Referat: 22. september 2020 kl. 08:00

Virtuelt møderum
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Trine Ørskov
 • Benjamin Morthorst
 • Svend Boye Thomsen
 • Bjarne Svendsen
 • Hanne Simonsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Et flertal besluttede at afvise behandling af dagsordenens punkt 2 under henvisning til, at sagen ikke hører under Børne- og Familieudvalgets sagsområde, jf. Den Kommunale Styrelseslov og Styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Jørgen Rabjerg og Helge Albertsen ønskede at behandle punkt 2, og de udtrykker samtidig mistillid til forvaltningen i Dagtilbud og Undervisning.

Udvalget godkendte de øvrige dagsordenspunkter.

 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ledelseskulturen i Dagtilbud og Undervisning

Sagsnr: 20-018887

Sagsfremstilling

Helge Albertsen ønsker en drøftelse af ledelseskulturen i Dagtilbud og Undervisning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Sagen blev afvist, jf. dagsordenens punkt 1.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Skolestrukturudvalgets rapport

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Skolestrukturudvalget har fremsendt sin rapport til Børne- og Familieudvalget. Børne- og Familieudvalget skal drøfte rapporten og eventuelt aftale en indstilling, som skal fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet sammen med rapporten.

Skolestrukturudvalgets rapport inklusiv kommissoriet for arbejdet er vedlagt som bilag. Udvalget har undersøgt forskellige modeller - herunder mulighederne for og konsekvenserne af at nedlægge små skoler. Udredningsarbejdet har også beskrevet fordele og ulemper ved at ændre på strukturen i centerbyerne. Rapporten indeholder desuden en vurdering af fordele og ulemper ved at ændre på ledelsesstrukturen, således at nogle skoler bliver til afdelingsskoler under andre skoler. Endelig gøres der rede for afledte konsekvenser af ændringer i skolestrukturen - herunder konsekvenser for organiseringen af såvel dagtilbudsområdet, de 2-sprogede elever og det specialiserede område under Dagtilbud og Undervisning.

Tidsplanen for den politiske proces vedrørende skolestrukturen ser således ud:

Dato

Behandling

14. september 2020

Sidste møde i skolestrukturudvalget

22. september 2020

Børne- og Familieudvalget behandler sagen

29. september 2020

Økonomiudvalget behandler sagen

6. oktober 2020

Byrådet behandler sagen

20. Oktober 2020

Temamøde for byrådet

17. november

Byrådet vedtager forslag, som skal sendes i høring

17. november

Forslag offentliggøres og sendes til høring hos skolebestyrelserne

8. januar 2021

Høringsperioden slutter

26. januar

BFU behandler høringssvar

2. februar 2021

ØU behandler sagen igen

9. februar 2021

Byrådet kan vedtage forslaget endeligt

1. august 2021

Ny skolestruktur kan træde i kraft

Administrationen bemærker, at sidste frist for offentliggørelse af forslag om skolenedlæggelse er den 17. november 2020, hvis forslaget skal vedtages endeligt på byrådsmødet den 9. februar 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsårene blev indarbejdet en besparelse på 2 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022 og fremefter relateret til den fremtidige skolestruktur. 

Effektvurdering

Konsekvenserne af ændringer i skolestrukturen er beskrevet i rapporten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Børne- og Familieudvalget drøfter Skolestrukturudvalgets rapport,
 2. rapporten oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet
 3. Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om rapporten skal oversendes sammen med en indstilling vedrørende eventuelle ændringer i skolestrukturen

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede rapporten og godkendte en tilrettet tidsplan for den politiske proces, hvorefter sagen først udvalgsbehandles igen efter temamødet for byrådet den 20. oktober 2020. Udvalget besluttede ikke at lave en indstilling vedrørende eventuelle ændringer i skolestrukturen.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Orientering om anmeldelse af friskole i Fjelstervang

Sagsnr: 20-016058

Sagsfremstilling

Initiativkredsen for Fjelstervang Friskole har sendt anmeldelse om oprettelse af friskole i Fjelstervang til byrådet, med oplysning om, at de som initiativkreds bag Fjelstervang Friskole den 10. august 2020 har indgivet "Anmeldelse om oprettelse af friskole/privat grundskole" til ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedrørende Fjelstervang Friskole gældende for skoleåret 2021/2022. 

I Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 8, fremgår det, at oprettelse af en fri grundskole anmeldes for kommunalbestyrelsen i skolekommunen og for Børne- og Undervisningsministeriet.

I anmeldelsen understreger initiativkredsen, at lokalsamfundets klare ønske er at bevare Fjelstervangs gode og velfungerende folkeskole. Friskolen anses som en nødløsnig og vil alene komme på tale ved skolelukning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med indstilling om, at byrådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Pasningssituationen i Spjald skoledistrikt

Sagsnr: 20-000744

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en opgørelse over fordeling af passede børn i alderen 26 uger - 2 år plus 10 måneder, i de forskellige pasningstilbud i Spjald skoledistrikt.

Der er pt. ikke flere børn på venteliste til pasning i 2020, dermed er alle børn med et kendt pasningsbehov medtaget i opgørelsen.

Indmeldte/
prognose 2020
Dagplejen
Spjald
Vuggestue Ølstrup Vuggestue
Hover-Torsted
Private pasningstilbud I alt
Januar 32 14 13 25 84
Februar 28 14 13 23 78
Marts 26 14 12 23 75
April 26 15 13 24 78
Maj 26 15 13 24 78
Juni 26 15 14 24 79
Juli 26 14 14 21 75
August 27 10 16 23 76
September 27 11 15 23 76
Oktober 27 12 16 23 78
November 27 13 16 23 79
December 29 13 15 22 79
327 160 170 278 935
i % af
indmeldte børn
35% 17% 18% 30%

Opgørelsen viser, at 35% af de passede børn er indmeldt i Dagplejen i Spjald, 17% i Børnenes Rige, Ølstrup, 18% i Hover-Torsted Børnehus og 30% i Privatinstitutionen Naturmusen og i privat pasning.

Af de 28 børn der er indmeldt i vuggestue i december 2020, er der 3 børn der oprindeligt havde et ønske om pasning i dagplejen i Spjald.

Af de 22 børn der er indmeldt i privat pasning i december 2020, er der 1 barn der oprindeligt ønskede pasning i dagplejen i Spjald.

Det betyder, at 5% af de 79 børn der passes i pasningsdistriktet i december 2020, er indmeldte i et andet pasningstilbud end dagplejen i Spjald, selvom dagplejen var det oprindelige ønske. Børnene er dog i et pasningstilbud inden for pasningsdistriktet.

Der er pt. 7 børn der er bosiddende i Spjald pasningsdistrikt der passes udenfor pasningsdistriktet efter eget ønske.

Administrationen deltager ved behandling af punktet for besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager redegørelsen til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog redegørelsen til efterretning og anmodede administrationen sætte en sag om eventuelle ændringer i pasningsdistriktets størrelse på næste udvalgsmøde.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Orientering om Ankestyrelsens undersøgelse på området udsatte børn og unge, Børnesagsbarometret 2020

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

 

Indledning

Ankestyrelsens undersøgelse "Børnesagsbarometret" er bestilt af forligskredsen for satspuljemidlerne 2019-2022. Undersøgelsen er årligt tilbagevendende og omfatter hvert år ca. 1/3 af landets kommuner. Børnesagsbarometret 2020 er baseret på 735 sager fra 37 kommuner, herunder Ringkøbing-Skjern kommune.

Indhold

Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52, nærmere præcist sager hvor der er iværksat familie-behandling eller anbringelse.

Fokus i undersøgelsen er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder, der svarer til Social- og Indenrigsministeriets pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen:
• Faglig udredning
• Inddragelse
• Valg af relevant indsats
• Opfølgning

Derudover handler årets undersøgelse også om kommunernes håndtering af underretninger.

Undersøgelsen er offentliggjort på Ankestyrelsens hjemmeside d. 9. juli 2020.

Ringkøbing-Skjern kommune har bidraget til undersøgelsen med 20 sager.

Resultater for Ringkøbing-Skjern kommunes sager i Børnesagsbarometret 2020

Faglig udredning:

Der er lavet børnefaglig undersøgelse i 90 % af de udtrukne sager

I 77 % af sagerne var fristen på 4 måneder ikke overholdt.

Inddragelse:

I alle sager er kravet om børnesamtale i forbindelse med børnefaglig undersøgelse overholdt, ligesom der fremgår oplysninger om forældremyndighed. Det er dog kun i 45 % af sagerne, at krav om børnesamtale forud for afgørelse om foranstaltning er overholdt.

Valg af indsats:

Der er udarbejdet handleplan i 85 % af de udtrukne sager.

Opfølgning:

De udtrukne sager viser udfordringer med at overholde de juridiske rammer for 3- og 6-måneders opfølgning. Ligeledes kravet om personrettet tilsyn. Da det drejer sig om meget få sager, er det, som Ankestyrelsen selv bemærker, svært at sige noget repræsentativt om resultaterne.

Underretninger:

I 100 % af sagerne er der foretaget 24-timers vurdering. Ligeledes er der i 100 % af sagerne reageret på en vurdering af, at der var behov for en akut foranstaltning.

 

Generelt kan man udlede af resultaterne for Ringkøbing-Skjern kommune i Børnesagsbaromeret 2020, at Socialrådgivningen er gode til at få udarbejdet børnefaglige undersøgelser og handleplaner, men at det kniber mere med at overholde 4-måneders fristen for de børnefaglige undersøgelser. Ligeledes er Socialrådgivningen gode til at inddrage og høre børn (og forældre) i forbindelse med udarbejdelse af de børnefaglige undersøgelser, men at høringen inden der træffes afgørelse om en foranstaltning, ikke udføres i samme grad. Stikprøven af sager fra Ringkøbing-Skjern kommune til Børnesagsbarometret 2020 vedr. opfølgning og tilsyn er så lille, at det ikke er muligt at udlede noget generelt herfra.

 

Hvis man ser på den samlede rapport Børnesagsbarometret 2020 kan man se, at Ringkøbing-Skjern kommune placerer sig i toppen, når det omhandler udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser i sagerne (90%), hvor der er kommuner der, som det laveste, ligger på 15 %. Af de 37 deltagende kommuner er Ringkøbing-Skjern kommune kun overgået af 2 kommuner, når det gælder udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser i de udtrukne sager.

Når det gælder 4-måneders fristen for den børnefaglige undersøgelse tegner der sig et billede af, at mange kommuner er udfordrede på dette område.

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt den børnefaglige undersøgelse er afsluttet inden der træffes afgørelse, ligger Ringkøbing-Skjern kommune helt i top.

I spørgsmålet om at høre barnet inden der træffes afgørelse fremgår det, at mange kommuner ligesom Ringkøbing-Skjern kommune er udfordrede på dette område.

Når det kommer til at udarbejde handleplan placerer Ringkøbing-Skjern kommune sig i midten, hvor ca. halvdelen af kommunerne placerer sig bedre end Ringkøbing-Skjern kommune.  

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om Social Service

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om undersøgelsen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Orientering om rapport over gennemgang af anbringelsessager i Socialrådgivningen

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

Socialrådgivningen har i efteråret 2019 foretaget en intern gennemgang af alle anbringelsessagerne i Socialrådgivningen. Gennemgangen er mundet ud i en række resultater, som er samlet i rapporten "rapport over gennemgang af anbringelsessager i Socialrådgivningen 2019".

I gennemgangen tages der afsæt i en række lovmæssige parametre på anbringelsesområdet jf. Lov om Social Service kapitel 11 samt Forvaltningsloven, herunder udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, handleplaner, afholdelse af opfølgning og personrettet tilsyn, tildeling af støttepersoner samt afgørelser og partshøring.

Rapportens resultater omhandler både lovmæssige, organisatoriske og økonomiske parametre på anbringelsesområdet og munder ud i en række anbefalinger til den videre sagsbehandling på anbringelsesområdet i Socialrådgivningen.

Overordnet viser resultaterne af gennemgangen af anbringelsessagerne, at der pågår faglig kompetent sagsbehandling i anbringelsessagerne. Resultaterne viser, at de lovmæssige rammer i høj grad overholdes når det kommer til at udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner for de anbragte børn. Resultaterne viser også, at de lovmæssige rammer for opfølgning og tilsyn langt hen ad vejen også overholdes.

Samtidig viser resultaterne også, at der er mulighed for i endnu højere grad end hidtil, at efterleve de lovmæssige rammer for sagsbehandlingen på anbringelsesområdet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Servicelovens kapitel 11

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om rapporten tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 20-000261

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 7,2 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 2,4 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 6,2 mio .kr.
 • Børn og Familie - mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. august måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Undervisning
Specialundervisning/støtte 5.417 9.998 16.563 6.565 6.565
STU, FGU, EGU og KUI 13.708 26.934 20.725 -6.209 -5.709
Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS 77.546 79.697 79.497 -200 -200
Fælles udgifter/indtægter -1.552 4.302 3.843 -459 -343
Dagtilbud
Dagtilbud/SFO - flere/færre børn -24.584 -34.630 -36.627 -1.997 -1.997
Private tilbud - flere/færre børn 30.973 48.001 45.701 -2.300 -2.300
Dagplejen 27.766 41.812 41.152 -660 -660
Fælles udgifter/indtægter 3.857 8.578 7.540 -1.038 -756
Undervisning/dagtilbud
Coronaudgifter 571 0 2.171 2.171 0
Mellemkommunal - almen -1.200 1.033 720 -313 200
Befordring - special 8.736 18.957 17.197 -1.760 0
Samlet resultat 141.238 204.682 198.482 -6.200 -5.200

Resultatet er en forbedring med 1,0 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning. Følgende større mer- og mindreudgifter kan nævnes:

 • mindreudgifter på 1,7 mio. kr. til specialbefordring i forbindelse med specialenhedernes helt eller delvise nedlukning på grund af Corona
 • merudgifter på 2,2 mio. kr. som følge af Corona. Merudgifterne er dels udgifter på 0,6 mio. kr. til "naturbussen", som skoler og dagtilbud fik stillet til rådighed under genåbningen, og dels forventede udgifter på 1,6 mio. kr. til ekstra rengøring på skoler og dagtilbud i perioden august - december 2020
 • mindreudgifter på 0,5 mio. kr. som følge af færre STU-elever end forventet
 • mindreudgifter på 0,5 mio. kr. til mellemkommunale betalinger på dagtilbudsområdet. Der er både tale om flere børn fra andre kommuner, som bliver passet i RKSK, og færre børn fra RKSK som passes i dagtilbud i andre kommuner
 • mindreudgifter på 0,5 mio. kr. som følge af færre udgifter til PA-elever og pædagogstuderende i skolefritidsordninger og dagtilbud end forudsat ved budgetlægningen

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. august måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Anbringelser 62.817 96.084 93.612 -2.472 -1.878
Central refusionsordning SDE -4.054 -6.742 -5.835 907 1.042
Øvrige foranstaltninger 2.778 4.982 5.284 302 973
Forebyggende foranstaltninger 15.216 23.479 24.479 1.000 1.000
Sikrede institutioner 2.871 5.205 4.805 -400 -400
Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste 4.513 5.712 5.375 -337 -337
Samlet resultat 84.141 128.720 127.720 -1.000 400

Resultatet er en forbedring med 1,4 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Forbedringen på 1,4 mio. kr. skyldes følgende:

 • merudgift på 0,3 mio. kr. til anbringelser. Ændringen skyldes ændringer i anbringelsestypen i to anbringelsessager.
 • mindreudgift på 0,7 mio. kr. som følge af faldende antal anbringelser på kost- og efterskole samt eget værelse
 • mindreudgift på 1,0 mio. kr. som følge af indgået aftale mellem Varde og Ringkøbing-Skjern Kommune omkring den endelige afregning i forbindelse med lukning af Tippen i 2018.

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 31. august 2020 7 færre anbringelser end budgetlagt. De fleste af afgangene var planlagte, og har dermed været medtaget i tidligere budgetopfølgninger. Sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 13.000 kr. højere end budgetlagt giver det et forventet mindreforbrug til anbringelser i 2020 på 1,5 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der udover de medtagne mer- og mindreudgifter, som følge af Corona, er der opgjort merudgifter på ca. 6,2 mio. kr., som er afholdt decentralt af de enkelte aftaleenheder. De 6,2 mio. kr. er ikke en del af budgetopfølgningen. Det forudsættes, at beløbet finansieres af de 13,1 mio. kr., som Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget fra staten.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-000644

Sagsfremstilling

1.
Orientering om specialkørsel.

2.
Opfølgning på mødet med Videnudvalget.

3.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Medieomtale af sag fra Spjald
 • Samarbejde om overgange med Vestjysk Gymnasium Tarm 
 • Den centrale arbejdstidsaftale for lærerne
 • Ventetider i Børn og Familie
 • Evaluering af gennemsnitsmodellen
 • Status på Solstrålen Videbæk

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk