Referat: 23. marts 2021 kl. 08:00

Virtuelt møderum
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Bjarne Svendsen
 • Benjamin Morthorst
 • Trine Ørskov
 • Helge Albertsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Svend Boye Thomsen
 • Hanne Simonsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Evaluering af projektet: Nye veje på det specialiserede område

Sagsnr: 17-040676

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget skal godkende retningslinjer for en evaluering af projektet "Nye veje på det specialiserede område".

I forbindelse med byrådets godkendelse af projektet "Nye veje på det specialiserede område" blev det besluttet, at de foreslåede tiltag - herunder distriktsmodellen - skal evalueres i foråret 2022 efter retningslinjer fastsat af Børne- og Familieudvalget.

Administrationen anbefaler, at evalueringen gennemføres af Viden & Strategi med særligt fokus på, om målene med projektet er nået - herunder ikke mindst de ønskede effekter i forhold til inklusion af flere elever end i dag med støtte i almenområdet, overholdelse af budgettet og øget faglig progression for eleverne på det specialiserede område. Viden & Strategis forslag til projektbeskrivelse er vedlagt som bilag til punktet.

I foråret 2022 vil de gennemførte tiltag have haft forholdsvis kort tid at virke i. Det anbefales derfor, at der gennemføres en ny effektmåling på et senere tidspunkt. I projektbeskrivelsen fra Viden & Strategi anbefales det desuden, at det nærmere undersøges, hvordan de forskellige tiltag har bidraget til at nå målene. 

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet og der vil på mødet blive givet et oplæg på ca. 10 minutter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender projektbeskrivelsen fra Viden & Strategi som grundlag for evalueringen.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte indstillingen. Der ønskes desuden en evaluering, der inddrager forældreperspektivet.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Organisering af omsorgstandplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 20-013669

Sagsfremstilling

Målgruppe og nuværende organisering.

Målgruppen for omsorgstandpleje er borgere, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Der er pt. (tal fra efteråret 2020) 267 aktive visiterede borgere i omsorgstandplejen, hvoraf 174 behandles af den kommunale tandpleje, mens resten behandles i privat regi via retten til frit valg.
Medarbejdere fra de kommunale klinikker har mulighed for at foretage en del undersøgelser og behandlinger i borgerens eget hjem eller evt. i et egnet lokale på et ældrecenter, mens behandling hos privatpraktiserende tandlæge udelukkende foregår på tandklinikken.

Visitation til omsorgstandplejen sker via Myndighedsafdelingen i Sundhed og Omsorg og ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Visitator har mulighed for at konsultere den kommunale overtandlæge i forhold til alle faglige vurderinger.

Det koster årligt borgeren 540 kr. af være tilmeldt omsorgstandplejen uanset behandlingsbehov og behandlingssted.

Udfordringer med den nuværende organisering.

Omsorgstandplejen har med den nuværende organisering en række udfordringer i form af:

 • en utilstrækkelig personalenormering i den kommunale tandpleje til at sikre borgerne tilstrækkelig og rettidig behandling
 • en vanskelig rekrutteringssituation i den kommunale tandpleje
 • utilstrækkelige fysiske rammer og dermed utilfredsstillende arbejdsvilkår for personalet i den kommunale tandpleje

Udfordringerne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Løsningsmuligheder.

Der kan umiddelbart peges på to løsningsmuligheder i forhold til de beskrevne udfordringer.

Den ene vil være, at man øger personalenormeringen til den kommunale tandpleje og samtidigt investerer i indretningen af en handicapvenlig tandklinik. Disse tiltag vil dog ikke løse rekrutteringsudfordringen og dermed manglen på personalekapacitet til opgaven, og løsningen vurderes derfor ikke at være egnet.

Den anden mulige løsning er at indgå kontrakt med en privat leverandør af omsorgstandpleje. Administrationen har undersøgt denne mulighed nærmere.
Det årlige budget til omsorgstandpleje er ikke af en sådan størrelse, at opgaven skal i udbud, hvorfor der i stedet kan forhandles direkte med relevante leverandører på markedet.
Der findes på landsplan en enkelt privat leverandør, som har en mobilklinik, som man kører ud med til f.eks. ældrecentre, men som også leverer tandplejen i borgers eget hjem. Den enkelte visiterede borger vil fortsat have ret til frit valg af anden tandlæge, som tilknyttet ordningen.
Administrationen har haft kontakt til andre kommuner, som har aftale med den pågældende leverandør, og alle har udtrykt tilfredshed med samarbejdet. Kommunerne afregner med et fast beløb pr. visiteret borger pr. år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Omsorgstandpleje er reguleret via Sundhedslovens §§ 131 og 132, Tandplejebekendtgørelsen (BEK 1077 af 30. juni 2020) samt Sundhedsstyrelsens vejledning: Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje (Vejl. nr. 9660 af 29. september 2020).

Økonomi

Det kommunale budget til omsorgstandpleje er placeret i Sundhed og Omsorg og er i 2021 på 1.195.000 kr. 

Regnskab 2018 viste et overskud på 42.000 kr., 2019 viste et overskud på 50.000 kr., mens regnskabet for 2020 viser et overskud på 76.000 kr. 
Der er i 2018, 2019 og 2020 tilført DUT-midler på 100.000 kr. pr. år til en øget indsats for at forbedre tandsundheden for de svageste ældre - herunder mundplejeplaner for alle borgere i omsorgstandplejen. DUT-midlerne er udløbet med udgangen af 2020. De ekstra DUT-midler har reelt været anvendt til at finansiere den almindelige omsorgstandpleje de tre år, idet der ikke har været ansat ekstra personaleressourcer til den øgede indsats til forbedring af tandsundheden.
Fra 2021 må der derfor forventes et underskud på regnskabet.

Administrationen har ikke lavet beregninger på, hvad den fremadrettede kommunale udgift vil være, hvis omsorgstandplejen beholdes i kommunalt regi. Dette skyldes, som beskrevet ovenfor, at selv om der afsættes midler til en øget personalenormering og investeres anlægsmidler til en handicapvenlig tandplejeklinik, vil rekrutteringsudfordringen fortsat være en væsentlig udfordring i den kommunale tandpleje. Derudover vurderes udgiften til etablering af en ny klinik ikke at stå i rimeligt forhold til antallet af borgere i omsorgstandplejen.

Til gengæld har der kunnet laves beregninger på økonomien ved indgåelse af kontrakt med privat leverandør med udgangspunkt i de priser, som den leverandør, der umiddelbart er kendskab til, har fremsendt.
Med en forudsætning om, at alle borgere, som i dag modtager omsorgstandpleje fra den kommunale tandpleje, overgår til privat leverandør, mens de øvrige forbliver i behandling ved en privatpraktiserende tandlæge, må der forventes et årligt merforbrug på omkring 120.000 kr. Det første år forventes et merforbrug på 150.000 kr. pga. kontraktopstart.

Uanset hvilken model, der vælges, må der forventes et stigende antal borgere i omsorgstandpleje i de kommende år som følge af den demografiske udvikling med flere ældre borgere. Der vil derfor med fordel kunne indbygges en budgetforøgelse f.eks. hvert 4. år for at imødegå en forventet merudgift.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • Social- og Sundhedsudvalget godkender igangsættelsen af arbejdet hen imod kontraktindgåelse med privat leverandør af omsorgstandpleje - herunder formulering af krav og kriterier for samarbejdet med privat leverandør samt endelig afdækning af, om der findes andre private leverandører på markedet,
 • sagen sendes til kommentering i Børne- og Familieudvalget, som den kommunale tandpleje hører under,
 • Social- og Sundhedsudvalget får sagen til endelig godkendelse forud for indgåelse af kontrakt,
 • der udarbejdes en budgetsag til budget 2022 med henblik på finansiering af det forventede merforbrug på omsorgstandplejen i de kommende år


Social- og Sundhedsudvalget 24-02-2021
Administrationens indstilling blev godkendt.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget bakker op om Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

4: SF ønsker en henvendelse til regeringen med henblik på fritagelse for nationale test som følge af corona-situationen

Sagsnr: 21-005380

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om der skal rettes en henvendelse til regeringen med henblik på fritagelse for nationale test som følge af corona-situationen.

Jørgen Rabjerg, SF, har ønsket, at der sendes en anmodning til regeringen om fritagelse for nationale test.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet skal de obligatoriske nationale test gennemføres i perioden 1. marts til og med 11. juni 2021.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved behandling af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 742 om obligatoriske test i folkeskolen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Bilag Beslutning

Et flertal bestående af Hanne Simonsen, Jørgen Rabjerg, Benjamin Morthorst og Svend Boye Thomsen besluttede, at der sendes en anmodning til regeringen om, at den enkelte skoleleder kan træffe beslutning om fritagelse for nationale test. 

Trine Ørskov, Helge Albertsen og Bjarne Svendsen ønsker ikke at rette henvendelse til regeringen.


Kopier link til punktet  -   Print

5: Etablering af vuggestueafdeling i børnehaven Lærkereden i Rækker Mølle

Sagsnr: 19-014876

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2021 er optaget et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til etablering af en vuggestueafdeling i Lærkereden. Børne- og Familieudvalget skal stilling til, om Byrådet skal anbefales at give en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet.

Børne- og Familieudvalget besluttede i 2020 at fremsende et forslag om oprettelse af en vuggestueafdeling i Lærkereden på baggrund af en ansøgning fra børnehavens forældrebestyrelse.

Som følge af nedgang i børnetallet er der i dag kun 4 dagplejere i Rækker Mølle Skolens pasningsdistrikt. Igennem længere tid har der derfor været udfordringer med at sikre et tilstrækkeligt udbud af dagplejepladser i pasningsdistriktet. Det gælder i særlig grad pladser til børn, der skal i gæstedagpleje. Gennem oprettelse af en vuggestueafdeling vil det være muligt at sikre et stabilt udbud af pasningsmuligheder for børn i alderen 0 - 2 år.

Oprettelse af en vuggestueafdeling i tilknytning til Lærkereden vil betyde, at dagplejen nedlægges i Rækker Mølle Skolens distrikt.

Ejendomscentret har vurderet, at det er muligt at etablere en vuggestueafdeling med 12 pladser som en integreret løsning ved at tilbygge ca. 110 m² og renovere ca. 85 m² i de eksisterende lokaler for en samlet udgift på knap 3,5 mio. kr. Byggeriet forventes at være afsluttet medio 2022.

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der er afsat 125.000 kr. i budgettet for 2022 og fremefter til finansiering af merudgiften ved oprettelse af 12 vuggestuepladser i stedet for 12 dagplejepladser. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Kapacitetsproblemer i Hemmet Børnehus, Holmsland Børnehus og Ådum Børneunivers

Sagsnr: 19-012395

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget skal godkende, at anlægsbevillingen til løsning af kapacitetsproblemerne i de tre daginstitutioner fordeles på grundlag af en ny vurdering af udgiftsbehovet.

På anlægsbudgettet er optaget et samlet rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. til løsning af kapacitetsproblemer i Hemmet Børnehus, Holmsland Børnehus og Ådum Børneunivers. 

Den 31. marts 2020 gav Byrådet en samlet anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet. Anlægsbevillingen skulle dække anslåede udgifter på 1,9 mio. kr. til projektet i Hemmet, 0,3 mio. kr. til projektet i Ådum og 0,5 mio. kr. til forundersøgelser i Kloster med henblik på udbygning af Holmsland Børnehus.

Efterfølgende blev Holmsland Børnehus udsat for en omfattende vandskade, og Byrådet har den 19. maj 2020 givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til midlertidige foranstaltninger finansieret af det resterende rådighedsbeløb. Ved budgetgodkendelsen i oktober 2020 blev afsat 18 mio. kr. i 2022 til bygning af en ny daginstitution i Kloster til erstatning for Holmsland Børnehus.

Ultimo februar 2021 er der følgende status på anlægsprojekterne:

 • Hemmet Børnehus. Anlægsarbejdet er endnu ikke sat i gang, men på baggrund af undersøgelser af brandsikkerheden og nye vurderinger af indretningen og behovet for rådgiverydelser anslås det nu, at udgifterne til en god løsning vil beløbe sig til 2,5 mio. kr. 
 • Ådum Børneunivers. I stedet for en løsning, hvor der inddrages et lokale på første sal, arbejdes der nu på en løsning, hvor der i stedet inddrages et klasselokale. Det forventes nu at være muligt at gennemføre projektet for 0,2 mio. kr.
 • Holmsland Børnehus. Børnehuset er i dag genhuset i lokaler på Holmsland Skole. I forbindelse med genhusningen er anlægsbevillingen på 2 mio. kr. brugt - heraf ca. 1 mio. kr. på indretning af tidligere SFO-lokaler til børnehaven og ca. 1 mio. kr. på en ny legeplads. Da Byrådet har besluttet at bygge en helt ny daginstitution i Kloster, er der ikke gennemført undersøgelser af mulighederne for at udbygge den gamle institution.

De sparede midler til forundersøgelser i Kloster og et lidt lavere overslag over udgifterne i Ådum medfører, at kapacitetsudvidelsen i både Ådum og Hemmet kan gennemføres inden for rammerne af den oprindelige anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. 

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der kan arbejdes videre med løsning af kapacitetsproblemerne i Ådum og Hemmet, og at de samlede udgifter i forbindelse hermed skal finansieres af anlægsbevillingen på 2,7 mio. kr.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Eventuel tilbygning af vuggestueafdeling ved ny daginstitution i Videbæk

Sagsnr: 19-030628

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet er afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2021 og et rådighedsbeløb på 15,546 mio. kr. i 2022 til etablering af en ny daginstitution i Videbæk, som skal erstatte Solstrålen. Der skal tages stilling til,

 • om projektet skal indeholde en vuggestueafdeling med 12 pladser, og
 • om der skal gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til grundkøb, forundersøgelser mv., 

Solstrålen er en daginstitution med en gennemsnitlig normering på 60 børnehavebørn. Da Børne- og Familieudvalget fremsendte anlægsforslag til byrådets budgetseminar i 2020, ønskede man at få afsat så stort et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet, at projektet også kunne indeholde en vuggestueafdeling. Der er imidlertid endnu ikke taget politisk stilling til, om der skal etableres flere vuggestuepladser i Videbæk.

Udgifterne til et erstatningsbyggeri for Solstrålen inklusiv en vuggestueafdeling med 12 pladser skønnes at udgøre ca. 17,5 mio. kr. Gennemføres projektet uden en vuggestueafdeling udgør de forventede anlægsudgifter ca. 16,5 mio. kr.

Et skøn over det fremtidige behov for vuggestuepladser er i sagens natur behæftet med usikkerhed, eftersom der er tale om et tilbud til børn i alderen 0 - 2 år.

Pasningsbehovet i dag
I Videbæk er der allerede i dag en vuggestueafdeling med 12 pladser i Børnehaven Gl. Kongevej. Pasningstilbuddet til børn i alderen 0 - 2 år dækkes desuden af omkring 10 dagplejere.

En forholdsvis stor andel af dagplejerne er på seniorordning, hvilket blandt andet betyder, at de ikke har pligt til at tage imod gæstebørn. I de senere måneder har der været visse vanskeligheder i forhold til rekruttering af nye dagplejere. Det har medført, at der i dag er et betydeligt pres på pladserne til de 0 - 2 årige og en stor efterspørgsel efter vuggepladserne i Børnehaven Gl. Kongevej.

Pasningsbehovet i fremtiden
Uden en vækst i pasningsbehovet vil nye vuggestuepladser føre til en reduktion i antallet af dagplejere. Sker det er der også en risiko for, at det blive vanskeligere at skaffe det nødvendige antal gæstedagplejepladser i forbindelse med dagplejernes ferie og sygdom. En løsning på det problem kunne dog være at reservere et antal pladser i vuggestuegrupperne til gæstebørn.

Antallet af 0 - 2 årige opgjort pr. 1. januar i Videbæk by har været faldende i de sidste 3 år. Ifølge befolkningsprognosen udarbejdet i 2020 må der imidlertid forventes en jævn vækst i antallet af børn i alderen 0 - 2 år fra 112 pr. 1.1. 2021 til 146 pr. 1.1. 2032. 

Valg af strategi i forhold til etablering af flere vuggestuepladser
Hvis der skal tilknyttes en vuggestueafdeling til den nye daginstitution i Videbæk, vil det være optimalt at tage hensyn hertil allerede i planlægningen. Beslutningen om etablering af vuggestuepladser kan dog træffes senere. En af følgende strategier vil kunne vælges:

 1. Der træffes allerede i dag beslutning om etablering af yderligere 12 vuggestuepladser i Videbæk. Erstatningsbyggeriet for Solstrålen indeholder en vuggestueafdeling.
 2. Der opføres en institution, hvor der er plads, og som er indrettet således, at en afdeling kan benyttes til vuggestue. Der træffes dog først senere beslutning om, hvorvidt nogle af lokalerne skal anvendes til vuggestuepladser. Viser det sig, at der ikke blive behov for flere vuggestuepladser, har man fået gennemført et større og dyrere byggeri, end der var behov for.
 3. En vuggestueafdeling vil kunne tilknyttes daginstitutionen, efter at byggeriet er afsluttet, hvis der tages højde for det under projekteringen. Der skal gøres plads på grunden, således at der senere kan opføres en tilbygning, som kan hænge godt sammen med børnehaven. Man må dog forvente, at udgiften vil blive noget højere, hvis vuggestueafdelingen først etableres på et senere tidspunkt.
 4. Der projekteres et byggeri, som indeholder en vuggestueafdeling. Ved licitationen indhentes imidlertid separate tilbud på vuggestueafdelingen. I så fald kan man vente med at tage stilling til, om byggeriet skal indeholde en vuggestueafdeling til efter licitationen. Vælges denne strategi må man forvente højere udgifter til rådgiverydelser i forhold til et projekt, som kun indeholder bygning af en børnehave. Vælger man at acceptere et tilbud på en vuggestuegruppe som en tillægsydelse, vil de samlede håndværkerudgifter sandsynligvis også blive lidt højere, end hvis vuggestueafdelingen havde været en integreret del af projektet.
En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der er afsat 125.000 kr. fra 2022 og fremefter til finansiering af merudgiften ved oprettelse af 12 vuggestuepladser. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om

 1. at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til grundkøb, diverse undersøgelser samt rådgiverydelser mv. finansieret af rådighedsbeløbet på i alt 17,5 mio. kr.
 2. at der vælges en strategi i forhold til eventuel etablering af en vuggestueafdeling

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tiltræder indstillingens punkt 1. I forhold til indstillingens punkt 2 vælges strategi 1 således, at der træffes beslutning om, at erstatningsbyggeriet for Solstrålen indeholder 12 vuggestuepladser. 

Børne- og Familieudvalget ønsker, at de faglige interessenter inviteres til samarbejde om at løse de demografiske udfordringer i dagplejen. 

Kopier link til punktet  -   Print

8: Forbedring af Skjernåskolens fysiske rammer

Sagsnr: 21-004607

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet er afsat 7,8 mio. kr. i 2022 og 31,2 mio. kr. i 2023 til en forbedring af de fysiske rammer på Skjernåskolen. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om det videre arbejde - herunder arbejdet med programoplægget for anlægsprojektet - skal tage udgangspunkt i en forudsætning om, at skolens areal skal udvides gennem en tilbygning.

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 15. juni 2020 at fremsende et anlægsforslag på i alt 39 mio.kr. vedrørende Skjernåskolen til byrådets budgetkonference. Budgetforslaget byggede på et skitseprojekt udarbejdet af RUM arkitekterne. 

Det udarbejdede skitseforslag indebar i hovedtræk følgende elementer:

 • Udvidelse af skolens bygningsareal med 1.575 m²
 • En omfattende men ikke total ombygning og renovering af eksisterende lokaler
 • En ændret organisering af p-pladser og tilkørselsforhold

Gennemføres dette løsningsforslag, er det administrationens vurdering, at Skjernåskolen vil få faciliteter og pladsforhold, som er fuldt på højde med niveauet i moderne specialskolebyggerier. Forslaget sikrer en fornuftig arealkapacitet, et overskueligt flow samt en tydelig organisering i afdelinger. Desuden rummer helhedsplanen etablering af nye faglokaler og PLC/elevbibliotek, etablering af personaleforberedelse samt øget parkeringskapacitet.

I forbindelse med behandlingen af anlægsforslaget i foråret og senere i skolestrukturdebatten er der gjort opmærksom på, at inddragelse af en del af Amagerskolens areal kunne indgå i løsningen af Skjernåskolens pladsproblemer. Det ville kunne ske, såfremt der kunne frigøres plads på Amagerskolen gennem en ændring af skolestrukturen i Skjern. Herved vil der sandsynligvis kunne opnås væsentlige besparelser. 

Nu hvor sagen om skolestrukturen er endelig behandlet i byrådet efter en høringsperiode, ligger det fast, at Kirkeskolen og Amagerskolen fra den 1. august i år skal have fælles ledelse og skolebestyrelse. Hvad der skal ske i forhold til hel eller delvis samling af eleverne, skal der indledes en dialog med den nye skolebestyrelse om. En afklaring af om det vil blive muligt at inddrage en del af Amagerskolens areal til Skjernåskolen kan derfor ikke forventes foreløbigt.

Byrådet har som en midlertidig løsning i 4 år godkendt, at der opstilles lejede pavilloner ved Skjernåskolen. Pavillonerne blev opstillet medio 2019, og lejeperioden udløber efter 3 år, dvs. medio 2022. Kontrakten giver dog mulighed for forlængelse med ét år til en aftalt pris, og det vil herudover være muligt at forhandle sig til en yderligere forlængelse af lejeperioden.

Bygningsreglementet giver mulighed for at anvende pavilloner indrettet til midlertidig brug i op til 5 år, det vil sige indtil medio 2024.

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med planlægningen af udvidelsen af Skjernåskolen meget snart skal sættes i gang, hvis en løsning skal kunne stå klar i 2023. Hvis målet er, at en løsning skal være klar til brug medio 2024, skal de nødvendige politiske beslutninger vedrørende valget af løsningsmodel være truffet primo 2022.

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge bygningsreglementets § 287 Stk. 2. skal permanente pavilloner eller pavilloner, der benyttes udover 5 år, opfylde de gældende krav til nybyggeri.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om planlægningsarbejdet vedrørende forbedringen af Skjernåskolens fysiske rammer skal sættes i gang nu på grundlag af RUM arkitekternes skitseprojekt.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget ønsker, at pavillonløsningen ved Skjernåskolen anvendes til medio 2024. 

Udvalget ønsker endvidere, at de to bestyrelser på skolerne i Skjern fortsætter som én samlet bestyrelse frem til det ordinære valg i 2022, så der hurtigst muligt kan indledes en dialog med den samlede bestyrelse.  
Kopier link til punktet  -   Print

9: Fordeling af midler til ekstraordinære indsatser for at styrke faglighed og trivsel i 2021

Sagsnr: 21-005297

Sagsfremstilling

Regeringen har indgået aftale med en række af Folketingets partier om at afsætte midler til indsatser for at styrke faglighed og trivsel hos elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne i foråret 2021 på baggrund af corona-epidemien. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet, og der skal tages stilling til, hvordan de skal anvendes og fordeles.

Ifølge aftalen afsættes på landsplan en ramme til fagligt løft frem mod sommer på 174 mio. kr. til grundskolen, en ramme til trivselsindsatser på 44 mio. kr. i regi af PPR, 15 mio. kr. i regi af klubberne og 10 mio. kr. til elevråd.

Midlerne til fagligt løft i grundskolen og trivselsindsatser i klubber og elevråd er beregnet med udgangspunkt i 9. og 10. kl. elever i folkeskolen, på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler.

Det fremgår ikke af aftalen, hvor meget bloktilskuddet til den enkelte kommune øges. Andelen af folkeskoleelever i 9. og 10. kl. i skoleåret 19/20 udgjorde ca. 64 % af alle elever på landsplan, og  Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af bloktilskudsforøgelsen vil være ca. 1 %. På baggrund heraf vurderer administrationen, at kommunens andel af midlerne til fagligt løft i grundskolen og trivselsindsatser i klubber og elevråd udgør mindst 1 mio. kr., og at andelen af midlerne til trivselsindsatser i regi af PPR udgør ca. 440.000 kr.

I aftalen mellem regeringen og partierne understreges det, at midlerne ikke bindes til konkrete initiativer, da der lokalt skal være mulighed for en varieret indsats, som tilpasses eleverne og behovet på de enkelte skoler og uddannelsesinstitutioner. Partierne ønsker, at der er frihed til at prioritere lokalt på skolerne i forhold til, hvilke konkrete indsatser der giver mening lokalt.

Der henstilles dog til et særligt fokus på:

 • at skoler og institutioner prioriterer elever i deres afsluttende år, som vil have det største behov, da et efterslæb ikke vil kunne indhentes senere på igangværende uddannelse.
 • at skoler og institutioner efter en lokal vurdering målretter dele af midlerne til ekstra hjælp til elever, der har behov for ekstra støtte.

Af aftalens punkt 4 fremgår desuden, at der søges indgået en forpligtende aftale med KL om, at kommunerne bl.a. skal redegøre for fordelingen af tilskuddet lokalt for at sikre, at tilskuddet når de enkelte folkeskoler mv.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der afsætte 440.000 kr. til trivselsindsatser i regi af PPR.

Det anbefales desuden, at der afsættes 2 puljer på i alt 1 mio. kr. Den ene pulje fordeles mellem skolerne og 10'eren, dvs. Ringkøbing-Skjerns 10. klassetilbud under Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern. Puljen fordeles efter antallet af elever i 9. kl. eller 10. klasse. Den anden pulje fordeles mellem skolerne efter antallet af elever i 0. kl. - 8. kl.

Administrationen anbefaler endeligt, at det skal være op til den enkelte skole at beslutte, hvad midlerne konkret skal anvendes til.

Som bilag til dagsordenspunktet er vedlagt et notat, hvor der er gjort rede for, hvor stort et beløb, der vil tilfalde den enkelte skole i Ringkøbing-Skjern Kommune, såfremt der forlods afsættes henholdsvis 100%, 75%, 50% eller 25% af midlerne til elever i 9. eller 10. kl.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, på baggrund af den forventede bloktilskudsforhøjelse, 

 1. at driftsbudgettet for PPR forhøjes med 440.000 kr. til særlige indsatser i PPR-regi rettet mod børn med behov for ekstra støtte,
 2. at skolernes driftsbudgetter - herunder tilskuddet til 10'eren - forhøjes med i alt 1 mio. kr., og at midlerne efter lokal vurdering målrettes elever i deres afsluttende år og elever, der har behov for ekstra støtte,
 3. at der træffes beslutning om, hvor stor en andel af tildelingen til skolerne, der forlods skal reserveres til skoler med afgangselever,
 4. at beløbene til de enkelte skoler herefter udmøntes af administrationen efter skolernes elevtal.
 5. at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at udgifterne på 1,44 mio. kr. til ovenstående 4 punkter finansieres af kassebeholdningen med henvisning til den forventede bloktilskudsforhøjelse.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt således, at der i indstillingens punkt 3 vælges forlods tildeling på 25 % til skolerne med afgangselever. 

Kopier link til punktet  -   Print

10: Ledelsesberegning ved institutioner med delt ledelse

Sagsnr: 21-004485

Sagsfremstilling

Pr. 1. august 2021 er der på Dagtilbud og Undervisning's område 5 skolefritidsordninger og 5 dagtilbud, som modsat de øvrige skolefritidsordninger og dagtilbud kører med "delt ledelse". 

Det drejer sig om skolefritidsordningerne og dagtilbuddene i: Faster, Hee, Stauning, Ådum og Troldhede. 

Begrebet "delt ledelse" betyder, 

 • at de tildelingsmæssigt deler lederen, modsat øvrige skolefritidsordninger og dagtilbud, som tildelingsmæssigt får tildelt en hel lederstilling pr. enhed.
 • at der bliver lavet et vægtet børnetal ud fra alle børnene i dagtilbuddet (børnehave- og vuggestuebørn) og i skolefritidsordningen, når det skal afgøres om enheden er under minimumsnormeringen.

Ovenstående betyder, at de tildelingsmæssigt får mindre tildelt end de øvrige skolefritidsordninger og dagtilbud. Både når det drejer sig om tildelingen af budget til dækning af lederlønnen, og når det drejer sig om tildeling ud fra principperne om minimumsnormeringen. Det sidste gælder dog kun de 5 skolefritidsordninger. I 2021 er der 7 andre skolefritidsordninger, som budgettildeles ud fra minimumsnormeringen på 59 børn. 

Børnenormeringerne for de berørte skolefritidsordninger og dagtilbud er i 2021 følgende:

 

 Vgst.børn

Bhv. børn

SFO børn

Faster

 8

31

26

Hee

 10

30 

45

Stauning

 11

37 

33

Ådum

 16

38

21

Troldhede

 12

38 

31

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser ved at ligestille de 5 skolefritidsordninger og dagtilbud tildelingsmæssigt med de øvrige enheder er følgende:

Ændring af den ledelsesmæssige tildeling

Ekstratildeling

Ekstratildeling

Hele 1.000 kr.

skolefritidsordning

børnehus

Faster

 68

62 

Hee

100 

94 

Stauning

80 

73 

Ådum

82 

77 

Troldhede

74 

66 

I alt brutto

404 

372 

- forældrebetaling

-224 

-92 

I alt netto

180 

280 

Ændring af tildeling til skolefritidsordningerne efter principperne om minimumsnormering

Ekstratildeling

Hele 1.000 kr.

op til 59 børn

Faster

452

Hee

218

Stauning

356

Ådum

548

Troldhede

411

I alt brutto

1.985

- forældrebetaling

-1.092

I alt netto

893

Samlede økonomiske konsekvenser ved de to ændringer kan opsummeres til følgende:

Ledelsesmæssig tildeling

 460

Minimumsnormering

 893

I alt netto

 1.353

Gennemføres ændringerne vil forældrebetalingstaksten for børn i skolefritidsordninger stige med ca. 95 pr. pr. måned i 11 måneder. Ændringen af forældrebetalingstaksten for børn i børnehaver vil være meget begrænset. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede sagen og bad administrationen om at forberede en sag til den kommende budgetkonference. 

Kopier link til punktet  -   Print

11: Budgetlægningsprocedure for perioden 2022 - 2025

Sagsnr: 20-018655

Sagsfremstilling

Viden og Strategi - Økonomi fremsender "Budgetlægningsprocedure for perioden 2022 - 2025" til orientering.

Budgetlægningsproceduren og herunder tidsplan samt drifts- og anlægsrammer er godkendt i Økonomiudvalget den 23. februar 2021.

Den vedlagte procedurebeskrivelse vil være koncentreret om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen primært frem mod budgetseminaret i august 2021.

Beskrivelse af budgetlægningsproceduren indeholder procedure for

 • fastsættelse af budgetrammer
 • budgetlægning
 • politisk behandling af budgettet
 • hvad der sker efter budgetvedtagelsen
 • samt en overordnet tidsplan

Ved budgetlægningen sidste år blev der fastsat følgende målsætninger:

 • Robusthed - mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året.
 • Overholdelse af KL's udmeldte andel af rammen for serviceudgifter.
 • Driften skal give et overskud, der kan dække anlægsudgifter og afdrag på lån.
 • Et skattefinansieret anlægsbudget på ca. 110 mio. kr. årligt.

Det skal dog bemærkes, at kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder, er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen.

Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er fastsat til tirsdag den 17. august 2021 efter byrådsmødet.

Administrationen foreslår, at Børne- og Familieudvalget drøfter,

 • om der kan/skal fremsendes driftsønsker/anlægsønsker
 • om udvalget ønsker noget belyst med henblik på budgetlægningen
 • at der holdes ekstraordinært møde i Børne- og Familieudvalget tirsdag den 8. juni 2021 kl. 8.00-12.00

Der skal gøres opmærksom på tidsplanen, hvor det fremgår, at fagudvalgene i marts måned drøfter budgetprocessen inden for udvalgets område herunder mødeaktivitet med FagMED i april måned 2021.

Børne- og Familieudvalgets årlige møde med FagMED
Af budgetproceduren for 2022-2025 fremgår det, at der skal holdes møde med FagMED i perioden 20.-28. april 2021.

Mødet med FagMED Dagtilbud og Undervisning og FagMED Børn og Familie foreslås afholdt tirsdag den 20. april 2021 efter følgende plan:
kl. 8.00 - 9.30 - FagMED Dagtilbud og Undervisning
kl. 9.45 – 11.15 - FagMED Børn og Familie

Forslag til dagsorden til mødet:
1. Udvalgsformand Trine Ørskov byder velkommen og rammesætter mødet.

2. FagMED's signaler og "gode råd" til Børne- og Familieudvalget til brug ved det videre budgetarbejde.
Dialogen om forståelse af det fremlagte.

De to FagMED opfordres til at holde formøde.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at "Budgetlægningsproceduren for perioden 2022 - 2025" tages til efterretning.
 2. at budgetprocessen drøftes i Udvalget.
 3. at Udvalget drøfter, om der kan/skal fremsendes driftsønsker/anlægsønsker.
 4. at der holdes ekstraordinært møde i Børne- og Familieudvalget tirsdag den 8. juni 2021 kl. 8.00-12.00.
 5. at Udvalget drøfter, om der er noget, de ønsker belyst med henblik på budgetlægningen.
 6. at mødet med de to FagMED holdes tirsdag den 20. april 2021 kl. 8.00-11.15. 

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tiltrådte indstillingens punkt 4 og 6 og tog punkt 1 til efterretning. Herudover drøftede udvalget budgetprocessen og afgav signaler til det videre arbejde omkring drifts- og anlægsønsker. 

Kopier link til punktet  -   Print

12: Overførsel af uforbrugte anlægsbeløb fra 2020 til 2021 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 21-005017

Sagsfremstilling

Ved den tekniske regnskabsafslutning for 2020 skal fagudvalgene søge om overførsel af uforbrugte anlægsbeløb på de anlægsprojekter, der med udgangen af året ikke er afsluttet, eller ikke er igangsat endnu. Ansøgningen om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb skal godkendes af Byrådet.

Administrationen har udarbejdet en detaljeret oversigt over de ikke-afsluttede anlægsprojekter. Det fremgår heraf, at der søges om overførsel af et samlet beløb på 49,536 mio. kr. 

De største overførsler er vedrørende følgende anlægsprojekter:

 • 20,3 mio. kr. vedr. renovering af Tim Skole. Projektet forventes afsluttet i 2021. 
 • 10,0 mio. kr. vedr. Ungdomsskolens nye lokaler. Projektet igangsættes i 2021.
 • 3,0 mio. kr. vedr. IT-strategien for 2017 - 2020. Projektet forventes afsluttet i 2021.
 • 8,7 mio. kr. vedr. nybygning af ny daginstitution i Tim. Projektet forventes afsluttet i 2021.

De øvrige overførselsbeløb fremgår af vedlagte bilag. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

I styrelsesloven anføres, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Som følge heraf skal enhver ansøgning om tillægsbevillinger godkendes af Byrådet. Herunder også overførsel fra tidligere år. 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der bevilges 49,536 mio. kr. i 2021 til færdiggørelse af anlægsprojekter, jævnfør vedlagte bilag. 

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Overførsel fra 2020 til 2021 vedrørende aftaleenheder på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 21-001106

Sagsfremstilling

Administrationen har opgjort aftaleenhedernes akkumulerede over- og underskud for 2020. 

De samlede overførselsbeløb for aftaleenhederne beløber sig til følgende:

Hele 1.000 kr.

Budgetramme

Overførsel fra

Resultat

Overførsel fra

2020

2019 til 2020

2020

2020 til 2021

Undervisning

471.789

16.160

13.062

29.222

Dagtilbud

151.527

7.677

6.124

13.801

Børn og Familie

78.988

2.006

1.706

3.712

I alt

702.304

25.843

20.892

46.735

De enkelte aftaleenheders overførselsbeløb fremgår af vedlagte bilag.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Såfremt der mod forventning opstår akkumulerede underskud, skal aftaleenheden fremlægge en redegørelse for årsagerne til underskuddet, samt en handleplan for, hvordan underskuddet påtænkes udlignet. 

Økonomi har defineret det således, at der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder, hvis underskuddet udgør mindst 5% af det korrigerede budget eller underskuddet er over 100.000 kr. 

Ud over de indhentede bemærkninger fra 1 aftaleenhed, er der tidligere indgået afdragsordninger med:

 • Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk
 • Vorgod-Barde Skole

Disse to aftaleenheders overførsel fra 2020 til 2021 følger den indgåede afdragsordning. 

Derimod indhentes der ikke bemærkninger fra aftaleenhederne omkring overførsel af overskud.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der til aftaleenhederne på Børne- og Familieudvalgets område samlet overføres 46,735 mio. kr. fra 2020 til 2021. 

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-024849

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2021 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 8,5 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 2,8 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 3,0 mio. kr. 
 • Børn og Familie - mindreforbrug på 5,5 mio. kr. 

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder

Forbrug pr. februar måned

Budget 2021

Forventet regnskab 2021

Afvigelse

Afvigelse sidste måned

Undervisning

Specialundervisning/støtte

1.034

13.712

13.712

0

0

STU, FGU, EGU og KUI

1.662

29.694

26.694

-3.000

-3.000

Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS

4.268

80.389

80.389

0

0

Fælles udgifter/indtægter

-4.890

4.210

4.210

0

0

Dagtilbud

Dagtilbud/SFO - flere/færre børn

-6.605

-36.410

-35.410

1.000

0

Private tilbud - flere/færre børn

7.574

46.250

45.750

-500

0

Dagplejen

5.651

40.828

40.328

-500

0

Fælles udgifter/indtægter

743

7.677

7.677

0

0

Undervisning/dagtilbud

Coronaudgifter

418

0

0

0

0

Mellemkommunal - almen

13

-43

-43

0

0

Befordring - special

1.588

18.803

18.803

0

0

Samlet resultat

11.456

205.110

202.110

-3.000

-3.000

Resultatet er det samme som ved forrige budgetopfølgning. Dog kan nævnes, at det forventes, at der er færre børn i dagplejen og i private pasningsordninger end budgetteret. Det udlignes dog ved flere børn i de kommunale dagtilbud end budgetteret.

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder

Forbrug pr. februar måned

Budget 2021

Forventet regnskab 2021

Afvigelse

Afvigelse sidste måned

Anbringelser

13.391

96.060

88.695

-7.365

-4.200

Central refusionsordning SDE

-1.116

-6.700

-5.800

900

-300

Øvrige foranstaltninger

1.430

5.135

5.135

0

0

Forebyggende foranstaltninger

2.857

26.578

27.543

965

1.800

Sikrede institutioner

156

5.275

5.275

0

0

Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste

298

5.650

5.650

0

0

Samlet resultat

17.016

131.998

126.498

-5.500

-2.700

Resultatet er en forbedring med 2,8 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Ændringen skyldes følgende:

 • Mindreudgift på 3,1 mio. kr. som følge af, at Socialrådgivningen forventer, at der frem mod sommerferien er en del foranstaltninger, som af forskellige årsager bringes til ophør. Det kan eksempelvis skyldes, at den unge bliver 18 år, og sagen dermed ikke længere er en del af Børn og Familie, eller at den dyre institutionsanbringelse ændres til en billigere foranstaltning (eget værelse med kontaktperson)
 • Mindreindtægt på 1,2 mio. kr. som følge af ovenstående ophør af dyre foranstaltninger
 • Mindreudgift på 0,9 mio. kr. som følge af færre udgifter til aflastningsforanstaltninger end tidligere forventet

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 28. februar 2021 2 færre anbringelser end planlagt. Sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 11.000 lavere pr. anbringelse end budgetlagt giver det et forventet mindreforbrug til anbringelser på 7,3 mio. kr. 

Der skal gøres opmærksom på, at de forventede foranstaltningen, som bringes til ophør frem mod sommerferien ikke kan aflæses i grafen endnu, men vil blive medtalt efterhånden som de stopper. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at de Covid-19 relaterede udgifter, som løbende bliver udgiftsført på Børne- og Familieudvalgets driftsbudget ikke er medtaget i budgetopfølgningen. Det forventes, at udgifterne dækkes på samme vis som i 2020-regnskabet. 

Det drejer sig dels om merudgifter til rengøring på skoler og dagtilbud, samt udgifter til podning af elever og personale. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

15: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-016061

Sagsfremstilling

1. 
Drøftelse af dagplejesituationen i Vorgod-Barde. 
En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet. 

2.
Orientering om implementering af projektet Nye veje på det specialiserede område

3.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Herudover blev der orienteret om følgende: 

 • Henvendelse fra psykoterapeut 
 • Henvendelse fra Westcoast Pride
 • Henvendelse fra bestyrelsen ved Hee Helhed

Kopier link til punktet  -   Print

16: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk