Referat: 26. januar 2021 kl. 08:00

Virtuelt møderum
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Benjamin Morthorst
 • Helge Albertsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Hanne Simonsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Bjarne Svendsen
 • Trine Ørskov

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Høringssvar til byrådets forslag til ændringer i skolestrukturen mv.

Sagsnr: 20-025056

Sagsfremstilling

Byrådet har den 17. november 2021 udsendt et forslag til ændringer i skolestrukturen mv. i offentlig høring og hos de berørte skolebestyrelser. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer inden forslaget gennemføres.

Høringsforslaget

Byrådet besluttede på sit møde den 17. november 2020 at sende følgende forslag i høring:

 • Minimumsstørrelsen på en skole er 60 elever
 • Udgangspunktet for opgørelsen af elevtallet er det faktiske antal børn på skolen. Såfremt en skole nærmer sig grænsen på 60 elever indgås en dialog mellem skole og BFU for en afklaring om skolens fremtid. Prognosetallene indgår her i vurderingen af, om der umiddelbart er udsigt til at skolen kan bibeholde 60 elever
 • Den nuværende tildelingsmodel fastholdes
 • Der sker en sammenlægning af skolerne i Skjern fordelt på to matrikler med én ledelse og én bestyrelse – og med overbygningseleverne samlet på en matrikel. Skolebestyrelsen involveres i de bygningsmæssige og pædagogiske overvejelser i forlængelse heraf
 • Der sker med henvisning til Byrådets beslutning den 19. november 2019 om sammenlægning af skolerne i Ringkøbing for nuværende ingen ændringer her
 • De indarbejdede besparelser i budgettet som følge af skolestruktur elimineres. I 2021 finansieres merudgiften af kassebeholdningen, hvorefter den indarbejdes i budgetlægningen de efterfølgende år
 • Merudgifter jf. tildelingsmodellen som følge af forskellen mellem 75 elever og det faktiske elevtal på skoler med under 75 elever opgøres årligt og BFU kompenseres herfor.
 • Ændringerne træder i kraft fra skoleåret 2022/23, dog etableres én ledelse og én bestyrelse i Skjern med virkning fra skoleåret 2021/22

Høringsforslaget omfattede endvidere Børne- og Familieudvalgets indstilling om, at involveringen i Skjern også skal omfatte muligheden for faseopdeling fra 0.-6. klasse.

Endelig godkendte byrådet, at høringen omfattede et forslag til procedure, når en skole nærmer sig eller kommer under minimumsstørrelsen. Forslaget til procedure er vedlagt som bilag.

Høringssvarene

Ved udløbet af høringsfristen den 12. januar 2021 havde administrationen modtaget et stort antal høringssvar først og fremmest fra skolebestyrelser og lokale MED-udvalg på skolerne. I det følgende gengives hovedtrækkene i svarene. Som bilag til punktet er vedlagt alle høringssvar og et sammendrag udarbejdet af administrationen.

Svar vedrørende forslag til minimumsstørrelse, ressource-tildeling og procedure ved lukning af en skole

Fra skolebestyrelserne og FagMED Dagtilbud og Undervisning er der klar opbakning til forslaget om at fastsætte minimumsgrænsen til 60 elever. Der er ligeledes opbakning til forslaget om altid at tildele ressourcer svarende til mindst 75 elever og til finansieringen af merudgiften herved. Endelig er der opbakning til den procedure, der ifølge forslaget skal følges, når der skal tages stilling til om en skole skal lukke som følge af et elevtal under minimumsgrænsen.

Svar vedrørende Højmark Skole

På Højmark Skole er elevtallet i dag under 60, og hvis det ikke ændrer sig, vil skolen ifølge forslaget skulle lukke pr. 31. juli 2022.

Skolebestyrelsen for Højmark Skole forventer ikke, at skolens elevtal igen vil stige til minimum 60, og man ønsker derfor at starte en friskole allerede fra august 2021.

På baggrund af ønsket fra skolebestyrelsen har Byrådet den 22. december på et ekstraordinært møde besluttet at udsende et nyt forslag i høring i 8 uger vedrørende Højmark Skole. 

Svar vedrørende skolerne i Skjern

Høringssvarene udtrykker generelt opbakning til visionen om én by - én skole. Skolebestyrelser og lokal MED foretrækker dog en løsning, hvor elever og personale kan samles på én matrikel - enten på af de eksisterende eller på en helt ny skole.

Kirkeskolens bestyrelse og MED udvalg ønsker således, at der bygges en helt ny skole til erstatning for de 2 gamle. Amagerskolens bestyrelse og MED udvalg bakker grundlæggende op om forslaget. Man foretrækker dog også her en samling af alle elever på én matrikel og ønsker en undersøgelse af, om det vil kunne lade sig gøre allerede i dag.

Der gøres samtidig opmærksom på, at en opdeling på 2 matrikler kan have forskellige uheldige konsekvenser - herunder ledelsesmæssige udfordringer, delt tjeneste for personalet, forråelse af skolemiljøet og behov for flere faglokaler og investeringer i trafiksikkerhed.

Der er opfordringer til at inddrage såvel bestyrelser, ledelse og MED-organisationen i processen. 

Svar vedrørende Ringkøbing Skole

Bestyrelsen for Ringkøbing Skole og skolens MED-udvalg skriver, at man er tilfredse med, at der for nuværende ikke skal ske ændringer af skolestrukturen i Ringkøbing by.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, hvorvidt høringssvarene giver anledning til, at der skal ske ændringer i forhold til det forslag, der blev udsendt i høring.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler, at forslaget til ændringer i skolestrukturen mv. oversendes til Byrådet med enkelte ændringer. Udvalget anbefaler en tilretning af  procedurebeskrivelsen, når en skole nærmer sig eller kommer under minimumsstørrelsen. Beskrivelsen ønskes tydeligere formuleret inden fremsendelse til Byrådet.

Herudover anbefaler udvalget, at Børne- og Familieudvalget i Skjern går i dialog med den nye bestyrelse og medarbejderne om mulighederne for faseopdeling eller samling på én skole. Udvalget anbefaler, at processen og tidsplanen tilrettes i overensstemmelse hermed.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Betaling til Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern for drift af 10. klassetilbud

Sagsnr: 20-024592

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om betalingen til Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (UCRS) for driften af kommunens 10. klassetilbud (10'eren) skal forhøjes.

UCRS, som siden 2015 har drevet 10’eren i Ringkøbing-Skjern Kommune, har rettet henvendelse til Børne- og Familieudvalget den 1. december 2020 med et ønske om en forhøjelse af betalingen fra kommunen.

UCRS gør opmærksom på, at 10'eren har haft gode resultater i forhold til at løfte eleverne fagligt, motivere dem til gode uddannelsesvalg og understøtte kommunens ønske om øget overgang til erhvervsuddannelse.

Af skrivelsen til Børne- og Familieudvalget fremgår det dog også, at det gennem alle årene har været umuligt for UCRS at drive 10’eren på en måde, som er økonomisk bæredygtig. 10’eren bidrager således angiveligt hvert år med et underskud på ca. 1. mio. kr. til uddannelsesinstitutionens samlede årsresultat.

UCRS skriver, at man har et stort ønske om fortsat at drive 10’eren med høj kvalitet, og håber derfor også, at udvalget vil se positivt på henvendelsen, så der kan findes en økonomisk løsning med virkning fra august 2021.

Efterfølgende har UCRS fremsendt en betinget opsigelse af aftalen med Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er sket i henhold til tillægsaftalen til overenskomst mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og UCRS om varetagelse af 10. klasseundervisning og EUD10, hvorefter en eventuel opsigelse af kontrakten skal finde sted senest 1. januar i kalenderåret før et skoleår. Opsigelsen bortfalder, såfremt der findes grundlag for en ny aftale.

Det er fortsat administrationens vurdering, at 10'eren er et skoletilbud af høj kvalitet både for de elever, som har behov for at afklare deres ønsker til en ungdomsuddannelse, og for den forholdsvis store gruppe af elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ringkøbing-Skjern Kommunes nuværende udgift pr. elev i 10'eren er 56.200 kr. i 2021-priser beregnet ud fra 100 elever. I 2014, da undervisningen af elever i 10. klasse foregik i kommunalt regi, var den kommunale udgift pr. elev 57.100 kr. omregnet til 2021-prisniveau.  

Til sammenligning er udgiften i 2021 pr. elev i 9. klasse 57.800 kr. på Ringkøbing Skole (97 elever) og 60.500 kr. pr. elev på Tarm Skole. Der er her alene medregnet de udgifter, som afholdes på skolerne. Der er således ikke medregnet udgifter til husleje, lønadministration mv.

Administrationen har også forsøgt at indhente oplysninger om andre vestjyske kommuners udgifter til elever i 10. klasse. Skive Kommune oplyser således, at udgiften pr. elev i deres 10. klassecenter er på 65.000 kr. Lemvig Kommune oplyser, at skoleåret 2020-2021 er sidste år, hvor 10. klasse er placeret i folkeskoleregi. Her er udgiften på ca. 66.000 kr. pr. elev. Fra næste skoleår er tilbuddet placeret på Lemvig Gymnasium, hvor der er lavet en fast pris baseret på 40 elever, som vil give en udgift på 79.000 kr. pr. elev.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskolelovens kapitel 2 a.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der er afsat 6,0 mio. kr. i budgettet for 2021 til betalingen for undervisningen på UCRS. Budgettet er baseret på en forventning om 115 elever i perioden 1.1. - 31.7.2021 og 100 elever i perioden 1.8. - 31.12.2021.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indledes politiske forhandlinger med UCRS med henblik på en afklaring af, hvor meget tilskuddet skal forhøjes og fra hvornår.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Trine Ørskov (Inhabil)
 • Hanne Simonsen ()
 • Helge Albertsen (Inhabil)

Kopier link til punktet  -   Print

4: Revision af vedtægterne for den selvejende institution, Hemmet Børnehus

Sagsnr: 20-024648

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hemmet Børnehus har fremsendt en revideret vedtægt til godkendelse i byrådet.

Hemmet Børnehus er en selvejende daginstitution med en børnehave- og en vuggestueafdeling. Institutionens nuværende vedtægt er fra 1989 og indeholder formuleringer, som ikke længere er gældende.

Administrationen bemærker, at den nye vedtægt er i overensstemmelse med dagtilbudsloven for så vidt angår bestyrelsens sammensætning. Det er desuden administrationens vurdering, at den nye vedtægt indeholder uændrede bestemmelser på alle områder med betydning for det retslige forhold til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Følgende bestemmelser gælder således fortsat:

Bestyrelsen kan ikke uden Byrådets samtykke afhænde, pantsætte, udleje eller på lignende måde råde over institutionen eller lade den benytte på anden måde end drift af daginstitution i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Kommunens godkendelse.

I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal formue efter indstilling fra institutionens bestyrelse og med godkendelse af Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune anvendes til andet socialt eller sundhedsmæssigt formål.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge dagtilbudslovens § 16 stk. 2 skal en selvejende daginstitutions vedtægt godkendes af byrådet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at den nye vedtægt godkendes.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Anlægsbevilling til renoveringsprojekt på Tarm Skole, afdeling Vardevej

Sagsnr: 20-010533

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2021 er optaget et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til fornyelse af dele af bygningskomplekset på Tarm Skoles afdeling på Vardevej. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om byrådet skal anbefales at give en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til dækning af udgifter til rådgiverydelser mv. finansieret af rådighedsbeløbet.

Anlægsprojektet indebærer, at nordfløjen og Vardevej 13 nedrives. Nordfløjen bruges i dag til faget Håndværk og Design, garage og opbevaring af materiel. Vardevej 13 rummer i dag SFO-klubben. De nødvendige erstatningslokaler anbefales i stedet indrettet i den gamle, men bevaringsværdige skolebygning, Vardevej 9, som derfor skal renoveres og ombygges. Projektet indebærer også en opdatering og afgrænsning af skolegården.

Projektet ønskes gennemført i samarbejde med en ekstern rådgiver, og der søges derfor om en anlægsbevilling til betaling af rådgiverydelser.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalgets oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til rådgiverydelser finansieret af rådighedsbeløbet på 10 mio. kr.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Anlægsbevilling til grundkøb og rådgiverydelser mv. i forbindelse med etablering af Ungdomsskolen i nye lokaler i Skjern

Sagsnr: 20-000625

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2021 og 2022 er afsat et samlet rådighedsbeløb på 27,6 mio. kr. til etablering af Ungdomsskolen på den gamle slagterigrund i Skjern. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om byrådet skal anmodes om at give en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til erhvervelse af slagterigrunden og til materialeundersøgelser på grunden samt til rådgiverydelser.

Ringkøbing-Skjern Kommune har erhvervet den gamle slagterigrund, Svinget 1G i Skjern for et beløb på 2,5 mio. kr. efter godkendelse den 22. september 2020 i Økonomiudvalget, og projekteringsarbejdet kan derfor nu gå i gang. Det vurderes, at der er behov for at anvende yderligere 1,6 mio. kr. til materialeundersøgelser på grunden samt til rådgiverydelser i projektets indledende faser.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 27,6 mio. kr.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Normeringsløft på dagtilbudsområdet

Sagsnr: 20-004989

Sagsfremstilling

Til indfasning af minimumsnormeringer for vuggestuebørn og børnehavebørn i kommunale og selvejende dagtilbud, blev der på finansloven for 2020 afsat 500 mio. kr. Heraf blev der afsat 4,7 mio. kr. til Ringkøbing-Skjern Kommune.

I forlængelse af denne aftale, har et flertal i folketinget den 5. december 2020 indgået en aftale om en model for lovbundne minimumsnormeringer i dagtilbud fra 2024.

Den nye aftale af 5. december 2020 består af ti initiativer:

Styrkede normeringer i indfasningsårene

I indfasningsårene 2021 - 2023 afsættes der en statslig pulje, som fordeles til kommunerne ud fra antallet af 0 - 5 årige børn. Midlerne skal gå til kommunale og selvejende dagtilbud samt privatinstitutioner og puljeordninger. Det sidste er nyt i forhold til 2020-midlerne. Kommunerne skal godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber.

Regeringen vil søge at indgå aftale med KL om årligt at følge udviklingen i normeringerne og den uddannelsesmæssige fordeling i de enkelte kommuner fra 2021 og frem mod lovkravet i 2024.

Modsat tidligere puljer er det udgangspunktet, at forældre betaler op til 25% af udgiften til en plads i dagtilbud. Både i indfasningsårene og fra 2024. Det vil sige, at puljemidlerne fra 2021 og fremefter kan indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner.  

Tilpasningspulje der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi

Til den tredjedel af kommunerne, der er svagest stillet socioøkonomisk, og som i 2018 ikke lever op til minimumsnormeringer, afsættes der en tilpasningspulje på 45 mio. kr. i 2022 og 55 mio. kr. i 2023. Denne pulje supplerer de øvrige midler.

Lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024

Aftalepartierne er enige om, at der skal vedtages en lov i 2020/2021, der indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Forventningen er, at der stilles krav om, at der som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsen sker på kommuneniveau, og følger opgørelsesmetoden fra den aktuelle normeringsstatistik fra Danmarks Statistik. Opgørelserne fra Danmarks Statistik de seneste 5 år er vedlagt som bilag.

Normeringen følger barnets alder

Forud for lovgivningsprocessen skal det drøftes med KL, hvordan økonomien bag minimumsnormering knytter sig til henholdsvis alder og lederandel. Dette med henblik på at understøtte, at normeringerne følger barnets alder, således at kommunerne prioriterer en bedre normering, hvis børnene rykkes op i børnehave, før de er fyldt tre år.

Udvidet dagtilbudsportal: Øget gennemsigtighed på institutionsniveau

Det skal fremadrettet være nemt og enkelt for forældre, kommuner og andre interesserede at få indblik i centrale kvalitetsindikatorer for det enkelte dagtilbud. Det er derfor aftalt, at dagtilbudsportalen udvides og forbedres, så flere centrale informationer gøres tilgængelige. For eksempel omkring normeringer og uddannelsesdækning. Aftalepartierne opfordrer til, at kommunerne arbejder henimod, at forældre får et lokalt indblik i den "praktiske oplevede normering" i de enkelte dagtilbud. Til understøttelse af dette bliver der udviklet et konkret redskab til kommunerne, som tager udgangspunkt i kommunale opgørelser af blandt andet det pædagogiske personales tid med børnene, ledernes rolle i hverdagen, sygefravær og øvrige særlige lokale hensyn.

Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner og nye regler for private pasningsordninger

Aftalepartierne er enige om, at der ikke skal kunne trækkes overskud ud i privatinstitutioner på daginstitutionsområdet. Nyoprettede privatinstitutioner skal derfor organiseres som selvejende institutioner. For eksisterende privatinstitutioner skal der udarbejdes en model, der sikrer, at der ikke kan trækkes overskud ud.

Endvidere ønskes det, at reglerne for private pasningsordninger i højere grad skal følge de regler, som gælder for dagplejen, hvad angår antallet af børn pr. privat passer. Derfor fastsættes der et loft over, hvor mange børn der må tilknyttes nyoprettede private pasningsordninger på 4 børn.

Uddannet pædagogisk personale

Der afsættes en opkvalificeringspulje på 100 mio. kr. i 2023 og 200 mio. kr. i 2024-2030. For at få andel i midlerne skal den enkelte kommune fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på mindst 85% eller en plan for at forbedre uddannelsesdækningen med mindst 10%-point. Såfremt alle kommuner ikke kan tilgodeses, vil kommuner med lavest uddannelsesdækning blive prioriteret i fordelingen af midlerne. Puljen kan anvendes til uddannelsesudgifter, vikardækning m.m.

Mere fleksibel meritpædagoguddannelse

Adgangen til meritpædagoguddannelsen skal gøres mere fleksibel. Det er aftalt, at adgangskravet til uddannelsen nedsættes fra fem til to års relevant erhvervserfaring eventuelt kombineret med alderskrav.

Styrket tilsyn

Aftalepartierne er enige om at styrke tilsynet på dagtilbudsområdet, herunder både det pædagogiske tilsyn og tilsynet med de fysiske rammer for børnenes hverdag. Der skal fastsættes tydelige lovkrav med minimumsstandarder til det kommunale tilsyn, herunder at der sikres uvildighed i tilsynet, at der i tilsynet indgår observationer, at der over tid foretages uanmeldte og anmeldte besøg, at forældrebestyrelserne inddrages aktivt i tilsynet, og at der sker en effektiv opfølgning. Tilsynsrapporterne skal offentliggøres.

Herudover etableres der et statslig rejsehold, som af egen drift eller efter ønske fra kommuner og dagtilbud kan bistå det kommunale tilsyn.

Sammenlægning og videreførelse af puljer til sociale normeringer

Det er aftalt, at de to tidligere statslige puljer til sociale normeringer på i alt 327 mio. kr. årligt fra 2023 sammenlægges og videreføres. Midlerne udmøntes samlet til dagtilbuddene på baggrund af en opgørelse af de indskrevne børns socioøkonomiske baggrund.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ud fra aftalen af 5. december 2020 er den samlede statslige ramme til finansiering af de 10 initiativer følgende:

Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Statslige midler - samlet beløb 799.000 999.000 1.399.000 1.791.000
RKSK's andel - anslået 0,88% 7.067 8.836 12.374 15.841

Beløbene i 2022 og fremefter er foreløbige tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. De kan ændres i forbindelse med de kommende års finanslovsforhandlinger. Ringkøbing-Skjern Kommune's andel af de statslige puljer i 2022 og fremefter kan herudover ændrer sig, hvis Ringkøbing-Skjern Kommune's andel af 0 - 5 årige ændrer sig i forhold til 2021.

Puljemidlerne på 7.067.000 kr. i 2021 skal bruges til øget personalenormering i kommunale, selvejende og private institutioner. Herudover er der åbnet mulighed for at indregne puljemidlerne i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen.

Det betyder, at kommunen skal beslutte, om taksterne skal genberegnes for 2021, eller om puljemidlerne skal udmøntes uden takststigninger. Det giver følgende 2 scenarier:

Scenarie 1 Scenarie 2
Vgst. Bhv. Vgst. Bhv.
Grundnormering til kommunale til dagtilbud  9,5 5,0   9,5 5,0 
Ekstra normering til kommunale dagtilbud 0,6 t./barn 0,3 t./barn 0,5 t./barn 0,24 t./barn
Ekstra lønsum 6.845.000 5.527.000
Ekstra forældrebetaling fra 1. juni 2021 -950.000
Ekstratilskud til private institutioner 1.153.000 1.591.000
I alt 7.048.000 7.118.000

Ekstranormeringen fra puljemidlerne var i 2020 0,5 t. pr. vuggestuebarn og 0,25 t. pr. børnehavebarn. I 2020 var privatinstitutioner ikke omfattet af tilskuddet, og midlerne blev ikke indregnet i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen.

De økonomiske konsekvenser pr. dagtilbud er vedlagt som bilag.

Takststigningerne i scenarie 1 vil være:

Nuværende takster 2021 50 timer 30 timer
Vuggestue 3.016 2.111
Børnehave 1.852 1.204
Ny takster gældende pr. 1. juni 2021
Vuggestue 3.153 2.207
Børnehave 1.929 1.254
Stigning pr. 1. juni 2021
Vuggestue 137 96
Børnehave 77 50

Takststigninger i løbet af budgetåret skal ske med 3 måneders varsel fra Byrådet har godkendt de nye takster. Det er grunden til, at stigningerne først kan effektueres pr. 1. juni 2021.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om, hvilken af de 2 scenarier der vælges.

Hvis scenarie 1 vælges oversendes sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at de beregnede takster godkendes med ikrafttrædelse 1. juni 2021.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere udredning.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Arbejdstidsaftale - DLF/Fjordkredsen

Sagsnr: 20-017968

Sagsfremstilling

Der er indgået en ny lokal arbejdstidsaftale med Fjordkredsen/DLF med virkning fra den 1. august 2021, hvor den nuværende lokale arbejdstidsaftale ophører.

Siden indgåelse af den nuværende lokale arbejdstidsaftale, er der centralt indgået en arbejdstidsaftale den 11. august 2020.

Den nye lokalaftale skal ses som en trædesten frem mod en normalisering i den forstand, at faggruppen lærere sidestilles med alle andre faggrupper indenfor Dagtilbud og Undervisning hvor den centrale arbejdstidsaftale er gældende. Dermed vil der ikke i fremtiden nødvendigvis være behov for en lokalaftale.

Tilblivelsen af lokalaftalen er sket i samarbejde med Fjordkredsen/DLF og Skolelederforeningens lokalafdeling.

Aftalen kan bedst betragtes som en fusion mellem den centrale aftale og den eksisterende lokalaftale. Således respekteres centralaftalen rammer og indenfor disse, er grundelementer fra den eksisterende lokalaftale indarbejdet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at arbejdstidsaftalen tages til efterretning. 

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog arbejdstidsaftalen til efterretning.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Tilfredshedsundersøgelse anbragte børn

Sagsnr: 21-000867

Sagsfremstilling

Socialrådgivningen i Børn og Familie har i 2020 fået gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt anbragte børn og deres forældre i forhold til samarbejdet med Socialrådgivningen.

Tilfredshedsundersøgelsen tager udgangspunkt i en ”Fireårig cyklus for brugertilfredshedsundersøgelser i Ringkøbing-Skjern Kommune”. Den fireårige cyklus, som har et særligt fokus på større brugertilfredshedsundersøgelser på fagområderne, skal være med til at understøtte og sikre datadrevet ledelse overalt i organisationen.

Tilfredsheden med samarbejdet mellem Socialrådgivningen og anbragte børn og unge er ikke tidligere afdækket.

Målet med undersøgelsen har været at skabe overblik over og ny viden om de anbragte børn og unges samt forældrenes tilfredshed med samarbejdet med Socialrådgivningen. Derudover er det også et mål at skabe gode praksisser til vidensdeling blandt medarbejderne, der kan øge tilfredsheden med samarbejdet for brugerne af Socialrådgivningen.

Formålet med undersøgelsen er, med udgangspunkt i den opnåede viden, at forbedre hverdagen for brugerne af og medarbejderne i Socialrådgivningen.

Ligeledes skal undersøgelsen give mulighed for at skabe et sammenligningsgrundlag på nationalt niveau, jf. Vives undersøgelse om udsatte unges inddragelse i kommunal sagsbehandling. 

Undersøgelsen er bygget op omkring to delelementer; henholdsvis en kvantitativ tilfredshedsundersøgelse blandt alle anbragte børn og unge og deres forældre samt en uddybende kvalitativ workshop i forlængelse af den kvantitative undersøgelse med to anbragte unge for at opnå viden om forbedringsområder til Socialrådgivningen.

Leder af Socialrådgivningen vil præsentere nedslag i tilfredshedsundersøgelsen sammenholdt med Vives nationale undersøgelse af udsatte unges inddragelse i kommunernes sagsbehandling.

Leder af Socialrådgivningen vil desuden orientere om, hvordan Socialrådgivningen påtænker at arbejde med resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Bag Facaden - Årlig afrapportering 2020

Sagsnr: 20-015315

Sagsfremstilling

Bag Facaden, der tilbage i 2017 startede som et toårigt forsøgsprojekt, og som siden hen er blevet en permanent del af Børn og Families indsatser, tilbyder gratis terapeut- og psykologhjælp til unge mellem 13 og 25 år.

Børne- og Familieudvalget er løbende blevet præsenteret for årlige afrapporteringer af tilbuddet, og løbende evalueringer har konkluderet, at indsatsen indtil videre har været en succes.

Denne årlige afrapportering for 2020 er inspireret af tidligere års afrapporteringer og indeholder følgende punkter:

1. Karakteristik af de unge der henvender sig til Bag Facaden
2. Årsager til at unge henvender sig til Bag Facaden
3. De unges udbytte af Bag Facaden
4. Økonomi og antal brugere

Igen i år må Bag Facaden vurderes at være en succes målt på den oplevede brugertilfredshed. I 2020 svarede 67 % af de unge, at terapeut- og psykologbehandlingen i ”meget høj grad” eller ”høj grad” har afhjulpet den unges udfordringer, mens kun 6 % har svaret ”i mindre grad” eller ”slet ikke”.

Samtidig er hele 92 % af de unge samlet set ”meget tilfreds” eller ”tilfreds” med udbyttet af terapeut- og psykologbehandlingen. Ingen svarer, at de er ”utilfredse” eller ”meget utilfredse” med udbyttet af behandlingen.

Antallet af unge, der er opstartet et forløb i Bag Facaden i 2020, er faldet med 38 % sammenlignet med 2019. I 2019 havde 346 unge opstartet et forløb i Bag Facaden, mens der i 2020 var 216 unge, der opstartede et forløb. Faldet i antal forløb skyldes med stor sandsynlighed corona-epidemiens begrænsninger ift. afholdelse af fysiske samtaler. 

En repræsentant fra administrationen deltager i behandling af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udgifterne i Bag Facaden løb i 2020 op i 1,05 mio. kr. (udtræk fra d. 11. januar 2021), hvilket er lidt over rammen på de 1.000.000 kr. Da der kan bogføres i 2020-regnskabet helt frem til 31. januar 2021, kan udgifterne blive en lille smule højere end noteret her.

Indsatsens økonomi er vanskelig at styre, da tilbuddet er anonymt og tilmelding sker uden visitation. Som tiltag for at øge sandsynligheden for at holde budgettet inden for den økonomiske ramme blev muligheden for at tilbyde en 6. og opfølgende samtale annulleret i 2020.

Opgørelsen viser, at 2 ud af 3 unge modtager 5 samtaler, hvilket naturligvis har betydning for økonomien.  

Effektvurdering

Det vurderes på baggrund af afrapporteringen for 2020, at Bag Facaden på nuværende tidspunkt har den ønskede effekt jf. formålsbeskrivelsen.

Indstilling

På baggrund af afrapporteringen indstiller administrationen til, at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Budgetopfølgning pr. 1. januar 2021 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-024840

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 1. januar 2021 på Børne- og Familieudvalgets område. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 3,0 mio. kr.
 • Børn og Familie - mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder Budget 2021 Forventet regnskab 2021 Afvigelse
Undervisning
Specialundervisning/støtte 13.220 13.220 0
STU, FGU, EGU og KUI 29.694 26.694 -3.000
Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS 80.389 80.389 0
Fælles udgifter/indtægter 8.283 8.283 0
Dagtilbud
Dagtilbud/SFO - flere/færre børn -36.299 -36.299 0
Private tilbud - flere/færre børn 46.250 46.250 0
Dagplejen 40.752 40.752 0
Fælles udgifter/indtægter 7.717 7.717 0
Undervisning/dagtilbud
Coronaudgifter 0 0 0
Mellemkommunal - almen -43 -43 0
Befordring - special 18.803 18.803 0
Samlet resultat 208.766 205.766 -3.000

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

 • Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af færre STU-elever end forventet
 • Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på området for ungdomsuddannelse. Mindreforbruget skyldes den nye ungdomsuddannelse FGU, hvor der ikke har været så stor en elevtilgang, som forventet. Afregningen i 2021 sker ud fra indskrivningen i 2020.

Børn og Familie

Resultatet af opfølgningen skyldes følgende:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder Budget 2021 Forventet regnskab 2021 Afvigelse
Anbringelser 96.060 92.460 -3.600
Central refusionsordning SDE -6.700 -7.000 -300
Øvrige foranstaltninger 5.135 5.135 0
Forebyggende foranstaltninger 26.578 28.378 1.800
Sikrede institutioner 5.275 5.275 0
Enkeltydelser/tabt arbejdsfortj. 5.650 5.650 0
Samlet resultat 131.998 129.898 -2.100

Resultatet af opfølgningen skyldes følgende:

 • Mindreudgift på 3,6 mio. kr. som følge af færre anbringelser
 • Merindtægt på 0,3 mio. kr. fra central refusionsordning. Refusionsreglerne er ændret fra 2020 til 2021, og som følge heraf er der endnu ikke fuldt overblik over de forventede indtægter. Indtægten på 7 mio. kr. skal derfor betragtes som et minimumsbeløb.
 • Merudgift på 1,8 mio. kr. til aflastningsforanstaltninger, som følge af flere og dyrere aflastningsforanstaltninger end forventet.

Resultatet skal ses i lyset af, at der ekstraordinært er tilført 5 mio. kr. i 2021 til anbringelsesområdet.

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 1. januar 2021 4 færre anbringelser end budgetlagt.

På trods af et uændret budget i 2021 til anbringelsesområdet, er budgetgrundlaget til antallet af pladser nedsat med 5 pladser fra 2020 til 2021. Det skyldes, at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er forhøjet fra 2020 til 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

De afvigelser der er medtaget i budgetopfølgningen skal betragtes som foreløbige, og kan forventes at ændre sig i løbet af 2021. Specielt på anbringelsesområdet er opgørelsen endnu meget usikker.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetorienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-016061

Sagsfremstilling

1.
Orientering om implementering af projektet Nye veje på det specialiserede område.

2.
Forældrebetaling i dagtilbud ved dimensionering og i SFO, fritids- og klubtilbud under nedlukning.

3.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Henvendelser om sagsgange i Børn og Familie
 • Status på Corona-situationenFraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk