Referat: 25. august 2020 kl. 08:00

Konferencesalen, Servicecenter, Dyrvigsvej 9, Videbæk
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Bjarne Svendsen
 • Trine Ørskov
 • Hanne Simonsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Helge Albertsen
 • Benjamin Morthorst
 • Svend Boye Thomsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med FN's 17 verdensmål

Sagsnr: 19-028662

Sagsfremstilling

Indledning

Erhvervs- og Vækstudvalget sender kommunens status på FN's verdensmål til drøftelse i de politiske udvalg. På den baggrund bedes Børne- og Familieudvalget give sine kommentarer til, hvilke verdensmål - og herunder hvilke indsatser - Ringkøbing-Skjern Kommune skal have særligt fokus på at arbejde med.

Baggrund

Den 6. februar 2020 havde Byrådet temamøde om FN's 17 verdensmål. Signalet fra Byrådet var, at kommunen skal arbejde videre med verdensmålene - og at følgende verdensmål skal prioriteres (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarlig produktion og forbrug
 • Mål 13: Klima indsats

Ansvaret for den videre proces blev placeret i Erhvervs- og Vækstudvalget.

Den 27. april 2020 vedtog Erhvervs- og Vækstudvalget en proces samt en række prioriteringskriterier for det videre arbejde med verdensmålene. Denne proces samt kriterierne er gengivet nedenfor.

Den 22. juni 2020 modtog Erhvervs- og Vækstudvalget administrationens statusbeskrivelser af en række kommunale områder, der alle relaterer sig til verdensmålenes indikatorer og succeskriterier. Udvalget besluttede at sende disse beskrivelser videre til drøftelse i de politiske udvalg.

Prioriteringskriterier

På Byrådets temamøde samt på Erhvervs- og Vækstudvalgsmødet i april blev det berørt, hvilke kriterier der skal bruges til at udvælge de mål, kommunen skal arbejde med. Her er følgende forslag til prioriteringskriterier:

 1. Det ligger inden for kommunens kerneområder eller særlige DNA at arbejde med dette mål.
 2. Status i kommunen er, at vi er lang vej fra at indfri verdensmålet lokalt.
 3. Kommunens arbejde med målet kan føre til store forbedringer lokalt eller i et bredere perspektiv.
 4. Kommunen kan lære omverdenen meget, fordi vi er rigtigt gode på dette felt.

Processen

På Erhvervs- og Vækstudvalgsmødet i april godkendte udvalget nedenstående proces for arbejdet med de 17 verdensmål:

 1. Overblik: Administrationen beskriver kort kommunens status på de 17 verdensmål. Status vil også forholde sig til de nævnte prioriteringskriterier.
 2. Drøftelse i fagudvalgene: Overblikket sendes i høring i udvalgene, som på den baggrund giver input til udvælgelse af mål og indsatser, som udvalget mener, at udvalget og/eller byrådet bør prioritere at arbejde med. Udvalgene peger desuden på de vigtigste indsatser knyttet til de udvalgte mål.
 3. Udvælgelse af mål: Udvalgenes prioriteter og mulige indsatser skrives sammen, og derefter tager Erhvervs- og Vækstudvalget en lignende drøftelse og afgiver en samlet indstilling til Byrådet om valg af mål og indsatser.
 4. Byrådet træffer på baggrund af indstillingen af Erhvervs- og Vækstudvalget beslutning om mål og indsatser.
 5. Baseline og handlingsplan: På baggrund af de udvalgte mål laver administrationen en baseline måling, der uddyber kommunens status på de udvalgte mål. På basis af de politiske signaler under punkt 2 kommer administrationen også med et oplæg til politisk beslutning om, hvilke handlinger og indsatser kommunen vil sætte i værk i forhold til de udvalgte mål.

Beslutningsgrundlag

Læs mere om FN's verdensmål her: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

I bilagsmaterialet fremgår de kommunale statusbeskrivelser. Det skal nævnes, at administrationen ikke har informationer på kommunalt niveau for Mål 17: Partnerskaber. Der er dermed 16 statusbeskrivelser.

I bilagsmaterialet fremgår også en kortfattet oversigt over de verdensmål, der må antages at være tættest knyttet til Børne- og Familieudvalgets ressortområde og dermed have særlig interesse for udvalget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

 • drøfter FN's 17 verdensmål - herunder statusbeskrivelserne
 • giver input til, hvilke verdensmål og indsatser kommunen bør have et særligt fokus på i det videre arbejde.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede verdensmålene og afgav signaler til det videre arbejde.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Orientering om sproglig udvikling

Sagsnr: 20-016033

Sagsfremstilling

Op til 15 procent af eleverne i grundskolen i Danmark har så svage sproglige kompetencer, at det har negative konsekvenser for deres udbytte af undervisningen.

Se link til Ny forskningskortlægning: Klar sammenhæng mellem sprog og læringsudfordringer i vedhæftede bilag.

It og medier, sproglig udvikling samt innovation og entreprenørskab er tre tværgående temaer i forenklede Fælles Mål, der indgår i undervisningen i skolens obligatoriske fag. Sproglig udvikling er en del af Fælles Mål i alle fag, og folkeskolerne er derfor forpligtede på at arbejde med temaet. Se link til Tværgående temaer i vedhæftede bilag.

På landsplan, såvel som i Ringkøbing-Skjern Kommune, viser data fra Folkeskolens Prøver, at især skriftlig fremstilling og læsning ligger lavt flere steder.

I forhold til ovenstående arrangerer administrationen for Dagtilbud og Undervisning i skoleåret 2020/2021 temadage, temamøder og webinarer med fokus på sproglig udvikling i alle fag. I skoleåret 2021/2022 understøtter administrationen skolernes udarbejdelse af en lokal handleplan for sproglig udvikling i alle obligatoriske fag gældende for alle elever med fokus på de fire færdigheder lytning, læsning, at tale og at skrive. Handleplanen skal så vidt muligt indeholde fokus på forældresamarbejde, overgange, tidlig indsats med literacy/numeracy samt understøttende it.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved behandling af sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Tillæg til Kvalitetsrapporten 2019

Sagsnr: 19-020496

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet udsendte den 13. marts 2020 en ny bekendtgørelse for indholdet af kvalitetsrapporten i folkeskolen med virkning fra den aktuelle kvalitetsrapport.

Den nye bekendtgørelse betyder, at der er nye krav til oplysningerne i Kvalitetsrapporten for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler. Da Ringkøbing-Skjern Kommune allerede har kørt den ordinære proces med Kvalitetsrapporten 2019, skal der udarbejdes et tillæg med de nye indikatorer.

Der er tre nye punkter til Kvalitetsrapporten 2019:

1) Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver i skoleåret 2018/2019.

2) Redegørelse for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/2020.
(De frigivne midler er fra afkortningen af skoleugen for indskolingen jf. justeringen af Folkeskolereformen foråret 2019, samt den tildelte DUT-regulering).  

3) Redegørelse for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d samt den planlagte anvendelse af de frigivne ressourcer i skoleåret 2019/20.

Indikatorer for Ringkøbing-Skjern Kommune

1) Andelen af elever i Ringkøbing-Skjern Kommune, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, ligger en smule over landsgennemsnittet.

2) Skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har hovedsageligt anvendt de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttede undervisning til holddeling, samt to-voksen undervisning.

3) De skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, som har valgt at benytte muligheden for at fravige undervisningstidens mindste varighed, har hovedsageligt anvendt de frigivne ressourcer til to-voksen undervisning, samt faglig og social støtte. 

Tillægget til Kvalitetsrapporten skal være godkendt i kommunalbestyrelsen senest 1. oktober 2020. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen har tillægget til Kvalitetsrapporten 2019 været til udtalelse i skolebestyrelserne. Skolebestyrelsernes udtalelser er medtaget sidst i Kvalitetsrapporten.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 204 af 13 marts 2020 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Økonomi

Ingen bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg til Kvalitetsrapporten 2019 oversendes til godkendelse i Byrådet.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Orientering om antal daginstitutioner der er godkendt til at modtage børn i gæstepleje

Sagsnr: 19-016657

Sagsfremstilling

På mødet den 21. august 2018 besluttede Børne- og Familieudvalget, at muligheden for at benytte gæstepleje for børn fra 2 år i en nærliggende daginstitution blev gjort generel for alle kommunens daginstitutioner på baggrund af en administrativ vurdering.

Børne- og Familieudvalget ønsker en årlig redegørelse for antallet af godkendelser.

Administrationen oplyser, at der det seneste år ikke er godkendt yderligere daginstitutioner til at kunne modtage børn i gæstepleje.

Det betyder, at der pt. er 6 godkendelser. Der afregnes for gæstebørn i daginstitutionerne én gang årligt og tallene for 2019 er følgende:

Godkendt daginstitution

Antal gæstebørn 2019

Klittens Børnehus, Hvide Sande

0

Solstrålen, Tarm

48

Blomstergården, Vorgod-Barde

57

Lærkereden, Rækker Mølle

4

Borris Børnehus, Borris

3

Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk

162

Der findes desuden dagplejegrupper i Ringkøbing, Tim/Stadil/Vedersø, Skjern, Lem, Højmark/Velling og Spjald.

I Vejledning om dagtilbud kapitel 11, punkt 251 står der:

"I forbindelse med dagplejerens fravær vedrørende f.eks. ferie, sygdom eller kursusdeltagelse skal kommunen tilbyde anden midlertidig pasning til dagplejebørnene. For at sikre børnene regelmæssighed og kendskab til de personer, der varetager pasningen, kan dagplejere i lokalområdet organiseres i mindre grupper af dagplejere, der mødes sammen med deres dagplejebørn til forskellige aktiviteter.

Den midlertidige pasning består for det meste af pasning hos en anden dagplejer. Dagplejere, der anvendes til midlertidig pasning af børn, kan dog også etableres i andre lokaler end dagplejerens hjem, børnenes hjem eller børnenes hjemlige miljø. Det er en forudsætning, at den midlertidige pasning, der foregår i andre lokaler end dagplejerens hjem, børnenes hjem eller børnenes hjemlige miljø, sker som følge af midlertidigt fravær af kortere varighed hos børnenes egen dagplejer. Ved midlertidigt fravær af kortere varighed menes fravær som følge af f.eks. sygdom ferie eller kursusdeltagelse af kortere varighed."

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager redegørelen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Budgetopfølgning for decentrale enheder pr. 31. juli 2020 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 20-000250

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 for de decentrale enheder under Børne- og Familieudvalget.

Der udarbejdes budgetopfølgninger til politisk behandling tre gange årligt for de decentrale aftaleenheder. Det er pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober.

For Børne- og Familieudvalget gælder dette for skoler, skolefritidsordninger og dagtilbud under Dagtilbud og Undervisning samt for enhederne under Børn og Familie.

Budgetopfølgningerne er udarbejdet af de decentrale ledere med bistand fra økonomikonsulenterne i Viden & Strategi. Budgetopfølgningerne er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2020, men eksklusiv overførsler fra 2019. Et mer- eller mindreforbrug er således udtryk for, om de bruger mere eller mindre af deres indeværende års budget.

Budgetopfølgningen for de decentrale enheder udviser et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Hele 1.000 kr. Opfølgning pr. 31.07.2020 Budgetramme 2020
Dagtilbud og Undervisning -4.600 609.777
Folkeskoler og specialskoler -3.000 386.087
Skolefritidsordninger -500 46.888
UU, STU-huset og Ungdomsskolen 400 31.016
Dagtilbud -1.500 145.786
Børn og Familie -700 78.406
Børne- og Familieudvalget i alt -5.300 688.183

Hvis resultatet samlet set ender med et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. betyder det, at den samlede overførsel for aftaleenheder under Børne- og Familieudvalget stiger fra 25,8 mio. kr. til 31,1 mio. kr.

Det forventede resultat er udarbejdet under følgende forudsætninger:

 • at de statslige puljemidler til generelt løft af folkeskolen på 2,8 mio. kr. i 2020 bruges 100%
 • at de statslige puljemidler til normeringsløft på dagtilbudsområdet på 4,7 mio. kr. bruges 100%
 • at aftaleenhederne kompenseres 100% for de ekstraudgifter de har haft i forbindelse med corona

I forhold til de statslige puljemidler på folkeskole- og dagtilbudsområderne indebærer opsparingerne potentielt et problem. I forbindelse med modtagelse af puljemidlerne har Børne- og Undervisningsministeriet anført,

 • at tilskuddet kommer oven i det vedtagne budget for 2020, og skal dermed bruges i 2020
 • at der skal aflægges et revisorpåtegnet regnskab for kommunens brug af tilskuddet
 • at der i forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal bekræftes, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for 2020
 • at tilskuddet vil blive pålagt tilbagebetalt, hvis ikke reglerne omkring tilskuddet overholdes, herunder hvis tilskuddet ikke fuldt ud er forbrugt i 2020.

Administrationen vil have svært ved at dokumentere, at tilskuddet er brugt fuldt ud i 2020, hvis opsparingerne er for store. De forventede opsparinger på folkeskole- og dagtilbudsområdet udgør ca. 1% af budgetrammen for 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Den forventede opsparing/mindreforbrug skal ses i lyset af, at en række skoler og dagtilbud har overført et underskud fra 2019 til 2020. Der er samlet overført underskud for 2,7 mio. kr. Underskuddet vil for de flestes vedkommende blive udlignet via mindreforbrug i 2020.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-000250

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 2,8 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning pr. 31. maj 2020.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 5,2 mio. kr.
 • Børn og Familie - merforbrug på 0,4 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. juli måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Undervisning
Specialundervisning/støtte 4.021 10.007 16.572 6.565 5.700
STU, FGU, EGU og KUI 12.585 26.934 21.225 -5.709 -5.400
Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS 77.546 79.697 79.497 -200 -200
Fælles udgifter/indtægter -1.321 4.282 3.939 -343 -300
Dagtilbud
Dagtilbud/SFO - flere/færre børn -21.341 -34.430 -36.427 -1.997 -1.400
Private tilbud - flere/færre børn 27.525 48.001 45.701 -2.300 -1.400
Dagplejen 24.303 42.182 41.522 -660 -600
Fælles udgifter/indtægter 3.240 8.578 7.822 -756 -600
Undervisning/dagtilbud
Mellemkommunal - almen -735 1.033 1.233 200 200
Befordring - special 8.001 18.957 18.957 0 0
Samlet resultat 133.824 205.241 200.041 -5.200 -4.000

Det er en forbedring af resultatet med 1,2 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning pr. 31. maj 2020.

Ændringen på 1,2 mio. kr. skyldes følgende:

 • mindreudgift på 1,7 mio. kr. som følge af færre børn i dagtilbud og skolefritidsordninger end forventet. Heraf er de 0,9 mio. kr. vedrørende privatinstitutioner og private passere, samt tilskud til pasning af egne børn.
 • mindreudgifter på 1,3 mio. kr. til STU og KUI, som følge af færre elever, og en udskydelse af ansættelsen af den 3. kontaktperson.
 • merudgifter på 1 mio. kr. i forbindelse med den årlige afregning for FGU-elever. Afregningen i 2020 er den 1. i den nye ordning, som startede 1. august 2019. I forbindelse med opstarten har det været uklart, hvordan antallet af elever blev opgjort.
 • merudgifter på 0,8 mio. kr. til specialundervisningsområdet. Merudgiften skyldes primært en stigning i tildelingen af inklusionsmidler til skoler og dagtilbud.  

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. Juli måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Anbringelser 55.075 96.084 94.206 -1.878 -664
Central refusionsordning SDE -3.932 -6.742 -5.700 1.042 1.102
Øvrige foranstaltninger 2.735 4.982 5.955 973 962
Forebyggende foranstaltninger 26.557 47.094 48.094 1.000 1.000
Sikrede institutioner 2.288 5.205 4.805 -400 -400
Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste 3.902 5.712 5.375 -337 0
Samlet resultat 86.625 152.335 152.735 400 2.000

Det er en forbedring af resultatet med 1,6 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning pr. 31. maj 2020.

Ændringen på 1,6 mio. kr. skyldes følgende:

 • mindreudgift på 1,3 mio. kr. vedrørende 1 anbringelse. Skyldes oplysninger fra handlekommune om ophør af institutionsanbringelse pr. 1. december 2019. Ændringen i foranstaltningen blev først meddelt RKSK i juni måned. Herudover har der været flere til- og afgange, som udgiftsmæssigt udligner hinanden.
 • Mindreudgift på 0,3 mio. kr. til enkeltydelser og tabt arbejdsfortjeneste.

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 31. juli 2020 8 færre anbringelser end budgetlagt. De fleste af afgangene var planlagte, og har dermed været medtaget i tidligere budgetopfølgninger. Sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 1.000 kr. lavere end budgetlagt giver det et forventet mindreforbrug til anbringelser i 2020 på 1,9 mio. kr.


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at de økonomiske konsekvenser af Covid-19 ikke er medtaget i budgetopfølgningen.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-000644

Sagsfremstilling

1.
Ledelsesberegning.

2.
Udviklingen i antallet af indmeldte i SFO-klubberne. Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 22. oktober 2019, at de til mødet i august 2020 vil have en oversigt over udviklingen i antallet af brugere i SFO-klubberne - efter stigningen i taksten. Oversigt over udviklingen vedhæftet.

3.
Fællesmøde mellem Videnudvalget og Børne- og Familieudvalget. Bilag vedhæftet.

4.
Ny arbejdstidsaftale for lærerne.

5.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk