Referat: 24. november 2020 kl. 08:00

Konferencesalen, Dyrvigsvej, Videbæk
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Benjamin Morthorst
 • Svend Boye Thomsen
 • Hanne Simonsen
 • Helge Albertsen
 • Trine Ørskov
 • Jørgen Rabjerg
 • Bjarne Svendsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Landsdækkende undersøgelse blandt forældre til børn med handicap eller kronisk sygdom

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

Foreningen For Lige Vilkår har i 2019 gennemført en landsdækkende undersøgelse blandt forældre til børn med handicap eller kronisk sygdom. Undersøgelsen omhandler forældrenes samarbejde med kommunen og forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen er behandlet af Handicaprådet, som har ønsket, at undersøgelsen ligeledes behandles i Børne- og Familieudvalget.

Leder fra Socialrådgivningen i Børn og Familie vil på udvalgsmøde orientere om praksis i afdelingen omkring samarbejde med forældre med børn med handicap eller kronisk sygdom.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning og anmodede administrationen overveje, hvordan der kan gennemføres en lignende undersøgelse af forholdene i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Orientering fra Tandplejen

Sagsnr: 20-005627

Sagsfremstilling

På baggrund af covid-19-nedlukningen af Tandplejen i foråret samt de fortsatte restriktioner havde Tandplejen op til sommerferien 2020 en venteliste på 2.500 børn og unge.

 • Ventelisten bestod af børn og unge, der ventede på en undersøgelse.

 • Børn og unge med kendte behandlingsbehov af hastende karakter var løbende indkaldt og behandlet i nødberedskabet.

 • Børn og unge med tandpine eller akutte skader efter fald/ulykker var løbende indkaldt og behandlet i nødberedskabet.

 • Der var ikke venteliste i forhold til visitation til/opstart af tandreguleringsbehandling.

 • Børn og unge med behov for forebyggende konsultationer/lakeringer og tilvænningsbehandlinger indgik ikke i ventelisten.

 • Børn under 3 år indgik ikke i ventelisten.

 

Ventelisten for børn og unge, der venter på undersøgelse, er i perioden medio august til medio oktober nedbragt fra 2.500 til 1.600. I denne periode var arbejdet og serviceniveauet på de kommunale klinikker omlagt således:

 • Alle covid-19-restriktioner blev overholdt. Der var ikke adgang til borgerbooking. Der var fuld bemanding i venteværelserne. Der var sikret afstand, afvaskning af klinikker og kontaktpunkter samt brug af værnemidler.

 • Skoleundervisningen var suspenderet.

 • De forebyggende sundhedssamtaler til forældre og børn under 3 år var suspenderet.

 • De opfølgende forebyggende konsultationer/lakeringer var suspenderet.

 • Tilvænningsbehandlinger blev kun tilbudt i meget begrænset omfang.

 • Alle børn og unge med akut behandlingsbehov blev prioriteret.

 • Der blev udført undersøgelser af børn fra 6-18 år samt af risikobørn fra 3-6 år.

 • Der blev udført optimal behandling af blivende tænder samt smertedækkende/henholdende behandling af mælketænder.

 • Alle børn/unge/forældre modtog i forbindelse med undersøgelserne:

  • Information og instruktion i optimal mundhygiejne/tandvenlig kost

  • Information om at Tandplejen i den aktuelle covid-19-situation ikke tilbyder opfølgende forebyggende konsultationer/lakeringer samt at intervallet til næste undersøgelse forventes at være 18-24 måneder.

  • Information om de aktuelle og relevante tandlægefaglige prioriteringer.

 • Der var afsat længere tid til undersøgelse af det enkelte barn, og der blev prioriteret således, at undersøgelse og evt. behandling blev foretaget i samme seance.

 • Unge over 17 år blev henvist til privat tandlægepraksis, hvis de havde brug for omfattende behandling. Tilflyttere over 17 år blev anbefalet at vælge privatpraktiserende tandlæge.

Fra november 2020 er det planen at fortsætte ovenstående serviceniveau dog således, at også 3-6-årige børn udenfor risikogruppen indkaldes. Udsendelse af skriftligt forebyggende materiale til forældre med børn under 3 år har været overvejet, men aktuelt er prioriteringen ikke at flytte medarbejdere fra det kliniske arbejde til løsningen af denne opgave.

Op til årsskiftet foretages en ny statusvurdering med evt. efterfølgende ændringer i prioriteringer/serviceniveau. Det er bl.a. et stort ønske at genåbne muligheden for borgerbooking, hvilket forudsætter, at Tandplejen giver afkald på den aktuelle mulighed for faglig prioritering af udvalgte grupper/behandlinger.

 

Effektiviteten i Tandplejen er ud over de oplagte covid-19-restriktioner udfordret af

 • Sene afbud fra børn/unge med symptomer foreneligt med covid-19 eller nære kontakter til disse

 • Sygemeldinger fra medarbejdere med symptomer foreneligt med covid-19 (1- 2 medarbejdere melder fravær hver uge og venter typisk 2-4 dage på testresultat)

 • Medarbejdere der melder fravær for at passe deres mindre børn, der er hjemsendt fra skole/institution pga. covid-19-spredning

 • Vakante tandlægestillinger, da det ikke er lykkes at rekruttere (en fast stilling 3 dage/uge siden august 2020 samt en barselsvikar 4 dage/uge fra januar 2021)


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Sundhedsloven med relevante retningslinjer samt vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og KL.

Økonomi

Økonomisk er Tandplejen kompenseret for covid-19-relaterede merudgifter i foråret. Der forventes yderligere covid-19-merudgifter i 2020 samt 2021, herunder:

 1. Tilkøb af rengøring i afdelingerne (6.500 kr/måned)

 2. Kørsel af børn til visitation til tandregulering (bus med afstand i stedet for taxa)

 3. Øget antal henvisninger til behandling i narkose (ophobede behandlingsbehov for børn, der pga. alder eller andet ikke kan samarbejde om den nødvendige behandling)

 4. Øget udgift til privat tandlægepraksis:

 • Udskrivning af unge med stort behandlingsbehov, så de kommunale klinikker fortsat kan nedbringe den oparbejdede venteliste

 • Familier der benytter frit-valgs-ordningen, fordi de kommunale klinikker aktuelt må prioritere hårdt i forhold til hvilke ydelser, der tilbydes

Merudgifter til værnemidler vil være faste driftsudgifter fremover, men de vil forventeligt udlignes af mindreudgifter til kørsel (suspenderet skoleundervisning) samt mulighed for levering af handsker/mundbind fra værnemiddeldepotet.

Økonomi bemærker herudover,

 • at der med henvisning til Byrådets beslutning den 18. august 2020 pkt. 15, dækkes aftaleenhedernes nettoudgifter til corona relaterede udgifter af de modtagne statsmidler hertil
 • at Tandplejen på nuværende tidspunkt forventer at overføre et overskud på 2,4 mio. kr. til 2021. Heraf er de 0,85 mio. kr. overført fra 2019

 


Effektvurdering

Den skitserede plan søger at balancere hensynet til Tandplejens serviceniveau og det enkelte barns tandsundhed med ønsket om hurtigst muligt at nedbringe ventelisten. Det er håbet, at Tandplejen får nulstillet ventelisten i løbet af foråret 2021, men dette afhænger i høj grad af, om vi lykkes med at besætte de vakante tandlægestillinger.

Indstilling

Det indstilles at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Orientering om sagsbehandlingsfrister indenfor Børn og Familie – Socialrådgivningens område

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

I oktober 2017 fremlagde Børn og Familie en indstilling til Børne- og Familieudvalget om, at man i henhold til retssikkerhedslovens paragraf 3 tog stilling til og godkendte sagsbehandlingsfrister for Socialrådgivningens område. Det blev desuden besluttet, at der hvert år i september måned skal foretages en måling på udvalgte sagsområder for på denne måde at følge og regulere serviceniveauet på området.

Socialrådgivningens sagsbehandlingsfrister er gjort offentlig tilgængelige på kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/om-kommunen/organisation/sagsbehandlingsfrister

I Socialrådgivningen er sagsbehandlingsfristerne indsat i Lovgivningssystemet Schultz, hvor også retningslinjer ved overskridelse af sagsbehandlingsfristerne er tilgængelige. Dette skal sikre, at den enkelte rådgiver er bekendt med sagsbehandlingsfristerne samt hvorledes der skal ageres, hvis der sker overskridelser.

En søgning i sagsbehandlingssystemet DUBU på overskredne sagsbehandlingsfrister i perioden januar 2020 til og med oktober 2020 viser følgende overskridelser.

Hjemmetræning§ 32a: 0 registreret overskridelser

Merudgifter børn§ 41: 0 registreret overskridelser

Tabt arbejdsfortjeneste§ 42: 0 registreret overskridelser

Ledsagelse for børn og unge mellem 12-18 år: 0 registreret overskridelser

Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse§ 50: 37 registreret overskridelser

Økonomisk støtte§ 52 a stk. 1 nr. 1: 0 registreret overskridelser

Afløsning eller aflastning§ 84 stk. 1 jf. § 44: 0 registreret overskridelser.

 

At der ikke er noteret overskridelser på flere punkter kan være faktuelt korrekt, men kan også være et udtryk for, at 2020 frem til nu har været et arbejdsrum med mange særlige opgaver og hensyn, hvorunder notering af overskridelser kan være overset ind i en ”ventetid/hjemsendelse”, hvor tingene ikke nødvendigvis havde den vanlige fremdrift.

Som det fremgår af registreringen, er det tidsfristen omkring udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, der særligt er overskredet. Årsagerne kan være flere:

En hyppig noteret begrundelse er, at situationen omkring COVID-19 har udsat elementer som ex børnesamtaler, partshøringer, samarbejdsmøder herunder inddragelse af anden ekspertise. Herved kan tidsfristen på de 4 måneder meget nemt overskrides. En anden årsag til overskridelserne ses i relation til, at Socialrådgivningen har realiseret en besparelse på en socialrådgiver-stilling. Dette har blandt andet betydet en øget arbejdsmængde til den øvrige socialrådgivergruppe og dermed skabt et behov for prioritering af, hvilke opgaver der skulle udarbejdes/opprioriteres.

I Socialrådgivningen forventes på sigt færre overskridelser af børnefaglige undersøgelser, blandt andet ved et fokus på systematik i sagsbehandling og skarpt fokuserede børnefaglige undersøgelser.

Socialrådgivningen er foruden overskridelserne på de børnefaglige undersøgelser meget tilfreds med det fremsøgte, men har in mente, at der fortsat kan være overskridelser der endnu ikke er registreret korrekt og der derfor ikke indgår i tallene.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

§ 3 i retssikkerhedsloven:

stk. 1
Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

stk. 2
Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Orientering om afgørelser truffet i aftaleenheden Børn og Familie som efterfølgende er anket og behandlet i Ankestyrelsen

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at administrationen i Børn og Familie årligt skal orientere udvalget om afgørelser vedrørende merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste og særlig støtte til børn og unge jf. Lov om Social Service og afgørelser vedr. mellemkommunal refusion jf. Lov om Retssikkerhed, som er påklaget og derefter behandlet i Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har i 2019 behandlet 34 sager fra Ringkøbing-Skjern Kommune vedr. merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste samt særlig støtte til børn og unge, samvær og efterværn og andre bestemmelser vedrørende børn. Af de 34 behandlede sager er 16 stadfæstet, 3 ændret/ophævet, 5 afvist/henvist og 10 hjemvist til fornyet behandling i kommunen.

Ud af de 34 behandlede sager omhandler 12 sager merudgift jf. Servicelovens § 41: 7 afgørelse er stadfæstet af Ankestyrelsen og 3 er hjemvist til fornyet behandling. 2 afgørelser er ændret/ophævet af Ankestyrelsen og ingen sager er afvist eller henvist videre til anden instans.

9 sager omhandler tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL §§ 42-43: 3 afgørelser er stadfæstet, 5 er hjemvist til fornyet behandling i kommunen og 0 afgørelser er ændret/ophævet af Ankestyrelsen.  1 sager er afvist eller henvist videre til anden instans.

Ankestyrelsen har truffet afgørelser i 1 sag fra Ringkøbing-Skjern kommune vedr. særlig støtte til børn og unge efter Servicelovens §§ 52 stk. 3 nr. 1-9 for året 2019. Ankestyrelsen har ændret/ophævet kommunes afgørelse.

Ankestyrelsen har behandlet 2 sag vedr. økonomisk støtte jf. SEL § 52a samt SEL § 11: 1 afgørelse er stadfæstet og 1 afvist af Ankestyrelsen-

4 sager omhandler samvær i henhold til SEL § 71: 1 afgørelse er stadfæstet og 1 er afvist og 2 er hjemvist til fornyet behandling.

1 sag omhandler efterværn i henhold til Servicelovens §§ 68 og 76: Afgørelsen er stadfæstet.

4 sager er kategoriseret som ”andre bestemmelser” inden for børneområdet. 2 afgørelse er stadfæstet og 2 afgørelse er afvist eller henvist videre til anden instans.

 

Ankestyrelsen har frem til 2016 fremlagt tal vedr. afgørelse i henhold til Retssikkerhedsloven, Herunder behandling af sager omhandlende mellemkommunal refusion. Fra Ankestyrelsen oplyses det: ”Retssikkerhedsloven” indgår ikke længere i opgørelsen. Sagerne bliver ikke behandlet som ankesager, men bliver indbragt af kommunerne for Ankestyrelsen som tvistløsningsorgan.

Socialrådgivningens egen optælling viser, at der i 2019 var 5 sager, hvor andre kommuner klagede over Ringkøbing-Skjern kommunes afslag på mellekommunal refusion. Sagerne er afgjort således, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal yde refusion i 1 sag., i 3 sager skal kommunen ikke yde refusion og 1 sag afventer endnu afgørelse. Kommunen selv har i 2019 påklaget 2 kommuners afgørelser om afslag på refusion. Ved 1 sag er der truffet afgørelse om, at Ringkøbing-Skjern kommune ikke skal modtage refusion. I sag nr. 2 afventes fortsat afgørelse.

Med henblik på perspektivering af statistikken for Ringkøbing-Skjern kommune, har vi foretaget en gennemgang af andre kommuners statistikker for området ved at sammenligne tallet for afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere. Her finder vi, at mængden af sager der indbringes for Ankestyrelsen fortsat er i den lavere ende. Dog fremgår det, at vi har haft en stigning af sager i Ankestyrelsen vedrørende § 41 og et fald på §42 sager. I sammenligning med udvalgte kommuner, er antallet af afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere for § 41 placeret i midten af sammenligningsgruppens og for § 42 markant under.

Kommunes omgørelsesprocent inden for det samlede børneområde er steget. Sidste år havde vi en meget lav omgørelsesprocenten, markant under gennemsnittet for de kommuner vi sammenlignede os med, men også landsgennemsnittet. Ringkøbings-Skjern kommunes omgørelsesprocent er aktuelt steget til 44,8 procent for det samlede område, hvilket er i tråd med vores sammenligningsgrupper.

Omgørelsesprocenten for § 41 er fortsat under gennemsnittet set i relationen til sammenlignelige kommune.

Ankestyrelsens omgørelser peger primært på hjemvisningen til fornyet behandling (34,5%), hvorfor den endelig afgørelse fortsat kan munde ud i en stadfæstelse/ændring af kommunes afgørelse, efter yderligere belysning eller præcisering af sagens stilling.

Socialrådgivningen er fortsat tilfreds med begge forhold; den samlede mængde sager der bringes for Ankestyrelsen samt omgørelsesprocenten.

Socialrådgivningen har i en længere årrække haft fokus på, at understøtte en systematisk og kvalitativ sagsbehandling. Dette såvel via it-systemer, socialfaglige metoder, retningslinjer og vejledninger. Tiltag der alle synes at have en positiv effekt i forhold til en kvalitativ sagsbehandling. Vi vil dog det kommende år sætte endnu mere fokus på systematikken i sagsbehandlingen bl.a. ved opkvalificering via socialstyrelsens tilbud herom.

Desforuden bestræber vi os på, at indgå i undersøgelser og læringsforløb der kan bidrage til et ny perspektiv på egen praksis; I 2019 var det læringsbesøg fra Ankestyrelsen og i 2020 har børnesags-barometeret og efterfølgende opfølgning været rammen for drøftelser omkring områder, hvor vi kan blive endnu bedre.

Socialrådgivningen vil i 2021 fortsat have et fokus på korrekt juridisk sagsbehandling med henblik på yderligere at nedbringe antallet af ankesager, der bliver omgjort eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen.

Afgørelser behandlet i Ankestyrelsen:

Merudgiftsydelse § 41

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 Afgjorte sager i alt 1) 5 6 3 4 2 9 12
 Afvisning/henvisning 2) - - - - 1 2 -
 Stadfæstelse 3)  3 4 1 4 1 4 7
 Ophævelse/ændring 4) 1 1 - - - -

2

 Hjemvisning 5) 1 1 2 - - 3 3

 Ankestyrelsens gennemsnitlige

sagsbehandlingstid

(antal dage) 6)

 111 199 73 151 253 144 183

 

Tabt arbejdsfortjeneste

- børn §§ 42-43

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Afgjorte sager i alt 1) 2 7 5 2 3 10 9
Afvisning/henvisning 2) - - - -   - 1
Stadfæstelse 3) 2 6 5 1 1 6 3
Ophævelse/ændring 4) - 1 - - 1 4 -
Hjemvisning 5) - - - 1 1 - 5

Ankestyrelsens gennemsnitlige

sagsbehandlingstid

(antal dage) 6)

79 138 171 141 297   83

 

 

 

 

 

Børn - foranstaltninger

- §§ 52 stk. 3 nr. 1-9, 55,

69 stk. 1 samt §§ 86 og 76

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Afgjorte sager i alt 1) 26 14 7 4 5 3 1
Afvisning/henvisning 2) 3 - - - - 1 -
Stadfæstelse 3) 18 7 6 3 2 1 -
Ophævelse/ændring 4) 3 1 - - 2 - 1
Hjemvisning 5) 2 6 1 1 1 1 -

Ankestyrelsens gennemsnitlige

sagsbehandlingstid

(antal dage) 6)

118 151 155

50/

61

67/

31

  385

 

Mellemkommunal refusion

§ 9c

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Afgjorte sager i alt 1) 1 2 1 4      
Afvisning/henvisning 2) - - -        
Stadfæstelse 3) 1 1 - 1      
Ophævelse/ændring 4) - 1 1 1      
Hjemvisning 5) - - - 2      

Ankestyrelsens gennemsnitlige

sagsbehandlingstid

(antal dage) 6)

159 206 93 159      

 

Oplysningerne er indhentet via: http://ast.dk/tal-og-undersogelser/tal-fra-ankestyrelsen

Her findes også en beskrivelse over, hvad de enkelte kategorier dækker over https://ast.dk/tal-og-undersogelser/statistik/nye-navne-lovgrundlag

 1. Når borgeren har påklaget kommunens afgørelse og sagen er sendt videre til Ankestyrelsen, idet borgeren ved genvurdering ikke har fået medhold i klage over kommunens afgørelse.

 2. Afviste sager er f.eks. sager vedrørende almindelig forvaltningsvirksomhed. Henviste sager er sager, der henvises til behandling hos anden instans. Det er ikke muligt at træffe afgørelse i afviste/henviste sager.

 3. Når en afgørelse stadfæstes bevidner Ankestyrelsen rigtigheden af Kommunens oprindelige afgørelse.

 4. Ophævelse/ændring af en afgørelse betyder, at Ankestyrelsen ophæver eller ændrer kommunens afgørelse.

 5. Hjemviste sager returneres til fornyet behandling i kommunen.

 6. Gennemsnitlig dage fra modtagelsen af en sag i Ankestyrelsen, og indtil der er truffet afgørelse i sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Flere unge og voksne skal vælge en erhvervsuddannelse

Sagsnr: 20-016368

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en Videnpolitik, der arbejder for at sikre kvalificeret arbejdskraft i Ringkøbing-Skjern Kommune, herunder at flere unge og voksne fremadrettet skal vælge en erhvervsuddannelse. Handlingsplan for Videnpolitik indeholder indsatser rettet mod dette med mange forskellige målgrupper og aktører tilknyttet. Videnudvalget har således den overordnede tværgående koordinering af indsatsen for at flere tager en erhvervsuddannelse, mens Børne- og Familieudvalget har ansvaret for de af indsatserne, som retter sig mod elever i grundskolen. Da området kalder på en høj grad af tværgående samarbejde, får Børne- og Familieudvalget her en orientering om den overordnede indsats i forhold til at skaffe faglært arbejdskraft og øge søgning til erhvervsuddannelser i kommunen.

Se Videnpolitik og handlingsplan i bilag 1.

Målgrupper

Indsatserne omkring at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse retter sig mod fire forskellige målgrupper:

 • Elever i grundskolen

 • Elever på gymnasiale uddannelser

 • Ufaglærte på arbejdsmarkedet

 • Ledige

Indsatser omkring målgruppen elever i grundskolen behandles i Børne- og Familieudvalget. Denne del drøfter udvalget under næste punkt.

Tværgående indsatser

Indsatserne omkring af få flere til at vælge en erhvervsuddannelse involverer mange parter. Dette være sig kommunale såvel som ikke-kommunale. Derfor er der samlet en tværgående gruppe bestående af repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune (Jobcenter, UU, Viden og Strategi), Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, 3F, Dansk Metal, TEKNIQ arbejdsgiverne og Dansk Industri. Denne gruppe arbejder dels på at skabe et overblik over behovet for lærlinge og lærepladser. Dels på at koordinere og styrke indsatser i forhold til, at flere i Ringkøbing-Skjern Kommune skal vælge en erhvervsuddannelse. Gruppens parter har allerede hver især mange indsatser i gang i forhold til de fire nævnte målgrupper. Derfor pågår der pt. et arbejde i gruppen for at skabe et overblik over eksisterende indsatser med tilhørende målgrupper og indsatspartnere.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Flere unge i erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Sagsnr: 20-021246

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal jf. ”Lov om Kommunal Ungeindsats” og jf. Den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden" fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelser. Ungdomsuddannelser indbefatter både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Fastsættelse af måltal

Fastsættelsen af måltal skal ske én gang om året og senest ved udgangen af marts. Senest ved udgangen af maj skal kommunalbestyrelsen have sammenholdt opgjorte søgetal og måltal. Mål og søgetal skulle offentliggøres første gang maj 2020.

Ligger kommunalbestyrelsens aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser under 10 pct., da skal kommunen udarbejde en handlingsplan for at øge søgningen til erhvervsuddannelser.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er søgetallene blevet offentliggjort hvert år i april siden 2014. Kommunalbestyrelsen vedtog i Videnpolitikken for 2019-2023 et måltal om søgning til erhvervsuddannelser på 30 pct. i 2023. Måltallet er offentliggjort i sammenhæng med videnpolitikken. Der er ikke fastsat årlige måltal i kommunen.

Målsætningen i erhvervsskolereformens klare mål fra 2014/2015 er, at 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 og 30% skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025.

I Ringkøbing-Skjern Kommune valgte 24,4% en erhvervsuddannelse i 2020 imod 19,9% på landsplan. Administrationens forslag som udgangspunkt for drøftelse af måltal findes i bilaget udkast til måltal.

Indsatser for at øge interessen for erhvervsuddannelser

Den 8. september 2020 blev der afholdt temamøde mellem Børne- og Familieudvalget og Videnudvalget omkring flere unge i erhvervsuddannelse. I forlængelse af dette møde ønskes også en drøftelse af:

 • Hvordan interessen kan højnes for erhvervsuddannelser - herunder bl.a. specifikt indenfor social- og sundhedsområdet. 
 • Hvordan virksomhedssamarbejde indenfor Åben Skole kan bidrage til interessen for erhvervsuddannelser.

For nuværende findes en række initiativer på folkeskoleområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune for at højne interessen for erhvervsuddannelser. En del af disse aktiviteter beskrives i tilhørende bilag. Forslag til andre initiativer kunne eksempelvis være erhvervspraktik i 8. klasse, valgfag i 9. klasse omkring SOSU-området og virksomhedsbesøg ved brug af kommunens Natur og kulturbus. 

Vedrørende Åben Skole er der igangsat en kortlægning af de eksisterende aktiviteter mellem skoler og virksomheder. Denne kortlægning kommer til at ligge til grund for en fremtidig drøftelse i udvalget af virksomhedssamarbejde indenfor Åben Skole i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Fra folkeskole til faglært

Lov om kommunal ungeindsats

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget

1) fastsætter måltal for 2021-2023.

Måltallene fastsættes for følgende:

 • Erhvervsuddannelser
 • Gymnasiale uddannelser
 • Øvrige

2) beslutter, hvorvidt der skal iværksættes nye initiativer i forhold til at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse - herunder bl.a. specifikt indenfor social- og sundhedsområdet.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede sagen og vedtog måltallene opført i bilag 1. Udvalget vurderer, at de allerede igangsatte initiativer er dækkende, og at der derfor ikke er behov for at igangsætte yderligere initiativer for nuværende. Udvalget afventer herudover en kortlægning af skolernes initiativer i forhold til "Åben skole". Administrationen følger udviklingen og tilpasser initiativerne i forhold hertil.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Årsrapport for 10'eren 2019-2020

Sagsnr: 16-030648

Sagsfremstilling

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (UCRS) varetager 10. klasseundervisningen i Ringkøbing-Skjern Kommune efter overenskomst med kommunen. Tilbuddet har fået navnet 10'eren.

Ifølge driftsoverenskomstens § 16 skal UCRS hvert år fremsende en årsrapport. Årsrapporten for skoleåret 2019-2020, der er vedlagt som bilag, indeholder beskrivelser af 10'erens ledelse og struktur, foruden oplysninger om elevtal, evalueringsmetoder, resultater, overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelser samt UCRS's vurdering af erfaringer og udfordringer.

Skoleåret 2019-2020 er det 5. år, hvor UCRS har stået for driften af 10. klasse i Ringkøbing-Skjern Kommune, og det første år hvor der i Ringkøbing alene har været en gymnasieforberedende linje. Der har i skoleåret været i alt 91 elever på forløbet - heraf 25 i Ringkøbing og 66 i Skjern.

Som i de tidligere år har 10'eren kunne fremvise gode resultater i forhold til at løfte eleverne fagligt. Ligesom der fortsat er en meget høj overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne - herunder 43 % til erhvervsuddannelser.

UCRS og Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået en aftale om, at der udløses tillægstakst for elever, der har gået på specialskole eller specialcenter i 9. klasse, og for fremmedsprogede elever, der har gået 2 år eller mindre i modtageklasse. I skoleåret 2019-2020 har 7 elever udløst tillægstakst. I rapporten gøres der dog opmærksom på, at man har haft store udfordringer med elever med diagnoser, psykiske vanskeligheder mv. også blandt de elever, som ikke har udløst tillægstakst.

I årsrapporten nævnes det, at året har været præget af udfordringerne som følge af corona-krisen og en langtidssygemelding med konstitueret ledelse.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at den samlede udgift i 2020 til 10'eren bliver ca. 5,7 mio. kr. Der var budgetlagt med 5,6 mio. kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at årsberetningen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Orientering om national brugertilfredshedsundersøgelse på skole- og SFO-området

Sagsnr: 20-022282

Sagsfremstilling

KL, Social- og Indenrigsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort resultaterne fra en national brugertilfredshedsundersøgelse på skole- og SFO-området i 2020. På mødet i Børne- og Familieudvalget gives en orientering om undersøgelsens resultater.

De nationale brugertilfredshedsundersøgelser udspringer af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019. Nu foreligger resultaterne af den første nationale brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen omfatter folkeskolen og SFO og indeholder repræsentative data om brugertilfredshed på landets skoler og SFO’er. Undersøgelsen giver et bredt billede af forældrenes tilfredshed. Spørgsmålene er inddelt i temaerne undervisning, trivsel, skole-hjem-samarbejde, mobning, ledelse og overgang til ungdomsuddannelse. Der er også medtaget baggrundsspørgsmål om bl.a. klassetrin, sprog i hjemmet, og om barnet modtager specialundervisning eller særlig støtte.

Undersøgelsen viser generelt, at forældrenes tilfredshed med både skolen og SFO'en er stor i Danmark. Det gælder i særdeleshed også for Ringkøbing-Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune indtager således en 5. plads på ranglisten over de kommuner, hvor tilfredsheden er størst for så vidt angår folkeskolen, og en 4. plads på ranglisten vedrørende SFO'en.

Ringkøbing-Skjern Kommune gennemførte i 2019 sin egen brugertilfredshedsundersøgelse på skole- og SFO-området. Denne undersøgelse viste samme høje grad af tilfredshed. De to undersøgelser ligner hinanden meget uden dog at være helt identiske i deres udformning.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Sproglig udvikling

Sagsnr: 20-016033

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 25. august 2020 orienterede konsulenter fra administrationen i Dagtilbud og Undervisning om sproglig udvikling i alle fag, se nedenfor.

Op til 15 procent af eleverne i grundskolen i Danmark har så svage sproglige kompetencer, at det har negative konsekvenser for deres udbytte af undervisningen.

Se link til Ny forskningskortlægning: Klar sammenhæng mellem sprog og læringsudfordringer i vedhæftede bilag.

It og medier, sproglig udvikling samt innovation og entreprenørskab er tre tværgående temaer i forenklede Fælles Mål, der indgår i undervisningen i skolens obligatoriske fag. Sproglig udvikling er en del af Fælles Mål i alle fag, og folkeskolerne er derfor forpligtede på at arbejde med temaet. Se link til Tværgående temaer i vedhæftede bilag.

På landsplan, såvel som i Ringkøbing-Skjern Kommune, viser data fra Folkeskolens Prøver, at især skriftlig fremstilling og læsning ligger lavt flere steder.

På baggrund af mødet den 25. august 2020 vil konsulenter fra administrationen i Dagtilbud og Undervisning gennemgå udvalgte data fra Folkeskolens Prøver 9. klasse og Nationale test i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Testresultaterne fra de nationale test fra skolerne er fortrolige og må ikke kunne tilgås offentligt, der er derfor ikke vedhæftet datamateriale til dette punkt, se link til vejledning om de nationale test - til kommuner i vedhæftede bilag. 

Repræsentanter fra administrationen deltager ved behandling af sagen.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede sagen og anmodede administrationen udarbejde et oplæg til, hvordan der kan arbejdes med forbedringer fremadrettet.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Nye veje på det specialiserede område - navngivning af administrative inddelinger

Sagsnr: 17-040676

Sagsfremstilling

Med den politiske vedtagelse af projektet "Nye veje på det specialiserede område" har Dagtilbud og Undervisning fået en ny ledelsesstruktur og nogle nye administrative inddelinger. Børne- og Familieudvalget skal godkende navnene vedrørende de nye administrative inddelinger til Ringkøbing-Skjern Kommunes Linje- og OrganisationsSystem(LOS).

De almene dagtilbud og skoler organiseres fremover i 3 distrikter under hver sin distriktsleder, og de specialiserede tilbud organiseres under en ny afdelingsleder i administrationen. I Linje- og Organisationssystemet, som bl.a. afgrænser ledernes rettigheder i forhold til udtræk af økonomi- og personaleoplysninger, skal de nye administrative inddelinger navngives.

Administrationen anbefaler følgende navne:

 • Dagtilbud og Undervisning, Distrikt Syd
 • Dagtilbud og Undervisning, Distrikt Øst
 • Dagtilbud og Undervisning, Distrikt Vest
 • Dagtilbud og Undervisning, Det specialiserede område

Chefforum har den 18. september 2014 besluttet, at navngivning og navneændringer skal behandles på udvalgsniveau. Børne- og Familieudvalget har den 20. december 2016 besluttet, at i forbindelse med navngivning og navneændring af en aftaleenhed under Dagtilbud og Undervisning, skal navnet indeholde et geografisk tilhørsforhold.

De nye navne vil først og fremmest blive brugt internt i kommunen, idet kommunikationen med borgerne stadig vil foregå som i dag. Det vil sige via de enkelte dagtilbud og skoler samt i enkelte tilfælde administrationen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til navngivning af de nye administrative inddelinger godkendes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Orientering om budget 2021 og overslagsårene på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-000475

Sagsfremstilling

Efter vedtagelse af budgettet for 2021 og overslagsårene, har administrationen udarbejdet nedenstående til orientering og præcisering.

Det samlede budget for Børne- og Familieudvalget i 2021 og overslagsårene er:

Hele 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Dagtilbud og Undervisning

813.273

800.806

790.358

786.031

Børn og Familie

209.618

207.321

203.391

202.979

I alt          

1.022.891 

1.008.127 993749 989.010

DRIFT

I nedenstående vil fagområderne hver for sig blive gennemgået, og de vigtigste punkter vil blive fremhævet.

Dagtilbud og Undervisning

Der blev indarbejdet følgende nye aktiviteter i driftsbudgettet for 2021.

 • Dagplejen - forbedring af normeringen fra 3,65 barn pr. dagplejer til 3,45 barn pr. dagplejer
 • Dagplejen - styrkelse af driftsbudgettet til uddannelse og driftsmaterialer med brutto 430.000 kr. pr. år
 • Lokaleleje til Ungdomsskolen i Skjern med 400.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022
 • Etablering af pasningstilbud på Rindum Kjærgård til 361.000 kr. pr. år

Der blev ikke godkendt nye besparelser, men følgende besparelser blev godkendt ved budgetlægningen for 2020 og overslagsårene med virkning pr. 1. januar 2021:

 • Nedsættelse af normering i skolefritidsordninger med 0,12 time pr. barn
 • Budgettildelingen til rengøring til aftaleenheder under Dagtilbud og Undervisning harmoniseres med en samlet besparelse på 4,5 mio. kr. pr. år
 • Skolestruktur - §17 stk. 4 udvalg gældende pr. 1. august 2021 med en samlet besparelse på 2 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. pr. år fra 2022 og fremefter

Børn og Familie

Der blev indarbejdet følgende nye aktiviteter i driftsbudgettet for 2021.

 • Ekstrabevilling til anbringelsesområdet på 5 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022
 • Videreførelse af projektet "Familie på Vej" i sin nuværende form med 1,3 mio. kr. pr. år gældende fra 1. juli 2021
 • Videreførelse af projektet "Skolevægring" med 0,5 mio. kr. pr. år
 • Midler til tværfagligt kompetenceløft med 0,1 mio. kr. i årene 2021 og 2022
 • Midler til kompetenceudvikling til pleje- og aflastningsfamilier med 0,1 mio. kr. pr. år
 • Udvidelse af PPR's kapacitet i udrednings- og behandlingsteamet med 0,415 mio. kr. pr. år

Der blev ikke godkendt nye besparelser.

Fælles for Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 blev der indført effektiviseringskrav på de decentrale områder. Effektiviseringskravene lyder på 0,5% af budgettet i 2020 stigende til 2,0% i 2023. De samlede beløb udgør:

Hele 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Børn og Familie

-357

-714

-1.070

-1.427

Dagtilbud

-780

-1.556

-2.329

-3.105

Undervisning

-2.150

-4.300

-6.450

-8.600

I alt

-3.287

-6.570

-9.849

-13.132

Effektiviseringskravene modsvares delvist af, at gevinstrealiseringerne på indkøbsområdet stopper. Det vil sige, at aftaleenhedernes driftsbudgetter fremadrettet ikke berøres, når der indgås en indkøbsaftale, som gør indkøbene billigere.

Demografiregulering

I budgettet for 2021 og overslagsårene er der taget højde for de forventede ændringer i befolkningssammensætningen. Demografireguleringerne i budgettet for 2021 og overslagsårene er beregnet ud fra befolkningsprognosen, der er udarbejdet i juni måned 2020.

Der er, som følge heraf, indregnet følgende demografireguleringer i budgettet for 2021 og overslagsårene:

Hele 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Undervisning

-8.178

-15.088

-20.050

-24.300

Dagtilbud

-2.932

-3,312

-5.134

-5.811

Tandplejen

-463

-859

-1.204

-1.481

Sundhedsplejen

-226

-419

-588

-723

I alt

-11.799

-19.678

-26.976

-32.315

Anlæg

Hele 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Anlægspulje under BFU 1.521 1.521 1.521 1.521
Renovering af toiletter

1.014

1.014

0

0

Bedre rammer for SKjernåskolen

0

7.800

31.200

0

Erstatningsbyggeri for Holmsland Børnehus

0 18.000 0

0

Tarm Skole

10.000

0

0

0

Hvide Sande Skole - samling af afdelinger 0

0

0

10.000

Ungdomsskolen - nye lokaler 7.600            10.000  0  0
Lærkereden, Rækker Mølle - Vuggestueaf. 3.500 0 0 0
Solstrålen, Videbæk - fremrykning af projekt 2.000

15.546

0

0

 Familiehuset i Videbæk  100  0  0  0

I alt

25.735

53.881

32.721

11.521

Rådighedsbeløbet til it-strategi for årene 2021 - 2024 er overført fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet.

Det skal bemærkes, at ud over ovenstående anlægsbudget for årene 2021 til 2024 er der afsat 10 mio. kr. i 2020 til Ungdomsskolens nye lokaler, som overføres til 2021, og at der afsættes yderligere 18,6 mio. kr. i 2025 til samling af afdelinger på Hvide Sande Skole. 

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi har i løbet af 2020 tilrettet budgetrammerne for 2021 på de to fagområder i forhold til mængde- og prismæssige ændringer.

For Dagtilbud og Undervisnings vedkommende er der som udgangspunkt et forventet mindreforbrug i størrelsesordenen 2 - 3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter til den nye FGU-uddannelse og til STU-området. Herunder er det forudsat, at de indarbejdede besparelser til ny skolestruktur bliver effektueret. Derimod er der ikke taget højde for eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med Covid-19.

For Børn og Families vedkommende er der på nuværende tidspunkt en forventning om, at der ved årets start vil være balance i mellem budget og regnskab. En beregning af de aktuelle anbringelser pr. november måned 2020 viser en mindre udgift på ca. 2,5 mio. kr. netto. Heri er medregnet ekstrabevillingen i 2021 på 5 mio. kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Budgetopfølgning for decentrale enheder pr. 31. oktober 2020 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 20-000285

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 for de decentrale enheder under Børne- og Familieudvalget.

Der udarbejdes budgetopfølgninger til politisk behandling tre gange årligt for de decentrale aftaleenheder. Det er pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober.

For Børne- og Familieudvalget gælder dette for skoler, skolefritidsordninger og dagtilbud under Dagtilbud og Undervisning samt for enhederne under Børn og Familie.

Budgetopfølgningerne er udarbejdet af de decentrale ledere med bistand fra økonomikonsulenterne i Viden & Strategi. Budgetopfølgningerne er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2020, men eksklusiv overførsler fra 2019. Et mer- eller mindreforbrug er således udtryk for, om de bruger mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen for de decentrale enheder udviser et samlet mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

Hele 1.000 kr. Opfølgning pr. 31.07.2020  Opfølgning pr. 31.10.2020 Budgetramme 2020
Dagtilbud og Undervisning -4.600 -8.900  598.304
Folkeskoler og specialskoler -3.000 -6.000  374.320
Skolefritidsordninger -500 -500  46.732
UU, STU-huset og Ungdomsskolen 400 600  31.216
Dagtilbud -1.500 -3.000  146.036
Børn og Familie -700 -1.700  76.534
Børne- og Familieudvalget i alt -5.300 -10.600  674.838

Hvis resultatet samlet set ender med et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. betyder det, at den samlede overførsel for aftaleenheder under Børne- og Familieudvalget stiger fra 25,8 mio. kr. til 36,4 mio. kr.

Det forventede resultat er udarbejdet under følgende forudsætninger:

 • at de statslige puljemidler til generelt løft af folkeskolen på 2,8 mio. kr. i 2020 bruges 100%
 • at de statslige puljemidler til normeringsløft på dagtilbudsområdet på 4,7 mio. kr. bruges 100%
 • at aftaleenhederne kompenseres 100% for de ekstraudgifter de har haft i forbindelse med corona

I forhold til de statslige puljemidler på folkeskole- og dagtilbudsområderne indebærer opsparingerne potentielt et problem. I forbindelse med modtagelse af puljemidlerne har Børne- og Undervisningsministeriet anført,

 • at tilskuddet kommer oven i det vedtagne budget for 2020, og skal dermed bruges i 2020
 • at der skal aflægges et revisorpåtegnet regnskab for kommunens brug af tilskuddet
 • at der i forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal bekræftes, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for 2020
 • at tilskuddet vil blive pålagt tilbagebetalt, hvis ikke reglerne omkring tilskuddet overholdes, herunder hvis tilskuddet ikke fuldt ud er forbrugt i 2020.

De forventede opsparinger på folkeskole- og dagtilbudsområdet udgør ca. 1,7% af budgetrammen for 2020.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Den forventede opsparing/mindreforbrug skal ses i lyset af, at en række skoler og dagtilbud har overført et underskud fra 2019 til 2020. Der er samlet overført underskud for 2,7 mio. kr. Underskuddet vil for de flestes vedkommende blive udlignet via mindreforbrug i 2020.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning. Udvalget vil fremover få fremlagt en oversigt over forventet årsresultat pr. aftaleenhed.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-000285

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 9,8 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 1,0 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 8,8 mio.kr.
 • Børn og Familie - mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. oktober måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Undervisning
Specialundervisning/støtte 7.325 9.907 17.474 7.567 6.795
STU, FGU, EGU og KUI 12.352 22.121 15.177 -6.944 -6.439
Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS 79.751 79.697 79.754 57 -200
Fælles udgifter/indtægter 707 4.302 3.843 -459 -459
Dagtilbud
Dagtilbud/SFO - flere/færre børn -31.135 -34.630 -36.327 -1.697 -1.997
Private tilbud - flere/færre børn 38.311 48.001 45.951 -2.050 -2.300
Dagplejen 33.935 41.812 40.578 -1.234 -660
Fælles udgifter/indtægter 4.575 8.578 6.040 -2.538 -1.038
Undervisning/dagtilbud
Coronaudgifter 929 0 571 571 571
Mellemkommunal - almen -1.713 1.033 720 -313 -313
Befordring - special 11.689 18.957 17.197 -1.760 -1.760
Samlet resultat 156.726 199.778 190.978 -8.800 -7.800

Resultatet er en forbedring med 1,0 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Ændringen skyldes følgende:

 • Mindreudgift på 1,5 mio. kr. fra pulje til styrkelse af 0-6 årsområdet. Puljen bliver ikke udmøntet i 2020, og indgår derfor i budgetopfølgningen som en besparelse. Udmøntningen af puljen fra 2021 og fremefter blev besluttet på BFU-mødet den 20. oktober 2020 pkt. 3.
 • Mindreudgift på 0,5 mio. kr. på STU-området, som følge af fortsat færre elever end forventet
 • Merudgift på 0,25 mio. kr., som følge af flere elever indskrevet i 10'eren i 1. halvdel af skoleåret 2020/2021 end tidligere forventet.
 • Merudgift på 0,75 mio. kr., som følge af flere specialundervisningselever på kommunale og regionale specialskoler uden for kommunen. Stigningen sker i forbindelse med elever, der er anbragt uden for hjemmet, og specialundervisningen er her visiteret af bopælskommunen.

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. oktober måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Anbringelser 76.133 96.084 94.291 -1.793 -2.472
Central refusionsordning SDE -5.177 -6.742 -5.835 907 907
Øvrige foranstaltninger 3.169 4.982 5.284 302 302
Forebyggende foranstaltninger 19.720 23.479 24.679 1.200 1.000
Sikrede institutioner 3.211 5.205 4.305 -900 -400
Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste 3.654 5.507 4.791 -716 -337
Samlet resultat 100.710 128.515 127.515 -1.000 -1.000

Resultatet er det samme som ved forrige budgetopfølgning.

Dog skal der nævnes følgende mer- og mindreudgifter:

 • Merudgifter på 0,7 mio. kr. som følge af flere anbringelser
 • Merudgifter på 0,2 mio. kr. til aflastningsforanstaltninger på området forebyggende foranstaltninger
 • Mindreudgifter på 0,5 mio. kr. til anbragte på sikrede institutioner, som følge af færre anbragte end forventet
 • Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. til området enkeltydelser og tabt arbejdsfortjeneste. Der er 50% statsrefusion på området. Bruttobesparelsen udgør derfor 0,8 mio. kr.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, er der pr. 31. oktober 2020 7 færre anbringelser end budgetlagt. De fleste af afgangene var planlagte, og har dermed været medtaget i tidligere budgetopfølgninger. Sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 5.000 kr. højere end budgetlagt, giver det et forventet mindreforbrug til anbringelser i 2020 på 1,8 mio. kr.

I det forventede mindreforbrug er fratrukket tilbagebetalingen fra Varde Kommune på 1 mio. kr., som følge af indgået aftale mellem Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune omkring den endelige afregning i forbindelse med lukning af Tippen i 2018.


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at udover de medtagne mer- og mindreudgifter, som følge af Corona, er der opgjort merudgifter på ca. 8,5 mio. kr., som er afholdt decentralt af de enkelte aftaleenheder. De 8,5 mio. kr. er ikke en del af budgetopfølgningen. Det forudsættes, at beløbet finansieres af de 13,1 mio. kr., som Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget fra staten.

Demografiregulering

Proceduren for demografiregulering af fagudvalgenes budgetrammer blev ændret i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 og overslagsårene. Hvorvidt den ændrede demografiregulering vil medføre en regulering af budgetrammen er op til Byrådet, som træffer beslutninger herom i forbindelse med behandling af den samlede budgetopfølgning pr. oktober måned.

En genberegning af demografireguleringen for 2020 ud fra de samme forudsætninger, som i den oprindelige beregning fra juni måned 2019, men med brug af det gennemsnitlige befolkningstal i 2020, viser at demografireguleringen samlet set for Dagtilbud og Undervisning ville have givet en budgetramme for 2020, der var 3,021 mio. kr. lavere.

Nedenfor er vist differencerne i de enkelte aldersgrupper, som indgår i genberegningen af demografireguleringen.

Aldersgruppe 

Børnetal ved

demografi-

beregning 2020

Gennemsnitlig

børnetal 2020

Difference
 0 år 569  524 -45
1 - 2 årige 1.136 1.128 -8
3 - 5 årige 1.776 1.776 0
6 - 9 årige 2.377 2.356 -21
10 - 12 årige 2.162 2.145 -17
13 - 15 årige 2.338 2.332 -6

Aldersgruppen 0 årige indgår i beregningen med en dækningsprocent på 25%. Derfor har den forholdsmæssige store difference ikke den store indflydelse på genberegningen.


Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-000644

Sagsfremstilling

1.
Orientering om implementering af projektet Nye veje på det specialiserede område

2.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Artikel om sexisme i bladet "Danske Kommuner"
 • Hjemsendelser grundet Corona

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk