Referat: 23. februar 2021 kl. 08:00

Virtuelt møderum
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Trine Ørskov
 • Benjamin Morthorst
 • Svend Boye Thomsen
 • Hanne Simonsen
 • Bjarne Svendsen
 • Helge Albertsen
 • Jørgen Rabjerg

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Normeringsløft på dagtilbudsområdet - genbehandling

Sagsnr: 20-004989

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget behandlede på sit møde den 26. januar 2021 sagen om normeringsløft på dagtilbudsområdet. Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på yderligere udredning. 

Til indfasning af minimumsnormeringer for vuggestuebørn og børnehavebørn i kommunale og selvejende dagtilbud, blev der på finansloven for 2020 afsat 500 mio. kr. Heraf blev der afsat 4,7 mio. kr. til Ringkøbing-Skjern Kommune.

I forlængelse af denne aftale, har et flertal i folketinget den 5. december 2020 indgået en aftale om en model for lovbundne minimumsnormeringer i dagtilbud fra 2024.

Den nye aftale af 5. december 2020 består af ti initiativer:

Styrkede normeringer i indfasningsårene

I indfasningsårene 2021 - 2023 afsættes der en statslig pulje, som fordeles til kommunerne ud fra antallet af 0 - 5 årige børn. Midlerne skal gå til kommunale og selvejende dagtilbud samt privatinstitutioner og puljeordninger. Det sidste er nyt i forhold til 2020-midlerne. Privatinstitutioner vil alene modtage tilskud indirekte via reglerne for tilskud til privatinstitutioner. Kommunerne skal godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber.

Regeringen vil søge at indgå aftale med KL om årligt at følge udviklingen i normeringerne og den uddannelsesmæssige fordeling i de enkelte kommuner fra 2021 og frem mod lovkravet i 2024.

Tilpasningspulje der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi

Til den tredjedel af kommunerne, der er svagest stillet socioøkonomisk, og som i 2018 ikke lever op til minimumsnormeringer, afsættes der en tilpasningspulje på 45 mio. kr. i 2022 og 55 mio. kr. i 2023. Denne pulje supplerer de øvrige midler.

Lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024

Aftalepartierne er enige om, at der skal vedtages en lov i 2020/2021, der indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Forventningen er, at der stilles krav om, at der som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsen sker på kommuneniveau, og følger opgørelsesmetoden fra den aktuelle normeringsstatistik fra Danmarks Statistik. Opgørelserne fra Danmarks Statistik de seneste 5 år er vedlagt som bilag.

Normeringen følger barnets alder

Forud for lovgivningsprocessen skal det drøftes med KL, hvordan økonomien bag minimumsnormering knytter sig til henholdsvis alder og lederandel. Dette med henblik på at understøtte, at normeringerne følger barnets alder, således at kommunerne prioriterer en bedre normering, hvis børnene rykkes op i børnehave, før de er fyldt tre år.

Udvidet dagtilbudsportal: Øget gennemsigtighed på institutionsniveau

Det skal fremadrettet være nemt og enkelt for forældre, kommuner og andre interesserede at få indblik i centrale kvalitetsindikatorer for det enkelte dagtilbud. Det er derfor aftalt, at dagtilbudsportalen udvides og forbedres, så flere centrale informationer gøres tilgængelige. For eksempel omkring normeringer og uddannelsesdækning. Aftalepartierne opfordrer til, at kommunerne arbejder henimod, at forældre får et lokalt indblik i den "praktiske oplevede normering" i de enkelte dagtilbud. Til understøttelse af dette bliver der udviklet et konkret redskab til kommunerne, som tager udgangspunkt i kommunale opgørelser af blandt andet det pædagogiske personales tid med børnene, ledernes rolle i hverdagen, sygefravær og øvrige særlige lokale hensyn.

Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner og nye regler for private pasningsordninger

Aftalepartierne er enige om, at der ikke skal kunne trækkes overskud ud i privatinstitutioner på daginstitutionsområdet. Nyoprettede privatinstitutioner skal derfor organiseres som selvejende institutioner. For eksisterende privatinstitutioner skal der udarbejdes en model, der sikrer, at der ikke kan trækkes overskud ud.

Endvidere ønskes det, at reglerne for private pasningsordninger i højere grad skal følge de regler, som gælder for dagplejen, hvad angår antallet af børn pr. privat passer. Derfor fastsættes der et loft over, hvor mange børn der må tilknyttes nyoprettede private pasningsordninger på 4 børn.

Uddannet pædagogisk personale

Der afsættes en opkvalificeringspulje på 100 mio. kr. i 2023 og 200 mio. kr. i 2024-2030. For at få andel i midlerne skal den enkelte kommune fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på mindst 85% eller en plan for at forbedre uddannelsesdækningen med mindst 10%-point. Såfremt alle kommuner ikke kan tilgodeses, vil kommuner med lavest uddannelsesdækning blive prioriteret i fordelingen af midlerne. Puljen kan anvendes til uddannelsesudgifter, vikardækning m.m.

Mere fleksibel meritpædagoguddannelse

Adgangen til meritpædagoguddannelsen skal gøres mere fleksibel. Det er aftalt, at adgangskravet til uddannelsen nedsættes fra fem til to års relevant erhvervserfaring eventuelt kombineret med alderskrav.

Styrket tilsyn

Aftalepartierne er enige om at styrke tilsynet på dagtilbudsområdet, herunder både det pædagogiske tilsyn og tilsynet med de fysiske rammer for børnenes hverdag. Der skal fastsættes tydelige lovkrav med minimumsstandarder til det kommunale tilsyn, herunder at der sikres uvildighed i tilsynet, at der i tilsynet indgår observationer, at der over tid foretages uanmeldte og anmeldte besøg, at forældrebestyrelserne inddrages aktivt i tilsynet, og at der sker en effektiv opfølgning. Tilsynsrapporterne skal offentliggøres.

Herudover etableres der et statslig rejsehold, som af egen drift eller efter ønske fra kommuner og dagtilbud kan bistå det kommunale tilsyn.

Sammenlægning og videreførelse af puljer til sociale normeringer

Det er aftalt, at de to tidligere statslige puljer til sociale normeringer på i alt 327 mio. kr. årligt fra 2023 sammenlægges og videreføres. Midlerne udmøntes samlet til dagtilbuddene på baggrund af en opgørelse af de indskrevne børns socioøkonomiske baggrund.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ud fra aftalen af 5. december 2020 er den samlede statslige ramme til finansiering af de 10 initiativer følgende:

Hele 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Statslige midler - samlet beløb

799.000

999.000

1.399.000

1.791.000

RKSK's andel - anslået 0,88%

7.067

8.836

12.374

15.841

Beløbene i 2022 og fremefter er foreløbige tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. De kan ændres i forbindelse med de kommende års finanslovsforhandlinger. Ringkøbing-Skjern Kommune's andel af de statslige puljer i 2022 og fremefter kan herudover ændrer sig, hvis Ringkøbing-Skjern Kommune's andel af 0 - 5 årige ændrer sig i forhold til 2021.

Puljemidlerne på 7.067.000 kr. i 2021 har til formål at gøre det muligt for kommuner og dagtilbud at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer, og som vil være gældende fra 2024. 

Modsat puljetildelingen i 2020 vil puljemidlerne i 2021 skulle indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Det betyder, at tilskuddet skal indgå i kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Tilskuddet indgår derfor ligeledes i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner, som dermed også får mulighed for at styrke deres normeringer. 

Det betyder, at kommunen skal beslutte, om taksterne skal genberegnes for 2021, eller om puljemidlerne skal udmøntes uden takststigninger. Hvis taksterne skal fastholdes på det nuværende niveau, skal forældrebetalingsandelen nedsættes fra de nuværende 22% for en vuggestueplads og 25% for en børnehaveplads. Det giver følgende 2 scenarier:

Scenarie 1

Scenarie 2

Vgst.

Bhv.

Vgst.

Bhv.

Ekstra normering til kommunale dagtilbud

0,6 t./barn

0,3 t./barn

0,5 t./barn

0,26 t./barn

Forældrebetalingsandel

22,00%

25,00%

21,15%

24,15%

Ekstra lønsum

6.845.000

5.880.000

Forældrebetaling fra 1. august 2021

-800.000

0

Ekstratilskud til private institutioner

1.107.000

1.237.000

I alt

7.152.000

7.117.000

Ekstranormeringen fra puljemidlerne var i 2020 0,5 t. pr. vuggestuebarn og 0,25 t. pr. børnehavebarn. I 2020 var privatinstitutioner ikke omfattet af tilskuddet, og midlerne blev ikke indregnet i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen.

De økonomiske konsekvenser pr. dagtilbud er vedlagt som bilag.

Takststigningerne i scenarie 1 vil være:

Nuværende takster 2021

50 timer

30 timer

Vuggestue

3.016

2.111

Børnehave

1.852

1.204

Ny takster gældende pr. 1. juni 2021

Vuggestue

3.153

2.207

Børnehave

1.929

1.254

Stigning pr. 1. juni 2021

Vuggestue

137

96

Børnehave

77

50

Takststigninger i løbet af budgetåret skal ske med 3 måneders varsel fra Byrådet har godkendt de nye takster. Det er grunden til, at stigningerne først kan effektueres pr. 1. august 2021.

Børne- og Undervisningsministeriet har i bevillingsbrevet af 20. januar 2021 præciseret, at der med puljen for 2021 ikke stilles krav om, at tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter på dagtilbudsområdet. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning:

 1. om puljemidlerne skal fordeles efter scenarie 1 med en stigning i forældrebetalingstaksten, eller
 2. scenarie 2 uden en stigning i forældrebetalingstaksten.

Beslutningen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse. 

Bilag Beslutning

Et flertal i Børne- og Familieudvalget besluttede at fordele puljemidlerne efter scenarie 1 med en stigning i forældretaksterne.

Bjarne Svendsen og Svend Boye Thomsen ønsker at fordele midlerne efter scenarie 2 uden en stigning i forældretaksterne.

 

Kopier link til punktet  -   Print

3: Børnetal pr. 1. januar 2021

Sagsnr: 21-001100

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer hvert år Børne- og Familieudvalget om udviklingen i børnetallet for 0 - 15 årige. Orienteringen tager udgangspunkt i de faktiske børnetal pr. årgang, som de så ud pr. 1. januar 2021. 

For hele Ringkøbing-Skjern Kommune ser børnetallene pr. årgang således ud:

Som det fremgår af oversigten er årgangsstørrelserne faldende fra 2004 til 2012. Herefter har børnetallet stabiliseret sig på omkring 550 børn pr. årgang, dog med en faldende tendens de sidste 4 år. 

På kommuneplan vil en fremskrivning af tallene i løbet af de næste 3 år give følgende resultat indenfor forskellige alderskategorier:

Alder

Pr. 1.1.2021

Pr. 1.1.2024

Difference

Procentvis

3-5 årige

1.792

1.584

-208

-12%

6-12 årige

4.362

4.100

-262

-6%

13-15 årige

2.259

2.054

-205

-9%

Hvis tallene for skolebørnene fremskrives til 2027:

Alder

Pr. 1.1.2021

Pr. 1.1.2027

Difference

Procentvis

6-12 årige

4.362

3.962

-400

-9%

13-15 årige

2.259

1.722

-537

-24%

6-15 årige

6.621

5.684

-937

-14%

Tallene på kommuneplan dækker over store forskelle i de enkelte skoledistrikter. Der henvises til vedlagte bilag. 

Det skal understreges, at oversigterne ikke er et udtryk for en prognose, men at der er tale om en fremskrivning af de faktiske børnetal. pr. 1. januar 2021.

Historisk har der i Ringkøbing-Skjern Kommune været en nettotilflytning af både 0 - 5 årige og 6 - 15 årige. Udviklingen har dog ændret sig i de seneste to år jævnfør nedenstående graf:

I løbet af foråret 2021 bliver kommunens befolkningsprognose genberegnet, og på baggrund af denne, udarbejdes der en ny elevtalsprognose for skoleåret 2021/2022 og de kommende 10 år. 

Børne- og Familieudvalget vil på mødet i juni måned blive orienteret om udviklingen i befolkningsprognosen med fokus på 0 - 15 årige pr. skoledistrikt og elevtalsprognosen. 

Herudover orienterer administrationen om, at andelen af tosprogede børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune er stigende. Jævnfør tal fra Danmarks Statistik er andelen og udviklingen i antallet af 0 - 19 årige med et andet statsborgerskab end dansk følgende:

4. kvt. 2016

4. kvt. 2017

4. kvt. 2018

4. kvt. 2019

4. kvt. 2020

Heraf Østlande*

Heraf Syrien

Heraf Øvrige lande

0 - 4 årige

14%

15%

17%

18%

18%

12%

3%

3%

5 - 9 årige

9%

10%

11%

12%

13%

8%

2%

3%

10 - 14 årige

6%

6%

7%

7%

8%

3%

2%

3%

15 - 19 årige

5%

6%

6%

6%

6%

1%

1%

4%

0 - 19 årige

8%

9%

10%

10%

11%

6%

2%

3%

*Polen, Rumænien, Ukraine, Letland og Litauen
Kilde: Danmarks Statistik

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Den forventede udvikling i antallet af 0 - 15 årige er indregnet i budgetterne for 2021 og overslagsårene via demografireguleringerne. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 er der indregnet følgende korrektioner af Børne- og Familieudvalgets budgetramme. Korrektionerne skal ses i forhold til budgetrammen for 2020:

Hele 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Undervisning

-8.178

-15.088

-20.050

-24.300

Dagtilbud

-2.932

-3.312

-5.134

-5.811

I alt

-11.110

-18.400

-25.184

-30.111

Demografireguleringen bliver genberegnet hvert år ud fra den nye befolkningsprognose. Ændringerne bliver indarbejdet i budgetrammerne i forbindelse med Byrådets budgetkonference i august måned. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nøgletal for udvalgte områder inden for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 21-001624

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening (KL) har i januar måned udsendt en publikation, hvor en række af de væsentligste nøgletal inden for det kommunale område er oplistet. Nøgletallene er baseret på de senest tilgængelige data fra regnskab 2019. Der, hvor det er muligt, er nøgletallene lavet på baggrund af data fra det fælleskommunale ledelsesinformationssystem, FLIS. 

Administrationen har udarbejdet følgende oversigt over nøgletallene fra publikationen, som omhandler Børne- og Familieudvalgets område:

Dagtilbudsområdet

RKSK

Herning

Ikast-Brande

Varde

Holstebro

Normering pr. 0 - 2 årige*

3,1

3,4

3,2

3,1

3,4

Normering pr. 3 - 5 årige*

5,9

6,6

6,4

6,3

6,3

Nettodriftsudgift pr. 0 - 5 årig

66.243

68.698

72.778

64.930

70.409

Fravær i fuldtidsstillinger pr. år

10,3

11,6

14,0

11,9

14,3

Pædagogandel ex. Ledelse**

52%

52%

57%

63%

62%

* Opgørelser er fra Danmarks Statistik.

**Oversigt over de økonomiske konsekvenser ved ændringer i pædagogandelen i ressource tildelingen er vedlagt som bilag. 

52% af de ansatte i dagtilbuddene er uddannet pædagoger eks. ledertimer. I de resterende 48 % er der ansat pædagogiske assistenter samt medhjælper. Regeringens målsætning med minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet er dels en bedre normering og dels at øge andelen af uddannet personale til 85 % (heri indregnes pædagoger og pædagogiske assistenter).

Der afsættes en pulje på 100 mio. kr. i 2023 og 200 mio. kr. i 2024 – 2030 og for at få del i disse midler, skal kommunen fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på mindst 85% eller en forbedring af uddannelsesdækning med mindst 10%.

Undervisningsområdet

RKSK

Herning

Ikast-Brande

Varde

Holstebro

Andelen af 7-årige ved skolestart

10,5%

8,7%

9,1%

5,3%

6,5%

Nettodriftsudgift pr. elev*

78.744

71.294

75.954

77.904

71.435

Fravær i fuldtidsstillinger pr. år

4,2

3,6

4,1

3,7

4,1

Segregeringsgrad 2019/2020

5,0% 

4,3% 

4,9% 

4,0% 

4,4% 

Udvikling i segregeringsgrad 18-19**

0,18

-0,05

0,03

0,07

1,16

Afgangskarakter 2019/2020

7,3

7,3

6,7

6,9

7,2

Mindst 2 i dansk og matematik

98,7%

96,8%

92,9%

94,8%

95,2%

Andel på ungdomsudd. efter 15 md.

88,1%

89,0%

87,6%

88,6%

86,3%

*Nøgletallet er inklusiv udgifter til befordring, PPR og specialundervisning. Der gøres opmærksom på, at nøgletallet her, er opgjort pr. elev (almen- og specialelever), og ikke pr. 6 - 16 årige, som eksempelvis ECO-nøgletallene. Det betyder, at nøgletallet hverken siger noget om udgiften til almen- eller specialområdet, men beskriver gennemsnitsudgiften til alle elever i kommunen. 

**Udtrykt i procent-point

Nøgletallene viser en stigning af antallet af elever, der segregeres med 0,18% fra 2018 til 2019.

Med projektet om Nye veje er der et fornyet fokus på at udvikle mellemformer og bredere læringsfællesskaber med henblik på, at flere børn og unge end i dag kan undervises i eller så tæt på almenområdet som muligt.

Projektet Nye Veje giver mulighed for forskellige greb til at understøtte arbejdet med en bedre inklusionsindsats. Distriktsorganiseringen er en ny ramme for sparring, samarbejde og udvikling (organisatorisk læring) i ledelsesfællesskabet, dagtilbud og skoler imellem, mellem det almene og det specialiserede område. Et styrket samarbejde mellem Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie, - i første omgang særligt PPR - med fokus på en mere forebyggende indsats. Et delvist decentraliseret budget til betalingen af pladser til de specialiserede tilbud.

Udsatte børn og unge

RKSK

Herning

Ikast-Brande

Varde

Holstebro

Udvikling i nettodriftsudgift 18-19

1,4%

-6,5%

-3,3%

4,5%

-1,0%

Nettodriftsudgifter pr. 0 - 22 årige*

7.199

4.378

4.279

4.513

6.258

Andel af udgifter til forebyggelse

33%

42%

44%

53%

39%

Andel anbragt i døgninstitution

26%

21%

-

16%

23%

Udvikling i antal underretninger 18-19

9%

-3%

12%

31%

0%

*Nettodriftsudgiften i RKSK skal ses i lyset af, at nøgletallene er fra regnskabstal 2019, hvor antallet af anbringelser toppede. Den gennemsnitlige antal anbringelser i 2019 var 151 unge mod 141 i 2020. Antallet af anbringelser primo 2021 ligger på 134.

Oversigterne fra publikationen fra hvert fagområde vedlægges som bilag.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Belægningssituationen i Dagplejen, dagtilbud og skolefritidsordninger 2020

Sagsnr: 20-001979

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget ønsker at få en årlig orientering om belægningssituationen i Dagplejen, dagtilbud og skolefritidsordninger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I forhold til de prognoser Pladsanvisningen har udarbejdet er der flere steder, der har været en højere indskrivning end forventet, dette især i forhold til vuggestue- og børnehavebørn mens der har været en mindre indskrivning end forventet, når det drejer sig om skolebørn.

Dagplejen, vuggestueafdelinger og privat pasningsordning

 

Primo 2020

Ultimo 2020

Difference

Dagplejen

456

420

-36

Privat pasningsordning

200

193

-7

Antallet af børn i Dagplejen og i private pasningsordninger er faldet i løbet af 2020.

Antallet af vuggestuebørn er uændret.

Pasning af egne børn

 

2020

Udbetalt tilskud

1.562.000 kr.

Antal familier

59

Gennemsnit antal børn pr. md.

28

Kommunale dagtilbud

Normeringen i dagtilbuddene er beregnet som en gennemsnitlig årsnormering. Normeringen er udarbejdet ud fra en beslutning om, at børn overflyttes til børnehave den 1. i den måned de fylder 2 år plus 10 måneder. Afvigelser i den gennemsnitlige årsnormering på mere end +/- 1 barn afregnes ved året udgang.

 

2019

2020

Mindre indskrivning

8

9

Større indskrivning

13

17

Gennemsnit - årsnormering inden for bagatelgrænsen +/-1 barn

(Ingen afregning)

9

2

Afregning fra dagtilbud pr. 31.12.

564.000 kr.

 

Afregning til dagtilbud pr. 31.12

 

1.061.000 kr.

Dagtilbuddene i Ringkøbing er afregnet samlet til Ringkøbing Dagtilbud. Alkjær Børneunivers, Vasegården og Rindum Børnehus i forhold til årets 7 første måneder og Ringkøbing Dagtilbud i forhold til årets sidste 5 måneder af 2020.

Privatinstitutioner

Primo 2020

Ultimo 2020

Difference

Vuggestuealder

91

100

+9

Børnehavealder

379

354

-25

Skolealder

180

177

-3

Børnetallet i privatinstitutionerne er faldet i forhold til børn i børnehave- og skolealderen, mens det er steget i forhold til børn i vuggestuealder. 

Skolefritidsordninger

Normeringen i skolefritidsordningerne er beregnet som en gennemsnitlig årsnormering. Normeringen er udarbejdet ud fra en beslutning om, at børn overflyttes fra børnehave til skolefritidsordning pr. 1. august , bortset fra Hvide Sande, hvor børn overflyttes pr. 1. juni, og at børn udmeldes den 31. juli, det år de skal i 4. klasse.

Afvigelser i den gennemsnitlige årsnormering på mere end +/- 3 børn afregnes ved årets udgang.

2019

2020

Mindre indskrivning

5

3

Større indskrivning

2

5

Gennemsnit – årsnormering inden for bagatelgrænsen +/-3 børn

(Ingen afregning)

11

8

Opfylder ikke minimumsnormeringen på 59 børn*)

(Ingen afregning)

5

7

Afregning tilSFO’erpr. 31.12.

468.000 kr.

10.000 kr.

*) Holmsland Skole, Lem Stationsskole, Fjelstervang Skole, Rækker Mølle Skolen, Bork Skole, Amagerskolen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der fremover ikke er behov for denne årlige beretning.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2021 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-024840

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2021 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 0,6 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 3,0 mio.kr.
 • Børn og Familie - mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder

Forbrug pr. januar måned

Budget 2021

Forventet regnskab 2021

Afvigelse

Afvigelse sidste måned

Undervisning

Specialundervisning/støtte

284

13.720

13.720

0

0

STU, FGU, EGU og KUI

1.207

29.694

26.694

-3.000

-3.000

Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS

0

80.389

80.389

0

0

Fælles udgifter/indtægter

-4.069

4.210

4.210

0

0

Dagtilbud

Dagtilbud/SFO - flere/færre børn

-3.346

-36.410

-36.410

0

0

Private tilbud - flere/færre børn

3.733

46.250

46.250

0

0

Dagplejen

2.801

40.828

40.828

0

0

Fælles udgifter/indtægter

-118

7.677

7.677

0

0

Undervisning/dagtilbud

Coronaudgifter

18

0

0

0

0

Mellemkommunal - almen

-11

-43

-43

0

0

Befordring - special

21

18.803

18.803

0

0

Samlet resultat

520

205.118

202.118

-3.000

-3.000

Resultatet er det samme som ved forrige budgetopfølgning.

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder

Forbrug pr. januar måned

Budget 2021

Forventet regnskab 2021

Afvigelse

Afvigelse sidste måned

Anbringelser

5.960

96.060

91.860

-4.200

-3.600

Central refusionsordning SDE

-558

-6.700

-7.000

-300

-300

Øvrige foranstaltninger

72

5.135

5.135

0

0

Forebyggende foranstaltninger

1.047

26.578

28.378

1.800

1.800

Sikrede institutioner

0

5.275

5.275

0

0

Enkeltydelser/tabt arbejdsfortj.

501

5.650

5.650

0

0

Samlet resultat

7.022

131.998

129.298

-2.700

-2.100

Resultatet er en forbedring med 0,6 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Ændringen skyldes færre anbringelser end tidligere forventet.

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 31. januar 2021 5 færre anbringelser end planlagt. Sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 8.000 kr. højere pr. anbringelse end budgetlagt giver det et forventet mindreforbrug til anbringelserne på 4,2 mio. kr. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-016061

Sagsfremstilling

1.
Orientering om implementering af projektet Nye veje på det specialiserede område

2.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Corona-situationen på området 
 • Status på kultur-/naturbus

Kopier link til punktet  -   Print

8: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk