Referat: 15. december 2020 kl. 08:00

Virtuelt
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Jørgen Rabjerg
 • Trine Ørskov
 • Hanne Simonsen
 • Helge Albertsen
 • Benjamin Morthorst
 • Svend Boye Thomsen
 • Bjarne Svendsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Høringssvar vedrørende etablering af nyt pasningsdistrikt i Spjald

Sagsnr: 20-019603

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 20. oktober 2020 at sende ansøgningen om etablering af nyt pasningsdistrikt i Spjald i høring i forældrebestyrelserne i henholdsvis Børnenes Rige Ølstrup og Hover-Torsted Børnehus.

Det nye pasningsdistrikt vil dække Brejning og Væggerskilde sogne samt Muldbjerg og eventuelt Nr. Omme Sogn.

Høringssvar fra forældrebestyrelserne i Børnenes Rige Ølstrup og Hover-Torsted Børnehus er vedlagt som bilag.

Administrationen oplyste på mødet den 20. oktober 2020 at:

 • Der kan være risiko ved at opdele et skoledistrikt i flere mindre pasningsdistrikter, da små pasningsdistrikter vil være mere sårbare for eventuelle udsving i børnetallet. Det kan f.eks. være i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af dagplejere, samt personale i vuggestueafdelingerne.
 • Der kan opstå lignende ønsker i andre områder af kommunen, da geografi ofte er en udfordring i flere af kommunens ydreområder.

Administrationen anbefaler derfor, at der, såfremt der godkendes et nyt pasningsdistrikt i Spjald, gives tilladelse til, at pasningsgarantien kan opfyldes ved at tildele en plads i skoledistriktet, hvis det ikke er muligt at rekruttere dagplejere i Spjald.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Økonomi bemærker, at opdelingen af Spjald skoledistrikt i to pasningsdistrikter ikke umiddelbart har nogle økonomiske konsekvenser.

Det skal dog bemærkes, at forslaget ændrer pladsanvisningens nuværende muligheder for at tilpasse dagplejens kapacitet, så den er så effektiv som mulig. Erfaringsmæssigt vil der i tider, hvor der er nedgang i børnetallet, opstå perioder med lav effektivitet.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget

 1. Drøfter de indkomne høringssvar fra Børnenes Rige Ølstrup og Hover-Torsted Børnehus.
 2. Godkender eller afviser ansøgningen om etablering af nyt pasningsdistrikt i Spjald.
 3. Såfremt der godkendes et nyt pasningsdistrikt i Spjald, giver tilladelse til, at pasningsgarantien kan opfyldes ved at tildele en plads i skoledistriktet, hvis det ikke er muligt at rekruttere dagplejere i Spjald.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede de indkomne høringssvar.

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen om et nyt pasningsdistrikt i Spjald fra 1. januar 2021 med den ændring, at Muldbjerg kommer til at høre sammen med pasningsdistriktet i Hover-Torsted/Ølstrup.

Udvalget besluttede samtidig, at pasningsgarantien kan opfyldes ved at tildele en plads i skoledistriktet, hvis det ikke er muligt at rekruttere dagplejere i Spjald. Samtidig kan pasningsgarantien i Hover-Torsted/Ølstrup opfyldes ved at tildele en plads i skoledistriktet, hvis der ikke er plads inden for den bygningsmæssige kapacitet.

Kopier link til punktet  -   Print

3: It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 20-019445

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en It-strategi gældende pr. 1. januar 2021. Denne er en videreførelse af It-strategien for 2017-2020.

It-strategien blev oprindeligt udarbejdet i 2016 på baggrund af et udvalgsarbejde, hvor både ledere og pædagogisk personale fra dagtilbud og skoler deltog. I forløbet blev Børne- og Familieudvalget inddraget, så visioner og synspunkter herfra blev indarbejdet.

It-strategien bygger på det faktum, at fundamentet for It (den bagvedliggende teknik inkl. trådløst netværk) er på et godt og velfungerende niveau på alle dagtilbud og skoler. Derfor er der stor fokus på hardware til børn/elever og personale samt kompetenceudvikling af personalet i forhold til It-strategien.

På mødet den 23. juni 2020 i Børne- og Familieudvalget blev procesplanen samt videreførelsen af It-strategien taget til efterretning.

It-strategiens formål er fortsat at understøtte børn og elevers kompetencer til samarbejde, problemløsning, kritisk tænkning, læring i fællesskab, projektarbejde, eleven som producent og en undersøgende tilgang til læring.

For at understøtte pædagogik og didaktik er der brug for digitale teknologier, som anvendes i skolernes undervisning og i læringsmiljøerne i dagtilbuddene.

Kompetenceudvikling af ledere og de pædagogiske medarbejderne er centralt, så de kan understøtte, at børnene forstår, agerer og former den digitale verden.

For at udmønte It-strategien skal der udarbejdes følgende handleplaner både på dagtilbuds- og skoleområdet:

 • Kompetenceudvikling
 • Fra teknologi til didaktik
 • It-teknik

Der udarbejdes en fælles handleplan for dagtilbuds- og skoleområdet:

 • Sammenhæng mellem dagtilbud og skoler

Handleplanerne udarbejdes i foråret 2021, hvorefter udmøntningen af It-strategien påbegyndes.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er under Dagtilbud og Undervisnings driftsbudget i 2021 og overslagsårene afsat 7 mio. kr. pr. år til finansiering af It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

 • godkender It-strategien gældende pr. 1. januar 2021.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte IT-strategien gældende fra 1. januar 2021.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Opfølgning på de politiske mål og indsatser i Børne- og familiepolitikken 2019-2022

Sagsnr: 20-023203

Sagsfremstilling

Byrådets vision er Naturen Rige – Liv og udvikling i Nærheden. I Plan- og Udviklingsstrategien har byrådet konkretiseret visionen og sat fokus på to temaer – Det gode liv og Vækst og Udvikling, som byrådet har valgt at arbejde hen imod. Visionen omsættes i konkrete politiske mål og politiske handlingsplaner.

Administrationen har fulgt op på de politiske mål og indsatser for de politikker, som gælder for Børne- og Familieudvalgets område, og administrationen ønsker at orientere om samt drøfte denne opfølgning med Børne- og Familieudvalget.

I vedhæftede bilag gives en kort beskrivelse af administrationens opfølgning på de fire mål i Børne- og familiepolitikken, hvortil en markeret farve (rød/gul/grøn) angiver, hvorvidt målet er opfyldt på nuværende tidspunkt.

Opfølgningen på udvalgets politik fremsendes til byrådet på byrådsmødet i januar 2020.

Repræsentanter fra administrationen deltager i punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Til orientering og drøftelse af administrationens opfølgning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede opfølgningen og tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Orientering om status på Børn og Families Strategiplan 2020-2022

Sagsnr: 20-003100

Sagsfremstilling

I et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i Børn og Familie udarbejdes der hvert tredje år en strategiplan for Børn og Familie. Den nuværende strategiplan blev udfærdiget i slutningen af 2019 og gælder for perioden 2020-2022.

Strategiplanen 2020-2022 har derfor været udfoldet i et lille års tid nu, og administrationen fra Børn og Familie ønsker at orientere udvalget om udmøntningen af strategiplanen hidtil – herunder give en status på, hvor langt vi er nået med de strategiske mål og tilhørende indsatser i 2020.

Børn og Families strategiplan 2022-2022 er bygget op omkring fire strategiske temaer, der hver peger på en række strategiske mål og tilhørende indsatser, der ønskes arbejdet med i Børn og Familie over den treårige periode. De fire strategiske temaer er følgende:

 • Borgerinddragelse og samskabelse
 • Helhed og fællesskaber
 • Læring og Dannelse

 • Tidlig og rettidig indsats

Vedhæftet som bilag er strategiplanen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning og kvitterede for en flot strategiplan med mange gode fokuspunkter.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Mindre anlægssager 2020 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 20-024120

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i 2011 at mindre anlægssager, som bliver finansieret fuldt ud af aftaleenhedernes eget driftsbudget, fremsendes samlet gennem fagudvalgene til godkendelse i Byrådet ved regnskabsårets afslutning.

For Børne- og Familieudvalgets område har der i 2020 været følgende mindre anlægssager:

 • Kirkeskolen - renovering af legeplads med en udgift på 313.000 kr.
 • Specialcenter Vest, Ringkøbing Skole - køb af bus med 329.000 kr.
 • Ringkøbing Skole - renovering af legeplads med 390.000 kr.
 • Skjernåskolen - renovering af legeplads med 752.000 kr.
 • Rindum Kjærgård - køb af bus med 393.000 kr.

Udgifterne finansieres af aftaleenhedernes egne driftsbudgetter inklusiv akkumulerede overførsler fra tidligere år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der meddeles en anlægsbevilling på 2,177 mio. kr. til de 5 anlægsprojekter.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-000309

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. november 2020 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 9,8 mio. kr., hvilket er det samme resultatet som ved forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 8,8 mio.kr.
 • Børn og Familie - mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. november måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Undervisning
Specialundervisning/støtte 8.307 9.872 17.652 7.780 7.567
STU, FGU, EGU og KUI 13.024 22.121 15.177 -6.944 -6.944
Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS 79.751 79.697 79.754 57 57
Fælles udgifter/indtægter 973 4.302 3.843 -459 -459
Dagtilbud
Dagtilbud/SFO - flere/færre børn -34.371 -34.630 -36.327 -1.697 -1.697
Private tilbud - flere/færre børn 42.097 48.001 45.951 -2.050 -2.050
Dagplejen 36.820 41.921 40.687 -1.234 -1.234
Fælles udgifter/indtægter 5.297 8.578 6.040 -2.538 -2.538
Undervisning/dagtilbud
Coronaudgifter 1.286 0 571 571 571
Mellemkommunal - almen -2.164 1.033 507 -526 -313
Befordring - special 13.103 18.957 17.197 -1.760 -1.760
Samlet resultat 164.123 199.852 191.052 -8.800 -8.800

Resultatet er det samme som ved forrige budgetopfølgning.

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder Forbrug pr. november måned Budget 2020 Forventet regnskab 2020 Afvigelse Afvigelse sidste måned
Anbringelser 84.052 96.084 94.291 -1.793 -1.793
Central refusionsordning SDE -5.739 -6.742 -5.835 907 907
Øvrige foranstaltninger 3.401 4.982 5.284 302 302
Forebyggende foranstaltninger 21.816 23.479 24.679 1.200 1.200
Sikrede institutioner 3.582 5.205 4.305 -900 -900
Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste 3.897 5.507 4.791 -716 -716
Samlet resultat 111.019 128.515 127.515 -1.000 -1.000

Resultatet er det samme som ved forrige budgetopfølgning.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, er der pr. 30. november 2020 7 færre anbringelser end budgetlagt. De fleste af afgangene var planlagte, og har dermed været medtaget i tidligere budgetopfølgninger. Sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 5.000 kr. højere end budgetlagt, giver det et forventet mindreforbrug til anbringelser i 2020 på 1,8 mio. kr.

I det forventede mindreforbrug er fratrukket tilbagebetalingen fra Varde Kommune på 1 mio. kr., som følge af indgået aftale mellem Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune omkring den endelige afregning i forbindelse med lukning af Tippen i 2018.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-000644

Sagsfremstilling

1.
Orientering om implementering af projektet Nye veje på det specialiserede område

2.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Møde med dagtilbud og bestyrelse i Hoven
 • Psykologhjælp til unge, finanslov
 • Begrænsning for nye private institutioner, finanslov
 • Møde med skolebestyrelsen i Højmark
 • Invitation til Børne- og Ungetopmøde
 • Status vedrørende Solstrålen i Videbæk
 • Adgang til efterskoleophold for udsatte unge

Kopier link til punktet  -   Print

9: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk