Referat: 24. februar 2020 kl. 08:00

Vestjyllands Forsikring, Bredgade 17-21, 6920 Videbæk
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Søren Elbæk
 • Jens Erik Damgaard
 • Jørgen Rabjerg
 • Iver Enevoldsen
 • Jakob Agerbo
 • Trine Ørskov

Fraværende

 • Hans Østergaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Virksomhedsbesøg

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Udvalget besøger Vestjyllands Forsikring i Videbæk, hvor adm. direktør Jørgen Ladekjær holder et oplæg om virksomheden samt giver en rundvisning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Virksomhedsbesøg fandt sted.

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Status på handleplan for en forbedret teleinfrastruktur

Sagsnr: 20-004219

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Handleplan for bedre infrastruktur blev vedtaget af Erhvervs- og Vækstudvalget d. 24. september 2018. Med handleplanen blev det besluttet, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil handle proaktivt for at sikre kommunens borgere og virksomheder mindst lige så god bredbåndsdækning som resten af Danmark.

Med handleplanen er det aftalt, at Erhvervs- og Vækstudvalget løbende modtager en status på mobil- og bredbåndsdækningen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Status på indsatser afledt af handleplanen

Gennemførte indsatser:

 • Facilitering af informationsmøde mellem Energistyrelsen og lokale ildsjæle om mulighederne i Den nationale bredbåndspulje

 • Løbende rådgivning til potentielle ansøgere til den nationale bredbåndspulje

 • Oprettelse af kommunal pulje som støtte til projekter i den nationale bredbåndspulje.

 • Deltagelse i Energistyrelsens evaluering af den nationale bredbåndspulje

 • Indførsel af nyt princip for fastsættelse af masteleje med afsæt i Energistyrelsens model 1

 • Dialogmøde med Teleindustriens Rejsehold Vest, bl.a. med fokus på udrulning af 5G

 • Deltagelse i arbejdsgrupper under Energistyrelsen med det formål at udarbejde fælles retningslinjer for sagsbehandling og masteleje samt for at udarbejde kommunale tilskudsmodeller for udrulning af digital infrastruktur

 • Kortlægning af den oplevede mobildækning i kommunen til brug for identifikation af indsatsområder.

Forventede indsatser for 2020:

 • Fortsat dialog med markedet med det formål at sikre bedre mobildækning, herunder 5G

 • Indsatser i forhold til den nationale bredbåndspulje, hvor der for 2020 er afsat 100 mio. kr. til støtte til bredbåndsprojekter

 • Fortsat deltagelse i arbejdsgrupper under Energistyrelsen med det formål at udarbejde fælles retningslinjer for sagsbehandling og masteleje samt for at udarbejde kommunale tilskudsmodeller for udrulning af digital infrastruktur

Resultater fra den nationale bredbåndspulje 2019

Fem projekter med i alt 367 landdistrikts-adresser modtog i 2019 støtte fra den nationale bredbåndspulje på samlet set knap 9 mio. kr. Ringkøbing-Skjern Kommune støttede projekterne med 1.000 kr. pr. adresse. Med støtten udrulles der fiber til de enkelte adresser. Landdistriktsrådets involvering i sagen såvel som landdistriktskoordinatorens indsats har uden tvivl været medvirkende til den øgede lokale interesse for at søge ind på puljen. Projekternes succes skyldes de lokale ildsjæles store engagement.

I 2019 havde Ringkøbing-Skjern Kommune 2.302 adresser, der var berettigede til at søge fra den nationale bredbåndspulje. I 2017 var det tilsvarende antal adresser 8.003, hvilket giver et fald på 71,2 procent.

For at ansøge om midler fra den nationale bredbåndspulje, skal man have adgang til en bredbåndsforbindelse på under 10/2 Mbit/s.

Status på bredbåndsdækning i Ringkøbing-Skjern Kommune

I maj 2017 indgik Folketingets partier en aftale om et nyt teleforlig. Med teleforliget fortsatte Folketingets partier de to principper om en markedsbaseret udrulning samt en teknologineutral regulering. De to principper sætter rammerne for, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune kan understøtte udrulningen af digital infrastruktur i kommunen. Da kommunens handlemuligheder er begrænsede kan det være svært at måle effekten af kommunens indsatser. Nedenstående resultater skal dermed ikke ses som et direkte resultat af kommunens initiativer, men en status på den generelle udrulning af digital infrastruktur i kommunen.

Energistyrelsen udgiver hvert år en kortlægning af bredbåndsdækningen i Danmark. Kortlægningen viser hvor mange procent af alle boliger, virksomheder og sommerhuse, der kan modtage en bestemt hastighed. Kortlægningen ser på mulighederne for fast bredbånd og dermed ikke på mobildækningen.

I vedlagte bilag 1 ses resultaterne af Energistyrelsens kortlægning for 2019. Resultaterne sættes i forhold til kortlægningen fra 2017, og der vises udelukkende resultater, der lever op til eller er bedre end Folketingets målsætning om, at alle i 2020 kan modtage 100/30 Mbit/s.  

Konklusioner:

 • 87 procent af alle boliger i Ringkøbing-Skjern Kommune kunne i 2019 modtage 100/30 Mbit/s. Det er en stigning på 7 procentpoint siden år 2017, men stadig et stykke efter de 94 procent, der på landsplan kan modtage den givne hastighed.

 • 74 procent af alle virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune kunne i 2019 modtage 100/30 Mbit/s. Det er en stigning på 7 procentpoint siden år 2017. Der er dog stadig markant mindre end de 89 procent af alle virksomheder, der på landsplan kan modtage den givne hastighed.

 • Den teknologi, der pt. bruges i udrulningen af bedre bredbånd i Ringkøbing-Skjern Kommune er fiber. Både i forhold til boliger, virksomheder og sommerhuse er der udrullet fiber. For boliger og virksomheder gælder det dog, at der stadig er et stykke op til det gennemsnit af boliger og virksomheder, som på landsplan kan modtage fiber.

 • Sommerhusene i Ringkøbing-Skjern Kommune har oplevet en markant udrulning af fiber. Således kan 97 procent af alle sommerhuse i Ringkøbing-Skjern Kommune modtage bredbånd via fiber, hvilket på landsplan kun gælder for 63 procent.

Status på mobildækning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2020 kortlagt den oplevede mobildækning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kortlægningen er sammenholdt med de teknisk beregnede kort, der blandt andet udstilles via www.tjekditnet.dk.

Status på mobildækningen i Ringkøbing-Skjern Kommune er generelt god, og der er særligt en god taledækning. Der kan dog være udfordringer med indendørs taledækning. Her kan husenes materialer have en del at sige. Modsat er der kommet nye teknologier til, der afhjælper udfordringen. Det gælder eksempelvis den teknologi, hvor man kan ringe og tale via wifi.

Den mobile bredbåndsdækning i kommunens byer og landsbyer er generelt god. Kortlægningen viser dog udfordringer enkelte steder. Det er blandt andet årsagen til, at byrådet har afsat 800.000 til at rejse en telemast i Stadil. Kommunen er pt. i dialog med markedet om en løsning de berørte steder.

I forhold til 5G, så står teknologien overfor at blive rullet ud til kommerciel brug. Det vil dog vare nogle år før både netværk og mobiltelefoner er optimeret til den nye teknologi. Ringkøbing-Skjern Kommune har haft besøg af både Teleindustriens Rejsehold Vest og TDC. For begge møder var udrulningen af 5G et af de væsentligste dagsordenspunkter, og meldingen tilbage fra markedet er, at Ringkøbing-Skjern Kommune i forhold til sagsbehandlingstider mv., samt i forhold til gennemskuelighed og prisniveau for masteleje er godt med.

Jesper Lemming, leder af HR og Kommunikation deltager i mødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter status på handleplan for en forbedret teleinfrastruktur.

Bilag Beslutning

Drøftet.

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Drøftelse af de største turismemæssige prioriteringer

Sagsnr: 19-020505

Sagsfremstilling

På tværs af politiske udvalg og forvaltninger er der oparbejdet en tradition for i fællesskab at prioritere og koordinere de vigtigste strategiske turismemæssige satsninger i kommunen. Det er nu tid til at revurdere de hidtidige satsninger, da der er sket meget med de oprindelige satsninger siden Økonomi- og Erhvervsudvalget valgte de nuværende prioriteringer i februar 2017. På den baggrund fremlægger administrationen her forslag til de kommende største, strategiske turismemæssige prioriteringer til drøftelse og beslutning. Forslaget til turismemæssige prioriteter forelægges både Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget, da prioriteterne vil gå på tværs af de to udvalgs ressortområder.

I 2018 valgte kommunen at give højest strategisk prioritering til følgende områder:

 • Trafikal håndtering af projekter og udvikling på strækningen Ringkøbing-Søndervig-Hvide
 • Sande (herunder Søndervig Feriepark).
 • Naturkraft og tilhørende infrastruktur.
 • Forbedring af fællesgodefaciliteter i forhold til turismen.
 • Nationalpark Skjern Å.

Status på disse projekter er:

 • At der er afsat 29,5 mio. kr. til vejprojekter i Søndervig samt ombygning af krydset Klostervej-Søndervig Landevej i budget 2020-2023. Derudover kræver den trafikale situation i Søndervig fortsat høj prioritet, hvor der også forventes at blive behov for yderligere kommunale investeringer.
 • At planlægningen for Naturkraft er på plads, og at indvielsesdatoen den 4. juni 2020 nærmere sig med hastige skridt.
 • At der med budgettet for 2020 er afsat yderligere 600.000 kr. årligt til forbedring af de offentlige toiletter i turismeområder.
 • At forarbejdet til Nationalpark Skjern Å skrider planmæssigt frem.

På baggrund af ovenstående status er der basis for, at kommunen kan prioritere nye strategiske satsninger. Administrationen foreslår følgende tre store satsninger i den kommende tid:

 • Søndervig: Generel udvikling af turismen i byen
 • Hvide Sande: Generel udvikling af turismen i byen
 • Ringkøbing: Med udgangspunkt i arbejdet med Ranonia-planer for en ferieby med 250 boliger ved havnen i byen.

Det fortsatte fokus på Søndervig og Hvide Sande skal ses i lyset af følgevirkningerne af Lalandia, en tendens til et stigende antal turister på Holmsland Klit samt det igangværende arbejde med udviklingsplaner for de to byer.

I Ringkøbing er det private investorers arbejde for at etablere en ferieby med op mod 250 boliger ved havnen, som forventes at kræve stort strategisk fokus fra kommunen den kommende tid, også selvom det ikke på nuværende tidspunkt er afgjort, om projektet kan realiseres eller ej.

Foruden disse store strategiske satsninger arbejder kommunen videre med en lang række andre tiltag på turismeområdet, f.eks. forbedring og overvågning af badevandskvaliteten ved Bork Havn og udvikling af nye autocamperpladser.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udvalgene og byrådet træffer beslutning om økonomiske investeringer i tilknytning til de turismemæssige prioriteringer i budget 2021 og fremefter

Effektvurdering

En fokuseret og prioriteret indsats på turismeområdet kan være med til at understøtte, at kommunen formår at skabe turismemæssig forbedringer, som er med til at sikre, at kommunen bevarer sin status som en af Danmarks stærkeste turismedestinationer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om at udvælge Søndervig, Hvide Sande og Ringkøbing som de største strategiske prioriteter.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget også ønsker Nationalpark Skjern Å og færdiggørelse af cykelsti fra Hvide Sande-Nymindegab prioriteret ift. den fysiske planlægning på turismeområdet. Jørgen Rabjerg er imod prioriteringen af Raunonia med det nuværende forslag til placering.

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Turisme: Drøftelse af turismetilfredshedsmåling

Sagsnr: 20-003662

Sagsfremstilling

Dansk Kyst- og Naturturisme foretog i sommeren 2019 en stor national undersøgelse af turisternes tilfredshed langs vestkysten i Danmark. Som en del af denne undersøgelse har kommunerne haft mulighed for at tilkøbe lokale tilfredshedsmålinger. Ringkøbing-Skjern Kommune har fået foretaget undersøgelse af turisternes tilfredshed i henholdsvis Søndervig, Hvide Sande og Ringkøbing.

Erhvervs- og Vækstudvalget modtager her de overordnede konklusioner til drøftelse.

Overordnet set kan administrationen fremhæve følgende billede:

Tilfredshed generelt

Tilfredshedsgraden spænder mellem 3,8 og 4,6 på en skala fra 1–5.

Den gennemsnitlige tilfredshed er relativt høj – mellem 4,4 og 4,5 for alle tre steder. Venlighed, værtsskab og overnatning er blandt de parametre, der har meget høj grad af tilfredshed. Til gengæld er der nogle parametre, hvor tilfredsheden er væsentlig under gennemsnittet. Dette gælder for eksempel de offentlige toiletter, hvor tilfredsheden ligger på 3,8.

På de vigtige parametre - som anses for vores styrkepositioner - skal vi helst have et gennemsnit på mindst 4,5. Resultaterne fra 2019 afviger ikke markant fra resultaterne fra en lignende undersøgelse i 2017.

Tilfredshed i forhold til turismepolitikken

I turismepolitikken fremgår det, "Gæsternes gennemsnitlige tilfredshed med overnatningssteder fastholdes eller øges frem mod 2023". Resultaterne fra Dansk Kyst- og Naturturismes undersøgelse udgør det nulpunkt, som vi i de kommende års undersøgelser vil bruge som sammenligningsgrundlag.

Er turisterne villige til at anbefale vores tre feriesteder til andre?

Turisternes villighed til at anbefale et feriested måles via begrebet Net Promoter Score - NPS. NPS angives mellem -100 og +100. Jo højere plusscore jo bedre.

NPS'en for vores tre feriesteder er faldet med mere end 10 siden 2017.

Søndervig og Ringkøbing ligger under landsgennemsnittet, som er på 62. I Søndervig er scoren 48, i Ringkøbing er den 56, mens Hvide Sande ligger fint over med en NPS på 70.

I forhold til NPS, så scorer vi højest på atmosfære (over 50 procent af de adspurgte fremhæver dette) og aktiviteter og natur (25 procent).

Søndervig

Overordnet tilfredshed og anbefalingsvillighed

Den gennemsnitlige overordnede tilfredshed med Søndervig som rejsemål er 4,4. Til sammenligning er tilfredsheden på tværs af alle de deltagende feriesteder 4,6. Anbefalingsvilligheden (NPS) i Søndervig er 48, hvor NPS’en total set er 62.

Årsager til anbefalingsvillighed

Ambassadørerne for Søndervig fremhæver især atmosfæren (54 procent), aktiviteterne (26 procent), stranden (24 procent) og børnevenligheden (20 procent) som årsager til den høje anbefalingsvillighed. 43 procent af dem, som scorer "neutral" i forhold til anbefalelsesvillighed ved ikke, hvad der kan øge anbefalingsvilligheden. Resten af dem nævnes bl.a. bedre infrastruktur, bedre vejr og mindre turistpræget.

Tilfredsheden med specifikke forhold på feriestedet

Det forhold, der har højest tilfredshed på feriestedet, er den generelle venlighed fra befolkningen (4,5). De forhold, der har lavest tilfredshed, er det generelle prisniveau - set i forhold til den tilbudte kvalitet af service og ydelser (3,6), de offentlige toiletter (3,8) og vejret (3,8).

Tilfredsheden med formidlingen på sociale medier er god, hvor 100 procent har benyttet Facebook og 56 procent har benyttet Instagram til at søge inspiration til, hvad de kan opleve her.

Tilfredshed med overnatningsform

Tilfredsheden med overnatningsstederne på feriestedet er alt i alt 4,2. Totalt set er den 4,5. Det parameter med den højeste tilfredshed i forhold til overnatningsstedet er beliggenhed (4,5), mens det parameter med den laveste tilfredshed er pris i forhold til kvalitet (4,0). 

Turistprofil

90 procent af de interviewede er feriegæster med mindst én overnatning i nærheden eller på en anden lokation, mens 10 procent er udflugtsgæster, der kommer hjemmefra. De fleste gæster overnatter i området (mindre end 10 km væk), og overnatter i lejet feriehus (52 procent), i eget eller lånt feriehus (15 procent) eller på campingplads (10 procent). 71 procent af de adspurgte besøgende i Søndervig rejser med børn, mens de resterende (29 procent) rejser uden børn.

Bæredygtighed

For 14 procent af de adspurgte har ønsket om bæredygtig turisme haft stor eller meget stor betydning for deres valg af Søndervig som feriemål. For 77 procent af de adspurgte siger, at har det ikke haft betydning eller næsten ingen betydning. Hhv. 23 procent og 9 procent opfatter i høj grad eller i meget høj grad Søndervig som et bæredygtigt rejsemål. 39 procent svarer "ved det ikke".

(Undersøgelsen for Søndervig kan læses i bilag 1)

Hvide Sande

Overordnet tilfredshed og anbefalingsvillighed

Den gennemsnitlige overordnede tilfredshed med Hvide Sande som rejsemål er 4,5. Til sammenligning er tilfredsheden på tværs af alle de deltagende feriesteder 4,6. Anbefalingsvilligheden (NPS) i Hvide Sande er 70, hvor NPS’en totalt for hele vestkysten er 62.

Årsager til anbefalingsvillighed

Ambassadørerne for Hvide Sande fremhæver især atmosfæren (53 procent), aktiviteterne (31 procent) naturen (25 procent) og stranden (13 procent) som årsager til den høje anbefalingsvillighed. Ellers er gæsternes højeste ønske til forbedringer bedre vejr.

Tilfredsheden med specifikke forhold på feriestedet

De forhold, der har højest tilfredshed på feriestedet blandt de adspurgte i undersøgelsen, er den generelle venlighed fra befolkningen (4,4) samt atmosfæren og lokalt liv (4,4). Mens de forhold, der har lavest tilfredshed er det generelle prisniveau i forhold til den tilbudte kvalitet af service og ydelser (3,7), vejret (3,7) og de offentlige toiletter (3,8).

Tilfredshed med overnatningsform

Tilfredsheden med overnatningsstederne på feriestedet er alt i alt 4,1. Totalt set er den 4,5. Det parameter i forhold til overnatningsstedet med den højeste tilfredshed er beliggenhed (4,4) mens det parameter med den laveste tilfredshed er pris i forhold til kvalitet (3,9).

Turistprofil

92 procent af de interviewede gæster i Hvide Sande er feriegæster med mindst én overnatning i nærheden eller på en anden lokation, mens 8 procent er udflugtsgæster, der kommer hjemmefra. De fleste overnatter i området (mindre end 10 km væk), og overnatter primært i lejet feriehus (55 procent), eller på campingplads (20 procent). 65 procent af de adspurgte i Hvide Sande rejser med børn, mens de resterende 35 procent rejser uden børn.

Bæredygtighed

For 23 procent af de adspurgte har ønsket om bæredygtig turisme haft stor eller meget stor betydning for deres valg af Hvide Sande som feriemål. 40 procent af de adspurgte siger, at ”ønsket om bæredygtig turisme” slet ikke eller i ringe grad har haft betydning for valget af Hvide Sande som rejsemål. Hhv. 31 procent og 12 procent opfatter i høj grad eller i meget høj grad Hvide Sande som et bæredygtigt rejsemål. 33 procent svarer "ved det ikke".

(Undersøgelsen for Hvide Sande kan læses i bilag 2)

Ringkøbing

Overordnet tilfredshed og anbefalingsvillighed

Den gennemsnitlige overordnede tilfredshed med Ringkøbing som rejsemål er 4,5. Til sammenligning er tilfredsheden på tværs af de deltagende feriesteder 4,6. Anbefalingsvilligheden (NPS) i Ringkøbing er 56, hvor NPS’en total set er 62.

Årsager til anbefalingsvillighed

Ambassadørerne for Ringkøbing fremhæver især atmosfæren (50 procent) og byen (48 procent) som årsager til den høje anbefalingsvillighed. Omvendt er det vejret (13 procent) og bedre by (8 procent), som de neutrale gæster (hverken ambassadører eller kritikere) fremhæver som de vigtigste parametre, hvis de skulle blive mere villige til at anbefale andre at besøge byen. 

Tilfredsheden med specifikke forhold på feriestedet

De forhold, der har højest tilfredshed på feriestedet blandt de interviewede er den generelle venlighed fra befolkningen (4,6) og områdets vedligeholdelse (rent og pænt) (4,6). De forhold, der har lavest tilfredshed, er vejret (3,7) og det generelle prisniveau i forhold til den tilbudte kvalitet af service og ydelser (3,8).

58 procent mener, at butikkernes åbningstider er passende.

Derudover er der god tilfredshed med formidlingen på sociale medier, hvor 95 procent har benyttet Facebook og 46 procent har benyttet Instagram til at søge inspiration til, hvad de kan opleve her.

Tilfredshed med overnatningsform

Tilfredsheden med overnatningsstederne på feriestedet er alt i alt 4,3. Totalt set er den 4,5. Det parameter i forhold til overnatningsstedet med den højeste tilfredshed er beliggenhed (4,5) mens det parameter med den laveste tilfredshed er pris i forhold til kvalitet (4,0).

Turistprofil

91 procent af de interviewede gæster i Ringkøbing er feriegæster med mindst én overnatning i nærheden eller på en anden lokation, mens 9 procent er udflugtsgæster, der kommer hjemmefra. 19 procent af de overnattende feriegæster bor i området (mindre end 10 km væk). De fleste feriegæster overnatter i lejet feriehus (56 procent), eget eller lånt feriehus (11 procent). 58 procent af de adspurgte gæster i Ringkøbing rejser med børn, mens de resterende (42 procent) rejser uden børn.

Bæredygtighed

For 19 procent af de adspurgte har ønsket om bæredygtig turisme haft stor eller meget stor betydning for deres valg af Ringkøbing som feriemål. For 75 procent af de adspurgte siger, at har det ikke haft betydning eller næsten ingen betydning. Hhv. 27 procent og 14 procent opfatter i høj grad eller i meget høj grad Ringkøbing som et bæredygtigt rejsemål. 41 procent svarer "ved det ikke".

(Undersøgelsen for Ringkøbing kan læses i bilag 3)

Alle interviews på de tre feriesteder er foretaget i juni, juli og august 2019. I alt har 904 gæster deltaget i undersøgelsen fordelt med en tredjedel fra hvert af de tre områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

En høj gæstetilfredshed og en høj villighed til at anbefale vores feriesteder til andre er vigtige parametre for succes i Destination Vesterhavet, hvor de overordnede vækstmål understøttes af generelle målsætninger om, at Destination Vesterhavet er den destination i Danmark med størst anbefalingsvillighed i Danmark og den destination med flest tilbagevendende gæster (højeste grad af gæsteloyalitet).

Undersøgelsen viser, at vi er placeret i et midterfelt sammenlignet med andre destinationer i Danmark. For at blive bedst i Danmark bør vi - i følge undersøgelsen - arbejde med sammenhæng mellem pris og kvalitet, herunder på overnatningssteder og spisesteder. Derudover er den samlede tilfredsheden med naturoplevelser og oplevelser og attraktioner også lavere i Søndervig, Hvide Sande og i Ringkøbing end gennemsnitligt langs hele vestkysten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter resultaterne af tilfredshedsmålingen.

Bilag Beslutning

Drøftet. Udvalget bemærker, at resultaterne samlet set er tilfredsstillende, og at der løbende arbejdes med kvalitetsforbedringer.

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Erhvervshus Midtjylland - årsberetning for 2019

Sagsnr: 20-003880

Sagsfremstilling

Erhvervshus Midtjylland - som blev etableret 1. januar 2019 - har offentliggjort sin første årsberetning.

Årsberetningen kan ikke vedlægges denne sag som bilag, da den udelukkende er webbaseret. Beretningen kan tilgås her: https://www.erhvervshusmidtjylland2019.dk/

 

Erhvervshus Midtjylland blev etableret med virkning fra 1. januar 2019 – som følge af en ny lov om erhvervsfremme af 18. december 2018. De regionale erhvervshuse erstatter de tidligere væksthuse, som hos os var Væksthus Midtjylland. Erhvervshusene tilbyder virksomhederne den specialiserede erhvervsfremmerådgivning, mens Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd yder den lokal og basale erhvervsservice til virksomhederne i vores kommune.

Erhvervshuset har overordnet fire roller, som de i årsberetningen redegør for, hvordan de har arbejdet med i 2019:

1: Specialiseret vejledning: I 2019 modtog 1.946 iværksættere og virksomheder specialiseret vejledning fra erhvervshuset.

2: Operatørrolle: Erhvervshuset har været operatør på forskellige programmer som SMV: Digital og Early Warning, programmet med fokus på rådgivningshjælp til kriseramte virksomheder.  I alt har 465 iværksættere og virksomheder i 2019 modtaget tilskud fra et eller flere programmer, som ledes af Erhvervshus Midtjylland.

3: Regionalt knudepunkt:Erhvervshuset har udbygget denne funktion i 2019: Ultimo 2019 lykkedes det at udvide Udenrigsministeriets/The Trade Councils (tidl. Eksportrådet) bemanding hos Erhvervshus Midtjylland, så der fremover udover at være adgang til en generel internationaliseringsrådgiver også findes en sektorfokuseret internationaliseringsrådgiver inden for energi og klima, som kan hjælpe virksomhederne videre med deres internationale ambitioner. 

4: Del af de strategiske beslutninger: Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse har i samspil med KKR  Midtjylland (ledelsessamarbejde mellem kommunerne) udarbejdet udkast til det midtjyske kapitel i den decentrale strategi for Danmarks erhvervsfremme 2020 – 2023, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har ansvaret for. I det midtjyske kapitel har der været fokus på videreudvikling af de midtjyske styrkepositioner og modvirkning af udviklingsbarrierer, som midtjyske iværksættere og virksomheder oplever.

Foruden denne årsberetning afrapporterer erhvervshuset en gang årligt en status på deres mål i resultatkontrakten mellem de midtjyske kommuner og erhvervshuset. I den kontrakt er der konkrete måltal for antallet af vejledte virksomheder, andelen af tilfredse virksomheder osv. Erhvervs- og Vækstudvalget modtager status på resultatkontrakten og status på vores lokale resultatmål mellem erhvervshuset og kommunen, når disse foreligger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager Erhvervshus Midtjyllands årsberetning for 2019 til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Tillægsdagsorden: Danmark og Ringkøbing-Skjern for verdensmålene (FN's 17 verdensmål)

Sagsnr: 20-004915

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal beslutte om kommunen vil afsætte 40.000 kr. på et storstilet åbent heldagsarrangement i sensommeren 2020 om FN's 17 Verdensmål.

Torsdag den 20. februar havde repræsentanter fra administrationen møde med "Danmark for Målene" og blev præsenteret for deres tilbud om at afholde et endagsarrangement i vores kommune i løbet af sommerhalvåret 2020. "Danmark for Målene" har til formål at udbrede kendskabet til verdensmålene i hele Danmark. De 17 FN verdensmål har til formål at sikre en bæredygtig verden for alle. "Danmark for Målene" planlægger at tage på karavane med en oplysningskampagne i 48 byer i 2020. "Danmark for Målene" er tæt på at have indgået aftaler med 48 byer eller kommuner, hvorfor Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet bedt om at give en hurtig tilbagemelding, såfremt kommunen ønsker, at arrangementet skal afholdes i kommunen i 2020.

"Danmark for Målene" handler om at engagere flest mulige i arbejdet for verdensmålene. Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker karavanen til kommunen, vil der ikke blot blive afholdt et heldagsarrangement, men også et aktørmøde af 2-3 timers varighed forud for heldagsarrangementet.

På aktørmødet er der lagt op til deltagelse af 50-150 lokale repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet, uddannelsessektoren og Ringkøbing-Skjern Kommune. Til heldagsarrangementet vil skoleelever blive inviteret til at deltage i skoletiden (se bilag 1 for en uddybende beskrivelse af aktørnetværksmødet og endagsarrangementet).

"Danmark for Målene" var også på rundtur i 2019 - herunder på torvet i Ringkøbing. I forhold til 2019 så er arrangementet i 2020 væsentligt større, f.eks. med musikale indslag undervejs og tre oplægsholdere.

Administrationen arbejder aktuelt på at afklare en række spørgsmål omkring projektet, herunder organisation og partnerskabskredsen bag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Et aktørnetværksmøde samt et endagsarrangement i kommunen vil koste kommunen 40.000 kr., mens projektet samlet koster 180.000 kr. En stor del af den øvrige finansiering kommer fra en statslig bevilling på 3 mio. kr. til "Danmark for Målene".

Kommunen afventer at få regnskab for 2019 og budget for 2020 samt kommende år fra "Danmark for Målene".

Udgiften på 40.000 kr. afholdes inden for Erhvervs- og Vækstudvalgets budget for 2020.

Effektvurdering

Aktørnetværksmødet og endagsarrangementet forventes at kunne give øget lokal bevidsthed om verdensmålene samt på sigt at kunne igangsætte nye samarbejder blandt forskellige lokale aktører om nogle af målene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget bevilger 40.000 kr. til "Danmark for Målene" under forudsætning af, at arrangementet afholdes i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2020 - samt på betingelse af, at administrationen får tilfredsstillende svar på de spørgsmål, som er stillet til "Danmark for Målene".

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing