Referat: 22. juni 2021 kl. 08:00

Konferencesalen, Servicecenter, Dyrvigsvej 9, Videbæk
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Benjamin Morthorst
 • Bjarne Svendsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Hanne Simonsen
 • Helge Albertsen
 • Trine Ørskov

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Forslag til nyorganisering af det specialiserede område

Sagsnr: 21-003122

Sagsfremstilling

Med byrådsbeslutningen om Nye veje på det specialiserede område fra august 2020 er de almene dagtilbud og skoler inddelt i 3 distrikter. Byrådsbeslutningen medfører også, at det specialiserede skole- og dagtilbudsområde skal organiseres på en anden måde. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til, hvordan det kan ske, og Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om forslaget skal udsendes i høring med henblik på endelig vedtagelse på Byrådets møde i oktober.

Forslaget er beskrevet i rapporten Nyorganisering af det specialiserede område, der er vedlagt som bilag til punktet.

De vigtigste mål for nyorganiseringen er:

 • At sikre et fortsat match mellem Ringkøbing-Skjern Kommunes specialpædagogiske tilbudsvifte og børn og unges særlige behov under hensyntagen til, at der skal være tale om fagligt, pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk robuste enheder.
 • At udvikle almen- og specialområdets muligheder for at samarbejde mere helhedsorienteret om at styrke alle børn og unges muligheder for at deltage i engagerende læringsfællesskaber med henblik på at øge deres trivsel og læringsprogression
 • At samle alle specialiserede tilbud under en fælles ledelse for på den måde at sikre helhed i tilbudsviften, smidiggøre samarbejdet med distrikterne og PPR – foruden at skabe grundlaget for kvalitetsudviklingen af de specialiserede skole- og dagtilbud.
 • At sikre et mere smidigt skole- og dagtilbud til de børn, der befinder sig i et gråzoneområde mellem almen- og specialområdet. Den nye organisering skal med andre ord understøtte de mellemformer, som der med Nye veje pt. arbejdes på at udvikle på almenområdet med understøttelse af specialpædagogiske værktøjer.

Forslaget til ny struktur på det specialisede område afspejler distriktsinddelingen på det almene område på den måde, at der i hvert distrikt bliver en specialhelhed med et tilknyttet videnscenter. I øst består specialhelheden af Specialcenter Øst og Dagskolen Opsund. Specialhelheden i vest består af Rindum Kjærgaard og Specialcenter Vest, og i syd indgår Skjernåskolen, Specialcenter Syd, Specialbørnehaven og STU-huset i Specialhelheden Syd.

Med denne organisering vil de 3 specialcentre ikke længere være afdelinger under henholdsvis Spjald Skole, Amagerskolen og Ringkøbing Skole. Der skal dog stadig være et tæt dagligt samarbejde mellem specialcentrene og de 3 skoler. Herved bevares mulighederne for gradvis tilbageslusning til almenområdet, og man understøtter elevernes muligheder for at spejle sig i hinanden og har ”specialkompetencerne” tæt på almenområdet i det enkelte distrikt.

De specialiserede tilbud bevarer således deres fysiske placering og pladserne vil fortsat være rettet mod de samme målgrupper som i dag. Det nye er, at hver specialhelhed får en leder med reference til afdelingslederen for det specialiserede område og et videnscenter, som skal understøtte arbejdet med mellemformer i de almene tilbud. Der oprettes dog ikke flere lederstillinger. Lederne af specialhelhederne udpeges blandt de nuværende ledere på det specialiserede område. Ressourcerne til ledelse og til videnscenterfunktionerne findes inden for budgettet.

Administrationen anbefaler, at forslaget udsendes i høring hos alle forældrebestyrelser, skolebestyrelser, Ungdomsskolens bestyrelse, Handicaprådet og i MED-organisationen frem til primo september. Høringssvarene behandles herefter på Børne- og Familieudvalgets møde den 21. september med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet den 12. oktober og ikrafttræden den 1. januar 2022.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Da al folkeskoleundervisning efter folkeskoleloven foregår på en skole, skal hver af de nuværende 3 specialcentre være en del af en ny skole, når de udskilles organisatorisk fra henholdsvis Spjald Skole, Amagerskolen og Ringkøbing Skole. Børnene skal forsat være elever på en skole med en skoleleder og en skolebestyrelse. Det løses i forslaget på den måde, at Specialcenter Syd bliver en afdeling under Skjernåskolen, og Specialcenter Vest bliver en afdeling under Rindum Kjærgaard. I distrikt Øst oprettes en ny specialskole. Denne specialskole får efter folkeskolelovens § 24 b fælles leder og fælles bestyrelse med Ungdomsskolen - herunder Dagskolen.

Ved valg til de nye bestyrelser sikres repræsentation fra alle afdelinger.

Ifølge folkeskolelovens § 40 indebærer dette forslag en ændring af kommunens skolestruktur. Byrådet kan først vedtage ændringerne efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Økonomi

Ingen bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter forslaget til nyorganisering af det specialiserede område og tager stilling til, om det skal udsendes i høring.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede forslaget og besluttede at sende det i høring.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Pasnings- og klubtilbud i STU-Huset

Sagsnr: 21-014283

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har en mindre gruppe unge inden for målgruppen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (herefter STU) med et så lavt funktionsniveau, at de har behov for opsyn og/eller pleje gennem hele dagen. For denne målgruppe opstår et pasningsbehov efter overgangen fra grundskole i et specialiseret skoletilbud med tilhørende SFO til STU-tilbud i STU-Huset, som udelukkende indeholder skoletilbud. Børne- og Familieudvalget skal derfor tage stilling til, om der skal oprettes et pasnings- og klubtilbud i STU-Huset inden for budgetrammen af Børn og Familie. 

Det påhviler Kommunalbestyrelsen at oprette et særligt klubtilbud til denne gruppe unge (herefter STU Klub). Klubtilbuddet erstatter en praksis, hvor man gennem en årrække i Børn og Familie har bevilget individuelle pasningsordninger til målgruppen eller tabt arbejdsfortjeneste til forældrene for selv at varetage pasning i morgen- og eftermiddagstimerne.

Det er på dette grundlag nærværende oplægs ærinde at optegne rammerne for et sådan tilbud i STU-Huset i Tarm.

Da der ønskes et samlet pasningstilbud til den allerede afgrænsede målgruppe, vurderes oprettelse efter Servicelovens §36 at være ideelt. Det nye tilbud kan udelukkende benyttes af elever med uddannelsessted i STU-Huset samt efter visitation til STU Klub gennem Socialrådgivningen i Børn og Familie på grundlag af Servicelovens §41. Opstart i klubtilbuddet kan ske fra indskrivningsdatoen i STU-tilbuddet.

Pædagogiske målsætninger og indhold for STU Klub

Særligt klubtilbud i STU-huset:

 • Har et unge-voksen perspektiv
 • Understøtter målene i den unges STU-forløbsplan
 • Rammesætter en god opstart- og afslutning på skoledagen
 • Inviterer til fordybelse og undersøgelse af egne muligheder i et fritidsperspektiv
 • Tilbyder aktiviteter der rummer lærings- og udviklingsmuligheder

Klubtilbuddet tilbyder et inkluderende fællesskab, et lærings- og frirum med plads til ”check ind og check ud” før og efter skoletid, ro, afslapning og samvær med andre unge. Der er rum til at understøtte udviklingen af de unges sociale kompetencer, samt etablering og fastholdelse af venskaber og relationer mellem de unge.

Klubtilbuddets aktiviteter planlægges med afsæt i den enkelte unges ressourcer, potentiale, interesser og forudsætningsniveau.

Organisatorisk og fysisk organisering

STU Klub organiseres under STU-Huset i Dagtilbud og Undervisning med reference til afdelingslederen for det specialiserede område.

Det anses af både pædagogiske, praktiske og økonomiske grunde hensigtsmæssigt at placere STU Klub i STU-Husets lokaler. Dette understøtter den pædagogiske målsætnings unge-voksen perspektiv. Praktisk og økonomisk vil placering på andre lokationer forårsage yderligere befordringsudgifter og et for målgruppen udtrættende skift.

I ferieperioder vil STU Klub af ressourcemæssige hensyn kunne tilbydes i Skjernåskolens SFO og drives i et samarbejde mellem SFO'en og klubtilbuddet. Hvis der senere indgås samarbejdsaftale med Handicap og Psykiatri skal denne praksis genovervejes.

Åbningstider, herunder ferie- og lukkedage

Benyttelse af STU Klub vil være muligt i følgende tidsrum før og efter skoledagen:

Mandag-fredag: 6.30-8.15, Mandag-torsdag: 14.15-16.00, fredag: 13.00-14.30.

Klubtilbuddet har som udgangspunkt åbent på alle skoledage.

Der er lukket på følgende dage:

 • Helligdage (Påske, Kr. Himmelfart, St. Bededag og Pinse)
 • Uge 7 (vinterferie)
 • Folkeskolens sommerferie
 • Uge 42 (efterårsferie)
 • Skolens juleferie.

I forbindelse med lukkedage kan efter forudgående individuel aftale mellem Børn og Families rådgiver og i samarbejde med STU Klub åbnes for pasning.

Befordring

Befordring til og fra STU Klub i Tarm sker i sammenhæng med befordringen til/fra SFO-tilbuddet på Skjernåskolen, således at udgiften til befordringen til klubtilbuddet sker med minimerede udgifter.

Optagelse og frister

Kommunalbestyrelsens kompetence til at træffe afgørelse om optagelse i et særligt klubtilbud udmøntes af Socialrådgivningen i samarbejde med STU-Huset.

Hvis forældre retter henvendelse til STU-Huset med forespørgsel om pasning, henvises til, at dette forudsætter en vurdering af berettigelse til ydelser efter Servicelovens §41 og skal ske gennem henvendelse til Socialrådgivningen, som efter vurdering af sagen retter henvendelse til STU-Huset med henblik på optagelse.

Opsigelsesfristen er løbende måned + én måned.

STU-Huset administrerer indmeldelse og udmeldelse efter henvendelser fra Socialrådgivningen – herunder orientering til Økonomi.

STU Klub oprettes pr. 1. august. 2021.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Servicelovens §36 og §41

Særlige klubtilbud for børn og unge under 18 år kan oprettes efter både Servicelovens §36 og Dagtilbudslovens §65-66. Dagtilbudsloven har ikke i bestemmelsen nogen fremhævning af funktionsevnen hos barnet/den unge, hvorimod servicelovens klubtilbud retter sig mod større børn og unge under 18 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som udløsende årsag til behovet for støtte, behandling og træning.

Den kommunale forpligtelse til at oprette særlige klubtilbud gælder kun for unge under 18 år, men med SEL §36 som juridisk ramme åbnes for en fleksibilitet, der muliggør, at man fra Handicap og Psykiatri efter indgåelse af en samarbejdsaftale kan tilkøbe plads i tilbuddet til hjemmeboende unge over 18 år. For nuværende er der ikke indgået en sådan samarbejdsaftale.

Økonomi

Udgiften til drift af ovenstående klubtilbud er afhængig af antallet af indmeldte. Forudsætningen er dog, at der som minimum er 2 ansatte i alle åbningstimer. Herudfra er der udarbejdet en trinvis budgettildeling:

1 - 4 elever - 405.000 kr. pr. år

5 - 6 elever - 607.000 kr. pr. år

7 - 8 elever - 809.000 kr. pr. år

Den nuværende forventning til antallet af indmeldte er 5 - 6 unge. Det foreslås derfor, at klubtilbuddet oprettes med et årligt budget 607.000 kr. Budgettet vil herefter blive korrigeret i op- eller nedadgående retning i forhold til antallet af indmeldte. 

Finansieringen 

Klubtilbuddet erstatter som tidligere nævnt løsninger med tabt arbejdsfortjeneste til forældrene eller individuelle pasningsordninger. Det foreslås derfor, at klubtilbuddet finansieres indenfor Børn og Familie's samlede budgetramme.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter,

 1. at der oprettes et klub- og pasningstilbud i STU-Huset som beskrevet i ovenstående med opstart 1. august 2021
 2. at klub- og pasningstilbuddet finansieres via Børn og Familie's samlede budgetramme med 253.000 kr. i 2021 og 607.000 kr. i 2022 og fremefter
 3. at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte indstillingen. Sagen oversendes til Økonomiudvalget og byrådet til orientering.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Status på områderne FGU, EGU, KUI og STU

Sagsnr: 21-013553

Sagsfremstilling

I forlængelse af aftalen om Bedre veje til uddannelse og job trådte lov om kommunal ungeindsats i kraft den 1. august 2019.

I forbindelse med dette blev der blandt andet foretaget en række ændringer på udvalgte uddannelsesområder. Administrationen ønsker hermed at give en status på området.

Lov om kommunal ungeindsats indeholder en ny uddannelsespolitisk målsætning:

 • I 2030 skal mindst 90% af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, være halveret.

Den seneste profilmodel fra november 2019 kan ses som bilag.

Forberedende Grund Uddannelse (FGU)

FGU er et op til 2-årigt forberedende uddannelsesforløb for unge 15-24 årige, som ikke er parat til uddannelse eller job. I Ringkøbing-Skjern Kommune er FGU placeret på Jernvej 11 i Skjern. Skolen er en afdeling under institutionen FGU Midt-Vest, som er placeret i Herning.

FGU erstattede produktionsskolen, VUC for unge 25 år, Erhvervsgrunduddannelse (egu) og Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)

Antallet af elever på FGU i Skjern er steget stødt siden august 2019. Pr. 1. maj 2021 er der indskrevet 125 elever. Heraf er 20 elever indskrevet på egu-sporet. Uddannelsesforløbet i egu-sporet foregår hovedsageligt i en virksomhed.

Pr. 1. august 2021 forventes FGU at være fuldt indfaset i forhold til elevantal. Det skønnes, at elevantallet vil stabilisere sig på ca. 130-140 elever.

Erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Kommunen optog indtil 1. august 2019 elever på denne kommunale ungdomsuddannelse. Som nævnt blev denne uddannelse erstattet af FGU, som nu udbyder egu som ét af sine uddannelsesspor.

Egu som kommunal ungdomsuddannelse var et 2-årigt uddannelsesforløb. De sidste egu-elever i kommunen afsluttes juni 2021.

Kommunal Unge Indsats (KUI)

Kommunerne skulle pr. 1. august 2019 etablere en sammenhængende ungeindsats for 15-24 årige på tværs af uddannelses,- beskæftigelses og socialindsats. Dette indebærer også etableringen af en kommunal kontaktpersonsordning, hvor de unge, som har behov for støtte fra flere instanser i kommunen, kan få en gennemgående koordinerende kontaktperson.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har man etableret et forpligtende tværfagligt samarbejde mellem Dagtilbud og Undervisning, Beskæftigelse, Børn og Familie og Handicap og Psykiatri. Samarbejdet bygger på KUI-samarbejdsaftalen. Samarbejdet ledes af KUI-styregruppen og koordineres af KUI-arbejdsgruppen.

KUI-kontaktpersonsordningen består for nuværende af 3 KUI-ungeguides, som er den gennemgående person for de unge, som er udfordret i forhold til uddannelsesplanen, og som har brug for særlig håndholdt koordinering som følge af behov for støtte fra flere instanser. Siden 2019 har 54 unge haft et forløb med en KUI-ungeguide. Af disse har 37 unge pr. 1. juni 2021 et aktivt forløb med en KUI-ungeguide.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Den 3-årige kommunale ungdomsuddannelse STU er ikke berørt af ændringerne i lov om Kommunal ungeindsats. Således driftes uddannelsen fortsat af Ringkøbing-Skjern Kommune. Der forventes en volumen på 65,2 årselever i 2021.

En repræsentant fra UU deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse af lov om Kommunal ungeindsats for unge under 25 år

Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Økonomi

FGU

For hver elev der udløser statstilskud til en institution, betaler hjemstedskommunen bidrag til staten med en procentandel af de samlede tilskud.

Ved hjemstedskommune forstås den kommune, i hvilken eleven ifølge CPR havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes.

For finansåret 2020 har Ringkøbing-Skjern Kommune haft FGU-aktiviteter svarende til ca. 96 årselever. Dette fordelt på 174 forskellige forløb, hvoraf 134 forløb er foregået på FGU Midt-Vest.

EGU (gl. ordning)

EGU som kommunal ungdomsuddannelse afsluttes juni 2021. Der er således ingen udgifter til dette fra 2022.

EGU (ny ordning)

Uddannelsesforløbet egu-sporet i FGU foregår hovedsageligt i virksomheder. I private virksomheder betaler virksomheden elevløn. I offentlige virksomheder betaler kommunen elevlønnen. Der vil derfor fremadrettet være en udgift forbundet med uddannelsesforløb i offentlige virksomheder. Til gengæld udløser eleven ikke statstilskud, når eleven er i en virksomhed.

Der vil også i enkelte tilfælde være andre kommunale udgifter forbundet med aktiviteter i egu-sporet. Det drejer sig om enkelte kurser eller kortere uddannelses-/skoleforløb.

KUI

De primære udgifter i KUI angår KUI-kontaktpersonsordningen, som består af 3 KUI-ungeguides. Ordningen er indfaset løbende siden 2019, og er nu fuldt indfaset. I 2021 vil der dog være nogle ekstra engangsudgifter til aktiviteter forbundet med implementeringen af det tværfaglige samarbejde i den sammenhængende kommunale ungeindsats.

STU

I 2018 vedtog Børne- og Familieudvalget en informationsfolder og et ydelseskatalog angående STU i Ringkøbing-Skjern Kommune. Siden da er antallet af STU årselever i Ringkøbing-Skjern Kommune faldet fra 72,4 i 2018 til 58,4 årselever i 2020. Der vil dog være et større optag på uddannelsen fra august 2021. Dette skyldes blandt andet, at flere elever end vanligt forlader det specialiserede skoleområde i 2021. Det øgede optag vil betyde en forventet stigning i antallet af årselever i 2022 og 2023.

Tilhørende bilag beskriver udviklingen i økonomien på områder.

Indstilling

Administrationen indstiller til, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Elevtalsprognose 2021/22 - 2027/28

Sagsnr: 18-020523

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose for 2021-2034. På baggrund af tallene i befolkningsprognosen er der efterfølgende udarbejdet en elevtalsprognose.

Prognose for hele kommunen frem til skoleåret 2027/2028 kan ses i vedhæftede bilag. 

Ud fra prognosens tal forventes det samlede elevtal i Ringkøbing-Skjern Kommune at falde med 946 elever fra 2020/2021 frem mod 2027/2028 svarende til et fald på 13,1%.

Tallene for 2017/2018 - 2020/2021 er faktiske elevtal pr. 1. januar de pågældende skoleår. Fra 2021/2022 - 2027/2028 er det prognosetal.

Befolkningsprognosen, som elevtalsprognosen er udarbejdet på baggrund af, er dels dannet ud fra historiske data over flyttemønstre, fertilitet og dødsfald og dels ud fra kommunens planer om nybyggeri. 

I elevtalsprognosen er herudover indarbejdet historiske data for fri- og efterskolefrekvens, valg af anden skole end distriktsskolen og oversiddere.

Tallene for den enkelte skole kan ses i vedhæftede bilag. 

Skolestuktur

I forbindelse med udarbejdelsen af elevtalsprognosen i 2021 har administrationen valgt ikke at medtage ændringerne af skolestrukturen i Ringkøbing og Skjern. Det var vurderingen, at ændringerne i skolestrukturen endnu ikke har fået nogen betydning for elevernes valg af skole, og at de historiske data derfor stadig kan bruges i beregningerne af prognoserne. 

På Byrådets møde den 9. februar 2021 pkt. 9 blev der godkendt en procedure i forbindelse med eventuelle fremtidige skolelukninger. Proceduren er vedlagt som bilag. Af proceduren fremgår det, 

BFU inviterer til et møde med skolebestyrelsen på skoler, hvor elevtallet ifølge elevtalsprognosen kommer under 60 inden for et sigte på 5 år

Af oversigten for den enkelte skole (vedhæftet) fremgår det, at Faster Skole kommer i nærheden af de 60 elever allerede i skoleåret 2022/2023 og fra 2025/2026 kommer de under 60 elever.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i demografireguleringerne, der er indregnet i budgettet for 2022 og overslagsårene, er taget højde for faldet i elevtallene i de kommende år.

Jævnfør beslutningen fra Børne- og Familieudvalgets møde den 25. februar 2020, er fremskrivningen af antal 6-15 årige pr. skoledistrikt vedlagt som bilag til sagen.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at elevtalsprognosen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning. Med baggrund i elevtallet på henholdsvis Faster Skole og Ådum Skole besluttede Børne- og Familieudvalget, at der afholdes dialogmøde med de to skoler i efteråret 2021.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Tilskud til folkeskoler, SFO'er og klubtilbud til styrkelse af trivselsfremmende aktiviteter

Sagsnr: 21-005297

Sagsfremstilling

Et flertal i folketinget har i starten af juni måned indgået to aftaler omkring håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolerne, herunder elevernes trivsel. Aftalerne betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune samlet set får udbetalt 1.106.000 kr. i ekstra bloktilskud i 2021. 

De to aftaler har følgende sigte:

 1. Tilskuddet på 798.000 kr. kan anvendes til indsatser i folkeskolen, SFO'er samt klubtilbud, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov, herunder eleverne i udskolingen, som inden for de kommende år skal videre på en ungdomsuddannelse, eller til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring.
 2. Tilskuddet på 308.000 kr. kan eksempelvis gives til trivselsfremmende aktiviteter så som sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben skole-aktiviteter, ekskursioner mv. 

Fælles for de to tilskud er,

 • at det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet skal anvendes lokalt
 • at tilskuddet udbetales i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet 
 • at der vil blive fulgt op på tilskuddene i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2023. Dog stilles der ikke krav om aflæggelse af regnskaber eller særlige redegørelser. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Administrationen indstiller, at det samlede beløb på 1.106.000 kr. fordeles til folkeskolerne ud fra elevtallet pr. 1. august 2021. Det vil give et beløb på ca. 240 kr. pr. elev. Det vil herefter være op til den enkelte skoleleder/skolebestyrelse at udmønte beløbet til aktiviteter på skolen, skolefritidsordning og SFO-klub. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, 

 1. at det samlede tilskud på 1.106.000 kr. fordeles til folkeskolerne ud fra elevtallet pr. 1. august 2021
 2. at midlerne udmøntes af den enkelte skoleleder/skolebestyrelse til fordeling mellem skole, SFO og SFO-klub
 3. at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at tilskuddet på 1.106.000 kr. finansieres af kassebeholdningen med henvisning til bloktilskudsforhøjelsen. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2. Sagen oversendes til Økonomiudvalget og byrådet med indstilling om, at tilskuddet på 1.106.000 kr. finansieres af kassebeholdningen med henvisning til bloktilskudsforhøjelsen.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Orientering om aktuelle udfordringer som følge af mangel på pladser i dagtilbud

Sagsnr: 21-015349

Sagsfremstilling

I flere af kommunens pasningsdistrikter er der i øjeblikket akutte problemer med at opfylde pasningsgarantien. På udvalgsmødet orienterer administrationen om baggrunden og om mulige løsninger.

I følgende distrikter har det ikke været muligt at genbesætte ledige dagplejerstillinger: Borris, Skjern og Hvide Sande. I Ådum er der kun vuggestuepladser, men som følge af tilgang af børn er institutionen hårdt presset på pladsen.

På udvalgsmødet vil administrationen orientere nærmere om udfordringerne og om mulige løsninger. Administrationen er således i gang med at undersøge, om der som en løsning på kort sigt kan skabes plads til flere børn i daginstitutionerne gennem mindre ombygninger mv. Herved kunne der oprettes afdelinger til mindre grupper af de ældste børn fra dagplejen og den måde skabes plads til at optage nye børn i de eksisterende dagplejergrupper. Det anbefales, at en sådan tidlig overførsel til daginstitution i givet fald bliver et frivilligt tilbud med vuggestuenormering og til dagplejebetaling.

Da pladserne skal være klar allerede til august, er det ikke muligt at følge den normale procedure i anlægssager, hvorefter at arbejdet først kan sættes i gang efter en byrådsbeslutning. De pågældende institutioner vil derfor blive bedt om at lægge penge ud af deres driftsmidler, indtil anlægsprojekterne kan godkendes politisk efter sommerferien.

Som alternativ til oprettelse af flere pladser i daginstitutionerne kan der anvises enkelte pladser i andre pasningsdistrikter, eller pasningsgarantien kan indstilles midlertidigt.

På længere sigt kan der både arbejdes på at forbedre mulighederne for at rekruttere dagplejere og/eller oprette flere vuggestuepladser som hel eller delvis erstatning for pladser i dagplejen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Orientering fra Tandplejen

Sagsnr: 21-010097

Sagsfremstilling

 

Overordnet har Tandplejens medarbejdere fundet sig til rette i de forandrede arbejdsvilkår:

 • Hygiejneprocedurer og rengøring
 • Værnemidler og afstand
 • Tilpasning af serviceniveau og behandlingsplan, så færdigbehandling af børnene kan ske i én seance
 • Stort behov for information og instruktion til børn og familier
 • Høj frekvens af sygemeldinger med kort varsel fra borgere og kollegaer pga. symptomer foreneligt med covid-19

 

Opfølgning på covid-19-relateret venteliste og serviceniveau 

Ventelisten på indkaldelse til regelmæssig tandundersøgelse var juni 2020 på 2.500 børn. Pr 1. august 2021 forventes ingen venteliste.

Der er fortsat ingen venteliste på tandreguleringsbehandling.

Undersøgelse af alle børn og unge 3-18 år er genoptaget.

Behandling af blivende tænder udføres fortsat optimalt.

Behandling af mælketænder er fortsat først og fremmest smertedækkende og henholdende suppleret med grundig information og instruktion til barn og forældre.

Fra 1. marts 2021 er tilbud om supplerende konsultationer til forebyggelse og/eller tilvænning genoptaget i begrænset omfang.

Fra 1. maj 2021 er indkaldelse til sundhedssamtaler for børn under 3 år (16 og 26 måneder) genoptaget.

Skoleundervisningen i 4. klasserne er fortsat suspenderet.

 

Borgerbooking

Fra slutningen af april 2021 er der igen åbnet for, at brugerne selv kan booke og flytte tider i Tandplejen. 54% af de, der er inviteret til at booke tider selv, benytter muligheden.

 

Receptionsmodul

Fra august 2021 er opsætning af skærm, pc, sikkerhed og drift på plads. Brugerne skal fremover scanne deres sygesikringsbevis ved ankomst, hvilket giver mulighed for at spare bemanding i receptionen.

 

Køb af røntgenapparater

Tandplejens overførte midler benyttes så vidt muligt til at opretholde det bedst mulige forebyggende og behandlende serviceniveau for brugerne (udskydelse af personalereduktioner) men: Klinikkerne i Ringkøbing og Skjern er indrettet med blot 1 røntgenapparat hvert sted, hvilket giver anledning til kø og dårligt flow gennem hele arbejdsdagen. I forbindelse med covid-19-restriktionerne er udfordringerne tiltaget meget, da børnene ikke må stå i kø tæt på hinanden på gangene. Tandplejen har derfor anvendt 135.000 kr. af overførte midler til køb og installation af yderligere 3 røntgenapparater i de 3 største behandlingsrum i Ringkøbing. Udfordringerne i Skjern er mindst lige så store, men Ringkøbing prioriteret fordi

 • behandlingsrummenes indretning gør installationen relativt enkel
 • behandlingsrummenes størrelse giver god plads til at arbejde med udstyret, når det er monteret
 • klinikken i Skjern generelt er utidssvarende 

 

Tandsundhedsstatistik 2020

Indkaldelse af børn med høj tandsygdomsfrekvens er prioriteret i covid-19-perioden, og de udgør derfor en forholdsvis for stor del af de indberettede data, der som forventet viser en forværret tandsundhed. Dog er alle 18-årige indkaldt, og de fine resultater for denne årgang forventes at være retvisende. Se bilag.

 

Økonomi og serviceniveau

Tandplejen har skubbet demografireguleringerne og rammebesparelserne foran sig, da det bl.a. pga. vakante tandlægestillinger har været muligt at overføre overskud mellem budgetårene. Det har været planen at levere den bedst mulige tandsundhed via det bedst mulige serviceniveau for undersøgelser og forebyggende ydelser så længe som muligt. Det politisk godkendte serviceniveau efter budgetkonferencen 2019 vil dog skulle implementeres frem mod 2024, hvor Tandplejen ellers vil stå med et merforbrug på ca. 1.360.000 kr. Indregnet i nedenstående tal er:

 • Nedlæggelse af 3/5-tandlægestilling fra marts 2021
 • Stop for vikardækning af langtidssygemeldt tandlæge med udgangen af juni 2021
 • Servicereduktion således at de forebyggende konsultationer starter, når børnene er 16 måneder mod tidligere 8 måneder (jævnfør resultat af budgetkonferencen 2019).

Desuden kan det blive nødvendigt med en generel forøgelse af intervallerne mellem tandundersøgelser fra de nuværende 18 måneder samt længere intervaller mellem de ekstra forebyggende konsultationer, da de øgede krav og dermed det øgede tidsforbrug til covid-19-tiltag forventes at blive permanente.

Endelig kan det blive aktuelt at overføre midler fra personalelønninger til varekøb, når de centrale depoter nedlægges og Tandplejen skal købe handsker, mundbind, visirer, sprit- og sæbeklude samt éngangskitler på det private marked. Ekstraudgiften vurderes at være cirka 90.000 kr./år. Hertil kommer ekstraudgift på 380.000 kr./år, hvis Sundhedsstyrelsens krav om éngangskitler bibeholdes.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Elementerne i den nævnte orientering er i overensstemmelse med Sundhedsloven samt tilhørende retningslinjer og vejledning, herunder specielle covid-19-retningslinjer.

Økonomi

Elementerne i orienteringen er i overensstemmelse med pålagte demografireguleringer og rammebesparelser og sigter mod fortsat at undgå merforbrug i Tandplejen.

Effektvurdering

Forlængede indkaldeintervaller, færre indkaldelser til forebyggende konsultationer og (midlertidigt) stop for tandbørsteundervisning i 4. klasserne vil bremse den positive udvikling i tandsundheden for børnene i RKSK. Dette følges i de årlige tandsundhedsstatistikker.

Det er usikkert, hvor meget det vil betyde for flowet på klinikkerne, at receptionerne bliver ubemandede, men behandlerne vil skulle bruge tid på de opgaver, der nu løses af receptionisten: Berolige, informere, lave aftaler mv.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Orientering fra Sundhedsplejen

Sagsnr: 21-013094

Sagsfremstilling

Perioden med Covid-19

2020 og 2021 var på mange måder anderledes år for sundhedsplejens medarbejdere. Covid-19 gjorde sit indtog og påvirkede vores arbejdsgange. Det har krævet stor omstillingsparathed af alle og alle har bidraget på bedste vis hertil. 

Sundhedsplejerske jobbet er under hele corona pandemien betragtet som en kritisk funktion, hvorfor vi har varetaget hjemmebesøg igennem hele perioden. I starten var det primært hjemmebesøg til nyfødte og behovsbørn. Vi forsøgte med konsultation til nogle af vores familier i stedet for hjemmebesøg, da vi skulle minimere risiko for smitte. Men ret hurtigt viste det sig, at vi i flere og flere familier manglede at se barnet i dets hjemlige omgivelser, for at vurdere dets udvikling. Siden maj 2020 har alle besøg været givet som hjemmebesøg. 

Hjemmebesøgene er varetaget efter nye hygiejniske retningslinjer, såsom brug af visir/mundbind, handsker og plastikforklæde ved undersøgelse af barnet. Det forventes at fortsætte efter overstået epidemi. Den øgede opmærksomhed på at undgå selv at blive smittet/viderebringe smitte har givet anledning til mange justeringer i et hjemmebesøg. 

Ergoterapeuterne har kunnet arbejde en del hjemmefra i hjemsendelses perioden og har kunnet varetage opgaveløsningen virtuelt uden efterfølgende venteliste. 

En god start har ligeledes kunne varetaget deres hjemmebesøg - også med de hygiejniske restriktioner for øje. 

Virtuelle muligheder:

De virtuelle muligheder har hjulpet sundhedsplejerskerne i arbejdet på Spæd - og småbørnsområdet, men også på skoleområdet. Her er nye arbejdsgange også en realitet. Da hjemsendelsen trak ud, forsøgte vi at afholde sundhedssamtalerne med elever i 0. klasse og deres forældre virtuelt. Udskolingssamtaler med elever i 8. klasse er ligeledes foregået virtuelt. Efterfølgende har der været opfølgning med eleverne på skolen (højde, vægt, høreprøve, synsprøve) Det er lykkedes os at få alle elever ind-og udskolingssamtaler gennemført, hvilket har krævet stor fleksibilitet blandt sundhedsplejerskerne. 

Efterslæb.

På trods af de virtuelle muligheder har vi i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 ikke nået at gennemføre sundhedssamtaler og undersøgelse på en stor del af eleverne i 3. klasse. Disse sundhedssamtaler ligger i foråret, og gennemførelsen har været vanskeliggjort pga. hjemsendelse af elever og skolernes tilbageholdenhed med med at få "fremmede" ind på skolen. En mindre del af. 6. klasses eleverne mangler ligeledes i 2020/2021. Vi har prioriteret at få gennemført de lovpligtige undersøgelser i 0. og 8. klasse.

I alt har 1138 elever i 3. klasse ikke  fået sundhedssamtaler/undersøgelser i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021. 

I alt har 156  elever i 6. klasse ikke fået sundhedssamtaler/undersøgelser i skoleåret 2020/2021

Vi havde håbet at efterslæbet fra 2019/2020 kunne indhentes i dette skoleår, men dette har ikke været muligt pga. nye nedlukninger og hjemsendelse. 

I følge Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende undersøgelser for 6-15 årige (2019): 

 • Ind- og udskolingsundersøgelse ved læge eller sundhedsplejerske. Herudover bør der som minimum tilbydes 3 samtaler med/undersøgelser af alle børn

Ud over Ind- og udskolingsundersøgelserne ser sundhedsplejen eleverne i 1. klasse til en screening (højde og vægt) I 3. og 6. klasse ser vi dem til sundhedssamtale/undersøgelse.

Sundhedssamtalerne/undersøgelserne bidrager til en tidlig opsporing, hvor vi kan yde en tidlig og rettidig indsats i forhold til barnets trivsel generelt. Der kan være somatiske problemstillinger så som hovedpine, mavepine, skjult astma, overdrevet opmærksomhed på vægt (tyk/ tynd) begyndende overvægtsproblematik, vådligger problematik, sygefravær pga. sygdom etc. Der opspores også trivselsproblematikker, som kræver henvisning til andre og evt. underretninger. 

Endelig har sundhedssamtalerne og undersøgelserne et sundhedsfremmende perspektiv, hvor en samtale ofte resulterer i en yderligere kontakt til hjemmet omkring bestemte sundhedsproblematikker

Hvis vi skal lave undersøgelserne på eleverne der ikke fik tilbudt samtale/undersøgelser i 3. klasse og 6. klasse  bringes her to forslag.

Plan A)

Vi kan rykke rundt på vores årshjul, således at vi umiddelbart efter sommerferien starter ud med at undersøge eleverne fra efterslæbet. Vi kan udsætte de planlagte undersøgelser (6. klasserne ) samt indskolingen til senere på skoleåret ( efter 1. januar 2022) men vi vil have behov for at få tilført midler fra 1. januar til at varetage opgaven idet sundhedsplejens budget ikke tillader en udvidelse. 

Opgaven vil i alt svare til 1294 timer = 30 timer ugentlig i et år. 

Plan B)

Vi sender information ud til lærer og de berørte elevers forældre med besked om at vi pga. corona ikke har haft mulighed for at undersøge eleverne i 3. klasse og 6. klasse. Vi giver dem mulighed for at tilvælge en undersøgelse/sundhedssamtale – dvs. der hvor forældrene og /eller lærerne ser et behov for at den enkelte elev kommer til samtale. Det, vi kalder en behovs samtale/Undersøgelse

Det vil være en nødplan,  men vil kunne gøres. Erfaring fra en anden kommune, der har forsøgt sig med dette viser at ca. 20 % af eleverne kom til samtale.

For at finde tiden til det, vil vi skulle tage kommende 3. +( efterslæbet i  4. + 5. + 7. klasse) klasser som behovsbørn. ( ca. 20%)  Det skønnes til et timeforbrug på ca. 390 timer i det kommende skoleår, hvilket svarer til ca. 9 timer/uglt. i det kommende skoleår. 

 

Vi ønsker at udvalget sender signaler om, hvilken af de 2 planer,  der skal arbejdes videre med. 

På nuværende tidspunkt er det uvist om der kan kompenseres for et efterslæb via midler der er tiltænkt som kompensation for corona -relaterede udgifter. 

Økonomi

 Hvis alle de manglende undersøgelser skal foretages i det kommende skoleår, vil det kræve 1294 arbejdstimer = svarer til 30 timer/uge= 390.000 kr.

 

 

 

Projekt: tidlig indsats til sårbare familier

Vores projekt i samarbejde med sundhedsstyrelsen, der er forløbet over de sidste 3½ år afsluttes pr. 30. juni. Det har været et rigtig godt projekt, hvor vi har fået kvalificeret indsatserne i sundhedsplejen.

Her kan nævnes: 

 • graviditetsbesøg, som vi har fået lavet en brugerundersøgelse af - se bilag 1
 • Alle sundhedsplejerske er uddannet i ADBB , som er en systematisk og standardiseret metode, som anvendes til at opspore vedvarende social tilbagetrækning som indikator på psykisk mistrivsel hos spæd- og småbørn.
 • Vi har styrket indsatsen markant i det tværgående samarbejde med familiecentret og socialrådgiverne, således at en tidlig målrettet indsats igangsættes allerede i graviditeten. Vi har lavet fokusgruppeinterview med 3 familier i Familien på vej- indsatsen - se bilag 2

 

 

 

 

 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vejledning-om-Forebyggende-sundhedsydelser-3-udg. 2019

Økonomi

Hvis de manglende undersøgelser i 3. og 6 klasse skal foretages i det kommende skoleår, vil det kræve 1294 arbejdstimer. 1294 timer i sundhedsplejen svarer til en 30 timers stilling i det kommende år skoleår.

Effektvurdering

De manglende sundhedssamtaler og undersøgelser i 3. og 6. klasse kan resultere i uopdagede sundhedsproblematikker. 

Indstilling

Vi ønsker at udvalget sender signaler om, hvilken af de 2 planer der skal arbejdes videre med. 

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-025280

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2021 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 9,95 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 1,35 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 1,75 mio. kr., heraf merforbrug på 5,0 mio. kr. vedr. Covid-19 udgifter til test og podning
 • Børn og Familie - mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder

Forbrug pr. maj måned

Budget 2021

Forventet regnskab 2021

Afvigelse

Afvigelse sidste måned

Undervisning

Specialundervisning/støtte

2.732

14.477

13.577

-900

0

STU, FGU, EGU og KUI

4.597

29.694

23.844

-5.850

-5.400

Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS

4.327

80.448

80.448

0

0

Fælles udgifter/indtægter

-4.231

6.210

6.210

0

0

Dagtilbud

Dagtilbud/SFO - flere/færre børn

-16.701

-36.683

-33.583

3.100

3.100

Private tilbud - flere/færre børn

19.469

47.357

46.857

-500

-500

Dagplejen

15.845

40.828

39.328

-1.500

-1.500

Fælles udgifter/indtægter

4.091

7.650

7.650

0

0

Undervisning/dagtilbud

Coronaudgifter

4.619

0

5.000

5.000

5.000

Mellemkommunal - almen

-1.658

-115

-715

-600

-600

Befordring - special

5.764

18.803

18.303

-500

-500

Samlet resultat

38.854

208.669

206.919

-1.750

-400

Resultatet er en forbedring på 1,35 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning. Ændringen skyldes følgende:

 • Nedgang i antallet af specialundervisningselever, som er anbragt uden for kommunen. Forventet mindreudgift på 0,9 mio. kr. 
 • Yderligere nedgang i antallet af STU-elever i 2021. Forventet yderligere mindreudgift på 0,45 mio. kr. 

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder

Forbrug pr. maj måned

Budget 2021

Forventet regnskab 2021

Afvigelse

Afvigelse sidste måned

Anbringelser

38.064

96.060

88.010

-8.050

-7.697

Central refusionsordning SDE

-2.792

-6.700

-6.315

385

32

Øvrige foranstaltninger

1.884

5.135

5.135

0

0

Forebyggende foranstaltninger

10.287

26.578

27.543

965

965

Sikrede institutioner

1.468

5.275

4.275

-1.000

-1.000

Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste

1.806

5.404

4.904

-500

-500

Samlet resultat

50.717

131.752

123.552

-8.200

-8.200

Resultatet er det samme som ved forrige budgetopfølgning.

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 31. maj 2021 7 færre anbringelser end planlagt. Sammenholdt med, at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 22.000 kr. lavere pr. anbringelser end budgetlagt, giver det et forventet mindreforbrug til anbringelser på 8 mio. kr. 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at aftaleenhedernes Covid-19 rengøringsudgifter, som løbende bliver udgiftsført på Dagtilbud og Undervisnings driftsbudget ikke er medtaget i budgetopfølgningen. Økonomiudvalget har den 23. marts 2021, punkt 5 besluttet, at aftaleenhedernes udgifter til Covid-19 dækkes på samme vis som i 2020-regnskabet. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne og Familieudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-016061

Sagsfremstilling

1.
Orientering om udviklingen i etniciteten i Ringkøbing By (repræsentanter fra henholdsvis Ringkøbing Skole og Ringkøbing Dagtilbud deltager ved orienteringen)

2.
Orientering om implementering af projektet Nye veje på det specialiserede område

3.
Orientering om Familiecentrets dækning af den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune

4.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk