Referat: 23. juni 2020 kl. 08:00

Konferencesalen, Servicecenter, Dyrvigsvej 9, Videbæk
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Bjarne Svendsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Hanne Simonsen
 • Trine Ørskov
 • Benjamin Morthorst
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Aftale omkring opkrævning fra Varde kommune vedrørende Tippen

Sagsnr: 19-030571

Sagsfremstilling

Kommunaldirektørerne i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner har indgået en aftale om fordeling af underskud i forbindelse med lukning af Institutionen Tippen, beliggende i Varde kommune. Aftalen der er vedhæftet, ønskes godkendt af Børne- og Familieudvalget.

Tippen blev lukket 10. november 2017. Ringkøbing-Skjern kommune har haft adskillige børn og unge anbragt på Tippen gennem de senere år. Som følge af ikke mindst løn til medarbejderne på Tippen i fratrædelsesperioden, opgjorde Varde kommune et betydeligt underskud i lukningsperioden, som Varde kommune har fordelt mellem de kommuner der har haft børn og unge anbragt i 2015 og 2016, i henhold til Styringsaftalen for Region Syd. Varde kommune opgjorde Ringkøbing-Skjern kommunes andel af underskuddet til godt 4,5 mio. kr., svarende til knap 40% af underskuddet.

Styringsaftalen for Region Syd er anderledes end Styringsaftalen for Region Midt. Det er ejerkommunen, der bærer det økonomiske tab ved lukning af en institution beliggende i kommunerne i Region Midt, mens underskud i Region Syd fordeles mellem de kommuner der har benyttet institutionen de seneste 2 år forud for lukningsåret.

Grundlaget for opkrævningen på 4,5 mio. kr. fra Varde kommune er blevet undersøgt nærmere, og der har været uenighed om hvorvidt betingelserne for underskudsdeling i Styringsaftalen for Region Syd er opfyldt. Spørgsmålet har været forelagt Social- og Indenrigsministeriet, som dog efter et halvt år ikke er vendt tilbage med deres vurdering af uenigheden. Derfor har de to kommunaldirektører indgået en aftale, der betyder, at opkrævningen til Ringkøbing-Skjern kommune på oprindeligt godt 4,5 mio. kr. reduceres til knap 3,1 mio. kr. Der henvises i øvrigt til indholdet i den vedhæftede aftale.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Styringsaftalen for Region Syd.

Økonomi

Efter aftale med den eksterne revision, og i henhold til almindelige gældende regnskabsprincipper, blev den oprindelige opkrævning på godt 4,5 mio. kr. udgiftsført i regnskabsår 2018 - det år opkrævningen blev modtaget. Der blev hjemtaget statsrefusion for særlig dyre enkeltsager med omkring 2 mio. kr. i relation til opkrævningen, således netto belastningen af regnskabet for 2018 blev ca. 2,5 mio. kr.

Med nedsættelsen af opkrævningen til knap 3,1 mio. kr., vil forskellen til den oprindelige opkrævning blive indtægtsført i regnskabsåret 2020 under Børn og Familie med godt 1,4 mio. kr. En del heraf vil skulle tilbageføres til Staten, vedrørende regulering af den hjemtagne statsrefusion for dyre enkeltsager i forbindelse med den oprindelige opkrævning, jf. ovenfor. Reguleringen er ikke beregnet endnu, og vil skulle afklares med den eksterne revision.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den mellem de to kommunaldirektører indgåede aftale godkendes.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Generelt løft af folkeskolen

Sagsnr: 20-011927

Sagsfremstilling

Den 2. juni 2020 har regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 besluttet, at de afsatte 275 mio. kr. i 2020 gives som et tilskud til kommunerne. Tilskuddet skal anvendes inden for følgende rammer og vilkår:

 • kommunerne skal anvende puljemidlerne til ansættelse af lærere i folkeskolen. Det vil sige skoler etableret under folkeskoleloven
 • midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere. Midlerne kan i mindre grad benyttes til afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere
 • tilskuddet kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på folkeskoleområdet, og skal dermed bruges i 2020
 • der skal aflægges et revisorpåtegnet regnskab for kommunens brug af tilskuddet, hvor det dokumenteres, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med formålene
 • i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for brug af midlerne, skal det bekræftes, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyldes det tildelte tilskud
 • tilskuddet vil blive pålagt tilbagebetalt, hvis ikke reglerne omkring aflæggelse af regnskab, og anvendelse af tilskuddet overholdes, herunder hvis tilskuddet ikke fuldt ud er forbrugt i 2020
 • der iværksættes ikke fra centralt hold yderligere informationsindsamling eller evaluering af midlernes effekt

Ringkøbing-Skjern Kommune's andel af midlerne i 2020 er opgjort til 2,8 mio. kr. Tilskuddet udmøntes i forhold til kommunernes elevtal i 0. - 9. klassetrin. Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune's andel af elever ikke ændrer sig i de kommende år vil tilskuddets størrelse stige til 8,2 mio. kr. i 2023 jævnfør nedenstående oversigt.

Hele 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 og frem
Finanslov 2020 275.000 400.000 550.000 807.000
RKSK's andel ca. 1,02% 2.800 4.072 5.599 8.215

Der er ikke i ovenstående rammer og vilkår truffet beslutning om, hvordan den enkelte kommunes tilskud skal fordeles på folkeskoleområdet. Det vil sige, at tilskuddet til den enkelte skole er en lokal beslutning.

På grund af den sene udmelding af midlerne vil Administrationen foreslå, at midlerne i 2020 udmøntes til folke- og specialskoler under folkeskoleloven forholdsmæssigt ud fra elevtallet pr. 1. januar 2020 i 0. - 9 klassetrin. Dog ikke medtalt elever i kommunens modtageklasser. Grunden til at modtageklasseeleverne ikke medtælles er, at tildelingen hertil ikke er elevtalsafhængig med klasseafhængig. 

Det giver en tildeling i 2020 på ca. 500 kr. pr. elev.

Samtidig anmoder Administrationen om, at Børne- og Familieudvalget afgiver signaler til, hvordan midlerne udmøntes fra 2021 og fremefter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at puljemidlerne på 2,8 mio. kr. i 2020 uddeles til skolerne efter elevtallet pr. 1.1.2020
 2. at Børne- og Familieudvalget afgiver signaler til, hvordan midlerne fra 2021 og fremefter skal udmøntes i Ringkøbing-Skjern Kommune
 3. at sagen oversendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at uddele puljemidlerne på 2,8 mio. kr. som et engangsbeløb efter elevtallet pr. 1.1.2020. Udvalget afgav endvidere signaler til midlernes anvendelse fra 2021 og frem og vil i den forbindelse gå i dialog med området om anvendelsen. Sagen oversendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Elevtalsprognose 2020/21 - 2026/27

Sagsnr: 18-020523

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose for 2021-2033. På baggrund af tallene i befolkningsprognosen er der efterfølgende udarbejdet en elevtalsprognose. Samlet set for hele kommunen ser prognosen således ud frem til skoleåret 2026/2027.

Skoletype 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27
Folkeskoler/specialskoler 5.940 5.790 5.601 5.403 5.244 5.059 4.940 4.840 4.729 4.647 4.599
Efterskoler 733 694 725 684 661 661 642 623 620 593 573
Privatskoler 1.263 1.265 1.283 1.235 1.219 1.199 1.207 1.210 1.194 1.181 1.167
Folkeskoler i andre
kommuner
108 98 77 86 74 67 61 57 55 53 50
Elever i alt 8.044 7.847 7.686 7.408 7.197 6.985 6.849 6.730 6.599 6.474 6.389

Ud fra prognosens tal forventes det samlede elevtal i Ringkøbing-Skjern Kommune at falde med 1.019 elever fra 2019/2020 frem mod 2026/2027 svarende til et fald på 13,8%.

Tallene for 2016/2017 - 2019/2020 er faktiske elevtal pr. 1. januar de pågældende skoleår. Fra 2020/2021 - 2026/2027 er det prognosetal.

Befolkningsprognosen, som elevtalsprognosen er udarbejdet på baggrund af, er dels dannet ud fra historiske data over flyttemønstre, fertilitet og dødsfald og dels ud fra kommunens planer om nybyggeri. 

I elevtalsprognosen er herudover indarbejdet historiske data for fri- og efterskolefrekvens, valg af anden skole end distriktsskolen og oversiddere.

For den enkelte folkeskole ser tallene således ud:

Folkeskoler 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27
Alkjærskolen 382 340 339 309 300 297 284 283 284 288 293
Amagerskolen 301 296 312 307 277 285 286 280 272 265 259
Bork Skole 77 74 73 81 80 85 84 84 84 87 87
Borris Skole 106 107 109 116 114 120 114 115 112 115 114
Faster Skole 93 99 91 91 85 79 68 67 66 62 60
Fjelstervang Skole 87 75 72 71 71 60 62 60 55 55 54
Hee Skole 94 88 83 87 92 87 89 90 91 89 90
Holmsland Skole 93 84 79 80 74 74 65 69 64 68 64
Hvide Sande Skole 385 380 365 349 334 319 316 311 302 290 284
Højmark Skole 76 78 67 63 56 52 49 46 48 49 48
Kirkeskolen 445 449 433 393 422 399 394 379 374 365 364
Lem Stationsskole 208 199 198 192 181 178 176 176 168 161 160
Nr. Vium-Troldhede Skole 106 111 99 90 83 84 85 85 84 87 89
Ringkøbing Skole 752 729 718 712 694 642 634 610 587 565 557
Rækker Mølle Skolen 157 160 144 142 134 124 120 120 115 113 111
Spjald Skole 297 282 280 288 286 271 254 237 229 218 214
Stauning Skole 155 138 133 126 114 107 101 96 94 95 100
Tarm Skole 639 614 562 538 533 527 516 502 501 500 503
Tim Skole 250 264 243 235 202 202 193 199 192 189 188
Videbæk Skole 482 463 449 434 418 392 382 366 353 344 335
Vorgod-Barde Skole 153 149 142 143 155 149 151 148 143 143 141
Ådum Børneunivers 78 71 65 72 67 63 65 71 74 74

73

Jævnfør beslutningen fra Børne- og Familieudvalgets møde den 25. februar 2020, er fremskrivningen af antal 6-15 årige pr. skoledistrikt vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i demografireguleringerne, der er indregnet i budgettet for 2021 og overslagsårene, er taget højde for faldet i elevtallene i de kommende år.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Afklaring af serviceniveau i forhold til befordring af børn på specialområdet

Sagsnr: 20-008260

Sagsfremstilling

Som følge af en stigende efterspørgsel på individuelle løsninger i forhold til befordring af elever på specialområdet vurderer administrationen, at der er behov for afklaring og præcisering af serviceniveauet på dette område.

Gældende praksis og regler for befordring af skoleelever:
Reglerne for befordring fremgår i Folkeskoleloven og Bekendtgørelse nr. 688 af 2014 om befordring af elever i folkeskolen. Ligeledes er der den 1. august 2015 udarbejdet et gældende serviceniveau for visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedlagt som bilag.

Den kollektive trafik bliver tilrettelagt efter de kørselsberettigede skoleelever ud fra reglerne om afstand og alder. Derudover tilbydes alle elever i Ringkøbing-Skjern Kommune, der går i 0. - 10. klasse et gratis buskort til alle kollektive ruter inden for kommunens grænser. Det gratis buskort betyder, at de elever som kan benytte de kollektive ruter, har fri befordring. Det gør sig gældende både i forhold til elever i almen delen og på specialskoleområdet.

Der kan bevilges specialbefordring til distriktsskolen eller det visiterede tilbud, såfremt eleven er befordringsberettiget og den kollektive rute ikke passer. Der kan også bevilges specialbefordring, såfremt eleven ikke kan befordre sig selv. Dette er primært indenfor specialskoleområdet.

I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen efter folkeskolelovens § 26, har befordringsforpligtigelse for eleven til skole, kan eleven ligeledes have ret til solokørsel – eventuelt i en kortere periode - i de ganske særlige tilfælde, hvor dette er eneste egnede befordringsmåde. For eksempel hvor en lægeerklæring dokumenterer dette, eller såfremt dette er klart ud fra elevens forhold - for eksempel ved en meget udadreagerende adfærd.

Ledsagerordning gives efter Folkeskolelovens § 6, stk. 3

Jævnfør kommunens godkendte serviceniveau tilstræbes det, at specialskoleelever maksimalt har 60 minutters køretid, men op til 75 minutter kan tillades (kræver aftale mellem institution og vognmand).

Oplevede tendenser og udfordringer i forhold til befordring af elever på specialskoleområdet:
Administrationen oplever, at der er en øget efterspørgsel fra skoler og forældre i forhold til individuelle kørselsordninger, så som solokørsler. Dette kan for eksempel være, hvis eleven

 • ikke har fuldt skema. Dette kan skyldes, at eleven bliver overstimuleret ved en hel skoledag.
 • ikke kan blive færdig til at tage taxien på den tilrettelagte rute om morgenen som følge af diagnose/søvnrytme.
 • ikke kan sidde i en taxi sammen med andre som følge af elevens udfordringer.
 • har brug for særlige vilkår i en indkøringsperiode.

I ovennævnte tilfælde skal der sendes en ansøgning til Visitationsudvalget. Der sker en individuel vurdering og afgørelse i forhold til den konkrete ansøgning. Visitationsudvalget finder det svært at behandle disse ansøgninger, da der ikke er et fastlagt serviceniveau på området, og da afgørelserne beror på vurderinger i forhold til barnets tarv - men også altid med hensyntagen til økonomien på området.

Juridisk Afdeling har præciseret, at der ikke er angivet nærmere regler for solokørsel. Det er således heller ikke reguleret, hvornår et barn ikke kan "tåle" samkørsel - men for de elever, hvor befordringsforpligtelsen efter folkeskolelovens § 26 påhviler kommunen, skal der stilles en egnet befordringsmåde til rådighed for eleven.

I forhold til befordring til regionale tilbud, er der ikke fastlagt et serviceniveau, da disse tilbud ikke er dækket af kommunens servicekatalog for borgervisiteret kørsel. Der har for nylig været et konkret tilfælde, hvor administrationen manglede et serviceniveau herfor. 
I sagen havde Ringkøbing-Skjern Kommune ikke selv et egnet tilbud i kommunen til den pågældende elev. Eleven blev visiteret til et tilbud i regional regi, da dette var det eneste egnede tilbud. Tilbuddet medførte en lang befordringstid for eleven. Det regionale tilbud forestår kørslen, og eleven er en del af en eksisterende rute. Udgiften beløber sig til 300.000 kr. årligt. Befordringstiden er på ca. 2 timer og 40 minutter hver vej. Administrationen undersøgte en alternativ løsning for at minimere befordringstiden for eleven. Dette vil koste 600.000 kr. pr. år, hvis der skulle indsættes en anden rute for at skære omkring 1 time af køretiden hver vej. Den billigste løsning blev valgt, selvom det betyder en meget lang transporttid og nogle lange dage for eleven. Administrationen har fulgt op - og følger løbende op på - hvordan ordningen fungerer for eleven.

Administrationen indstiller, at der fastsættes følgende politisk serviceniveau i forhold til individuelle befordringsløsninger for elever inden for kommunen og ved befordring af elever til regionale tilbud:

 • Ved ansøgninger om individuelle befordringsløsninger inden for kommunen og ved befordring af elever til regionaletilbud, skal det som udgangspunkt altid være den billigste løsning, der vælges. Der kan dog være specielle forhold, der medfører, at der kan iværksættes individuelle tiltag, såsom solokørsel. Der skal altid foreligge en faglig vurdering i disse tilfælde. Visitationsudvalget har kompetencen til at behandle ansøgninger på området. 


Gældende praksis og regler for befordring af børn til specialbørnehaven:
Børnene i specialbørnehaven bevilges som udgangspunkt specialbefordring (lig taxikørsel). Specialbørnehaven er dog altid i dialog med forældrene om, hvorvidt de har mulighed for at befordre deres barn mod dækning af en eventuel merudgift. Hovedparten af børnene benytter sig af specialbefordring. 

Specialbørnehaven er oprettet efter Servicelovens § 32.
I henhold til vejledning nr. 9535 af 9. juni 2016 er det op til kommunen, om befordringen skal være en del af det særlige dagtilbud. Serviceloven eller hertil hørende regler indeholder ikke bestemmelser, som forpligter kommunen til at yde betaling for kørsel til og fra særlige dagtilbud efter Servicelovens §32. Hvis kommunen har afgjort, at befordringen ikke er en del af det særlige dagtilbud – eller hvis der er helt særlige forhold omkring barnet som gør, at den etablerede kørselsordning ikke kan benyttes – kan forældrene søge befordringen dækket efter servicelovens §41 (merudgiftsydelse).

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det fastlagte serviceniveau, at der ydes specialbefordring/taxi kørsel til og fra Specialbørnehaven, eller at der ydes befordringsgodtgørelse efter laveste takst, hvis forældrene selv kan/vil køre (merudgiftsydelse). Der kan bevilges solokørsel (taxi) i særlige individuelle tilfælde.

Ovennævnte betyder, at der kan være børn med meget kort afstand mellem hjem og specialbørnehaven, der har fået bevilget specialbefordring.

Forslag til fremtidig praksis for befordring af børn til specialbørnehaven:
Administrationen indstiller, at befordringen fremover ikke automatisk er inkluderet som en del af tilbuddet i specialbørnehaven med henvisning til Servicelovens § 32. De geografiske afstande i kommunen kan dog betyde, at nogle forældre ikke vil have mulighed for at selv at køre med deres barn, da de kan have langt fra hjemmet og til specialbørnehaven - samtidig med at specialbørnehaven ikke ligger på deres rute til og fra arbejde. Der kan i disse tilfælde bevilges specialbefordring/taxikørsel. Visitationsudvalget har kompetencen til at behandle ansøgninger på området. 

Såfremt forældrene selv kører med deres børn, kan de søge om at få dækket befordring efter servicelovens §4 1 (merudgiftsydelsen)

Det formodes ikke, at der vil blive en større økonomisk gevinst ved denne løsning, da ruterne ikke nødvendigvis bliver markant ændret. Det vurderes, at dem, der har en stor geografisk afstand fortsat vil have behov for specialkørsel. Der er dog en signalværdi i, at specialbefordring ikke automatisk bevilges - specielt ved meget korte afstande. Ligeledes er det gavnligt for både barnet, forældrene og børnehaven, at forældrene kommer i barnets dagtilbud.

Juridisk Afdeling gør opmærksom på, at der skal gives varsel og afgørelse til borger/forældre, som er visiteret til dagtilbud efter servicelovens § 32, såfremt der ændres i serviceniveauet vedrørende befordring til tilbuddet. Alle forvaltningsretlige regler skal overholdes. Varselsperioden anbefales til 3 måneder.

En repræsentant deltager ved behandling af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskoleloven § 6 og 26.
Serviceloven § 32 og 41.
Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.

Økonomi

Økonomi vurderer, at fastsættelse af de ønskede serviceniveauer ikke får væsentlige økonomiske konsekvenser.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der sættes følgende politisk serviceniveau for solokørsler og kørsler til regionale tilbud:

  Ved ansøgninger om individuelle befordringsløsninger og ved befordring til regionale tilbud, skal det som udgangspunkt altid være den billigste løsning, der vælges. Der kan dog være specielle forhold, der medfører, at der kan iværksættes individuelle tiltag, såsom solokørsel. Der skal altid foreligge en faglig vurdering i disse tilfælde. Visitationsudvalget har kompetencen til at behandle ansøgninger på området. 
 2. der sættes følgende politisk serviceniveau vedrørende befordring af børn til Specialbørnehaven: 

  Befordringen er fremover ikke automatisk inkluderet som en del af tilbuddet i specialbørnehaven med henvisning til Servicelovens § 32. De geografiske afstande i kommunen kan dog betyde, at nogle forældre ikke vil have mulighed for at selv at køre med deres barn, da de kan have langt fra hjemmet og til specialbørnehaven - samtidig med at specialbørnehaven ikke ligger på deres rute til og fra arbejde. Der kan i disse tilfælde bevilges specialbefordring/taxikørsel. Visitationsudvalget har kompetencen til at behandle ansøgninger på området. 

  Såfremt forældrene selv kører med deres børn, kan de søge om at få dækket befordring efter servicelovens § 41 (merudgiftsydelsen).

  De forvaltningsretlige regler skal overholdes ift. varslingsperiode.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling med den præcisering, at det vedtagne serviceniveau får virkning fremadrettet.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Evaluering af gældende it-strategi for dagtilbud og skoler samt procesplan for udarbejdelse af ny it-strategi

Sagsnr: 15-032417

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en slutevaluering af den gældende it-strategi med henblik på, hvad der skal videreføres til den kommende it-strategi for 2021-2024. Der er udarbejdet en slutevaluering for henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet, som er vedlagt som bilag. 

Slutevalueringen viser, at implementeringen af it-strategien er sket i varierende grad. Skolerne og dagtilbuddene er godt på vej, nogle bedre end andre. I de skoler og dagtilbud, hvor lederen aktivt understøtter og skaber gode rammer for anvendelse af digitale medier i den pædagogiske praksis er tegn på implementeringen flest. I de skoler og dagtilbud, hvor der er medarbejdere, der brænder for at inddrage pædagogisk it sammen med børnene og tør gå i gang, sker implementeringen bedst.
I forhold til hardwaredelen har dagtilbuddene og skolerne haft de nødvendige devices til rådighed, og der har været tilstrækkelig netværkskapacitet både kablet og trådløst.

På baggrund af evalueringen er der følgende opmærksomhedspunkter i den kommende it-strategi for 2021-2024:

Skoleområdet:

 • Fokusering på et bredere begreb vedrørende LST (Læse-skrive-teknologier).

 • Fortsat arbejde med implementering af LST og kompetenceudvikling af lærerne.

 • Kompetenceudvikling omkring matematik og IT.

 • Understøttelse af skolernes brug af digitale læringsportaler.

 • Fortsat arbejde med digital dannelse.

 • En fortsat udvikling og brug af kommunens Makerspace.

 • Større blik for overgangen/sammenhæng mellem dagtilbud og indskoling.

Dagtilbudsområdet:

 • Kommunal organisering, der sikrer kapacitetsopbygning via superbrugere i praksis.

 • Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i dagtilbuddene.

 • Kompetenceudvikling af børnene.

 • Læringsrum og læringsmiljøer for børnene som inviterer til leg, aktiviteter og læringsprocesser med digitale medier.

 • Større blik for overgangen/sammenhæng mellem dagtilbud og indskoling.

 • Forældreinvolvering.

 • Børneperspektivet.

 • Kommunale praksisorienterede temadage/workshops for personale og ledere i dagtilbud.

 • Fortsat arbejde med digital dannelse (sker via den pædagogiske læreplan)

På dagtilbudsområdet er der opmærksomhed på, at en kommende it-strategi og handleplaner skal knyttets til indhold i dagtilbudsloven og den pædagogiske læreplan, som er rammen om det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Implementeringen af AULA på dagtilbudsområdet vil - udover at være et selvstændigt projekt - også kunne ses i sammenhæng med en kommende it-strategi. Ligesom den elektroniske læringsplatform Hjernen og Hjertet, som anvendes på 0-6 års området i Ringkøbing-Skjern Kommune vil indgå.

I forbindelse med udarbejdelse af den kommende it-strategi for 2021-2024 har administrationen udarbejdet følgende procesplan: 

Som det fremgår af procesplanen vil udkast til endelig it-strategi for dagtilbud og skoler for 2021-2024 blive sendt til politisk behandling ultimo 2020.

”It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2017–2020” blev godkendt på Børne- og Familieudvalgets møde den 29. marts 2016. På møde den 21. marts 2017 i Børne- og Familieudvalget blev handleplanerne for implementeringen taget til efterretning, og den 29. maj 2018 blev der givet en orientering om status med implementeringen.

It-strategien blev udarbejdet i 2016 på baggrund af et udvalgsarbejde, hvor både ledere og pædagogisk personale fra dagtilbud og skoler deltog. I forløbet blev Børne- og Familieudvalget inddraget, så visioner og synspunkter herfra blev indarbejdet.

It-strategien bygger på det faktum, at fundamentet for it (den bagvedliggende teknik inkl. trådløst netværk) er på et godt og velfungerende niveau på alle dagtilbud og skoler. Derfor er der stor fokus på hardware til børn/elever og personale samt kompetenceudvikling af personalet i forhold til it-strategien.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Byrådet godkendte på mødet den 18. april 2017 den samlede anlægsbevilling for it-strategien for årene 2017-2020. Der blev afsat i alt 22,402 mio. kr. I 2021 er der afsat 8,3 mio. kr. og fra 2022 og fremefter er der afsat 8,2 mio. kr. til vedligehold og udskiftning.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager

 1. evalueringen af it-strategien for 2017-2020 og
 2. procesplanen for udarbejdelse af it-strategien for 2021-2024

til orientering.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning og afgav signaler til udarbejdelse af it-strategien 2021-2024.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Prioritering af indsatser i forhold til Børne- og familiepolitikken

Sagsnr: 18-005877

Sagsfremstilling

Børne- og familiepolitikken 2019 - 2020 indeholder 4 overordnede målsætninger og nogle mere konkrete mål. Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, hvilke mål og målsætninger Børn og Familie og Dagtilbud og Undervisning i særlig grad skal arbejde med i det kommende år. Det anbefales desuden, at udvalget giver nogle bud på, hvilke indsatser der ønskes iværksat for at indfri målene.

Børne- og familiepolitikken er opdelt i 4 overordnede målsætninger:

 1. Inddragelse af børn, unge og forældre
 2. Læring og dannelse
 3. Fællesskaber og trivsel
 4. Overgange og helhed

For hver overordnet målsætning er der formuleret 2 - 3 mere konkrete mål.

Børne- og Familieudvalget godkendte på sit møde den 30. april 2019

 1. at der løbende arbejdes med alle målsætninger og mål i Børne- og familiepolitikken, men at målsætningen Inddragelse af børn, unge og forældre får størst vægt i 2019,
 2. at de 3 øvrige målsætninger skiftevis får størst vægt i de følgende år efter nærmere beslutning i Børne- og Familieudvalget, og
 3. at målsætninger og mål løbende inddrages i dialogen med bruger- og forældrerepræsentanter i perioden.

I det forløbne år har målsætningen Inddragelse af børn, unge og forældre indgået i aftaleenhedernes dialogbaserede aftaler. Afdelingerne i Børn og Familie, dagtilbuddene og skolerne har således haft særligt fokus på indsatser, der kan fremme denne målsætning.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til:

 1. hvilken målsætning, der skal have størst vægt i det kommende år
 2. hvilke indsatser, der skal tages i anvendelse.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede i særlig grad at vægte målsætningen "Fællesskaber og trivsel" i det kommende år, da det hænger godt sammen med projektet "Nye Veje" og implementeringen heraf.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8 Bygninger

Sagsnr: 20-000625

Beslutning

Børne- og Familiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Læring af corona'en

Sagsnr: 20-011780

Sagsfremstilling

I et brev fra Kommunernes Landsforenings (KLs) Børne- og Undervisningsudvalg opfordres kommunerne til inden udgangen af juni måned at indsende erfaringer og evalueringer i forbindelse med håndteringen af coronakrisen. På mødet i Børne- og Familieudvalget vil der blive orienteret om erfaringerne fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Udvalget skal tage stilling til, om et notat fra Genåbningstemaet kan betragtes som Ringkøbing-Skjern Kommunes svar til KL.

Administrationen har i samarbejde med det særlige genåbningsteam for Dagtilbud og Undervisning indhentet eksempler på gode erfaringer i forbindelse med genåbningen bredt fra alle dagtilbud og skoler.

Erfaringerne er indhentet gennem et løst struktureret evalueringsdesign, hvor der bredt efterspørges beskrivelser af gode erfaringer og de situationer, de forekom i. Ligeledes spørges der til, hvordan erfaringen kan omsættes til daglig drift.   

 Eksemplerne på de gode erfaringer er opdelt i følgende 4 kategorier:

 • Børnenes læring og trivsel

 • Medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø

 • Ledelse og kommunikation

 • Samarbejdet med forældre

På trods af en kort frist til indsende eksempler har administrationen modtaget ca. 400 eksempler på gode erfaringer indsendt af medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler.

Erfaringerne er opsamlet i et notat, der er vedlagt som bilag til punktet. Administrationen anbefaler, at notatet betragtes som Ringkøbing-Skjern Kommunes svar til KL på ønsket om en evaluering inden for dagtilbuds- og skoleområdet.

Administrationen vil senere undersøge, hvordan erfaringsindsamlingen kan bidrage til praksisudvikling i et samarbejde mellem administration og kommunens skoler og dagtilbud.

Repræsentanter fra Genåbningsteamet deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at notatet med erfaringsopsamlingen fremsendes til KL.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Orientering fra KL's børnetopmøde

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

Børn & Unge Topmødet 2020 blev afholdt under temaet "Stærkere fællesskaber - bedre trivsel." Under topmødet blev der sat fokus på, hvordan kommunerne kan sikre, at alle børn og unge trives og indgår i et fællesskab, hvori de trives, lærer og udvikler sig. Der var også oplæg i plenum samt en række temamøder, der alle belyste de faglige, styringsmæssige og økonomiske udfordringer, kommunerne står overfor i arbejdet med at sørge for, at alle børn og unge trives og indgår i et fællesskab.

Slides fra oplæg og temamøder er vedlagt som bilag.

På mødet vil de to fagchefer komme med et oplæg med udtræk fra konferencen. Efterfølgende vil der være en politisk drøftelse af, om det giver anledning til at iværksætte initiativer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Børne- og Familieudvalget 25-02-2020
Børne- og Familieudvalget udsatte sagen.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede orienteringen i relation til "Nye veje på det specialiserede område".

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-000221

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 0,4 mio. kr. fra forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 4,0 mio. kr.
 • Børn og Familie - merforbrug på 2,0 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. maj måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Undervisning
Specialundervisning/støtte 1.918 12.004 17.704 5.700 4.700
STU, FGU og EGU 6.275 25.192 19.792 -5.400 -4.900
Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS 3.492 79.697 79.497 -200 -200
Fælles udgifter/indtægter -478 4.390 4.090 -300 -300
Dagtilbud
Dagtilbud/SFO - flere/færre børn -17.709 -34.277 -35.677 -1.400 -1.200
Private tilbud - flere/færre børn 19.759 48.001 46.601 -1.400 -1.400
Dagplejen 17.145 42.035 41.435 -600 -400
Fælles udgifter/indtægter 3.405 8.658 8.058 -600 -100
Undervisning/dagtilbud
Mellemkommunal - almen -718 1.033 1.233 200 200
Befordring - special 4.927 18.957 18.957 0 0
Samlet resultat 38.016 205.690 201.690 -4.000 -3.600

Resultatet er en stigning i mindreforbruget på 0,4 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Ændringen på 0,4 mio. kr. skyldes følgende:

 • Merudgift på 1,0 mio. kr. som følge af flere elever visiteret til et specialundervisningstilbud end tidligere forventet. På nuværende tidspunkt forventes der en merindskrivning i forhold til det budgetlagte i de specialiserede tilbud på 23 årspladser.
 • Mindreudgift på 0,5 mio. kr. som følge af færre indskrevne elever i STU-tilbud.
 • Mindreudgift på 0,5 mio. kr. som følge af færre pædagogpraktikanter i de kommunale dagtilbud.
 • Mindreudgift på 0,4 mio. kr. som følge af færre indskrevne børn i de kommunale dagtilbud og i dagplejen.

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. maj måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Anbringelser 38.341 96.084 95.420 -664 -664
Central refusionsordning -2.809 -6.742 -5.640 1.102 1.102
Øvrige foranstaltninger 2.044 4.982 5.944 962 962
Forebyggende foranstaltninger 19.229 47.094 48.094 1.000 1.000
Sikrede institutioner 1.916 5.205 4.805 -400 -400
Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste 2.875 5.712 5.712 0 0
Samlet resultat 61.596 152.335 154.335 2.000 2.000

Resultatet er det samme som ved forrige budgetopfølgning. På anbringelsesområdet har der været enkelte til- og afgange, som dog økonomisk udligner hinanden.

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 31. maj 2020 2 færre anbringelser end budgetlagt. Sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 4.000 kr. lavere end budgetlagt giver det et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at de økonomiske konsekvenser af Covid-19 ikke er medtaget i budgetopfølgningen.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-000644

Sagsfremstilling

1.
Orientering fra Skolestrukturudvalget.

2.
Orientering om sommeraktiviteter. (Bilag vedlagt)

3.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning. 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: TILLÆGSDAGSORDEN - Ansøgning om oprettelse af privatinstitution i Hoven

Sagsnr: 20-013241

Sagsfremstilling

Administrationen har fået oplyst, at Hoven Friskole og den tilhørende privatinstitution, Hoven Børnehus, lukker pr. 31. juli 2020. En kreds af forældre har nu søgt om tilladelse til at oprette en ny privatinstitution under navnet "De grønne spirer". Børne- og Familieudvalget skal behandle ansøgningen.

Poul Bay Lodahl og Gitte Reedz har fremsendt ansøgning om oprettelse af privatinstitutionen "De grønne spirer". Privatinstitutionen vil benytte de lokaler, som i dag anvendes af Hoven Børnehus på adressen Skolevej 2, Hoven. Målet er at kunne tilbyde pasning af børn fra 0 - 6 år og skolebørn i 0. - 3. klasse fra den 1. august 2020.

Ansøgere og initiativtagere har udarbejdet udkast til vedtægter for privatinstitutionen "De grønne spirer" samt forretningsorden for en kommende bestyrelse, og administrationen kan oplyse, at ansøgningen og udkast til vedtægter opfylder de krav, der stilles i "Godkendelseskriterier for private institutioner". Ansøgere, der opfylder godkendelseskriterierne, har ifølge lovgivningen krav på en godkendelse.

Når en privatinstitution er godkendt, skal Ringkøbing-Skjern Kommune og privatinstitutionen, ifølge "Godkendelseskriterier for private institutioner", indgå en samarbejdsaftale.

Administrationen oplyser, at en privatinstitution, i henhold til "Godkendelseskriterier for private institutioner" først har krav på at få tilskud, løbende måned + 3 måneder efter godkendelse. Administrationen vil imidlertid bestræbe sig på så hurtigt som muligt at sikre grundlaget for, at der kan udbetales tilskud til den nye privatinstitution.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen godkendes. Da ansøgningen først kan behandles i byrådet til august, anbefaler administrationen, at udvalget anmoder borgmesteren om at godkende ansøgningen på vegne af byrådet. 

En repræsentant fra administrationen deltager i behandlingen af dette punkt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudslovens § 20.

Den kommunale styrelseslov. Ifølge § 31 kan formanden på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Formanden orienterer senest på førstkommende ordinære møde, jf. § 8, stk. 1, kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet i medfør af § 31, stk. 1.

Økonomi

Godkendelsen får ingen økonomiske konsekvenser. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Byrådet med indstilling om,

 1. at privatinstitutionen "De grønne spirer" godkendes,
 2. at godkendelsen er betinget af, at de endeligt godkendte vedtægter, grundlaget og rammerne i øvrigt for driften af privatinstitutionen fortsat er i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes godkendelseskriterier.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Nye veje på det specialiserede område - indkomne høringssvar

Sagsnr: 17-040676

Sagsfremstilling

Projektet "Nye veje på det specialiserede område" har i foråret 2020 været udsendt i høring i lokal MED i både Børn og Familie og i Dagtilbud og Undervisning, efter at sagen blev genbehandlet i Børne- og Familieudvalget den 28. april 2020. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om høringssvarene giver anledning til at ændre i indstillingen til byrådet.

Tidligere og efterfølgende behandling i byråd og fagudvalg mv.

Projektet "Nye veje på det specialiserede område" har tidligere været behandlet i såvel Børne- og Familieudvalget og i Byrådet efter en høringsproces, hvor der blev indhentet høringssvar fra Handicaprådet, skole- og forældrebestyrelser, FagMED Børn og Familie og FagMED Dagtilbud og Undervisning. Efter behandlingen i Byrådet den 18. februar 2020 blev det imidlertid konstateret, at formanden for Børne- og Familieudvalget havde være inhabil ved behandlingen af sagen. Byrådet har derfor den 21. april 2020, punkt 10, besluttet, at sagen skal genbehandles.

Ved genbehandlingen af sagen i Børne- og Familieudvalget den 28. april 2020 blev det besluttet også at udsende forslaget til høring i lokal MED (niv. 3).

Høringssvarene fra LokalMED er efterfølgende behandlet i FagMED Dagtilbud og Undervisning den 16. juni 2020 og i FagMED Børn og Familie den 17 juni 2020. Høringssvarene fra LokalMed og de nye høringssvar fra FagMED Børn og Familie og FagMED Dagtilbud og Undervisning er vedlagt som bilag til punktet.

Projektforslaget "Nye veje på det specialiserede område"

Det forslag, Børne- og Familieudvalget indstillede til godkendelse i byrådet den 18. februar 2020, indeholdt følgende hovedelementer:

 1. Det Fælles Børne- og Ungesyn udgør fortsat fundamentet for det daglige arbejde med børn og unge og dermed også for en kommunal inklusionsstrategi. Målet er ikke, at alle børn skal kunne rummes i et alment tilbud. Der er fortsat børn, der har brug for et specialiseret tilbud. Målet er dog, at børn med behov for specialpædagogisk bistand så vidt muligt og i højere grad end i dag skal støttes i et alment tilbud.
 2. Alle børn skal inkluderes i et tilbud, der passer dem, hvor de har mulighed for at lære og udvikle sig fagligt såvel som socialt og personligt.
 3. De almene tilbud under Dagtilbud og Undervisning inddeles i 3 distrikter ledet af hver sin distriktsleder. Oprettelsen af distriktslederstillingerne sker inden for den samlede ramme til ledelse og vil blandt andet medføre justeringer i den administrative ledelse af Dagtilbud og Undervisning. Distriktsinddelingen træder i kraft pr. 1. august 2020.
  Distrikterne består af følgende skoledistrikter med tilhørende dagtilbud:
  Vest:   Hvide Sande, Holmsland, Tim, Hee, Alkjær, Ringkøbing, Lem og Højmark.
  Øst:    Spjald, Videbæk, Vorgod-Barde, Fjelstervang og Nr. Vium-Troldhede
  Syd:    Bork, Tarm, Ådum, Kirkeskolen, Faster, Rækker Mølle, Borris, Stauning og Amagerskolen
  Børne- og Familieudvalget kan gennemføre mindre justeringer i distriktsinddelingen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
 4. Under forudsætning af godkendelse af punkt 3 decentraliseres en væsentlig del af budgettet til specialiserede tilbud på skole- og dagtilbudsområdet med virkning fra den 1. januar 2021. Børne- og Familieudvalget bemyndiges til at udforme en konkret model, som sikrer en betydelig forøgelse af det ledelsesmæssige handlerum i skoler og dagtilbud og en afbalanceret fordeling af budgetrisikoen mellem distrikterne og det centrale niveau.
 5. For at tilføre mere ledelseskraft til det specialiserede område oprettes i 2020 en ny afdelingslederstilling i Dagtilbud og Undervisning. Stillingen finansieres af budgettet til de specialiserede tilbud. Den nye afdelingsleder får ledelsen af kommunens specialskoler og specialcentre.    
 6. Under forudsætning af godkendelse af punkt 3 omorganiseres Ringkøbing-Skjern Kommunes særlige tværfaglige samarbejde vedrørende børn med behov for pædagogisk, psykologisk støtte, Børn og Ungetjenesten, med henblik på, at der kan ydes hurtigere støtte tæt på dagtilbud og skoler. Der indgås således en samarbejdsaftale mellem PPR og hvert distrikt. Samarbejdsaftalen specificerer de ressourcer, der er til rådighed til betjening i distriktet. Det enkelte distrikts andel af PPR-ressourcerne fastlægges på grundlag af distriktets andel af 0 – 16 årige i kommunen.
 7. Der gennemføres i foråret 2022 en evaluering af de foreslåede tiltag - herunder distriktsmodellen - efter retningslinjer fastsat af Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller nu, at distriktsinddelingen træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om forslaget som beskrevet i punkt 1 - 7 i sagsfremstillingen skal fremsendes til behandling i byrådet.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede de indkomne høringssvar, og et flertal anbefaler forslaget som beskrevet i punkt 1-7 godkendt.

Bjarne Svendsen og Jørgen Rabjerg kan ikke støtte en distriktsmodel og de deraf afledte konsekvenser.

Udvalget kvitterer for de indkomne høringssvar fra FagMED og LokalMED og anbefaler, at disse indgår i det videre arbejde med implementeringen.

Fraværende
 • Trine Ørskov (Inhabil)
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk