Referat: 26. februar 2018 kl. 08:00

Skjern Bank, Banktorvet 3, 6900 Skjern
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Hans Østergaard
 • Trine Ørskov
 • Jørgen Rabjerg
 • Søren Elbæk
 • Jens Erik Damgaard
 • Iver Enevoldsen
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

1: Virksomhedsbesøg

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Direktør Per Munck vil holde et oplæg om Skjern Bank og hernæst er der tid til spørgsmål. Punktet er berammet til 45 minutter.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Virksomhedsbesøg fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetlægningsproceduren for perioden 2019 - 2022

Sagsnr: 18-001351

Sagsfremstilling

Viden og Strategi - Økonomi fremsender "Budgetlægningsproceduren for perioden 2019 - 2022" til orientering.

Budgetlægningsproceduren og herunder tidsplanen blev godkendt i Økonomiudvalget den 6. februar 2018. Økonomiudvalget opfordrer udvalgene til at drøfte nytænkende og innovative tiltag indenfor udvalgenes rammer. Såfremt der opstår ideer, der ikke kan afholdes indenfor udvalgenes samlede ramme (såvel drift som anlæg), kan de videresendes til drøftelse på gruppeformandsmøde og budgetkonference, når der til august er overblik over kommunens samlede økonomiske råderum.

Den vedlagte procedurebeskrivelse vil være koncentreret om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen primært frem mod budgetseminaret i august 2018.

Budgetlægningsproceduren og tidsplan køres efter samme koncept som de senere år. Der gennemføres henover foråret 2018 et serviceeftersyn af visionen "Naturens Rige" og derefter i efteråret 2018 frem til april 2019 formulering af politikker. Herudover afventer man resultatet af udligningsreformen og dermed de fremtidige indtægtsforhold for kommunen.

Beskrivelse af budgetlægningsproceduren indeholder procedure for

 • fastsættelse af budgetrammer
 • budgetlægning
 • politisk behandling af budgettet
 • hvad der sker efter budgetvedtagelsen
 • samt en overordnet tidsplan

I budgetlægningsproceduren er der en nærmere beskrivelse af de aktuelle forudsætninger og udfordringer herunder den likviditetsmæssige situation.

De seneste års økonomiske politik og målsætninger i forbindelse med budgetlægningen har indeholdt følgende:

 • Robusthed - mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året.
 • Overholdelse af KL's udmeldte andel af rammen for serviceudgifter.
 • Driften skal give et overskud, der kan dække anlægsudgifter og afdrag på lån.
 • Et skattefinansieret anlægsbudget på ca. 70 mio. kr. årligt.
 • Nytænke de kommunale kerne- og velfærdsydelser
  • Nytænke tilgange til de store serviceområder
  • Yderligere fokus på aktivt medborgerskab.
 • Skabe vækst og udvikling gennem blandt andet en årligt vækstpulje.

Det skal dog bemærkes, at kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen, samt fremadrettet ligeledes den forestående justering/reform af tilskuds- og udligningssystemet.

"Budgetmappen til budgetkonferencen" gøres fra i år digital, således at alle oversigter og bilag vil skulle tilgås via dagsordenssystemet.

I tidsplanen er der i forlængelse af byrådsmødet i marts måned indlagt en introduktion til kommunal økonomi og budgetlægning.

Formandsmødet med deltagelse gruppe- og udvalgsformænd afholdes den 14. marts 2018 kl. 16.00.

Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er fastsat til tirsdag den 14. august 2018 kl. 16.00.

Der skal gøres opmærksom på tidsplanen, hvor det fremgår, at fagudvalgene i februar måned 2018 drøfter budgetprocessen inden for udvalgets område herunder mødeaktivitet med FagMED.

Der vil til fagudvalgsmøderne i april blive udarbejdet et dagsordenspunkt, der omhandler udvalgenes drifts- og anlægsrammer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at "Budgetlægningsproceduren for perioden 2019 - 2022" tages til efterretning
 • at budgetprocessen drøftes i udvalget herunder mødeaktivitet med FagMED.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning. Det vurderes, at det ikke er relevant for udvalget at mødes med FagMed.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Drøftelse af mødesteder for Erhvervs- og Vækstudvalgets møder

Sagsnr: 18-000973

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget drøftede på sidste møde d. 22. januar 2018 ønsker til mødesteder. Det er ønsket at afholde udvalgsmøderne eksternt.

Administrationen vil udarbejde en liste over mulige mødesteder for udvalget. Listen vil være geografisk opdelt og indeholde både store, mellemstore og mindre virksomheder fra forskellige brancher såsom fødevare, transport, turist, skibsværft, fiskeforædling, fremstillingsvirksomhed indenfor metal og træ, rådgivning, engros etc. Derudover vil listen indeholde forslag til møder hos andre relevante aktører for udvalget såsom uddannelsessteder og erhvervsfremmeorganisationer.

Administrationen vil inden aftale om mødestedet afklare, om der på stedet er et egnet lokale til minimum 10 personer, samt om der er mulighed for mødeafholdelse på det pågældende tidspunkt.

Der er truffet aftale med Erhvervsrådet om afholdelse af udvalgsmøde d. 19. marts 2018 på Innovest.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Det forventes, at udvalget vil få et større indblik i virksomheders vilkår, når udvalget afholder udvalgsmøderne i kommercielle omgivelser og andre ikke-kommunale omgivelser jævnt fordelt i hele kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter ønskerne til mødestederne. Administrationen arrangerer mødestederne efter udvalgets ønske.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Drøftet.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Høringssvar vedrørende transportforliget

Sagsnr: 18-007907

Sagsfremstilling

Af lov om trafikselskaber fremgår, at transportministeren mindst hvert fjerde år – efter høring af trafikselskaber og kommuner – skal udarbejde en trafikplan for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. Videre fremgår det, at der i planen skal redegøres for statens overvejelser, og statens prioriteringer skal fremlægges.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i overensstemmelse med lovkravet udsendt en høringsudgave af ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032”, dateret 24. november 2017. Denne plan omfatter de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for trafikken. Den giver desuden et overblik over vedtagne projekter og den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigt helt ned på stationsniveau.

Udfordringer

Planen lægger for det første ikke op til modernisering af togdriften i Vestjylland før 2032, hverken hvad angår togmateriel eller spor. Det betyder, at togforbindelserne i nordgående, tværgående og sydlig retning forbliver uforandrede, hvad angår hastighed, rejsetid, antal stop og frekvens, mens der sker en omfattende modernisering i resten af landet.

Ydermere er der i trafikplanen lagt op til, at Region Midtjylland – og dermed VLTJ – kan overtage strækningen Skjern–Holstebro til trods for, at der i udbudsmaterialet ikke stilles krav til antal togafgange eller koordination af køreplaner og billetsystemer med andre aktører.

Ringkøbing-Skjern Kommune og konsulentfirmaet Atkins udarbejder i fællesskab høringssvar for kommunen, som adresserer ovenstående udfordringer i transportforliget. Høringsfristen er den 26. februar, og der arbejdes på høringssvaret ugen ud, hvorfor dette eftersendes til udvalgets medlemmer fredag den 23. februar.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032.

Økonomi

Intet at bemærke.

Effektvurdering

Intet at bemærke.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget godkender høringssvaret.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt. Det præciseres i høringssvaret, at der er store ulemper forbundet for borgerne ifm. yderligere togskift - og derudover udvides eksempelrækken af virksomheder.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Hvordan fungerer det enstrengede erhvervsfremmesystem: Forenkling af erhvervsfremmesystemet

Sagsnr: 18-007897

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalgets politikområder (f.eks. turisme, energi og erhverv) indgår i større regionale, nationale og internationale systemer med egen aktørkreds. Administrationen vil på de kommende møder give udvalget en orientering om disse  sektorpolitiske systemer, deres aktører og den aktuelle udvikling inden for områderne.

Første emne i denne række er således erhvervsområdet – eller mere præcist det erhvervsfremmesystem, som den lokale erhvervsservice indgår i.

Erhvervsfremmeloven fra juni 2005 fastlagde, at kommunerne overtog ansvaret for erhvervsservice pr. 1. januar 2007. Den lokale erhvervsservice i kommunerne er således for mange virksomheder indgangen til det samlede erhvervsfremmesystem med alle dets aktører og tilbud. Dermed har kommunerne nærheden, det lokale kendskab og den direkte kontakt til virksomhederne, og tæt samarbejde med resten af erhvervsfremmesystemet.

Udover det kommunale niveau spiller regionerne en væsentlig rolle i erhvervsfremmesystemet. Regionernes vækst- og udviklingsstrategier udmøntes gennem en række virksomhedsrettede programmer, som finansieres dels af regionale vækstmidler og dels af EU’s strukturfondsmidler. Regionerne har således indtil nu sammen med Erhvervsministeriet haft monopol på at ”oversætte” til danske programmer og på at kanalisere EU midlerne til de danske virksomheder.

Endelig eksisterer der en lang række nationale støtteordninger og netværk, som virksomhederne kan benytte sig af.

Forenkling af erhvervsfremmesystemet

Med baggrund i en konsulentrapport (Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen) fra 2016 nedsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen i juni 2017 et forenklingsudvalg for erhvervsfremme. Formålet med udvalget er at forenkle erhvervsfremmesystemet – herunder støtteordninger og aktører – med henblik på at skabe en mere overskuelig vej for virksomhederne og et billigere og mere koordineret system. Forenklingsudvalget forventes at udkomme med en samlet række anbefalinger omkring påske 2018, hvorefter Folketingets Erhvervs- og Vækstudvalg behandler sagen.

Forenklingsprocessen har resulteret i et ressortmæssigt slagsmål om erhvervsfremmeopgaverne mellem kommuner og regioner, som hver især mener, at den anden part ikke er en nødvendig aktør i et nyt, effektivt, billigt og koordineret erhvervsfremmesystem.

Såvel erhvervsfremmesystemet som den aktuelle forenklingsproces er yderligere beskrevet i bilag A. På mødet i Erhvervs-og Vækstudvalget gives en uddybende redegørelse herfor.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om erhvervsfremme regulerer den kommunale erhvervsfremmeindsats 2005.

Lov om regioner og nedlæggelse af amtskommuner fra 2005 regulerer den regionale erhvervsfremmeindsats.

Økonomi

Det skal bemærkes, at der ikke DUT-kompenseres for kommunens bidrag til Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Effektvurdering

Intet at bemærke.

Indstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget bedes tage orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Turismevækstmidler: Riverfisher - Nyt koncept for lystfiskeri og forankring af Laksens Hus

Sagsnr: 16-025077

Sagsfremstilling

I et samarbejde mellem Danmarks Center for Vildlaks, Ringkøbing Fjord Turisme, kommunen og nabokommuner ansøges om turismevækstmidler dels til udvikling af Riverfisher.dk, der kan blive et  nyt markedsførings- og udviklingsprojekt for at tiltrække flere lystfiskerturister i jyske åer, og dels til forankring af lystfiskerformidlingscentret Laksens Hus ved Skjern Å.

Med ansøgningen ønskes en styrkelse af indlandsturismen og en kobling til det kommende udviklingsarbejde i Nationalpark Skjern Å. Der ansøges om 505.000 kroner i 2018 og 550.000 kroner i 2019.

Baggrund

Der er et stort udviklingspotentiale i lystfiskeriet som turistdestination. Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing Fjord Turisme og Danmarks Center for Vildlaks igangsatte derfor et projekt i 2016 om at styrke lystfiskeriet i Skjern Å og tiltrække flere lystfiskere til åen.

For Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 23. august 2016 at imødekomme en vækstpuljeansøgning til dels at støtte oprettelse af lystfiskerformidlingscentret Laksens Hus i forbindelse med Danmarks Center for Vildlaks og Naturstyrelsen på Ånumvej i Skjern, og dels til at markedsføre lystfiskeriet og Laksens Hus over for turister i regi af Ringkøbing Fjord Turisme. Økonomi- og Erhvervsudvalget noterede sig i den politiske beslutning, at fremtidige udgifter til drift af formidlingscenteret er kommunen uvedkommende, samt at man ønsker en evaluering af projektet i 2018, hvor udviklingen i antal besøgende/evt. fiskekort indgår.

Laksens Hus er efterfølgende blevet etableret og sat i drift.

Laksens Hus

Laksens Hus er drevet af Danmarks Center for Vildlaks (DCV), som også giver mulighed for at forskningsbaseret viden kan videreformidles til lystfiskerne.

Idégrundlaget for Laksens Hus er, at det skal være et center for lystfiskeri i strømmende vand med fokus på Lakse- og havørredfiskeri i Vestjylland, med base ved Skjern Å, som det største vandløb med det største potentiale. Det er her lystfiskere – både lokale og turister – starter deres fisketur for at få opdateret deres viden omkring aktuelle forhold i og ved åen, og det er her de kommer forbi for at vise deres fangst og/eller dele erfaringer med andre lystfiskere i Laksens Hus. Udover at være behjælpelig med aktuel viden, henviser Laksens Hus også til grejforhandlere, guider, overnatningssteder, restauranter mm. I Laksens Hus er der salg af fiskekort, guidning, kasteinstruktion, mulighed for skoletjeneste, leje af grej, salg af div. souvenirs, gadgets og forfriskninger. Projektet er desuden båret af samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger, lodsejerne og borgerne i lokalområdet.

I 2018 vil Laksens hus være åben hver dag imellem 10.00-13.30 gennem hele sæsonen fra 16 april og til 15 oktober og en lang række aktiviteter vil finde sted.

Se bilag 1 for opstillede effektmål for Laksens Hus i 2018, som handler om bl.a. antal besøgende i huset, salg af fiskekort og aktivitetsniveau.

Det bemærkes, at der i forretningsplanen for Laksens Hus (se bilag 2), som administrationen har modtaget af DCV estimeres et betydeligt større beløb i driftstilskud end det beløb, der anmodes om i nærværende ansøgning. Administrationens indstilling baserer sig på en vurdering af, at beløbet fra DCV ville betyde et uforholdsmæssigt stort dræn i turismevækstmidlerne i forhold til den forventede turismevæksteffekt, samt at en del af den beskrevne opgaveportefølje i forretningsplanen fra DCV ikke vedrører lystfiskerturisme. DCV er indforståede med at kunne opfylde målsætningerne i nærværende ansøgning med det reducerede budget, som administrationen her foreslår anvendt til projektet.

Riverfisher - Nyt koncept for lystfiskeri

Sideløbende med Laksens Hus i Ringkøbing-Skjern Kommune har Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune samarbejdet om lystfiskerturisme i Skjern Å. Viborg Kommune samarbejder også med Herning Kommune om lystfiskerturisme i Karup Å og der er nu basis for at søge at starte et større tværkommunalt samarbejde, hvor der også er dialog med Skive, Holstebro og Varde kommuner omkring eventuel deltagelse i et samarbejde.

Hidtil har samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner haft fokus på især markedsføring og kortlægning af lystfiskersteder langs åen. Der er lavet en hjemmeside, www.riverfisher.dk, målrettet lystfiskerne på tre sprog, som skal samle alt relevant indhold og dermed give en indgang til fiskeriet. Der er lavet en film om fiskeriet i Karup Å og Skjern Å, som viser den specielle stemning ved åen. Samtidig er der lavet lystfiskerfoldere med gode fiskesteder langs Skjern Å og Karup Å med tilhørende plakat over begge åer.

I 2018 er det tanken at fortsætte arbejdet med udvikling af Riverfisher og forsøge på at skabe og etablere endnu bedre rammer og faciliteter for lystfiskerne. Derudover er der tanker om at igangsætte en markedsføringskampagne omkring Riverfisher for at udbrede kendskabet til logo, hjemmeside og fiskeriet.

Riverfisher har ambition om at arbejde målrettet med åfiskeri og for at tiltrække inkarnerede udenlandske lystfiskere. Riverfisher skal stå for markedsføring mod udlandet af fiskeriet i åerne som en destination, hvor der kan opleves en stor variation af åfiskeri. Riverfisher skal også være med til at understøtte, at der skabes samarbejde på tværs af åerne, hvor de besøgende lystfiskere får øjne op for alle de fiskesteder, der findes, så de enten bliver i området i længere tid eller kommer igen. Slutteligt skal Riverfisher have dialog med erhvervsaktører og lokalsamfund om, hvordan der kan skabes lystfiskerstemning, der fremhæver stedernes unikke karakter. Samtidig arbejdes der for, at der fortsat fastholdes opbakning blandt lystfiskerforeninger, lodsejere og kommuner. Samlet set vil Riverfisher dermed også bidrage til at skabe et fokus på fiskeriet og forbedring heraf.

Riverfisher vil i den forbindelse koordinere med turismeorganisationerne i de deltagende kommuner om markedsføringsaktiviteter. Se bilag 1 for succeskriterier for Riverfisher samt forventede produkter og ydelser i projektet.

Ringkøbing Fjord Turisme udtaler i forbindelse med ansøgningen, at det er vigtigt at tænke lystfiskerturismen som en helhed således, at man også tilgodeser andre former for lystfiskeri end kun åfiskeri. Eksempelvis kommer der også mange lystfiskere til Hvide Sande og fisker i havet. Ringkøbing Fjord Turisme ønsker derfor, at der bliver en koordination mellem de forskellige former for lystfiskeri.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Laksens Hus

Der har i det forløbne år vist sig et behov for, at driftstilskuddet til Laksens Hus forlænges, hvis Laksens Hus skal køre videre, indtil Laksens Hus får konsolideret sig økonomisk.

Riverfisher

Arbejdet har indtil videre været et løsere samarbejde, hvor der har været enighed om at finansiere forskellige poster i de forskellige kommuner. Se bilag 1 for at se driftsbudgettet for 2018. Efter 2018 foreslås det, at Riverfisher finansieres af de deltagende kommuner med en fast årlig betaling til løsning af de fælles opgaver skitseret i driftsbudgettet.

Administrationen foreslår derfor, at der i 2018 disponeres som følgende af turismevækstmidlerne:

Riverfisher*  330.000 kroner 
Laksens Hus 175.000 kroner 
I alt 505.000 kroner

*Beløbet går til lokal lystfiskerfaglig konsulent og erhvervsudvikling jf. driftsbudgettet (bilag 1)

Der er herefter 1.981.300 kroner tilbage i Vækstpuljen reserveret til turisme.

I tilfælde af godkendelse, så vil det forventede budget i 2019 være på 1.300.000 kroner, men med en ligelig finansiel fordeling mellem de deltagende kommuner. Det forventes, at yderligere 1 kommune vil deltage i 2019.

Såfremt der bliver 4 deltagende kommuner, vil der således blive et bidrag fra hver kommune på 325.000 kroner, hvis det nuværende samlede udgiftsniveau fastholdes.

På denne baggrund foreslås følgende disponering af turismevækstmidler til lystfiskerinitiativer i 2019:

Riverfisher 325.000 kroner 
Laksens Hus som velkomstcenter 175.000 kroner 
Ringkøbing Fjord Turisme*   50.000 kroner
I alt

550.000 kroner

*Beløbet til Ringkøbing Fjord Turisme øremærkes markedsføring af øvrige lystfiskerinitiativer og koordination med Riverfisher.

Der er herefter 970.000 kroner tilbage i 2019 i Vækstpuljen reserveret til turisme. (Se bilag 3)

Beløbene til Riverfisher og Ringkøbing Fjord Turisme udmøntes, mens beløbet til Laksens Hus i 2019 reserveres og først frigives, når Erhvervs- og Vækstudvalget har modtaget en evaluering med en effektmåling jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i 2016.

Effektvurdering

Riverfisher

Riverfisher vil medvirke til at tiltrække lystfiskere til vores område generelt og vil udgøre det overordnede brand for lystfiskeri. Der er mulighed for, at Riverfisher supplerer den ordinære turismemarkedsføring og understøtter Skjern Å som lystfiskerdestination.

Riverfisher skal udgøre den overordnede og internationale branding for lystfiskeriet.

Laksens Hus

Administrationen vurderer, at Riverfisher vil styrke Skjern Å bedst, hvis der er et fysisk sted at forene sammenhængene fra Riverfisherplatformen og vise den ægte vare. Laksens Hus anses som værende velegnet til formålet, og det vurderes, at der på sigt kan etableres en eller flere faste arbejdspladser på stedet.

Indtil videre har Laksens Hus været en stor succes med mange besøgende - i 2017-sæsonen har der siden åbningen den 16. april og frem til 9. oktober været 2639 besøgende i Laksens Hus. Derudover er der blevet etableret to nye turismevirksomheder hhv. et Bed & Breakfast med 10 sengepladser (http://www.skjernbnb.dk/) og et lystfiskerlodge med 14 sengepladser (https://www.zpeylodge.com/) som direkte afledt effekt af den øgede lystfiskeraktivitet. Begge overnatningssteder har allerede mange bookinger til sæsonstarten i 2018. Der er i 2017 blevet solgt 20% flere fiskekort end i 2016. Derudover har Laksens Hus været medvirkende til, at der er blevet solgt et hus til en person udenfor kommunen, som har konkret ønske om at flytte til kommunen. Laksens Hus kan således også være med til at understøtte bosætningen i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

I særdeleshed hvis Laksens Hus kan kobles til en kommende Nationalpark Skjern Å kan huset blive et vigtigt center i forhold til indlandsturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der forventes også at kunne skabes synergieffekter til arbejdet med udvikling og salg af lokale fødevarer i Fødevarepark Skjern Enge, som kun ligger 10 minutters kørsel fra Laksens Hus.

Indstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget bedes tage stilling til en af følgende 3 modeller:

Model 1: Riverfisher og Laksens Hus

Der udmøntes 505.000 kroner af turismevækstmidlerne i 2018 til lystfiskerturisme fordelt med:

Riverfisher 330.000 kroner

Laksens Hus: 175.000 kroner

Derudover udmøntes op til 375.000 kroner i 2019 til Riverfisher og Ringkøbing Fjord Turisme fordelt med 325.000 til Riverfisher og 50.000 kroner til Ringkøbing Fjord Turisme. Der reserveres 175.000 til Laksens Hus i 2019. Beløbet udmøntes først, såfremt Erhvervs- og Vækstudvalget er tilfreds med resultatet af effektmålingen i 2018. 

Model 2: Riverfisher

Der udmøntes 330.000 kroner af turismevækstmidlerne i 2018 til lystfiskerturisme øremærket Riverfisher. Derudover udmøntes 375.000 kroner i 2019 øremærket med hhv. 325.000 kroner til Riverfisher og 50.000 kroner til Ringkøbing Fjord Turisme.

Model 3: Laksens Hus

Der udmøntes 175.000 kroner af turismevækstmidlerne i 2018 til lystfiskerturisme øremærket Laksens Hus. Derudover reserveres 175.000 kroner i 2019. Beløbet udmøntes først, såfremt Erhvervs- og Vækstudvalget er tilfreds med resultatet af effektmålingen i 2018. I 2019 udmøntes også et beløb på 50.000 kroner til Ringkøbing Fjord Turisme til generel markedsføring og koordination af lystfiskeri.

Administrationen indstiller, at model 1 vedtages.

Bilag Beslutning

Model 1 blev godkendt. Udvalget forudsætter, at der fra 2020 er privat medfinansiering af projektet.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Ansøgning om vækstmidler til iværksætterindsatsen

Sagsnr: 17-039079

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd ønsker erhvervsfremmemidler til projekt Iværksætteri 2.0. Midlerne tænkes anvendt til at skabe nye tilbud for iværksættere på baggrund af erfaringer fra den hidtidige iværksætterindsats i Erhvervsrådet.

Evalueringen af Iværksætteri 1.0 viser, at der er ønsker om en større aktivering af iværksætteren med en netværksbaseret metode med tilbud om workshops og forløb, hvor iværksættere arbejder med konkrete aktiviteter til sikring af deres virksomheders vækst og udvikling.

For at opfylde dette er der forslag til følgende nye aktiviteter:

Screening af iværksættere
For at højne kvaliteten i den individuelle vejledning ønsker Erhvervsrådet at udvikle en metode til screening af iværksættere, således at iværksætterkonsulenten allerede fra første sparring har et skarpt billede af iværksætteren og dennes forretningsidé, som vil gøre det lettere at arbejde målrettet med videreudvikling af forretningsplan og målsætninger. Der bliver afprøvet både en mere traditionel spørgeramme og en online forretningsplan baseret på screening.

Forretningsudvikling - The Business Model Cube
Erhvervsrådet ønsker at introducere forretningsudviklingsværktøjet "The Business Model Cube", udviklet af Professor Peter Lindgren og hans forskningsteam MBIT fra Aarhus Universitet til kommunens iværksættere, studerende og virksomheder. Fordelen ved værktøjet er, at det bidrager til at skabe et fælles sprog til at tale om og udvikle forretningsmodeller på en let og værdiskabende måde.

Motivere til iværksætteri
For at inspirere til iværksætteri ønsker Erhvervsrådet to gange årligt at invitere førende danske iværksættere til at viderebringe deres erfaringer og derved synliggøre de gode eksempler og skabe rollemodeller. Samtidig bliver der udarbejdet kvartalsvise iværksætterportrætter, som offentliggøres i nyhedsbreve og via lokale medier.

Netværksgrupper
Erhvervsrådet ønsker at etablere netværk for kommunens iværksættere, hvor de udover at få mulighed for at høre relevante oplæg, mødes, sparrer og skaber samarbejdsrelationer på tværs af netværket. Netværksgrupperne bliver sammensat af op til 15 iværksættere med arbejdsområde inden for forskellige brancher.

Kreative iværksættere
Erhvervsrådet ønsker at sætte fokus på at skabe udvikling og vækst i de kreative erhverv og gennem brug af kreative kompetencer. Det sker ved at udvikle de kreative iværksætteres styrker, viden, indsigt og kompetencer, i første omgang ved etablering af et netværk for kreative iværksættere, og på sigt at kunne tilbyde et intensivt forretningsudviklingsforløb for kunstnerisk selvbeskæftigede.

Kompetenceudvikling til nystartede håndværkere
Når nye håndværkere starter virksomhed i Ringkøbing-Skjern kommune, hører de ofte til den gruppe af iværksættere, som hurtigst skaber vækst og nye arbejdspladser. Erhvervsrådet ønsker at klæde nyopstartede håndværkere bedre på til sådan en vækstrejse ved at udvikle et nyt kompetenceudviklingsforløb. Kompetenceforløbet udbydes én gang årligt med kvartalsvise arrangementer. Forløbet bliver gennemført i samarbejde med DI Byg og lokale håndværksforeninger.

Følgende aktiviteter fortsætter i nuværende form:

Mentorordning
Indsatsen ønskes fortsat, og der opleves til stadighed en øget interesse fra lokale erhvervsledere og ledende medarbejdere til at bidrage som mentor for iværksættere.

Gratis virksomhedsrådgivning
Idet rådgivning øger iværksætternes præstationer og er med til at accelerere virksomhedens udvikling, er der et ønske om, at iværksættere bliver henvist direkte til den gruppe af rådgivere i kommunen, som har tilkendegivet at tilbyde gratis uforpligtende rådgivning til iværksættere. Gratis virksomhedsrådgivning vil fremadrettet fremgå som et tilbud via Erhvervsrådets hjemmeside.

Organisering
Indsatsen er forankret i Erhvervsrådet med anvendelse af relevante udefrakommende iværksættere, konsulenter og rådgivere.

Tidsperspektiv
Løbende henover de næste 3 år fra 2018 til og med 2020.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunen kan lovligt støtte initiativet, som er en fortsættelse af Erhvervsrådets iværksætterindsats.

Økonomi

Det ansøgte beløb foreslås dækket af Muskeludviklingspuljen. Der er i puljen midler til at dække det ansøgte beløb på 390.000 årligt i perioden 2018 - 2020.

Samlet ansøgt beløb: 1.170.000 kr.

Fordelt over 3 år:

2018: 390.000

2019: 390.000

2020: 390.000

Budget for iværksætterindsatsen 2.0 i år 2018 - 2020

 

2018

 

2019

 

2020

 

I alt


Løn

275.000

 

275.000

 

275.000

 

825.000

 

Screeningsværktøj

4.500

4.500

 

4.500

 

13.500

 

The Business Model Cube

12.000

 

12.000

 

12.000

 

36.000

Motivere til iværksætteri - 2 arrangementer årligt

35.000

 

35.000

 

35.000

 

105.000

 

           

Netværksgrupper - 2 grupper årligt a 5 møder*

30.000

 

30.000

 

30.000

 

90.000


Kreative iværksættere - 4 møder årligt**

20.000

 

20.000

 

20.000

 

60.000


Kompetenceudvikling håndværkere - 4 møder årligt

10.000

 

10.000

 

10.000

 

30.000

 

           
 Diverse udgifter   3.500 3.500   3.500 10.500
           

 

390.000

 

390.000

 

390.000

 

1.170.000

* En pris på 3000 kr. pr. oplægsholder

**2 heldags af 6000 kr. og to aftener af 3000 kr.


Effektvurdering

Erhvervsrådet ønsker at øge etableringsraten, som i 2014 (seneste tal) lå under landsgennemsnittet, og overlevelsesgraden, som i 2014 lå over landsgennemsnittet, og derigennem sikre flere iværksættere med vækst i Ringkøbing-Skjern kommune.

Initiativerne forventes at resultere i flere nye virksomheder og nye arbejdspladser, hvor både nye og erfarne iværksættere med forskellige baggrunde vil få rådgivning, forretningsplaner og gennemførelses- og udviklingsmuligheder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tildeler Erhvervsrådet 390.000kr. pr. år i tre år.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Præsentation af profilerings- og bosætningspolitikken samt energipolitikken

Sagsnr: 18-000973

Sagsfremstilling

Udvalget får her en introduktion til to af politikkerne under udvalgets ressortområde. Det drejer sig om profilerings- og bosætningspolitikken og energipolitikken.

På sidste møde blev udvalget præsenteret for den overordnede vækstpolitik, for erhvervspolitikken og turismepolitikken. På mødet i marts præsenteres udvalget for de sidste to politikker på området, som er videnpolitikken og fødevarepolitikken.

 

Profilerings- og bosætningspolitik: Mål og indsatser udarbejdes, implementeres og overvåges primært af Viden & Strategi, men Handelsrådet, eliteklubberne og borger- og sogneforeninger i kommunen har også stor betydning for udmøntning af arbejdet på området. Handelsrådet bidrager især med tilflytterguide-service og tilflytterarrangementer, mens Skjern Håndbold, Ringkøbing Håndbold og RIF er med til at markedsføre kommunen i andre dele af landet, ikke mindst ved afholdelse af eksilvestjydearrangementer, hvor fraflyttere inviteres til kamp og spisning, når vores lokale hold spiller i studiebyer. Borger- og sogneforeninger bidrager bl.a. via samarbejde om markedsføring af lokalområder og som velkomstambassadører for tilflyttere til deres lokaleområde.

Visionen for politikken er:
Kommunen vil - i samarbejde med øvrige ambassadører for vores område - bidrage til at skabe positiv udvikling gennem:

 • Øget kendskab til bosætnings-, turisme- og erhvervsmulighederne i vores område
 • Understøttelse af øget tilflytning
 • Understøttelse af øget fastholdelse af eksisterende borgere

Målene i politikken er:

 • Nettotilflytning
 • Øget kendskab til kommunen
 • Øget antal "kerne"borgere (borgere som ikke kunne forestille sig at flytte væk)
 • Øget antal potentielle nye borgere
 • Et stigende antal arbejdspladser
 • Bidrag til indfrielse af turismepolitikkens mål

 

Energi2020-politik: Mål og indsatser udarbejdet, implementeres og overvåges af Viden & Strategi i samarbejde med kommunens Energiråd, som refererer til Erhvervs- og Vækstudvalget. Energirådet har primært en rådgivende og initiativudviklende rolle og består af repræsentanter fra bl.a. et lokalt fjernvarmeselskab, RAH, Ringkøbing-Skjern Boligforening og Erhvervsrådet.

Visionen for den nuværende energipolitik er:
Ringkøbing-Skjern Kommune er 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i år 2020.

De overordnede målsætninger for arbejdet er følgende:

 • I 2020 udnytter vi lokale vedvarende energiressourcer i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • I 2020 har vi en effektiv energi- og varmeforsyning basseret på vedvarende energi i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • I 2020 har vi reduceret og effektiviseret energiforbruget i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • Sammen skaber vi erhvervsvækst og værdi for borgere og virksomheder.

Vindmøller, biogasanlæg og grøn omstilling i fjernevarmesektoren giver de største bidrag til indfrielse af visionen, mens energipolitikken også har stor fokus på energibesparelser og omstilling til anvendelse af de grønne energikilder samt på formidling og branding af kommunen som en grøn energi-kommune.

 

Udvalget får på mødet en kort præsentation af hovedpunkterne i arbejdet på politikområderne.

Af bilag 1 og 2 fremgår politikkerne med tilhørende handlingsplaner gældende for 2018 til medio 2019. 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen om arbejdet på de to politikområder til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Handlingsplan for Energi 2018-2019

Sagsnr: 18-006994

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommunes Strategiske Energiplan, Energi2020-Strategi 2015-2018, blev godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget i foråret 2015. Den er fortsat gældende indtil en ny Strategisk Energiplan ventes godkendt medio 2019.

Målet er, at Ringkøbing-Skjern Kommune som geografisk område skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020. I november 2017 blev Økonomi- og Erhvervsudvalget forelagt status på nuværende Energi2020-Strategi, som viser, at strategiens mange indsatser og handlinger samlet set er i fremdrift som forventet, og at det er realistisk at nå målet om 100 procent selvforsyning med vedvarende energi i 2020. Det kræver dog, at fokus fastholdes på både energibesparelser og produktion af vedvarende energi. Energipolitikkens handlingsplan er derfor uændret.

I det EU-medfinansieret projekt COBEN er der i 2018 forsat fokus på energibesparelser og udfasning af oliefyr i private boliger, med særlig fokus på kommunens landsbyer og landdistrikter. I starten af 2018 igangsættes de COBEN-indsatser, der retter sig mod grøn transport (særligt elbiler og ladeinfrastruktur) samt energibesparelser i feriehuse.

I 2018 og frem arbejdes der desuden for igangsætning af et større projekt med fokus på elektrificering af transport- og mobilitetsområdet.

I forhold til (erhvervs-)energiturisme arbejdes der på en lokal Ringkøbing-Skjern Kommune model, der har til hensigt at fremvise lokale energivirksomheder, herunder energiforsyning og energiplanlægning for internationale delegationer.

På baggrund af det netop vel-gennemførte initiativ kaldet GRO (Grøn Ressource Optimering i virksomheder), arbejdes der på at videreføre initiativet i en version 2.0.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ifølge tal fra Region Midtjylland er der 4.137 arbejdspladser beskæftiget med klima og energi i kommunen.

En rapport udarbejdet af PlanEnergi viser, at fuld gennemførelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Energi2020 Handlingsplan samfundsøkonomisk vil give en årlig besparelse for kommunen som helhed på ca. 220 mio. kr./år. Samme rapport viser også de langsigtede perspektiver, idet der kan høstes en samfundsøkonomisk besparelse på 400-600 mio. kr. per år ved at gøre Ringkøbing-Skjern kommune fossilfri i 2035.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager den uændrede handleplan for energipolitikken 2018 til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Revideret handlingsplan for Profilerings- og Bosætningspolitikken 2018-2019

Sagsnr: 18-005231

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommunes vision for Profilerings- og bosætningspolitikken for perioden 2015-2018 blev godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget i foråret 2015.

I efteråret 2017 gennemførte Viden & Strategi en opfølgning på profilerings- og bosætningspolitikken og den tilhørende handlingsplan med opfølgning på målsætninger, mål og indsatser. På baggrund af opfølgningen er der foretaget en mindre revision af handlingsplanen, som nu forelægges Erhvervs- og Vækstudvalget til orientering.

Af større ændringer kan nævnes:

 • Flytmodvest.dk: I den reviderede udgave er flere af indsatserne samlet og centreret omkring Flytmodvest.dk. Ligeledes er flere af indsatserne samlet og koncentreret omkring indsatsen Klub Eksilvestjyder.
 • Kampagnen "Danmarks Største Arbejdsplads": Herudover er nogle af indsatserne blevet en del af kampagnen ”Danmarks Største Arbejdsplads”, der kædes sammen med Flytmodvest.dk i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.
 • Byggegrunde: Der igangsættes i 2018 en bedre markedsføring af kommunale byggegrunde
 • Danmark Dejligst Festival i Naturens Rige: Indsatser for øget sammenhængskraft i kommunen er tilføjet handlingsplanen, hvoraf den største indsats i 2018 ventes at blive gennemførelse af festival i 2018.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

I budgettet er der årligt afsat 2 mio. fra vækstmidler til markedsføring og bosætningsaktiviteter og 1 mio. kr. årligt af vækstmidlerne til arbejdet med sammenhængskraft. Derudover er der afsat ca. 1,4 mio. kr. til bl.a. sponsoraftaler med kommunens elitesportsklubber og ca. 700.000 kr. til Ringkøbing Fjord Handelsråd.

Effektvurdering

Indsatserne vedrørende flytmodvest.dk, "Danmarks Største Arbejdsplads", Klub Eksilvestjyder samt markedsføring af delområder af kommunen i samarbejde med lokale borgergrupper forventes især at bidrage til målene for politikken, som handler om øget kendskab til området samt øget tilflytning og fastholdelse af indbyggere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager revisionen af handlingsplanen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Revideret handlingsplan for Turisme 2018-2019

Sagsnr: 18-001945

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommunes turismepolitik for perioden 2015 til medio 2019 blev godkendt i foråret 2015. På baggrund af seneste opfølgning på politik og handlingsplan følger nu et forslag til en mindre revision af handlingsplanen. Forslag til revision er gennemført i samarbejde mellem Ringkøbing Fjord Turisme og Viden & Strategi.

Generelt handler kommunens turismepolitik om vækst i antallet af overnatninger og vækst i turismeforbrug, samt fokus på kundetilfredshed og kvalitet i servicen.

De største indsatser i 2018-2019 handler om:

 • Kapacitets- og oplevelsesudvikling: Arbejdet sker primært i regi af vækstprojektet med Varde Kommune
 • Kompetenceudvikling for erhvervet: Arbejdet sker primært gennem det EU-støttede projekt, Erasmus+

Der er tre nye indsatser i den reviderede handlingsplan:

 • Udviklingsplan for Vestkysten: Godkendelse og igangsættelse af realisering.

   

 • Filmturisme: Arbejdet sker siddeløbende med arbejdet med tv-serie-produktion i New Nordic Noir

   

 • Cykelturisme: Der arbejdes med strategi for cykelturisme med henblik på at forbedre mulighederne for, at private virksomheder kan tjene flere penge på cykelturister.

Enkelte indsatser er udgået som følge af en prioritering i indsatserne og for at skabe plads til de nye indsatser.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

I budgetperioden 2018-2019 er der årligt afsat følgende beløb på turismeområdet:

Tilskud Ringkøbing Fjord Turisme: kr. 4.068.000

Vækstpuljen reserveret til turisme kr. 2.000.000

Effektvurdering

Alle indsatser i turismehandlingsplanen understøtter målsætningerne i politikken om vækst og høj gæstetilfredshed, men i særdeleshed turismevækstklyngen med Varde Kommune forventes at bidrage til flere af vækstmålene. Bl.a. er der en indsats omkring kapacitetsudnyttelse og kapacitetsudvikling, der er med til at understøtte målet om øget overnatning. Flere overnattende gæster og nye typer af overnatningsprodukter er samtidig med til at øge turismeforbruget.

Derudover forventes indsatserne omkring kompetenceudvikling at være vækstskabende ved at styrke virksomhedernes ledelses- og forretningsmæssige kompetencer og ad den vej understøtte vækstmålene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager handlingsplanen for turismepolitikken 2018-2019 til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Revideret handlingsplan for Erhvervspolitikken 2018-2019

Sagsnr: 18-001336

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommunes erhvervspolitik for perioden 2015 til medio 2019 blev godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget i foråret 2015. Revisionen af handlingsplanen er gennemført i samarbejde mellem Viden & Strategi og Erhvervsrådet samt med input fra lokale virksomheder gennem fokusgruppeinterviews med afdækning af deres oplevelser af kommunens erhvervsvenlighed. Handleplanen forelægges nu Erhvervs- og Vækstudvalget til orientering.

 

Generelt handler kommunens erhvervspolitik fortsat om erhvervsservice, vækst, iværksætteri, samarbejde med videninstitutioner, rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft, forbedring af fysisk og digital infrastruktur, internationalisering og branding af kommunen.

Der er to nye indsatser i den reviderede handlingsplan:

 1. Implementering af Industri 4.0, der skal få kommunens produktionsvirksomheder med i forreste række på den teknologiske udvikling, hvor der simuleres og bygges nye produkter og services. Udviklingen foregår i tæt samarbejde imellem Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomheder og forskere fra Aarhus Universitet.

   

 2. Internationale klasser/skole: Afdækning af et eventuelt behov for internationale klasser/skole for at forbedre virksomheders rekruttering af bestemte medarbejdergrupper.

Derudover forventes igangsat nye, forbedrede initiativer indenfor iværksætteri, projekt Grøn Ressource Optimering og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende.

 

De nuværende indsatser videreføres på nær to projekter, der er afsluttet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

I budgettet er der årligt (2018-tal) afsat følgende beløb på erhvervsområdet:

Tilskud Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd: kr. 3.425.000

Drift og udvikling af fødevarepolitikken: kr. 800.000

Projektpulje, udviklingsmuskel: kr. 700.000

Væksthus: kr. 1.147.000

Vækstpulje til produktionserhverv: kr. 1.500.000

Erhvervsvækstforum: kr. 4.875.000

Effektvurdering

Indsatserne i handlingsplanen understøtter erhvervsfremme. Blandt de konkrete, igangværende og succesfulde indsatser kan nævnes særligt tre projekter:

 • Klyngeprojekt: Der har i den nuværende handlingsplans periode været igangsat et klyngeprojekt for produktions-virksomheder, hvor 26 virksomheder har deltaget i projektet.
 • E-handel: Der er stor succes med e-handelsprojektet, hvor der har været god feedback fra deltagerne i kompetenceudviklingen med omkring 50 deltagende virksomheder indtil nu.
 • Makerspace-projektet: Projektet har ført teknologien ind i elevernes undervisning i samspil med det lokale erhvervsliv.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager handlingsplanen for erhvervspolitikken 2018 til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Revideret handlingsplan for Fødevarepolitikken 2018-2019

Sagsnr: 18-005540

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommunes fødevarepolitikpolitik for perioden 2015 til medio 2019 blev godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget i foråret 2015. På baggrund af seneste opfølgningen på politik- og handlingsplan følger nu et forslag til en revision af handlingsplanen. Handlingsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Fødevareudvikling, Erhvervsrådet, FoodBoard og Viden & Strategi.

Generelt handler kommunens fødevarepolitik om at

 • skabe optimale rammebetingelser for fødevareerhvervet i Ringkøbing‐Skjern Kommune

 • styrke producenters konkurrenceevne gennem ressourceeffektivitet, uddannelse og innovation

 • etablere et aktivt og dynamisk fødevarenetværk, identificere og skabe klyngesamarbejde

 • opbygge et stærkt samarbejde på tværs af kommune, erhvervsråd, fødevarer, turisme og kulturerhverv

 • tiltrække nye fødevarevirksomheder, der vil udvikling og fremdrift

De nuværende indsatser videreføres, dog med to ændringer:

 • Digital platform: Arbejdet med branding af lokale fødevarer skal fremover forankres på en digital platform, som skal repræsentere kommunens fødevare- og madunivers. Platformen skal være et oplevelsesunivers med temaer inden for madkultur, natur, oplevelser, læring og inspiration.  Den digitale platform skal gennem lyd, film, farver billeder, opskrifter mm. være med til at positionere RKSK som fødevaredestination.
 • Brug af lokale fødevarer: Målsætningen om at 1/3 af de offentlige køkkeners indkøb skal udgøres af lokale fødevarer udgår, da det ikke er muligt at nå i nærheden af dette mål. Se vedlagte henvendelse fra FoodBoard om denne problemstilling, hvor FoodBoard opfordrer til, at handlingsplanen ændres og målet droppes, hvis det ikke er muligt at indfri.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Målopfyldelsen vedr. lokale fødevarer i offentlige køkkener kan ikke nås, da indkøb af fødevarer skal i udbud, hvor der ikke kan stilles krav om bestemte leverandører, som f.eks. lokale. Målopfyldelsen ville altså ikke kunne bedres, selvom kommunen ikke have indgået i en landsdækkende SKI-aftale.

 

Økonomi

I budgettet er der årligt afsat følgende beløb på fødevareområdet:

Drift og udvikling af fødevarepolitikken: kr. 800.000

Vækstpuljen til Landbrug og fødevarer: kr. 1.5 mio pr. år

Effektvurdering

Visionen for politikken er at gøre kommunen kendt som Danmarks bedste spisekammer med de bedste råvarer lige ved hånden.

Resultater af indsatsen 2017:

 • Organisatorisk er Center for Fødevareudvikling, FoodBoard og FoodZone indarbejdet i Fødevareparken.
 • Resultatmæssigt har vi ift. målgruppen for virksomheder og arbejdspladser i 2017 opnået 11 nye fødevarevirksomheder i kommunen, heraf kommer 3 fra andre kommuner, og ca. 35 nye arbejdspladser inden for området lokale fødevarer.
 • Vi har gennemført 25 fødevarerelaterede arrangementer og events i Fødevareparken og haft kontakt til omkring 60 fødevarevirksomheder
 • I forhold videnbroer og netværk omkring projekter samarbejder vi med Aarhus Universitet og en række store danske virksomheder i projektet ProvenanceDK. Endvidere er vi deltager på Udviklingsplatformen for Midt- og vestjyske Fødevarer under Business Region Midtvest, ligesom vi aktivt deltager i samarbejdet med Central Office Denmark/EU

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager handlingsplanen for fødevarepolitikken 2018-2019 til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

15: Videnområdet 2018: Handlingsplan, kommisorium og vækstpuljer

Sagsnr: 18-001355

Sagsfremstilling

Handlingsplan 2018
Ringkøbing-Skjern Kommunes videnpolitik for perioden 2015 til 2018 blev godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget i foråret 2015. På baggrund af seneste opfølgning på politik- og handlingsplan samt dialog med videnområdets interessenter er der blevet foretaget en mindre justering af handlingsplanen for videnpolitikken.

Ændringerne i handlingsplanen blev vedtaget af Videnudvalget 5. december 2017 og forelægges nu Erhvervs- og Vækstudvalget til orientering.

Der er foretaget følgende ændringer i handlingsplanen:

Tre indsatser udgår:

 • 1.5 Efteruddannelse af udlændige målrettet mod fastholdelse i området (Indsatsen er overgået til ordinær drift)

   

 • 1.7 Informationer om uddannelser i området (Indsatsen er indeholdt i 1.2 og bør derfor ikke optræde som en selvstændig indsats)

   

 • 1.8 DM i Skills (DM i Skills betragtes som en driftsopgave, når RKSK ikke er vært)

Elleve indsatser justeres:

 • 1.1 Udviklingen af uddannelsesudbuddet i Innovest

   

 • 1.6 Øget indsats for unge kontanthjælpsmodtagere

   

 • 1.9 Flere unge i erhvervsuddannelse

   

 • 2.2 VidenVest

   

 • 2.3 AU-HU Joint Summer University

   

 • 3.1 Samarbejdsaftalen med Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University

   

 • 3.2 Samarbejdsaftalen med Aarhus Universitet

   

 • 3.3 Ph.d.-puljen

   

 • 3.5 Folkeuniversitetet i Innovest

   

 • 4.2 Resultatkontrakten med AU-Herning

   

 • 4.3 Praktikbørs (nu 'Ny Viden')

Otte nye indsatser tilføjes:

 • 1.5 Factory Tours

   

 • 1.7 En sammenhængende kommunal ungeindsats

   

 • 1.8 Etablering af Forberedende Grunduddannelse

   

 • 1.10 Dansk for østeuropæere
 • 1.11 Åben Skole

   

 • 2.4 Pilotprojekt til fremme af beskæftigelse indenfor turismebranchen

   

 • 2.5 Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft fra Sydeuropa

   

 • 3.6 Industri 4.0 

Kommissoriet for Videnudvalget
Videnudvalgets nuværende kommissorium blev revideret og godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. marts 2014. På Videnudvalgets møde 21. marts 2017 blev kommisoriet igen taget på til diskussion. På baggrund af disse er der udformet et revideret kommisorium, som desuden tager højde for de organisatoriske ændringer i forbindelse med oprettelsen af et Erhvervs- og Vækstudvalg. Det reviderede kommisorium for Videnudvalget forelægges nu Erhvervs- og Vækstudvalget til godkendelse.

Vækstpuljer målrettet uddannelse
Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2015 haft to forskellige vækstpuljer på uddannelsesområdet, "Uddannelsespuljen" og puljen målrettet skabelsen af "Stærkere ungdomsuddannelsesmiljøer". Bevillinger til og forbrug fra puljerne ses under 'Økonomi'. Da sidstnævnte pulje har et relativt snævert sigte, og da der ikke er bevilget midler fra puljen siden 10. januar 2017 foreslås det, at puljen nedlægges og nuværende og fremtidige midler overføres til "Uddannelsespuljen". 

Videnudvalget disponerer desuden over kr. 200.000 til projektaktiviteter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

I budgettet for 2018 er der afsat følgende beløb på videnområdet:

Projektaktiviteter: kr. 200.000 kr.

Uddannelsespuljen (vækstpulje): kr. 1.500.000

Puljen til stærkere ungdomsuddannelsesmiljøer (vækstpulje): kr. 300.000

Nedenfor ses en uddybet oversigt over midlerne i de to vækstpuljer målrettet videnområdet (i 1.000 kr.):

Uddannelsespuljen

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I ALT 2015-2020

Disponerede midler i alt

0

500

800

0

0

0

1.300

Udisponerede midler

1.500

1.000

700

1.500

1.500

1.500

7.700

Bevilling

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

9.000

Puljen til stærkere ungdomsuddannelsesmiljøer

Bevilget projekt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I ALT 2015-2020

Disponerede midler i alt

0

300

0

0

0

0

300

Udisponerede midler

300

0

300

300

300

300

1.500

Bevilling

300

300

300

300

300

300

1.800

 

Effektvurdering

Videnpolitikken og handlingsplanen har til formål at understøtte politikkens vision:

” I 2018 har den videnorienterede indsats bidraget til at øge væksten primært i kommunens fire styrkepositioner og sekundært i de øvrige erhverv ”.

Administrationen vurderer, at indsatserne i handlingsplanen har medvirket til at realisere denne vision.

Det kan i den forbindelse nævnes, at Indsats 1.6 "Øget indsats for unge på uddannelseshjælp" har medvirket til, at Ringkøbing-Skjern Kommune indtager tredjepladsen på beskæftigelsesministerens liste over kommuner, hvor færrest på uddannelses- og kontanthjælp er efterladt i passivitet. Ligeledes har indsats 1.3 "KUBE 2.0" og indsats 1.4 "Bedre brug af kompetencefonde" medvirket til, at Ringkøbing-Skjern Kommune er den kommune i landet hvor tredjeflest deltager på voksen- og efteruddannelseskurser. Indsatserne er således med til at understøtte, at virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune, gennem en større og bedre kvalificeret arbejdsstyrke, får forbedrede vækstbetingelser.

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget godkender den justerede handlingsplan.

Administrationen indstiller, at det godkendes at Videnudvalget fremover refererer til Erhvervs- og Vækstudvalget.

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget godkender det reviderede kommisorium for Videnudvalget.

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget nedlægger vækstpuljen til fremme af stærkere ungdomsuddannelsesmiljøer og overfører nuværende og fremtidige midler til uddannelsespuljen.

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget overfører kompetencen fra det tidligere Økonomi- og Erhvervsudvalg til Videnudvalget til at disponere over midlerne i uddannelsespuljen fra vækstmidlerne samt over projektmidlerne.

 

Bilag Beslutning

Administrationens indstillinger godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

16: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Gensidig orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

17: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 19 89
E:    viden.strategi[mail]rksk.dk