Referat: 24. august 2021 kl. 08:00

LOK-Dyrvigsvej front - 10 Konferencesalen
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Jørgen Rabjerg
 • Trine Ørskov
 • Bjarne Svendsen
 • Hanne Simonsen
 • Helge Albertsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Benjamin Morthorst

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Helge Albertsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Betaling til Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern for drift af 10. klasse

Sagsnr: 20-024592

Sagsfremstilling

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (UCRS) har rettet henvendelse med henblik på en genforhandling af betalingen for driften af kommunens 10. klassetilbud. Børne- og Familieudvalget har den 26. januar 2021 godkendt, at der blev indledt forhandling om en forhøjelse af kommunens betaling. Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til om forhandlingsresultatet skal godkendes.

UCRS, som siden 2015 har drevet 10’eren i Ringkøbing-Skjern Kommune, rettede henvendelse
til Børne- og Familieudvalget den 1. december 2020 med et ønske om en forhøjelse af betalingen
fra kommunen. UCRS gjorde her opmærksom på, at 10'eren har haft gode resultater i forhold til at løfte eleverne fagligt, motivere dem til gode uddannelsesvalg og understøtte kommunens ønske om øget overgang til erhvervsuddannelse. Af skrivelsen til Børne- og Familieudvalget fremgik det dog også, at det gennem alle årene har været umuligt for UCRS at drive 10’eren på en måde, som er økonomisk bæredygtig. 10’eren bidrager således angiveligt hvert år med et underskud på ca. 1. mio. kr. til uddannelsesinstitutionens samlede årsresultat.
UCRS skrev desuden, at man havde et stort ønske om fortsat at drive 10’eren med høj kvalitet, og håbede derfor også, at der kunne findes en økonomisk løsning med virkning fra august 2021.

Næstformanden for Børne- og Familieudvalget, fagchefen for Dagtilbud og Undervisning og repræsentanter fra administrationen har efterfølgende forhandlet sig frem til et forslag til en ny økonomiaftale, som vil gælde fra og med skoleåret 2021-2022, hvis den godkendes. Den gældende aftale indeholder grundtakster, en takst pr. elev og særlige takster for elever, der har modtaget specialundervisning eller gået i modtageklasser. Forslaget til ny aftale er mere enkel. Ifølge denne betaler Ringkøbing-Skjern Kommune et grundbeløb på 1.800.000 kr. og 45.000 kr. pr. elev. Med en belægning svarende til belægningen i 2020-2021 vil den nye aftale medføre en øget betaling på omkring 0,7 mio. kr. pr. år.

10. klasse er et særligt undervisningstilbud rettet mod en gruppe elever, hvoraf en stor del har faglige eller sociale udfordringer. Det er derfor vanskeligt at sammenligne udgiftsniveauet for 10. klasse med udgiftsniveauet i almindelige klasser i folkeskolen. Administrationen har forsøgt at indhente oplysninger om udgiften til 10. klasse i andre kommuner i Vestjylland og fået svar fra 2. I disse kommuner er udgifterne til 10. klasse på niveau med de fremtidige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvis aftalen godkendes.

Det er fortsat administrationens vurdering, at 10'eren er et skoletilbud af høj kvalitet både for de
elever, som har behov for at afklare deres ønsker til en ungdomsuddannelse, og for den
forholdsvis store gruppe af elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering for at kunne
gennemføre en ungdomsuddannelse.

På den baggrund anbefaler administrationen, at den nye økonomiaftale godkendes.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at Børne- og Familieudvalget har fremsendt et budgetønske til Byrådets budgetkonference den 30. og 31. august 2021, om forhøjelse af budgetrammen til finansiering af den nye aftale med UCRS. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om,

 1. at den nye økonomiaftale godkendes,
 2. at merudgiften i 2021 finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets budgetramme, og
 3. at Børne- og Familieudvalgets budgetramme for 2022 og kommende år forhøjes med 0,7 mio. kr. som indstillet til Budgetkonferencen

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Trine Ørskov deltog ikke i behandling af sagen.

Fraværende
 • Helge Albertsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ansøgning om tillægsbevilling vedrørende etableringen af ny daginstitution i Tim

Sagsnr: 17-032587

Sagsfremstilling

Daginstitutionsbyggeriet i Tim er blevet forsinket og fordyret som følge af forskellige forhold. Som følge heraf mangler der nu 1,1 mio. kr. til færdiggørelse af legepladsen. Der skal tages stilling til, om der kan gives en tillægsbevilling til projektet.

Den nye daginstitution i Tim, som erstatter Fresiahaven, bygges nord for Tim Hallen. Opførslen af den nye bygning nærmer sig sin afslutning, og som sidste led i anlægsprocessen skal der etableres en legeplads på institutionens grund. I løbet af anlægsprocessen er der uventet opstået forskellige forhold, som både har fordyret og forsinket processen. Det drejer sig primært om uforudseelige grundudgifter i forhold til brønde og regnvandsledning på grunden, udgifter til vinterforanstaltninger, materialeudgifter grundet manglende præcisering af disse fra rådgivers side samt generel forsinkelse af byggeriet som følge af leveringstid på materialer og langsom sagsbehandling fra rådgivers side.  

Disse forhold har tilsammen givet merudgifter på ca. 1,2 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønner Ejendomscentret, at der mangler 1,1 mio. kr., som primært skal finansiere udgifter vedrørende legepladsen ud over, hvad der er indeholdt i de entrepriser, som blev godkendt ved licitationen. Der er indhentet tilbud på legeredskaber og anlæg. Ved vurderingen af udgiften til etableringen er der taget hensyn til, at nogle af legepladsredskaber fra Fresiahaven vil kunne genanvendes. Som følge af begyndende nedbrydning i de bærende konstruktioner og omkostninger ved flytning er der dog mange af de gamle redskaber, som ikke vil kunne bruges igen.

Administrationen skønner ikke, at legepladsprojektet indeholder unødvendige eller ekstraordinært dyre elementer. Når der alligevel mangler penge til legepladsen, skyldes det alene rækkefølgen i det samlede projekt. Der er altså ikke tale om, at legepladsen er nedprioriteret i forhold til forholdene inden døre. Der lægges i dag stor vægt på, at der på en daginstitutions legeplads er god plads til at lege vildt og mulighed for at udforske, fordybe sig og være kreativ. Uderummet og legepladsens særlige karakter og muligheder skal styrke børnenes trivsel og udvikling. Legepladsen er ligeledes det sted, hvor grovmotorikken trænes. En god legplads er genkendelig og skaber derfor tryghed for børn i alle aldre. Det har stor betydning, at børn får mulighed for at opleve natur og uderum af forskellig typer.

Rådighedsbeløbet til den nye daginstitution var oprindeligt indeholdt i et samlet rådighedsbeløb for en helhedsløsning i Tim, som foruden bygning af en ny daginstitution omfattede renovering, til- og ombygning af Tim Skole. Det viste sig senere, at det ville være uhensigtsmæssigt at gennemføre anlægsarbejderne som et integreret projekt, og rådighedsbeløbet blev derfor opdelt. Anlægsprojektet på skolen forventes afsluttet i efteråret 2021, og Ejendomscentret oplyser, at de samlede udgifter på nuværende tidspunkt forventes at blive ca. 1 mio. kr. lavere end det afsatte rådighedsbeløb.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der resterer 1,255 mio. kr. i 2021 på Børne- og Familieudvalgets anlægskonto. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at der gives en tillægsbevilling til projektet på 1,1 mio. kr. Tillægsbevillingen finansieres af Børne- og Familieudvalgets anlægspule. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Orientering om aktuelle udfordringer som følge af mangel på pladser i dagtilbud

Sagsnr: 21-015349

Sagsfremstilling

I flere af kommunens pasningsdistrikter har der op til sommerferien været akutte problemer med at opfylde pasningsgarantien. På udvalgsmødet orienterer administrationen om status her efter sommerferien og mulige strategier på længere sigt.

I følgende distrikter var det ikke muligt før sommerferien at genbesætte ledige dagplejerstillinger: Borris, Skjern og Hvide Sande. I Ådum er der kun vuggestuepladser, men som følge af tilgang af børn er institutionen hårdt presset på pladsen. I øjeblikket mangler man således 2 grupperum, og børn og personale må derfor i stor udstrækning opholde sig på fællesarealer så som køkkenet og motorikrummet.

På udvalgsmødet vil administrationen for hvert af de omtalte pasningsdistrikter orientere nærmere om de løsninger, der er fundet på den helt korte sigt. Der er endnu ikke fuldt overblik over alle relevante strategier på længere sigt, men administrationen vil orientere om nogle af de muligheder, der foreligger - herunder etablering af flere vuggestuepladser.

Administrationen har efter aftale på udvalgsmødet den 22. juni 2021 godkendt, at der med central finansiering kan afholdes udgifter til indkøb af inventar og mindre bygningsmæssige ændringer med henblik på løsning af de akutte udfordringer. Økonomi anbefaler, at finansieringen findes inden for udvalgets budgetramme til driften.

Nogle af de løsninger, som der nu er fundet, har en klar midlertidig karakter. Der kan således være behov for andre løsninger på både lang og mellemlang sigt. På udvalgets møde i september forventer administrationen at kunne give en orientering om behovet og mulighederne.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Helge Albertsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Godkendelse af forslag til kommissorium for en arbejdsgruppe vedrørende tilrettelæggelsen af undervisning i dansk som andetsprog

Sagsnr: 21-008815

Sagsfremstilling

I de senere år er antallet af elever i modtageklasser faldet væsentligt. De fleste tosprogede elever havde tidligere flygtningebaggrund og var bosat i enten Skjern eller Ringkøbing. I dag bor der mange tosprogede børn i landdistrikterne med østeuropæiske forældre. På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til et kommissorium for en arbejdsgruppe, som skal se på, om undervisningen i dansk som andetsprog skal organiseres på en anden måde end i dag.

Der er i dag oprettet modtageklasser på Skolen i Skjern, afdeling Enghavevej og Ringkøbing Skole, afdeling Alkjær. I modtageklasserne kan ny-tilkomne tosprogede elever, som ikke har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse, få basisundervisning i dansk som andetsprog. Supplerende undervisning i dansk som andetsprog gives til elever, som er i stand til at følge undervisningen i en almindelig klasse.

Som bilag til punktet er vedlagt administrationens forslag til kommissorium for arbejdsgruppen. Det fremgår heraf, at Dagtilbud og Undervisning nedsætter arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal afslutte arbejdet så tidligt, at der kan gives en redegørelse til Børne- og Familieudvalget på udvalgsmødet den 21. december 2021 med henblik på, at eventuelle ønsker i tilrettelæggelsen af undervisningen kan indgå i budgetlægningen for 2023. 

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Reglerne vedrørende folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016. Det fremgår heraf, at tosprogede elever med behov for sprogstøtte ved optagelsen i folkeskolen i forbindelse med skolestart eller senere i skoleforløbet skal gives undervisning i dansk som andetsprog.

Økonomi

Økonomi bemærker, at udgifterne til undervisningen i modtageklasserne i Ringkøbing og Skjern p.t. udgør ca. 4,5 mio. kr. pr. år. Hertil kommer udgifter på ca. 1 mio. kr. til befordring. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender kommissoriet for arbejdsgruppen, der skal udarbejde forslag til eventuelle ændringer i tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andetsprog.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Orientering om processen for den politiske behandling af de fremtidige fysiske rammer for Skolen i Skjern og Skjernåskolen

Sagsnr: 21-003882

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har fremsendt et anlægsskema til Byrådets budgetkonference den 30. -31. august på baggrund af beslutningen om at sammenlægge Amagerskolen og Kirkeskolen til én ny skole. Der var lagt op til, at Byrådet på budgetkonferencen skulle træffe beslutninger i forhold til eventuel faseopdeling eller samling af eleverne på én matrikel og beslutning om eventuelle afledte konsekvenser for Skjernåskolen. På et møde mellem formandsskabet for Børne- og Familieudvalget og borgmesteren den 12. august er der nu aftalt et andet procesforløb.

Det vurderes, at Byrådet ikke vil være klar til at vælge mellem de forskellige scenarier allerede på budgetkonferencen den 30. – 31. august. Som følge af sagens kompleksitet og de potentielt vidtrækkende økonomiske konsekvenser er der brug for en længere og grundigere proces.  

Det er derfor aftalt, at der afholdes et temamøde med byrådet den 16. september, og at Børne- og Familieudvalget den 26. oktober kan behandle og indstille hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

Herefter behandles Børne- og Familieudvalgets indstilling i Økonomiudvalget den 2. november og i Byrådet den 9. november.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om den ændrede procesplan til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021-22

Sagsnr: 21-018491

Sagsfremstilling

På skolerne er der ikke et ens billede af, hvordan og i hvilken grad retningslinjer og nødundervisning under coronaepidemien har påvirket elevernes trivsel og udbytte af undervisningen. Men for at kunne håndtere de udfordringer, der måtte være, så har aftalepartierne givet muligheder for at lave forskellige opsamlende indsatser. Foruden de ekstra tildelte midler til brug i efteråret 2021 (behandlet på byrådets møde den 17. august 2021), så har skoler og kommuner fået mulighed for at gøre brug af udvidede frihedsgrader i det kommende skoleår, herunder bl.a. mulighed for ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapport. Mulighederne, beslutningskompetencen og praksis ønskes drøftet og besluttet i Børne- og Familieudvalget og byrådet.

Det er en grundlæggende forudsætning for at anvende frihedsgraderne i skoleåret 2021/22, at det vurderes, at elevernes faglige udvikling bedre kan tilgodeses ved brug af disse frihedsgrader.

Frihedsgraderne indebærer, at kommunalbestyrelserne, henholdsvis skolelederne, kan træffe beslutning om at fravige nogle af folkeskolelovens bestemmelser fra den 1. august 2021. Det drejer sig om følgende bestemmelser:

 1. Elevplaner, jf. folkeskolelovens § 13 b.
 2. Skoledagens længde og den understøttende undervisning, jf. folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, og § 16 a.
 3. Målsætningen om fuld kompetencedækning, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 7.
 4. Kvalitetsrapporter, jf. folkeskolelovens § 40 a.

Brugen af udvidede frihedsgrader for skoleåret 2021/22 blev drøftet med skolelederne på Tværsmøde den 5. august 2021, hvor skolelederne udtrykte ønske om uddelegering af kompetencen decentralt i så høj grad som muligt.

Behovet for at gøre brug af frihedsgraderne er forskellig fra skole til skole, men skolelederne ønsker at kunne gøre brug af den mulige fleksibilitet, hvor det vurderes, at frihedsgraderne kan medvirke til at tilgodese elevernes faglige udvikling. Årets planlægning/skemaer, bustransport og udvidet pasning i SFO kan begrænse brugen i praksis, men der er stadig nye muligheder at finde med de eksisterende og nye rammer.

Ad 1) Fravigelse af kravet om elevplan

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at den enkelte skoleleder kan beslutte, at skolen ikke skal udarbejde elevplaner i 2021/22.

Det er skolens leder, der beslutter, om skolen ønsker at benytte denne frihedsgrad i skoleåret 2021/22. Hvis skolelederen træffer beslutning herom, skal lederen straks informere kommunalbestyrelsen om beslutningen.

Hvis skolen vælger at undlade at udarbejde elevplaner, vil kommuner og skoler fortsat skulle forholde sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. Derfor anbefaler administrationen, at skolen enten fortsat udarbejder elevplaner, eller at skoleledelsen i samarbejde med medarbejderne og i dialog med skolebestyrelsen vælger anden passende evalueringsformer og løbende formidling til forældre og elever.

Skoleledere på skoler, der træffer beslutning om ikke fortsat at udarbejde elevplaner, informerer Dagtilbud og Undervisning om beslutningen.

Ad 2) Fravigelse af skoledagens længde og den understøttende undervisning

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at skolens leder, efter at have indhentet en udtalelse fra skolebestyrelsen, kan søge kommunalbestyrelsen om godkendelse af, at skolen (i perioden 1. august til den 16. november 2021) konverterer dele af eller al understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug for skolen i undervisningen. Andre aktiviteter kan fx være tolærer- og andre to-voksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboløb i udvalgte fag. Eleverne skal tilbydes plads i SFO i de timer, som skoledagen eventuelt afkortes, uden ekstra betaling fra forældrene.

Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men kan også delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen og/eller skolebestyrelsen).

Administrationen anbefaler, at det er op til den enkelte skole at afveje, om det er den rigtige løsning for at sikre klassens faglige udvikling at konvertere understøttende undervisning således, at de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen f. eks. til to-lærer- og to-voksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb i udvalgte fag. Der må tages hensyn til skolebuskørsel, og at eleverne skal tilbydes plads i SFO i de timer, som skoledagen eventuelt afkortes, uden ekstra betaling fra forældrene.

Administrationen anbefaler endvidere, at den nuværende praksis, efter justeringen af skolereformen i 2019, hvor det blev muligt for skolerne at konvertere op til to ugentlige timers understøttende undervisning, fortsættes. Dvs. at skoleledere på skoler, der efter udtalelse fra skolebestyrelsen træffer beslutning om at konvertere dele af eller al understøttende undervisning til andre aktiviteter, informerer Dagtilbud og Undervisning om beslutningen.

Ad 3) Fravigelse af målsætningen om fuld kompetencedækning

Bekendtgørelsen giver også mulighed for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning, så en mindre del af undervisningen skal varetages af lærere, der har undervisningskompetence (tidligere linjefag) i det pågældende fag fra læreruddannelsen eller en tilsvarende faglig kompetence opnået f.eks. fra efteruddannelse. Dette kan gøres for at give eleverne færre lærerskift og understøtte en mere rolig tilbagevenden til skolen.

Det er kommunalbestyrelsens beslutningskompetence og denne kan ikke delegeres til skolebestyrelsen på den enkelte skole, da spørgsmål om det undervisende personales kvalifikationer er omfattet af de beføjelser, der følger af arbejdsgiverkompetencen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 5. Da der ikke stilles krav om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutningen i et møde, vil kommunalbestyrelsen derimod kunne delegere beslutningskompetencen til den kommunale forvaltning, herunder til skolelederen på den enkelte skole.

Administrationen anbefaler, at beslutningskompetencen delegeres til den enkelte skoleleder, som vurderer, hvad der giver bedst mening lokalt.

Ad 4) Fravigelse af kravet om udarbejdelse af kvalitetsrapport

Endelig giver bekendtgørelsen frihed til, at der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22. Hvis kommunerne træffer beslutning om ikke at udarbejde kvalitetsrapporter, er der dog en klar forventning om, at kommunerne fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel.

Da beslutningen om at undlade at udarbejde kvalitetsrapport skal træffes af kommunalbestyrelsen i et møde, er beslutningen omfattet af delegationsforbud, dvs. at beføjelsen hverken kan delegeres internt eller eksternt, og således hverken til skolelederen eller skolebestyrelsen eller andre.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Udgifter til øget åbningstid i SFO forbundet med lokale beslutninger om at afkorte skoledagen finansieres inden for skoleområdets budget. Som en del af Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser fulgte en økonomisk ramme på 164,5 mio. kr.  millioner kroner fordelt til alle landets kommuner til folkeskoler, SFO’er samt kommunale fritids- og klubtilbud i 2021. Rammen udmøntes via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne på baggrund af indbyggertal.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at de skoleledere, der træffer beslutning om ikke fortsat at udarbejde elevplaner, informerer Dagtilbud og Undervisning om beslutningen.

   

 2. at Børne- og Familieudvalget godkender, at den nuværende praksis vedrørende fravigelse af skoledagens længde og den understøttende undervisning fortsætter, så den enkelte skoleleder, efter udtalelse fra skolebestyrelsen, træffer beslutning om at konvertere dele af eller al understøttende undervisning til andre aktiviteter. Dagtilbud og Undervisning orienteres om beslutningen.

   

 3. at beslutningskompetencen vedrørende fravigelse af målsætningen om fuld kompetencedækning delegeres til den enkelte skoleleder, som vurderer, hvad der giver bedst mening lokalt.

   

 4. at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med indstilling om, hvorvidt der skal udarbejdes kvalitetsrapport eller ej i skoleåret 2021/22.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling pkt. 1.-3. og anbefaler samtidig Byrådet, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22, jf. indstillingens pkt. 4.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Godkendelse af principper vedrørende decentraliseringen af midlerne på det specialiserede område

Sagsnr: 21-011412

Sagsfremstilling

Byrådet har den 18. august 2020 godkendt projektforslaget "Nye veje på det specialiserede område" - og efter indstilling blev Børne- og Familieudvalget bemyndiget til at udforme en konkret model, som sikrer en betydelig forøgelse af det ledelsesmæssige handlerum i skoler og dagtilbud og en afbalanceret fordeling af budgetrisikoen mellem distrikterne og det centrale niveau. Børne- og Familieudvalget skal på den baggrund tage stilling til en konkret model for decentralisering af midler fra det specialiserede område til distrikterne.

I forbindelse med arbejdet med "Nye veje på det specialiserede områder" har administrationen foreslået, at en væsentlig del af budgettet til specialiserede tilbud på skole- og dagtilbudsområdet decentraliseres til distrikterne pr. 1. januar 2021. Formålet er at tilskynde til, og give muligheder for, at der i højere grad ydes støtte i lokalmiljøet. Beløbet, som decentraliseres, opgøres som de tidligere inklusionspuljer plus 100.000 kr. gange antallet af børn i specialcentrene og Dagskolen Opsund plus 200.000 kr. gange antallet af børn i specialskolerne og i specialbørnehaven pr. 1. januar 2021 ifølge budgettet for 2021.

Beløbet fordeles mellem distrikterne i forhold til deres andele af kommunens børn og unge mellem 0 og 16 år pr. 1. september 2021. Med virkning fra og med den 1. januar 2021 betaler distriktet takster på 100.000 kr. og 200.000 kr. for børn, der modtager specialiserede tilbud.

Administrationen anbefaler fortsat, at disse takster danner grundlaget for decentraliseringen. Det betyder, at distrikterne tilføres økonomiske ressourcer til arbejdet med mellemformerne mv. svarende til disse takster hver gang et barn tilbagesluses til et alment tilbud, eller hver gang en plads i et specialiseret tilbud ikke genbesættes. Omvendt overføres ressourcer fra distrikterne til det specialiserede område, hvis antallet af segregerede børn forøges.

Administrationen anbefaler herudover uændrede principper for ressource-tildelingen til almene dagtilbud og skoler. Det vil sige, at skolerne tildeles budgetmidler efter antallet af elever pr. 5. september i året forud for budgetåret uden efterregulering, og at dagtilbud tildeles budgetmidler efter hvor mange børn, der i gennemsnit har været indskrevet i løbet af året.

Decentraliseringen af økonomien og et stærkt fokus på at beholde flere børn i almene tilbud med støtte vil kunne medføre en forholdsvis hurtig nedgang i antallet af børn i specialiserede tilbud og dermed et behov for hurtigt at tilpasse personalenormeringen. Samtidig må man forudse, at de almene dagtilbud og skoler vil have behov for ekstra ressourcer og specialpædagogiske kompetencer, når der skal oprettes såkaldte mellemformer. 

For at undgå at skulle afskedige medarbejdere i de specialiserede tilbud, hvis kompetencer der vil være behov for i distrikterne i forbindelse med oprettelse af mellemformer, anbefaler administrationen, at der kan etableres en særlig overgangsordning foreløbigt for skoleåret 2021 - 2022. I overgangsordningen vil en del af en forventet større reduktion i timeforbruget i de specialiserede tilbud kunne overføres til puljer eller videnscentre under afdelingslederen for det specialiserede område. Distrikterne vil herefter kunne trække på disse timer i inklusionsarbejdet. Timerne til det enkelte distrikt kan opgøres i forhold til distriktets andel af den samlede nedgang i antallet af pladser på det specialiserede område. På denne måde vil man kunne holde på specialpædagogiske kompetencer, samtidigt med at der overføres ressourcer fra det specialiserede område til distrikterne. I 2022 forventer administrationen at have en mere sikker vurdering af personalebehovet i de specialiserede tilbud og af mulighederne for, at det specialiserede område kan understøtte arbejdet med mellemformer i distrikterne. 

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Dagtilbud og Undervisnings indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Børne- og Familieudvalgets centrale budget, og har derfor ingen konsekvenser for budgetopfølgningen i 2021. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at der gennemføres en decentralisering af økonomien som foreslået, og
 2. at der indtil august 2022 indføres en overgangsordning, hvorefter frigjorte ressourcer i de specialiserede tilbud kan overføres til puljer/videncentre under afdelingslederen for det specialiserede område, som stilles til rådighed for distrikterne efter deres andele af nedgangen i forbruget af pladser på det specialiserede område.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet

Sagsnr: 21-008862

Sagsfremstilling

Med ændringer i dagtilbudsloven 1. juli 2018 er det besluttet, at udviklingen på dagtilbudsområdet skal drøftes politisk mindst hver andet år. Drøftelsen skal sikre, at der er politisk fokus på dagtilbudsområdet og på hvordan kommunens rammer for dagtilbud og prioriterede indsatser på området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde lovgivningen.

På baggrund af den politiske drøftelse kan Børne- og Familieudvalget give administrationen en pejling på, hvilke politiske prioriteringer, der skal være på dagtillbudsområdet.

Drøftelsen kan også inspirere Udvalget til at træffe beslutninger om, hvorvidt der er anledning til at iværksætte nye tiltag for at kvalificere og understøtte dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

For nuværende udmøntes forskellige tiltag på dagtilbudsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune:

 • De nye it-handleplaner på dagtilbudsområdet udmøntes.
 • Sprogtrappen, som har fokus på tidlig og forebyggende indsats 0-3 år, implementeres i dagplejen og vuggestuer.
 • Leg og lær med literacy og numeracy, som understøtter børnenes sprogudvikling og matematisk forståelse.
 • Den nationale 1000 dages pulje, hvor 15 pædagoger fra kommunale, selvejende og privatinstitutionernes vuggestuer deltager i et diplommodul om "Børn i udsatte positioner."
 • Uddannelse af sprogvejledere i dagtilbuddene.
 • Udmøntning af kommunale midler til tidlig sprogindsats for flersprogede børn i dagtilbuddene.

Den 1. juli 2021 var deadline for udarbejdelse og evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan. Realisering af den pædagogiske læreplan er sket i varierende grad i dagtilbuddene på grund af Covid-19 og de restriktioner, der har præget dagtilbudspraksis det sidste år. Desuden er cirka en tredjedel af dagtilbudslederne udskiftet lige før og under Corvid-19, hvilket ligeledes har haft indflydelse på udmøntning af den pædagogiske læreplan i en tid, hvor dagtilbudslederne ikke har mødt hinanden, understøttet og inspireret hinanden på tværs af dagtilbuddene.

Der er afsluttet en tilsynsrunde i de kommunale og selvejende dagtilbud i 1. kvartal 2021 i en virtuel udgave. Fra tilsynet foreligger data fra Hjernen & Hjertet. Der præsenteres udpluk af data fra tilsyn som baggrund for en drøftelse af iværksættelse af tiltag på dagtilbudsområdet.

I forhold til iværksættelse af nye tiltag henledes opmærksomhed på udmøntning af Minimunsnormeringsaftalen som forventes lovbefæstes med virkning fra 1. januar 2022. Minimumsnormeringsaftalen indeholder en række initiativer, der løfter kvaliteten i vuggestuer og børnehaver. I aftalen indgår blandt andet normeringer og uddannelsesløft på dagtilbudsområdet, hvilket tidligere er behandlet i Børne-og Familieudvalget.

Centralt i aftalen er der krav til et styrket tilsynskoncept som i højere grad end nu skal bidrage til kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet i landets kommunale, selvejende og private institutioner. Tilsynet tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan som en overordnet fælles national forståelse af kvalitet i dagtilbud. 

For at vurdere kvalitet og praksisudvikle kvalitet i læringsmiljøerne bliver observationsdelen og praksishandlinger på baggrund af observationer centrale. Der vil være fokus på at vurdere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

I et styrket tilsyn bliver der lovkrav med minimumsstandarder:

 • Observationer i læringsmiljøerne.
 • Der skal være både anmeldte og uanmeldte tilsyn.
 • Inddragelse af forældrebestyrelser.
 • En effektiv opfølgning på tilsyn.
 • Uvildighed.
 • Offentliggørelse af tilsynsrapporter.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Der er endnu ingen udmeldinger fra ministeriet, omkring eventuel økonomisk kompensation til kommunerne for de øgede tilsynsforpligtigelser. Kompensation vil sædvanligvis blive udmeldt i forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.  

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter politisk fokus og indsatser på dagtilbudsområdet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede fokus og indsatser på området. 

Kopier link til punktet  -   Print

10: Orientering om antal daginstitutioner der er godkendt til at modtage børn i gæstepleje

Sagsnr: 19-016657

Sagsfremstilling

På mødet den 21. august 2018 besluttede Børne- og Familieudvalget, at muligheden for at benytte gæstepleje for børn fra 2 år i en nærliggende daginstitution blev gjort generel for alle kommunens daginstitutioner på baggrund af en administrativ vurdering.

Børne- og Familieudvalget ønsker en årlig redegørelse for antallet af godkendelser.

Administrationen oplyser, at der det seneste år ikke er godkendt yderligere daginstitutioner til at kunne modtage børn i gæstepleje.

Det betyder, at der pt. er 6 godkendelser. Der afregnes for gæstebørn i daginstitutionerne én gang årligt og tallene for 2020 er følgende:

Godkendt daginstitution

Antal gæstebørn 2020

Klittens Børnehus, Hvide Sande

0

Solstrålen, Tarm

9

Blomstergården, Vorgod-Barde

95

Lærkereden, Rækker Mølle

8

Borris Børnehus, Borris

45

Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk

234

Der findes desuden dagplejegrupper i Ringkøbing, Tim/Stadil/Vedersø, Skjern, Lem, Højmark/Velling og Spjald.

Vejledning om dagtilbud kapitel 11, punkt 251 står der:

"I forbindelse med dagplejerens fravær vedrørende f.eks. ferie, sygdom eller kursusdeltagelse skal kommunen tilbyde anden midlertidig pasning til dagplejebørnene. For at sikre børnene regelmæssighed og kendskab til de personer, der varetager pasningen, kan dagplejere i lokalområdet organiseres i mindre grupper af dagplejere, der mødes sammen med deres dagplejebørn til forskellige aktiviteter.

Den midlertidige pasning består for det meste af pasning hos en anden dagplejer. Dagplejere, der anvendes til midlertidig pasning af børn, kan dog også etableres i andre lokaler end dagplejerens hjem, børnenes hjem eller børnenes hjemlige miljø. Det er en forudsætning, at den midlertidige pasning, der foregår i andre lokaler end dagplejerens hjem, børnenes hjem eller børnenes hjemlige miljø, sker som følge af midlertidigt fravær af kortere varighed hos børnenes egen dagplejer. Ved midlertidigt fravær af kortere varighed menes fravær som følge af f.eks. sygdom ferie eller kursusdeltagelse af kortere varighed."

Økonomi

Økonomi bemærker, at afregningen af de 391 børn udgør i alt 136.850 kr., som blev finansieret af dagplejens budget. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog redegørelsen til efterretning og besluttede samtidig, at man ikke fremover ønsker at modtage denne.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Fordeling af midler fra Sommer- og Erhvervspakken samt en Stimulipakke til oplevelsesindustrien

Sagsnr: 21-018346

Sagsfremstilling

Punktet omhandler to kommende tilskudspakker, som er vedtaget i Folketinget, nemlig et særtilskud fra Sommer- og Erhvervspakken samt Stimulipakken til oplevelsesindustrien, som udmøntes via bloktilskuddet. Aftalerne er nærmere beskrevet nedenfor.

Aftalerne betyder, at der samlet set tilgår fagområderne Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg 904.000 kr. fra aftalen om sommer- og erhvervspakken samt 1.639.000 kr. fra Stimulipakken, som anbefales fordelt mellem fagområderne Børn og Familie (fritidstilbuddet Sommerfuglen), Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg.

Der er udarbejdet forslag til fordelingsnøgler vedrørende begge aftaler, som fremgår af fremstillingen nedenfor.

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte og godkende fordelingen vedrørende begge tilskudspakker mens Børne- og Familieudvalget udelukkende bedes drøfte og godkende fordelingen vedrørende Stimulipakken til oplevelsesindustrien. Begge udvalg indstiller fordelingen til godkendelse i Økonomiudvalget samt Byrådet.

Aftale om Sommer- og Erhvervspakke

Et flertal i Folketinget har indgået en aftale om en sommer- og erhvervspakke d. 4 juni 2021, som overordnet skal hjælpe de særligt hårdt ramte erhverv. Som en del af aftalen er der sat fokus på ”Styrkelse af fysisk og metal rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap”, som skal anvendes i kommunerne til at iværksætte aktiviteter, der skal tage hånd om sårbare ældre og borgere på botilbud til personer med handicap, der har været særligt ramt af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19.

Borgere tilhørende fagområderne Handicap og Psykiatri og Sundhed og Omsorg er omfattet af denne del af aftalen.

Midlerne udmøntes til kommunerne via særtilskud og forudsættes anvendt inden udgangen af 2021. Midlerne til Handicap og Psykiatri og Sundhed og Omsorg beløber sig til i alt 904.000 kr. Der er udarbejdet følgende fordeling af midlerne:

Sommer- og Erhvervspakke

De enkelte aktiviteter indenfor de to fagområder fastlægges i kommende processer.

Kommunerne skal ved udgangen af 2021 udarbejde en kort redegørelse til Social- og Ældreministeriet over, hvilke indsatser der er iværksat inden for de tildelte økonomiske rammer.

Aftale om Stimulipakke til oplevelsesindustrien

I finansloven for 2021 blev der afsat en pulje til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien.

Midlerne til kommunerne udmøntes via bloktilskuddet. For Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende svarer det til i alt 1.639.000 kr.

Kommunerne skal selv fordele midlerne til aktiviteter for udsatte børn og voksne med særlige behov samt udsatte ældre. Midlerne kan anvendes både til kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet eller i form af tilbud på botilbud eller plejehjem. Midlerne er målrettet borgere, der er visiteret til dag-, botilbud eller plejebolig og ikke til tilbud til borgere i eget hjem.

Midlerne omfatter børn og voksne inden for fagområderne Børn og Familie (fritidstilbuddet Sommerfuglen), Handicap og Psykiatri og Sundhed og Omsorg og anbefales fordelt mellem disse områder. Fordeling af midler er sket på baggrund af oprindeligt budget og indenfor de relevant områder i fagområderne. Der er følgende forslag til fordeling af midlerne:

Stimulipakke til oplevelsesindustrien

Der er en fælles anbefaling om, at der afsættes 500.000 kr. til et fælles projekt i Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg, som skal anvendes til fælles aktiviteter på tværs af fagområderne. 

Anvendelsesperioden er gældende til og med d. 30. juni 2022. KL og Socialstyrelsen gennemfører i slutningen af 2022 en overordnet opfølgning på anvendelsen af midlerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Finansloven for 2021 vedtaget 22. december 2020.

Rammeaftale om sommer- og erhvervspakke vedtaget 4. juni 2021.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter og godkender den foreslåede fordeling af midlerne fra aftalen om stimulipakken til oplevelsesindustrien, og sender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at tilskuddet på 1.639.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for decentrale enheder under Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 20-025299

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for de decentrale aftaleenheder under Børne- og Familieudvalget.

Der udarbejdes budgetopfølgninger til politisk behandling tre gange årligt for de decentrale aftaleenheder. Det er pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober.

For Børne- og Familieudvalget gælder dette for skoler, skolefritidsordninger og dagtilbud under Dagtilbud og Undervisning samt for enhederne under Børn og Familie. 

Budgetopfølgningerne er udarbejdet af de decentrale ledere med bistand fra økonomikonsulenterne i Viden & Strategi. Budgetopfølgningerne er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede bugetter for 2021, men eksklusiv overførsler fra 2020. Et mer- eller mindreforbrug er således udtryk for, om enheden bruger mere eller mindre af deres indeværende års budget. 

Budgetopfølgningen for de decentrale enheder udviser et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr.

Hele 1.000 kr.

Opfølgning pr.

31.07.2021

Budgetramme

2021

Afvigelse

pr. 31.7.

Afvigelse

pr. 31.3.

Dagtilbud og Undervisning

 

Folkeskoler og specialskoler

388.800

387.900

900

1.500 

Skolefritidsordninger

44.300

43.100

1.200

200 

UU, STU-huset og

Ungdomsskolen

27.700

28.000

-300

-800 

Dagtilbud

154.000

151.900

2.100

Børn og Familie

77.000

76.200

800

700 

Børne- og Familieudvalget

i alt

691.800

687.100

4.700

1.600 

Hvis resultatet samlet set ender med et merforbrug på 4,7 mio. kr. betyder det, at den samlede overførsel for aftaleenhederne under Børne- og Familieudvalget falder fra 46,3 mio. kr. til 41,6 mio. kr. 

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at aftaleenhedernes Covid-19 rengøringsudgifter, som løbende bliver udgiftsført på Dagtilbud og Undervisnings driftsbudget ikke er medtaget i budgetopfølgningen. Udgiften udgør samlet 2 mio. kr. for skoler og dagtilbud.

Udgiften dækkes af en tillægsbevilling senere på året jævnfør Økonomiudvalgets beslutning fra den 23. marts 2021, punkt 5, hvor det er besluttet, at aftaleenhedernes udgifter til Covid-19 dækkes på samme vis som i 2020-regnskabet.

Bilaget til sagen viser de enkelte aftaleenheders forventede afvigelse i 2021. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-025299

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 13,85 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 3,9 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 3,65 mio. kr., heraf merforbrug på 8,0 mio. kr. vedr. Covid-19 udgifter til test og podning
 • Børn og Familie - mindreforbrug på 10,2 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder

Forbrug pr. juli måned

Budget 2021

Forventet regnskab 2021

Afvigelse

Afvigelse sidste måned

Undervisning

Specialundervisning/støtte

4.004

9.490

8.090

-1.400

-900

STU, FGU, EGU og KUI

16.478

29.694

23.844

-5.850

-5.850

Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS

76.557

78.307

78.307

0

0

Højmark skole og SFO

0

0

0

-2.000

0

Fælles udgifter/indtægter

-2.827

6.852

4.402

-450

0

Dagtilbud

Dagtilbud/SFO - flere/færre børn

-20.430

-35.184

-32.584

2.600

3.100

Private tilbud - flere/færre børn

27.891

47.357

46.857

-500

-500

Dagplejen

22.792

40.828

39.328

-1.500

-1.500

Fælles udgifter/indtægter

3.949

7.650

6.400

-1.250

0

Undervisning/dagtilbud

Coronaudgifter

7.191

0

8.000

8.000

5.000

Mellemkommunal - almen

-931

-115

-915

-800

-600

Befordring - special

8.664

18.803

18.303

-500

-500

Samlet resultat

143.338

203.682

200.032

-3.650

-1.750

Resultatet er en forbedring på 1,9 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning. Ændringen skyldes følgende:

 • I forbindelse med lukningen af Højmark Skole og SFO pr. 31. juli 2021, fremkommer der en mindreudgift på 2 mio. kr., som følge af sparede driftsudgifter i perioden 1. august til 31. december 2021. RKSK's betaling til staten for eleverne i den nyoprettede friskole for samme periode, opgøres ud fra elevtallet 5. september 2021, og opkræves først i 2022. 
 • Mindreudgifter på 0,5 mio. kr. som følge af færre udgifter til specialundervisning, for elever der er anbragt udenfor kommunen
 • Mindreudgifter på 0,75 mio. kr. som følge af færre børn indskrevet i skolefritidsordninger og dagtilbud
 • Mindreudgifter på 1,45 mio. kr. som følge af færre fællesudgifter til skolefritidsordninger og dagtilbud. Mindreudgifterne fordeler sig med 0,6 mio. kr. for færre PA-elever end forventet, 0,5 mio. kr. for færre pædagogstuderende end forventet, 0,35 mio. kr. for vakant FOA FTR-stilling
 • Mindreudgifter på 0,2 mio. kr. som følge af færre elever i skoler i andre kommuner
 • Merudgifter på 3 mio. kr. til centrale udgifter ved podning og testning af skoleelever. De samlede udgifter til opgaven forventes hermed at udgøre 8 mio. kr. i 2021. Beløbet er dog under forudsætning af, at opgaven ophører med udgangen af august måned. 

Børn og Familie

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder

Forbrug pr. juli måned

Budget 2021

Forventet regnskab 2021

Afvigelse

Afvigelse sidste måned

Anbringelser

53.467

96.060

87.150

-8.910

-8.050

Central refusionsordning SDE

-4.083

-6.700

-5.955

745

385

Øvrige foranstaltninger

2.059

5.135

4.635

-500

0

Forebyggende foranstaltninger

15.198

26.578

27.543

965

965

Sikrede institutioner

1.468

5.275

3.375

-1.900

-1.000

Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste

2.783

5.404

4.804

-600

-500

Samlet resultat

70.892

131.752

121.552

-10.200

-8.200

Resultatet er en forbedring på 2,0 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning. Ændringen skyldes følgende:

 • Mindreudgifter på netto 0,5 mio. kr. til anbringelsesområdet
 • Mindreudgifter på 0,5 mio. kr. til anbringelser i eget værelse og på kost og efterskoler
 • Mindreudgifter på 0,9 mio. kr. til sikrede institutioner. RKSK har p.t. ingen unge anbragt i sikrede institutioner. Forventningen til udgiften i 2021 er derfor nedjusteret. 
 • Mindreudgifter på 0,1 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste. Beløbet er nettobesparelsen. Der er 50% statsrefusion på området. 

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 31. juli 2021 12 færre anbringelser end planlagt. Sammenholdt med, at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 18.000 kr. lavere pr. anbringelser end budgetlagt, giver det et forventet mindreforbrug til anbringelser på 8,9 mio. kr. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-016061

Sagsfremstilling

1.
Orientering om implementering af projektet Nye veje på det specialiserede område.

2.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Status på ventelister til PPR
 • Afklaring af budgetforhold
 • Afholdelse af udvalgsmøder decentralt
 • Variable åbningstider på daginstitutionsområdet
 • Henvendelse vedrørende skolevægring
 • Afholdt temadag på Naturkraft
 • STU-klub som supplement
Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk