Dagsorden: 21. januar 2019 kl. 08:00

Hvide Sande Shipyard, Beddingsvej 2, 6960 Hvide Sande
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Hans Østergaard
 • Jens Erik Damgaard
 • Søren Elbæk
 • Trine Ørskov
 • Iver Enevoldsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Virksomhedsbesøg

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget besøger Hvide Sande Shipyard, hvor direktør Carl Erik Kristensen giver en rundvisning samt holder et oplæg.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

3: DM i Skills 2021

Sagsnr: 19-000773

Sagsfremstilling

I januar 2018 havde Business Region MidtVest (BRMV) værtskabet for DM i Skills med Herning som værtsby. Ringkøbing-Skjern Kommune indgik som medarrangør. DM i Skills hylder den faglærte uddannelse gennem konkurrencer. Afholdelsen har haft positive effekter i form af en øget søgning til erhvervsuddannelserne i regionen og en række aktiviteter på skolerne, som betyder, at flere elever er blevet oplyst om de muligheder, der ligger i at tage en erhvervsuddannelse.

Bestyrelsen for BRMV vedtog på bestyrelsesmøde december 2018 at give Herning Kommune mandat til at fremsende et bud på DM i Skills i 2021. Buddet skal indsendes senest 30. januar 2019.

BRMV henvender sig nu til kommunerne, herunder Ringkøbing-Skjern Kommune, og beder om godkendelse af:

 • At Herning Kommune på vegne af BRMV fremsender et endeligt bud om afholdelse af DM i Skills 2021.
 • At godkendelsen omfatter afsendelse af bud til et senere DM i Skills, dersom buddet på 2021 ikke skulle blive imødekommet.
 • At Ringkøbing-Skjern Kommune godkender den økonomiske ramme som skitseret, herunder kroneudgifter overordnet og til bus.

Baggrund

BRMV havde værtskabet for DM Skills i januar 2018. Efterfølgende var der en signifikant stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne på 23 % mod 5 % på landsplan. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der også sket en stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne. I 2018 søgte 24,7 % af eleverne i folkeskolernes afgangsklasser ind på en erhvervsuddannelse mod 21,9 % året før.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har de deltagende parter udtrykt stor tilfredshed med deltagelsen i DM i Skills 2018. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udtrykker, at mange af de elever, som deltog, blev inspirerede og motiverede af konkurrenceudøverne, at der var stor kvalitet i aktiviteterne, og UU selv fik mange besøg og samtaler i den stand, de havde under DM i Skills.

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (UCRS) udtrykker, at deltagelsen i DM i Skills dels har en stor markedsføringsværdi for erhvervsuddannelserne i forhold til børn og forældre, dels betyder øget kvalitet i erhvervsuddannelserne, fordi elever og lærere stræber mod gode resultater ved konkurrencerne under DM i Skills. Særligt i forhold til DM i Skills 2018 fremhæver UCRS betydningen af, at der blev udarbejdet undervisningsmaterialer til brug i folkeskolen, således at DM i Skills blev en integreret del af undervisningen. Det betød, at eleverne fik større udbytte af besøget på DM i Skills, at de blev bedre oplyst til at kunne træffe et uddannelsesvalg efter grundskolen, og erhvervsuddannelser blev et positivt tilvalg for flere. UCRS har selvstændigt, på linie med de øvrige erhvervsskoler i området, indsendt en hensigtserklæring om at ville bakke op om Herning som værtsby for DM i Skills 2021.

Erfaringerne med værtskabet betyder, at det giver god mening at søge om værtskab igen. Derfor tilkendegav BRMV skriftligt den 7. november 2017, at området er interesseret i værtskabet for DM i Skills 2021. Det blev samtidigt bekendtgjort, at der vil komme en endelig ansøgning fra de syv kommuner.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

BRMV har opstillet et budget, der dels tager højde for pris- og lønstigninger, nye aktiviteter – blandt andet et viden-seminar målrettet studievejledere og gymnasierektorer. Derudover er der skabt økonomisk rum til en markant større markedsføring af erhvervsuddannelserne og til uddannelsesmateriale, en hal ekstra m.m. Målet er at sikre at budgettet kan rumme de ønskede aktiviteter, men med mulighed for nedskalering, hvis økonomien fordrer dette.

Udover kommunerne er der medfinansiering fra Region Midtjylland og erhvervsskolerne (herunder også UCRS), og der er budgetteret med, at der fundraises eksterne midler til to udvalgte delprojekter. Detailbudgettet kan ses i bilag 1.

Det samlede budget for 2021 er på 8.632.945 kr.

Det er ønsket fra BRMV, at Ringkøbing Skjern Kommune bidrager forholdsmæssigt ud fra indbyggertal med 244.757 kr. samt 68.500 kr. til busudgifter*. I alt 313.257 kr.

Dette er en stor udgiftsstigning i forhold til Ringkøbing-Skjern Kommunes udgifter i forbindelse med DM i Skills 2018. Udgiften var her på 68.500 kr. til finansiering af bustransport af kommunens folkeskole elever i 8., 9. og 10. klasse. Stigningen skyldes, at organisationen bag DM i Skills ikke længere yder et eget bidrag til afvikling af eventen, samt at BRMV har tilrettelagt et budget ud fra et øget ambitions- og aktivitetsniveau. Se yderligere i bilag 1.

* busudgifterne dækker transport af folkeskole elever fra kommunen til DM i Skills. Tallet er baseret på busudgifterne til DM i Skills 2018.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at effekterne af en kommunal deltagelse i DM i Skills 2021 som minimum vil være på linje med de opnåede effekter fra DM i Skills 2018. I budgettet for DM i Skills 2021 afsættes midler til en øget markedsføringsindsats af erhvervsuddannelserne, en styrkelse af undervisningsmateriale til folkeskolen og styrket inddragelse af studievejledere og rektorer. Derfor er der en begrundet formodning om, at DM i Skills 2021 kan bidrage positivt til også den kommende videnpolitiks målsætning om at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne, herunder at introducere unge til uddannelses- job og karrieremuligheder indenfor det lokale erhvervsliv.

Indstilling

Administrationen indstiller:

 • at Erhvervs- og Vækstudvalget tager en principbeslutning om at bakke op om, at Herning Kommune d. 30. januar 2019 på vegne af Business Region MidtVest fremsender et endeligt bud om afholdelse af DM Skills i 2021, og at godkendelsen omfatter afsendelse af bud til et senere DM i Skills, dersom buddet på 2021 ikke skulle blive imødekommet.  
 • At Erhvervs- og Vækstudvalget godkender den økonomiske ramme som skitseret, herunder en samlet udgift for Ringkøbing-Skjern Kommune på 313.257 kr.
 • At Erhvervs- og Vækstudvalget efterfølgende forelægger sagen for Videnudvalget med henblik på finansiering af videnudvalgets midler.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Turismevækstmidler: Riverfisher

Sagsnr: 16-025077

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget bedes drøfte og beslutte, hvad der skal ske med de overskydende penge i Riverfisher-budgettet, herunder hvorvidt der også skal bevilges midler til projektet i 2020.

På Erhvervs- og Vækstudvalgets møde den 26. februar 2018, blev det besluttet at udmønte i alt 655.000 kroner i 2018 og 2019 til det tværkommunale turisme-lystfiskerprojekt kaldet Riverfisher.

Der blev bevilget 330.000 kr. til Riverfisher i 2018 og 325.000 kr. i 2019. Disse midler skulle bruges til lystfiskerfaglig konsulentbistand. Dog har det vist sig, at der i 2018 ikke har været behov for det fulde beløb på 330.000 kroner. Der er således kun brugt 137.500 kroner.

Baggrund

I november måned 2018 fik Herning, Skive, Viborg og Ringkøbing-Skjern Kommuner bevilliget knap 500.000 kroner i alt fra Region Midt i 2018-2020 til projektet, hvor der i det fælles nye projekt i dag kun er indlagt 137.500 kroner per år i budgettet fra Ringkøbing-Skjern Kommune i 2018-2019. Der er derfor bevilliget flere penge til Riverfisher fra Ringkøbing-Skjern Kommune, end der er i budgettet for Riverfisher. (For projektbeskrivelse og budget for Riverfisher: Se bilag 1)

Administrationen foreslår derfor, at en del af de uforbrugte midler bruges til at forlænge Ringkøbing-Skjern Kommunes deltagelse i Riverfisher til også at gælde i 2020, ligesom de øvrige kommuner i projektet har afsat midler i 2020. Derudover ønsker både Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner at opgradere indsatsen i 2019, hvorfor en anden del af de uforbrugte midler foreslås brugt hertil. Slutteligt mener administrationen, at den lokale forankring af Riverfisher i vores kommune skal styrkes, da Herning Kommune som projektleder ikke har en direkte indgang til vores turismeerhverv. Derfor foreslår administrationen også, at der allokeres en del af de uforbrugte midler til Ringkøbing Fjord Turisme for at sikre den lokale forankring og ejerskab hos vores eget turisterhverv.

En øget bevillig i 2019 vil kunne styrke den samlede lystfiskerindsats hos Danmarks Center for Vildlaks (DCV), der bl.a. også driver Laksens Hus på Ånumvej og arbejdet med vandløbsforbedring i Skjern Å. Riverfisher skal derfor også ses i forbindelse med Laksens Hus og udgør en del af økonomien heri, da den medarbejder, som DCV har ansat til at betjene Laksens Hus løser en stor del af Skjern Å-opgaverne i Riverfisher som lystfiskerfaglig konsulent.

Hidtidig støtte til Danmarks Center for Vildlaks indsats omkring lystfiskerturisme

Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing Fjord Turisme og DCV igangsatte i 2015 et projekt med fokus på at styrke lystfiskeriet i Skjern Å og derigennem tiltrække flere lystfiskere til åen.

Derudover bevilgede Ringkøbing-Skjern Kommune 1 mio. kr. til medfinansiering af et stort forskningsprojekt i 2016-2019, hvor formålet er at identificere barrierer og muligheder for yderligere laks i åen. I dette projekt er har Ringkøbing-Skjern Kommune fokus på formidling af de forskningsmæssige resultater.

Ydermere er blevet bevilliget 2 mio. kr. til, at Danmarks Center for Vildlaks har kunnet etablere Laksens Hus og til yderligere promovering af lystfiskermulighederne i området gennem et samarbejde mellem DCV og Ringkøbing Fjord Turisme.

Arbejdet med at promovere lystfiskermulighederne i Skjern Å overfor købestærke lystfiskerturister, er sket i samarbejde med Herning Kommune. For at kunne fortsætte dette arbejde bevilgede Erhvervs- og Vækstudvalget, som nævnt indledningsvist, i februar 2018 655.000 kr. til at videreudvikle samarbejdet med DCV og andre kommuner omkring markedsføring af arbejdet med lystfiskerturisme. Som det er nævnt i det indledende afsnit, er der i 2018 kun blevet brugt 137.500 kr. til Riverfisher-projektet. DCV har dermed i 2018 modtaget 137.500 kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Dertil kommer yderligere 137.500 i 2018 fra Herning Kommune og en selvstændig bevilling fra Ringkøbing-Skjern Kommune på 175.000 kroner i både 2018 og 2019 til drift af Laksens Hus.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Der er tale om støtte til en aktivitet, som er omfattet af den kommunale interesse. Støtten vil være omfattet af kommunalfuldmagten, og det vil således være lovligt at støtte aktiviteten.

Økonomi

Der er bevilget 655.000 kr. i støtte til Riverfisher-projektet i 2018-2019. Dog er der i 2018 og 2019 på nuværende tidspunkt kun budgetteret med 275.000 kr., hvorfor der er 380.000 kr. til rådighed, som kan tilbageføres til turismevækstmidlerne eller anvendes på andre aktiviteter og perioder i projektet.

De overskydende midler fra bevillingen er følgende:

  2018 (kr.) 2019 (kr.) 2020 (kr.)
Bevilliget i alt (indtægt) 330.000 325.000 0
Forbrug Riverfisher (udgift) 137.500 137.500 0
Tilbage af bevillingen: 192.500 187.500

Administrationen foreslår, at der også afsættes 137.500 kr. af de overskydende midler til at forlænge kommunens indsats til 2020, hvor de øvrige kommuner i projektet også har afsat midler jf. budget i bilag 1. Der er bevilliget lidt forskellige beløb i kommunerne, men de påtænkte aktiviteter, planlægges også at afspejle kommunernes forskellige økonomiske engagement i projektet.

Sammen med Herning Kommune foreslår Ringkøbing-Skjern Kommune yderligere at opgradere aktiviteterne i 2019 således, at der kan indkøbes yderligere lystfiskerfaglig konsulentbistand. Denne lystfiskerfaglige konsulentbistand tænkes indkøbes hos DCV, som har medarbejder ansat, der i forvejen er indkøbt for en del af de forbrugte midler.

Der er i det eksisterende Riverfisher budget estimeret 120.000 kroner til at indkøbe lystfiskerfaglig konsulentbistand hos DCV med fokus på Skjern Å, mens der er budgetteret med 80.000 kroner til lystfiskerfaglig konsulentbistand ved Karup Å. Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at opgradere indsatsen, så der i alt bruges 400.000 kroner på lystfiskerfaglig konsulentbistand hos DCV i 2019. Dette kan ske dels ved at omfordele i det eksisterende Riverfisher-budget og ved at Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune bevilliger yderligere til projektet.

Det foreslås, at Ringkøbing-Skjern Kommune benytter 92.500 kroner af de uforbrugte midler i 2019 på opgraderingen, mens det forventes, at Herning Kommune  kommer med 115.000 kroner i 2019. Det indstilles til vedtagelse af administrationen i Herning og behandles politisk i januar måned.

Derudover foreslår administrationen, at der tildeles 50.000 kroner til Ringkøbing Fjord Turisme i både 2019 og 2020, da Ringkøbing Fjord Turisme har den daglige dialog med turisterhvervet og kan være med til at sikre den lokale forankring af Riverfisher i og med, at projektledelsen af projektet ligger i Herning Kommune.

Ved forlængelse af bevillingen til 2020, midler til Ringkøbing Fjord Turisme og yderligere bevilling i 2019 drejer det sig i alt om yderligere udgifter på 330.000 kr., som fordeler sig således:

  2019 (kr.) 2020 (kr.)
Forslag om opgradering på lystfiskerfaglig konsulentbistand     92.500  
Forlængelse af Riverfisher på lige vilkår som øvrige kommuner    137.500
Lokal forankring hos Ringkøbing Fjord Turisme     50.000

   50.000

Udgift i alt: 330.000 kroner.

 

2018 (kr.) 2019 (kr.)  2020 (kr.)
 Tilbage i vækstpuljen pr. 20. december 2018*       2.179.300 120.000 1.150.000

* Det tilbageværende beløb i 2018 og fra denne bevilling overføres til 2019, hvor der således vil være 2.349.300 kroner i vækstpuljen reserveret til turisme. (Se bilag 2)

De resterende 50.000 kroner af den oprindelige bevilling til Riverfisher i 2018-2019 foreslås ført tilbage i vækstpuljen reserveret til turisme.

Effektvurdering

Det er administrationens vurdering, at der er potentiale for yderligere lystfiskerturisme i kommunen og dermed en forøgelse af den økonomiske omsætning, som fiskeriet skaber. Ved projektets opstart i 2104 blev den lokaløkonomiske værdi af fiskeriet omkring Skjern Å, med det daværende omfang og kvalitet, vurderet til at skabe et årligt lokaløkonomisk forbrug på 14,6 mio. kr. samt en årlig værditilvækst på 6,8 mio. kr. Med igangsatte aktiviteter i regi af Riverfisher og Laksens Hus er der skønnet et vækstpotentialet med en øgning af den årlige værditilvækst til 12,4 mio. kr. (Kilde: Den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å, DTU Aqua-rapport nr. 287-2014) Til sammenligning er den overordnede årlige turismeskabte omsætning i kommunen på 2,9 mia. kr., hvilket sætter vækstpotentialet i perspektiv til den samlede turisme i kommunen.

Markedsføringskampagnen i Riverfisher har allerede i 2018 ført til stor eksponering blandt potentielle lystfiskerturister:

 • Siden markedsføringskampagnen start sidst i august 2018 er annoncerne på de sociale medier blevet vist for 258.077 personer fordelt på 4 lande (Danmark, Norge, Sverige og Tyskland).

 • Et stort antal, 6.385 personerne har klikket sig ind på annoncen og ind på riverfisher.dk-hjemmesiden. I forhold til det antal personer, der har klikket sig ind på annoncen og derigennem har klikket sig ind på www.riverfisher.dk, så ses der her størst interesse hos tyskere og danskere.

 • I bilag 3 ses en oversigt over succeshistorierne fra Riverfisher-projektet.

Med udgangen af 2020 er det ambitionen, at projektet har bidraget til øget vækst i de deltagende kommuner på følgende parametre:

Ekspansion af projektet og styrket forretningsmodel:

 • Mindst én ny kommune deltager i projektet ultimo 2020 (Pt. deltager: Ringkøbing-Skjern, Herning, Viborg og Skive Kommuner).

 • Stigning i antallet af henvendelser og turisme fra målgruppen.

 • Positiv udvikling af landsbyerne ved åerne målt på attraktionsværdi og bosætning (tilflytning/fastholdelse) samt etablering af nye virksomheder og årsværk.

Riverfisher som internationalt anerkendt destination:

 • Stigning i antallet af henvendelser ift. 2018.

 • Stigning i antallet af lystfiskere fra målgruppen ift. 2018.

 • Stigning i antallet af loyale lystfiskere, dvs. en stigning i antallet af gengangere ift. 2018.

 • Øget mediedække, særligt i udenlandske medier ift. 2018.

 • Øget interaktion på diverse kommunikationsplatforme ift. 2018.

 • Nye virksomheder og årsværk ift. 2018.

 (Se bilag 4 for en udvidet effektkæde for Riverfisher-projektet).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget

 • forlænger projektet til 2020 og bevilliger 137.500 kr. til projektet også i 2020.
 • tilkøber yderligere lystfiskerfaglig bistand gennem Riverfisher.dk i 2019 for 92.500 kr.
 • tildeler Ringkøbing Fjord Turisme 50.000 kroner i 2019 og 2020 for at sikre lokal forankring af projektet
 • at finansieringen sker fra tidligere bevilling til Riverfisher.dk fra turismevækstmidlerne.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Turismevækstmidler: Bevilling til Laksens Hus

Sagsnr: 16-025077

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget besluttede på mødet i november 2018 at frigive 175.000 kroner i driftstilskud til Laksens Hus i 2019.

Laksens Hus drives af Danmarks Center for Vildlaks (DCV), som tilkendegiver, at Laksens Hus har behov for en supplerende bevilling på 225.000 kroner i 2019 for at kunne opretholde en tilfredsstillende drift. Danmarks Center for Vildlaks ønsker således, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager stilling hertil.

Danmarks Center for Vildlaks ser deres økonomi i regi af Riverfisher.dk og Laksens Hus i et samlet hele og har her et samlet budget for 2019 på 895.000 kr., hvoraf DCV forestiller sig, at 400.000 kr. kommer fra Riverfisher.dk-projektet (herunder Ringkøbing-Skjern Kommune), samt yderligere budgetteret med indtægter fra Ringkøbing-Skjern Kommune på 400.000 kr. I DCV's driftsbudget for 2019 er der således budgetteret med ikke-kommunale indtægter på 95.000 kr., mens der i 2018 i forventningerne til regnskabet anslås ikke-kommunal indtægter på 45.000 kr. (Se bilag 1 for DCV's budgettering af projektet).

Dertil kommer, at Danmarks Center for Vildlaks tilkendegiver et behov for et årligt driftstilskud på i alt 400.000 kroner fra 2020 og frem til Laksens Hus. Yderligere forudsætter DCV en særskilt bevilling fra  Riverfisher.dk også i 2020, da det bl.a. er personale fra DCV, der også indkøbes til at løse opgaver i Riverfisher. Såfremt der ikke sikres opgaver til DCV i regi af Riverfisher, vil der blive behov for et endnu højere driftstilskud end det, der anmodes om i denne sag, da budgettet for 2020 forventes at være fordelt på nogenlunde samme vis, som deres budget for 2019.

Administrationen vurderer, at en yderligere bevilling til Laksens Hus, foruden yderligere bevilling i 2019 gennem Riverfisher, ikke står mål med den forventede effekt af indsatsen.

Baggrund

Der blev bevilliget 330.000 kroner til projektet Riverfisher og 175.000 kroner til Laksens Hus i 2018. Kommunens midler til Riverfisher tilfalder også DCV, som har ansat medarbejder, der arbejder i begge projekter, altså både Laksens Hus og Riverfisher. Når medarbejderen, som DCV har tilknyttet Laksens Hus, arbejder udenfor huset i regi i af Riverfisher, så dækker DCV denne medarbejder af med andet personale. Derfor er der betydeligt opgavesammenfald mellem Laksens Hus og Riverfisher, og DCV har da også i deres budget budgetteret med, at Riverfisher skal ses i sammenhæng med Laksens Hus.

For så vidt angår Laksens Hus i 2019, så noterede Erhvervs- og Vækstudvalget sig i den politiske beslutning fra februar 2018, at fremtidige udgifter til drift af formidlingscenteret er kommunen uvedkommende, samt at man ønsker en evaluering af projektet i 2018, hvor udviklingen i antal besøgende i huset, salg af fiskekort og aktivitetsniveau indgår. 

Administrationen bemærker desuden, at DCV i forbindelse med beslutningen i februar måned 2018 angav, at de var indforståede med at kunne opfylde målsætningerne med de 175.000 kr., der blev indstillet og bevilliget til brug i 2018. Et beløb der var en reducering af det beløb, som DCV oprindeligt ønskede til formålet.

På Erhvervs- og Vækstudvalget i november blev de kommunalt disponerede midler på 175.000 kr. til DCV for drift af Laksens Hus i 2019 bevilliget.

Se bilag 2 for fakta ang. Laksens Hus og Danmarks Center for Vildlaks, samt bilag 3 for tidligere sagsfremstilling.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Der er tale om støtte til en aktivitet, som er omfattet af den kommunale interesse. Støtten vil være omfattet af kommunalfuldmagten, og det vil således være lovligt at støtte aktiviteten.

Økonomi

Der blev bevilliget 175.000 kroner fra turismevækstmidlerne i november 2018, men Danmarks Center for Vildlaks tilkendegiver, at der er behov for yderligere 225.000 kroner i 2019 for at opretholde et tilfredsstillende aktivitetsniveau. (Se bilag 1). Dertil kommer behov for støtte til DCV fra Riverfisher på 400.000 kr. i 2019 således, at kommunerne, primært Ringkøbing-Skjern Kommune, samlet set dækker 800.000 kr. ud af DCV's budget til lystfiskerturisme på 895.000 kr. Fra 2020 vurderer DCV, at der også vil være behov for driftstilskud i samme størrelsesorden, i alt 400.000 kroner direkte til Laksens Hus- og et lignende beløb gennem Riverfisher.

Der er årligt afsat 2 mio. kr. i vækstmidler til turisme. Der er 2.299.300 kroner (efter overførsel af overskydende midler fra 2018) tilbage af turismevækstmidlerne i 2019 og 1.150.000 kroner tilbage i 2020. (Se bilag 4)

Administrationen bemærker, at Erhvervs- og Vækstudvalget satte som forudsætning for den allerede eksisterende bevilling, samt fra den tidligere bevilling i 2016, at der skal være privat medfinansiering. DCV har ikke godtgjort, at dette vil ske i nævneværdig grad, heller ikke i 2020. Administrationen vurderer på den baggrund, at der vil være behov for store årlige driftstilskud fra kommunen også i den kommende år, hvis ikke DCV's budget mindskes eller der findes flere ikke-kommunale finansieringskilder.

Effektvurdering

Det er administrationens opfattelse, at Laksens Hus har levet op til de opstillede effektmål for 2018 for det beløb, de fik bevilliget til 2018. (Se bilag 5)

I forhold til at efterkomme ønsket fra DCV om yderligere driftstilskud i 2019 og i årene fremadrettet, mener administrationen, at det vil være et uforholdsmæssigt stort beløb af turismevækstmidlerne, der årligt er på 2 mio. kroner. Vækstmidlerne skal dække alle former for turisme, ikke mindst kyst- og sommerhusturisme, som er klart dominant i kommunen. Omsætningen inden for lystfiskerturisme er beregnet til at være i omegnen af 14 mio. kr. årligt, mens den samlede turismeomsætning var omkring 2,9 mia. kr. i 2017. Dertil kommer, at turismevækstmidlerne er tiltænkt udviklingsaktiviteter og ikke driftstilskud.

Et øget driftstilskud til Laksens Hus ville skulle suppleres af yderligt skærpede effektkrav og høje forventninger til øget turismeomsætning, og sådanne effektkrav vurderer administrationen ikke, at Laksens Hus vil kunne leve op til.

DCV angiver, at aktivitetsniveauet må sænkes som følge af, at der eventuelt ikke gives yderligere midler og dermed vil man heller ikke kunne leve op til de nuværende effektkrav. DCV har afgivet følgende bemærkning om den forventede effekt af ikke at få bevilliget dette yderligere tilskud i 2019 på 225.000 kr. oven i de 175.000 kr.:

"Hvis Bevillingen ikke øges får Laksens Hus et underskud på 182.000 kroner. Det kan DCV ikke holde til økonomisk og den yderste konsekvens vil være at vi må lukke aktiviteten. Et væsentligt argument for at øge det kommunale tilskud må være, at Laksens Hus som et fysisk servicecenter er en væsentlig faktor for at kunne tiltrække købestærke lystfiskerturister til området. For en passioneret laksefisker er det vigtigt at kunne få råd og vejledning om lokale forhold af en fysisk person, der ved hvad han taler om.

For os giver det ingen mening at have kortere åbningstider. 7 dage om ugen – fordi der fiskes 7 dage om ugen. Der er behov for råd og vejledning uanset om det er torsdag eller søndag – forholdene skifter hurtigt. Vi har åbent 3,5 time midt på dagen, hvilket er et rimeligt vindue. Hvis den daglige åbningstid bliver kortere, frygter vi at folk fravælger et besøg pga. et for lille vindue i forhold til deres planlægning af fiskeriet. Eller der kan opstå spidsbelastninger, så besøgende ikke får den service de forventer.

Laksens hus kan i princippet holdes åbent for gæster i samme tidsrum som i år, men stort set alle andre aktiviteter så som arrangementer og happenings i sæsonen, arrangementer for lokale lystfiskere uden for sæson, møder med lodsejere, foreninger og andre interessenter, arbejde for at udbrede kendskabet til Skjern Å mm. må skæres væk.

Administrationen mener dog, at man i 2019 må afprøve effekterne af, at der ikke gives en øget bevilling f.eks. i form af nedsat åbningstid eller frivillig bemanding, og herefter tage en fornyet vurdering ultimo 2019.

Administrationen vurderer dermed, at det ikke er fagligt eller effektmæssigt begrundet at give yderligere driftsbevilling med vækstmidler på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal godkende en af følgende modeller:

Model 1:

Der gives IKKE yderligere bevilling til Laksens Hus i 2019, men den nuværende bevilling på 175.000 kr. i 2019 fastholdes. Udvalget taget fornyet stilling til bevilling fra 2020, ultimo 2019 når effekterne af denne beslutning kendes.

Model 2:

Der gives yderligere 225.000 kroner fra turismevækstmidlerne i 2019, udover de bevilligede 175.000 kr.,  og udvalget tager fornyet stilling til bevilling fra 2020, ultimo 2019 på baggrund af konkret opstillede effektmål.

Model 3:

Der gives yderligere 225.000 kroner fra turismevækstmidlerne i 2019. Derudover gives der 400.000 kroner fra turismevækstmidlerne i 2020 til videre drift af Laksens Hus også i 2020.

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget godkender model 1.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Status på arbejdet med nye politikker

Sagsnr: 18-017625

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget har ansvar for syv politikker i den kommende politikperiode. Her får udvalget en kort status på fremdriften i arbejdet med politikkerne.

Politikkerne følger overordnet set de vedtagne processer for tilblivelsen af nye politikker. Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt er indhentet information og input til de nye politikker gennem workshops, dialogmøder og tværgående politikdrøftelser. Der har været gennemført workshops på samtlige syv politikområder. Diverse input og kommentarer er indarbejdet i første udkast af de respektive politikker, som ér klar til at blive præsenteret for Erhvervs- og Vækstudvalget. Sideløbende, har administrationen nu påbegyndt arbejdet med at udarbejde udkast til handlingsplaner for alle syv politikker.

Erhvervs- og Vækstudvalget modtager her første udkast af handelspolitikken, erhvervspolitikken, videnpolitikken samt turismepolitikken til drøftelse. For at tage hensyn til tidsbegrænsningen på dagens møde, udskydes præsentation af de resterende tre politikker, hhv. energipolitikken, profilerings- og bosætningspolitikken samt fødevarepolitikken, til Erhvervs- og Vækstudvalgets møde den 25. februar 2019.

Som en del af politikprocessen, afholdes der den 17. januar borgermøder i både Videbæk, Skjern og Ringkøbing. Her vil de syv politikker blive drøftet af borgere og repræsentanter fra erhvervet. Input fra dette stormøde vil efterfølgende blive behandlet, inden endelig fremlæggelse for og godkendelse af de ny politikker på Erhvervs- og Vækstudvalgets møde den 25. marts. Herefter udarbejdes handlingsplaner for de syv politikker, som forelægges Erhvervs- og Vækstudvalget den 24. juni 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter status på mødet, og tager den til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

7: Drøftelse af ny turismepolitik 2019-2023

Sagsnr: 18-034125

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af ny turismepolitik for 2019-2023, modtager Erhvervs- og Vækstudvalget her 1. udkast af turismepolitikken til drøftelse. I marts 2019 modtager udvalget en revideret udgave til videre drøftelse og godkendelse forud for byrådets behandling af politikkerne i april 2019.

Nedenfor beskrives vision og målsætninger for den nye turismepolitik.

 

Vision

”Vi er den foretrukne helårs kystferiedestination i Nordeuropa”

 

Målsætninger

Turismepolitikken består i 1. udkast af følgende syv målsætninger, der alle relaterer sig til de temaer, som blev præsenteret på Erhvervs- og Vækstudvalgets møde den 22. oktober 2018:

1. Overnatningskapacitet:

Vi arbejder med udvikling, udvidelse og kvalitetsløft af overnatningskapaciteten i kommunen, så der bliver mulighed for at få flere overnattende gæster hele året. 

2. Oplevelsesudvikling:

Vi understøtter udviklingen af oplevelser og produkter med udgangspunkt i Naturens Rige.

3. Grøn og bæredygtig destination:

Vi er en grøn destination, hvor vi dyrker den gode historie om turismen som et bæredygtigt væksterhverv, og hvor vi i stigende grad benytter vedvarende energikilder og ressourcer. 

4. Kompetenceudvikling:

Vi udvikler og understøtter service- og kompetenceudvikling i turismeindustrien. 

5. Udsyn og samarbejde:

Vi er en stærk og handlekraftig destination, der skaber resultater gennem udsyn og lokalt, regionalt, nationalt og internationalt samarbejde.

6. Basis faciliteter og infrastruktur:

Vi vil sikre, at de basale turistfaciliteter som veje, affaldshåndtering, offentlige toiletter, skilte og stier mv. tilfredsstiller gæsternes behov.

7. Branding og markedsføring:

Vi styrker destinationens brand gennem strategisk markedsføring og profilering, der understøtter værdierne i Naturens Rige.

Se udkast til ny turismepolitik i bilag 1. Den hidtidige turismepolitik er vedlagt som bilag 2.

 

Særlige opmærksomhedspunkter

Der er stadig, som i den nuværende turismepolitik, fokus på udvikling og forbedring af overnatningskapaciteten i kommunen. Derudover vil målsætninger, der understøtter oplevelsesudvikling, infrastruktur, branding og markedsføring fortsat også have en vigtig betydning.

I den nye turismepolitik er der et øget fokus på at markedsføre kommunen som en grøn og bæredygtig destination. Med udgangspunkt i den eksisterende styrkeposition på energiområdet, skal der arbejdes på at forene turist- og energibranchen, og derigennem være med til at skabe et endnu stærkere destinationsbrand, der tager udgangspunkt i Naturens Rige og Energi 2020.

Den nye politik har også et øget fokus på samarbejde med andre destinationer og organisationer. I lyset af det nationale arbejde med forenkling af erhvervsfremme vil samarbejde og partnerskaber med andre destinationer fremadrettet være høj aktuelt, hvorfor der i den nye politik vil være mere fokus herpå.

 

Proces og tidsplan

Udkastet til ny turismepolitik har senest været drøftet på bestyrelsesmøde i Ringkøbing Fjord Turisme den 6. december 2018. Efterfølgende er mindre korrektioner blevet foretaget for at imødekomme kommentarer og input fra bestyrelsens medlemmer.

På stormødet den 17. januar, vil politikken blive drøftet af borgere og repræsentanter fra turisterhvervet. Input fra dette stormøde vil efterfølgende blive behandlet i samarbejde med Ringkøbing Fjord Turisme inden endelig fremlæggelse for og godkendelse af ny turismepolitik på Erhvervs- og Vækstudvalgets møde den 25. marts. Herefter udarbejdes en turismepolitisk handlingsplan, der forelægges Erhvervs- og Vækstudvalget den 24. juni 2019. Se bilag 3 for procesplan.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

 

Effektvurdering

I den nye turismepolitik er der øget fokus på at opstille målbare effektmål for både vision og målsætninger. Derfor er der identificeret og opstillet forslag til følgende effektmål, to overordnede vækstmål samt en række specifikke effektmål tilpasset hver målsætning: 

Overordnede vækstmål:

 • Turisternes gennemsnitlige døgnforbrug stiger med 5-10% over hele politikperioden.
 • Den samlede turismeskabte omsætning stiger årligt.

Mål 1: Udvikling af overnatningskapaciteten

 • 2,5% årlig stigning i overnatninger frem mod 2023. (Dette mål skal justeres op efterhånden som Søndervig Feriepark realiseres).
 • Gæstetilfredsheden med overnatningssteder ligger på mindst 4,5 ud af 5 (hvor 5 er bedst).

Mål 2: Oplevelsesudvikling

 • Gæstetilfredsheden med naturen og udendørsaktiviteter ligger på mindst 4,5 ud af 5 (hvor 5 er bedst).
 • Gæstetilfredsheden med attraktioner og oplevelsestilbud ligger på mindst 4,5 ud af 5 (hvor 5 er bedst).
 • Gæstetilfredsheden med spisesteder og -muligheder ligger på mindst 4,5 ud af 5 (hvor 5 er bedst).

Mål 3: Grøn, vedvarende og bæredygtig

 • Ringkøbing-Skjern Kommune opnår status som værende en grøn destination og modtager certifikat på dette.
 • Mindst 50% af de besøgende turister opfatter Ringkøbing-Skjern Kommune som en bæredygtig destination.

Mål 4: Kompetenceudvikling

 • Der udvikles og gennemføres kompetenceudviklings- og uddannelsesforløb målrettet turismesektoren.
 • Gæstetilfredsheden med service og værtskab ligger på mindst 4,5 ud af 5 (hvor 5 er bedst).

Mål 5: Udsyn og samarbejde

 • Gennem deltagelse i netværk, samarbejder og projekter, sætter vi et synligt aftryk på såvel national som international politik og agenda.

Mål 6: Basis faciliteter

 • Gæstetilfredsheden med geografi og basisinfrastruktur ligger på mindst 4 ud af 5 (hvor 5 er bedst).

Mål 7: Branding og markedsføring

 • Der måles på effektivitet og succes af markedsføringskampagner i både ind- og udland. (Herunder måles der årligt både på antallet af førstegangsbesøgende samt antal af gengangere).

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager en drøftelse af vision, målsætninger og effektmål for den nye turismepolitik.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

8: Drøftelse af vision og målsætninger for ny videnpolitik

Sagsnr: 18-034152

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af ny videnpolitik for 2019 - 2023 modtager Erhvervs og Vækstudvalget her 1. udkast af videnpolitikken til drøftelse. I marts 2019 modtager udvalget en revideret udgave til videre drøftelse og godkendelse forud for byrådets behandling af politikkerne i april 2019.

Vision: Vi vækster på viden

Videnpolitikkens vision er at sikre en kompetent arbejdsstyrke, som er i stand til at bidrage til kommunens og virksomhedernes fortsatte vækst og udvikling.

Gennem videnpolitikken sikres et vedvarende fokus på uddannelse, kompetencer og tiltrækning af viden til området.

Målsætninger

Videnpolitikken har i 1. udkast fem målsætninger:

 • Vi arbejder for at højne borgernes kompetenceniveau til et arbejdsmarked i forandring.

 • Vi understøtter målrettede uddannelsestilbud som får flere i job og uddannelse
 • Vi fremmer attraktive uddannelsesmiljøer og tiltag, der øger tilgangen til erhvervs- og ungdomsuddannelserne
 • Vi udvikler fleksible og efterspurgte muligheder for grunduddannelser samt efter- og videreuddannelse i takt med tiden
 • Vi arbejder for, at virksomheder og borgere har adgang til og gør brug af nyeste viden

Se udkast til ny videnpolitik i bilag 1. Den hidtidige videnpolitik er vedlagt som bilag 2.

Særlige opmærksomhedspunkter

Den kommende videnpolitik adskiller sig fra den nuværende ved et stærkere fokus på at øge efterspørgslen på viden og kompetenceudvikling. Faldende ungdomsårgange og travlhed hos virksomhederne bevirker, at færre søger ind på ungdomsudddannelser og efter- videreuddannelser.

Dette står i kontrast til virksomhedernes behov for tilførsel af kvalificeret arbejdskraft. Derfor er der i oplægget til ny videnpolitik fokus på dels at få flere unge og ledige til at uddanne sig. Dels er der fokus på at skabe så attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer, at også borgere fra andre kommuner vælger at tage deres uddannelse i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Samtidig med fokus på efterspørgslen, er der et vedvarende fokus på at udvikle nye uddannelsesmuligheder, fx ved fjernundervisning og undervisningsforløb koblet ind i virksomhedernes hverdag.

Endelig er det værd at bemærke, at der i den kommende videnpolitik indgår et særligt fokus på at øge kompetenceniveauet bredt set. Her er det tanken at aktivere de ressourcer, der ligger i regi af de uformelle læringsmiljøer som biblioteker, oplysningsforbund og frivillige organisationer tegner sig for.

Proces og tidsplan

Udkastet til ny videnpolitik har været drøftet i videnudvalget samt videnstrategisk styregruppe. Efter drøftelsen i Erhvervs- og Vækstudvalget kvalificeres videnpolitikken yderligere gennem folkemøderne d.17. januar og fornyede drøftelser i videnudvalg og videnstrategisk styregruppe i hhv. marts og februar. Se procesplanen i bilag 3. Sidste drøftelse af videnpolitikken i Erhvervs- og Vækstudvalget sker på mødet d.25. marts.

Effektvurdering

Der er foreslået følgende effekt og indsatsmål for den nye videnpolitik:

 • Andelen af unge under 25 uden uddannelse eller job halveres og falder til 2,7%.
 • Andelen af unge, som vælger at uddanne sig, stiger.
 • Antallet af medarbejdere der i løbet af det seneste år har været på efter- og videreuddannelse stiger.
 • Antallet af virksomheder, som kan få dækket deres behov for efter- og videreuddannelse via lokale uddannelsesmuligheder stiger.
 • Virksomhederne samarbejder i stigende grad med videregående uddannelsesinstitutioner.
 • Antallet af virksomheder, som oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft som en barriere for vækst, falder.

Det drøftes i videnstrategisk styregruppe samt i videnudvalget, hvorvidt der i regi af videnpolitikken skal sættes et mål for, hvor mange unge der skal vælge en erhvervsuddannelse. Der arbejdes desuden med at formulere et mål i forhold til borgernes deltagelse i uformelle læringsaktiviteter samt et mål i forhold til ledighedstallet. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager en drøftelse af vision, målsætninger og effektmål for den nye videnpolitik.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

9: Drøftelse af ny erhvervspolitik

Sagsnr: 18-042540

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af ny erhvervspolitik for 2019 - 2023 modtager Erhvervs- og Vækstudvalget her 1. udkast af erhvervspolitikken til drøftelse. I marts 2019 modtager udvalget en revideret udgave til videre drøftelse og godkendelse forud for byrådets behandling af politikkerne i april 2019.

Der er i den nye erhvervspolitik fokus på erhvervsvenlighed og kendskab til kommunen som den bedste og grønneste erhvervskommune, der arbejder for at skaffe arbejdskraft til området med en intensivering af strategien til forbedring af både den fysiske og digitale infrastruktur.

Nedenfor beskrives vision og målsætninger for den nye erhvervspolitik

Vision:

Sammen vil vi skabe det bedste sted i Danmark at drive virksomhed

 

Målsætninger:

1: Adgang til kvalificeret arbejdskraft

Vi vil medvirke til, at vores virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft igennem en målrettet indsats inden for rekruttering og branding af vores område og erhvervsliv, både nationalt og internationalt.

 

2: Danmarks grønneste erhvervsliv

Vi skal sammen være frontløbere for skabelsen af en grøn dagsorden i det lokale, nationale og internationale erhvervsliv. Vi vil udvikle vores grønne profil i partnerskab med et erhvervsliv, der er stærkt inden for grøn energi, cirkulær økonomi og bæredygtighed. Vi vil have en skarp profil som Danmarks grønneste kommune, hvor det er attraktivt at drive virksomhed, og hvor der er plads til at leve det gode liv.

 

3: Sikre adgang til markederne

Kommunen vil arbejde for at udbygge den digitale og trafikale infrastruktur

De fysiske og digitale forbindelser skal sikre virksomhederne optimale muligheder for at virksomhederne skaber vækst.

 

4: Styrke udvikling og innovation

Vi vil understøtte udvikling i virksomheder gennem hjælp til iværksætteri og innovation.

 

Se udkast i til ny erhvervspolitik i bilag 1. Den hidtidige erhvervspolitik er vedlagt som bilag 2.

 

Særlige opmærksomhedspunkter

Den kommende erhvervspolitik har fokus på den grønne dagsorden og cirkulær økonomi. Der vil blive forøget opmærksomhed i forhold til forbedring af infrastrukturen og digitalisering til at understøtte virksomhedernes vækst.

Der er stadig som i den nuværende erhvervspolitik fokus på tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. Branding af kommunen vil blive et middel til at nå dette mål succesfuldt. Der vil fra kommunen blive satset  nationalt og internationalt på at brande kommunen.

Der vil i fremtidens erhvervspolitik komme indsatser, der styrker innovation og teknologisk udvikling.

 

Proces- og tidsplan

Udkastet til ny erhvervspolitik har været drøftet i Ringkøbing Skjern Erhvervsråd og med workshop og involvering af erhvervskonsulenterne i Erhvervsrådet samt afholdelse af kick-off med relevante aktører for udvikling af erhvervslivet i Ringkøbing Skjern Kommune.

Politikken har været behandlet af Erhvervsrådets bestyrelse på to møder. På et møde d. 10. september, hvor der var dialog på baggrund af et indledende oplæg, som efterfølgende blev justeret og fremlagt for Erhvervs- og Vækstudvalget d. 24. september. Sidst har oplæg til ny erhvervspolitik været drøftet på bestyrelsesmødet d. 3. december, og kommentarer er blevet behandlet på dialogmøde med Erhvervsrådets ledelse og inspireret til det fremstillede udkast til ny erhvervspolitik.

Dertil kommer stormødet d. 17. januar, hvor politikken vil blive drøftet af borgere og erhvervsledere/ejere. Input fra dette stormøde vil efterfølgende blive behandlet med ledelsen af Ringkøbing Skjern Erhvervsråd inden endelig fremlæggelse for godkendelse af ny handelspolitik på Erhvervs- og Vækstudvalgets møde d. 25. marts. Herefter udarbejdes en erhvervspolitisk handlingsplan, der forelægges Erhvervs- og Vækstudvalget 24. juni 2019. Se procesplan i bilag3.

Effektvurdering

Der er identificeret og foreslået følgende effektmål:

Mål1: Øget fastholdelse og tiltrækning af nye borgere til kommune

Mål2: Færre virksomheder oplever, at det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft

Mål3: Stigende andel af erhvervslivets energiforbrug består af bæredygtig energi

Mål4: Stigende kendskab til kommunen som en grøn erhvervskommune

Mål5: Top 3 i den årlige måling af DI-Erhvervsklima

Mål6: Forbedret vejstruktur - VVM-redegørelse om rute A15 og opgradering af ruten indarbejdes i Transportudvalgets trafikplan

Mål7: Forbedret digital infrastruktur - Bidrage til at indhente den manglende bredbåndsdækning i forhold til resten af Danmark

Mål8: Hurtigere og hyppigere togafgange

Mål9: Antal iværksættere skal på niveau med det regionale gennemsnit

Mål10: Stigende innovation i virksomheder

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager en drøftelse af vision og målsætninger for ny erhvervspolitik.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

10: Drøftelse af ny handelspolitik

Sagsnr: 18-042532

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af ny handelspolitik for 2019 - 2023 modtager Erhvervs og Vækstudvalget her 1. udkast af handelspolitikken til drøftelse. I marts 2019 modtager udvalget en revideret udgave til videre drøftelse og godkendelse forud for byrådets behandling af politikkerne i april 2019.

Der satses i den nye politik på tilgængelighed, oplevelser i bymidten, e-handel og uddannelse og rekruttering af arbejdskraft til detailhandelen.

Der er i fokus på at skabe gode rammer og muligheder for at handle og tilbyde varer, der modsvarer kundernes forventninger til at handle i butikker, på nettet og færdes i vores byer og bevæge sig imellem handelsbyerne.

Vision: Med udgangspunkt i kundernes behov vil vi skabe den bedste detailhandel og tilbyde unikke handelsoplevelser

Målsætninger:

Målsætning 1: Let tilgængelighed

Vi vil sammen medvirke til, at der er let adgang til butikker og bymidter og give inspiration til at finde nye ruter til indkøb samt gode muligheder for parkering tæt ved detailhandelen.

 

Målsætning 2: Oplevelsesrige bymidter

Vi skal sammen udvikle et aktivt og levende bymiljø, der tilgodeser borgere og turisters behov for at kombinere deres handel med andre oplevelser f.eks. café- og restaurationsbesøg, legepladser og adgang til øvrige kultur- og fritidsfaciliteter.

 

Målsætning 3: Øget digitalisering og e-handel

Kommunen understøtter digitalisering og udvikling af e-handel i detailhandel.

 

Målsætning 4: Kompetenceudvikling og nemmere rekruttering

Vi understøtter kompetenceudvikling for detailhandel sammen med samarbejdspartnere som uddannelsesinstitutioner og andre erhvervsgrupper.

Vi vil medvirke til, at vores butikker har adgang til kvalificeret arbejdskraft igennem en målrettet indsats inden for uddannelse og gode rammer for familie- og fritidslivet for alle aldersgrupper.

Se udkast i til ny handelspolitik i bilag 1.  

 

Proces og tidsplan

Udkastet til ny handelspolitik har været drøftet i Ringkøbing Fjord Handelsråd og med involvering af bychefer samt afholdelse af kick-off med relevante aktører for udvikling af detailhandelsområdet i Ringkøbing Skjern Kommune.

Dertil kommer stormødet d. 17. januar, hvor politikken vil blive drøftet af borgere, og input fra dette stormøde vil efterfølgende blive behandlet i Ringkøbing Fjord Handelsråd inden endelig fremlæggelse for godkendelse af ny handelspolitik på Erhvervs- og Vækstudvalgets møde d. 25. marts. Herefter udarbejdes en handelspolitisk handlingsplan, der forelægges Erhvervs- og Vækstudvalget i juni 2019. Se procesplan i bilag 2.

Effektvurdering

 

Der er forslag til følgende effektmål for detailhandlen.

 

Mål1: Stigende indtjening

Mål2: Stigende omsætning

Mål3: Stigende antal butikker

Mål4: Stigende e-handel

Mål5: Stigende antal arbejdspladser

Mål6: Stigning i antallet af elever til handelsuddannelser

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager en drøftelse af vision og målsætninger for ny handelspolitik.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

11: Årlig afrapportering af midlerne til Byfora i de fem centerbyer

Sagsnr: 17-039306

Sagsfremstilling

Det tidligere byråd vedtog med det kommunale budget for 2018 at afsætte 1 mio. kr. årligt fra 2018 og fremefter til at støtte fem byfora - et i hver af kommunens centerbyer, hhv. Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Tarm og Hvide Sande.

Rammerne og organiseringen i byfora blev vedtaget på Erhvervs- og Vækstudvalgets møde den 22. januar 2018, hvilket indbærer en årlig afrapportering fra de fem byfora på gennemførte aktiviteter og et skøn over effekterne af midlerne, således at effekten af den kommunale støtte løbende kan følges.

Formålet med støtte til Byfora er:

 • At opnå en styrkelse af Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Tarm og Hvide Sande som centerbyer, hvor ca. halvdelen af kommunens befolkning er bosat.
 • At fremme dialog og samarbejde internt i centerbyerne og mellem centerbyerne.
 • At udvikle og gennemføre konkrete projekter, som styrker centerbyerne.
 • At skabe samfinansiering mellem private og offentlige parter – hvor muligt.
 • At skabe et fælles forum de 5 centerbyer imellem til fremme af samarbejde og gensidig inspiration.
 • At tilbyde kommunen at være en af dialogpartnerne omkring udvikling af byerne.
 • At opfordre til samskabelse byerne imellem.
 • At styrke kommunens konkurrenceevne.
 • At styrke sammenhængskraften i kommunen.

Organisering og styregruppe:
Der er nedsat en styregruppe, der mødes 2-4 gange årligt. Den består af formænd for Ringkøbing Udviklingsforum, Skjern Udviklingsforum, Videbæk Borgerforening, Tarm Lokalråd og foreløbig udpeget fælles repræsentant for Hvide Sande, formanden for Erhvervs- og Vækstudvalget og administrative kommunale repræsentanter.

Status for 2018

Ringkøbing:
Ringkøbing Udviklingsforum blev stiftet den 24. januar 2018. Helhedsplanen for Ringkøbing by, der blev vedtaget af byrådet i december 2017 er et vigtigt grundlag for Ringkøbing Udviklingsforum. Som et led i realiseringen af Helhedsplanen er der blevet etableret ni projektgrupper:

 • Børnenes By

 • Skolegrunden og nærområdet

 • Mere puls på Pulsparken

 • Kreativt værksted

 • Inkluderende fællesskaber

 • Altid liv på havnen

 • Stationsbroen

 • Tilflyttere

 • Frivillige formidlere Naturkraft.

Ringkøbing Udviklingsforum støtter projektgrupperne i det omfang, der er behov for det. Herudover har Ringkøbing Udviklingsforum på kommunens forespørgsel forholdt sig til placeringen af fremtidige dagligvarebutikker i byen. Ringkøbing Udviklingsforum har endvidere tilbudt kommunen at være facilitator på en borgerproces, hvor brugere og borgere inddrages i udformningen af Ringkøbing Ferieby på havnen. Det planlægges at gennemføre denne proces i begyndelsen af det nye år.    

Ringkøbing Udviklingsforum har i 2018 bevilliget støtte fra Byforapuljen til:

 • Promovering af Ringkøbing Udviklingsforum på Torvet den. 26. april 2018
 • Udformning af logo for Ringkøbing Udviklingsforum
 • Projekt Børnenes By (Byrum for liv og leg i bydelen omkring Alkjærskolen)
 • Projekt Flere Fællesskaber (Tilskud til indkøb af brætspil til spilleaftner for alle borgere i Ringkøbing)

Skjern:
Skjern Udviklingsforum nedsatte i 2018 styregruppen: Gentænk Skjern, der har til formål at involvere flest mulige borgere i en fortløbende og i princippet aldrig afsluttet udviklingsproces for byen.

Gentænk Skjern startede officielt ved et stort borgermøde den 17. marts 2018. 130 borgere mødte frem og 100 borgere har over sommeren 2018 involveret sig i ni grupper. Gruppernes tanker og ideer om fremtidens Skjern blev den 15. september præsenteret for 200-300 fremmødte borgere. Grupperne er efterfølgende blevet reorganiseret og indgår nu i en fremtidige driftsfase med en udvidet styregruppe bestående af medlemmer fra Skjern Udviklingsforum samt repræsentanter fra handel, håndværk og industri, skolevæsen og aktive borgere samt ad hoc inspiration fra arkitekter og kulturpersoner.

Gentænk Skjern præsenterede arbejdet for byrådet den 15. januar 2019.

Skjern Udviklingsforum har i 2018 alene bevilliget støtte fra Byforapuljen til Gentænk Skjern.

Videbæk:
Videbæk Borgerforening har igangsat en række arbejdsgrupper, herunder Videbæk Udviklingsforum som en fast gruppe, der bl.a. skal styre og koordinere arbejdsgrupperne i byen.

Videbæk Borgerforening forventer, at arbejdet med kommunens kommende Helhedsplan for byen kan medføre, at der opstår projekter, der vil kræve fremtidig medfinansiering.

Videbæk Borgerforening har i 2018 bevilliget støtte fra Byforapuljen til: 

 • Fællesmøde for arbejdsgrupperne
 • Fællesmøde for Foreningerne i Videbæk
 • Fælles hjemmeside: Videbæk.dk
 • Projekt ”Det smeltende isbjerg – skulptur Titanic” (en nyopstillet skulptur på plænen ved bibliotektet i Videbæk) 

Tarm:
Tarm Lokalråd bestyrer midlerne til Byfora og bevillingerne besluttes på lokalrådsmøderne, hvor der deltager repræsentanter fra byens forskellige foreninger.

Tarm Lokalråd har i løbet af 2018 bevilliget støtte fra Byfora midlerne til et skitseforslag til opførelse af en skater- og aktivitetspark på 500 M2 i støbt beton på den tidligere posthusgrund i byen. Skater- og aktivitetsparken skal være centrum for flere aktiviteter eksempelvis street basket, parkourbane, klatrestativ samt rekreativt område/samlingssted m.m. mellem Tvillingetagene og stationen i byens centrum ved begyndelsen til Den Grønne Kile mod Skjern Enge. Skater- og aktivitetsparken skal ses som et supplement til den indendørs skaterpark i Skjern. Formålet er endvidere at forskønne området i byen og at gøre det til et attraktivt og indbydende centralt aktivitetsbaseret samlingssted for børn og unge.

Herudover har Tarm Lokalråd bevilliget støtte til Furniture Station arbejdsgruppe til udskiftning af stationens gamle ødelagte indgangspartier. Udskiftningen af de to indgangspartier skal være med til at understrege stedets transformation.

Hvide Sande:
Der arbejdes forsat på en fællesorganisering, som godt kan ende med en form, der ligner den i Tarm med Tarm Lokalråd. Foreløbig er der midlertidigt udpeget en fælles repræsentant for Hvide Sande Havn, Hvide Sande Service Group, Holmsland Klit Turistforening og Foreningen Havnen.  

Repræsentanten oplyser, at man kigger på, hvordan pengene kan bruges til et større projekt. Der er i årernes løb lavet adskillige turismeplaner. Det er en overvejelse værd at kigge på en byplan – og ikke bare en turismeplan for byen.

I Hvide Sande overfører man midlerne til byfora til næste år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Støtte til byfora er lovlig under forudsætning af, at udbudsregler og kommunalfuldmagtens rammer overholdes ved anvendelse af de kommunale midler.

Økonomi

De fem centerbyer har hver fået bevilliget kr. 200.000 i 2018. Tilsammen udgør det i alt kr. 1,0 mio.

I løbet af 2018 har centerbyerne brugt og disponeret over i alt:

Ringkøbing kr. 131.500,-.

Skjern kr. 69.258,-.

Videbæk kr. 31.884,-.

Tarm kr. 113.000,-.

Hvide Sande kr. 0,-.

Det resterende beløb for hver centerby overføres i henhold til rammebetingelserne til næste år.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at de fem byfora med den kommunale støtte har efterlevet formålene for byforaerne, og dermed bidraget til at styrke de fem centerbyer gennem udførelse af konkrete projekter i byerne og gennem dialog og samarbejde internt i centerbyerne og mellem centerbyerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

12: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

13: Mulighed for turismeselskab med Varde Kommune

Sagsnr: 18-020371

Sagsfremstilling

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er der etableret en destinationsudviklingspulje på 40 mio. kr. årligt, der er øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Destinationsudviklingspuljen kan kun søges af de kommende nye destinationer, der har udarbejdet en hensigtserklæring som den vedhæftede. Erhvervsstyrelsen har stillet i udsigt, at destinationsudviklingspuljen kan søges allerede fra sommeren 2019.

Erhvervs- og Vækstudvalget bedes derfor allerede nu drøfte en hensigtserklæring om at etablere et tværkommunalt turismedestinationsselskab på tværs af Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Den nye lov om erhvervsfremme lægger op til sammenlægninger af turismedestinationsselskaber som f.eks. Ringkøbing Fjord Turisme, så selskaberne fremover kommer til at dække flere kommuner.

Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune har drøftet muligheden for at danne en fælles turismedestination, som kommunerne fremover udfærdiger samarbejdsaftale med og bevilger penge til - til turismeudvikling i området.

Baggrund

Ny lov om erhvervsfremme blev vedtaget den 12. december 2018. Vedtagelsen af erhvervsfremmeloven betyder blandt andet, at turismefremmeindsatsen skal samles i færre destinationsselskaber. Som udgangspunkt er der lagt op til, at der på landsplan fremover skal dannes 15-25 destinationsselskaber, hvor der i dag er omkring 80 selskaber. Heraf er Ringkøbing Fjord Turisme et af de eksisterende selskaber.

Den videre proces for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber aftales mellem regeringen og KL og baseres på fælles pejlemærker. Affødt af forhandlingerne med Erhvervsministeriet har KL udarbejdet fem hensyn, som de kommende destinationsselskaber forventes at leve op til:  

  • Sammenhængende geografi: Dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område der består af mere end én kommune.  

  • Kritisk masse af turister: Have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.  

  • Kommunal basisfinansiering: Have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler).  

  • Ansvar for den lokale turismefremmeindsats: Have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.  

  • Specialiserede kompetencer: Have specialiserede kompetencer indenfor blandt andet strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

Et samarbejde mellem Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner forventes at kunne leve op til ovenstående kriterier. Det vil inden for disse rammer være op til kommunerne at aftale fælles destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

Proces- og tidsplan for arbejdet mod en fælles destination

Arbejdet med udviklingsplanen for Vestkysten har vist, at fire større geografiske områder langs den jyske vestkyst på tværs af kommunegrænser har fælles træk i forhold til turismens nuværende udvikling, marked og målgrupper, stedbundne kvaliteter, oplevelsesprofil, udfordringer og udviklingsmuligheder. Ét af de fire områder med store ligheder er Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune.

Grundet ligheder i produkt, marked og målgrupper er der stor enighed på tværs af de to kommuner om, hvilke udviklingsgreb og indsatser der skal til for at udvikle turismeproduktet, løfte indsatsen og bidrage til fortsat vækst i turismen. Dette har ikke mindst vist sig tydeligt i det igangværende turismeudviklingsprojekt kaldet "Vestkystens Turismevækstklynge, Varde - Ringkøbing-Skjern". I dette projekt er der fokus på oplevelsesudvikling og udvikling af nye overnatningsmuligheder for turister samt på udvikling af samarbejder mellem turismeaktører på tværs af kommunegrænser.

I efteråret 2018 har der været forskellige sonderinger på tværs af kommuner i forhold til at drøfte, hvilke nye destinationsdannelser der vil være mest hensigtsmæssige. I den forbindelse har Erhvervs- og Vækstudvalget mødtes med Udvalget for Økonomi og Erhverv i Varde Kommune i november 2018.

Efterfølgende har administrationen i hver af de to kommuner arbejdet på at formulere en hensigtserklæring mellem kommunerne om at danne en fælles destination. Hensigtserklæringen er bilag til dette dagsordenspunkt og det dokument, som Erhvervs- og Vækstudvalget skal træffe beslutning om. Hensigtserklæringen kan dog først tilføjes dagsordenspunktet fredag den 18. januar (efter udsendelse af denne dagsorden onsdag den 16. januar), da hensigtserklæringen først skal drøftes på et møde torsdag den 17. januar 2019.

Varde Kommune behandler hensigtserklæringen på møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. januar 2019.

Efter indgåelsen af hensigtserklæringen nedsættes et forberedelsesudvalg, som fastsætter principper, værdier og ambitioner for det fælles tværkommunale destinationsselskab. Forberedelsesudvalget skal fungere i perioden fra februar 2019 til december 2019. Udformningen af den endelige aftale om fælles destinationsselskab forventes indgået senest ved udgangen af 2019. Fra 1. januar 2020 forventes den nye destination at være i drift med stiftende generalforsamling og valg af bestyrelse, tiltrædelse af direktør og vedtagelse af strategi for destinationsselskabet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Det forventes, at størstedelen af de midler, som i dag går til turismefremmeaktiviteter via henholdsvis ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme fremadrettet vil være parternes bidrag til destinationsselskabet.

Ringkøbing Fjord Turisme modtager et årligt driftstilskud fra kommunen, og i 2019 er beløbet 4.263.000 kr.

Det forventes, at parterne bidrager ligeligt, da beregninger baseret på indbyggertal, turismeovernatninger og turismeomsætning sandsynliggør, at en 50/50 fordeling er rimelig.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at der er basis for udvikling af en ny, stærk turismedestination mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune. Denne formodning baserer sig især på følgende forhold:
 • At destinationen kan forventes at blive landets største turismedestinationer.
 • At begge de nuværende destinationer er stærke turismedestinationer med stor politisk fokus på understøttelse af erhvervet.
 • At der er stor ensartethed i kommunerne i forhold til gæstesammensætning, overnatningsprodukt, geografi, kommunestørrelse mv. - og dermed et forventet stort sammenfald i interesser og prioriteter.
 • Erfaringer med et velfungerende samarbejde i forskellige sammenhænge blandt andet i Vestkystpartnerskabet og i Vestkystens Turismevækstklynge-projektet.
 • Udsigten til at kunne fastholde en stærk lokal forankring og opbakning fra turismeerhvervet til arbejdet.
 • Mulighed for at fastholde høj grad af politisk indflydelse og fortsat korte beslutningveje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter og godkender hensigtserklæringen, og at Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder for at danne en ny, tværkommunal turismedestination med Varde Kommune.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

14: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing