Referat: 25. maj 2021 kl. 08:00

Konferencesalen, Servicecenter, Dyrvigsvej 9, Videbæk
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Svend Boye Thomsen
 • Benjamin Morthorst
 • Jørgen Rabjerg
 • Helge Albertsen
 • Bjarne Svendsen
 • Hanne Simonsen
 • Trine Ørskov

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med FN's 17 verdensmål

Sagsnr: 19-028662

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet har udpeget seks af FN's 17 verdensmål, som kommunen skal have særlig fokus på de kommende år. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet baselinemålinger på udvalgte indikatorer, der relaterer sig til de seks verdensmål. Derudover har administrationen udarbejdet en oversigt over, hvorledes de udvalgte indikatorer relaterer sig til målsætninger, mål og indsatser i kommunens politikker.

Kommunens arbejde med verdensmålene er politisk forankret i Erhvervs- og Vækstudvalget, og udvalget sender hermed FN17-oversigten og baselinemålingerne til orientering i Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Den 6. oktober 2020 besluttede Byrådet, at kommunen skal have et særligt fokus på følgende seks verdensmål:

 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarlig produktion og forbrug
 • Mål 13: Klimaindsats.

Arbejdet med FN's verdensmål er politisk forankret i Erhvervs- og Vækstudvalget, og udvalget har bedt administrationen om at udarbejde en samlet oversigt over kommunale indsatser, der relaterer sig til de seks udvalgte verdensmål (omtalt som FN17-oversigten). De kommunale indsatser, der er omtalt i FN17-oversigten, har alle deres udgangspunkt i kommunens politikker. Oversigten fremgår i bilag 1.     

Erhvervs- og Vækstudvalget har ligeledes bedt administrationen om at udarbejde baselinemålinger, der viser status på kommunens arbejde med verdensmålene. Baselinemålingerne er baseret på en række målbare indikatorer, der er udvalgt og kvalificeret sammen med interne og eksterne aktører (bl.a. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, UCRS, Ringkøbing-Skjern Forsyning, ledere og medarbejdere i kommunens fag- og stabsområder samt kommunens direktion).

Indikatorerne er udvalgt blandt et omfattende materiale, der er udarbejdet af 2030-Panelet, som er et panel, der blev nedsat af Folketinget i 2017. Panelet har i samarbejde med bl.a. Deloitte og to universiteter udarbejdet et forslag til 197 danske målepunkter, der supplerer FN’s verdensmål - og som derved skal bidrage til at måle status for den bæredygtige udvikling i Danmark. Administrationen har anvendt 74 indikatorer i arbejdet med de seks udvalgte verdensmål. Indikatorer og baselinemålinger fremgår i bilagsmaterialet (bilag 2.1-2.6).

Den 26. april 2021 besluttede Erhvervs- og Vækstudvalget at sende FN17-oversigten samt tilhørende baselinemålinger til orientering i nedenstående udvalg og Byrådet - på disse mødedatoer:

 • 11. maj: Økonomiudvalget
 • 11. maj: Teknik- og Miljøudvalget
 • 25. maj: Børne- og Familieudvalget
 • 26. maj: Social- og Sundhedsudvalget
 • 15. juni: Byrådet.

Erhvervs- og Vækstudvalget har ligeledes besluttet, at FN17-oversigten og baselinemålingerne kan anvendes i DK2020, der er et ambitiøst klimaprojekt. Realdania, det internationale bynetværk C40 Cities, den grønne tænketank Concito, KL og de fem regioner står bag DK2020 - og formålet med projektet er at udarbejde kommunale klimahandlingsplaner, der kan sætte skub i Parisaftalens mål i Danmark. Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt de indtil videre 65 kommuner, der er en del af projektet.

I 2022 lægges der op til, at FN17-oversigten og baselinemålingerne kan anvendes af det kommende byråd i forbindelse med formuleringen af en klimapolitik.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager FN17-oversigten og baselinemålingerne til orientering.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at Børne- og familiepolitikken også er relevant i relation til mål nr. 3 om Sundhed og trivsel.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetlægning 2022 - 2025 på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-018655

Sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Familieudvalgets møder med FagMED Dagtilbud og Undervisning og FagMED Børn og Familie, drøftede Udvalget den 27. april 2021 de drifts- og anlægsforslag, de to FagMED var kommet med på møderne. På mødet den 27. april 2021 besluttede Børne- og Familieudvalget, at administrationen skulle arbejde videre med følgende forslag:

Nye driftsforslag

Dagtilbud og Undervisning

 1. Vikardækning i fm. linjefagsuddannelse
 2. To-lærerordning
 3. Naturvejleder
 4. Co-teaching
 5. Tilskud til 10-eren - UCRS
 6. SFO - personalenormering
 7. Tilskud til pasning af egne børn
 8. Sproglig udvikling af 3 - 6 årige
 9. Institutioner med delt ledelse
 10. Forbedret rengøringsstandard

Børn og Familie

 1. Socialrådgivningen
 2. Sundhedsplejen - Minding the baby
 3. Skolevægringsprojekt
 4. Familien på vej - udvidelse

Nye anlægsforslag

Dagtilbud og Undervisning

 1. Motoriserede køretøjer til Dagplejen
 2. Skolen i Skjern
 3. Asfaltering af vej ved Tim Skole
 4. Ådum Børneunivers

Det er tidligere besluttet, at der holdes ekstraordinært møde i Børne- og Familieudvalget tirsdag den 8. juni 2021 kl. 8.00-12.00, hvis der er behov for det. 

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Den nuværende anlægsramme for Børne- og Familieudvalget for 2022-2025 er følgende:

Hele 1.000 kr.(2021-prisniveau)

2022

2023

2024

2025

Bedre rammer på Skjernåskolen

7.800

31.200

 

 

Anlægspulje under BFU

1.521

1.521

1.521

1.521

Renovering af toiletter på skoler

1.014

 

Hvide Sande Skole - samling af afdelinger

 

 

10.000

18.600

Ungdomsskole i Skjern

10.000

 

 

 

Solstrålen, Videbæk

15.546

 

Holmsland Børnehus

18.000

 

 

 

I alt Børne- og Familieudvalget

53.881

32.721

11.521

20.121

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter fremsendte drifts- og anlægsforslag.

Samtidig anmodes Børne- og Familieudvalget om at beslutte

 1. om der skal arbejdes med yderligere drifts- eller anlægsforslag
 2. om det ekstraordinære møde den 8. juni 2021 skal afholdes.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede sagen og afgav bemærkninger til det videre arbejde med budgetlægningen. Udvalget besluttede endvidere at afholde det ekstraordinære møde den 8. juni. 2021.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Handleplaner til udmøntning af it-strategien for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 20-026369

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 15. december 2020 godkendte Børne- og Familieudvalget den it-strategi, som Administrationen har udarbejdet, gældende pr. 1. januar 2021.

It-strategiens formål er fortsat at understøtte børn og elevers kompetencer til samarbejde, problemløsning, kritisk tænkning, læring i fællesskab, projektarbejde, eleven som producent og en undersøgende tilgang til læring.

Kompetenceudvikling af ledere og de pædagogiske medarbejdere er centralt, så de kan understøtte, at børnene forstår, agerer og former den digitale verden.

I forbindelse med udmøntningen af it-strategien har der været nedsat nogle arbejdsgrupper med repræsentanter fra dagtilbud, skoler samt administrationen med særlig faglig indsigt på området. Dette har resulteret i syv konkrete handleplaner, der kan understøtte praksisudviklingen i enhederne.

Der er udarbejdet følgende handleplaner på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet:

 • Kompetenceudvikling

 • Fra teknologi til didaktik

 • It-teknik

Dertil er der udarbejdet en fælles handleplan for dagtilbuds- og skoleområdet:

 • Sammenhæng mellem dagtilbud og skoler

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der til udmøntningen af it-strategien er afsat 7,036 mio. kr. pr. år.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager it-strategiens handleplaner til orientering.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Uddannelsesløft på dagtilbudsområdet

Sagsnr: 21-007901

Sagsfremstilling

Et flertal i folketinget har den 5. december 2020 indgået en aftale om en model for lovbundne minimumsnormeringer i dagtilbud fra 2024. I indfasningsårene 2021 - 2023 afsættes der en statslig pulje, som fordeles til kommunerne ud fra antallet af 0 - 5 årige børn. Tilskuddet skal anvendes til lønudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene. Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget drøfter, i hvilken grad midlerne skal anvendes til normeringsløft, og i hvilken grad de skal anvendes til at øge andelen af uddannede medarbejdere.

På Børne- og Familieudvalgets møde i februar 2021 punkt 2 blev der gjort rede for Ringkøbing-Skjern Kommunes forventede andel af de statslige puljemidler. Tilskuddet indfases over 4 år og forventes at udgøre 15,8 mio. kr. fra 2024. På mødet blev Udvalget desuden oplyst om, at Ringkøbing-Skjern Kommune allerede er tæt på at have nået målet om minimumnormeringer fra 2024. Det vil sige maksimalt 3 vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder og 6 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder.

I den politiske aftale lægges der desuden stor vægt på at sikre, at der er nok kvalificeret pædagogisk personale i daginstitutioner som en afgørende forudsætning for, at alle børn trives, lærer, udvikler sig og dannes. På den baggrund er der afsat en opkvalificeringspulje på 100 mio. kr. i 2023 og 200 mio. kr. i 2024-2030. For at få andel i midlerne skal den enkelte kommune fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på mindst 85% eller en plan for at forbedre uddannelsesdækningen med mindst 10%-point. 

De nærmere vilkår for at opnå et tilskud fra opkvalificeringspuljen kendes endnu ikke. Administrationen anbefaler, at der senere tages stilling til, om Ringkøbing-Skjern Kommune skal søge om at få andel i midlerne. 

Andelen af uddannet pædagogisk personale i Ringkøbing-Skjern Kommunes dagtilbud udgjorde i 2020 61% opgjort eksklusiv ledere - heraf 52% pædagoger og 9% pædagogiske assistenter. Der er dog en ganske stor variation i uddannelsesdækningen mellem dagtilbuddene, jf. bilag til dagsordenspunktet.

Eftersom minimumsnormeringerne stort set allerede er realiserede i kommunens dagtilbud, er det muligt at målrette de statslige tilskud i perioden 2021 - 2024 mod ansættelse af uddannet personale.

I dag praktiseres som budgetforudsætning, at 60% af personalet er uddannede pædagoger og 40% pædagogiske assistenter eller ufaglærte medarbejdere. Økonomi har udarbejdet nedenstående beregning på, hvordan den nuværende 60/40 regel gradvist kan erstattes med en 85/15 regel ved hjælp af de statslige tilskud under forudsætning af en uændret opgørelsesmetode.

 

2021

2022

2023

2024

Hele 1.000 kr.

 

 

 

 

Puljemidler (forventet)

7.100

8.800

12.400

15.800

Stigning i forhold til 2021

 

1.700

5.300

8.700

 

 

 

 

 

Uddannelsesprocent

60/40

65/35

75/25

85/15

Udgift til ændring i procent

 

1.350

4.000

6.650

Til rest til normeringsforbedring

 

350

1.300

2.050

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget drøfter, om der skal fastsættes en ny procentandel for det uddannede pædagogiske personale, som skal gælde for alle kommunale og selvejende daginstitutioner og ikke kun som en budgetforudsætning.

Det anbefales desuden, at Udvalget drøfter, om pædagogiske assistenter i den sammenhæng skal medregnes på lige fod med pædagoger. Indføres eksempelvis en 85/15 regel, betyder det, at dagtilbuddene skal tilstræbe, at andelen af ikke-uddannede medarbejdere højst udgør 15%.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Aftale af 5. december 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter,

 1. om der skal fastsættes en ny undergrænse for andelen af uddannet personale i kommunens dagtilbud,
 2. fra hvornår denne undergrænse i givet fald skal være gældende, og
 3. om pædagogiske assistenter skal medregnes sammen med pædagoger, når andelen gøres op.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at følge målsætningen i skemaet med forventning om fuld indfasning i 2024. Det tilstræbes, at indfasningen sker ved naturlig afgang og opkvalificering. Udvalget besluttede samtidig, at pædagogiske assistenter skal medregnes sammen med pædagoger, når andelen gøres op.Kopier link til punktet  -   Print

6: Etablering af en ny skolebestyrelse i Skjern efter sammenlægningen af Kirkeskolen og Amagerskolen

Sagsnr: 21-012579

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. februar 2021 godkendt, at Amagerskolen og Kirkeskolen sammenlægges med ét distrikt, en ledelse og en skolebestyrelse fra den 1. august 2021. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til etableringen af den nye skolebestyrelse.

Ifølge folkeskoleloven kan kommunalbestyrelsen i denne situation beslutte

 1. at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen.
 2. at alle skolebestyrelsesmedlemmerne ved de eksisterende skoler skal fungere sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode.

Uanset om den ene eller den anden løsning vælges, vil der skulle gennemføres et ordinært valg til skolebestyrelsen i 2022 som ved alle andre folkeskoler.

Ad 1
Hvis der udskrives nyvalg, skal der tages stilling til sammensætningen af bestyrelsen. Ifølge styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler skal skolebestyrelsen bestå af mindst 5 og højst 7 repræsentanter for forældrene + 2 medarbejderrepræsentanter + 2 elevrepræsentanter. Ifølge folkeskolelovens § 42 skal der vælges mindst en forældrerepræsentant og en elevrepræsentant for hver afdeling. Administrationen anbefaler, at skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter - heraf mindst 2 forældre til elever på Kirkeskole-afdelingen, mindst 2 forældre til elever på Amagerskole-afdelingen og mindst 1 forældrerepræsentant for Specialcenter Syd. Det anbefales desuden, at der vælges en elevrepræsentant fra hver afdeling og to medarbejderrepræsentanter. Den nye skolebestyrelse kan tage initiativ til oprettelse af et forældreråd med elev- og medarbejderrepræsentation på hver af de to afdelinger.

Ad 2
Hvis det besluttes, at medlemmerne af de to bestyrelser skal fungere sammen, vil denne fusionerede bestyrelse have mulighed for at træffe beslutning om den fremtidige sammensætning inden for rammerne af styrelsesvedtægten, inden der i 2022 afholdes ordinært nyvalg.

På et møde mellem de to skolebestyrelsesformænd og formandsskabet for Børne- og Familieudvalget den 29. april 2021 blev der givet udtryk for, at de to bestyrelser gerne vil fungere sammen indtil udløbet af valgperioden. På mødet blev der imidlertid også fremført et ønske om, at nogle af de nuværende skolebestyrelsesmedlemmer kunne få lov til at træde ud af bestyrelsen.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at de to skolebestyrelser fungerer sammen som én bestyrelse i perioden fra 1. august 2021 til 1. august 2022. 

Administrationen kan imidlertid ikke anbefale, at bestyrelsen reduceres med et antal forældrevalgte medlemmer, eftersom det er usikkert, om dette vil være lovligt.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Reglerne om sammensætning af skolebestyrelser findes i folkeskolelovens § 42. Ifølge § 42 stk. 11 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer fungerer sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode i de tilfælde, hvor 2 skoler sammenlægges.

Reglerne om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen findes i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen. 

Ifølge § 9 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Ifølge § 10 indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden, hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør. Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, holdes der snarest muligt suppleringsvalg med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen for resten af valgperioden og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere.

Det fremgår ikke direkte, af hverken folkeskoleloven eller bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter, at det vil være ulovligt at reducere antallet af forældrevalgte repræsentanter i en fusioneret bestyrelse efter folkeskolelovens § 42 stk. 11. Der vil imidlertid kunne rejses tvivl om, hvorvidt forældrerepræsentanterne i en sådan bestyrelse fortsat giver en fair repræsentation af alle forældreinteresser. 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at alle skolebestyrelsesmedlemmerne fra de to nuværende bestyrelser fungerer sammen i perioden fra den 1. august 2021 til den 1. august 2022.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Navngivning af ny skole i Skjern

Sagsnr: 21-012772

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. februar 2021 godkendt, at Amagerskolen og Kirkeskolen i Skjern nedlægges, og at der pr. 1. august 2021 oprettes en ny skole med to afdelinger i de gamle skolers bygninger. Børne- og Familieudvalget skal på den baggrund godkende et navn til den nye skole.

Administrationen har fra ledelsen af den nye skole i Skjern modtaget et forslag om en midlertidig navngivning. Det foreslås, at den nye skole skal hedder Skolen i Skjern.

Derfor foreslås desuden, at matriklerne fremover navngives:

 • Skolen i Skjern – (Afdelingen på) Enghavevej (Tidligere Kirkeskolen)
 • Skolen i Skjern – (Afdelingen på) Klostervej (Tidligere Amagerskolen)

Administrationen anbefaler, at forslaget godkendes.

Af hensyn til bl.a. indberetning til institutionsregistret under Børne- og Undervisningsministeriet og af hensyn til kommunikationen generelt er det nødvendigt, at skolen får et officielt navn pr. 1. august 2021.

Skulle den nye skolebestyrelse på et senere tidspunkt ønske et andet navn til skolen, vil man derfor skulle ansøge Børne- og Familieudvalget om en navneændring.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 20. december 2016, at i forbindelse med navngivning og navneændringer af en aftaleenhed under Dagtilbud og Undervisning, skal navnet indeholde et geografisk tilhørsforhold.

Gennem en henvendelse til JURA vil administrationen sikre, at der ikke er ophavsretlige problemer med navnet Skolen i Skjern

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at den nye skole skal hedde Skolen i Skjern,
 2. at afdelingen på Kirkeskolens matrikel skal hedde Skolen i Skjern – Enghavevej og
 3. at afdelingen på Amagerskolens matrikel skal hedde Skolen i Skjern – Klostervej 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Henvendelse til Børne- og Familieudvalget angående LGBTQ+ trivsel

Sagsnr: 21-012931

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har modtaget en henvendelse fra Emil Sloth Sig, forperson for West Coast Pride og formanden for Ungerådet i RKSK om en rapport, der peger på, at mange LGBTQ+ personer trives dårligt i folkeskolen.  Formanden for BFU har efterfølgende har været i dialog med Emil Sloth Sig, som har tilbudt et oplæg til, hvordan der kan arbejdes med indsatser for trivsel for LGBTQ+ personer i folkeskolen. Udvalget skal tage stilling til, om man vil sige ja tak til tilbuddet og eventuelt afholde et temamøde om emnet.

Emil Sloth Sig henviser til undersøgelser fra blandt andre LGBT+ Ungdom fra 2021 og fra Aalborg Universitet og Statens Serum Institut fra 2017-2018. Undersøgelserne viser, at LGBTQ+ personer, dvs. person med anden seksuel orientering eller kønsidentitet end den traditionelle heteroseksuelle - herunder elever i folkeskolen - ofte føler sig ensomme, og at der generelt er større fysisk og psykisk mistrivsel blandt LGBTQ+ personer.

Emil Sloth Sig giver i øvrigt forskellige eksempler på, hvordan skolerne kan arbejde med at skabe en mangfoldig skole, hvor alle elever er inkluderet og oplever at være en del af et trygt undervisningsmiljø. Han har været i kontakt med Sex og Samfund og LGBT Danmark, samt en lokal folkeskoleelev og en mor til et transkønnet barn i en lokal folkeskole. De vil alle gerne deltage på et udvalgsmøde med henblik på at kvalificere en drøftelse i udvalget.

I et bilag til punktet er vedlagt de fremsendte mails med links til forskellige rapporter og undersøgelser.

Børne- og familiepolitikken indeholder et mål om, at trivslen blandt børn og unge skal øges, og at ingen børn og unge må mistrives. Det er administrationens vurdering, at der ikke har været et stort fokus på trivselsproblemer for LGBTQ+-personer i folkeskolen, selv om der generelt er stor opmærksomhed på at øge trivslen hos alle elever. 

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter henvendelse fra Emil Sloth Sig og tager stilling til, om der skal afholdes en temadrøftelse om indsatser for at større fokus på indsatser, der kan fremme større mangfoldighed og trivsel hos LGBTQ+-personer i folkeskolen.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede henvendelsen og besluttede at afholde en temadrøftelse med fokus på indsatser, der kan fremme større mangfoldighed og trivsel i folkeskolen med afsæt i køn, krop og seksualitet.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Valgfagskatalog 2021/2022

Sagsnr: 21-008010

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget skal godkende skolernes ansøgninger om valgfag for 7.-9. årgang i folkeskolen. Administrationen har i år modtaget ansøgninger fra Spjald Skole med ønske om godkendelse af valgfag i folkeskolen for 7.-9. årgang.

Valgfagene, der ønskes godkendt er: Golf, Adventure Race, Teenage Corner og The Zone

Ifølge folkeskolelovens § 9, stk. 1 kan skolerne udbyde følgende fag og emner som valgfag for 7.-9. årgang i folkeskolen.

 1. Tysk
 2. Fransk
 3. Spansk
 4. Medier
 5. Billedkunst
 6. Fotolære
 7. Filmkundskab
 8. Dramna
 9. Musik
 10. Håndværk og Design
 11. Madkundskab
 12. Almindelig indvandresprog
 13. Arbejdskendskab

Efter § 9 stk. 6 i folkeskoleloven kan kommunalbestyrelsen godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre fag og emner. Undervisningsministeriet har til dette formål udarbejdet en valgfagsskabelon med tilhørende vejledning. Valgfagsskabelonen indgår i bekendtgørelsen om Fælles Mål. og valgfagene skal godkendes på denne baggrund. For yderligere information om kommunale valgfag:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/udskoling/valgfag

Administrationen har udarbejdet et valgfagskatalog med de fire ønsker til valgfag til godkendelse. Valgfagskatalogen er vedhæftet som bilag. Heri beskrives fagenes formål, kompetenceområde, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål samt læseplan.

Undervisningsministeriet har til Ringkøbing-Skjern Kommune tilkendegivet, at de valgfag, der godkendes af kommunalbestyrelsen kan udbydes af samtlige overbygningsskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at fagene Golf, Adventure Race, Teenage Corner og The Zone godkendes som valgfag for 7.-9. årgang på alle overbygningsskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune fra skoleåret 2021/22.

Byrådet godkendte den 19. august 2014, punkt 6, at Børne- og Familieudvalget i fremtiden bemyndiges til at behandle og afgøre sager vedrørende godkendelse af valgfag efter folkeskolelovens § 9.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskolelovens § 9.
Bekendtgørelse nr. 185 af 5. marts 2018.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at fagene Golf, Adventure Race, Teenage Corner og The Zone alle godkendes som valgfag for 7.-9- årgang på alle overbygningsskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune fra skoleåret 2021/22.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Budgetopfølgning pr. 30. april 2021 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-025139

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2021 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 8,6 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 2,4 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 0,4 mio. kr., heraf merforbrug på 5,0 mio. kr. vedr. Covid-19 udgifter til test og podning
 • Børn og Familie - mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder

Forbrug pr. april måned

Budget 2021

Forventet regnskab 2021

Afvigelse

Afvigelse sidste måned

Undervisning

Specialundervisning/støtte

2.213

14.477

14.477

0

0

STU, FGU, EGU og KUI

4.151

29.694

24.294

-5.400

-3.000

Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS

4.327

80.448

80.448

0

0

Fælles udgifter/indtægter

-4.672

6.210

6.210

0

0

Dagtilbud

Dagtilbud/SFO - flere/færre børn

-13.872

-36.651

-33.551

3.100

3.100

Private tilbud - flere/færre børn

16.433

47.357

46.857

-500

-500

Dagplejen

12.448

40.828

39.328

-1.500

-1.500

Fælles udgifter/indtægter

3.129

7.650

7.650

0

0

Undervisning/dagtilbud

Coronaudgifter

3.135

0

5.000

5.000

5.000

Mellemkommunal - almen

-1.627

-115

-715

-600

-600

Befordring - special

5.759

18.803

18.303

-500

-500

Samlet resultat

31.424

208.701

208.301

-400

2.000

Resultatet er en forbedring på 2,4 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning. Ændringen skyldes at antallet af helårs FGU-elever for 2020 netop er blevet opgjort. Opgørelsen viser, at der var ca. 24 årselever færre end forventet. Antallet af årselever i 2020 danner grundlag for den samlede afregning til Staten i 2021. Ved de tidligere budgetopfølgninger var der i forvejen indregnet et forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. Dermed er det samlede mindreforbrug til FGU i 2021 på 4,4 mio. kr. 

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder

Forbrug pr. april måned

Budget 2021

Forventet regnskab 2021

Afvigelse

Afvigelse sidste måned

Anbringelser

27.704

96.060

88.363

-7.697

-9.165

Central refusionsordning SDE

-2.234

-6.700

-6.668

32

1.100

Øvrige foranstaltninger

1.718

5.135

5.135

0

0

Forebyggende foranstaltninger

7.404

26.578

27.543

965

965

Sikrede institutioner

1.468

5.275

4.275

-1.000

-600

Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste

1.519

5.404

4.904

-500

-500

Samlet resultat

37.579

131.752

123.552

-8.200

-8.200

Resultatet er det samme som ved forrige budgetopfølgning.  

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 30. april 2021 6 færre anbringelser end planlagt. Sammenholdt med, at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 15.000 kr. lavere pr. anbringelse end budgetlagt, giver det et forventet mindreforbrug til anbringelser på 7,7 mio. kr. 

Der skal gøres opmærksom på, at de forventede foranstaltninger, som bringes til ophør resten af året ikke kan aflæses i grafen endnu, men vil blive medtalt efterhånden, som de stopper. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at aftaleenhedernes Covid-19 relaterede udgifter, som løbende bliver udgiftsført på Børne- og Familieudvalgets driftsbudget ikke er medtaget i budgetopfølgningen. Økonomiudvalget har den 23. marts 2021, punkt 5 besluttet, at aftaleenhedernes udgifter til Covid-19 dækkes på samme vis som i 2020-regnskabet. Det drejer sig om merudgifter til rengøring på skoler og dagtilbud.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-016061

Sagsfremstilling

1.
Orientering om implementering af projektet Nye veje på det specialiserede område.

2.
Orientering om Familiecentrets dækning af den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune.

3.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Familiecentret, Videbæk
 • Ventelister, status
Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk