Referat: 20. oktober 2020 kl. 08:00

Mødelokalet "Dækket", Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Bjarne Svendsen
 • Hanne Simonsen
 • Benjamin Morthorst
 • Jørgen Rabjerg
 • Trine Ørskov
 • Helge Albertsen
 • Svend Boye Thomsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Orientering om status på ventelister på PPR's område

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

Det er tidligere besluttet, at Børne- og Familieudvalget løbende skal have en status på ventelisterne i PPR. Udvalget blev tilbage i november 2019 og april 2020 orienteret om status på ventelisterne.

Administrationen vil fremlægge tal fra ventelisterne pr. 1. oktober, og illustrere udviklingen af antallet af sager på venteliste i PPR fra november 2019 til oktober 2020, hvor Nye veje på det specialiserede område ruller i gang i Børn og Familie.

På mødet vil en repræsentant fra administrationen præsentere tallene.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Udmøntning af 1,5 mio. kr. til styrkelse af 0-6 års området

Sagsnr: 18-036553

Sagsfremstilling

Byrådet har den 22. januar 2018 afsat 1,5 mio. kr. til en indsats, der tidlig og forebyggende skal understøtte 0 til 6-årige børns læring og udvikling. Beløbet blev i 2019 brugt til dækning af et forventet budgetunderskud.

Problembeskrivelse

Børns trivsel, læring, udvikling og dannelse hænger nøje sammen med deres kommunikative og sproglige udvikling. Der er tillige en klar sammenhæng mellem små børns sproglige udvikling og hvordan de klarer sig i skolen og i livet. Mellem 8 og 15 % af en børneårgang oplever sproglige udfordringer, der bringer dem i sprogligt udsatte positioner. Det er svært at sætte et præcist kommunetal på andelen af børn i dagtilbud, som er i sproglige vanskeligheder, da ikke alle 3-årige børn sprogvurderes. Data fra Børn og Familie samt Dagtilbud og Undervisning inklusiv tilbagemeldinger fra dagtilbuddene indikerer, at tendensen er, at flere og flere børn oplever sproglige vanskeligheder.

Børns sproglige vanskeligheder kan være forårsaget af:

 • for lidt sprogligt input i hjem og dagtilbud

 • vanskeligheder med at bearbejde sprogligt input

 • vanskeligheder med at bruge sproget funktionelt

Forslag til problemløsning

Der foreslås en tværfaglig indsats målrettet børn fra 0 til 3 år faciliteret af Børn og Familie samt Dagtilbud og Undervisning. Indsatsen målrettes læringsmiljøer i dagtilbud og hjem og betyder både en opkvalificering af fagpersoner samt en understøttelse af forældrenes kompetencer til at støtte deres barns sproglige udvikling bedst muligt. Indsatsens tiltag er forskningsbaseret.

For i god tid at opspore de børn under 3 år, som har brug for en ekstra sprogindsats anbefales brugen af SprogTrappen over en 2-årige periode samt evaluering og eventuelt stillingstagen til en fremrykkelse af sprogvurderingen til 2 år.

Der foreslås, at der bliver ansat 2 ekstra tale-hørekonsulenter i PPR. Dette i forhold til at arbejde forbyggende med at opkvalificere læringsmiljøet for kommunikation og sprog i dagtilbuddene både på det specialiserede og almene område. Det vil betyde, at tale-hørekonsulenterne får mere tid i praksis til sparring med personalet.

Når en ny praksis skal udvikles og eksisterende rutiner skal opkvalificeres, er der brug for tæt sparring i praksis og herunder løbende evaluering.

Målgrupper for indsatsen

 • Børn fra 0 til 3 år

  • med en forsinket sprogudvikling

  • med en typisk sprogudvikling

 • Forældre til børn med forsinket sprogudvikling

 • Personalet i dagtilbud med børn fra 0 til 3 år

Indsatsens forskellige tiltag organiseres således

Børn og Familie

 • Opkvalificering af 6 tale-hørekonsulenter (SprogTrappen og Hanen-certificering)

 • Ansættelse af 2 ekstra tale-hørekonsulenter, som også opkvalificeres

 • It Takes Two to Talk, der er et forløb for forældre

 • Understøtte målrettede og tidsafgrænsede sprogindsatser til børn med forsinket sprogudvikling

Dagtilbud og Undervisning

 • Tilkøb af modulet SprogTrappen i Hjernen og Hjertet

 • Opkvalificering af pædagoger og dagplejere til SprogTrappen.

 • Opkvalificering af en konsulent til en superbrugerfunktion (Sprogtrappen og Hanen-certificering)

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

 • Dagtilbudsloven

 • Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegang.

Økonomi

Samlet økonomi ved de foreslåede initiativer:

2020 2021 2022 2023
SprogTrappen - 26.000 26.000 26.000
Hanen-certificering - 56.000 - -
To nyansatte i Børn og Familie - 1.120.000 1.120.000 1.120.000
Superbruger - 35.000 35.000 35.000
Kursus for pædagoger - 200.000 - 20.000
Kursus for dagplejere - - 307.000 -
Introduktion til dagtilbudsledere - 0 - -
Andet - 28.000 - -
I alt 0 1.465.000 1.488.000 1.201.000

Økonomi bemærker, at puljen hermed forbliver uforbrugt i 2020. Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. er ikke medtaget ved budgetopfølgningen pr. september måned 2020, men vil blive medtaget til den kommende budgetopfølgning, og hermed tilgå kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender, at

 1. der ansættes 2 tale-høre konsulenter

 2. der sker en opkvalificering af i alt 8 tale-hørekonsulenter

 3. Børn og Familie igangsætter, understøtter målrettede og tidsafgrænsede sprogindsatser til børn med forsinket sprogudvikling, hvor forældrene inddrages som beskrevet

 4. Dagtilbud og Undervisning tilkøber modulet SprogTrappen i Hjernen og Hjertet

 5. der sker en opkvalificering af pædagoger og dagplejere i SprogTrappen

 6. der opkvalificeres en konsulent i Dagtilbud og Undervisning til en superbrugerfunktion i SprogTrappen og Hanen-certificering

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ansøgning om etablering af nyt pasningsdistrikt i Spjald

Sagsnr: 20-019603

Sagsfremstilling

Forældrebestyrelsen i Spjald Børnehave og Dagpleje fremsender ansøgning om etablering af nyt pasningsdistrikt i Spjald, som skal fungere uafhængigt af det nuværende Spjald skoledistrikt.

Forældrebestyrelsen ønsker, at pasningsdistriktet dækker Brejning og Væggerskilde sogne samt Muldbjerg og eventuelt Nr. Omme Sogn.

Begrundelsen for ansøgningen er, at man ønsker at holde Spjalds børn i Spjald, så de kan passes i dagplejen, børnehaven og derefter komme i skole i Spjald.

Administrationen har med hjælp fra Geografisk informationssystem, GIS, indberettet det ønskede pasningsdistrikt, se bilag, og der er trukket børnetal i det ønskede nye pasningsdistrikt samt i det resterende Spjald skoledistrikt, Hover-Torsted og Ølstrup.

I det ønskede pasningsdistrikt er der pt. 92 børn i alderen 0 - 2 år, mens der i det resterende Spjald skoledistrikt er 42 børn i alderen 0 - 2 år.

Der tilbydes op til 15 vuggestuepladser i Naturmusen i Grønbjerg, ligesom der er 2 private pasningsordninger, der kan modtage op til 8 børn i det ønskede pasningsdistrikt. I det resterende Spjald skoledistrikt er der ligeledes 2 private pasningsordninger, der kan modtage op til 10 børn.

I henhold til befolkningsprognosen, ser det ud til, at der er et stabilt børnetal i Spjald i årene fremover.

Børne- og Familieudvalget behandlede den 22. september 2020, en sag om pasningssituationen i Spjald. I den forbindelse oplyste administrationen, at 5% af de 79 børn der passes i Spjald pasningsdistrikt i december 2020, er indmeldte i et andet pasningstilbud end dagplejen i Spjald, selvom dagplejen var det oprindelige ønske. Børnene er dog i et pasningstilbud inden for pasningsdistriktet.

Administrationen oplyser, at der kan være en risiko ved at opdele et skoledistrikt i flere mindre pasningsdistrikter, da små pasningsdistrikter vil være mere sårbare for eventuelle udsving i børnetallet. Det kan f.eks. være i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af dagplejere, samt personale i vuggestueafdelingerne.

Administrationen anbefaler derfor, at der, såfremt der godkendes et nyt pasningsdistrikt i Spjald, gives tilladelse til, at pasningsgarantien kan opfyldes ved at tildele en plads i skoledistriktet, hvis det ikke er muligt at rekruttere dagplejere i Spjald.

Desuden gør administrationen opmærksom på, at der kan opstå lignende ønsker i andre områder af kommunen, da geografi ofte er en udfordring i flere af kommunens ydreområder. Ligeledes at ønsket om et nyt pasningsdistrikt i Spjald ikke nødvendigvis er et ønske, som deles af alle forældre, herunder også forældrene i Ølstrup, Hover-Torsted med flere.

Administrationen anbefaler, at der foretages en høring af relevante parter inden en beslutning tages.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Økonomi bemærker, at opdelingen af Spjald skoledistrikt i to pasningsdistrikter ikke umiddelbart har nogle økonomiske konsekvenser.

Det skal dog bemærkes, at forslaget ændrer pladsanvisningens nuværende muligheder for at tilpasse dagplejens kapacitet, så den er så effektiv som mulig. Erfaringsmæssigt vil der i tider, hvor der er nedgang i børnetallet, opstå perioder med lav effektivitet.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter ansøgningen.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede sagen, og et flertal besluttede at sende sagen i høring ved forældrebestyrelserne i Ølstrup og Hover.

Helge Albertsen og Svend Boye Thomsen ønskede at imødekomme ansøgningen med forbehold for afklaring af Muldbjerg.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Belægningsgrad i pasningsordninger for 0-2 årige

Sagsnr: 20-001979

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelse af belægningsprocenter i Spjald på Børne- og Familieudvalgets møde den 22. september 2020, bad Børne- og Familieudvalget om en opgørelse over dækningsprocenter i alle pasningsdistrikter i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Administrationen har udarbejdet en opgørelse pr. 1. januar 2020. Opgørelsen er vedlagt som bilag.

Opgørelsen er over børn i aldersgruppen 0-2 år. Det betyder, at der er børn i alderen 2,10 - 3 år, der er medtaget i opgørelsen. Disse børn er for størstedelens vedkommende startet i børnehave, da der kun er få børn, der får børnehaveudsættelse af pædagogiske årsager.

I opgørelsen medregnes desuden børn fra fødselstidspunktet og indtil optagelse i pasningsordning. Langt de fleste børn starter i en pasningsordning, når de er mellem 10 måneder og 1 år.

Børn, hvis forældre modtager tilskud til pasning af egne børn er ligeledes medtaget i opgørelsen.

Børn der passes i anden kommune er ikke taget med i opgørelsen. I januar 2020, var der 13 børn i aldersgruppen 0 - 2 år, der havde pasningstilbud i en anden kommune.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager sagen til orientering.

Bilag Beslutning

Børne- og Familiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Opgørelse af elevtal pr. 5. september 2020 for skoleåret 2020/2021

Sagsnr: 18-020523

Sagsfremstilling

Administrationen har opgjort elevtallet i folkeskolerne pr. 5. september 2020, som hermed fremlægges for Børne- og Familieudvalget til orientering. Elevtallene pr. 5. september 2020 sammenholdes samtidig med tidligere fremlagte tal fra elevtalsprognosen for skoleårene 2020/2021.

Opgørelse af elevtal Elevtal Elevtal Difference Elevtals- Difference Procent- 
5. sep. 5. sep. fra prognose mellem 5.9.20 afvigelse 
2019 2020 2019 - 2020 20/21 og prognose  
Folkeskoler  
Ringk. Skole - afd. Alkjær 308 299 -9 300 -1  -0,3
Amagerskolen 310 277 -33 277 0  0,0
Bork Skole 82 79 -3 80 -1  -1,3
Borris Skole 116 109 -7 114 -5  -4,6
Faster Skole 91 81 -10 85 -4  -4,9
Fjelstervang Skole 72 74 2 71 3  4,1
Hee Skole 88 87 -1 92 -5  -5,8
Holmsland Skole 80 77 -3 74 3  3,9
Hvide Sande Skole 348 345 -3 334 11  3,2
Højmark Skole 64 57 -7 56 1  1,8
Kirkeskolen 394 426 32 422 4  0,9
Lem St. Skole 191 173 -18 181 -8  -4,6
Ringk.Skole - afd. Rindum 708 690 -18 694 -4  -0,6
Rækker Mølle Skolen 146 137 -9 134 3  2,2
Spjald Skole 283 277 -6 286 -9  -3,2
Stauning Skole 125 114 -11 114 0  0,0
Tarm Skole 538 542 4 533 9  1,7
Tim Skole 235 203 -32 202 1  0,5
Nr. Vium-Troldhede Skole 89 82 -7 83 -1  -1,2
Videbæk Skole 434 425 -9 418 7  1,7
Vorgod Skole 144 154 10 155 -1  -0,7
Ådum Skole 68 69 1 67 2  2,3
Folkeskoler i alt 4.914 4.777 -137 4.772 5  0,1
Friskoler (RKSK-elever)  
Grønbjerg Friskole 94 90 -4 92 -2  -2,2
Herborg Friskole 80 87 7 85 2  2,3
Hoven Friskole 36 0 -36 30 -30  -
Hover/Torsted Friskole 55 57 -2 59 -2  -3,5
Lyne Friskole 67 67 0 71 -4  -6,0
Skjern Kristne Friskole 377 393 16 371 22  5,6
Stadil-Vedersø Friskole 33 34 1 28 6  17,6
Velling Friskole 160 159 -1 161 -2  -1,3
Videbæk Kristne Friskole 273 265 -8 258 7  2,6

Ølstrup Friskole

45 44 -1 47 -3  -6,8
Friskoler i alt 1.220 1.196 -24 1.219 -23  -1,9
Folke- og friskoler i alt 6.134 5.973 -161 5.991 -18 -0,3 

Oversigten viser, at der samlet set har været et fald i antallet af elever på 161 fra 5. september 2019 til 5. september 2020. Oversigten viser også, at der er en samlet afvigelse på 18 elever fra elevtalsprognosen og elevtallet pr. 5. september 2020.

I forhold til elevtalsprognosen er der overordnet set tilfredshed med prognosens præcision. Den samlede afvigelse på 18 elever svarer til en afvigelse på 0,3 %. Når der ses på det enkelte skoledistrikt, er afvigelsen de fleste steder også her inden for en acceptabel margin.

Elevtalsprognosen er ud over befolkningsprognosens talgrundlag udarbejdet ud fra de gennemsnitlige flyttemønstre folke- og friskolerne imellem i årene 2017-2019. De største procentvise afvigelser fra det faktiske elevtal 5. september og elevtalsprognosen afspejler derfor, at der er sket en ændring i flyttemønstrene til 2020/2021.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at elevtallene pr. 5. september 2020 danner grundlag for skolernes budgetter for budgetåret 2021. Den nuværende tildelingsmodel er opbygget således, at der gives en grundtildeling, som dækker undervisningsudgifterne til de første 75 elever i 0. - 6. klassetrin. Herudover tildeles et fast beløb pr. elev, som er differentieret i forhold til klassetrin.

Det vil sige, at skoler med elevtal under 75 elever, ikke bliver budgetmæssigt berørt af det faldende elevtal. I budgettet for 2021 er der 3 skoler, der ligger under minimumsnormeringen på 75 elever.

Tilsammen udgør den manglende budgetregulering for de 3 skoler 812.000 kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Forældrebetalingstakster for 2021 for børn i dagtilbud og skolefritidsordning

Sagsnr: 20-019476

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender forslag til forældrebetalingstakster for dagtilbud og skolefritidsordninger gældende fra 1. januar 2021. Taksterne skal i henhold til dagtilbuds- og folkeskoleloven offentliggøres senest 1 måned inden ikrafttrædelse.

Administrationen har beregnet taksterne ud fra bruttodriftsudgifterne på baggrund af følgende forældrebetalingsprocenter:

 • 25% i Dagplejen
 • 22% i vuggestue
 • 25% i børnehave
 • 30% for skolebørn i dagtilbud (Hover-Torsted og Ølstrup)
 • 55% for skolebørn i skolefritidsordninger og SFO-klubber

Betalingsprocenterne for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave må jævnfør dagtilbudsloven maximalt udgøre 25%. Byrådet har tidligere besluttet, at forældrebetalingsprocenten for vuggestuer udgør 22%.

Betalingsprocenten for skolebørn i dagtilbud må jævnfør dagtilbudsloven maximalt udgøre 30%.

Betalingsprocenten for skolebørn i skolefritidsordninger og SFO-klubber fastsættes af Byrådet jævnfør folkeskoleloven.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomi

Økonomi bemærker, at taksterne er beregnet ud fra budgetforslaget for 2021, som er indstillet til godkendelse ved Byrådets 2. behandling af budget 2021 og overslagsårene i oktober måned 2020.

Der er bemærkninger til takstændringerne på følgende tilbud:

Dagpleje

Den forholdsvise store stigning i taksten skyldes forbedringen af normeringsbrøken fra 3,65 til 3,45 gældende pr. 1. januar 2021.

Børnehave og vuggestue

Den forholdsvise lille stigning i taksten skyldes, at den procentvise stigning af lønudgifterne fra 2020 til 2021 kun er på 1,55%, samtidig med, at budgetterne til rengøring er nedsat fra 1. januar 2021. Nedsættelsen er besluttet i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsårene. Hertil kommer den øgede effektiviseringsbesparelse fra 2020 til 2021 på 0,5%. Denne besparelse er også besluttet i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsårene.

Skolefritidsordninger

Taksten falder som følge af normeringsnedsættelsen med virkning pr. 1. januar 2021. Besparelsen er besluttet i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsårene. Hertil kommer de to øvrige besparelse på rengøringsområdet og effektivisering, som beskrevet under børnehaver og vuggestuer.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Byrådet med indstilling om, at forældrebetalingstaksterne godkendes.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Generelt løft af folkeskolen

Sagsnr: 20-011927

Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har besluttet et generelt økonomisk løft af Folkeskolen med 275 mio. kr. i 2020 stigende til 807 mio. kr. i 2023. Se nedenstående skema. Det skal i øvrigt bemærkes, at der til midlerne er knyttet en række rammer og vilkår.

Hele 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 og frem
Finanslov 2020 275.000 400.000 550.000 807.000
RKSK's andel ca. 1,02% 2.800 4.072 5.599 8.215

Børne- og Familieudvalget besluttede den 23. juni 2020 at uddele puljemidlerne på 2,8 mio. kr. som et engangsbeløb efter elevtallet pr. 1. januar 2020. Endvidere blev der givet signaler til, hvorledes midlerne fra 2021 kunne finde anvendelse. Der ønskes samtidig en dialog med området omkring den fremtidige anvendelse.

Der har siden været arbejdet med at komme med konkrete forslag til, hvorledes midlerne kan anvendes fra 2021 og frem. Formanden for Fjordkredsen/DLF og Skolelederforeningens formand har haft en dialog med deres respektive ”baglande”, og efterfølgende har der været afholdt møde med fagchefen med henblik på udarbejdelse af konkrete forslag.

Fra 1. januar 2021 overgår alle enheder i Dagtilbud og Undervisning til en distriktsmodel med tre geografiske distrikter. Som en del af modellen, vil der være muligheder for at lave lokalt tilpassede løsninger, der afspejler de konkrete og aktuelle udfordringer.

Det forslås derfor, at midlerne fordeles til de tre distrikter efter antal elever, hvorefter det er op til distriktslederen sammen med sit ledelsesteam at beslutte, hvorledes midlerne bedst kan anvendes.

Som eksempler på opgaver, der kunne løses med disse ekstra midler er:

 • Styrkelse af fagligheden dér, hvor der vurderes et særligt behov
 • Indsatser til forbedringen af trivsel i konkrete klasser
 • Opnormering af ressourcer indenfor det specialiserede område med henblik på at sikre en større inklusion
 • Bedre normering på skoler med en stor andel af to-sprogede elever

Ved behandlingen af punktet deltager en repræsentant fra Fjordkredsen/DLF og en repræsentant fra Skolelederforeningen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede sagen og besluttede, at midlerne fra 2021 fordeles ud til de enkelte folkeskoler efter antal elever.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Overflytning af SFO-børn fra Nr. Vium til Troldhede

Sagsnr: 20-019628

Sagsfremstilling

Ledelsen og forældrebestyrelsen i Nr. Vium/Troldhede ønsker at nedlægge SFO'en i Nr. Vium og overflytte børnene til Troldhede Børnehus på grund af faldende børnetal, hvilket er effektueret pr. 1. august 2020.

Forældrebestyrelsen og ledelsen i Helheden begrunder overflytningen således:

Nr. Vium Børnehus' SFO har i de sidste par år oplevet faldende børnetal og er nu nede på ca. 6 børn, hvilket ikke ser ud til at blive bedre de næstkommende år. Dette er hverken driftssikkert eller et optimalt tilbud for børnene. Derfor påtænker vi at samle SFO børnene ét sted, nemlig i Troldhede Børnehus pr. 1/8-2020, så SFO'en også fremadrettet vil være et attraktivt tilbud for alle børn, hvor børnene får mulighed for at være sammen med deres skolekammerater i ét fælles fritidstilbud i helheden.

SFO-børn i Nr. Vium/Troldhede er fordelt på to matrikler, således at elever fra Nr. Vium går i SFO på pasningsenheden i Nr. Vium, og elever fra Troldhede går i SFO i Troldhede Børnehus.

I skoleåret 2020/2021 er der 4 SFO børn i Nr. Vium pasningsdistrikt.

Administrationen anbefaler, at SFO-pasning nedlægges i Nr. Vium, og at børnene fremadrettet tilbydes pasning i Troldhede Børnehus.

Normeringen i 2021 i henholdsvis Nr. Vium Børnehus og Troldhede Børnehus:

 

Børnehus

Normering i 2021

Vuggestue

Børnehave

SFO

Nr. Vium Børnehus

12

22

-

Troldhede Børnehus

12

33

31
(incl. børn fra Nr. Vium)


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskoleloven.

Økonomi

Økonomi bemærker, at nedlæggelsen af Nr. Vium SFO ikke har væsentlige økonomiske konsekvenser for den samlede driftsøkonomi af skolefritidsordninger og dagtilbud.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med indstilling om,  

 • at Nr. Vium SFO nedlægges pr. 1. august 2020
 • at SFO-børnene fremadrettet tilbydes pasning i Troldhede Børnehus.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Godkendelse af mindre anlægsprojekter finansieret af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje i 2020

Sagsnr: 20-003187

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget ansøgninger på et samlet beløb på 927.000 kr. vedrørende 4 mindre anlægsprojekter i Dagtilbud og Undervisning. Det indstilles, at projekterne finansieres dels med 550.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje, dels med et restbeløb på 377.000 kr. af et rådighedsbeløb afsat til projektbeskrivelse vedrørende Skjernåskolen. 

Der er modtaget ansøgninger om følgende projekter:

 1. 240.000 kr. til indretning af handicap-badeværelse i STU-huset i Tarm
 2. 188.000 kr. til renovering af legepladsen ved Højmark Børnehus
 3. 50.000 kr. til renovering af toilet i No Børnehus
 4. 449.000 kr. til renovering af lokaler på Ådum Skole

Ad 1

STU-huset i Tarm er rammen om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Blandt eleverne i STU-huset er der unge med fysiske handicaps, hvilket giver særlige udfordringer i forbindelse med toiletbesøg mv. Institutionen råder således ikke over et handicap-badeværelse med mulighed for skift/brus m.v. Ledelsen af STU-huset søger derfor om 240.000 kr. til ombygning af et eksisterende lokale til et badeværelse særligt indrettet til brugere med fysisk handicap. Gennemførsel af projektet vil både give eleverne bedre rammer og forbedre arbejdsforholdene for de ansatte.

Ad 2

Lederen af Højmark Børnehus søger et økonomisk tilskud, da det primært, som følge af råd i træværk, har været nødvendigt at renovere en stor del af legepladsen. Børnehuset har således afholdt udgifter til en ny vandbane, reetablering af Tarzan banen, faldsand, gynger og gyngestativer. Der søges om i alt 188.000 kr.

Ad 3

Lederen af No Børnehus søger om 50.000 kr. til renovering af et utidssvarende voksentoilet på førstesalen af No Børnehus. Med finansiering fra anlægspuljen blev der i foråret 2020 givet en bevilling til ændring af planforholdene i institutionen, således at alle opholdsrum for børnene fremover skal være i stueplan, mens personalefaciliter og møderum samles på 1. salen. Da håndværkerne alligevel skal i gang med ombygning/renovering af førstesalen vil det være hensigtsmæssigt at udvide projektet med en renovering af toilettet.

Ad 4

Ejendomscentret søger om 449.000 kr. til et projekt på Ådum Skole. Byrådet har tidligere i år givet en anlægsbevilling til udvidelse af kapaciteten på 3 daginstitutioner - herunder børnehuset i Ådum. I Ådum viste den bedste løsning sig at være at omdanne et af skolens lokaler i sydfløjen til brug for børnehuset.

I forlængelse af dette projekt vil det være en god idé at gennemgå og renovere de andre lokaler i stueetagen på samme tid, idet lokalerne trænger til en opdatering. Projektet vil kunne løse flere udfordringer med ét i den omtalte fløj, herunder overophednings- og akustikudfordringer, ved en - i forvejen tiltrængt - renovering af gulve og lofter samt etablering af solfilm.
Projektet vil desuden kunne bidrage til fleksible løsninger for skolen, som afgiver et lokale til børnehuset. Skolen ønsker at kunne åbne op mellem klasselokaler ved temaarbejde mv. Derfor foreslås en flytbar/foldbar væg.
Afgivelse af lokalet til børnehuset er en god løsning i dag, men ved en større tilgang af elever kan der være behov for andre løsninger. Ejendomscentret gør opmærksom på, at lokalet, som skolen afgiver til børnehuset, forholdsvist let vil kunne omdannes til et klasseværelse igen.

Forslag til finansiering

Byrådet har tidligere i 2020 godkendt 3 mindre anlægsprojekter til et samlet beløb på 740.000 kr. finansieret af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje. Der er med andre ord et resterende rådighedsbeløb på 760.000 kr.

På anlægsbudgettet er desuden afsat et rådighedsbeløb 500.000 kr. til projektbeskrivelse mv. i forbindelse med pladsproblemerne på Skjernåskolen. Udgiften til udarbejdelse af et skitseprojekt for udvidelse og ombygning af skolen udgjorde 123.000 kr. Der er altså et restbeløb på 377.000 kr.

 

Oprindeligt

  rådighedsbeløb

1.000 kr. 

       Forbrug pr.

 1.10. 2020

1.000 kr. 

 

       Restbeløb 

1.000 kr. 

Anlægspuljen til

mindre projekter  

 1.500 740  760 

Afsat til projektbeskrivelse mv.

på Skjernåskolen

 500 123  377 

 

I alt

 2.000 863 

 1.137

Administrationen anbefaler, at ansøgningerne godkendes, og at beløbet på 927.000 kr. til de 4 projekter finansieres dels gennem restbeløbet på 377.000 kr. vedrørende Skjernåskolen dels gennem 550.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på i alt 927.000 kr. til de beskrevne projekter. 

Anlægsbevillingen finansieres med

 • 377.000 kr. fra restbeløbet på anlægsbevillingen til projektbeskrivelse mv. vedrørende Skjernåskolen
 • 550.000 kr. fra det resterende rådighedsbeløb på Børne- og Familieudvalgets anlægspulje  

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den bemærkning, at opstart af projekt 4 om renovering af lokaler på Ådum Skole afventer resultatet af skolestrukturen.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Orientering om status på vederlagsmodellen og genforhandling af kontrakter med plejefamilier

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

I 2018 blev der i Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejdet en ny vederlagsmodel til aflønning af plejefamilier, der bl.a. havde til hensigt at skabe mere ensartede kontrakter med plejefamilierne. Det blev i den forbindelse besluttet, at samtlige kontrakter med plejefamilier i Ringkøbing-Skjern Kommune skulle genforhandles ud fra den nye gennemsnitsmodel, og administrationen ønsker derfor at give en status på genforhandlingerne.

På mødet vil Claus Friis Lange gennemgå, hvor langt vi er med genforhandlingerne, samt hvilket udbytte genforhandlingerne har ført med sig.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Sagsnr: 19-027802

Sagsfremstilling

KKR Midtjylland har på møde den 9. september 2020 behandlet:

 • Udkast til Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland.

 • Afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger om henholdsvis udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget og Byrådet godkender Rammeaftale 2021-22 og afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger.

Baggrund

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Rammeaftalen har således været i høring i Børne- og Familieudvalget, i Social- og Sundhedsudvalget og i Handicaprådet. Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning om, at ikke kun kommune og region, men også kommuner imellem, gensidigt bør forpligte hinanden på at skabe nye, bedre og mindre omkostningstunge løsninger for borgere med komplekse problemstillinger, er blevet indarbejdet i rammeaftalen.

KKR Midtjylland har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i regionsrådet.

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og regionen fokus på 2 fælles udviklingsområder:

 • Den nære psykiatri

 • Borgere med komplekse udfordringer

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er:

 • Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug

 • Udviklingshæmmede med dom

 • Borgere med svære spiseforstyrrelser

I forhold til udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug vurderer de midtjyske kommuner, at det både fagligt og økonomisk kan være yderst vanskeligt at drive et højt specialiseret døgntilbud, fordi målgruppen er så lille. I stedet kunne der tænkes i andre løsninger, herunder generering af mere viden og øget forskning, samt eventuelt prøvehandlinger, hvor der f.eks. i udvalgte kommuner afprøves nye samarbejdsformer i forhold til indsatsen for målgruppen.

Der er kun et landsdækkende tilbud med sikrede afdelinger til udviklingshæmmede med dom, Kofoedsminde på Lolland. De midtjyske kommuner foreslår, at der oprettes en sikret afdeling i Midtjylland til udviklingshæmmede med dom. Kommunerne vurderer, at er der et bredt udbud af åbne tilbud til borgere med udviklingshæmning og dom i den midtjyske region.

Vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser oplever de midtjyske kommuner ikke udfordringer i udbuddet af tilbud til målgruppen, og kommunerne finder den rette indsats i eget regi eller hos ekstern leverandør ved behov.

På baggrund af afrapporteringerne vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommunalbestyrelserne om, hvorvidt der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgrupperne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde indgår kommunalbestyrelserne i region og regionsrådet årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud, der ligger i regionen.

Økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og regionen en 4-årig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 procent i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i Rammeaftale 2021-22.

Effektvurdering

Rammeaftale 2021-22 har fokus på at skabe videndeling om faglige metoder og tilgange på tværs af kommuner og region. Dette gælder ikke mindst på rammeaftalens to udviklingsområder:

 • Den nære psykiatri

 • Borgere med komplekse udfordringer

Alliancen om den nære psykiatri er et bredt samarbejde, som i kommunerne omfatter både socialpsykiatrien, sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet samt det almene og det specialiserede børne- og ungeområde. Alliancen samarbejder blandt andet om at skabe fælles løsninger, der kan forebygge mistrivsel blandt børn og unge. Desuden arbejder alliancen med at afprøve og udbrede fælles løsninger for svært psykisk syge voksne, som har tilbagevendende behov for støtte og behandling på tværs af region, kommune og almen praksis.

Både inden for børn-unge og voksenområdet oplever kommunerne et stigende antal borgere med komplekse udfordringer. Rammeaftalen 2021-22 sætter fokus på at sikre de rette tilbud til rette tid for borgere med komplekse udfordringer, herunder borgere med udviklingshæmning/udviklingsforstyrrelse, psykiatriske udfordringer og udadreagerende adfærd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Byrådet godkender:

 • Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

 • Afrapporteringen på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger om henholdsvis udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-000276

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 8,8 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 1,6 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 7,8 mio .kr.
 • Børn og Familie - mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. september måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Undervisning
Specialundervisning/støtte 5.750 9.915 16.710 6.795 6.565
STU, FGU, EGU og KUI 15.316 26.934 20.495 -6.439 -6.209
Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS 77.546 79.697 79.497 -200 -200
Fælles udgifter/indtægter 129 4.302 3.843 -459 -459
Dagtilbud
Dagtilbud/SFO - flere/færre børn -27.930 -34.630 -36.627 -1.997 -1.997
Private tilbud - flere/færre børn 34.670 48.001 45.701 -2.300 -2.300
Dagplejen 30.904 41.812 41.152 -660 -660
Fælles udgifter/indtægter 4.586 8.578 7.540 -1.038 -1.038
Undervisning/dagtilbud
Coronaudgifter 730 0 571 571 2.171
Mellemkommunal - almen -1.688 1.033 720 -313 -313
Befordring - special 10.019 18.957 17.197 -1.760 -1.760
Samlet resultat 150.032 204.599 196.799 -7.800 -6.200

Resultatet er en forbedring med 1,6 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Ændringen skyldes, at den forventede merudgift til ekstra rengøring i forbindelse med corona i perioden august - december måneder på skoler og dagtilbud ikke mere er en del af fagudvalgets budgetopfølgning. Med henvisning til Byrådets beslutning den 18. august 2020, pkt. 15, dækkes aftaleenhedernes nettoudgifter til corona relaterede udgifter af de modtagne statsmidler hertil.  

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. september måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Anbringelser 69.283 96.084 93.612 -2.472 -2.472
Central refusionsordning SDE -4.615 -6.742 -5.835 907 907
Øvrige foranstaltninger 2.861 4.982 5.284 302 302
Forebyggende foranstaltninger 15.216 23.479 24.479 1.000 1.000
Sikrede institutioner 3.113 5.205 4.805 -400 -400
Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste 3.751 5.507 5.170 -337 -337
Samlet resultat 89.609 128.515 127.515 -1.000 -1.000

Resultatet er det samme som ved forrige budgetopfølgning.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, er der pr. 30. september 2020 7 færre anbringelser end budgetlagt. De fleste af afgangene var planlagte, og har dermed været medtaget i tidligere budgetopfølgninger. Sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 1.500 kr. højere end budgetlagt, giver det et forventet mindreforbrug til anbringelser i 2020 på 1,5 mio. kr. Herfra kan så yderligere fratrækkes tilbagebetalingen fra Varde Kommune på 1 mio. kr., som følge af indgået aftale mellem Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune omkring den endelige afregning i forbindelse med lukning af Tippen i 2018.

 


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at udover de medtagne mer- og mindreudgifter, som følge af Corona, er der opgjort merudgifter på ca. 8,5 mio. kr., som er afholdt decentralt af de enkelte aftaleenheder. De 8,5 mio. kr. er ikke en del af budgetopfølgningen. Det forudsættes, at beløbet finansieres af de 13,1 mio. kr., som Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget fra staten.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetorienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-000644

Sagsfremstilling

1.
Orientering om implementering af projektet Nye veje på det specialiserede område

2.
Generel status på rengøring

3.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Mødeafholdelse på institutioner 

Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk