Referat: 24. marts 2020 kl. 08:00

Mødested - Virtuelt møderum
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Svend Boye Thomsen
 • Bjarne Svendsen
 • Helge Albertsen
 • Enok Linde
 • Jørgen Rabjerg
 • Trine Ørskov
 • Hanne Simonsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2 Licitation

Sagsnr: 18-021877

Kopier link til punktet  -   Print

3: Normeringsløft på dagtilbudsområdet

Sagsnr: 20-004989

Sagsfremstilling

Til indfasning af minimumsnormeringer for vuggestuebørn og børnehavebørn i kommunale og selvejende dagtilbud, er der på finansloven for 2020 afsat 500 mio. kr. I årene fremover stiger det årlige beløb, så der i 2025 afsættes samlet 1,6 mia. kr.

Ringkøbing-Skjern Kommunes andel i 2020 udgør 4,7 mio. kr.

Børne- og Undervisningsministeriet har i forbindelse med udmøntningen meddelt

 • at midlerne kan anvendes til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner og puljeinstitutioner. Ringkøbing-Skjern Kommune har ingen af de to sidstnævnte institutionstyper
 • at der ikke stilles krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund, men det er et krav, at det er pædagogisk personale. Midlerne kan derfor ikke anvendes til ansættelse af teknisk/administrativ personale.
 • at der ikke stilles krav til ansættelsesformen (heltids-, deltids- eller vikaransættelser)
 • at midlerne i lighed med andre puljemidler, ikke indgår i beregningsgrundlaget for kommunernes tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældrenes egenbetaling. 
 • at midlerne ikke kan anvendes til ansættelser i privatinstitutioner og private pasningsordninger
 • at midlerne samlet set skal anvendes på en måde, så den nuværende uddannelsessammensætning blandt personale som minimum fastholdes
 • at midlerne kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på dagtilbudsområdet

Administrationen foreslår, at tildelingen fordeles til dagtilbuddene i forhold til det normerede antal børn i 2020, dog således at vuggestuebørn vægter 1,9 i forhold til børnehavebørn. Det betyder, at personalenormeringen hæves forholdsmæssigt ens på de to børnegrupper i forhold til den nuværende tildeling på 9,5 time pr. vuggestuebarn og 5 time pr. børnehavebarn.

Vægtningen på 1,9 kommer fra 9,5/5 = 1,9, og betyder at for hver 1 kr. der tildeles pr. børnehavebarn tildeles der 1,9 kr. pr. vuggestuebarn.

Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0 - 5 årige hvert år. Hvis Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af 0 - 5 årige fastholdes i de kommende år, vil tilskuddene og dermed normeringstildelingen have følgende udvikling:

Hele 1.000 kr.

2019

1.3.2020

2021

2022

2023

2024

2025

Finanslov 2020 - samlet beløb

 

500.000

600.000

800.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

RKSK's andel - anslået 0,94%

 

4.700

5.640

7.520

11.280

13.160

15.040

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuggestueafdeling

9,50

10,00

10,00

10,15

10,50

10,60

10,80

Børnehaveafdeling

5,00

5,25

5,25

5,34

5,50

5,60

5,70

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal fuldtidsstillinger

 

13

13

18

27

32

37


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Kommunerne skal aflægge et særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet, herunder om tilskuddet er anvendt til pædagogisk personale i form af løn- og pensionsudgifter, relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale samt udgifter til det revisionspåtegnede regnskab.

Kommunerne skal herudover bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Såfremt kommunerne ikke bekræfter dette vil tilskuddet skulle tilbagebetales.

Midlerne betragtes som puljemidler, og udmøntes via direkte statslig tildeling til kommunerne og dermed uden forudgående ansøgning. Dette med henblik på at sikre hurtig udmøntning og begrænse administrationen forbundet herved.

Effektvurdering

Personalenormeringen til vuggestuebørn og børnehavebørn vil via puljemidlerne stige med ca. 14% frem mod 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at Børne- og Familieudvalget godkender, at personalenormeringen til vuggestuebørn og børnehavebørn i kommunale og selvejende dagtilbud forhøjes pr. 1. marts 2020 og fremefter i forhold til ovenstående oversigt. Forhøjelsen finansieres af puljemidlerne fra Børne- og Undervisningsministeriet
 • at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling og oversender sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

Hanne Simonsen bemærkede, at KD er glade for tildelingen til bedre normering til kommunale og selvejende institutioner, men ikke er enige i grundlaget for fordeling, da de private ikke tilgodeses.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetlægningsprocedure for perioden 2021 - 2024

Sagsnr: 20-000475

Sagsfremstilling

Viden og Strategi - Økonomi fremsender "Budgetlægningsprocedure for perioden 2021 - 2024" til orientering.

Budgetlægningsproceduren og herunder tidsplan samt drifts- og anlægsrammer er under forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse den 24. marts 2020.

Den vedlagte procedurebeskrivelse vil være koncentreret om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen primært frem mod budgetseminaret i august 2020.

Beskrivelse af budgetlægningsprocedure indeholder procedure for

 • fastsættelse af budgetrammer
 • budgetlægning
 • politisk behandling af budgettet
 • hvad der sker efter budgetvedtagelsen
 • samt en overordnet tidsplan

Ved budgetlægningen sidste år blev der fastsat følgende målsætninger:

 • Robusthed - mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året.
 • Overholdelse af KL's udmeldte andel af rammen for serviceudgifter.
 • Driften skal give et overskud, der kan dække anlægsudgifter og afdrag på lån.
 • Et skattefinansieret anlægsbudget på ca. 110 mio. kr. årligt.

Det skal dog bemærkes, at kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder, er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen samt resultatet af en eventuel udligningsreform.

Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er fastsat til tirsdag den 18. august 2020 efter byrådsmødet.

Administrationen foreslår, at Børne- og Familieudvalget drøfter, om

 • der kan/skal fremsendes driftsønsker/anlægsønsker
 • der skal holdes ekstraordinært udvalgsmøde til behandling af budgettet
 • udvalget ønsker noget belyst med henblik på budgetlægningen

Der skal gøres opmærksom på tidsplanen, hvor det fremgår, at fagudvalgene i marts måned drøfter budgetprocessen inden for udvalgets område herunder mødeaktivitet med FagMED i april måned 2020.

Børne- og Familieudvalgets årlige møde med FagMED
Af budgetproceduren for 2021-2024 fremgår det, at der skal holdes møde med FagMED i perioden 14.-29. april 2020.

Administrationen foreslår, at Børne- og Familieudvalget beslutter, hvornår mødet med henholdsvis FagMED Børn og Familie og FagMED Dagtilbud og Undervisning skal holdes.  

Mødet foreslås holdt efter følgende plan:
kl. 8.00 - 9.30 - FagMED Dagtilbud og Undervisning
kl. 9.45 – 11.15 - FagMED Børn og Familie

Forslag til dagsorden til mødet:
1. Udvalgsformand Trine Ørskov byder velkommen og rammesætter mødet.

2. FagMED's signaler og "gode råd" til Børne- og Familieudvalget til brug ved det videre budgetarbejde.
Dialogen om forståelse af det fremlagte.

De to FagMED opfordres til at holde formøde.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at "Budgetlægningsproceduren for perioden 2021 - 2024" tages til efterretning
 2. at budgetprocessen drøftes i udvalget
 3. at udvalget drøfter, om der kan/skal fremsendes driftsønsker/anlægsønsker
 4. at udvalget drøfter, om der skal holdes ekstraordinært udvalgsmøde til behandling af budgettet
 5. at udvalget drøfter, om der er noget de ønsker belyst med henblik på budgetlægningen
 6. at FagMED Børn og Familie og FagMED Dagtilbud og Undervisning beslutter, hvornår mødet med de to FagMED skal holdes i perioden 14.-29. april 2020.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetlægningsproceduren til efterretning og anmodede administrationen finde et tidspunkt for et ekstraordinært udvalgsmøde og et tidspunkt for mødet med FagMED. Herudover ønskede udvalget en analyse af dagplejen til belysning af behovet for at få tilført ekstra midler til området.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-000644

Sagsfremstilling

a) Orientering fra Børn og Familie og Dagtilbud og Undervisning om corona-situationen

b) Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk