Referat: 21. september 2021 kl. 08:00

DHE (efterskole), Skolebyen 11, Skjern
Børne- og Familieudvalget

Deltagere

 • Hanne Simonsen
 • Trine Ørskov
 • Jørgen Rabjerg
 • Bjarne Svendsen
 • Helge Albertsen
 • Benjamin Morthorst
 • Svend Boye Thomsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Orientering fra DHE - Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern

Sagsnr: 20-016061

Sagsfremstilling

Orientering fra DHE. 

Skoleleder Peter Lindegaard vil fra kl. 8.00-8.30 give en orientering om DHE. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Dialogmøder med privatinstitutioner og friskoler

Sagsnr: 21-014032

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet, at der en gang årligt skal holdes to dialogmøder - ét med lederne af friskolerne og ét med lederne af privatinstitutionerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. I 2021 holdes møderne tirsdag den 26. oktober:

 • kl. 17.00-18.30 - møde med lederne af friskolerne
 • kl. 18.45-20.15 - møde med lederne privatinstitutionerne 

Af forretningsordenen for begge dialogmøder fremgår det, at der er mulighed for at indsende forslag til dagsordenspunkter 14 dage før mødet og dagsordenen vil blive udsendt 1 uge før møderne holdes. Administrationen har pt. ikke modtaget forslag til punkter til dagsordenen til de to møder, men foreslår, at der kommer et punkt på vedrørende Nye veje på det specialiserede område.  

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget drøfter, om de har forslag til punkter til dagsordenen til de to møder. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger. 

Økonomi

Ingen bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter, om der er punkter, de ønsker skal på dagsordenen til de to møder.  

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede punkter, der ønskes på dagsordenen til de 2 møder.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 for Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 20-025307

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet mindreforbrug på 15,25 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet på 1,4 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig på:

 • Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 4,35 mio. kr., heraf merforbrug på 7,5 mio. kr. vedr. Covid-19 udgifter til test og podning
 • Børn og Familie - mindreforbrug på 10,9 mio. kr.

 

DAGTILBUD OG UNDERVISNING

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Dagtilbud og Undervisning excl. decentrale aftaleenheder

Forbrug pr. august måned

Budget 2021

Forventet regnskab 2021

Afvigelse

Afvigelse sidste måned

Undervisning

Specialundervisning/støtte

5.583

9.555

8.155

-1.400

-1.400

STU, FGU, EGU og KUI

16.836

29.694

23.844

-5.850

-5.850

Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS

76.557

78.307

78.607

300

0

Højmark skole og SFO

0

0

0

-2.000

-2.000

Fælles udgifter/indtægter

-3.484

6.852

6.402

-450

-450

Dagtilbud

Dagtilbud/SFO - flere/færre børn

-23.733

-35.184

-32.584

2.600

2.600

Private tilbud - flere/færre børn

31.406

47.357

46.857

-500

-500

Dagplejen

25.753

40.816

39.316

-1.500

-1.500

Fælles udgifter/indtægter

4.556

7.650

6.400

-1.250

-1.250

Undervisning/dagtilbud

Coronaudgifter

7.028

0

7.500

7.500

8.000

Mellemkommunal - almen

-1.200

-115

-915

-800

-800

Befordring - special

9.643

18.803

17.803

-1.000

-500

Samlet resultat

148.945

203.735

201.385

-4.350

-3.650

Resultatet er en forbedring på 0,7 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning. Ændringen skyldes følgende: 

 • merudgifter på 0,3 mio. kr. til UCRS for undervisning af elever i 10. klasse for perioden 1.8.-31.12.2021. Merudgiften skyldes den nye betalingsaftale mellem UCRS og RKSK. 
 • mindreudgifter på 0,5 mio. kr. til specialbefordring. Mindreudgifterne skyldes, at der er færre specialundervisningselever at befordre i det nye skoleår (2021/2022)
 • mindreudgifter til coronaudgifter (test og podning) på 0,5 mio. kr. 

BØRN OG FAMILIE

Nedenfor vises resultatet af opfølgningen på hovedområder:

Børn og Familie excl. decentrale aftaleenheder

Forbrug pr. august måned

Budget 2021

Forventet regnskab 2021

Afvigelse

Afvigelse sidste måned

Anbringelser

58.393

96.060

87.150

-8.910

-8.910

Central refusionsordning SDE

-4.641

-6.700

-5.955

745

745

Øvrige foranstaltninger

2.317

5.135

4.035

-1.100

-500

Forebyggende foranstaltninger

16.767

26.578

27.543

965

965

Sikrede institutioner

1.468

5.275

3.075

-2.200

-1.900

Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste

3.156

5.240

4.840

-400

-600

Samlet resultat

77.460

131.588

120.688

-10.900

-10.200

Resultatet er en forbedring på 0,7 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning. Ændringen skyldes følgende: 

 • merudgift på netto 0,2 mio. kr. til merudgiftsydelser. Blandt andet som følge af oprettelsen af det nye STU-pasningstilbud. 
 • mindreudgift på 0,6 mio. kr. til anbringelser på kost og efterskoler samt på eget værelse. 
 • mindreudgift på 0,3 mio. kr. til sikrede institutioner. Dækker over mindre udgifter til kommunens faste betalinger til landets sikrede institutioner end tidligere forventet 

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der pr. 31. august 2021 13 færre anbringelser end planlagt. Sammenholdt med, at gennemsnitsudgiften pr. anbringelse er ca. 18.000 kr. lavere pr. anbringelser end budgetlagt, giver det et forventet mindreforbrug til anbringelser på 8,9 mio. kr. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Opfølgning på temamøde om mangfoldighed og trivsel i folkeskolen

Sagsnr: 21-012931

Sagsfremstilling

Den 8. september 2021 afholdt Børne- og Familieudvalget et temamøde om mangfoldighed og trivsel i folkeskolen med afsæt i køn, krop og seksualitet. Børne- og Familieudvalget skal drøfte, om der på baggrund af temamødet skal tages konkrete initiativer.

På temamødet blev der gjort opmærksom på de problemer og manglende forståelse, som LGBT-elever kan møde i folkeskolen. Der blev desuden fremsat forskellige forslag til, hvorledes det obligatoriske fag Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan styrkes.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter, om der skal tages konkrete initiativer på baggrund af temamødet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede temamødet og anmodede administrationen sætte temaet til drøftelse i distrikterne og det specialiserede område.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Normerings- og uddannelsesløft på dagtilbudsområdet

Sagsnr: 20-004989

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet den 25. maj 2021 pkt. 5, at andelen af uddannet pædagogisk personale i Ringkøbing-Skjern Kommunes dagtilbud i 2024 skal være 85%. 

For at sikre denne målsætning blev det besluttet, at budgettildelingen i de kommende år ændres, således det giver dagtilbuddene mulighed for at ændre andelen af pædagogisk personale fra de nuværende 60% i 2021 til 65% i 2022, 75% i 2023 og 85% i 2024 og fremefter.

Ændringen finansieres af stigningen i de statslige puljemidler "løft af dagtilbudsområdet".

Børne- og Undervisningsministeriet har den 14. september 2021 udmeldt den forventede fordeling af den samlede pulje i 2022. Puljemidlerne forventes herefter at udgøre 8,3 mio. kr. i 2022, 12,0 mio. kr. i 2023 og 15,0 mio. kr. i 2024. Beløbene er ca. 0,5 mio. kr. mindre pr. år end tidligere antaget. Det skyldes, at den samlede pulje fordeles i forhold til antallet af 0-5 årige i hele landet, og RKSK's andel er mindre end ved de foregående fordelinger.  

Inden for rammerne heraf har administrationen beregnet, at det samlede forbrug af puljemidlerne i 2022 på 8,3 mio. kr. vil være som følger:

Ændring i andelen af uddannet personale fra 60% til 65%

1.248.000 kr.

I forhold til 2021 fastholdes ekstratildelingen til vuggestuebørn på 0,6 t./barn, og til børnehavebørn på 0,3 t./barn. 

 6.970.000 kr.

Forældrebetaling

-1.738.000 kr.

Øget tilskud til privatinstitutioner

1.821.000 kr.

I alt

 8.301.000 kr.

Personaletildelingen i 2022 udgør derfor 10,1 time pr. vuggestuebarn og 5,3 time pr. børnehavebarn, hvilket er det samme som i 2021.

Forældrebetalingstaksten pr. måned i 11 måneder for en fuldtidsplads vil med ovenstående have følgende udvikling:

 

Vuggestue

Børnehave

1. januar 2021 

3.016 kr. 

1.852 kr.

1. august 2021

3.153 kr. 

1.929 kr.

1. januar 2022

3.199 kr. 

1.999 kr.

Taksterne for 2022 er foreløbige. De endelige takster bliver fremsendt til godkendelse på udvalgsmødet i oktober måned.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter administrationens beregning af det samlede tilskud i 2022, og herudfra beslutter,

 1. at personalenormeringen forbedres i forhold til 2021 med 0,1 time pr. vuggestuebarn og 0,03 time pr. børnehavebarn
 2. at det samlede tilskud medtages i beregning af forældrebetalingstaksterne for 2022.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Et flertal i Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling med den korrektion, at personalenormeringen ikke forbedres som beskrevet i indstillingens pkt. 1 men forbliver den samme som i 2021.

Svend Boye Thomsen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning på grund af den øgede forældrebetaling.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Demografiregulering, distrikter i Tandplejen

Sagsnr: 21-010097

Sagsfremstilling

De kommunale tandklinikker skal indenfor de kommende budgetår nedsætte personalenormeringen som tilpasning til budgetreguleringerne på grund af effektiviseringskrav samt den demografiske udvikling i RKSK.

2.200 af kommunens 10.000 0-16-årige modtager kommunal tandpleje på 4 private samarbejdsklinikker jævnfør kontrakt (børn og unge bosat i valgdistrikter svarende til den gamle Videbæk Kommune). Disse børn har frit valg mellem de private klinikker i hhv. Videbæk, Vildbjerg, Brotorvet Holstebro og Sundhedshuset Ringkøbing. Samarbejdet med de private klinikker har siden 2007 været velfungerende både økonomisk, administrativt, sundhedsfagligt og i forhold til brugertilfredshed. Aftalen med privat tandlægepraksis skal i 5. genudbud i løbet af efteråret 2021.

Børne- og Familieudvalget har bedt om en undersøgelse af muligheden for at hjemtage en del af disse børn, således at man i videst mulig udstrækning udnytter den nuværende fysiske og personalemæssige kapacitet på de kommunale klinikker.

Fakta:

 • De kommunale klinikker har ikke kapacitet til at hjemtage alle børnene. Der vil fortsat være behov for en aftale med privat tandlægepraksis.
 • Tandplejen har bl.a. af statistiske årsager opdelt børnene i valgdistrikter svarende til bilaget.
 • Beregningerne er lavet for Troldhede- og Nr. Viumdistrikterne, hvor hjemtagelsen antalsmæssigt passer med de kommunale klinikkers ledige kapacitet.
 • De pågældende børn vil i givet fald skulle skifte fra deres nuværende tandlæge til den kommunale tandklinik i Skjern. Børnene er aktuelt tilknyttet de private tandklinikker i Videbæk (65%) og Vildbjerg (35%). 1 enkelt barn er tilknyttet den private klinik i Ringkøbing.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

 • Sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området
 • Udbudslovens afsnit 3: Særlige regler for indkøb af sociale tjenester

Økonomi

 • Pris pr barn i privat tandlægepraksis er sat til 1445 kr. pr år
 • Antal børn i de to distrikter er baseret på tal fra 2021, og der er ikke taget højde for den demografiske udvikling
 • Det er forudsat, at familierne ikke benytter fritvalgsordningen
 • Der skal laves en aftale om gradvis overgang for de 15-årige. Beregningen gælder ved fuldt gennemslag.

Distrikt

0-16-årige 2021

Samlet pris

Troldhede

144

208.000 kr.

Nr. Vium

130

187.000 kr.

Samlet

274

395.000 kr.

Økonomi bemærker, at demografireguleringen i årene 2022 - 2025 for Tandplejen i 2022-budgetforslaget er følgende:

2022 2023 2024 2025
 450.000 kr. 839.000 kr. 1.181.000 kr. 1.474.000 kr.

 

Effektvurdering

De kommunale klinikker:

 • Udnyttelsen af den eksisterende fysiske og personalemæssige kapacitet optimeres.
 • Behovet for afskedigelser som følge af demografi og effektiviseringskrav mindskes. En stabil personalenormering er en afgørende faktor i forhold til faglig trivsel og rekrutterings-/fastholdelsesmuligheder.

Transportafstand og skifte for borgerne:

 • En del af de pågældende børn vil få længere transport.
 • En del børn i Troldhededistriktet vil få bedre muligheder for at anvende offentlig transport.
 • Muligheden for, at hele familien i disse distrikter kan gå hos samme tandlæge, bortfalder.
 • Alle de pågældende børn vil skulle foretage et tandlægeskifte, familierne som udgangspunkt ikke har ønsket. Alternativt skal de vælge fritvalgsordningen med 35% egenbetaling.
 • De kommunale klinikker har tidligere hjemtaget børn fra privat praksis i Holmsland- og Egvaddistrikterne. Erfaringsmæssigt opnås en høj brugertilfredshed efter en indkøringsperiode.

Fortsat samarbejde med privat tandlægepraksis, herunder indgåelse af ny samarbejdsaftale inden udgangen af 2021:

 • De private klinikker vil få et reduceret indkomstgrundlag i forhold til gældende aftale.

Aktuelle udfordringer på de kommunale klinikker:

 • Hjemtagelse af de pågældende børn er betinget af, at de fysiske og personalemæssige ressourcer er til rådighed.
 • Den ledige klinikkapacitet findes på Byskolen i Skjern, der netop er solgt.
 • De ukendte fremtidsudsigter på Byskolen er anledning til utryghed i personalegruppen, hvor især tandlægerne løbende søges rekrutteret i deres hjemkommuner.

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at BFU beslutter at hjemtage børnene fra Troldhede- og Nr. Viumdistrikterne i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt med privatpraktiserende tandlæger.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Orientering om aktuelle udfordringer som følge af mangel på pladser i dagtilbud for de 0-2 årige

Sagsnr: 21-015349

Sagsfremstilling

I flere af kommunens pasningsdistrikter har der op til sommerferien været akutte problemer med
at opfylde pasningsgarantien for de 0-2 årige. På udvalgsmødet giver administrationen et overblik over de tiltag, der er gennemført og udsigterne for de kommende måneder.

På udvalgsmødet den 21. september 2021 orienterer administrationen om de aktuelle udfordringer med særligt fokus på Borris, Hvide Sande, Skjern, Videbæk og Ådum.

Udfordringerne med at opfylde pasningsgarantien opstod kort før sommerferien i Borris, Hvide Sande og Skjern, fordi det viste sig umuligt at besætte ledige dagplejerstillinger. Problemerne med at rekruttere dagplejere er dog et generelt problem i kommunen. Det har således også vist sig umuligt at besætte ledige dagplejerstillinger i Videbæk. En undersøgelser blandt dagtilbudsledere med ansvar for dagpleje viser, at der i perioden 1. juni 2020 til 1. juni 2021 i gennemsnit er modtaget 1,2 ansøgning pr. opslået stilling - heraf har kun omkring halvdelen af ansøgerne umiddelbart opfyldt ansøgningskriterierne.

I en situation hvor det ikke er muligt at rekruttere de nødvendige dagplejere, kan pasningsgarantien umiddelbart kun opfyldes inden for pasningsdistriktet ved at tilbyde pasning i en daginstitution. Det er den løsning, der nu er valgt i Borris, Hvide Sande, Skjern og Videbæk.

Skjern og Videbæk
I Skjern og Videbæk er der allerede vuggestuepladser i henholdsvis daginstitutionen Bækkehøj og Børnehaven Gl. Kongevej. Her har man i begge institutioner omdannet børnehavepladser til vuggestuepladser. Da vuggestuebørn kræver en del mere plads end børnehavebørn, forsvinder der som tommelfingerregel 2 børnehavepladser, hver gang der oprettes en vuggestueplads. Man må forvente, at der i Skjern bliver behov for børnehavepladserne på et senere tidspunkt. Denne løsning må derfor betragtes som midlertidig. Hvis det fortsat ikke kan lade sig gøre at rekruttere dagplejere i Skjern, er der brug for på mere permanent basis at udvide antallet af vuggestuepladser i Skjern. Mulighederne herfor undersøges nærmere i efteråret 2021. I Videbæk forventes en forholdsvis stor tilgang af 0 - 2 årige børn med et pasningsbehov frem mod sommer 2022. Børnehaven Solstrålen har fremsendt en ansøgning om oprettelse af en vuggestuegruppe.

Borris og Hvide Sande

Hverken i Borris eller Hvide Sande har der været vuggestueafdelinger. Her er det dog lykkedes i begge de eksisterende børnehaver med begrænsede midler at finde plads til en mindre gruppe børn i alderen 0 - 2 år ved at indrette arealer med garderober, puslepladser mm. Der er dog tale om nødløsninger i første omgang indtil sommerferien 2022. Hvis de to daginstitutioner også på længere sigt skal have egentlige vuggestueafdelinger, er der behov for betydeligt større investeringer.

Ådum

I Ådum tilbydes udelukkede vuggestuepladser til aldersgruppen 0 - 2 år. Der har imidlertid været så stor en tilgang af vuggestuebørn i 2021, at der for tiden mangler 2 grupperum i institutionen. Den kortsigtede - men ikke holdbare - løsning har været, at børnehavebørnene i stor stil har måtte opholde sig i fællesarealerne - herunder køkkenet og motorikrummet. Med hjælp fra Ejendomscentret undersøges det i øjeblikket, om det er muligt at finde den nødvendigt plads gennem om- eller tilbygning.

Bilaget til punktet giver en oversigt over det antal pladser, der er til rådighed i dag for børn i alderen 0 - 2 år og den forventede nettotilgang af børn med et pasningsbehov indtil sommerferien 2022. Oversigten viser også nogle muligheder for og omkostninger ved at oprette vuggestuepladser på længere sigt. 

Det er vigtigt at understrege, at oversigten er udtryk for et øjebliksbillede. Efterspørgslen efter et kommunalt pasningstilbud kan ændres meget hurtigt. Det kan ske gennem til- og fraflytninger af børnefamilier eller gennem ændringer i udbuddet af pasningstilbud i privat regi.

Børne- og Familieudvalget har anmodet administrationen om at udarbejde et oplæg vedrørende rekruttering af dagplejere mv. Oplægget præsenteres for udvalget den 26. oktober 2021. Her vil administrationen også beskrive alternativer til dagpleje.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Byrådet besluttede til budgetlægningen for 2021 og overslagsårene, at det gennemsnitlige antal børn pr. dagplejer skulle udgøre 3,45.

Udfordringen med at ansætte dagplejere i 2021 har, udover problemer med at opretholde pasningsgarantien, medført, at antallet af børn pr. dagplejer er væsentlig højere end de 3,45.

Det får den økonomiske konsekvens, at Dagplejen samlet set kommer ud af 2021 med et utilsigtet mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. netto.

Mindreforbruget bruges delvist til at finansiere de midlertidige ordninger for de 0 - 2 årige, der er oprettet i Borris og Hvide Sande. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Høring af administrationens forslag til nyorganisering af det specialiserede område

Sagsnr: 21-019011

Sagsfremstilling

Med byrådsbeslutningen om Nye veje på det specialiserede område fra august 2020 er de almene dagtilbud og skoler inddelt i 3 distrikter. Byrådsbeslutningen medfører også, at det specialiserede skole- og dagtilbudsområde skal organiseres på en anden måde. Byrådet skal tage stilling til administrationens forslag til nyorganisering af det specialiserede område under Dagtilbud og Undervisning på baggrund af indkomne høringssvar fra forældrebestyrelser, skolebestyrelser og MED-organisationen.

Forslaget, som tager afsæt i de politiske beslutninger vedrørende Nye veje på det specialiserede område, er beskrevet i rapporten Nyorganisering af det specialiserede område. Rapporten er vedlagt som bilag til punktet.

De vigtigste mål for nyorganiseringen er:

 • At sikre et fortsat match mellem Ringkøbing-Skjern Kommunes specialpædagogiske tilbudsvifte og børn og unges særlige behov under hensyntagen til, at der skal være tale om fagligt, pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk robuste enheder.
 • At udvikle almen- og specialområdets muligheder for at samarbejde mere helhedsorienteret om at styrke alle børn og unges muligheder for at deltage i engagerende læringsfællesskaber med henblik på at øge deres trivsel og læringsprogression
 • At samle alle specialiserede tilbud under en fælles ledelse for på den måde at sikre helhed i tilbudsviften, smidiggøre samarbejdet med distrikterne og PPR – foruden at skabe grundlaget for kvalitetsudviklingen af de specialiserede skole- og dagtilbud.
 • At sikre et mere smidigt skole- og dagtilbud til de børn, der befinder sig i et gråzoneområde mellem almen- og specialområdet. Den nye organisering skal med andre ord understøtte de mellemformer, som der med Nye veje pt. arbejdes på at udvikle på almenområdet med understøttelse af specialpædagogiske værktøjer.

Forslaget til ny struktur på det specialisede område afspejler distriktsinddelingen på det almene område på den måde, at der i hvert distrikt bliver en specialhelhed med et tilknyttet videnscenter. I øst består specialhelheden af Specialcenter Øst og Dagskolen Opsund. Specialhelheden i vest består af Rindum Kjærgaard og Specialcenter Vest, og i syd indgår Skjernåskolen, Specialcenter Syd, Specialbørnehaven og STU-huset i Specialhelheden Syd.

Med denne organisering vil de 3 specialcentre ikke længere være afdelinger under henholdsvis Spjald Skole, Skolen i Skjern og Ringkøbing Skole. Der skal dog stadig være et tæt dagligt samarbejde mellem specialcentrene og de 3 skoler. Herved bevares mulighederne for gradvis tilbageslusning til almenområdet, og man understøtter elevernes muligheder for at spejle sig i hinanden og har ”specialkompetencerne” tæt på almenområdet i det enkelte distrikt. De specialiserede tilbud bevarer således deres fysiske placering, og pladserne vil fortsat være rettet mod de samme målgrupper som i dag.

Det nye er, at hver specialhelhed får en leder med reference til afdelingslederen for det specialiserede område og et videnscenter, som skal understøtte arbejdet med mellemformer i de almene tilbud. Der oprettes dog ikke flere lederstillinger. Lederne af specialhelhederne udpeges blandt de nuværende ledere på det specialiserede område. Ressourcerne til ledelse og til videnscenterfunktionerne findes inden for budgettet.

Høringssvarene

Ved udløbet af høringsfristen den 13. september 2021 havde administrationen modtaget 56 høringssvar – heraf 31 fra forældrebestyrelser og skolebestyrelser, 21 fra lokale MED-udvalg i dagtilbud og på skoler foruden fra Handicaprådet, Børn og Familie, FagMed for Dagtilbud og Undervisning samt Fjordkredsen og Skolelederforeningen. I flere af høringssvarene er der bemærkninger, som ikke vedrører forslaget til organiseringen af det specialiserede område men er rettet mere generelt mod det politisk godkendte principielle indhold af Nye veje på det specialiserede område - herunder decentraliseringen af økonomien mv. I det følgende gengives alene hovedtrækkene i svarene vedrørende forslaget til organiseringen af det specialiserede område.

I mange af høringssvarene bliver der givet udtryk for, at man værdsætter muligheden for at blive hørt, og at forslaget indeholder mange gode intentioner. Man ser det som positivt, at der lægges op til at styrke ledelsen på det specialiserede område og til et tættere samarbejde mellem almene dagtilbud og skoler på den ene side og det specialiserede område på den anden side. I flere af høringssvarene bliver der desuden bakket op om, at der er brug for et nyt specialtilbud på dagtilbudsområdet, således som det fremgår af forslaget.

Høringssvarene indeholder imidlertid også mange kritiske kommentarer. Mange finder således, at høringsmaterialet er upræcist, komplekst og svært at læse. Endnu flere bemærker, at der er mange uafklarede spørgsmål omkring den fremtidige organisering, og at det derfor er svært at udtale sig om forslaget og for hastigt at gennemføre ændringer nu. Særligt 2 elementer i forslaget er genstand for kritiske kommentarer:

Specialhelhedernes organisering
Ifølge forslaget udskilles specialcentrene, som i dag er afdelinger under Ringkøbing Skole, Spjald Skole og Skolen i Skjern, organisatorisk fra de almene skoler med henblik på at indgå som en del af det specialiserede område under den nye afdelingsleder. I mange af høringssvarene gives der udtryk for en bekymring for, om dette vil føre til et mere besværligt samarbejde lokalt mellem specialcentret og den almene folkeskole og dermed gøre en gradvis tilbageslusning til almenområdet vanskeligere.

Oprettelse af videnscentre
Som en del af forslaget oprettes en vejlednings- og rådgivningsfunktion, kaldet videnscenter, i hver af 3 specialhelheder i kommunen. Gennem videnscentrene vil det specialiserede område kunne understøtte de såkaldte mellemformer i almenområdet med afsæt i specialpædagogisk erfaring og viden.

De mange kritiske bemærkninger om videnscentrene går især på

 • Der er behov for en afklaring af ledelsesretten
 • Behov for afklaring af rollefordelingen i forhold til konsulenterne fra PPR.
 • Der er en bekymring for bureaukratiske sagsgange foruden spiltid og et ringere arbejdsmiljø, når medarbejdere skal køre mellem forskellige tilbud.
 • Når medarbejdere fra det specialiserede område også har udadgående funktioner, er der en risiko for, at børn både i almene og specialiserede tilbud vil opleve en mere uforudsigelig hverdag med flere forskellige voksne omkring sig.
 • Dagtilbud og skoler har først og fremmest brug for varme hænder, når der etableres mellemformer.
 • I stedet for af binde ressourcerne i videnscentre bør de tilføres dagtilbud og skoler i distrikterne.

På baggrund af høringssvarene anbefaler administrationen, at der udarbejdes et nyt forslag til organisering af det specialiserede område med inddragelse af alle ledere og repræsentanter for medarbejderne på både det almene og det specialiserede område. Forslaget fremlægges for Børne- og Familieudvalget på udvalgets møde den 21. december 2021 med henblik på gennemførsel af en ny høringsrunde.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,  at der udarbejdes et nyt forslag til organisering af det specialiserede område med inddragelse af alle ledere og repræsentanter for medarbejderne på både det almene og det specialiserede område. Forslaget fremlægges for Børne- og Familieudvalget på udvalgets møde den 21. december 2021 med henblik på gennemførsel af en ny høringsrunde.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Benjamin Morthorst ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-016061

Sagsfremstilling

1.
Orientering om Sommerfuglen. 

2.
Orientering om implementering af projektet Nye veje på det specialiserede område.

3.
Orientering om kommende sager til Børne- og Familieudvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Dagtilbudsreformen - pengene følger barnet

Fraværende
 • Benjamin Morthorst ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk