Referat: 26. maj 2020 kl. 08:00

Virtuelt møderum
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Hanne Simonsen
 • Helge Albertsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Trine Ørskov
 • Bjarne Svendsen
 • Enok Linde

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Oprettelse af vuggestueafdeling i Lærkereden, Rækker Mølle

Sagsnr: 19-014876

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om et forslag om oprettelse af en vuggestueafdeling i Lærkereden, Rækker Mølle, skal fremsendes til byrådets budgetkonference.

Baggrund

Forældrebestyrelsen ved børnehaven Lærkereden har i 2019 søgt Børne- og Familieudvalget om en vuggestueafdeling.

Byrådet har i 2015 vedtaget en strategi, hvorefter der kan oprettes vuggestueafdelinger i områder, hvor antallet af dagplejere er så lavt, at dagplejen som pasningstilbud ikke længere er bæredygtigt. I områder uden alternative gæstedagplejemuligheder har administrationen vurderet, at der skal være 6 dagplejere, hvis gæstedagplejen skal kunne fungere tilfredsstillende. Som følge heraf er der siden 2015 oprettet vuggestueafdelinger i en række landsbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune.

På baggrund af faldende børnetal i flere af kommunens pasningsdistrikter og den aktuelle ansøgning om lov til at oprette en vuggestueafdeling i Lærkereden, blev der i efteråret 2019 gennemført en evaluering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser.

Evalueringen viste blandt andet, at der som følge af nedgang i børnetallet kun er 4 dagplejere i Rækker Mølle Skolens pasningsdistrikt i dag, og at det giver udfordringer, når der skal findes pladser til gæstedagpleje.

På administrationens anbefaling godkendte Børne- og Familieudvalget den 26. november 2019, at mulighederne for at udvide Lærkereden i Rækker Mølle med en vuggestueafdeling skulle undersøges nærmere med henblik på, at udvalget kunne fremsende et anlægsforslag til budgetkonferencen i 2020.

Oprettes vuggestueafdelingen, vil det være nødvendigt at afskedige områdets dagplejere.

Forslag om oprettelse af vuggestueafdeling

På baggrund af en opgørelse af opholdsarealerne i institutionen må det konstateres, at der ikke er plads til at oprette en vuggestueafdeling i de eksisterende lokaler i selve institutionen. Der er for tiden indskrevet 59 børnehavebørn i institutionen, og når alle børnene opholder sig i institutionen, er man presset på pladsen.

Lærkereden gør i dag brug af to pavilloner i arbejdet med førskolebørnene. Pavillonerne er imidlertid placeret uden for institutionens matrikel på et areal, der er lånt til formålet af en privatperson. Hertil kommer at pavillonerne ifølge Ejendomscentret er i så dårlig forfatning, at de inden længe bør fjernes.

Oprettelse af en vuggestueafdeling i Rækker Mølle vil derfor kræve en tilbygning til Lærkereden.

Ejendomscentret har vurderet, at det er muligt at etablere en vuggestueafdeling med 12 pladser som en integreret løsning ved at tilbygge ca. 110 m² og renovere ca. 85 m² i de eksisterende lokaler for en samlet udgift på knap 3,5 mio. kr. Ejendomscentret har udarbejdet et notat, der er vedlagt som bilag til sagen.

Tilbygningen skal rumme nyt kontor til lederen, møderum og personalefaciliteter så som frokostrum og personaletoilet. Samtidig vil den nye tilbygning udgøre hovedindgangen til selve børnehaven og vuggestuen. Denne løsning medfører, at man slipper for som i dag at skulle gå igennem et grupperum for at komme til et andet grupperum. De lokaler, som i dag rummer personalefaciliteter, skal ombygges til vuggestue med grupperum og toiletrum. Krybberummet foreslås placeret i det nordøstlige hjørne af grunden.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ud over anlægsudgifterne til etablering af en vuggestueafdeling ved Lærkereden, vil den årlige nettodriftsudgift være ca. 125.000 kr. højere for pasning af 11 0 - 2 årige i vuggestue i forhold til pasning i dagplejen. Herudover vil der være ekstraudgifter forbundet med opsigelserne.

Effektvurdering

Oprettelse af en vuggestueafdeling i Lærkereden vil medføre, at forældre til børn i alderen 0 – 2 år og 10 måneder sikres et pasningstilbud i skoledistriktet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget om oprettelse af en vuggestueafdeling i Lærkereden indgår i budgetlægningen for 2021.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Helge Albertsen ønsker, at der generelt arbejdes videre med at fastholde et tilbud om dagpleje også i landsognene.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Tarm Skole, nedrivning/renovering af bygninger og etablering af erstatningslokaler

Sagsnr: 20-010533

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om et forslag om fornyelse af dele af bygningskomplekset på Tarm Skoles afdeling på Vardevej skal fremsendes til budgetkonferencen.

Baggrund

Tarm Skole består af 2 afdelinger - nemlig en afdeling på Vardevej til 0. - 6 klassetrin og en afdeling på Lønborgvej til 7. - 9. klassetrin.

Afdelingen på Vardevej består af flere bygninger opført på forskellige tidspunkter. Hovedbygningen, Vardevej 11, står over for en påtrængende og omfattende renovering af facaden. På anlægsbudgettet for 2020 er afsat 7 mio. kr. til opgaven. Flere af de øvrige bygninger er imidlertid også i meget ringe forfatning, og der vil i løbet af kort tid være behov for nedrivning med opførsel af erstatningslokaler og/eller omfattende renovering.

Problemet med de utidssvarende bygninger i ringe vedligeholdelsestand har været kendt længe. Behovet for at finde en løsning er imidlertid blevet mere påtrængende. Den valgte løsning kan nemlig gribe ind i tilrettelæggelsen af arbejdet med renovering af facaden på hovedbygningen. Hertil kommer, at der er opstået en ny mulighed som følge af, at en af bygningerne på skolens matrikel vil komme til at stå ubenyttet hen fra sommeren 2020 efter i en periode at have været lejet ud til private formål.

Den anbefalede løsning

Ejendomscentret har udarbejdet et notat med en beskrivelse af problemstillingerne og 4 forskellige løsningsforslag/scenarier. Notatet er vedlagt som bilag til punktet.

Administrationen anbefaler scenarie 2. Scenariet indebærer, at nordfløjen og Vardevej 13 (Præsteboligen) nedrives. Nordfløjen bruges i dag til faget Håndværk og Design (sløjd), garage og opbevaring af materiel. Vardevej 13 rummer i dag SFO-klubben. De nødvendige erstatningslokaler anbefales i stedet indrettet i den gamle, men bevaringsværdige skolebygning, Vardevej 9 (Den hvide bygning), som derfor skal renoveres og ombygges.

Projektet indebærer også en opdatering og afgrænsning af skolegården. Skolegården, som i forvejen trænger til en opdatering, vil blive meget åben, hvis bygninger nedrives.

De samlede udgifter er anslået til knap 10 mio. kr.

Scenarie 2 anbefales af følgende grunde:

 • Det er det billigste scenarie for en varig løsning. Scenarie 1, det næst-billigste scenarie (til-/ombygning ved østfløj), er 1,3 mio. kr. dyrere.
 • Med denne løsning undgår man at skulle nedrive en bevaringsværdig bygning (Vardevej 9).
 • Vælges scenarie 2, kan arbejdet med renovering af facaden på hovedbygningen umiddelbart sættes i gang. Det ville ikke være tilfældet, hvis man i stedet valgte at lave en tilbygning til hovedbygningen (scenarie 3).

Den anbefalede løsning og eventuelle kommende ændringer af skolestrukturen

Det er administrationens vurdering, at valget mellem de forskellige scenarier ikke vil blive påvirket af eventuelle ændringer i skolestrukturen.

Hvis der, som følge af ændringer i skolestrukturen, ikke længere ville være behov for at bruge bygningerne på Vardevej, kan det naturligvis ikke anbefales at ofre mange midler på en renovering. Så længe Tarm Skole omfatter 0. - 9 klassetrin, vil der imidlertid forsat være behov for at drive skole på to matrikler i Tarm. Det er med andre ord ikke muligt at samle alle eleverne på enten Vardevej eller Lønborgvej.

Skulle man politisk beslutte at oprette en fælles overbygningsskole for hele Skjern - Tarm området, ville man eventuelt kunne flytte overbygningseleverne på Lønborgvej til en anden lokation. Lønborgskolen er dog ikke stor nok til, at man kan flytte eleverne fra Vardevej hertil. Derfor må man antage, at der også fremover vil være behov for skolen på Vardevej. 

Tarm Skole er på den anden side bygget til betydeligt flere elever, end der er på skolen i dag. Skulle der imidlertid - mod forventning - være behov for at udvide kapaciteten på Vardevej, vil der være gode muligheder for at bygge til f.eks. på det areal, hvor nordfløjen er beliggende i dag.

Særligt vedrørende Vardevej 13 (Præsteboligen)

Vardevej 13 anvendes i dag kun til SFO-klubben. Da minimumsindsatsen for genopretning til en tilstand over middel er bekostelig, indgår nedrivning som en del af alle 3 varige løsningsforslag. Vardevej 13 vurderes dog ligesom Vardevej 9 at være af kulturhistorisk værdi for byen Tarm. Administrationen anbefaler derfor, at der først senere i et projektforløb tages stilling til, om bygningen skal rives ned, eller om den kan anvendes til andre formål. 

Der deltager en repræsentant fra Ejendomscentret og administrationen i behandlingen af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Gennemføres de anbefalede forbedringer af bygningskomplekset ved Tarm Skole på Vardevej, vil det på den ene side give et nyt tidssvarende faglokale til Håndværk og Design, renoverede lokaler til SFO-klubben og en opdatering af skolegården. På den anden side forventes de fremtidige udgifter til bygningsvedligeholdelse væsentligt reduceret i forhold til en løsning, hvor alle de nuværende bygninger bevares.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Børne- og Familieudvalget fremsender et anlægsforslag til budgetkonferencen med udgangspunkt i scenarie 2, det vil sige det forslag, hvor Vardevej 9 indrettes til brug for faget Håndværk og Design og til SFO-klubben, og
 2. at der først senere i et projektforløb tages stilling til eventuel nedrivningen af Vardevej 13. 

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Muligheder for SFO-tilbud på Rindum Kjærgaard

Sagsnr: 20-000183

Sagsfremstilling

Specialskolen Rindum Kjærgaard har ikke et egentligt SFO-tilbud i dag. I stedet er der udvidet åbningstid på skoledage og et tilbud i Ringkøbing Skoles SFO på ikke-skoledage. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om der fremover skal gives et andet tilbud.

Baggrund

Børne- og Familieudvalget anmodede på sit møde den 21. januar 2020 administrationen undersøge behovet for og de økonomiske konsekvenser ved oprettelse af et SFO-tilbud på Rindum Kjærgaard. 

Rindum Kjærgaard er oprindeligt en såkaldt heldagsskole. Det vil sige en skole, som også fungerede som et socialpædagogisk tilbud. Skoledagen for de yngste elever er stadig længere end på almindelige folkeskoler. Som følge heraf er der ikke en egentlig SFO på skolen, men efter beslutning i Børne- og Familieudvalget i 2010 er åbningstiden udvidet for de elever i børnehaveklassen til og med 3. klasse, der har et pasningsbehov. Den udvidede åbningstid er alle dage fra kl. 7.00, til skoletiden starter kl. 7.50, og igen mandag til torsdag fra kl. 14.30 til kl. 16.00 og fra kl. 12.30 til kl. 14.30 om fredagen. Tilbuddet er betalingsfrit og benyttes i øjeblikket af ca. 2-3 elever dagligt.

På ikke-skoledage er der mulighed for pasning i Krummeluren, Ringkøbing Skoles SFO, hvor der er indrettet et særligt rum til børnene fra Rindum Kjærgaard. I 2019 var 5 børn fra Rindum Kjærgaard tilmeldt pasning i Kummeluren. Nye børn i 0. klasse, der har behov for et pasningstilbud i uge 32, tilbydes dog pasning på Rindum Kjærgaard.

Det er ledelsens indtryk, at forældrene er meget godt tilfredse med tilbuddet på skoledage, og at der næppe her er behov for et udvidet tilbud. Det hænger sandsynligvis sammen med, at børnene ikke magter at være i skolens rammer i længere tid. Skolen slutter som nævnt kl. 14.30 mandag til torsdag. Når skoledagen er slut, skal en stor del af børnene desuden på en længere tur med taxa hjem.

Problemet opstår snarere på skolefridage, hvor tilbuddet i dag er i Krummeluren. Her er børnene ikke så godt kendt. Det er sandsynligt, at flere ville benytte et pasningstilbud på ikke-skoledage, hvis det blev givet på Rindum Kjærgaard.

Administrationen har i samarbejde med ledelsen på Rindum Kjærgaard udarbejdet forslag til 3 forskellige modeller for et andet SFO-tilbud til børnene i 0. - 3. klasse på skolen. Der forventes ikke at være behov for et pasningstilbud til de ældre børn i lighed med tilbuddet på Skjernåskolen.

Modeller:

 1. Den nuværende ordning på Rindum Kjærgaard suppleres med et tilbud på skolefridage. Der vil være merudgifter til bl.a. befordring på disse dage.

 2. Der oprettes en regulær SFO på skolen med forældrebetaling, åbent til kl. 17 og flere taxa-ture.

 3. Den nuværende ordning på Rindum Kjærgaard suppleres med et gratis tilbud om pasning på ikke-skoledage i en SFO i lokal-området, alternativt på et af kommunens specialcentre.

Model 1 indebærer blot, at tilbuddet om pasning på skolefridage bliver på Rindum Kjærgaard i stedet for på Ringkøbing Skole. Det er vanskeligt at forudsige, hvor mange der vil benytte tilbuddet. Som allerede nævnt må man dog forvente, at flere end i dag vil bruge tilbuddet. Da der er tale om et gratis tilbud i kendte omgivelser, må man forvente, at de fleste forældre vil foretrække denne model.

Vælges model 2 vil forældrene til børn i 0. - 3. klasse få samme tilbud som forældre med børn på Skjernåskolen. Da tilbuddet kun forventes brugt af få børn, vil udgiften pr. barn være forholdsvis høj.

Fordelene ved model 3 er dels et mindre behov for befordring dels en mulighed for at børnene kan bevare en tilknytning til skolen i deres lokalområde. Man må dog forvente, at forældrene vil have samme forbehold over for denne løsning, som de i dag har over for pasningstilbuddet på Ringkøbing Skole.

På længere sigt vil en grundig evaluering af de nuværende tilbud på det specialiserede område - udført som en del af implementeringen af projektet "Nye veje på det specialiserede område" - kunne resultere i anbefalinger vedrørende det samlede tilbud på Rindum Kjærgaard. Indtil videre anbefaler administrationen, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om en af de ovenfor beskrevne modeller skal indføres med virkning fra og med skoleåret 2020 - 2021.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser ved de foreslåede modeller vil naturligvis være meget afhængig af, hvor mange børn der vil benytte den enkelte model. Beregningerne tager udgangspunkt i,

 • at i model 1 og 2 afsættes 0,3 fuldtidsstilling til ledelse og koordinering af ordningen
 • at i model 1 og 2 afsættes minimum 2 voksne i hele åbningstiden
 • at det nuværende afsatte beløb til skolefritidsordningen Krummeluren for pasning på ikke skoledage, er fratrukket som delvis finansiering
Antal børn  1 - 4 5 - 7 8 - 10
 Model 1  360.000 545.000 680.000
 Model 2  689.000 990.000 1.290.000

Som tidligere nævnt vil der til de to modeller også komme merudgifter til befordring. Merudgiften er anslået til 100.000 kr. i begge modeller.

Udgifterne til model 3 vil afhænge af, hvor mange ressourcer den lokale SFO/specialcenter skal have tilført pr. pasningsuge. Hvis der eksempelvis tilføres ressourcer svarende til 1 fuldtidsstilling pr. uge, vil udgiften pr. pasningsuge være ca. 7.000 kr. Her kan det nuværende afsatte beløb til skolefritidsordningen Krummeluren for pasning på ikke skoledage også bruges som delvis finansiering. Det vil sige, at der vil være finansiering for ca. 8 pasningsuger pr. år. Merudgifterne vil derfor afhænge af, hvor mange pasningsuger, der vil være pr. år.

Det skal bemærkes, at der er tale om merudgifter i forhold til de nuværende budgetter. Indarbejdelse af forslagene i budgettet kan medtages ved budgetdrøftelserne for 2021 og overslagsårene.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om en af de beskrevne modeller skal indføres fra og med skoleåret 2020 - 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at indføre model 1 som en midlertidig løsning fra og med skoleåret 2020-2021 og i øvrigt afvente stillingtagen til projekt "Nye Veje på det specialiserede område" for en mere permanent løsning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Ændringer i strukturen på 10'eren

Sagsnr: 20-006534

Sagsfremstilling

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, UCRS, har orienteret Ringkøbing-Skjern Kommune om, at man har ændret på strukturen af undervisningstilbuddet i 10'eren.

I stedet for som hidtil at have to parallelle tilbud i Skjern og Ringkøbing, vil man fra og med skoleåret 2020-2021 alene have en gymnasielinje i Ringkøbing, mens der forsat vil være både en gymnasielinje og en erhvervslinje i Skjern. Gymnasielinjen i Skjern vil dog være mindre fagligt orienteret end det i Ringkøbing.

UCRS forventer samlet omkring 100 elever i skoleåret 2020-2021, hvilket er på niveau med tidligere år. I Ringkøbing er elevtallet imidlertid faldet. I dag er der kun omkring 20 elever i Ringkøbing, og skolen vurderer, at det er for lidt til at opretholde 2 linjer. Man har så valgt at bevare et mere bogligt orienteret tilbud rettet mod elever, som vil søge ind på gymnasierne i Ringkøbing. Gymnasielinjen i Skjern vil have et bredere sigte og i høj grad handle om afklaring af uddannelsesretninger og jobs i forskellige sektorer gennem skolens forskellige profilfag.

Ifølge overenskomsten mellem UCRS og Ringkøbing-Skjern Kommune skal der være et undervisningstilbud i både Ringkøbing og Skjern, men UCRS er ikke kontraktligt forpligtet til at have både en gymnasielinje og en erhvervslinje i Ringkøbing. Det er i øvrigt UCRS's erfaring, at afstanden og transporttiden ikke er en begrænsning for eleverne, hvis der er et spændende fagligt tilbud og et godt ungdomsmiljø på skolen.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Den foreslåede ændring i strukturen får ingen økonomiske konsekvenser, hvis elevtallet fortsat ligger omkring de 100 elever.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om ændringen i strukturen af 10'eren tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ændring af deadlines for implementering af den pædagogiske læreplan

Sagsnr: 20-010096

Sagsfremstilling

Med ændringer i dagtilbudsloven 1. juli 2018 blev den styrkede pædagogiske læreplan rammen om det pædagogiske arbejde i 0-6 års området.

Ifølge dagtilbudsloven skal den pædagogiske læreplan være realiseret i dagtilbuddene og kommunerne den 1. juli 2020. Med realiseres menes, at der skal foreligge en skriftlig pædagogisk læreplan samt offentliggørelse af læreplanen på dagtilbuddets hjemmeside den 1. juli 2020. Dette er gældende for kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt privatinstitutioner, der alle er omfattet af dagtilbudsloven.

Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig læreplan for hele børnegruppen i alderen 0-2 år og for børnegruppen i alderen fra 3 år og frem til skolestart. I aldersintegrerede dagtilbud kan der udarbejdes en læreplan under hensyn til aldersgrupper. For dagtilbud, hvor dagplejere er organiserede, skal der desuden udarbejdes en skriftlig læreplan særskilt for dagplejen.

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for:

 • At den pædagogiske læreplan udarbejdes,
 • At det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet tilrettelægges og udøves inden for rammerne af den pædagogiske læreplan.
 • At den pædagogiske læreplan offentliggøres.
 • At forældrebestyrelsen bliver inddraget i processen omkring udarbejdelse, evaluering af og opfølgning på den pædagogiske læreplan.

Det er desuden lederens ansvar at sikre, at læreplanen ikke bliver et stykke papir, der ligger i skuffen, men at det daglige pædagogiske arbejde udøves i overensstemmelse med den retning og de pædagogiske refleksioner, der fremgår af læreplanen. Det enkelte dagtilbuds pædagogiske læreplan skal fungere som et pejlemærke for det pædagogiske personale i udøvelsen af det daglige pædagogiske arbejde.

Dagtilbudsloven dikterer indholdet i den skriftlige pædagogiske læreplan, hvilket er omfattende. For at opfylde indhold i den skriftlige læreplan forudsættes involverende processer med både pædagogiske medarbejdere, børn og forældre. Der er ikke formkrav til den skriftlige læreplan. I Ringkøbing-Skjern Kommune anvendes læreplansværktøjet i den digitale platform "Hjernen og Hjertet".

Før Covid-19 havde dagtilbuddene påbegyndt processer i dagtilbuddene med henblik på, at den skriftlige læreplan skulle foreligge den 1. juli 2020.

Med Covid-19 har både dagtilbudslederne og de pædagogiske medarbejdere rettet fuld opmærksomhed på dels nedlukningen dels genåbningen. Siden 16. marts 2020, hvor Danmark lukkede ned, har der været en national og kommunal bevågenhed på, om det er muligt for dagtilbuddene at nå i mål med den skriftlige læreplan og offentliggørelse 1. juli 2020. 

Børne-og Undervisningsministeriet har pr. 2. maj 2020 givet kommunerne en mulighed for at udsætte deadline for den skriftlige læreplan.

Ifølge ministeriet skal dagtilbuddene i en fase af genåbningen sikre børns trivsel og tryghed og så vidt muligt skabe pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i tilgangen i den pædagogiske læreplan om blandt andet leg, børneperspektiver og tryghed i det omfang, det er muligt ud fra sundhedsfaglige forhold.

Med nedenstående citat fra ministeriet kan den skriftlige læreplan udskydes:

"...den gradvise åbning betyder, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med genåbningen kan udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen".

Med udgangspunkt i arbejdsbelastningsgraden af dagtilbudsledere og pædagogiske medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune på grund af Covid-19 samt de nationale udmeldinger fra Børne-og Undervisningsministeriet anbefales, at deadline for den skriftlige læreplan udsættes. Med denne udsættelse af deadline udskydes offentliggørelse af den pædagogiske læreplan på dagtilbuddets hjemmeside automatisk.

Det anses ikke problematiske set i forhold til et tidsperspektiv, at evalueringen af den pædagogiske læreplan følger dagtilbudslovens kadence. Her anbefales at fastholde nuværende deadlines i følge dagtilbudsloven. Udover den løbende evaluering af den pædagogiske læreplan i dagtilbuddene, er dagtilbudslederen ansvarlig for, at den skriftlige læreplan evalueres første gang den 1. juli 2022. Herefter i en to års kadence.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.
Bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indhold i seks læreplanstemaer

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Deadline for den skriftlige læreplan i Ringkøbing-Skjern Kommune udsættes fra 1. juli 2020 til 1. januar 2021.
 2. At offentliggørelse af den skriftlige læreplan på dagtilbuddets hjemmeside udsættes fra 1. juli 2020 til 1. januar 2021.
 3. At evaluering af den skriftlige læreplan forsat følger dagtilbudslovens kadence med den første evaluering 1. juli 2022.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Godkendelse af valgfagskatalog

Sagsnr: 20-007213

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget skal godkende skolernes ansøgninger om valgfag for 7.-9. årgang i folkeskolen. Administrationen har i år modtaget en ansøgning fra Tarm Skole med ønske om godkendelse af valgfag i folkeskolen for 7.-9. årgang.

Valgfaget, der ønskes godkendt er Klar til prøve.

Ifølge folkeskolelovens § 9, stk. 1 kan skolerne udbyde følgende fag og emner som valgfag for 7.-9. årgang i folkeskolen.

 1. Tysk
 2. Fransk
 3. Spansk
 4. Medier
 5. Billedkunst
 6. Fotolære
 7. Filmkundskab
 8. Dramna
 9. Musik
 10. Håndværk og Design
 11. Madkundskab
 12. Almindelig indvandresprog
 13. Arbejdskendskab

Efter § 9 stk. 6 i folkeskoleloven kan kommunalbestyrelsen godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre fag og emner. Undervisningsministeriet har til dette formål udarbejdet en valgfagsskabelon med tilhørende vejledning. Valgfagsskabelonen indgår i bekendtgørelsen om Fælles Mål. og valgfagene skal godkendes på denne baggrund. For yderligere information om kommunale valgfag:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/udskoling/valgfag

Administrationen har udarbejdet et valgfagskatalog med det ene ønske til valgfag til godkendelse. Valgfagskatalogen er vedhæftet som bilag. Heri beskrives fagets formål, kompetenceområde, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål samt læseplan.

Undervisningsministeriet har til Ringkøbing-Skjern Kommune tilkendegivet, at de valgfag, der godkendes af kommunalbestyrelsen kan udbydes af samtlige overbygningsskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at faget Klar til prøve godkendes som valgfag for 7.-9. årgang på alle overbygningsskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune fra skoleåret 2020/21.

Byrådet godkendte den 19. august 2014, punkt 6, at Børne- og Familieudvalget i fremtiden bemyndiges til at behandle og afgøre sager vedrørende godkendelse af valgfag efter folkeskolelovens § 9.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskolelovens § 9.
Bekendtgørelse nr. 185 af 5. marts 2018

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at faget Klar til prøve godkendes som valgfag for 7.-9- årgang på alle overbygningsskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune fra skoleåret 2020/21.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud

Sagsnr: 15-032562

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 25. februar 2020, at styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud skulle sendes til udtalelse hos forældrebestyrelserne i de kommunale dagtilbud i forhold til ændringer i forbindelse med oprettelse af Ringkøbing Dagtilbud.  

Forslaget til reviderede styrelsesvedtægter for de kommunale dagtilbud har været sendt til udtalelse ved forældrebestyrelserne ved de kommunale dagtilbud.

Ved fristens udløb den 18. maj 2020 var der indkommet 5 udtalelser, hvoraf de 4 er tilkendegivelser på, at de ikke har bemærkninger til forslaget. En af udtalelserne går på, at antallet af dagplejere i forældrebestyrelsen i Ringkøbing Dagtilbud øges til to mod en som foreslået.

Høringssvarene er samlet i et skema, der er vedlagt som bilag.

Administrationen anbefaler på baggrund af udtalelserne, at der ikke ændres i antallet af dagplejere i forældrebestyrelsen i Ringkøbing Dagtilbud, men at det fastholdes, at dagplejen repræsenteres med en. 

Administrationen kan oplyse, at Byrådet den 20. maj 2014 bemyndigede Børne- og Familieudvalget til at godkende ændringer i styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender forslaget til styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Drøftelse af udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det sociale område

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region til gavn for borgerne.

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i Midtjylland (DASSOS) udarbejder i det kommende halvår et udkast til en rammeaftale for perioden 2021-22, som skal behandles i alle byråd og regionsrådet senest den 1. december 2020.

Processen er tilrettelagt, så der er mulighed for lokal dialog undervejs i udarbejdelsen af Rammeaftalen.  

Dels på Januar-konferencen, der blev afholdt den 14. januar 2020 med stor deltagelse fra de midtjyske byråd, regionsrådet, patient- og pårørendeforeninger samt handicapråd og udsatteråd. Og dels ved tidligt i processen at give mulighed for lokale drøftelser af forslag til rammeaftalens udviklingsområder.

Med inddragelsen ønskes det at skabe et godt afsæt for fælles indsats og udvikling på det specialiserede socialområde i Midtjylland.

KKR’s forslag til fælles udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22

Rammeaftalen har fokus på fælles udviklingsbehov på det specialiserede socialområde. De midtjyske kommuner tilkendegiver, at de overordnet set oplever sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud. Der er dog enkelte områder, hvor der er behov for at udvikle tilbudsviften i et fællesskab mellem kommuner og region.

KKR behandlede på møde den 5. februar 2020 forslag til udviklingsområder i en kommende rammeaftale.

KKR foreslår på baggrund heraf følgende udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22:

1.  Den nære psykiatri (videreførelse af udviklingsområde fra den nuværende rammeaftale)

 • Alliancen om den nære psykiatri er et længerevarende og ambitiøst samarbejde på tværs af sektorer og aktører inden for psykiatrien, der er igangsat af KKR i foråret 2018.

 • I alliancen arbejdes der både med den brede trivselsdagsorden og med indsatser for svært psykisk syge borgere (som er de to første politisk prioriterede indsatsområder i alliancen).

 • Der er særligt fokus på fælles løsninger, der kan forebygge og hjælpe børn og unge i mistrivsel.

 • Den nære psykiatri er et fælles udviklingsområde med Sundhedsaftale 2019-2023. 

 2.  Borgere med komplekse udfordringer

 • Både inden for børne-unge og voksenområdet opleves et stigende antal borgere med komplekse udfordringer i form af dobbeltdiagnoser
 • KKR foreslår, at der i Rammeaftale 2021-22 arbejdes med et udviklingsområde, hvor kommuner og region i fællesskab kan tage fat om, hvordan vi skaber nye, bedre og mindre omkostningstunge løsninger for disse målgrupper.

Forslag til udviklingsområder er uddybet i vedlagte bilag.

Børn og Families forslag til mulige drøftelser på baggrund af de fælles udviklingsområder:

1.  Den nære psykiatri (videreførelse af udviklingsområde fra den nuværende rammeaftale)

 • Øget fokus på geografisk lighed i udbuddet af tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelser. I dag er de fleste af regionens tilbud til målgruppen placeret i det østlige Jylland (centreret omkring Århus). Der er ét specialiseret tilbud til unge over 15 år i Herning, men det er ikke muligt at fremsøge specialiserede tilbud til børn og unge under 15 år med svære spiseforstyrrelser i det vestlige Jylland.

 • Øget fokus på forebyggende tiltag til børn og unge med massiv skolevægring. Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i et satspuljeprojekt finansieret af Sundhedsstyrelsen. Her er målgruppen børn og unge med begyndende skolevægring. Det findes problematisk, at der pt. ikke er et kommunalt tilbud til børn og unge med mere massive fraværsproblematikker.

 2.  Borgere med komplekse udfordringer

 • Øget fokus på børn og unge med diagnoser. Børn og Familie har i efteråret 2019 ansøgt om midler til at uddanne medarbejdere i et forældreuddannelsesprogram, der skal være med til at forebygge medicinering af børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer. Det ville være gavnligt med flere centrale uddannelsesmidler til implementering af evidensbaserede metoder på tværs af kommuner.

 • Udvikling af tilbud om helhedsorienterede planer til familier med komplekse problemer. Der vil blive udmøntet puljemidler til implementering i 2020-2022/23 – måske der kunne laves en ansøgning på tværs af nogle af alliancens parter.

 • Øget fokus på gruppeindsatser. Formålet er både at danne netværk mellem børn og unge i samme situation og samtidig have fokus på en omkostningseffektiv udnyttelse af de begrænsede ressourcer.

Videre proces

I perioden frem til den 24. august 2020 er der mulighed for at indsende eventuelle bemærkninger til de foreslåede udviklingsområder.

På baggrund heraf udarbejder DASSOS det endelige udkast til Rammeaftale 2021-22, så det kan behandles på KKR møde den 8. september 2020. De 19 midtjyske byråd og regionsrådet vil efterfølgende få sendt Rammeaftale 2021-22 til politisk godkendelse senest den 1. december 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at KKR’s forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 drøftes med henblik på at indsende eventuelle bemærkninger til det videre arbejde med at formulere et udkast til rammeaftalen.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede KKR's forslag til udviklingsområder og afgav bemærkninger til det videre arbejde med at formulere et udkast til Rammeaftale 2021-22.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Orientering om nyt på det sociale område

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

Danmark skal være verdens bedste land at være barn i.

Også for de børn, der har fået en svær start på livet, fordi deres forældre ikke formår at tage sig ordentligt af dem. De fortjener en tryg barndom og en fremtid med muligheder som alle andre børn.

Med regeringens fokus på det sociale område herunder præciseret under Statsministerens nytårstale sker der nye ting på området. Samtidig forelægger den Socialpolitiske Redegørelse, hvor der er fokus på anbragte børn og unge.

Der gives en orientering om aktuelle tendenser og resultater i den Socialpolitiske Redegørelse.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Børne- og Familieudvalget 25-02-2020
Børne- og Familieudvalget udsatte sagen.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Opfølgning på mødet med FagMED Børn og Familie

Sagsnr: 19-030724

Sagsfremstilling

Den 24. april 2020 holdt Børne- og Familieudvalget det årlige møde med FagMED Børn og Familie.  

På mødet blev der holdt oplæg fra FagMED - oplægget er vedhæftet som bilag.

Ifølge budgetproceduren skal fagudvalgene på deres møder i henholdsvis maj og juni måned drøfte budgetoplægget inden for Børne- og Familieudvalgets område, herunder koblingen af mål og indsatser til budgetforslagene.

Fagudvalgenes frist for aflevering af drifts- og anlægsønsker til budgetkonferencen er den 19. juni 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at oplæggene tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Budgetlægning 2021 - 2024 på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-000475

Sagsfremstilling

På mødet den 28. april 2020 blev der afgivet signaler til, hvilke nye drifts- og anlægsforslag der skal arbejdes videre med.

Herefter foreligger der følgende forslag til videre drøftelse:

Driftsforslag

Dagtilbud og Undervisning

 1. Dagplejen - nedsættelse af normeringsprocenten
 2. Dagplejen - udvidelse af budgetramme til kurser - brutto 300.000 kr.
 3. Dagplejen - udvidelse af driftsbudget til den enkelte dagplejer - brutto 130.000 kr.
 4. Pulje til trivsel
 5. Rindum Kjærgaard - SFO
 6. Ungdomsskolen - lokaleleje i Skjern

Børn og Familie

 1. Socialrådgivningen - Videreførelse af ekstrabevilling på 5 mio. kr. til anbringelsesområdet
 2. Midler til videreførelse af  projektet "Familien på Vej" i sin nuværende form
 3. Midler til videreførelse af projektet "Skolefravær"
 4. Kompetenceudvikling i BF
 5. Uddannelsespulje til plejefamilier
 6. PPR - nedbringelse af venteliste i UB-team

Anlægsforslag

Dagtilbud og Undervisning

 1. Skjernåskolen - model 1 i mulighedskatalog
 2. Holmsland Børnehus - langsigtet løsning
 3. Tarm Skole - nedrivning/renovering samt etablering af erstatningslokaler
 4. Lærkereden, Rækker Mølle - Etablering af vuggestueafdeling
 5. Hvide Sande Skole - samling af afdelinger mm.
 6. Solstrålen, Videbæk - fremrykning af projektet
 7. Ungdomsskolens lokaler i Skjern

Børn og Familie

 1. Tandklinik i Skjern - afsættelse af midler til forundersøgelse
 2. Familiehus i Videbæk

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Det fremgår blandt andet af budgetlægningsproceduren:

 • fristen for fremsendelse af drifts- og anlægsforslag til drøftelse på Byrådets budgetkonference er den 19. juni 2020
 • ved fremsendelse af driftsforslag, er der fastsat en minimumsgrænse på 100.000 kr.

Den nuværende anlægsramme for Børne- og Familieudvalget for 2021-2024 er følgende:

Hele 1.000 kr. (2020-prisniveau)
2021 2022 2023 2024
IT-strategi 8.296 8.200 8.200 8.200
Anlægspulje under BFU 1.500 1.500 1.500 1.500
Renovering af toiletter på skoler 1.000 1.000
Solstrålen, Videbæk 17.300
I alt Børne- og Familieudvalget 10.796 28.000 9.700 9.700

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter ovenstående drifts- og anlægsforslag.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede drift- og anlægsforslag og afgav signaler til det videre arbejde med budgettet.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-000213

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 på Børne- og Familieudvalgets området udviser et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket er samme resultat, som ved forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 3,6 mio. kr.
 • Børn og Familie - merforbrug på 2,0 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. april måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Undervisning
Specialundervisning/støtte 1.513 11.971 16.671 4.700 4.700
STU, FGU og EGU 4.924 25.103 20.203 -4.900 -4.900
Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS 3.492 79.697 79.497 -200 -200
Fælles udgifter/indtægter -604 4.460 4.160 -300 -300
Dagtilbud
Dagtilbud/SFO - flere/færre børn -14.338 -34.032 -35.232 -1.200 -1.200
Private tilbud - flere/færre børn 15.800 48.001 46.601 -1.400 -1.400
Dagplejen 14.063 42.035 41.635 -400 -400
Fælles udgifter/indtægter 3.131 8.658 8.558 -100 -100
Undervisning/dagtilbud
Mellemkommunal - almen -290 1.033 1.233 200 200
Befordring - special 4.002 18.957 18.957 0 0
Samlet resultat 31.693 205.883 202.283 -3.600 -3.600

Resultatet er det samme som ved forrige budgetopfølgning. Ingen yderligere bemærkninger.

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. April måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Anbringelser 30.815 96.084 95.420 -664 -664
Central refusionsordning SDE -2.247 -6.742 -5.640 1.102 1.102
Øvrige foranstaltninger 1.873 4.982 5.944 962 962
Forebyggende foranstaltninger 15.619 47.094 48.094 1.000 1.000
Sikrede institutioner 1.529 5.205 4.805 -400 -400
Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste 2.342 5.712 5.712 0 0
Samlet resultat 49.931 152.335 154.335 2.000 2.000

Resultatet er det samme som ved forrige budgetopfølgning. Ingen yderligere bemærkninger.

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 30. april 2020 balance mellem det faktiske antal anbringelser og det budgetlagte antal. Sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 6.500 kr. lavere end budgetlagt giver det et forventet mindreforbrug til anbringelser på 0,7 mio. kr. i 2020.


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at de økonomiske konsekvenser af Covid-19 ikke er medtaget i budgetopfølgningen.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-000644

Sagsfremstilling

Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev orienteret om følgende:

 • Status på arbejdet i skolestrukturudvalget

 

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk