Referat: 27. april 2021 kl. 08:00

Virtuelt møderum
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Trine Ørskov
 • Hanne Simonsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Helge Albertsen
 • Benjamin Morthorst
 • Jørgen Rabjerg
 • Bjarne Svendsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Tidsplan for reorganiseringen af det specialiserede område

Sagsnr: 21-003122

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte projektet "Nye veje på det specialiserede område" den 18. august 2020. Med byrådsbeslutningen følger en ændret organisering af Dagtilbud og Undervisning - herunder det specialiserede område. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om et forslag til tidsplan for reorganiseringen af det specialiserede område kan godkendes.

Efter den politiske godkendelse af projektet er almene dagtilbud og skoler blevet inddelt i 3 distrikter med hver sin distriktsleder. Der er samtidig ansat en afdelingsleder som leder af de specialiserede tilbud. Efter administrationens oplæg skal den nye afdelingsleder være direkte leder for alle de specialiserede tilbud i Dagtilbud og Undervisning - herunder også de 3 specialcentre, som i dag er afdelinger af almindelige folkeskoler. Alene af den årsag er der behov for at se på organiseringen af det specialiserede område.

Hertil kommer, at decentraliseringen af økonomien, ønsket om større fokus på specialelevernes tilegnelse af viden og færdigheder og et tættere samarbejde mellem det almene og det specialiserede område også kan begrunde, at man undersøger mulighederne for at reorganisere området.

Administrationen anbefaler følgende tidsplan for arbejdet med reorganiseringen.

Dato

Behandling

Primo maj 2021

Oplæg til organisering præsenteres i udkast på et møde i DogU's ledelsesteam. Der sker efterfølgende en kalibrering af oplægget ift. Nye veje og distriktsorganiseringen

 

Medio maj 2021

Oplægget præsenteres og drøftes på et områdemøde med specialområdets ledergruppe

 

Medio-ultimo maj 2021

Intern høring i specialområdet

 

19. Maj 2021

Statusorientering i FagMED Dagtilbud og Undervisning om oplægget – herunder tids- og handleplanen.

 

22. juni 2021

Oplægget om nyorganisering af det specialiserede område behandles af Børne- og Familieudvalget. Oplægget sendes i høring hos relevante høringsparter.

 

Juni-august 2021

Høringsperiode

 

21. september 2021

Børne- og Familieudvalget behandler høringssvarene og endelig beslutning om den nye organisering og oversender sagen til Byrådet.

 

12. oktober 2021

Byrådet behandler den nye organisering – herunder evt. ændringer i styrelsesvedtægten for folkeskolerne

 

Oktober - November

Ledelsesstrukturen tilpasses den nye organisering

 

November-december

Økonomi, mødestruktur og it-systemer tilpasses den nye organisering

 

1. januar 2022

Den nye organisering på specialområdet træder i kraft.

 

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender tidsplanen for arbejdet med reorganiseringen af det specialisede område.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Fordeling af midler til ekstraordinære indsatser for at styrke faglighed og trivsel i 2021

Sagsnr: 21-005297

Sagsfremstilling

Efter behandlingen af sagen om ekstraordinære midler til indsatser for at styrke faglighed og trivsel på mødet i Børne- og Familieudvalget den 23. marts 2021, har Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget et brev fra Børne- og Undervisningsministeren, som mere præcist opgør, hvilke beløb kommunerne kan forvente at modtage samt mere detaljerede retningslinjer for anvendelse heraf. På byrådsmødet den 20. april 2021 er der givet en tillægsbevilling på i alt 1,6 mio. kr. Børne- og Familieudvalgets skal ud fra ministeriets retningslinjer tage stilling til fordelingen af beløbet.

På baggrund af administrationens anbefaling, har Økonomiudvalget og Byrådet nu godkendt 

 1. at der gives en samlet tillægsbevilling finansieret af det forhøjede bloktilskud på 1,6 mio. kr.,
 2. at beløbet fordeles ud på 4 hovedposter med 978.000 kr. til fagligt løft, 428.000 kr. til PPR, 146.000 kr. til Fritidshjem og klub og 48.000 kr. til elevråd i overensstemmelse
  med ministeriets udmelding, og
 3. at sagen genbehandles på Børne- og Familieudvalgets møde den 27. april 2021 med
  henblik på fordeling af midlerne inden for de forskellige hovedposter.

Midlerne til fagligt løft (978.000 kr.) skal ifølge ministerbrevet hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10 klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres, herunder skal folkeskoler uden overbygning (dvs. 7. til 10. kl.) tilgodeses. Det skal sikres ved, at skoler uden overbygning gives et tilskud pr. elev i højeste klassetrin på skolen, som modsvarer halvdelen af det gennemsnitlige tilskud pr. elev i kommunens 9. og 10. klasser. Endelig kan rammen anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.

Administrationen foreslår, at disse retningslinjer efterleves ved først at tildele en vis procentdel af puljen til skoler med elever i 9. og 10. klasse. Herved tildeles disse skoler et bestemt beløb pr. elev i 9. eller 10. kl. Derefter tildeles skoler uden overbygning forlods et beløb svarende til antal elever på 6. klassetrin x 0,5 x beløbet til elever på 9. og 10. klassetrin. Den resterende del af puljen fordeles herefter ligeligt mellem skolerne ud fra antallet af elever på 0. - 5. klassetrin på skoler uden overbygning og ud fra antallet af elever på 0. - 8. klassetrin på skoler med overbygning. I et bilag til punktet er det beskrevet, hvorledes fordelingen bliver mellem skolerne, hvis der forlods afsættes henholdsvis 75%, 50% eller 25% til eleverne på 9. og 10. klassetrin.

Midlerne til PPR (428.000 Kr.) anbefales forsat målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge.

I brevet fra ministeren er det ikke nærmere fastlagt, hvorledes beløbet afsat til indsatser i regi af klubber (146.000 kr.) skal anvendes. Pengene skal blot målrettes klubtilbud og anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge. Administrationen anbefaler, at midlerne fordeles mellem SFO-klubberne i forhold til antallet af indskrevne børn pr. 1. januar 2021.

Ifølge retningslinjerne fra ministeren skal rammen afsat til elevråd (48.000 kr.) fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel. 

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Børne- og Undervisningsministerens brev af 25. marts 2021 vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller

 1. at Børne- og Familieudvalget af beløbet til fagligt løft forlods afsætter en procentdel til skoler med elever i 9. og 10. klasse, og at der til skoler uden overbygning afsættes et beløb pr. elev på 6. klassetrin svarende til halvdelen af beløbet pr. elev i 9. og 10. klasse, og at resten af beløbet herefter fordeles mellem skolerne efter antallet af elever i de øvrige klasser,
 2. at beløbet til PPR på 428.000 kr. målrettes elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge,
 3. at beløbet på 146.000 kr. til klubber fordeles mellem SFO-klubberne efter antal indskrevne pr. 1. januar 2021 og målrettes elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel, og
 4. at beløbet på 48.000 kr. til elevråd fordeles ligeligt mellem alle skoler

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling og besluttede fortsat at afsætte 25% til skoler med 9. og 10. klasse, jf. indstillingens pkt. 1.

Udvalget opfordrer til, at man videndeler omkring distriktslederbordet, hvorledes man anvender midlerne til SFO-klubberne virkningsfuldt, jf. indstillingens pkt. 3.

Udvalget noterede sig, at friskolerne får midler til ekstraordinære indsatser tildelt direkte fra Børne- og Undervisningsministeriet.


Kopier link til punktet  -   Print

4: Godkendelse af mindre anlægsprojekter finansieret af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje i 2021

Sagsnr: 21-007953

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget ansøgninger på et samlet beløb på 685.000 kr. vedrørende 4 mindre anlægsprojekter i Dagtilbud og Undervisning. Det indstilles, at projekterne finansieres af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje.

Børne- og Familieudvalget har i 2021 som i tidligere år en anlægspulje på 1,521 mio. kr. til mindre anlægsprojekter.

Forud for udvalgsmødet i april 2021 er der modtaget ansøgninger om følgende projekter:

 1. 350.000 kr. til flytning af SFO-lokale og indretning af et pædagogisk læringscenter på Faster Skole
 2. 210.000 kr. til etablering af et omklædningsrum på Kirkeskolen
 3. 80.000 kr. til asfaltering mv. af vendepladsen ved Vorgod-Barde Skole
 4. 45.000 kr. til opsætning af en loftlift i STU-huset

Ad 1
Faster Skole søger om hel eller delvis dækning af udgifterne på i alt 350.000 kr. til flytning af SFO-lokale og indretning af et pædagogisk læringscenter. Med flytningen af SFO-lokalet vil børnene kunne få et mere indbydende lege- og aktivitetsmiljø. I hjertet af Faster skole er der et stort fællesrum, hvor skolen gerne vil indrette et nyt pædagogisk læringscenter. Det fysiske rum her skønnes i høj grad at kunne understøtte elevernes læringsbetingelser.

Ad 2
På Kirkeskolen mangler man et omklædningsrum til de mandlige lærere. Den eneste mulighed, de på nuværende tidspunkt har for omklædning og brusebad, er sammen med eleverne. Man søger derfor en bevilling fra anlægspuljen til at lave et omklædningsrum. I samarbejde med Ejendomscentret er der udarbejdet et overslag på 210.000 kr.

Ad 3
Vognmanden, som betjener rute 574 oplever med mellemrum, at vendepladsen øst for skolen er meget hullet. Vej & Park har udarbejdet et overslag over udgiften til fuld asfaltering af pladsen og til afretning, afvanding og hævning af fortov på i alt 160.000 kr. Vej & Park kan betale halvdelen af udgiften. Skolen søger derfor om et tilskud på 80.000 kr.

Ad 4
STU-huset i Tarm søger om et tilskud på 45.000 kr. til etablering af en loftlift. I de senere år er kommet flere elever med fysisk funktionsnedsættelse, og loftliften skal skåne personalet for tunge løft.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udover de afsatte 1,521 mio. kr. i 2021, overføres der et uforbrugt rådighedsbeløb fra 2020 på 0,21 mio. kr. Bevilges de 4 ansøgninger resterer der herefter 1,046 mio. kr. i anlægspuljen. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at ansøgningerne godkendes og finansieres af rådighedsbeløbet til udvalgets anlægspulje.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den ændring, at etablering af omklædningsrum på Kirkeskolen udsættes under hensyn til de igangværende drøftelser om skolestrukturen i Skjern.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Børn og Familie ønsker at samle familiehusene i Videbæk og Tarm i et fælles Familicenter på Ternevej 4 i Videbæk.

Sagsnr: 21-008348

Sagsfremstilling

Familiecentret i Børn og Familie løser opgaver for udsatte og sårbare børn, unge og deres familier. Opgaverne bestilles via Socialrådgivningen.

Indsatserne på området er primært de ambulante, forebyggende og behandlende indsatser, for udsatte børn og unge samt deres familier. Indsatserne spænder fra at forsøge at hindre anbringelse af børn og unge uden for eget hjem, indsatser i borgernes hjem og til støtte ved samvær mellem forældre og anbragte børn.

Udgangspunktet for indsatserne er Familiecenteret i Ringkøbing og familiehusene i Tarm og Videbæk. Centret i Ringkøbing er en tidligere amtsinstitution, som er velegnet til formålet og i en fornuftig stand. Familiehusene er begge ældre villaer. De er forholdsvis små og ikke tidssvarende. Udviklingen på området samt husenes indretning og stand gør, at de ikke er særligt velegnede til formålet.

I 2020 har Arbejdstilsynet været på tilsyn og resultatet blev at huset i Videbæk reelt blev erklæret uegnet til formålet. Ejendomscenterets vurdering af Arbejdstilsynets krav er, at huset ikke bør renoveres, idet omkostningerne langt vil overstige husets værdi. Dertil kommer, at husets indretning stadig ikke vil være velegnet til formålet.

Huset i Tarm fik en lidt blidere afgørelse. Der skal blandt andet etableres selvstændigt toilet til personalet og til borgerne. Borgertoilettet skal være handicapvenligt. Det er Ejendomscentrets vurdering, at efterlevelse af påbuddet vil betyde at hele huset skal vurderes og renoveres efter den nye byggelovgivning. Udgifterne hertil betyder i realiteten, at et nybyggeri vil blive den bedste løsning.

Påbuddet på huset i Videbæk skulle ifølge Arbejdstilsynet udføres hurtigt ellers ville det ikke være muligt at bruge huset. Ejendomscentret søger i denne slags tilfælde at hjælpe med at finde relevante kommunale bygninger, som vil kunne bruges til formålet.

Det er lykkedes, idet Center Bakkehuset under Handicap og Psykiatri har en bebyggelse på Ternevej 4 i Videbæk, der ikke længere anvendes af Bakkehuset. Bygningen ligger ved siden af centret, og har tidligere været brugt til lejligheder i tilknytning til Center Bakkehuset. Lejlighederne er ikke længere tidssvarende, og beboerne er flyttet til andre boliger. Bygningen er på ca. 500 m2 incl. et meget stort gangareal.

Børn og Familie kan råde over ca. 200 m2 til afløsning for familiehuset i Videbæk. Ejendomscentret er i gang med en lettere renovering hvorefter lokalerne er yderst velegnede til formålet.

Børn og Familie vil kunne tage de nye lokaler i brug i foråret 2021.

I en del af den resterende del af bygningen har Center Bakkehuset depot.

Fremtidsvisionen
Med et hus der lever op til alt, hvad man kan ønske sig i Videbæk, står vi tilbage med et hus i Tarm der reelt set ikke har nogen fremtid.

Visionen er at samle familiehusene Videbæk og Tarm til et samlet center i den resterende del af bygningen i Videbæk. Børn og Familie vil så have to velegnede ”Familiecentre” som vil kunne imødekomme behovet for gode tidssvarende lokaler. Ternevej 4 vil derudover give mulighed for at flere af Børn og Families aktiviteter vil kunne finde sted i lokalerne. Det vil være i fin tråd med vores selvforsynings-tankegang i det vi i dag lejer lokaler til aktiviteter som vi vil kunne udføres i egne lokaler.

Der er dialog med Handicap og Psykiatri omkring plads til depot hvis Børn-og Familie får mulighed for at råde over hele bygningen. RKSK råder over depoter andre steder i kommunen.

 

Familiecentret i dag
Historisk set har ambitionen været at Familiecentret med faciliteter i øst (Videbæk), i syd (Tarm) og i vest (Ringkøbing) dækker kommunen ind geografisk, og dermed er tæt på borgerne.

Udviklingen har dog betydet at de to familiehuse i Videbæk og Tarm, til trods for løbende forsøg på at holde husene i nogenlunde stand i dag, ikke længere kan leve op til de krav der er for brug af husene. Det har betydet, at man i stigende omfang har måttet finde andre løsninger eksempelvis ved at låne lokaler eller flytte aktiviteter til Familiecentret i Ringkøbing. Det har betydet, at ønsket om at være tæt på, har været under pres og reelt ikke altid har været muligt.

Det er med Ejendomscentrets hjælp undersøgt, om der ikke kunne være velegnede kommunale lokaler i den sydlige del af kommunen (Skjern eller Tarm). Desværre har det vist sig, at det er der ikke.

Som nævnt er der fundet en løsning for huset i Videbæk. Huset i Tarm er dog en udfordring og kan vanskeligt bruges sådan som det er forudsat med mindre der foretages en meget omfattende renovering (se ovenfor).

To familiecentre et i vest og et i øst
Det vil naturligvis betyde noget for princippet om nærhed til borgerne, hvis der ikke er et familiehus i syd/Tarm. Her har det været undersøgt om det vil være et problem for borgere og samarbejdsparter at indsatsen koncentreres i Ringkøbing og Videbæk. Vurderingen er, at det vil betyde noget for nogle af de borgere der kommer i huset i Tarm, men at de fleste vil have mulighed for at kunne komme til Videbæk eller Ringkøbing. Det har ligeledes været undersøgt, om der er mulighed for at kunne låne lokaler i syd til møder med borgere, der ikke har mulighed for at transportere sig. Der er pt. indgået aftale med Sundhedscentret i Tarm om lån af lokaler til både personale, som måtte have brug for det og til møder med borgere og andre aktiviteter. INNOVEST har nogle gode faciliteter og lokaler der bruges i et vist omfang. Disse lokaler kan også bruges til møder med borgere, dog ikke til eksempelvis samværsopgaver. Endelig er der en forhåndsaftale med Ungdomsskolen, som ser gode muligheder for at låne lokaler ud, når det nye byggeri på slagterigrunden i Skjern står klar. 

Fordelene ved at kunne lave et Familiecenter i Videbæk er mange. Helt åbenlyst er det, at de gode solide lokaler på Ternevej vil betyde et gevaldigt og nødvendigt løft af de bygningsmæssige rammer. Den forebyggende indsats for udsatte børn og unge og deres familier prioriteres højt i Ringkøbing-Skjern Kommune og der foregår en løbende udvikling. Bygningens indretning vil give god mulighed for at etablere flere gruppetilbud til børn og unge, og det ved vi, at det giver rigtig god forebyggende effekt. Hertil kommer at aktiviteter, som vi i dag lejer lokaler til, vil kunne udføres i egne lokaler. Endelig og ikke mindst er der store udviklingsmuligheder blandt andet vil vi kunne lave familieobservationer over længere tid i egne lokaler.

Der vil også være mulighed for at andre kommunale opgaver vil kunne løses ved udlån af lokaler.

Synergien i at en væsentlig del af Familiecentret vil få adresse tæt på de meget nære samarbejdsparter i Socialrådgivningen og Sundhedsplejen, vil også være et stort plus.

Sidst men ikke mindst er der mulighed for at personalet, som for det meste arbejder ude i marken, har et sted - en fast base, hvor de kan mødes, og hvor de kan sidde og lave de administrative opgaver

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Driftsøkonomien i forslaget hænger pænt sammen i det driften for de to huse i Videbæk og Tarm samlet set, svarer stort set til driftsudgiften på Ternevej 4.

Hertil kommer sparede udgifter til leje af lokaler til familierådslagning og kortere varende familieophold på ca. 82.000 kr. årligt.

Indrettes en lejlighed til længerevarende familieobservationer, vil der være en selvstændig god businesscase i et sådant projekt.

Effektvurdering

Det vurderes, at det at have gode lokaler, og at have gode udviklingsmuligheder vil have en god effekt på det forebyggende arbejde med udsatte børn, unge og deres familier.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender ønsket om at samle Familiehusene i Videbæk og Tarm i et Familiecenter på Ternevej 4 i Videbæk. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Et flertal i Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Benjamin Morthorst, Hanne Simonsen og Svend Boye Thomsen ønsker at udsætte sagen med henblik på yderligere udredning med fokus på alternative muligheder i den sydlige del af kommunen.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Budgetlægning 2022 - 2025 på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-018655

Sagsfremstilling

På mødet den 23. marts 2021 tog Børne- og Familieudvalget ud fra den fremsendte budgetlægningsprocedure de indledende drøftelser af, hvordan udvalget vil arbejde med budgetlægningen for 2022-2025. 

På mødet blev det besluttet, at der skal holdes et ekstraordinært budgetmøde i Børne- og Familieudvalget den 8. juni 2021, og et møde med de to FagMED den 20. april 2021. Referat fra Børne- og Familieudvalgets møde med FagMED Dagtilbud og Undervisning er vedlagt som bilag. Herudover afgav udvalget signaler til det videre arbejde omkring drifts- og anlægsønsker. 

Af hensyn til administrationens videre arbejde med de signaler Børne- og Familieudvalget har afgivet, har administrationen behov for yderligere signaler på følgende områder:

Nye tiltag/aktiviteter
Ønsker Børne- og Familieudvalget udarbejdet forslag til nye tiltag/aktiviteter?

På mødet den 23. marts 2021 pkt. 10 blev det besluttet, at "Tildelingen til dagtilbud og skolefritidsordninger med delt ledelse" skulle medtages til de kommende budgetdrøftelser.

Samlet nettoudgift på 1,353 mio. kr. 

Anlægsforslag
Ønsker Børne- og Familieudvalget udarbejdet forslag til nye anlægsforslag?

Den nuværende anlægsramme for Børne- og Familieudvalget for 2022-2025 er følgende:

Hele 1.000 kr.(2021-prisniveau)

2022

2023

2024

2025

Bedre rammer på Skjernåskolen

7.800

31.200

 

 

Anlægspulje under BFU

1.521

1.521

1.521

1.521

Renovering af toiletter på skoler

1.014

 

Hvide Sande skole - samling af afdelinger

 

 

10.000 

18.600

Ungdomsskole i Skjern 

10.000

 

 

 

Solstrålen, Videbæk

15.546

 

Holmsland Børnehus

18.000

 

 

 

I alt Børne- og Familieudvalget

53.881

32.721

11.521

20.121

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget afgiver signaler til, hvilke nye drifts- og anlægsforslag der skal arbejdes videre med.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget afgav signaler til, hvilke nye drifts- og anlægsforslag der skal arbejdes videre med.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-024859

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 6,2 mio. kr., hvilket er en forværring af resultatet på 2,3 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - merforbrug på 2,0 mio. kr., heraf merforbrug på 5,0 mio. kr. vedr. Covid-19 udgifter
 • Børn og Familie - mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

 

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder

Forbrug pr. marts måned

Budget 2021

Forventet regnskab 2021

Afvigelse

Afvigelse sidste måned

Undervisning

Specialundervisning/støtte

1.126

14.087

14.087

0

0

STU, FGU, EGU og KUI

3.030

29.694

26.694

-3.000

-3.000

Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS

4.268

80.389

80.389

0

0

Fælles udgifter/indtægter

-4.068

4.210

4.210

0

0

Dagtilbud

Dagtilbud/SFO - flere/færre børn

-9.976

-36.410

-33.310

3.100

1.000

Private tilbud - flere/færre børn

11.480

47.357

46.857

-500

-500

Dagplejen

9.188

40.828

39.328

-1.500

-500

Fælles udgifter/indtægter

3.020

7.677

7.677

0

0

Undervisning/dagtilbud

Coronaudgifter

1.675

0

5.000

5.000

0

Mellemkommunal - almen

-1.166

-115

-715

-600

0

Befordring - special

2.723

18.803

18.303

-500

0

Samlet resultat

21.300

206.520

208.520

2.000

-3.000

Resultatet er en forværring på 5,0 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Ændringen skyldes indregning af de forventede udgifter til podning og testning af elever og ansatte i kommunale og private dagtilbud og skoler, samt i institutioner under Handicap og Psykiatri. Den estimerede merudgift er opgjort for perioden februar - juni måned 2021. Den forventede merudgift vil blive korrigeret, når der er klarhed over, om opgaven fortsætte efter sommerferien.

Herudover kan nævnes, at der forventes flere børn i de kommunale dagtilbud end budgetteret, som til dels udlignes af færre børn i dagplejen og i privatinstitutioner.

Hertil kommer, at der forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr. til mellemkommunale betalinger for børn/elever, som passes/undervises i andre kommuner, samt mindreudgifter på 0,5 mio. kr. til befordring af elever i specialtilbud. 

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder

Forbrug pr. marts måned

Budget 2021

Forventet regnskab 2021

Afvigelse

Afvigelse sidste måned

Anbringelser

21.581

96.060

86.895

-9.165

-7.365

Central refusionsordning SDE

-1.675

-6.700

-5.600

1.100

900

Øvrige foranstaltninger

1.576

5.135

5.135

0

0

Forebyggende foranstaltninger

5.658

26.578

27.543

965

965

Sikrede institutioner

1.054

5.275

4.675

-600

0

Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste

970

5.404

4.904

-500

0

Samlet resultat

29.164

131.752

123.552

-8.200

-5.500

Resultatet er en forbedring af resultatet med 2,7 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Ændringen skyldes:

 • Mindreudgift på netto 1,6 mio. kr. som følge af færre anbringelser end ved forrige budgetopfølgning
 • Mindreudgift på 0,6 mio. kr. til anbringelser på sikrede døgninstitutioner. P.t. er der ingen unge anbragt på en sikret døgninstitution. Fortsætter det resten af året vil besparelsen blive større
 • Mindreudgift på netto 0,5 mio. kr. til merudgiftsydelser. Der er 50% statsrefusion på området. Bruttobesparelsen er derfor 1 mio. kr. 

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 31. marts 2021 6 færre anbringelser end planlagt. Sammenholdt med at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 18.000 kr. lavere pr. anbringelse end budgetlagt giver det et forventet mindreforbrug til anbringelser på 9,2 mio. kr. 

Der skal gøres opmærksom på, at de forventede foranstaltninger, som bringes til ophør frem mod sommerferien ikke kan aflæses i grafen endnu, men vil blive medtalt efterhånden som de stopper. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at aftaleenhedernes Covid-19 relaterede udgifter, som løbende bliver udgiftsført på Børne- og Familieudvalgets driftsbudget ikke er medtaget i budgetopfølgningen. Økonomiudvalget har den 23. marts 2021, pkt. 5 besluttet, at aftaleenhedernes udgifter til Covid-19 dækkes på samme vis som i 2020-regnskabet. Det drejer sig om merudgifter til rengøring på skoler og dagtilbud.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for decentrale enheder under Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 20-024859

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for de decentrale aftaleenheder under Børne- og Familieudvalget.

Der udarbejdes budgetopfølgninger til politisk behandling tre gange årligt for de decentrale aftaleenheder. Det er pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober.

For Børne- og Familieudvalget gælder dette for skoler, skolefritidsordninger og dagtilbud under Dagtilbud og Undervisning samt for enhederne under Børn og Familie. 

Budgetopfølgningerne er udarbejdet af de decentrale ledere med bistand fra økonomikonsulenterne i Viden & Strategi. Budgetopfølgningerne er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede bugetter for 2021, men eksklusiv overførsler fra 2020. Et mer- eller mindreforbrug er således udtryk for, om enheden bruger mere eller mindre af deres indeværende års budget. 

Budgetopfølgningen for de decentrale enheder udviser et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr.

 Hele 1.000 kr.

Opfølgning pr.

31.03.2021

Budgetramme

2021

 Afvigelse
Dagtilbud og Undervisning      
Folkeskoler og specialskoler  385.900  384.400  -1.500
Skolefritidsordninger  43.000 42.800  -200

UU, STU-huset og

Ungdomsskolen

 27.000  27.800  800
Dagtilbud  143.600  143.600  0
Børn og Familie  79.900  79.200  -700

Børne- og Familieudvalget

i alt

679.400 677.800  -1.600

Hvis resultatet samlet set ender med et merforbrug på 1,6 mio. kr. betyder det, at den samlede overførsel for aftaleenhederne under Børne- og Familieudvalget falder fra 46,3 mio. kr. til 44,7 mio. kr. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Bilaget til sagen viser de enkelte aftaleenheders forventede afvigelse i 2021. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. 

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-016061

Sagsfremstilling

1.
Orientering om implementering af projektet Nye veje på det specialiserede område

2.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Dagtilbudssituationen i Hoven
 • Status vedrørende FGU Midtvest
 • Status på Corona-situationen
 • Forberedelse af nyt byggeri til Solstrålen i Videbæk
 • Status på situationen i Tim

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk