, stk. 5 og § 60.

Økonomi

Økonomi oplyser, at etableringen af et privat fritidshjem i Tarm ikke forventes at få økonomiske konsekvenser for Børne- og Familieudvalgets samlede budget. Medmindre oprettelsen af et privat fritidshjem betyder, at skolefritidsordningen på Tarm Skole kommer ned under minimumsnormeringen på 59 børn.

Pr. januar måned 2020 er der indmeldt 129 børn i skolefritidsordningen på Tarm Skole, hvilket svarer til 74 % af eleverne i 0. - 3. klasse på Tarm Skole. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til byrådet med indstilling om, at

 1. at det private fritidshjem Madam Mims Fritidshjem godkendes under forudsætning af, at Land, By og Kultur endeligt kan godkende bygningerne til formålet.
 2. at det private fritidshjem Madam Mims Fritidshjem kan få udbetalt tilskud, løbende måned + 3 måneder efter byrådets godkendelse.
 3. at det private fritidshjem Madam Mims Fritidshjem godkendes til 100 børn i aldersgruppen 0. - 3. klasse.
 4. at det private fritidshjem Madam Mims Fritidshjem, i henhold til dagtilbudsloven, skal udarbejde og offentliggøre en børnemiljøvurdering inden 31. december 2020.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Børnetal pr. 1. januar 2020

Sagsnr: 20-002663

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer hvert år Børne- og Familieudvalget om udviklingen i børnetallet for 0 - 15 årige. Orienteringen tager udgangspunkt i de faktiske børnetal pr. årgang, som de så ud pr. 1. januar 2020.

For hele Ringkøbing-Skjern Kommune ser børnetallene pr. årgang således ud:

Som det fremgår af oversigten er årgangsstørrelserne siden 2003 støt faldende. Årgangsstørrelsen har dog i de sidste 8 år stabiliseret sig omkring 550 børn, dog med en faldende tendens de sidste 4 år.

På kommuneplan vil en fremskrivning af tallene i løbet af de næste 3 år give følgende resultat indenfor forskellige alderskategorier:

Alder Pr. 1.1.2020 Pr. 1.1.2023 Ændring Procentvis
3 - 5 årige 1.775 1.647 -128 -7,2%
6 - 12 årige 4.501 4.135 -366 -8,1%
13 - 15 årige 2.329 2.141 -188 -8,1%

 Hvis tallene for skolebørnene fremskrives til 2026

Alder Pr. 1.1.2020 Pr. 1.1.2026 Ændring Procentvis
6 - 12 årige 4.501 3.976 -525 -11,7%
13 - 15 årige 2.329 1.806 -523 -22,5%
6 - 15 årige 6.830 5.782 -1.048 -15,3%

Tallene på kommuneplan dækker over store forskelle i de enkelte skoledistrikter. Der henvises til vedlagte bilag.

Det skal understreges, at oversigterne ikke er et udtryk for en prognose, men at der er tale om en fremskrivning af de faktiske børnetal pr. 1. januar 2020.

Historisk har der i Ringkøbing-Skjern Kommune været en nettotilvækst af både 0 - 5 årige og 6 - 15 årige.

Dog har der fra 2019 til 2020 været en nettofraflytning af 6 - 15 årige. Udviklingen i netto til/fraflytningen har i de senere år været således:

I løbet af foråret 2020 bliver kommunens befolkningsprognose genberegnet, og på baggrund af denne, udarbejdes der en ny elevtalsprognose for skoleåret 2020/2021 og de kommende 10 år.

Børne- og Familieudvalget vil på mødet i juni måned blive orienteret om udviklingen i befolkningsprognosen med fokus på 0 - 15 årige pr. skoledistrikt og elevtalsprognosen.

Herudover orienterer administrationen om, at andelen af tosprogede børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune er stigende. Jævnfør tal fra Danmarks Statistik er andelen og udviklingen i antallet af 0 - 19 årige med et andet statsborgerskab end dansk følgende:

4. kvt.

2015

4. kvt. 2016 4. kvt. 2017 4. kvt. 2018 4. kvt.  2019 Heraf Østlande* Heraf Syrien Heraf Øvrige lande
0 - 4 årige 12% 14% 15% 17% 18% 12% 3% 3%
5 - 9 årige 7% 9% 10% 11% 12% 7% 2% 3%
10 - 14 årige 5% 6% 6% 7% 7% 3% 1% 3%
15 - 19 årige 5% 5% 6% 6% 6% 1% 1% 4%
0 - 19 årige 7% 8% 9% 10% 10% 5% 2% 3%

* Polen, Rumænien, Ukraine, Letland og Litauen.

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Den forventede udvikling i antallet af 0 - 15 årige er indregnet i budgetterne for 2020 og overslagsårene via demografireguleringerne. I forbindelse med budgetlægningen for 2020 er der indregnet følgende:

Hele 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Undervisning -9.954 -17.276 -24.395 -28.971
Dagtilbud -477 589 3.731 3.939
I alt -10.431 -16.687 -20.664 -25.032

Demografireguleringen bliver genberegnet hvert år ud fra den nye befolkningsprognose. Ændringerne bliver indarbejdet i budgetrammerne i forbindelse med Byrådets budgetkonference i august måned.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at fremskrivningen fremover vedlægges som bilag til prognosen.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Orienteringspunkt fra Sundhedsplejen v/Jette Haislund

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget blev i oktober 2018 præsenteret for det dengang nyopstartede satspuljeprojekt Tidlig indsats for sårbare familie. Projektet, der i Ringkøbing-Skjern Kommune er kendt under navnet Familien på vej, er nu i god fremdrift, og der opleves generelt en velfungerende praksis. Sundhedsplejen ønsker med dette punkt at orientere udvalget om status på projektet og sundhedsplejen generelt.

1. Familien på vej (satspuljeprojekt fra Sundhedsstyrelsen)

Projektet pågår i perioden 01.06.2018-30.06.2021 og resultaterne fra projektet vil danne grundlag for en revision af Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge.

Der er i projektperioden søgt puljemidler hjem til at tilbyde graviditetsbesøg og 15-18 måneders besøg til alle forældre i Ringkøbing-Skjern Kommune – tiltag som var krav fra Sundhedsstyrelsen for at få satspuljemidler. Formålet med graviditetsbesøgene er blandt andet at opspore tidlige tegn på reaktioner i forbindelse med kommende forældreskab og dermed iværksætte en tidlig indsats ved behov. Analyse og Effekt har i januar 2020 undersøgt hvilke forældre vi når ud til med graviditetsbesøgene. Analysen viser, at vi når bredt ud, både når det gælder geografi og socioøkonomiske forhold. Kun godt halvdelen af alle kommende forældre i kommunen modtager et graviditetsbesøg, hvilket fremadrettet søges højnet. Sundhedsplejerskerne oplever, at det kan være en udfordring at få fædrene involveret allerede ved graviditetsbesøgene. Der arbejdes derfor på nye metoder til at italesætte fars rolle. 

Alle sundhedsplejersker er i 2018-2019 blevet uddannet i ADBB. ADBB er er systematisk og standardiseret metode, der anvendes til at opspore vedvarende social tilbagetrækning som indikator på psykisk mistrivsel hos spæd- og småbørn i alderen 2 – 24 måneder. Sundhedsplejen anvender ADBB fra 2 måneders alderen og i besøgene fremadrettet til og med 15-18 måneder. Sundhedsplejerskernes erfaringer med at benytte ADBB er, at det kvalificerer en faglig bekymring. Metoden gør det desuden lettere at italesætte problemstillinger i dialogen med forældre og samarbejdspartnere.

Alle forældre tilbydes i dag 15-18 måneders besøg. Dette er det sidste og afsluttende besøg, hvor ADBB anvendes sidste gang. De første forældre har fået besøget i august 2019, så der er endnu ikke opsamlet erfaringer.

Til familier med særlige komplekse problemstillinger iværksættes en specialiseret tværfaglig indsat. Erfaringen er her, at vi lykkes med en tidligere indsats. Vi har en forhåbning om, at få lavet en brugerevaluering af den tværfaglige indsats i projektets afsluttende år.

Der udarbejdes både en intern og en ekstern evaluering ved projektets afslutning i 2021. Udvalget vil blive præsenteret for evalueringerne når de foreligger.  

2. Akutte kontakter til sundhedsvæsenet blandt børn i alderen 0-2 år

En god og tæt kontakt med sundhedsplejersken og viden om, hvordan man observerer syge børn, kan være forklaringen på, at forældre til børn mellem 0-2 år i Ringkøbing-Skjern Kommune ligger 20 procentpoint under landsgennemsnittet, når det handler om at kontakte vagtlæge eller sygehus akut om deres børn. 

I 2017 lå landsgennemsnittet for antallet af akutte kontakter på 1.180 pr. 1000 børn, mens det i Ringkøbing-Skjern Kommune lå på 882 kontakter pr. 1000 børn. Det viser en nyligt udkommet rapport fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed. Sundhedsplejen vil i den mundtlige orientering synliggøre hvilke af sundhedsplejens indsatser, der blandt andet kan være med til at styrke den forebyggende indsats, og nedbringe behovet for den akutte kontakt til sundhedsvæsenet.

Igennem den kommunale medfinansiering af sundhedsydelser har landets kommuner et forhøjet incitament til at forebygge og reducere antallet af kontakter til sundhedsvæsenet, særligt blandt børn i alderen 0 til 2 år, da den kommunale medfinansiering her er på 45 % af DRG-taksten (op til 25.000 kr.).

3. Generel status i sundhedsplejen

Sundhedsplejens tilbud til børn og unge med en overvægtsproblematik: Sundhedsplejen tilbyder forløb i Overvægtsklinikken, hvor børn og unge i alderen 3-18 år kan modtage konsultationer hos en sundhedsplejerske. I alt har 57 børn opstartet forløb, heraf er 31 fortsat i behandling. Af de 31 har 58 % haft et fald i fedtprocent. 8 er fortsat på venteliste. Udover Overvægtsklinikken tilbyder Sundhedscenter Vest det familie – og gruppebaserede tilbud BULT(Børn og Unge Lidt for Tunge) – søgningen mod dette tilbud er dalende og evalueres igen forår 2020. Som endnu et tilbud opstarter satspuljeprojektet FitForKids et hold i Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilbuddet drives af frivillige og er et gratis vægttabsforløb for børn og deres familier.

Fødselstal: I de seneste år har fødselstallet i Ringkøbing-Skjern Kommune været svingende og en smule nedadgående. Vi har i 2018-2019 haft i omegnen af 525 fødsler årligt, hvor vi i 2016–2017 havde et fødselstal på omkring 580.                      

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Sundhedsplejen havde i efteråret 2019 tilsynsbesøg. Jette orienterer om besøget ved udvalgsmødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sundhedsplejen tilbyder i dag graviditetsbesøg og 15-18 måneders besøg til alle forældre. Udgifterne er til og med juni 2021 finansieret af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Nedenfor ses et overblik over udgifterne til de to typer besøg, baseret på nuværende antal fødsler.

Indsats

Tidsforbrug

Omkostning

Budget

Graviditetsbesøg

2 timer

(50 % borgertid,

 50 % administrativ tid)

2 timer af 250 kr.

525 fødsler

262.500 kr.

15-18 måneders besøg

3 timer

(50 % borgertid,

 50 % administrativ tid)

3 timer af 250 kr.

525 fødsler

393.750 kr.

I alt

656.250 kr.

Såfremt graviditetsbesøg og 15-18 måneders besøg skal bibeholdes, vil det kræve en udvidelse af Sundhedsplejens budgetramme fra medio 2021. Alternativt kan indsatsen forlænges med en etårig projektperiode, hvis der efter satspuljeprojektets afslutning er behov for yderligere evaluering af indsatsen før eventuel implementering.

Effektvurdering

Forskning viser, at tidlige indsatser, som eksempelvis hjemmebesøg af sundhedsplejen, har en positiv forebyggende effekt for børn senere i livet – herunder brug af sundhedsvæsenet og sundhed generelt. Ved at tilbyde forebyggende indsatser til småbørnsfamilier, kan vi være med til at sikre en tidlig og effektiv indsats og dermed mindske omfanget af behandlende foranstaltninger.

Konsekvenserne ved at udfase to af de forebyggende besøg til småbørnsfamilier kan være, at vi først får etableret kontakten til familierne senere, og dermed i nogle tilfælde vil opnå kontakten for sent til at handle forebyggende. Sundhedsplejen har gennem blandt andet projektet Familien på vej opnået rigtig god erfaring med den tidlige kontakt, og oplever, at der opnås kendskab til potentielle problemstillinger tidligere i forløbet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Orientering om nyt på det sociale område

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

Danmark skal være verdens bedste land at være barn i.

Også for de børn, der har fået en svær start på livet, fordi deres forældre ikke formår at tage sig ordentligt af dem. De fortjener en tryg barndom og en fremtid med muligheder som alle andre børn.

Med regeringens fokus på det sociale område herunder præciseret under Statsministerens nytårstale sker der nye ting på området. Samtidig forelægger den Socialpolitiske Redegørelse, hvor der er fokus på anbragte børn og unge.

Der gives en orientering om aktuelle tendenser og resultater i den Socialpolitiske Redegørelse.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget udsatte sagen.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Navngivning af ny skole i Ringkøbing

Sagsnr: 20-003604

Sagsfremstilling

Byrådet har den 18. februar 2020 godkendt, at Ringkøbing Skole og Alkjærskolen i Ringkøbing nedlægges, og at der pr. 1. august 2020 oprettes en ny skole med to afdelinger i de gamle skolers bygninger. Børne- og Familieudvalget skal på den baggrund godkende et navn til den nye skole.

Administrationen anbefaler, at den nye skole skal hedde Ringkøbing Skole, og at de to afdelinger får navnene: Ringkøbing Skole, afdeling Alkjær og Ringkøbing Skole, afdeling Rindum.

Chefforum har den 18. september 2014 besluttet, at navngivning og navneændringer skal behandles på udvalgsniveau.

Børne- og Familieudvalget har den 20. december 2016 besluttet, at i forbindelse med navngivning og navneændring af en aftaleenhed under Dagtilbud og Undervisning, skal navnet indeholde et geografisk tilhørsforhold.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Team Jura har undersøgt de påtænkte navne, og kan bekræfte at der ikke findes beskyttede rettigheder over disse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den nye skole i Ringkøbing får navnet Ringkøbing Skole og at de to afdelinger benævnes Ringkøbing Skole, afdeling Rindum og Ringkøbing Skole, afdeling Alkjær.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Navngivning af nyt dagtilbud i Ringkøbing

Sagsnr: 20-003838

Sagsfremstilling

Byrådet har den 18. februar 2020 godkendt, at de fire dagtilbud i Ringkøbing by lægges sammen til ét dagtilbud på fire matrikler med virkning fra den 1. august 2020. Børne- og Familieudvalget skal på den baggrund godkende et navn til det nye dagtilbud.

Administrationen anbefaler, at det nye dagtilbud skal hedde Ringkøbing Dagtilbud, og at de fire afdelinger får navnene:

 • Ringkøbing Dagtilbud, afdeling Vasegården
 • Ringkøbing Dagtilbud, afdeling Rindum Børnehus
 • Ringkøbing Dagtilbud, afdeling Trinbrættet
 • Ringkøbing Dagtilbud, afdeling Alkjærhaven

Chefforum har den 18. september 2014 besluttet, at navngivning og navneændringer skal behandles på udvalgsniveau.

Børne- og Familieudvalget har den 20. december 2016 besluttet, at i forbindelse med navngivning og navneændring af en aftaleenhed under Dagtilbud og Undervisning, skal navnet indeholde et geografisk tilhørsforhold.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Team Jura har undersøgt de påtænkte navne, og kan bekræfte at der ikke findes beskyttede rettigheder over disse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det nye dagtilbud i Ringkøbing får navnet Ringkøbing Dagtilbud, og at de 4 afdelinger nævnes

 • Ringkøbing Dagtilbud, afdeling Vasegården
 • Ringkøbing Dagtilbud, afdeling Rindum Børnehus
 • Ringkøbing Dagtilbud, afdeling Trinbrættet
 • Ringkøbing Dagtilbud, afdeling Alkjærhaven

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Valg til og sammensætning af skolebestyrelsen ved den nye skole i Ringkøbing

Sagsnr: 20-003111

Sagsfremstilling

Byrådet har den 18. februar 2020 godkendt, at Ringkøbing Skole og Alkærskolen i Ringkøbing nedlægges med virkning fra den 1. august 2020, og at der oprettes en ny skole med to afdelinger i de gamle skolers bygninger. Børne- og Familieudvalget skal på den baggrund tage stilling til, hvorledes den nye skoles bestyrelse skal sammensættes. Det skal desuden besluttes, om der skal afholdes nyvalg til bestyrelsen, eller om alle de nuværende skolebestyrelsesmedlemmer skal fungere sammen indtil udløbet af deres valgperiode.

Ifølge styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler skal skolebestyrelsen bestå af mindst 5 og højst 7 repræsentanter for forældrene + 2 medarbejderrepræsentanter + 2 elevrepræsentanter.

Ifølge folkeskolelovens § 42 skal der vælges mindst en forældrerepræsentant og en elevrepræsentant for hver afdeling.

Administrationen anbefaler, at skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter - heraf mindst 2 forældre til elever på Alkjær-afdelingen og mindst 3 forældre til elever på afdelingen i Rindum. Det anbefales desuden, at der vælges en elevrepræsentant fra hver afdeling og to medarbejderrepræsentanter.

Den nye skolebestyrelse skal tage initiativ til oprettelse af et forældreråd med elev- og medarbejderrepræsentation på hver af de to afdelinger.

Byrådet kan efter folkeskoleloven beslutte, at alle de nuværende skolebestyrelsesmedlemmer skal fungere sammen indtil udløbet af deres valgperiode. På et møde med de to skolebestyrelser blev der imidlertid givet udtryk for, at man ønskede et nyvalg til skolebestyrelsen. Som følge heraf anbefaler administrationen, at der i foråret 2020 afholdes nyvalg til bestyrelsen.

Valgperioden for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser er som udgangspunkt 4 år, gældende fra den 1. august i det år, der følger efter nyvalg til byrådet. Ifølge bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen er forældrerepræsentanternes valgperiode dog resten af valgperioden ved skoler, der oprettes i valgperioden. Den nyvalgte bestyrelses valgperiode udløber derfor med skoleåret 2021-2022. Den nye skolebestyrelse vil få mulighed for at afgive en udtalelse vedrørende bestyrelsens fremtidige sammensætning forud for skolebestyrelsesvalget i 2022.

Såvel Alkjærskolen som Ringkøbing Skole har i dag indført forskudte valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Administrationen anbefaler, at der også indføres forskudte valg til den nye skolebestyrelse med virkning fra den periode, der begynder i 2022. I 2024 er der valg til 3 pladser i bestyrelsen, og i 2026 er der valg til 4 pladser. Det betyder i praksis, at valgperioden afkortes til 2 år for 3 af de forældrerepræsentanter, der vælges i 2022. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Skolebestyrelsen for den nye skole i Ringkøbing består af 7 forældrerepræsentanter - heraf minimum 2 forældre til elever fra Alkjær afdelingen og minimum 3 forældre til elever på Rindum afdelingen, 2 elevrepræsentanter med én fra hver afdeling og 2 medarbejderrepræsentanter.
 2. Der afholdes nyvalg til skolebestyrelsen i foråret 2020.
 3. Valgperioden for den nyvalgte bestyrelse udløber med skoleåret 2021-2022, hvorefter der afholdes valg til skolebestyrelsen efter samme regler, som gælder for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 4. Med virkning fra valgperioden, som begynder i 2022, indføres forskudte valg, således at der i 2024 er valg til 3 pladser i skolebestyrelsen.   

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling. Udvalget præciserede, at den nye skolebestyrelse skal tage initiativ til oprettelse af forældreråd som beskrevet i sagsfremstillingen.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Valg til og sammensætning af forældrebestyrelse til nyt dagtilbud i Ringkøbing

Sagsnr: 20-003735

Sagsfremstilling

Byrådet har den 18. februar 2020 godkendt, at de fire dagtilbud i Ringkøbing by sammenlægges til ét dagtilbud på fire matrikler med virkning fra den 1. august 2020.

Børne- og Familieudvalget skal på den baggrund tage stilling til, hvorledes det nye dagtilbuds forældrebestyrelse skal sammensættes.

Ifølge styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune skal forældrebestyrelsen i de dagtilbud, hvor der er tilknyttet 11 dagplejere og derover være 7 forældrerepræsentanter og 4 medarbejderrepræsentanter blandt de fastansatte medarbejdere i dagtilbuddet.

Hvis et dagtilbud består af flere enheder, skal en forældre fra hver enkelt enhed ifølge dagtilbudslovens § 14, stk. 2 have adgang til at være repræsenteret i forældrebestyrelsen.

Det fremgår af dagtilbudslovens § 14, at forældrebestyrelsen skal bestå af et flertal af valgte forældre. Administrationen anbefaler, at forældrebestyrelsen i det nye dagtilbud består af 8 mod de 7, der fremgår af styrelsesvedtægten. Forældrerepræsentanter fordeles med 2 forældrerepræsentanter for dagplejen og 6 forældrerepræsentanter, der repræsenterer de 4 afdelinger. Hver afdeling skal være repræsenteret med mindst 1 og max. 2 forældre til børn i hver af de 4 afdelinger.

For at få medarbejderrepræsentation fra de 4 afdelinger og dagplejen anbefaler administrationen, at antallet af medarbejderrepræsentanter i den nye bestyrelse bliver 5 mod de 4, der fremgår af styrelsesvedtægten.

Sammenlægningen indebærer i praksis nedlæggelse af de gamle dagtilbud og oprettelsen af et nyt. Som følge heraf skal der vælges en ny forældrebestyrelse.

Administrationen anbefaler derfor, at der holdes nyvalg i foråret 2020, så den nye forældrebestyrelse starter pr. 1. august 2020.

Den nye forældrebestyrelse skal tage initiativ til oprettelse af et forældreråd på hver af de 4 afdelinger med medarbejderrepræsentation fra hver af de 4 afdelinger og dagplejen

Ifølge styrelsesvedtægten er valgperioden for forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen 2 år gældende fra 1. oktober. Ved første valg i foråret 2020 vælges 8 forældrerepræsentanter (6 forældrerepræsentanter til børn i dagtilbud og 2 forældrerepræsentanter til børn i dagplejen). Derefter vælges i ulige år 4 forældrerepræsentanter (3 forældrerepræsentanter for dagtilbud og 1 forældrerepræsentant for dagplejen) og i lige år vælges 4 forældrerepræsentanter (3 forældrerepræsentanter for dagtilbud og 1 forældrerepræsentant for dagplejen). Valgperioden for 4 af de forældrerepræsentanter, der vælges ved første valg i foråret 2020 er fra 1. august 2020 - 30. september 2021. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. forældrebestyrelsen for det nye dagtilbud i Ringkøbing består af 8 forældrerepræsentanter fordelt med 2 forældrerepræsentanter for dagplejen og 6 forældrerepræsentanter, der repræsenterer de 4 afdelinger. Hver afdeling skal være repræsenteret med mindst 1 og max. 2 forældre til børn i hver af de 4 afdelinger
 2. antallet af medarbejderrepræsentanter i den nye forældrebestyrelse forhøjes til 5, så der er en medarbejder fra hver af de 4 afdelinger og dagplejen.
 3. der holdes nyvalg til forældrebestyrelsen i foråret 2020, så den nye bestyrelse starter til 1. august 2020
 4. sammensætningen af den nye forældrebestyrelse sendes til udtalelse i forældrebestyrelserne ved de kommunale dagtilbud

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling. Udvalget præciserede, at den nye forældrebestyrelse skal tage initiativ til oprettelse af et forældreråd som beskrevet i sagsfremstillingen.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 for Børne- og Familieudvlagets område

Sagsnr: 20-000173

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2020 på Børne- og Familieudvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 0,6 mio., hvilket er en forbedring af resultatet på 1,9 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 2,6 mio. kr.
 • Børn og Familie - merforbrug på 2 mio. kr.

Dagtilbud og undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. januar måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Undervisning
Specialundervisning/støtte 426 12.672 15.372 2.700 2.700
STU, FGU og EGU 1.538 25.103 20.203 -4.900 -4.900
Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS 0 79.697 79.497 -200 -200
Fælles udgifter/indtægter -1.901 4.279 4.179 -100 -100
Dagtilbud
Dagtilbud/SFO - flere/færre børn -3.657 -34.178 -34.178 0 0
Private tilbud - flere/færre børn 3.737 48.001 48.001 0 0
Dagplejen 3.210 42.035 42.035 0 0
Fælles udgifter/indtægter 741 9.033 8.933 -100 -100
Undervisning/dagtilbud
Mellemkommunal - almen -35 1.033 1.033 0 0
Befordring - special 48 18.957 18.957 0 0
Samlet resultat 4.107 206.632 204.032 -2.600 -2.600

Resultatet udviser dermed samme forventede mindreforbrug på 2,6 mio. kr. som ved forrige budgetopfølgning.

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. januar måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Anbringelser 6.886 96.084 95.383 -701 3.900
Central refusionsordning SDE -562 -6.742 -5.391 1.351 0
Øvrige foranstaltninger 175 4.982 5.332 350 0
Forebyggende foranstaltninger 3.400 47.094 48.094 1.000 0
Sikrede institutioner 11 5.205 5.205 0 0
Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste 788 5.712 5.712 0 0
Samlet resultat 10.698 152.335 154.335 2.000 3.900

Det forbedrede resultat på netto 1,9 mio. kr. skyldes

 • en række anbringelsessager er bragt til ophør. Enten som følge af hjemgivelse eller anbringelse i eget værelse. Anbringelsesudgiften er i løbet af januar måned ændret fra en forventet merudgift på 3,9 mio. kr. til en forventet mindreudgift på 0,7 mio. kr.
 • ovenstående ændringer i anbringelsesudgiften medfører en nedgang i den forventede refusion fra den centrale refusionsordning SDE på 1,35 mio. kr. samt forventede merudgifter til anbringelse på eget værelse på 0,35 mio. kr.
 • forventede merudgifter på 1 mio. kr. på grund af stigende udgifter til de ydelser, som ydes som forebyggende foranstaltninger.

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 31. januar 2020 4 flere anbringelser end budgetlagt. Sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 12.500 kr. lavere end budget giver det et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

15: Orientering fra KL's børnetopmøde

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

Børn & Unge Topmødet 2020 blev afholdt under temaet "Stærkere fællesskaber - bedre trivsel." Under topmødet blev der sat fokus på, hvordan kommunerne kan sikre, at alle børn og unge trives og indgår i et fællesskab, hvori de trives, lærer og udvikler sig. Der var også oplæg i plenum samt en række temamøder, der alle belyste de faglige, styringsmæssige og økonomiske udfordringer, kommunerne står overfor i arbejdet med at sørge for, at alle børn og unge trives og indgår i et fællesskab.

Slides fra oplæg og temamøder er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget udsatte sagen.

Kopier link til punktet  -   Print

16: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-000644

Sagsfremstilling

Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Status på projektet "Nye Veje"
 • Brug af nationale test i folkeskolen
 

Kopier link til punktet  -   Print

17: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk