Referat: 28. april 2020 kl. 08:00

Virtuelt
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Bjarne Svendsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Trine Ørskov
 • Hanne Simonsen
 • Helge Albertsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Enok Linde

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-000644

Sagsfremstilling

1.
Orientering om politisk aftale om forældrebetaling under genåbning af dagtilbud, SFO og klubber.
Bilag vedlagt.

2.
Orientering om renovering af facaden på Tarm Skole.

3.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende

 • Opmærksomhed på habilitetsproblematikker

Kopier link til punktet  -   Print

3: Politisk mødekalender for 2021

Sagsnr: 20-004197

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødekalender for byråds- og udvalgsmøderne i 2021.

Kadencen for byråds- og udvalgsmøderne er som følgende:

 • Der holdes ét månedligt byrådsmøde, som ligger medio måneden, hvis muligt.
 • Der holdes to månedlige møder i Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
 • Der holdes ét månedligt møde i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er i udarbejdelsen taget højde for følgende:

 • De månedlige møder henholdsvis Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget ligger sidst i måneden af hensyn til de månedlige budgetopfølgninger.
 • Jf. styrelsesloven, skal der være mindst tre uger mellem byrådsmøderne i september og oktober til to behandlinger af budgetforslaget.
 • Byrådets møde i oktober skal holdes inden 15. oktober 2021, da 2. behandling af budgetforslaget skal foretages senest denne dato.
 • Der holdes ikke møder på samme tid, hvor der er et sammenfald af udvalgsmedlemmer.
 • Der holdes ikke møder i vinterferien (uge 7), tre dage før påske (uge 13), hele juli, i efterårsferien (uge 42) og den 23. december samt mellem jul og nytår.

Derudover er der reserveret tid til:

 • Budgetorienteringsmøde og Budgetkonference i august.
 • Tre temamøder for byrådet
 • Seks møder i Bevillingsnævnet (som ligger umiddelbart forud for ØU).
 • KL’s konferencer og temamøder (så vidt muligt).
 • Konstituerende byrådsmøde i december.

Udkastet til mødekalender behandles således:

 • Direktionen den 4. marts 2020
 • Chefforum den 26. marts 2020
 • Kultur- og Fritidsudvalget den 21. april 2020
 • Erhvervs- og Vækstudvalget den 27. april 2020
 • Beskæftigelsesudvalget den 27. april 2020
 • Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2020
 • Børne- og Familieudvalget den 28. april 2020
 • Social- og Sundhedsudvalget den 29. april 2020
 • Økonomiudvalget den 12. maj 2020
 • Byrådsmødet den 19. maj 2020.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Styrelsesloven §6, §8 og §20.

Lov om kommunale og regionale valg § 93.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslaget til politisk mødekalender for 2021 vedrørende udvalgets møder og aktiviteter.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte forslaget til politisk mødekalender for 2021.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Tandsundhedsstatistik 2019

Sagsnr: 20-005627

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget orienteres én gang årligt om udviklingen i tandsundhed hos børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK). Tandsundhedsstatistikkerne udarbejdes på baggrund af kommunernes lovpligtige indberetninger til Sundhedsstyrelsen på de 5, 7, 12 og 15-årige børn. I RKSK indberettes desuden de 3 og 18-årige, og fra de kommunale klinikker i RKSK indberettes alle årgange. Leder af Tandplejen Ulla Henningsen deltager i dagsordenspunktet. Bilaget er til orientering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Tandsundheden hos børn og unge i RKSK ligger under landsgennemsnittet. Evidensbaserede undersøgelser viser, at tandsundhed hos børn og unge hænger direkte sammen med mødrenes uddannelsesniveau, med forældrenes indtægt og med fluoridindholdet i drikkevandet. RKSK ligger relativt lavt på alle disse parametre.

Tabel 1
Tandsygdomsfrekvensen i mælketænderne hos børn i RKSK er forbedret i forhold til 2018. Der kan være tale om en enkelt atypisk årgang, men i Tandplejen tror vi på, at den solide forebyggende indsats blandt de helt små børn har haft en afgørende effekt, og vi beklager på den baggrund, at vi fra 2020 har været nødsaget til at nedsætte serviceniveauet på dette område.

Tabel 2
Tandsygdomsfrekvensen i de blivende tænder for de 18-årige er igen i 2019 markant forbedret. For de 15-årige og i mindre grad for de 12-årige er tandsundheden dårligere end i 2018. I Tandplejen tilskriver vi dette et stærkt forøget brug af røntgenfotografering af disse årgange, hvor vi finder og dermed registrerer hullerne tidligere. Formålet med dette er, at vi kan behandle de pågældende huller, inden de bliver for store og kræver mere komplicerede behandlinger med dårligere prognose.

Tabel 3 og 4
Tandsygdomsfrekvensen fordelt på de 3 distrikter i RKSK viser samme tendens som tidligere år. Vi fortsætter sparringsmøderne både internt på de kommunale klinikker og med de private klinikker, der behandler børnene fra Videbæk-distriktet, for at sikre læring og kalibrering. Tandplejen har tidligere vist, at indvandrede småbørn fra Østeuropa og især arabiske lande har en markant dårligere tandsundhed end danske børn. Denne gruppe indvandrere var i 2019 mindre i Videbæk-distriktet end i de to øvrige. Tandsundheden for de 15- og især 18-årige er klart bedre i Ringkøbing-distriktet end i de to øvrige, hvilket stemmer med den kendte socioøkonomiske sammenhæng på området.

Tabel 5, 6, 7 og 8
Procentdelen af børn helt uden huller er for de 5-årige tydeligt højere (bedre) end i 2018. Igen tilskriver vi i første omgang dette den solide forebyggende indsats, Tandplejens medarbejdere har leveret til småbørnsfamilierne.

For de 12- og 15-årige er procentandelen af børn helt uden huller mindre end i 2018. Dette tilskrives den øgede brug af røntgenfotografering på disse årgange, hvor vi finder og registrerer selv de mindste huller.

For de 18-årige er andelen helt uden huller i tænderne igen steget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at BFU tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Orientering om status på ventelister på PPR's område

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

Der blev i december 2019 givet en orientering om status for PPR's ventelister. Det blev aftalt, at udvalget løbende får en orientering om status for ventelister.

Leder af PPR Pernille Funder orienterer om status.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Etablering af ny daginstitution i Videbæk - Udarbejdelse af programoplæg og fremrykning af projektet.

Sagsnr: 19-030628

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2022 er afsat i alt 17,3 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Videbæk som erstatningsbyggeri for den selvejende institution Solstrålen. Familieudvalget anmodes om dels at udpege en repræsentant til en styregruppe for projektet og dels at bede byrådet om at fremrykke projektet.

Byrådet har den 18. februar 2020 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan for et område ved Højsagervej og Høgevej i Videbæk i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for offentlig formål i form af institution, herunder daginstitution, i lokalplanens delområde IV.

Større anlægsprojekter som f.eks. etablering af en ny daginstitution gennemløber forskellige faser fra byrådets beslutning om at afsætte et rådighedsbeløb til det færdige byggeri er klar til brug. Det er styregruppens opgave at følge projektet gennem alle faser - og herunder at fremsende programoplæg mv. til godkendelse i fagudvalget. Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget udpeger en repræsentant til styregruppen. Styregruppen vil herudover bestå af repræsentanter fra børnehaven Solstrålen, Ejendomscentret og Dagtilbud og Undervisning.

På anlægsbudgettet er der først optaget et rådighedsbeløb i 2022. Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget fremsender forslag til budgetkonferencen om, at rådighedsbeløbet fremrykkes til 2021.

Baggrunden for forslaget er både ønsket om at kunne støtte et erhvervsliv, der er trængt af corona-krisen, og det forhold at der forholdsvist tidligt i et projektforløb er behov for at afholde udgifter til køb af grunden, gennemførelse af diverse undersøgelser og til ekstern konsulentbistand til projektering af byggeriet mv.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i forbindelse med etablering af en ny daginstitution i Videbæk, er afsat en besparelse på 0,6 mio. kr. fra 2023 på driftsbudgettet.

Besparelsen sker som følge af, at den nuværende husleje ved en nybygning bortfalder. Huslejeudgiften til selvejende institutioner indgår som en del af beregningen af de private institutioners bygningstilskud. Bygningstilskuddet vil uden huslejeudgiften til Solstrålen samlet falde med ca. 0,6 mio. kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Børne- og Familieudvalget udpeger en repræsentant til styregruppen for projektet,
 2. Børne- og Familieudvalget fremsender forslag til budgetkonferencen om at fremrykke rådighedsbeløbet fra 2022 til 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling og udpegede Bjarne Svendsen som repræsentant til styregruppen.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Fremtiden for Holmsland Børnehus

Sagsnr: 20-006693

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget anmodes om at afgive signaler til, hvad der skal ske med Holmsland Børnehus både på længere sigt, og administrationen anmoder om kompetence til at finde en kortsigtet løsning. Baggrunden er, at der brug for en udvidelse af børnehusets kapacitet, men også at der aktuelt er en vandskade i bygningen samt dårlige muligheder for at bygge til foruden risiko for nye vandskader på den eksisterende grund.

Den aktuelle vandskade

I slutningen af februar 2020 bliver personalet opmærksom på en vandskade. Det konstateres efterfølgende, at vandet på grund af den megen nedbør og deraf højtstående grundvand er trængt op under gulvet og i installationerne i børnehusets børnehaveafdeling. Vuggestueafdelingen er ikke berørt. Som følge af risikoen for følgeskader bliver børnehaveafdelingen og personale genhuset på Holmsland Skole den 9. marts.

Ejendomscentret vurderer, at udgiften til genopretning kan beløbe sig til op mod 1 mio. kr. Der er ingen forsikring, der kan dække udgiften. Det vurderes desuden, at der også fremover vil være store udfordringer med et højtstående grundvandsniveau, da bygningen ligger i et lavtliggende område, der tidligere var moseområde og er placeret, hvor der førhen har været en afvandingskanal, jf. bilaget Holmsland Børnehus - notat vedr. pladsudfordringer, tilstand af bygninger og mulige løsninger.

Tidligere politisk behandling

I 2019 behandlede Børne- og Famileudvalget en sag om manglende kapacitet i 3 daginstitutioner - herunder Holmsland Børnehus. I den forbindelse blev det besluttet, at der fortsat skal være en vuggestuegruppe i Holmsland Børnehus.

På anlægsbudgettet for 2020 er efterfølgende afsat et samlet rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i de 3 daginstitutioner - heraf til Holmsland Børnehus, hvor der vurderes at være behov for plads til en ekstra børnehavegruppe inkl. tilhørende faciliteter.  

På byrådets møde den 31. marts 2020 er der givet en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til udvidelse af kapaciteten i Ådum Børneunivers og Hemmet Børnehus foruden til undersøgelser vedrørende Holmsland Børnehus.

Langsigtede løsningsmuligheder i forhold til manglende kapacitet

Ejendomscentret har tidligere anslået udgiften til en tilbygning på 89 m² til ca. 2,5 mio. kr. ekskl. udgifter til etablering af dræn, omlægning af stier mv. Tidshorisonten ved denne løsning er 1,5-2 år.

En langsigtet løsning med udgangspunkt i børnehusets nuværende placering forudsætter imidlertid også, at der foretages genopretning efter vandskaden, og at den eksisterende bygning renoveres og klimasikres. Den samlede anlægsudgift skønnes derfor at beløbe sig til ca. 5,4 mio. kr. 

Administrationen ønskede dog allerede inden vandskaden at gennemføre yderligere undersøgelser vedrørende institutionen. En tilbygningen kan nemlig ikke gennemføres uden samtidig at udvide institutionens areal gennem overførsel af areal beliggende i landzone, hvilket igen sandsynligvis forudsætter en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

Det er imidlertid et spørgsmål, om der vil kunne etableres en god løsning ved at bygge til institutionen. Problemerne med det høje grundvandsniveau kan ikke afhjælpes uden større tiltag som f.eks. dræn til en sø eller et bassin, som skal anlægges i nærheden. Desuden vil en tilbygning skulle etableres mod vest i forlængelse af den eksisterende bygning, da grunden er lang og smal. Det vil give lang vej fra den ene ende af institutionen til den anden og en uhensigtsmæssig udnyttelse af udearealerne.

På denne baggrund har der været overvejelser om i stedet at bygge en helt ny daginstitution et andet sted i Kloster. Der er således mulighed for at bygge en institution ved Holmsland Skole, hvor der er udearealer, som kun udnyttes delvist i dag. Nybyggeri er også den bedst fremtidssikrede løsning i forhold til byggeriets holdbarhed. Ejendomscentret vurderer, at klimaskærmen på Holmsland Børnehus er til middelkarakter. Indvendigt er bygningen også i middelstand. Bygningerne er dog ikke tidssvarende, og det vurderes, at der inden for en kort årrække vil være behov for at gennemføre større vedligeholdelses-arbejder vedrørende energiforsyningen og de primære installationer.

Et nybyggeri forventes at koste 17 - 22 mio. kr. ekskl. udearealer, og tidshorisonten vil være 3-4 år.

Løsningsmuligheder på kortere sigt

Som allerede nævnt er børnehavegruppen i dag genhuset på Holmsland Skole. Vuggestuegruppen bliver indtil videre, hvor den er. Der er dog skærpet opmærksomhed omkring risikoen for følgeskader også i vuggestueafdelingen. Uanset hvilken langsigtet løsning, der vælges, er der brug for at tage stilling til, hvad der skal ske på kortere sigt. Det vil sige indtil en langsigtet løsning kan tages i brug.

Der tegner sig umiddelbart 2 muligheder:

Hvis der sigtes på en varig løsning i form af en ny institution, kunne en midlertidig løsning være at genhuse hele dagtilbuddet i planlægnings- og byggeperioden i lokaler på skolen og/eller i pavilloner opstillet på skolens grund.

En anden løsning kunne være at sætte børnehuset i stand, så børnehaven kan flytte tilbage suppleret med en pavillon til den børnehavegruppe, der mangler plads. Denne løsning med (minimums)istandsættelse kan også bruges, hvis den langsigtede løsning er en ny institution ved skolen.

Umiddelbart er der behov for at beslutte, om der skal iværksættes genopretning af vandskaden. Det skal naturligvis ske, hvis institutionen fortsat skal benyttes eventuelt med en tilbygning som en langsigtet løsning. Hvis man i stedet ønsker at bygge en helt ny daginstitution i Kloster, er der brug for at undersøge nærmere, om det vil være hensigtsmæssigt at bruge op mod 1 mio. kr. på det, som i så fald vil være en midlertidig løsning.

Det videre forløb

Administrationen har brug for mere tid til at undersøge de forskellige løsningsmuligheder - både på kort og lang sigt. Da relevante foranstaltninger på kort sigt blandt andet afhænger af den langsigtede løsning, ønskes dog politiske tilkendegivelser af, om der skal arbejdes videre med en langsigtet løsning på børnehusets nuværende grund eller i form af byggeri af en ny institution.

For at undgå unødige forsinkelser anbefales det, at administrationen får kompetence til at etablere en midlertidig løsning. Administrationen anbefaler derfor, at det resterende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. af den oprindelige anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. givet til udvidelse af kapaciteten i daginstitutioner frigives til midlertidige foranstaltninger i form af eventuel genopretning efter vandskaden i børnehuset, køb eller leje af pavilloner samt udgifter i forbindelse med genhusning på Holmsland Skole. 

Forslag til langsigtet løsning med overslag over anlægsøkonomien vil blive præsenteret for Børne- og Familieudvalget senere i foråret 2020 med henblik på at kunne indgå i budgetlægningen for 2021.

En repræsentant for Ejendomscentret og en medarbejder fra Dagtilbud og Undervisning deltager i behandlingen af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Børne- og Familieudvalget afgiver signaler i forhold til, hvilken langsigtet løsning, der skal arbejdes videre med
 2. Administrationen arbejder videre med forslag til en langsigtet løsning, som kan indgå i budgetlægningen for 2021
 3. Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling til finansiering af en midlertidig løsning på 2 mio. kr. finansieret af det resterende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. givet til udvidelse af kapaciteten i børnehuset.
 4. Administrationen får kompetence til at træffe beslutning i forhold til en midlertidig løsning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget afgav signaler til det videre arbejde med en langsigtet løsning og godkendte i øvrigt administrationens indstilling. Udvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling til finansiering af en midlertidig løsning på 2 mio. kr. finansieret af det resterende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. givet til udvidelse af kapaciteten i børnehuset.

 

Kopier link til punktet  -   Print

8 Bygninger

Sagsnr: 20-000625

Beslutning

Et flertal i Børne- og Familieudvalget besluttede, at styregruppen skal arbejde videre med en løsning ved Slagterigrunden.

Jørgen Rabjerg, Helge Albertsen og Svend Boye Thomsen ønsker yderligere udredning, før der træffes beslutning.

Kopier link til punktet  -   Print

9 Licitation

Sagsnr: 17-032587

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Principper for fordeling af børn i Ringkøbing

Sagsnr: 15-012580

Sagsfremstilling

Byrådet har den 18. februar 2020 besluttet, at der pr. 1. august 2020 indføres enhedsledelse i Ringkøbing by. Det betyder, at Ringkøbing Skole og Alkjærskolen nedlægges, og at der oprettes én ny skole med to afdelinger og de 4 dagtilbud i Ringkøbing by lægges sammen til ét dagtilbud med 4 afdelinger.

Administrationen har i den forbindelse udarbejdet forslag til principper for fordeling af børn mellem afdelingerne på skolen og i dagtilbuddet i Ringkøbing.

Den Centrale Pladsanvisning anviser børn til dagtilbuddet i Ringkøbing i henhold til dagtilbudslovens bestemmelser om anciennitet og de godkendte pladsanvisningskriterier.

For at kunne have overblik over den samlede Dagpleje, herunder fortsat at have stort fokus på økonomien, vil anvisning af børn til dagplejen i Ringkøbing ske fra Den Centrale Pladsanvisning.

SFO børn tildeles plads i skolefritidsordningen i den afdeling, hvor barnet går i skole.

Alle øvrige børn i Ringkøbing fordeles mellem afdelingerne af et fordelingsudvalg bestående af ledelse fra både skole og dagtilbud. Der afholdes møde i fordelingsudvalget en gang om måneden eller efter behov.

Ved fordeling af børn tages der udgangspunkt i forældrenes ønske, det enkelte barns behov og børnesammensætningen.

For at skabe homogene grupper, skal der i forbindelse med sammensætning af børnegrupperne, ses på diversitet med hensyn til alder, køn og tosprogede.

Jura og Udbud oplyser, at når der for myndigheden i en beslutning/afgørelse er et skøn, så er der visse forvaltningsretlige principper, der skal respekteres/overholdes.

De relevante principper for skønsudøvelse ved fordeling er bl.a.:

 • Forbud mod skøn under regel (der skal en konkret vurdering til af forholdene for det enkelte barn)
 • Lighedsgrundsætningen (lige forhold skal behandles lige)
 • Alle og kun saglige hensyn skal tillægges vægt (pligt til at inddrage alle og kun relevante saglige hensyn i beslutningen).

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskoleloven og dagtilbudsloven.

Økonomi

Principperne for fordeling af børn i Ringkøbing har ingen økonomiske konsekvenser for de samlede tildelinger til Ringkøbing Skole og Ringkøbing Dagtilbud.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender principper for fordeling af børn i Ringkøbing.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte principper for fordeling af børn i Ringkøbing med en tilføjelse om formålet med fordelingsprincippet.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Fremtidens dagpleje

Sagsnr: 20-008773

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker en beskrivelse af udviklingspotentialet for Dagplejen. Dette til behandling på Børne- og Familieudvalgsmøde d. 28. april 2020.

I vedhæftet notat beskrives dagplejens udvikling over en 5-årig periode, samt styrker og svagheder. Sluttelig opstilles der 3 oplagte veje til at forbedre kvaliteten i Fremtidens Dagpleje i Ringkøbing-Skjern Kommune, herunder:

 • En yderligere sænkning af normeringsprocenten og prioritering af en markant generel forbedring i dagplejen – Eksempelvis til fastholdelse, uddannelse og indkøb af materiel. Udgift mellem 793.741 - 3.395.228 kr.

 • Udvidelse af budgetrammen og prioritering af flere kurser i dagplejen Overslagsudgift 300.000 kr.

 • Justering af det årligt fastsatte beløb til den enkelte dagplejer. Overslagsudgift 130.000 kr.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter notatet.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede notatet.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Oprettelse af vuggestueafdeling i Spjald Børnehave

Sagsnr: 20-000744

Sagsfremstilling

I en længere periode har der været problemer med at rekruttere dagplejere i Spjald. Børne- og Familieudvalget skal på den baggrund tage stilling til, om der skal oprettes en vuggestueafdeling i Spjald Børnehave. Dagtilbud og Undervisning har modtaget ansøgning fra forældrebestyrelsen om oprettelse af vuggestuepladser. (Bilag vedlagt).

I Spjald har der i efteråret 2019 været ansat 9 dagplejere. Som følge af opsigelser er antallet af dagplejere pr. 1. februar 2020 reduceret til 7 dagplejere hvoraf én dagplejer er sygemeldt. De ledige stillinger er opslået, men det har vist sig vanskeligt at rekruttere kvalificerede dagplejere. Situationen er løst her og nu ved at anvise pladser i vuggestueafdelingerne i Ølstrup og Hover. Pasningsgarantien er således opfyldt, idet Spjald, Ølstrup og Hover-Torsted er ét samlet skole-/pasningsdistrikt. 

Situationen omkring gæsteplejen er pt. sårbar på grund af sygemeldingen.
Det betyder blandt andet, at der kun kan være en yderligere dagplejer fraværende ad gangen hvis gæsteplejen skal holdes indenfor gruppen. Administrationen er dog oplyst om, at der igen skulle være mulighed for at rekruttere én dagplejer.

Vuggestuepladser er et alternativt pasningstilbud til børn i alderen 0 - 2 år. I Spjald Børnehave er der mulighed for at inddrage en stue til en vuggestueafdeling. Der er imidlertid tidligere truffet politisk beslutning om, at der alene skal være dagpleje som pasningsmulighed for de 0 - 2 årige i Spjald. Ifølge byrådets strategi oprettes der nye vuggestueafdelinger efter følgende kriterier:

 • Der oprettes en vuggestueafdeling dér, hvor dagplejen ikke er bæredygtig.

 • Hvis dagplejen er bæredygtig, oprettes kun en vuggestueafdeling, såfremt det er nødvendigt for at sikre bæredygtigheden for daginstitutionen i området.

 • I større bysamfund er det muligt at tilbyde vuggestuepladser, samtidigt med at der er en bæredygtig dagpleje.

Det har således været et mål, at dagplejen skulle bevares som en valgmulighed, dér hvor det var muligt. Opretter man en vuggestueafdeling i området, er der imidlertid en risiko for, at den resterende dagplejergruppe bliver så lille, at det bliver svært at matche udbuddet af pladser med behovet. Særligt i forbindelse med sygdom og ferieafvikling kan det blive et problem at finde tilstrækkeligt gæsteplejepladser hos en lille gruppe dagplejere.

Dagplejens bæredygtighed afhænger på længere sigt primært af antallet af kommunale dagplejere i området og af afstanden til alternative gæstedagplejemuligheder. Efter administrationens vurderingen skal en dagplejegruppe være på mindst 6 dagplejere, hvis gæstedagplejen på længere sigt skal kunne fungere tilfredsstillende. Hvis der er gæstedagplejemuligheder inden for en afstand af 15 kilometer, vil en gruppe på 5 dagplejere dog også kunne fungere.

Ifølge Ringkøbing-Skjern Kommunes befolkningsprognose er antal fødte børn i Spjald skoledistrikt over de seneste 3 år, faldet fra 50 børn til 45 børn. Prognosen for de kommende år forventes uændret med ca. 45 fødte børn pr. år.

Det er derfor administrationens vurdering, at der på sigt ikke vil kunne beskæftiges 5 - 6 dagplejere i og omkring Spjald, hvis der oprettes en vuggestueafdeling i Spjald Børnehave med 10 - 12 faste pladser. Som det ser ud lige nu vil der kunne beskæftiges 3-4 dagplejere.

I skoledistriktet er der vuggestuepladser i Børnenes Rige i Ølstrup og Hover-Torsted Børnehus samt i privatinstitutionen Naturmusen i Grønbjerg.

Der er desuden 4 private børnepassere i pasningsdistriktet.

Hvis en af stuerne i børnehaven skal bruges som vuggestueafdeling, er der behov for et krybberum, krybber og anden inventar. De nødvendige udgifter hertil anslås at beløbe sig til 760.000 kr. inklusiv maling af indvendige arealer, etablering af krybberum med overdækning, hegn, legeplads og belægning.

Hvis Børne- og Familieudvalget godkender oprettelsen af en vuggestueafdeling i Spjald, kan anlægsudgiften finansieres af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje, hvor der er et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 1,060 mio. kr.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ud over anlægsudgifterne til etablering af en vuggestueafdeling ved Spjald Børnehave, vil den årlige nettodriftsudgift være ca. 125.000 kr. højere for pasning af 11 0 - 2 årige i vuggestue i forhold til pasning i dagplejen. Herudover kan der være ekstraudgifter forbundet med eventuelle opsigelser.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede sagen og besluttede ikke at imødekommer ønsket om oprettelse af en vuggestueafdeling i Spjald Børnehave, da det ikke vurderes, at dagplejen samtidig vil kunne bevares.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Opgørelse af pædagogandel i dagtilbud - 2019

Sagsnr: 20-007851

Sagsfremstilling

Administrationen har ud fra løndata i 2019 beregnet andelen af uddannede pædagoger i forhold til det samlede pædagogiske personale eksklusiv ledelse.

Den samlede opgørelse for 2019 for alle dagtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune opgjort i årsværk:

Ringkøbing-Skjern kommune I alt Ledelse Pædagoger Medhjælper* Øvrige
Tildeling inklusiv vikar 304 29 166 109 0
Procentfordeling - tildeling 60% 40%
Forbrug inklusiv vikar 306 26 150 127 3
Procentfordeling - forbrug 54% 46%

*Pædagogiske assistenter er medtalt under "Medhjælper".

Som det fremgår er andelen af pædagoger på 54% af det samlede pædagogiske personale eksklusiv ledelse. Gruppen "Øvrige" dækker over ansatte til administrative og servicemæssige funktioner, som er finansieret af den samlede tildelte lønsum. Ansatte til rengøringsfunktionen er derimod ikke medtaget i opgørelsen.

Årsagen til det lavere forbrug af ledelse skyldes stillingsledighed samt længerevarende sygdom.

Den samlede pædagogandel på 54% set på kommuneplan, dækker over et spænd på de enkelte dagtilbud fra 37% til 75% jævnfør nedenstående.

Der er en række dagtilbudsledere, som ikke er ansat med fuld ledelsestid ud af deres 37-timers ansættelse. Forskellen på ansættelsesgraden på 37 timer og ledelsestiden er forudsat brugt hos børnene, og kunne dermed medtælles som pædagogtimer. I ovenstående opgørelse er de pædagogiske ledelsestimer ikke medtalt som pædagogtimer.

Nedenstående oversigt viser andelen af pædagogtimer med og uden de pædagogiske ledelsestimer pr. dagtilbud.

Oversigt over pædagogandel Uden Med
ledelsestimer ledelsestimer
Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk 75 75
Børnehaven Solstrålen, Videbæk 64 64
Lærkereden, Rækker Mølle 64 64
Hemmet Børnehus 63 64
Spjald Børnehave 63 63
Børnehaven Solstrålen, Tarm 62 62
Fredensgades Børnehave 61 61
Vasegården, Ringkøbing 61 61
Alkjær Børneunivers, Ringkøbing 59 60
Rindum Børnehus 59 61
Fresiahaven, Tim 59 61
Hover-Torsted Børnehus 59 59
Højmark Børnehus 58 59
Børnehaven Blomstergården, Vorgod 57 57
Holmsland Børnehus 55 57
Børnehaven Bækkehøj, Skjern 54 54
RKSK 54 55
Troldehuset, Lem 51 54
Mariehønen, Faster 51 51
Lions Club Børnehave, Videbæk 49 49
Klittens Børnehus 47 51
Klatretræet, Tarm 46 46
Børnenes Rige Ølstrup 46 47
Hee Børnehus 46 46
Nr. Vium Børnehus 45 48
Troldhede Børnehus 44 46
Stauning Børnehus 43 43
Ådum Idrætsbørnehave 42 44
Fjelstervang Børnehave 41 44
Børnehuset Borris 40 43
No Børnehus 37 41

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Andelen af pædagoger i dagtilbud fastsættes af den enkelte kommune.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser ved en ændring er den nuværende tildelingsmæssige procentfordeling mellem pædagoger og medhjælpere på 60/40 vil betyde en merudgift på netto 1,4 mio. kr. for hver 5%-point. Det vil sige, hvis tildelingen eksempelvis ændres til 65/35.

Effektvurdering

Andelen af uddannede i dagtilbuddet er en af de faktorer med størst betydning for kvaliteten. En høj andel af uddannede har en positiv effekt på både det pædagogiske relationsarbejde, interaktioner med børnene i forbindelse med leg og læring, børnenes tidlige tekstsproglighed og børnenes sociale kompetencer. Desuden er andelen af børn med bekymrende adfærd mindre i dagtilbud med uddannet personale. Effekterne af uddannelse skal dog ses i sammenhæng med andre forhold. Her kan normering fremhæves.

Sammenfattende har uddannelsesniveauet betydning for at skabe gode læringsmiljøer, der fremmer børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede sagen og besluttede at tilstræbe en procentfordeling mellem pædagoger og medhjælpere på 60/40 i takt med stillingsledighed.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Budgetlægning 2021 - 2024 på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-000475

Sagsfremstilling

På mødet den 24. marts 2020 tog Børne- og Familieudvalget ud fra den fremsendte budgetlægningsprocedure de indledende drøftelser af, hvordan udvalget vil arbejde med budgetlægningen for 2021-2024. Budgetlægningsproceduren er efterfølgende godkendt af Økonomiudvalget den 14. april 2020.

På mødet blev det besluttet, at der skal holdes et ekstraordinært budgetmøde i Børne- og Familieudvalget den 15. juni 2020. Herudover ønskede Udvalget en analyse af Dagplejen til belysning af behovet for at få tilført ekstra midler til området. Analysen behandles i et separat punkt på samme dagsorden.

Af hensyn til administrationens videre arbejde med de signaler Børne- og Familieudvalget har afgivet, har administrationen behov for yderligere signaler på følgende områder:

Nye tiltag/aktiviteter
Ønsker Børne- og Familieudvalget udarbejdet forslag til nye tiltag/aktiviteter.

Anlægsforslag
Den nuværende anlægsramme for Børne- og Familieudvalget for 2021-2024 er følgende:

Hele 1.000 kr. (2020-prisniveau)
2021 2022 2023 2024
IT-strategi 8.296 8.200 8.200 8.200
Anlægspulje under BFU 1.500 1.500 1.500 1.500
Renovering af toiletter på skoler 1.000 1.000
Solstrålen, Videbæk 17.300
 
I alt Børne- og Familieudvalget 10.796 28.000 9.700 9.700

Herudover anmodes Børne- og Familieudvalget om at afgive signaler i forhold til følgende mulige projekter/anlægsbevillinger:

Forslag til projekt

Bemærkninger

Politisk stillingtagen

1. Skjernåskolen

Et ekstern rådgivningsfirma skal udarbejde skitseprojekt på model 1 i mulighedskataloget.

Behandling i BFU på juni-mødet mhp. at det kan oversendes til budgetkonferencen

2. Holmsland Børnehus

Børnehavebørn er genhuset på skolen. Der skal findes både en langsigtet og en kortsigtet løsning – herunder tages stilling til genopretning.

Der resterer et rådighedsbeløb i 2020 på 2,0 mio. kr. til projektet.

Behandles på næste BFU. Et forslag vedrørende den langsigtede løsning skal oversendes til budgetkonferencen.

3. Tarm Skole

Overvejelser om den samlede bygningsmasse på Vardevej

Der skal tages stilling til igangsætning af renovering af hovedbygning og udarbejdes et projektforslag vedr. nedrivning af bygninger og etablering af erstatningslokaler.

Der er afsat et rådighedsbeløb til renoveringen – men ikke til nedrivninger og erstatningsbyggeri.

Sagen kommer på BFU i maj. Et forslag vedrørende den langsigtede løsning skal oversendes til budgetkonferencen.

4. Lærkereden, Rækker Mølle

Udarbejdelse af forslag til etablering af vuggestueafdeling. BFU har besluttet, at der skal udarbejdes et forslag om tilbygning af en vuggestueafdeling.

Behandles i BFU i foråret, og herefter evt. på budgetkonferencen

5. Hvide Sande Skole

Samling af afdelinger, renovering af skolegård og etablering af bl.a. SFO på Skolevej.

Behandles i BFU i foråret, og herefter på budgetkonferencen.

6. Amagerskolen

Mulighed for etablering af samlingslokale.

Behandles i BFU i foråret, og herefter evt. på budgetkonferencen.

7. Vorgod-Barde Skole

Renovering og udvidelse af skolekøkken

Behandles i BFU i foråret, og herefter evt. på budgetkonferencen.


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget afgiver signaler til, hvilke nye drifts- og anlægsforslag der skal arbejdes videre med.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget afgav signaler til, hvilke nye drifts- og anlægsforslag der skal arbejdes videre med.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Budgetopfølgning for decentrale enheder pr. 31. marts 2020 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 20-000203

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for de decentrale enheder under Børne- og Familieudvalget.

Der udarbejdes budgetopfølgninger til politisk behandling tre gange årligt for de decentrale aftaleenheder. Det er pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober.

For Børne- og Familieudvalget gælder dette for skoler, skolefritidsordninger og dagtilbud under Dagtilbud og Undervisning samt for enhederne under Børn og Familie.

Budgetopfølgningerne er udarbejdet af de decentrale ledere med bistand fra økonomikonsulenterne i Viden & Strategi. Budgetopfølgningerne er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2020, men eksklusiv overførsler fra 2019. Et mer- eller mindreforbrug er således udtryk for, om de bruger mere eller mindre af deres indeværende års budget.

Budgetopfølgningen for de decentrale enheder udviser et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Hele 1.000 kr. Opfølgning pr. 31.03.2020 Budgetramme 2020
Dagtilbud og Undervisning -3.100 677.783
Folkeskoler og specialskoler -1.500 382.982
Skolefritidsordninger -500 46.565
UU, STU-huset og Ungdomsskolen 400 30.927
Dagtilbud -1.500 144.781
Børn og Familie 0 72.528
Børne- og Familieudvalget  i alt -3.100 750.311

Hvis resultatet samlet set ender med et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. betyder det, at den samlede overførsel for aftaleenheder under Børne- og Familieudvalget stiger fra 25,8 mio. kr. til 28,9 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Den forventede opsparing/mindreforbrug skal ses i lyset af, at en række skoler og dagtilbud har overført et underskud fra 2019 til 2020. Der er samlet overført underskud for 2,7 mio. kr. Underskuddet vil for de flestes vedkommende blive udlignet via mindreforbrug i 2020.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 20-000203

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 på Børne- og Familieudvalgets området udviser et forventet  mindreforbrug på 1,6 mio. kr. hvilket er samme resultat, som ved forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 3,6 mio. kr.
 • Børn og Familie - merforbrug på 2,0 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. marts måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Undervisning
Specialundervisning/støtte 1.116 12.324 17.024 4.700 2.700
STU, FGU og EGU 4.290 25.103 20.203 -4.900 -4.900
Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS 3.492 79.697 79.497 -200 -200
Fælles udgifter/indtægter -1.283 4.460 4.160 -300 -300
Dagtilbud
Dagtilbud/SFO - flere/færre børn -11.014 -34.032 -35.232 -1.200 200
Private tilbud - flere/færre børn 11.781 48.001 46.601 -1.400 -1.000
Dagplejen 9.731 42.035 41.635 -400 -200
Fælles udgifter/indtægter 1.416 8.693 8.593 -100 -100
Undervisning/dagtilbud
Mellemkommunal - almen 296 1.033 1.233 200 200
Befordring - special 4.118 18.957 18.957 0 0
Samlet resultat 23.943 206.271 202.671 -3.600 -3.600

Resultatet er det samme som ved forrige budgetopfølgning. Dog er der følgende ændringer:

 • forventede merudgifter på 2,0 mio. kr. til specialundervisningsområdet. Ændringen skyldes at årsafregningen for 2020 bliver højere end tidligere forventet. Det er primært flere elever/børn på Skjernåskolen/specialbørnehaven, som giver ændringen.
 • forventede mindreudgifter på 2,0 mio. kr. til pasning af børn i både kommunale og private dagtilbud. Antallet af børn indskrevet i dagtilbud i 2020, bliver lavere end tidligere forventet.

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. marts måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Anbringelser 24.826 96.084 95.420 -664 -913
Central refusionsordning SDE -1.685 -6.742 -5.640 1.102 1.351
Øvrige foranstaltninger 1.718 4.982 5.944 962 962
Forebyggende foranstaltninger 11.910 47.094 48.094 1.000 1.000
Sikrede institutioner 1.090 5.205 4.805 -400 -400
Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste 1.911 5.712 5.712 0 0
Samlet resultat 39.770 152.335 154.335 2.000 2.000

Resultatet er det samme som ved forrige budgetopfølgning.

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 31. marts 2020 1 anbringelse mere end budgetlagt. Sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 6.500 kr. lavere end budgetlagt giver det et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2020.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at de økonomiske konsekvenser af den delvise nedlukning af skoler og dagtilbud i marts måned ikke er medtaget i budgetopfølgningen. Konsekvenserne vil blive medtaget, når der er et samlet overblik.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

17: Nye veje på det specialiserede område - genbehandling af sagen

Sagsnr: 17-040676

Sagsfremstilling

På indstilling fra borgmesteren har Byrådet har den 21. april 2020, punkt 10, besluttet, at Trine Ørskov var inhabil ved behandlingerne af sagerne om projektet ”Nye veje på det specialiserede område” i Børne- og Familieudvalget henholdsvis den 24. september 2019, 26. november 2019, 17. december 2019, 21. januar 2020 samt ved Byrådets behandling af sagen den 18. februar 2020.

Byrådet besluttede ligeledes, at de trufne beslutninger vedrørende sagen i Børne- og Familieudvalget og i Byrådet på de nævnte tidspunkter som følge af inhabiliteten erklæres ugyldige og uden retsvirkning, samt at sagen tilbagesendes til behandling i hhv. udvalg og Byråd.

Økonomiudvalget behandlede sagen den 14. april 2020, punkt 13. Økonomiudvalget anbefaler, at Børne- og Familieudvalget vurderer, om sagen skal sendes til høring i LokalMED.

På denne baggrund fremsender administrationen sagen til genbehandling.

Tidligere behandling i udvalg og byråd:

Sagsfremstilling

Et forslag til ændringer i det specialiserede område under Børne- og Familieudvalget har været udsendt i høring. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer i forslaget, inden det oversendes til behandling i byrådet.

Børne- og Familieudvalget godkendte den 17. december 2019, at et forslag med følgende elementer blev udsendt i høring i skole- og forældrebestyrelser, Handicaprådet og de to FagMED på børne- og familieområdet:

Det Fælles Børne- og Ungesyn udgør fortsat fundamentet for det daglige arbejde med børn og unge og dermed også for en kommunal inklusionsstrategi. Målet er ikke, at alle børn skal kunne rummes i et alment tilbud. Der er fortsat børn, der har brug for et specialiseret tilbud. Målet er dog, at børn med behov for specialpædagogisk bistand så vidt muligt og i højere grad end i dag skal støttes i et alment tilbud.

 1. De almene tilbud under Dagtilbud og Undervisning inddeles i 3 distrikter ledet af hver sin distriktsleder. Oprettelsen af distriktslederstillingerne sker inden for den samlede ramme til ledelse og vil blandt andet medføre justeringer i den administrative ledelse af Dagtilbud og Undervisning. Distrikts-inddelingen træder i kraft pr. 1. august 2020.
  Distrikterne består af følgende skoledistrikter med tilhørende dagtilbud:
  Vest:   Hvide Sande, Holmsland, Tim, Hee, Alkjær, Ringkøbing, Lem og Højmark.
  Øst:    Spjald, Videbæk, Vorgod-Barde, Fjelstervang og Nr. Vium-Troldhede
  Syd:    Bork, Tarm, Ådum, Kirkeskolen, Faster, Rækker Mølle, Borris, Stauning og Amagerskolen
  Børne- og Familieudvalget kan gennemføre mindre justeringer i distriktsinddelingen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
 2. Under forudsætning af godkendelse af punkt 2 decentraliseres en væsentlig del af budgettet til specialiserede tilbud på skole- og dagtilbudsområdet med virkning fra den 1. januar 2021. Børne- og Familieudvalget bemyndiges til at udforme en konkret model, som sikrer en betydelig forøgelse af det ledelsesmæssige handlerum i skoler og dagtilbud og en afbalanceret fordeling af budgetrisikoen mellem distrikterne og det centrale niveau.     
 3. For at tilføre mere ledelseskraft til det specialiserede område oprettes i 2020 en ny afdelingslederstilling i Dagtilbud og Undervisning. Stillingen finansieres af budgettet til de specialiserede tilbud. Den nye afdelingsleder får ledelsen af kommunens specialskoler og specialcentre.    
 4. Under forudsætning af godkendelse af punkt 2 omorganiseres Ringkøbing-Skjern Kommunes særlige tværfaglige samarbejde vedrørende børn med behov for pædagogisk, psykologisk støtte, Børn og Ungetjenesten, med henblik på, at der kan ydes hurtigere støtte tæt på dagtilbud og skoler. Der indgås således en samarbejdsaftale mellem PPR og hvert distrikt. Samarbejdsaftalen specificerer de ressourcer, der er til rådighed til betjening i distriktet. Det enkelte distrikts andel af PPR-ressourcerne fastlægges på grundlag af distriktets andel af 0 – 16 årige i kommunen.
 5. Der gennemføres i foråret 2022 en evaluering af foreslåede tiltag - herunder distriktsmodellen - efter retningslinjer fastsat af Børne- og Familieudvalget.

Alle høringssvar er sammen med høringsmaterialet - herunder rapporten "Nye veje på det specialiserede område, december 2019" - vedlagt som bilag.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om der på baggrund af høringssvarene skal ske ændringer i forslaget som beskrevet i ovenstående punkt 1 - 6, inden dette oversendes til behandling i byrådet. Der gøres opmærksom på, at punkt 3, dvs. forslaget om decentralisering af en væsentlig del af budgettet på det specialiserede område, hænger sammen med punkt 2. Decentralisering af budgettet bør således efter administrationens vurdering kun gennemføres til økonomisk robuste enheder, hvor budgetansvaret er entydigt defineret. På tilsvarende vis bygger det konkrete forslag om omorganisering af Børn og Ungetjenesten, punkt 5, på en distriktsopdeling af de almene dagtilbud og skoler.

Såfremt Børne- og Familieudvalget ikke kan indstille punkt 2 vedrørende distriktsinddelingen til godkendelse i byrådet, anbefaler administrationen, at der udarbejdes et helt nyt oplæg om det specialiserede området efter udvalgets nærmere tilkendegivelser. 

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Effektvurdering
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om forslaget som beskrevet i punkt 1 - 6 i sagsfremstillingen skal fremsendes til behandling i byrådet.

Børne- og Familieudvalget 21-01-2020
Børne- og Familieudvalget drøftede de indkomne høringssvar, og et flertal besluttede at oversende forslaget til endelig godkendelse i Byrådet med følgende ændring/tilføjelse:
 • I inklusionsstrategien tilføjes formålet: "Alle børn skal inkluderes i et tilbud, der passer dem, hvor de har mulighed for at lære og udvikle sig fagligt såvel som socialt og personligt".

Udvalget anmodede administrationen udarbejde et oplæg til besvarelse af rejste spørgsmål og bemærkninger i de indkomne høringssvar.

Bjarne Svendsen og Svend Boye Thomsen kan ikke støtte en distriktsmodel og de deraf afledte konsekvenser.

Jørgen Rabjerg ønsker, at sagen drøftes i forbindelse med arbejdet i § 17, stk. 4-udvalget vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Økonomiudvalget 04-02-2020

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Kristian Bøgsted kan ikke støtte en distriktsmodel og de deraf afledte konsekvenser.

Jakob Agerbo undlod at stemme.

Niels Rasmussen ønsker, at sagen drøftes i forbindelse med arbejdet i §17, stk. 4-udvalget vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bilag

Beslutning(Byrådet den 18. februar 2020)
 
Bjarne Svendsen stillede følgende ændringsforslag: "send sagen tilbage til Børne- og Familieudvalget med bestilling på, at organiseringen på det almene område skal ske uden ansættelse af nye ledere". Et flertal i byrådet bestående af Kristendemokraterne, Socialdemokratiet, Hans Østergaard, Fjordlisten, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stemte imod. For stemte SF, Svend Boye Thomsen, Jens Højland, Gitte Kjeldsen, Lise Juhl Hansen, Ole Knudsen, Bjarne Svendsen og Erik Viborg. Jakob Agerbo undlod at stemme.

Byrådet godkendte herefter Børne- og Familieudvalgets anbefaling. Jakob Agerbo undlod at stemme.

SF, Svend Boye Thomsen, Jens Højland, Gitte Kjeldsen, Lise Juhl Hansen, Ole Knudsen, Bjarne Svendsen og Erik Viborg bemærkede, at man ikke ønskede distriktsmodellen.

Fraværende:

Hans Pedersen
Iver Enevoldsen

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget genbehandler sagen med efterfølgende behandling i Byrådet, og at udvalget vurderer, om sagen skal sendes til høring i LokalMED, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 14. april 2020, punkt 13.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at sende sagen i høring i LokalMED i Dagtilbud og Undervisning samt i Børn og Familie. Sagen medtages på udvalgsmøde igen den 23. juni 2020.

 

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
 • Trine Ørskov (Inhabil)
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

18: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning


Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk