Referat: 20. januar 2020 kl. 08:00

ABC Lavpris, Smedevej 2, 6880 Tarm
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Trine Ørskov
 • Iver Enevoldsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Jens Erik Damgaard
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo
 • Søren Elbæk

Kopier link til punktet  -   Print

1: Virksomhedsbesøg

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Udvalget besøger ABC Lavpris i Tarm, hvor administrerende direktør Ejvind Okholm giver en rundvisning og holder et oplæg om virksomheden.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Virksomhedsbesøg fandt sted.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ansøgning om midler til gennemførsel af lokale aktiviteter under Madmødet 2020

Sagsnr: 20-000813

Sagsfremstilling

Erhvervs-og Vækstudvalget skal med denne ansøgning tage stilling til, om udvalget vil bevilge 100.000 kr. fra vækstpuljen for fødevarer til gennemførsel af lokale aktiviteter i Ringkøbing-Skjern Kommune under Madmødet 2020.

Udvalget har tidligere bevilget midler til, at en projektmedarbejder på halv tid kan indgå i planlægningen af Madmødet 2020. Arbejdet sker i en arbejdsgruppe nedsat af Business Region MidtVest. Derudover er det endt sådan, at den enkelte kommune selv skal tilvejebringe midler til at gennemføre de aktiviteter og events, der skal foregå i kommunen. For at kunne gennemføre disse og således også udmønte indsatsområder fra den fødevarepolitiske dagsorden, søger Erhvervsrådet om 100.000 kr. fra vækstpuljen til fødevarer.

Se ansøgningen i bilag 1.

Formål med Madmødet 2020

Formålet med Madmødet 2020 er at synliggøre områdets kvaliteter indenfor fødevarer og vise, hvad vi kan i det midt- og vestjyske område.

Ringkøbing-Skjern kommune deltager i projektgruppen bag Madmødet, der i løbet af 2019 har udviklet rammerne og koncepterne for fødevareaktiviteter spredt i de 7 midt- og vestjyske kommuner. Herudover har projektgruppen faciliteret en lang række møder med aktører, der aktiveres under Madmødet.
Der er udviklet 3 tværgående aktiviteter (nr. 1-3, som beskrevet nedenfor). Dvs. at projektgruppen har udviklet tre koncepter, der kan gå igen i alle kommuner.
Da den eksterne finansiering gennem fundraising ikke er kommet i hus, er det nu op til den enkelte kommune, om disse tre tværgående aktiviteter implementeres og eksekveres i den enkelte kommune.

Dette projekt skal derfor sikre en stærk lokal forankring af de planlagte aktiviteter i Ringkøbing-Skjern Kommune - både de tværgående, som også vil foregå i de andre kommuner (nr. 1-3), men også i høj grad de enkeltstående aktiviteter i kommunen (4-10).

Aktiviteter og events under Madmødet 2020 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Nedenfor er en kort beskrivelse af de aktiviteter og events, der foreløbig er planlagt eller under udvikling for dagene 14.-16. maj 2020:

1) Det er bare mad: Fisk
Madsnedker Jesper Krabbe viser anvendelsesmuligheder af fisk på havnen i Hvide Sande, når han tilbereder de lokale fiskeres råvarer. Fiskerne er til stede for at fortælle om råvarerne og historierne bag.
 

2) Til bords med Gastro Vest
De 5 restauranter bag Gastro Vest går sammen om et fællesarrangement hos Naturkraft. 50 spisende gæster får her muligheden for at smage restauranternes specialiteter samt for et preview indenfor hos Naturkraft.

3) Spis ved bondens bord

Et antal lokale landmænd inviterer indenfor til rundvisning og et uformelt måltid mad på gården.

 

4) Mad, natur og læring

Naturkraft åbner op fredag og lørdag for henholdsvis 2 lokale folkeskoleklasser og 300-400 lokale borgere. Her får folk en forsmag på stedets mad- og læringskoncepter inden åbningen i juni 2020

 

5) Robotter til lands, vands og i luften

Primært et arrangement for virksomheder. Arrangementet fokuserer på den nyeste teknologi inden for droner, selvkørende traktorer m.m. til primærproduktionen og bliver afholdt i Stauning lufthavn.

 

6) Food pairing med æblemost

I Provenance-projektet er der via en omfattende smagstest udviklet en food pairing til æblemostene fra Vesterhavsmost. Food pairing betyder, at man kombinerer fødevarer eller drikkevarer, i dette tilfælde med udgangspunkt i æblemost. Der afholdes under Madmødet et større arrangement, der formidler resultaterne.

 

7) Fællesaktivitet med områdets drikkevareproducenter

Fællesaktiviteten skal være med til at skabe nye ideer ved at koble lokale aktører, der sammen kan tænke utraditionelt og dermed skabe nye muligheder

 

8) Gedemarked

Restauratør Bent Gråkjær viser anvendelsesmuligheder med ged og gedeprodukter, når han tilbereder de lokale producenters produkter og råvarer.

 

9) AOF og Vestjyllands Højskole

Der arbejdes på en fælles aktivitet mellem de to parter omkring bæredygtige løsninger inden for fødevareområdet

 

10) Kidszone

Der arbejdes på aktiviteter målrettet børn.

 

Se det foreløbige program for Madmødet 2020 i bilag 2.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Erhvervsrådet ansøger om 100.000 kr. til projektet.

Se udspecificeret budget i bilag 3

Der er 2.872.000 kr. til rådighed i 2020 i vækstpuljen for Landbrug og fødevarer. Dette beløb er inklusiv forventet overførsel af midler fra 2019 til 2020.

Se bilag 4 for en økonomisk oversigt over vækstpuljen.

Effektvurdering

Det konkrete resultat af bevillingen vil være en stærk forankring af aktiviteter lokalt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dette resulterer i:

 • Minimum 25 virksomheder fra Ringkøbing-Skjern Kommune engageres i aktiviteter

 • Der afholdes minimum 10 lokale aktiviteter i Ringkøbing-Skjern Kommune under Madmødet

 • Minimum 2000 borgere deltager i lokale aktiviteter i Ringkøbing-Skjern Kommune

De lokale aktiviteter skal være med til at øge kendskabet til lokale fødevarer og produkter hos borgerne. Derudover vil arbejdet frem mod og under Madmødet være med til at skabe nye ideer ved at koble lokale aktører, der sammen kan tænke utraditionelt og dermed skabe nye muligheder for fødevareerhvervet.

Forankringen af de lokale aktiviteter viser sig i det endelige program for Madmødet, hvor deltagende virksomheder og andre aktører vil synliggøre, hvad Ringkøbing-Skjern kan på fødevareområdet for både deltagere i de forskellige arrangementer, men også bredere som følge af den større kommunikations- og markedsføringsindsats, som Businessregion MidtVest gennemfører i løbet af første halvår 2020.

Madmødet 2020 har i særlig grad fokus på vores fødevarepolitiske målsætning om at fremme kendskabet til vores lokale fødevarer og videreudvikle fødevarefortællingen om vores område i det hele taget. Den samme målsætning er omdrejningspunktet for arbejdet med at vedligeholde og udvikle vores digitale fødevareunivers. Herudover vil Madmødet være med til at styrke innovation og udvikling i vores fødevarevirksomheder samt hjælpe med til at skabe bedre forretningsudvikling og afsætning af produkter herfra, hvilket er en væsentlig målsætning for fødevarepolitikken.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget bevilger 100.000 kr. fra vækstpuljen for landbrug og fødevarer til projekt "Gennemførsel af lokale aktiviteter i Ringkøbing-Skjern Kommune under Madmødet 2020".

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: 1700-tals festival i Ringkøbing: Evaluering og kommende planer

Sagsnr: 16-012712

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget modtager her en kort evaluering af Ringkøbings 1700-tals festival og dermed en status på forbrug af de kommunale midler til projektet. Derudover beder Ringkøbing Handelsforening om tilladelse til at anvende det bevilligede kommunale tilskud for 2020 på to år i stedet, hhv. halvdelen i 2020 og den anden halvdel i 2021.

Baggrund

Formålet med Ringkøbings 1700-tals festival er at tilbyde turister og lokale en unik oplevelse, som udnytter det stedbundne kommercielle potentiale, der er i Ringkøbings bymidte. Ringkøbing Handelsstandsforening stod derfor bag en ansøgning om midler fra den kommunale åbne vækstpulje, hvor man med inspiration fra andre byer med kendte nøgleevents, eksempelvis Middelalderfestivalen i Horsens, søgte om midler til at lave et lignende event i Ringkøbing.

Oprindeligt blev der givet kommunale midler fra den daværende åbne vækstpulje, som en form for fødselshjælp til handelsforeningen, så der var mulighed for at afholde festivalen i 3 år.

Det daværende Økonomi- og Erhvervsudvalg behandlede første gang ansøgningen den 3. maj 2016, hvor ansøgningen blev imødekommet med i alt 3,9 millioner kroner med 1,3 millioner i hvert af årene 2017, 2018 og 2019. Det var en forudsætning for bevillingen, at der blev suppleret med medfinansiering fra Ringkøbing Handelsforening på 0,5 millioner kroner pr. år. Derudover budgetterede ansøger med samlede indtægter over de tre år på 1,3 millioner kroner fra fonde og sponsorer. 

Arrangørerne havde dog svært ved at tilvejebringe finansieringen fra fonde og sponsorer. Da der samtidig blev ansat en ny købstadschef, så valgte man at udskyde opstarten af 1700-tals festivalen med 1 år. Derfor skulle Erhvervs- og Vækstudvalget på mødet den 22. januar 2018 tage stilling til, om bevillingen skulle opretholdes. I den forbindelse vurderede arrangørerne, at projektets aktiviteter ville være billigere at gennemføre, hvorfor budgettet var blevet nedskrevet med 1,3 millioner kroner - altså med den del, som tidligere forventedes fra fonde og sponsorer. Det kommunale bidrag ønskedes dog fastholdt på det oprindelige niveau. De 0,5 millioner årligt fra handelsforeningen blev også fastholdt, hvoraf ca. 100.000 kroner forventedes at være i timer fra handelsforeningen.

Erhvervs- og Vækstudvalg valgte på mødet i 2018 at godkende en udskydelse af projektet samt det nye, lavere budget, så det nu gælder for 2018, 2019 og 2020. Udvalget fastholdt dermed den kommunale bevilling på 1,3 millioner kroner årligt.

Der blev i bevillingen lagt vægt på følgende vækstkriterier:

 1. Festivalens kommercielle sigte er at øge døgnforbruget blandt de besøgende i Ringkøbing
 2. Festivalen sigter på at generere jobs til Ringkøbing-Skjern Kommune ved at styrke detailhandlen
 3. Sammenhængskraft i form af styrket samarbejde med frivillige og foreninger

(Se tidligere sag inkl. bilag her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/erhvervs-og-vaekstudvalget/dagsordener-referater?AgendaID=1837#196a08ca-6b50-41fe-98d1-074b96119cb7 )

 

Status

Festivalen har nu været afholdt to gange, og Erhvervs- og Vækstudvalget orienteres hermed om afviklingen af særligt dette års udgave af festivalen.

Den anden udgave af 1700-tals festivalen i Ringkøbing blev afholdt den 21. og 22. juni 2019. Arrangørerne anfører, at der var rigtig mange besøgende i byen begge festivaldage og tilbagemeldingerne fra besøgende, erhvervsdrivende i byen og samarbejdspartnerne har været positive.

De vigtigste succeskriterier er blevet opfyldt i 2019. Her fremhæver arrangørerne især følgende:

 • Besøgstallet til festivalen blev forøget
 • Kendskabet er steget markant hos lokalbefolkningen (større ejerskab) og blandt dagsturister (øget besøgstal)
 • Succes med lokale samarbejder (bl.a. Ringkøbing Skole og Ringkøbing-Skjern Museum)
 • Eksponeringen og omtalen af Festivalen

Årets program kan stadigvæk ses på www.1700festival.dk/program

Besøgende

I forhold til det almindelige besøgstal på en fredag og lørdag i Ringkøbing, estimerer Handelsforeningen, at 1700-tals festivalen i 2019 har tiltrukket 5.000 ekstra besøgende til byen fordelt over de to dage. Begge dage oplevede fremgang, men især fredagen blev løftet betragteligt i forhold til festivalen i 2018.

Med udgangspunkt i et forøget besøgstal på 5.000 gæster og i tallene for turisters døgnforbrug fra Visit Denmarks rapport ”Turismens økonomiske betydning 2017”, estimerer arrangørerne den direkte meromsætning ved festivalen i 2019 til 1.995.000 kr.

Samarbejder

I 2019 har festivalen haft fokus på at udvikle især samarbejdet med Ringkøbing Skole og Ringkøbing-Skjern Museum.

 • Ringkøbing Skole afviklede en hel emneuge om 1700-tallet. I løbet af ugen var Ringkøbing Skoles mere end  600 elever og undervisere på skift i byen for at deltage i forskellige historiske workshops. På Festivalens første dag var skolens elever med til at åbne festivalen med fælles folkedans og herefter deltog de i festivalens aktiviteter hele dagen.
 • Ringkøbing-Skjern Museum stod for flere forskellige delaktiviteter af festivalen. Både i byen og på Ringkøbing Museum. Det var bl.a. guidede byvandringer, en bod på det historiske marked, historiske foredrag på museet og 1700-tals børneaktiviteter. Museets Dragtlaug har ligeledes været meget aktiv i forhold til produktion, opbevaring og formidling omkring festivalens 1700-tals kostumer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Budget og regnskab for festivalen 2018-2019:

 

2018

2019

 

Budget ansøgt

Regnskab

Budget ansøgt

Regnskab

Markedsføring

175.000

359.220

175.000

226.550

Frivillige timer

175.000

9.687

175.000

 

Leje af lys og lyd

40.000

 

40.000

1.500

Leje af toiletter og anden praksis

90.000

9.503

90.000

31.177

Anden praksis, el. og lign.

20.000

59.152

10.000

72.606

Festivalchef

340.000

347.500

340.000

342.245

Honorar kunstnere

100.000

239.943

100.000

318.069

Uforudsete udgifter

100.000

110.000

100.000

 

Administration, revision og andre konsulentydelser

100.000

 

100.000

 

Indkøb, historiske effekter, telte, belysning og kostumer ect.

1.000.000

323.875

500.000

456.834

 

 

 

 

 

Total udgifter

2.140.000

1.458.880

1.630.000

1.448.981

 

 

 

 

 

Indtægter

 

 

 

 

Egenfinansiering: RKSK Handel
inkl. timer og sponsorindtægter fra handel og erhverv

475.000

495.000

500.000

529.550

Tilskud RKSK

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

 

 

 

 

 

Total indtægter

1.775.000

1.795.000

1.800.000

1.829.550

Regnskaberne for festivalen i 2018 og 2019 viser, at de kommunale midler er anvendt på festivalen. Tilsvarende har handelsforeningen også opgjort, at de har tilvejebragt og anvendt 0,5 mio. kr. derudover fra andre indtægtskilder. Hovedparten af medfinansieringen har været timer afholdt af især handelsforeningen men også af museet. 165.000 kr. af medfinansieringen i 2019 har været sponsorater, tilskud samt rabat på opgaver.

Festivalens største udgiftsposter har været indkøb af telte, boder og lignende samt til festivalens aktiviteter, markedsføring og aflønning af en festivalkoordinator.

Arrangørerne angiver, at der i de første år bliver investeret meget i infrastruktur til festivalen (f.eks. kulisser, telte, boder, kostumer osv.). Efter år 3 vil de største poster være indkøb af indhold og aktiviteter til festivalen samt markedsføring. Arrangørerne vurderer, at festivalen ikke kan bære økonomisk i sig selv, da lang de fleste aktiviteter er gratis for gæsterne.

Arrangørerne angiver, at en fortsættelse af festivalen derfor vil være afhængig af fortsatte tilskud og donationer, for eksempel fra handelslivet, samarbejdspartnere, fonde og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det er arrangørernes ambition at kunne øge besøgstallet til 10.000 gæster i 2020 med en samlet meromsætning til byen og området på ca. 4.000.000 kroner. Dette tænker arrangørerne bl.a. skal ske ved, at festivalen i 2020 skal strække sig over en hel uge.

Ringkøbing Handelsforening anmoder om, at det sidste bevilligede kommunale tilskud på 1,3 mio. kr. må anvendes både i 2020 og 2021. Dermed anmoder handelsforeningen om et budget for 2020 og 2021 som følger:

2018 2019
Budget Budget
Markedsføring 200.000 200.000
Frivillige timer
Leje af lys og lyd
Leje af toiletter og anden praktik 25.000 25.000
Anden praksis, el. og lign. 50.000 50.000
Festivalchef 340.000 150.000
Honorar kunstnere 325.000 325.000
Uforudsete udgifter
Administration, revision og andre konsulentydelser
Indkøb, historiske effekter, telte, belysning og kostumer ect.
Total udgifter 940.000 750.000
Indtægter
Egenfinansiering: RKSK Handel
inkl. timer og sponsorindtægter fra handel og erhverv
300.000 300.000
Tilskud RKSK 650.000 650.000
Total indtægter 950.000 950.000

Effektvurdering

Ringkøbing Handelsstandsforening har evalueret deres 1700-tals festival og skønsmæssigt vurderet, at der i løbet af de to festivaldage i juni måned, har været cirka 5.000 ekstra besøgende i byen. Handelsstandsforeningen vurderer, at det er væsentligt flere end ved sidste års festival.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager evalueringen til efterretning og godkender anmodningen for handelsforeningen om, at det bevilligede kommunale tilskud for 2020 må anvendes på festivalen både i 2020 og 2021.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt. Udvalget bemærker, at festivalen ikke kan forvente kommunalt tilskud efter 2021.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Riverfisher: Statusredegørelse

Sagsnr: 16-025077

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget modtager her statusredegørelse på projektet Riverfisher, som er oprettet for at satse på lystfiskerturisme i Skjern og Karup åer. Riverfisher er et projekt, hvor der er fokus på markedsføring, profilering og forretningsudvikling. Projektet har været i gang i 2 år og løber foreløbigt til udgangen af 2020.

Hvad er Riverfisher?

Sideløbende med indsatsen i Laksens Hus har Ringkøbing-Skjern Kommune samarbejdet med Herning Kommune om lystfiskerturisme i Skjern Å. Viborg og Skive kommuner samarbejder også med Herning Kommune om lystfiskerturisme i Karup Å, og det er et mål, at der med udgangen af 2020 skal være mindst en kommune mere med i samarbejdet.

I Riverfisher-projektet er ambitionen at arbejde målrettet med åfiskeri og at tiltrække flere inkarnerede udenlandske lystfiskere til området. Riverfisher-projektet står for markedsføring mod udlandet af fiskeriet i åerne. Her er fokus på at fortælle, at vores destination er et område, hvor der kan opleves en stor variation og høj kvalitet i åfiskeriet. Riverfisher skal også være med til at understøtte, at der skabes samarbejde på tværs af åerne, hvor de besøgende lystfiskere får øjnene op for alle de gode fiskesteder, der findes, så de enten bliver i området i længere tid eller kommer igen. Endvidere skal Riverfisher have dialog med erhvervsaktører og lokalsamfund om, hvordan de forskellige områders unikke karakter kan fremhæves over for gæstende lystfiskere. Samtidig arbejdes der for, at der fortsat fastholdes opbakning blandt lystfiskerforeninger, lodsejere og kommuner til at fremme lystfiskerturismen.

Riverfisher vil i den forbindelse koordinere med turismeorganisationerne i de deltagende kommuner om markedsføringsaktiviteter. Se bilag 1 for succeskriterier for Riverfisher samt forventede produkter og ydelser i projektet.

Status på arbejdet

Hidtil har samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner haft fokus på især markedsføring og kortlægning af lystfiskersteder langs åen. Hjemmesiden www.riverfisher.dk er blevet forbedret. Hjemmesiden er målrettet lystfiskerne på tre sprog, samler alt relevant indhold og giver dermed en samlet indgang til fiskeriet. Der er lavet en række film om fiskeriet i Karup Å og Skjern Å, som viser den specielle stemning ved åen. Samtidig er der lavet lystfiskerfoldere med gode fiskesteder langs Skjern Å og Karup Å med tilhørende plakat over begge åer.

I 2019 er der blevet lavet 153 opslag på Facebook; heraf 38 film. Dette svarer til et opslag cirka hver 3. dag. Opslagene har haft stor rækkevidde og givet god synlighed af Riverfisher.

Der har været afholdt presseture, som bl.a. har resulteret i en omtale på et af de største lystfiskermedier i Tyskland. Se Angeln.de

Derudover har der i 2019 også været fokus på involvering af studerende, hvorfor Riverfisher har afholdt et oplæg for 25 elever fra Agroskolen i Hammerum for at give kommende landbrugselever et indblik i lystfisketurisme og et billede på, hvordan de kan indtænke dette i deres egen drift, når de engang er færdige på skolen. Se bilag 2 for yderligere detaljer fra de lystfiskerfaglige konsulenter i Riverfisher.

De deltagende kommuner er derudover ved at kigge på, hvordan projektet kan have mulighed for at fortsætte efter 2020. Der er en dialog i gang med bl.a. Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt Riverfisher kan betragtes som egnsudvikling, eller om der er tale om destinationsudvikling. I tilfælde af, at der er tale om destinationsudvikling, så skal de kommunale bevillinger til Riverfisher formelt overgå til kommunernes destinationsselskaber, og der skal i så fald findes en fælles forståelse og model herfor i løbet af 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er oprindeligt bevilget 655.000 kr. i støtte til Riverfisher-projektet i 2018-2019. Erhvervs- og Vækstudvalget besluttede på mødet den 18. december 2018 at forlænge projektet, så Ringkøbing-Skjern Kommune også deltager i 2020 inden for den oprindelige beløbsramme på de 655.000 kr. De sidste 137.500 kroner i Riverfisher-projektet anvendes således i 2020. Derudover blev Ringkøbing-Fjord Turisme tildelt 50.000 kroner i 2019, ligesom Destination Vesterhavet er tildelt 50.000 kroner i 2020 for at sikre den lokale forankring af Riverfisher i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Effektvurdering

Det er administrationens vurdering, at der er potentiale for yderligere lystfiskerturisme i kommunen og dermed en forøgelse af den økonomiske omsætning, som fiskeriet skaber. Før projektets opstart blev den lokaløkonomiske værdi af fiskeriet omkring Skjern Å i 2014 vurderet til at være 6,2 arbejdspladser.

Med de igangsatte aktiviteter i Riverfisher viser den seneste effektmåling fra 2019, at der ved Skjern Å samlet set (Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner) er skabt 26,9 årsværk som følge af lystfiskeriet i 2018, mens indkomstskabelsen er på 7.900.000 kroner, og de kommunale skatter er beregnet til 2.000.000 kroner.

Der har i Skjern Å i 2018 været 3.580 registrerede lystfiskere; heraf 2.938 danske (82,06%) og 642 udenlandske (17,94%) lystfiskere. Se bilag 3 for de seneste nye samfundsøkonomiske effekter af lystfiskeriet ved Skjern Å.

Den samlede status på effekterne af markedsføringsindsatserne i 2019 er endnu ikke gjort op. For 2018 ser status således ud:

 • Riverfisher-film om de to åer er blevet vist for samlet 822.000 personer på tværs af de fire markeder Danmark, Tyskland, Norge og Sverige
 • Bannerannoncer på internettet har været vist for samlet 3.400.000 personer og har ført til efterfølgende 5.797 besøg på Riverfisher-hjemmesiden på tværs af de fire markeder.
 • 409.000 personer har set Facebook-annoncer, som har resulteret i 9.955 besøg på hjemmesiden på tværs af de fire markeder.
 • Der har været en stigning i antallet af nye besøg på hjemmesiden på 284 % fra 2017 til 2018. Det svarer til i alt 18.402 nye besøg.

Se i øvrigt bilag 4 for yderligere detaljer omkring markedsføring.

Riverfisher har således ført til stor eksponering og alle indikatorer peger på, at der har været en lignende stigning i 2019.

Med udgangen af 2020 er det ambitionen, at projektet har bidraget til øget vækst i de deltagende kommuner på følgende parametre:

Ekspansion af projektet og styrket forretningsmodel:

 • Mindst én ny kommune deltager i projektet ultimo 2020 (Pt. deltager: Ringkøbing-Skjern, Herning, Viborg og Skive Kommuner).

 • Positiv udvikling af landsbyerne ved åerne målt på attraktionsværdi og bosætning (tilflytning/fastholdelse) samt etablering af nye virksomheder og årsværk.

Riverfisher som internationalt anerkendt destination:

 • Stigning i antallet af henvendelser i forhold til 2018.

 • Stigning i antallet af lystfiskere fra målgruppen i forhold til 2018.

 • Stigning i antallet af loyale lystfiskere, dvs. en stigning i antallet af gengangere i forhold til 2018.

 • Øget mediedække, særligt i udenlandske medier i forhold til 2018.

 • Øget interaktion på diverse kommunikationsplatforme i forhold 2018.

 • Nye virksomheder og årsværk i forhold til 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager orienteringen om status i Riverfisher-projektet til efterretning.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Opsamling på Erhvervs- og Vækstudvalgets studietur til Belgien

Sagsnr: 20-000809

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget var på studietur i Belgien fra den 13. november til 15. november 2019.

På udvalgsmødet i november 2019 foretog udvalget en overordnet opsamling på studieturen. I denne opfølgende opsamling er der et særligt fokus på besøget hos EU-parlamentariker Søren Gade samt hans forslag om - i fællesskab - at planlægge og afvikle en konference på Christiansborg.

Udvalget besøgte EU-parlamentariker Søren Gade. I løbet af besøget foreslog Søren Gade, at han og Ringkøbing-Skjern Kommune planlægger og afvikler en konference på Christiansborg. Administrationen foreslår, at det bliver en uddannelseskonference. Formålet med uddannelseskonferencen er at sætte fokus på bedre uddannelsesmuligheder i områder udenfor universitetsbyerne i Danmark/EU.

Under opholdet i Belgien besøgte udvalget Leuven, som er provinshovedstad i Vlaams-Brabant. Bystyret i Leuven er meget engageret i grøn omstilling af samfundet og har i 2018 vundet European Green Leaf Awards, som er den europæiske grønne pris for byer/kommuner mellem 20.000 - 100.000 indbyggere. Ringkøbing-Skjern Kommune har ansøgt om at vinde prisen i 2021. Borgmester Hans Østergaard vil sende et takkebrev til Leuven, hvor han holder muligheden for et senere inspirationsmøde åben.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

 1. tager stilling til EU-parlamentariker Søren Gades forslag om i fællesskab at planlægge og afvikle en konference på Christiansborg, herunder administrationens forslag om, at temaet kan være uddannelse.
 2. tager en generel drøftelse af anden inspiration/opfølgning fra studieturen
 3. tager til efterretning, at borgmester Hans Østergaard sender en takkehilsen til Leuven fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Udvalget bakker op om forsøget på at planlægge og afvikle en konference om uddannelse.

Opfølgning på studieturen drøftet.

Takkehilsen fra Borgmesteren til Leuven taget til efterretning.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing