Referat: 11. november 2020 kl. 08:00

Mødelokale 6, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Bjarne Svendsen
 • Benjamin Morthorst
 • Hanne Simonsen
 • Trine Ørskov
 • Helge Albertsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Rabjerg

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Skolestrukturudvalgets rapport

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Skolestrukturudvalget har fremsendt sin rapport til Børne- og Familieudvalget, og der har den 20. oktober været afholdt et temamøde for byrådet om skolestrukturen i kommunen. Børne- og Familieudvalget skal på den baggrund fremsende en indstilling til mødet i Byrådet den 17. november.

Skolestrukturudvalgets rapport for arbejdet er vedlagt som bilag. Udvalget har undersøgt forskellige modeller - herunder mulighederne for og konsekvenserne af at nedlægge små skoler. Udredningsarbejdet har også beskrevet fordele og ulemper ved at ændre på strukturen i centerbyerne. 

Tidsplanen for den politiske proces vedrørende skolestrukturen ser således ud:

Dato

Behandling

11. november 2020

Ekstraordinært møde i Børne- og Familieudvalget.

17. november 2020

Byrådet vedtager eventuelt forslag, som skal sendes i høring.

17. november 2020

Forslag offentliggøres og sendes til høring hos skolebestyrelserne.

8. januar 2021

Høringsperioden slutter.

26. januar 2021

Børne- og Familieudvalget behandler høringssvar

2. februar 2021

Økonomiudvalget behandler sagen igen

9. februar 2021

Byrådet kan vedtage forslaget endeligt

1. august 2021

Ny skolestruktur kan træde i kraft

Administrationen bemærker, at sidste frist for offentliggørelse af forslag om skolenedlæggelse er den 17. november 2020, hvis forslaget skal vedtages endeligt på byrådsmødet den 9. februar 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge folkeskolelovens § 40 stk. 2 træffer byrådet beslutning om skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Ifølge bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014 gælder

 • At forslag om en skolenedlæggelse skal offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen.

 • At offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse som minimum skal ske på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside.

 • At et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilført Kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet kan desuden forlange at få sin afvigende mening offentliggjort med en kort begrundelse.

 • At der skal fremsættes en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelserne mv. mod forslaget,

 • At senest samtidigt med offentliggørelsen skal forslaget sendes til udtalelse hos skolebestyrelsen ved den berørte skole,

 • At Byrådet kan vedtage forslaget endeligt efter udløbet af høringsfristen og efter indhentet udtalelse fra den berørte skole. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget, kan det tidligst vedtages 4 uger efter udløbet af høringsfristen.

Af Folkeskolelovens § 24 stk. 4 følger desuden:

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en skole efter regler fastsat af undervisningsministeren. Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsårene blev indarbejdet en besparelse på 2 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022 og fremefter relateret til den fremtidige skolestruktur.

Effektvurdering

Der henvises til Skolestrukturudvalgets rapport.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget fremsender en indstilling til Byrådets møde den 17. november 2020.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede Skolestrukturudvalgets rapport og konklusionen fra gruppeformandsmødet den 10. november 2020 vedrørende den fremtidige skolestruktur. Konklusionen fra gruppeformandsmødet vedlægges som bilag.

Børne- og Familiudvalget anbefaler, at der udarbejdes et procedurepapir vedrørende iværksættelse af dialog, når en skole nærmer sig minimumsstørrelsen. Procedurepapiret vedlægges sagen til Byrådet.

Et flertal anbefaler, at forslaget fra gruppeformandsmødet sendes i høring. Jørgen Rabjerg tilkendegiver opbakning til punkterne undtagen minimumsstørrelsen på en skole, som ønskes sat til 75. Flertallet anbefaler endvidere, at involveringen i Skjern også skal omfatte muligheden for faseopdeling fra 0.-6. klasse. Flertallet bemærker, at det kan blive vanskeligt at nå inden for tidsrammen. 

Trine Ørskov anbefaler følgende forslag sendt i høring:

 • Der fastsættes et minimumselevtal på 75 gældende fra skoleåret 21/22
 • Minimumselevtallet på skolerne i Bork og Ådum er dog 60 på grund af stor afstand til alternativ folkeskole
 • Der etableres fælles ledelse og bestyrelse i Skjern fra skoleåret 21/22
 • Den nye bestyrelse i Skjern inddrages i arbejdet med at etablere faseopdeling i Skjern fra skoleåret 22/23, hvor 0.- 6. klasse undervises samlet et sted og 7.-9. klasse et andet sted
 • Det undersøges nærmere, om en del af Amagerskolen kan inddrages til udvidelse af Skjernåskolen
 • Bestyrelsen på Ringkøbing Skole inddrages i arbejdet med at  etablere faseopdeling i Ringkøbing fra skoleåret 22/23, hvor 0.-6. klasse undervises et sted og 7.-9. klasse et andet sted
 • De samlede besparelser bliver på skolebudgettet

Kopier link til punktet  -   Print

3: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk