Referat: 25. maj 2020 kl. 08:00

Virtuelt møde
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Trine Ørskov
 • Jørgen Rabjerg
 • Jakob Agerbo
 • Søren Elbæk
 • Jens Erik Damgaard
 • Iver Enevoldsen
 • Hans Østergaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Industri 4.0

Sagsnr: 18-007928

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd ansøger om 5,03 mio. kr. fra vækstpuljen til Produktionserhverv til projekt "AU Digital Transformation Lab – Ringkøbing Skjern". Projektet indgår i erhvervspolitikkens handleplan for 2019-2020. Sideløbende med ansøgningen har Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd søgt - og fået tilsagn om - 2,8 mio. kr. af vækstmidlerne målrettet uddannelse - og søgt om 5 mio. kr. fra kommunens Erhvervsvækstforum. Erhvervsvækstforum har møde samme dag som Erhvervs- og Vækstudvalget, hvor de træffer endelig beslutning.

Historik

Erhvervs- og Vækstudvalget drøftede sagen 19. marts 2018 og besluttede, at sagen skulle for udvalget igen, når der forelå dels et færdigt udkast til samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Aarhus Universitet og dels en endelig bekræftelse på virksomhedernes medfinansiering på 3 mio. kr. Efter en uventet lang proces med afklaring af økonomiske og juridiske forhold foreligger både samarbejdsaftale og virksomhedernes medfinansiering.

Videnudvalget bevilgede på deres møde 4. december 2019 2,8 mio. kr. af vækstmidlerne til uddannelse, og Erhvervsvækstforum har på møde i april 2018 reserveret midler til projektet.

Beslutningerne i Erhvervs- og Vækstudvalget og Erhvervsvækstforum er de sidste dele, der mangler i at få projektets finansiering på plads. Herefter vil projektet være klar til at blive sat i gang med start i august 2020 samt officiel åbning af lab'et i januar 2021.

Se færdigt udkast til samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Aarhus Universitet i bilag 1.

Se projektplan og succeskriterier for Industri 4.0 lab i Ringkøbing-Skjern Kommune i bilag 2 og 3.

Projektets formål

Det overordnede formål med projektet er at tilføre ny forskningsbaseret viden til produktionsindustrien i kommunen, således at den kommer med på den nye industrielle bølge, hvor den digitale verden integreres med den fysiske produktion.

Det sker ved at opbygge et fysisk og digitalt Industri 4.0 lab på Innovest. Lab'et skabes i et tæt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd (RSE) og Aarhus Universitet (AU). Dermed bliver lab'et et knudepunkt for at sikre et flow mellem forskningsbaseret viden fra AU og praksisbaseret viden ved virksomhederne. Lab'et bliver knyttet til et centralt Industri 4.0 hub på AU. Der er planer om at etablere parallelle labs i andre kommuner i Region Midtjylland. De enkelte labs kobles sammen gennem det centrale hub på AU. De nye labs kan vise, hvordan fremtidens industri ser ud og danne grundlag for udvikling af produktprototyper ved brug af nye materialer og produktionsteknologier.

Industri 4.0 projektet indgår i erhvervspolitikken og erhvervspolitikkens handleplan 2019-2020 og retter sig mod Målsætning 4: Styrke udvikling og innovation.

Der er opstillet specifikke succeskriterier for, hvad der skal ske i lab'et. Se disse i bilag 3.

Se et overblik over den fysiske placering af lab'et på Innovest på side 4-6 i bilag 2.

Organisering

Projektet ledes af AU, Institut for Science and Technology med RSE som lokal samarbejdspartner. Der bliver etableret en styregruppe med medlemmer fra Aarhus Universitet, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og lokale virksomheder. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd har vetoret i forhold til, hvad de kommunale midler bliver anvendt til i projektet.

Se organisationsmodellen på side 16 i bilag 2.

Fokus på Digital Twin-teknologien

Hvert lab har sit eget fokus. I Ringkøbing-Skjern vil fokus være på Digital-Twin teknologien. Formålet med Digital Twin-teknologien er at lave en digital kopi af et produkt eller en produktionsproces, som man kan udvikle og teste på. Herved spares der både økonomiske og tidsmæssige ressourcer, da både produkt og proces kan optimeres og testes uden, at man fysisk flytter rundt på nogen af delene. Når den optimale løsning er fundet, kan man implementere den fysisk på selve produktionslinjen. I det lokale lab i kommunen, vil der være mulighed for at udarbejde såvel den digitale twin af produktet, den digitale twin af produktionsprocessen og efterfølgende gennemføre en fysisk test af begge dele på produktionsanlægget.  

Bemanding af lab'et

Lab'et ledes til daglig af en "lab manager", som tager imod interesserede virksomheder, introducerer teknologien og mulighederne heri og varetager kontakten til AU. Herudover vil der årligt indgå minimum to post docs, to ph.d.-studerende og 10 ingeniørstuderende i lab'et. En professor fra AU vil lede den forskningsmæssige del af aktiviteterne i lab'et.

Se beskrivelse af lab manager, post doc og phd studerendes funktioner på side 9-14 i bilag 2.

Aktiviteter i lab'et

Åbne formidlingsaktiviteter

Lab manageren vil have sin daglige gang i lab'et og ude ved virksomhederne. De tilknyttede post docs, forskere og phd'ere vil i varierende omfang arbejde i lab'et. Lab'et vil have åbent på almindelige hverdage, således at interesserede virksomheder kan kigge ind og få en introduktion til lab'et og mulighederne heri.

Lab'et vil flere gange årligt have aktiviteter for skoleklasser, ungdomsuddannelser og virksomheder. Ph.d. -studerende, post docs og forskere vil via foredrag og lignende løbende formidle resultaterne af deres forskning.

Forskningsaktiviteter

Udover de åbne formidlingsaktiviteter vil lab'et være omdrejningspunkt for forskning knyttet til enkelte virksomheder eller grupper af virksomheder. Virksomhederne betaler selv den forskning, som knytter sig direkte til dem selv. Herudover er det et væsentligt succeskriterie for projektet, at Aarhus Universitet løbende søger midler til nye forskningsprojekter.

Det siger virksomhederne

Erhvervsrådet har afholdt informationsmøder med flere af områdets produktionsvirksomheder, da det er vigtigt, at forskningen og teknologien kan anvendes i de lokale virksomheder. Tilbagemeldingerne fra de lokale virksomheder har været positive og flere virksomheder har tilkendegivet, at projektet understøtter allerede igangsatte Digital Twin-tiltag hos dem. Fem lokale virksomheder er blevet samlet i en investorgruppe, som er klar til at investere 3 mio. kr. i projektet - fordelt over tre år. Projektet er åbent for, at flere virksomheder kan blive investorer.

Tid

Projektperioden er tre et halvt år. Senest i år 2 skal der være etableret en plan for driften af lab'et, når projektperioden udløber.

Projektet kan formelt igangsættes pr. 1. august 2020. Lab'et vil være fuldt opbygget og klar til officiel åbningen i januar 2021.

Se tidsplan på side 8 i bilag 2.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunen vurderer, at det er lovligt at støtte projektet. For så vidt angår samfinansieret forskning, bemærker vi, at kommunen efter erhvervsfremmeloven i et vist omfang kan yde støtte til forskning. Der er ikke offentliggjorte afgørelser, der beskriver, hvilke former for forskning, kommunen herefter kan støtte. Vi har dog vurderet, at kommunen efter erhvervsfremmeloven og kommunalfuldmagten kan yde støtte hertil. Se vedlagte notat herom (bilag 4).

Skulle tilsynsmyndighederne mod kommunens forventning vurdere, at dele af projektet falder uden for, hvad kommunen lovligt kan støtte, kan det få konsekvenser for kommunen. Eventuelle konsekvenser er beskrevet i vedlagte notat.

Da midlerne skal anvendes i samspil med AU, og AU også udfører opgaver, som kommunen ikke lovligt kan udføre, skal støtten til RSE betinges af, at den alene anvendes til lovlige kommunale opgaver og alene anvendes til ikke-økonomisk aktivitet. Herudover skal der føres kontrol med, at midlerne alene anvendes til lovlige kommunale opgaver og ikke- økonomisk aktivitet.

Økonomi

Erhvervs- og Vækstudvalget råder over vækstpuljen til Produktionserhverv. Da Erhvervs- og Vækstudvalget tidligere har drøftet og stillet sig positiv overfor Industri 4.0 projektet, har administrationen kalkuleret med, at det ansøgte beløb på 5.030.000 kroner skulle være til rådighed, når projektet var klar til at blive sat i gang. Beløbet er derfor allerede disponeret og vil således ikke påvirke det beløb, der er til rådighed i puljen til øvrige projekter i de kommende år.

Se oversigten over vækstpuljen til Produktionserhverv i bilag 5.

De forventede udgifter og indtægter til lab'et i Ringkøbing-Skjern Kommune for de tre første udviklingsår er således:

 

år 1

år 2

år 3

I alt

Udgifter

 

 

 

 

Personale

3.350.000

3.350.000

2.650.000

9.350.000

Udstyr inkl. ombygning/klargøring

2.450.000

2.450.000

950.000

5.850.000

Lokaler (200 m2 i Innovest)

210.000

210.000

210.000

630.000

Udgifter i alt

6.010.000

6.010.000

3.810.000

15.830.000

Indtægter

 

 

 

 

Erhvervsvækstforum

3.000.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000

Uddannelsespulje

1.200.000

800.000

800.000

2.800.000

Produktionsindustri - vækstpulje mv.

3.910.000

560.000

560.000

5.030.000

Virksomheder

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

I alt indtægter

9.110.000

3.360.000

3.360.000

15.830.000

Efter bevillingsperioden er det målet, at projektet er selvfinansieret. Finansieringen skal herefter komme fra virksomheder og forskningsprojekter.

Der er i budgettet en mindre uvished om den nøjagtige lønudgift til Lab manageren i projektets etableringsfase. Hvis lønudgiften overstiger det, der er afsat i budgettet, forventer projektparterne at kunne dække denne ekstra udgift ind via indtægter fra virksomhedssamarbejderne i projektperioden. Skulle dette mod forventning ikke ske, kan det komme på tale at ansøge om en ekstra bevilling på maksimalt 300.000 kr. fra vækstpuljerne til at dække den øgede lønudgift.

Se specificeret udgiftsbudget i bilag 2, side 3.

Effektvurdering

Indenfor det første år skal det fysiske lab etableres med tilknytning af en lab manager, en professor, 2 PostDoc's, 2 phd'er og min. 10 studerende årligt.

Effekten af samarbejdet med Aarhus Universitet vil betyde for kommunens virksomheder:

 • at der bliver meget lettere adgang til den nyeste teknologiske viden og forskning inden for produktionsteknologi
 • at vi understøtter et aktivt studiemiljø på Innovest
 • at vi øger muligheden for at tiltrække højteknologisk efteruddannelse til området
 • at der kommer højteknologisk arbejdskraft til området
 • at den innovative produktudvikling vil stige
 • at der vil blive en forøget mulighed for tilgang af salgsordrer. Erfaringer fra lignende projekter og netværk i England har vist, at ordrerne fra deltagende virksomheder er steget med 116 pct. i forhold til de oprindelige salgsmål
 • at området bliver kendt som en førende lokalitet inden for Digital Twin-teknologien
 • at der sikres grundlag for vækst, udvikling og innovation
 • at der bliver adgang til resultaterne fra de øvrige teknologilabs igennem Hub'en bl.a. materialeteknologi, Machine Learning og Internet of Things.

Tilmed vil lab'et give nye, attraktive muligheder for virksomheder eller dele af virksomheder i Danmark i forhold til at flytte til kommunen og blive involveret i det digitale Twin-teknologiske forsknings- og udviklingsområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget bevilger 5,03 mio. kr. fra Vækstpuljen til Produktionserhverv til projekt Industri 4.0.

Bilag Beslutning

Udsat med henblik på nærmere afklaringer.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Turismevækstmidler: Ansøgning om turismevækstmidler til projekter ifm. Covid19 hjælp til erhvervet.

Sagsnr: 20-010785

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal tage stilling til, om der skal anvendes turismevækstmidler til medfinansiering af to projekter, så Destination Vesterhavet kan indgå i et nationalt projekt til kickstart af dansk turisme og et fælles vestkystprojekt om hjælp til turisterhvervet i forbindelse med Covid-19.

Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af medfinansieringen udgør 600.000 kroner fordelt over 2 år med 300.000 kr. årligt i 2020 og 2021.

Baggrund

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har med kort frist åbnet for ansøgninger til puljen "Lokale og tværgående turismeprojekter", hvor man vil medfinansiere projekter med op til 24,7 mio. kroner.

Målet er, at projektstøtten skal understøtte udviklingen af stærke og attraktive destinationer i Danmark, bidrage til vækst, beskæftigelse og udvikling i hele landet (særligt i lyset af Covid-19-pandemien) og understøtte realiseringen af de nationale pejlemærker for dansk turisme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har valgt at reservere midler fra den samlede pulje til at genstarte dansk turisme i kølvandet på Covid-19-pandemien, herunder op til 10,3 mio. kr. til et tværgående nationalt markedsføringsprojekt og op til 15 mio. kr. til et tværgående nationalt projekt med det formål at ”kickstarte” dansk turisme.

På baggrund af de alvorlige og akutte udfordringer, som Covid-19 giver for områdets turismeerhverv har Destination Vesterhavet valgt at ansøge om projektmidler, og Ringkøbing-Skjern Kommune er (sammen med Varde Kommune) blevet anmodet om at bidrage til medfinansiering af indsatsen.

Nedenfor omtales de tre projekter fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som Destination Vesterhavet kan blive en del af - hhv. nationalt markedsføringsprojekt, kickstart dansk turisme samt et mere lokalt projekt i samarbejde med Business Region Esbjerg og Destination Nordvestkysten.

Genstart Danmark – National markedsføring

Destination Vesterhavet er en del af det tværgående nationale markedsføringsprojekt, der skal markedsføre ferie i Danmark overfor danskere og derved imødegå den mangel på internationale turister, som forventes at præge den kommende sommersæson. Destination Vesterhavet har medfinansieret indsatsen med 350.000 kroner fra eget budget.

Kickstart dansk turisme – tværgående nationalt projekt

Der arbejdes pt. på etableringen af et tværgående nationalt projekt kaldet "Kickstart Dansk Turisme 2020", som skal bidrage til at genstarte dansk turisme i kølvandet på Covid-19-pandemien og hjælpe turismevirksomheder bedst muligt gennem krisen. Der forventes at være fokus på tre spor, som skal:

 • Øge efterspørgslen gennem øget markedsføring på nærmarkederne, så snart grænserne igen er åbne.

 • Styrke forbruget i turismeerhvervet på sikker og ansvarlig vis. Her igangsættes indsatser ud i de enkelte destinationer, som kan fastholde omsætning og øge forbruget hos de gæster, der er i området.

 • Skubbe viden ud til erhvervet hurtigst muligt med henblik på at generere omsætning samt udvikling af konkrete operationelle værktøjer og best practice, som erhvervet kan gøre brug af.

Destination Vesterhavet ønsker at være en del af det nationale kickstart-projekt, der med støtte af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal hjælpe det lokale turismeerhverv bedst muligt gennem Covid-19 pandemien og dens følgevirkninger.

Vækst og værdiskabelse hos Vestkystens Turismeerhverv – en fælles vestkystsatsning

De tre turismedestinationer på Vestkysten (Business Region Esbjerg, Destination Vesterhavet og Destination Nordvestkysten) ansøger sammen om et projekt, der skal imødegå Covid-19-pandemiens konsekvenser for turismebranchen på vestkysten og bygge videre på projekterne "Genstart Danmark" og "Kickstart Dansk Turisme 2020". Projektet bidrager til udvikling, afprøvning og salg af nye forretningsmodeller og koncepter indenfor lokale fødevarer, cykelturisme, vandreturisme, overnatning samt attraktioner og formidlingssteder, der er bæredygtige på længere sigt.

Projektet hedder REFRAME Vestkystturismen - Sammen hver for sig langs Vestkysten og skal bidrage til udvikling, afprøvning og salg af nye forretningsmodeller og koncepter, der er bæredygtige på længere sigt. Der er fokus på nye målgrupper samt digital gæstespredning og crowd-management. Projektet har fokus på at hjælpe turismeerhvervet med at tilpasse virksomheden og dens produkter og services til den nye virkelighed (reframe).

REFRAME Vestkystturismen - sammen hver for sig langs Vestkysten

Projektet ønsker at tilvejebringe, understøtte og drive udviklingen af en vestkystturisme, som kommer igennem krisen - og som kommer stærkere ud på den anden side. Projektet opbygges efter tre overordnede spor:


Spor 1: Sammen hver for sig – Udvikling af nye produkter; oplevelser og koncepter i lyset af Corona

Sæsonen 2020 bliver på mange måder en helt ny form for vestkystturisme, hvor intet er, som det plejer. På baggrund af den konkrete situation og den læring, som opsamles via Kickstart-initiativerne, skal der arbejdes med udvikling af nye produkter, oplevelser og koncepter i lyset af Corona. Det kan være alt fra natur-take away, drive-in-events, sommerhus-måltidskasser, nat på museet mv. Men vi skal også arbejde med de nødvendige løsninger, som gæsterne fremover vil forvente og stille krav til, og som skal garantere Danmark som et trygt rejsemål. Det kan f.eks. være garanti på rengøring i sommerhuse og på campingpladser. 

Spor 2: Fælles digital strategi, viden og data

På baggrund af Kickstart-initiativerne og de allerede nu ændrede digitale forbrugsmønstre, skal der arbejdes med en fælles digital strategi for de tre vestkystdestinationer.

 • Der skal bl.a. fokuseres på, hvordan destinationerne i fællesskab kan arbejde med viden og dataindsamling til gavn for både erhverv og politiske beslutningstagere.
 • Der skal udvikles en professionel og sammenhængende, digital tilstedeværelse for hele Vestkysten, som flugter med den øvrige kommunikation og udvikling af nye produkter, oplevelser og koncepter.
 • Der skal arbejdes med en indsats, der øger opmærksomheden på sociale medier og med digitale løsninger, som guider og hjælper gæster til at opleve Vestkysten som et stort mulighedsrum, hvor man kan bevæge sig både på langs og på tværs – både i forhold til områder med mere plads, men også til skjulte skatte og unikke oplevelser på specifikke tidspunkter.
 • I forlængelse heraf skal der arbejdes med gæste- og crowd management med det formål at sprede gæstemængden både over tid og sted - bl.a. gennem sæsonspredning. Indsatsen bygger videre på konceptet for Wayfinding langs Vestkysten, som er udviklet i samarbejde med Realdania under programmet Vestkysten Viser Vejen.

Spor 3: Kommunikation, content og international markedsføring 

Spor 3 læner sig i høj grad op ad de to øvrige spor og skal udføres i samarbejde med disse, bl.a. skal der arbejdes med content produktion (markedsføringsmateriale), som understøtter spor 1 og 2. Der skal indsamles viden og læring fra kickstart-programmet og fra Genstart Danmark-kampagnen, hvor netop viden om forbrugeradfærd og -efterspørgsel skal præge den nye markedsførings- og kommunikationsindsats på hele vestkysten.

Destination Vesterhavet vil primært have fokus på spor 1 (50 procent). I de to andre spor vil der være en mindre deltagelse. Mindst i spor 3.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse mødes ultimo juni måned, hvor de beslutter, hvorvidt projekterne tildeles.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Destination Vesterhavet har anmodet om en bevilling på 600.000 kr. fra både Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune - fordelt over to år i 2020 og 2021.

Beløbet på i alt 1,2 mio. kr. fordeles mellem de to projekter "Kickstart dansk turisme" og projektet "REFRAME Vestkystturismen - Sammen og hver for sig langs Vestkysten".

"Kickstart dansk turisme" ansøges af Danske Destinationer og det endelige budget og fordeling mellem parterne kendes først senere. Til dette projekt anmoder Destination Vesterhavet om, at Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune hver reserverer 325.000 kr.

Projektet REFRAME Vestkystturismen har et samlet budget på 7,5 mio. kr., der fordeles mellem de tre spor og ligeligt mellem de tre destinationsselskaber. Dog tilfalder en mindre del af udgifterne også Dansk Kyst og Naturturisme.

Detaljeret budget kan ses i bilag 1.

Dette projekt skal medfinansieres med 50 procent af projektets partnere. Finansieringen skal derfor foregå på denne måde:

Ringkøbing-Skjern Kommune (Destination Vesterhavet)      275.000
Varde Kommune  (Destination Vesterhavet)    275.000 
Destination Nordvestkysten     550.000
Business Region Esbjerg     550.000 
Egenfinansiering fra de 3 destinationsselskaber (eget budget) + virksomheder + DKNT     2.100.000
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse   3.750.000 
Finansiering i alt                                                                                                         7.500.000  

Andelen fra Ringkøbing-Skjern Kommune på i alt 600.000 kroner foreslås finansieret fra turismevækstpuljen med 300.000 kroner i 2020 og 300.000 kroner i 2021.

Der er pt. 1,955 mio. kr. tilbage i 2020 af turismevækstmidlerne. Se i øvrigt bilag 2 for forbrug af turismevækstpuljemidler.

Effektvurdering

Turismen er et af de vigtigste erhverv i Ringkøbing-Skjern Kommune og Covid19 har haft - og har - vidtrækkende konsekvenser for turismeerhvervet. Over 80% af turisterne i Ringkøbing-Skjern Kommune er tyskere. Derfor har de lukkede grænser en mærkbar negativ effekt på både omsætning og antal overnatninger.

I 2019 havde Ringkøbing-Skjern Kommune godt 4,6 millioner overnatninger; heraf var godt 3,3 millioner fra Tyskland. Turismeomsætningen var på rundt regnet 3,5 milliarder Kroner.

Sæsonen starter typisk omkring påske og kører frem til efteråret. De danske gæster besøger typisk vores område i- og omkring skolernes sommerferie.

De 3 projekter fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan derfor være med til at holde hånden under turismeerhvervet i en svær tid og gøre det nemmere at komme igennem krisen. Kick-start dansk turisme-projektet sigter på at afbøde konsekvenserne af Covid-19 ved at hjælpe virksomhederne med at tilpasse sig en ny virkelighed med nye sundhedsmæssige forholdsregler. REFRAME Vestkystturismen-projektet har til formål at udvikle nye produkter og oplevelser, hvor det er nemmere at holde afstand. Derfor er der især fokus på at udvikle vores vandre- og cykelturisme yderligere, samt fokus på digital formidling til gæsten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget bevilger 600.000 kr. fra turismevækstpuljen til medfinansiering af "Kickstart dansk turisme" og det fælles vestkystturismeprojekt  "REFRAME Vestkystturismen - Sammen hver for sig langs Vestkysten."  Midlerne fordeles med 300.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Vækstpuljeansøgning: Projektmedarbejder til Madmødet, fødevaresatsningen og projektet "grønne proteiner" i efteråret 2020

Sagsnr: 19-021443

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal tage stilling til, om udvalget vil bevilge midler til projektmedarbejder til Madmødet og fødevaresatsningen fra vækstpuljen til landbrug og fødevarer. Erhvervsrådet ansøger om 250.000 kr. til projektet. Kommunen har to gange tidligere bevilget midler fra vækstpuljen til en projektmedarbejder, men seneste bevilling udløber med udgangen af juni 2020. Den pågældende medarbejder skal bidrage til at udmønte flere elementer i den fødevarepolitiske handlingsplan, herunder arbejde med Madmødet 2021.

Endvidere ansøger Erhvervsrådet om 50.000 kr. til en projektmedarbejder til projekt grønne proteiner, som skal bidrage til at lave en EU-ansøgning vedrørende et investeringsprojekt om grøn energi.

Hvilke resultater vil projektansættelsen medvirke til?

I marts 2020 udarbejdede administrationen og Erhvervsrådet en statusevaluering på fødevareområdet, der viste en positiv udvikling. Kort efter blev Danmark lukket ned på grund af Corona, og siden da har fødevareerhvervet været særdeles økonomisk udfordret.

På grund af Corona er en stor del af de planlagte aktiviteter og initiativer i forhold til handlingsplanen for fødevarer blevet aflyst eller udskudt. Det drejer sig om:

- Madmødet

- Foodexpo

- Gastro Vest-samarbejdet

- Etableringen af foodhub i samarbejde med Råhandel og Kulinarisk Vestjylland

- Seminarer og kurser i samarbejde med Erhvervshuset

- Foodfestival

Der har været nedgang i aktiviteterne primært på grund af corona, som har betydet, at markedsføring, forretningsudvikling og afsætning er reduceret kraftigt hos mange fødevarevirksomheder, herunder også kommunens spisesteder, som i særdeleshed er hårdt ramt.

I det kommende halvår skal projektmedarbejderen til fødevaresatsningen være med til at styrke tre af fødevarepolitikkens vigtigste indsatsområder:

1) Madmødet og øvrig markedsføring (Målsætning 1): Madmødet 2020 er som nævnt ovenfor blevet udskudt på grund af Corona, og der må derfor imødeses et større planlægningsarbejde for at realisere det igen i 2021. Der skal derudover arbejdes med en opgradering af det digitale fødevareunivers, der består af hjemmesiden "SMAGEN AF VEST" og tilhørende sociale medier. Det digitale fødevareunivers skal sikre udvikling og drift ved, at der løbende bliver produceret nyheder fra fødevare- og gastro-området samtidig med, at der arbejdes med at få målrettet universet til brugerne.

I forhold til markedsføringen af spisestederne vil også revitaliseringen af Gastro Vest efter coronakrisen være en udfordring i den kommende tid.

2) Forretningsudvikling (Målsætning 2): Der skal understøttes innovation og forretningsudvikling blandt lokale fødevareproducenter ved bl.a. at facilitere netværk og klyngesamarbejder med fokus på ny viden, nye samarbejder, nye afsætningsmuligheder m.m. Herudover vil Erhvervsrådet sikre koblingen mellem lokale fødevarevirksomheder og lokale, regionale og nationale tilbud om f.eks. workshops, konferencer, messer, udviklingsforløb med studerende, netværk, fundingmuligheder m.m., der kan komme den enkelte virksomhed til gavn. 

3) Afsætning (målsætning 2): Erhvervsrådet skal medvirke til, at der skabes nye samarbejder mellem producenter og kokke, og at spisestederne på den måde får kendskab til de lokale muligheder for leverancer. Ligeledes skal der arbejdes på at arrangere, at forbrugerne får øget viden om, hvor de kan finde producenternes varer, og hvordan de er produceret.

Kulinarisk Vestjylland og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd har arbejdet på, at Råhandel kan etablere sig i Fødevarepark Skjern Enge.

I Fødevarepark Skjern Enge er der ideelle forhold til at lave en foodhub, hvorfra man kan organisere opsamling af varer, lagerføring og distribution. Med dette samarbejde har Ringkøbing-Skjern Kommune og Erhvervsrådet nået de mål, som vi har arbejdet længe for på fødevareområdet. Ringkøbing-Skjern kan dermed blive base for et vestjysk udviklingsprojekt omkring afsætningen af lokale fødevarer.

Projektmedarbejder "grønne proteiner"

I forbindelse med projektgruppens arbejde i GRO - Grøn Ressource Optimering, har Erhvervsrådet været en dialog med Central Denmark EU Office i Bruxelles (CDEU, er Midtjyllands kontor i EU. Kontoret er ejet af Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen og Aarhus Universitet), og her er der kommet opmærksomhed på projektet European City Facility, som støtter sådanne grønne projekter via Horizon 2020 midlerne. I projektet European City Facility har kommunen mulighed for at søge en engangsbevilling på 60.000 euro til udarbejdelse af et investeringsprojekt om grøn energi og grønne proteiner. På vegne af Ringkøbing-Skjern kommune vil Erhvervsrådet udarbejde en EU-ansøgning for at få del i disse midler, og vi søger derfor om et tilskud på kr. 50.000 til finansiering af ansøgningsprocessen. Det projekt, Erhvervsrådet vil søge midler til, handler om dyrkning af græs som er en ressource, der har et stort potentiale til såvel udvinding af grønne proteiner til husdyr- og menneskeføde samt til anvendelse i biogasanlæg.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Jura vurderer, at der kan gives tilskud til projektet.

Økonomi

Erhvervsrådet søger om 250.000 kr. for perioden 1. juli 2020 til 31. december 2020 til en projektmedarbejder, som skal bidrage til at styrke fødevareindsatsen. Endvidere søges der om 50.000 kr. til en projektmedarbejder til projektet "grønne proteiner" i samme periode.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at det halve årsværk vil kunne skabe betydelig fremdrift i flere indsatser i handlingsplanen til kommunens fødevarepolitik. Herunder forventes medarbejderne særligt at kunne være med til at sikre kommunens muligheder for deltagelse i Madmødet 2021, videreudvikling af det digitale fødevareunivers, samt ansøgning om projektmidler til "grønne proteiner".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget bevilliger 300.000 kr. af fødevarevækstmidlerne til Erhvervsrådets arbejde med Madmødet, fødevaresatsningen og grønne proteiner.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Trine Ørskov erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Ansøgning om sponsorstøtte fra Rækker Mølle Håndbold

Sagsnr: 20-009207

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal drøfte og tage stilling til ansøgning fra Rækker Mølle Håndbold om sponsoraftale for sæson 2020-2021 på 100.000 kr.

Erhvervs-og Vækstudvalget besluttede på sit møde den 27. april 2020 at forlænge aftalerne om sponsorstøtte til de tre højest rangerede hold i dame- og herrehåndbold og herrefodbold. Den bevilgede sponsorstøtte for sæson 2020-2021 er:

 • Ringkøbing Håndbold: 300.000 kr.

 • Skjern Håndbold: 925.000 kr.

 • Ringkøbing IF: 280.000 kr.

Rækker Mølle Håndbold har tidligere fået afslag på ansøgning om sponsorstøtte for sæson 2015-2016, og for sæson 2019-2020.

Rækker Mølle Håndbold spiller i 2. division med både herre- og damehold. Herreholdet var - inden Corona-nedlukningen - placeret i kampen om oprykning til 1. division, og skal således i sæson 2020-2021 fortsat spille i 2. division.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sponsorstøtte for sæson 2020-2021 udgør i alt 1,505 mio. kr. til de tre klubber, som kommunen for nuværende giver støtte til.

Rækker Mølle Håndbold søger nu om sponsorstøtte på 100.000 kr. for sæson 2020-2021.

Effektvurdering

Hvad får vi ud af det?
I profilerings- og bosætningspolitiken indgår sponsoraftaler med de højest rangerede klubber i damehåndbold, herrehåndbold og herrefodbold i handlingsplanen for at øge det positive kendskab til Ringkøbing-Skjern Kommune blandt borgere, der bor uden for kommunen - og for at styrke den interne stolthed over at være borger i Naturens Rige.

De tre højest rangerede håndbold- og fodboldklubber opnår stor opmærksomhed i landsdækkende medier, og sponsoraftalerne bruges til profilering af Ringkøbing-Skjern Kommune - Naturens Rige - ved både hjemme- og udekampe. I forbindelse med udekampe ses profileringen særligt ved arrangementer for unge eksilvestjyder i de store studiebyer København, Aarhus, Aalborg og Odense. I forbindelse med hjemmekampe ses profileringen ved fælles oplevelser i forbindelse med velkomstarrangementer for tilflyttere og medlemmer af InWestjylland - klubben for unge i Naturens Rige.

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget afviser ansøgningen fra Rækker Mølle Håndbold om sponsorstøtte for sæson 2020-2021, idet sponsorstøtte gives for at øge kendskabet til Ringkøbing-Skjern Kommune gennem den nationale profilering, som de tre højest rangerede klubber opnår.  

 

 

Bilag Beslutning

Udvalget imødekom ikke ansøgningen.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Opstart af forlængelsen af projekt COBEN: Fokus på elektrificeret delemobilitet

Sagsnr: 20-010806

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget godkendte den 25. marts 2019, at Ringkøbing-Skjern Kommune kunne deltage i en ansøgning om forlængelse af Interreg-projektet COBEN med fokus på at undersøge, hvordan bæredygtige transportformer som elbiler, delebiler mv. kan udbredes hurtigst muligt i kommunen.

Projektforlængelsen er nu bevilget fra Interreg. Der har den 6. maj 2020 været afholdt opstartsmøde via video med projektpartnerne fra de andre lande. På den baggrund orienteres Erhvervs- og Vækstudvalget hermed om, at projektforlængelsen er startet op. Samtidig bedes Erhvervs- og Vækstudvalget godkende tre justeringer af projektet i lyset af udviklingen siden marts 2019.

Baggrund

Erhvervs- og Vækstudvalgets besluttede den 25. marts 2019 at deltage i projektforlængelsen. Projektet er en indsats baseret på energipolitikkens vision om, at kommunens skal være Fossilfri i 2040, energipolitikkens målsætning 3 om grøn transport, samt målsætning 6 om Ringkøbing-Skjern Kommune som energilaboratorium.

Det samlede COBEN-projekt er struktureret i et partnerskab og såkaldte arbejdspakker som beskrevet i bilag 1. Erhvervs- og Vækstudvalgets beslutning indebærer, at Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i projektet med fokus på transportområdet.

I det følgende gennemgås de vigtigste dele af disse arbejdspakker for Ringkøbing-Skjern Kommune, som også danner grundlag for indstillingen i dette dagsordenspunkt.  

Arbejdspakke 8: At gøre borgerdreven energi mere almindeligt på transportområdet

Ringkøbing-Skjern Kommune har fokus på arbejdspakke 8. Her bygger vi videre på erfaringerne med delebiler i Vestrum og udbreder også delebil-forsøgene til en ny geografi i kommunen, som vi forventer bliver i en af de større byer i kommunen, da et byområde giver andre muligheder for delebiler, når folk bor flere sammen og tættere sammen.

Siden Erhvervs- og Vækstudvalgets beslutning i marts 2019 er der jf. bilag 2 kommet en ved­ta­gelse i Folketinget som med meget bredt flertal fokuserer på en mulig dansk styrke­po­sition i forhold til grønne brændstoffer baseret på grøn strøm. Folketingets beslutning spiller ind i forhold til flere indsatser i kommunens energi­politik. At lave et grønt brændstof baseret på grøn strøm og bruge strømmen indirekte i en bil med forbrændingsmotor kræver flere vindmøller pr. kørt kilometer end at lade batteriet direkte i en elbil. Til gengæld kan en eksisterende benzinbil ombygges til grønne brændstoffer for få tusinde kroner, hvilket gør teknikken billigere at starte op med, end hvis der skal købes helt nye elbiler. Administrationen vurderer dog, at det vil være muligt at skabe læring i dette projekt om grønne brændstoffer, som direkte understøtter arbejdet med, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal være førende i EU inden for viden og demonstration af grøn transport.

Der er endvidere sket en udvikling i markedet, så der nu findes flere elektriske mikrobiler (f.eks. Skoda CitiGo mfl.), hvilket der ikke gjorde for et år siden. Dermed vil udgiften for at etablere en elektrisk delebilordning være lavere, hvilket må antages at gøre det nemmere at sikre økonomisk rentabilitet i forhold til at  få elektriske delebilsordninger udrullet i kommunen. Desuden er det blevet klart, at der på det tyske marked findes anhængertræk til en elbil som Renault Zoe, som vil gøre det muligt at tilbyde en mikro-eldelebilsfragtløsning i projektet med en elbil med en trailer på op til 750 kg. 

På baggrund af udviklingen i markedet siden Erhvervs- og Vækstudvalgets beslutning, foreslår administrationen et særligt fokus på mikroelbiler, mikrobiler på grønne brændstoffer og en mikrofragtløsning. Dette vil af ressourcehensyn betyde en nedprioritering af projektets fokus på at så mange som muligt prøver mindre transportmidler som f.eks. el-løbehjul og ser dem som et relevant alternativ til ”kort distance pendlerbil”.

Arbejdspakke 10: Politikudvikling

Dele af projektet er afhængige af europæiske og landspolitiske rammebetingelser, hvor kommunen kan arbejde med interessevaretagelse. Det gælder blandt andet rammebetingelserne for etablering af elbilladere og fremme af nye grønne brændstoffer. For eksempel bør bilerne i projektet kunne synes for at alle de påtænkte biltyper i projektet kan bringes i anvendelse, jf. også bilag 3 om kommunens bemærkning til den nye synslov, der træder i kraft 1. september 2020.

Arbejdspakke 2: kommunikation - også af norsk erfaring med fossilfrit landbrug

Udover almindelige kommunikationsopgaver indgår her også en særlig indsats om fossilfrie landbrugsmaskiner mv. Vores norske projektpartner i Viken har erfaringer med fossilfrie landbrugsmaskiner, som de gerne vil dele med os andre skandinaviske partnere. Den norske partner og Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder også på et eventuelt skandinavisk Interreg-finansieret projekt om fossilfrit landbrug, som muligvis vil have projektstart den 1. januar 2021. Såfremt der skal kommunale midler i et eventuelt projekt, vil sagen blive behandlet i Erhvervs- og Vækstudvalget.

Landbruget er en meget væsentlig forudsætning for de to områder fødevarer og grøn energi, der er fremhævet som erhvervsstyrkepositioner i kommunens Plan- og Udviklingsstrategi for 2019-2022. Landbruget arbejder løbende med at blive mere bæredygtigt - f.eks. med erhvervets klimapartnerskab med regeringen og et styrket fokus på bæredygtighed i landbrugsuddannelserne. Alene planteavl og arealanvendelse står for cirka 36 procent af den samlede klimaudledning i kommunen, hvorfor det er værdifuldt at arbejde med bæredygtig udvikling af landbruget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke.

Økonomi

Der er ingen ændring i forhold til udvalgets beslutning 25. marts 2019, som gengives her:

Finansiering Andel 
Ekstern finansiering fra EU’s Interreg Nordsøprogram  50 pct.
Ringkøbing-Skjern Kommunes vækstmidler til energiområdet  30 pct.
Eksisterende medarbejdertimer i Energisekretariatet  20 pct.

Samlede omkostninger  Beløb (tkr)
Personaleomkostninger  

1.085

Kontor og administration

  163
Rejser, kost og logi  70
Ekstern service og ekspertise   260
Udstyr  150
Infrastruktur  25
Samlet    1.753

Denne ramme giver mulighed for enten en fuldtidsprojektleder i halvdelen af projektets løbetid fra 1. april 2020 til 30. sep­tember 2022 eller en halvtidsprojektleder i hele projektets løbetid.

Effektvurdering

Som beskrevet i beslutningen den 25. marts 2019 forventes projektet at give følgende effekter:

1. Elektrisk Vestrum 2.0: Forretningsmodel for delebiler mv. vises økonomisk bæredygtigt.

2. Transportfællesskab 2.0: Demonstrerer i nyt geografisk område den økonomiske tærskelværdi, som skal overkommes, når elektriske delebilsordninger skal udrulles i landdistrikter.

3. Forankring: Projektets største værdi forventes at være den læring, som skabes i projektet og vil også direkte understøtte arbejdet med, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal være førende i EU inden for viden og demonstration af grøn transport.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget godkender at:

 • Der i forhold til elektriske mikro-transportmidler skiftes fokus fra elløbehjul mv. til eldrevne mikrobiler.

 • Administrationen i projektet også arbejder for at fremme anvendelsen af nye grønne brændstoffer til køretøjer samt udrulning af elbilladere.

 • Der arbejdes videre med skandinaviske partnere om et projekt om fossilfrit landbrug, herunder landbrugets produktion og anvendelse af grønne brændstoffer.

 • Derudover bedes Erhvervs- og Vækstudvalget tage orienteringen om projektstart til efterretning.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Orientering om ECSMV-projektet

Sagsnr: 20-010455

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget modtager her status på Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med at hjælpe virksomheder til at udvikle nye grønne forretningsmodeller. Projektet dækker 17 af de 19 kommuner i Region Midtjylland, og Ringkøbing-Skjern Kommune har tovholderrollen. Lokalt har projektet allerede nu fået succes med fem lokale virksomheder, som kan modtage penge til konsulentbistand til at udvikle nye, grønne forretningsmodeller. I de fleste andre kommuner i regionen skal der mere tryk på projektet efter den nuværende Covid-19-nedlukning, hvor der ikke har været det planlagte antal opsøgende besøg hos virksomhederne.

Baggrund

Der er tale om en fælleskommunal indsats, hvor Ringkøbing-Skjern, Aarhus og Skive kommuner samarbejder om operatørrollen. Projektet ledes fra Energisekretariatet i Viden & Strategi i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I løbet af projektet skal mere end 700 små og mellemstore virksomheder screenes for potentialer for øget energieffektivitet og materialebesparelser. Screeningerne foretages af regionens kommuner og erhvervsråd og består bl.a. af fysiske møder hos virksomhederne. Kommuner og erhvervsråd afholder også fællesarrangementer med virksomhederne, hvor der føres dialog og samarbejdes om den grønne omstilling. I alt vil 200 virksomheder hver især kunne modtage op til 157.325 kr. i tilskud til rådgivning fra eksterne konsulenter og investering i effektiviseringer.

Status

Projektet har mødt stor interesse. Der er indgået aftale med 17 af regionens 19 kommuner om screeningsopgaven og om gennemførelse af fællesarrangementer med virksomhederne i 15 kommuner. Der er i Ringkøbing-Skjern Kommune indgået aftale med erhvervsrådet om afholdelse af fællesarrangementer med virksomhederne og om screening af 48 virksomheder i  projektperioden.

Der er aktuelt indledt samarbejde med 21 virksomheder i hele regionen om udvikling af nye grønne forretningsmodeller. Samarbejdet er lovende, men fremdriften er nedsat. Under Covid-19-krisen har kun seks af 17 kommuner kunnet udføre screeninger, og der opleves i virksomhederne et mindre fokus på den grønne omstilling, medens der fokuseres på den primære drift.

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er med få andre partnere sammen om at sikre fremdriften i projektet lige nu. Ved ansøgningsrunden om økonomisk tilskud til virksomhederne i april 2020 tegnede Ringkøbing-Skjern sig for seks ud af 17 ansøgninger og fem ud af 12 tilsagn om virksomhedsstøtte. Erhvervsrådet har tilpasset screeningsarbejdet, som nu gennemføres på bl.a. video, og som drager fordel af et i forvejen veletableret samarbejde med virksomhederne. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd har haft gode forudsætninger for at gå ind i projektet, da erhvervsrådet har erfaringer med afholdelse af erfa-møder med lokale virksomheder om f.eks. energieffektiviseringer.

Der arbejdes på at anvende videoscreeninger i flere kommuner, og der undersøges andre måder til at accelerere rekrutteringen af virksomheder til projektet. Der føres dialog med Erhvervsstyrelsen og projektpartnere om tilpasning og lempelse af vilkårene for afvikling af aktiviteterne og om nye tiltag, der kan styrke virksomhedernes interesse og projektets fremdrift .

Aktuelt behandler Erhvervsstyrelsen en ansøgning fra projektsekretariatet om flere statslige penge til projektet, som kan øge den økonomisk støtte til virksomhederne til deres implementering af de nye grønne tiltag på virksomhederne, som findes og beskrives i projektet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Projektet har hjemmel i Erhvervsfremmelovens paragraf 14, hvorefter kommunerne kan iværksætte erhvervsfremmende aktiviteter. Aktiviteterne i projektet er inden for rammerne af den samlede strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Økonomi

Budgettet på 40 mio. kr. finansieres af Region Midtjylland (7,5 mio. kr.), EU’s Regionalfond (15 mio. kr.) og egenfinansiering (17,5 mio. kr.). Deltagervirksomhederne tegner sig for tre fjerdedele af egenfinansieringen (ca. 13.5 mio. kr.), medens kommuner og erhvervsråd tegner sig for den sidste fjerdedel (ca. 4 mio. kr.).

Projektet er udgiftsneutralt for Ringkøbing-Skjern Kommune, der får omkostninger forbundet med sekretariatsfunktionen og operatørrollen fuldt dækket.

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd modtager tilskud på 258.490 kr. svarende til ca. 80 procent af deres udgifter ved at deltage i projektet.

ECSMV aktivitetsbudget og finansiering (1.000 kr.)

 

 

 

 

 

2019

2020

2021

2022

I alt

Budget

 

 

 

 

 

Screening af virksomheder og dialogfora

0

2.706

2.706

677

6.089

Udvikling af grønne forretningsmodeller

0

9.008

9.008

2.251

20.267

Implementering grønne forretningsmodeller

0

3.500

3.500

1.000

8.000

Sekretariat

1.410

1.881

1.881

472

5.644

Budget i alt

1.410

17.095

17.095

4.400

40.000

Finansiering

 

 

 

 

 

Region Midtjylland

265

3.205

3.205

825

7.500

EU regionalfond

529

6.410

6.410

1.651

15.000

Egenfinansiering

617

7.479

7.479

1.925

17.500

Finansiering i alt

1.410

17.095

17.095

4.400

40.000

Effektvurdering

Små og mellemstore virksomheders andel af erhvervslivets samlede energiforbrug udgør mellem 30-45 procent, og potentialet for energieffektiviseringer er stort. Energi- og ressourcebevidsthed er i stigende grad et markedsparameter, hvorfor virksomhederne ved arbejde med den grønne omstilling kan fastholde markedsandele og åbne nye markeder.

I Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager projektet til kommunens målsætninger om selvforsyning med vedvarende energi i 2020 og en fossilfri kommune i 2040. Projektet synliggør samtidigt Ringkøbing-Skjern Kommune som en væsentlig aktør i den grønne omstilling lokalt, i Region Midtjylland og nationalt.

ECSMV effekter og måltal

 

Effekt

Samlet måltal

Måltal for RKSK

Fald i drivhusgas emissioner (årligt)

4.400 tons

289 tons

Fald i energiforbrug (årligt)

66.400 gigajoule

4.360 gigajoule

Fald i materialeforbrug (årligt)

600 tons

39 tons

Private investeringer (1.000 kr.)

13.500

900

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager sagen til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Kommende temamøde om kvalificeret arbejdskraft

Sagsnr: 20-006797

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har foreslået, at Beskæftigelsesudvalget, Videnudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget planlægger et temamøde om kvalificeret arbejdskraft i efteråret 2020. Temamødet skal sætte fokus på spørgsmålet: Hvordan sikrer vi, at vi i fremtiden har adgang til kvalificeret arbejdskraft? Et spørgsmål som med forskellige vinkler står højt på dagsordenen i alle tre udvalg og som i lyset af Corona-krisen både er aktuelt og har fået nye vinkler føjet til sig. Temamødet er som udgangspunkt for byrådet, men administrationen foreslår, at mødet åbnes for andre interessenter i kommunen indenfor erhvervs- og uddannelsesområdet. 

Hvorfor et fælles temamøde?

Videnudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget arbejder hver især med tiltag, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft til områdets virksomheder. Corona-udbruddet har på kort tid ændret vilkårene for at drive virksomhed. Eksempelvis viser en undersøgelse fra Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, at 57 procent af virksomhederne har oplevet fald i indtjeningen. Ligeledes er antallet af ledige øget. Fra marts 2019 til marts 2020 ses en stigning på ca. 100 ledige (fra 2,6 procent til 2,9 procent af arbejdsstyrken), og selvom der ikke findes officiel statistik endnu, ved vi, at stigningen i ledigheden er fortsat ind i april.

Også før Corona var temaet "kvalificeret arbejdskraft" højt prioriteret - ikke kun i udvalgene - men også hos erhvervslivet, som samstemmende peger på, at her er en vigtig udfordring. Temamødet skal danne et fælles overblik over situationen hos virksomheder, ansatte og ledige med særlig fokus på udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, virksomhedernes forventninger til fremtiden og behov for kompetencer. Dette skal danne afsæt for, at byrådet kan drøfte, om der skal nye initiativer i gang, eller om de eksisterende initiativer kan styrkes.

Hvad skal et fælles temamøde fokusere på?

Administrationen foreslår, at temamødet indledes med et overblik over, hvordan vores arbejdsmarked ser ud nu, og hvilke bevægelser vi kan forudse i fremtiden samt et oprids af eksisterende indsatser. Dette overblik skaber vi både med hjælp fra dugfriske analyser og fra en ekstern oplægsholder.

Herefter er forslaget at arbejde med tre underemner:

 • Opkvalificering af arbejdskraft: Hvordan sikrer vi, at erhvervslivet har - og udnytter - gode rammer for  efter- og videreuddannelse af medarbejdere?
 • Rekruttering og fastholdelse: Hvordan bliver tilflyttere rekrutteret til arbejdsmarkedet - og fastholdt?
 • Arbejdskraftreserven: Hvordan får vi alle med i uddannelse og i arbejde?

Et temamøde i partnerskab mellem byråd og interessenter

At sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft er et tema, der går på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og kalder på løsninger i fællesskab. Derfor foreslår administrationen, at temamødet afholdes som en form for lukket konference med deltagelse af byråd og de vigtigste lokale interessenter indenfor erhvervsliv og uddannelsessektoren.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs og Vækstudvalget drøfter:

 • oplægget til et temamøde om kvalificeret arbejdskraft
 • hvilke temaer, der vil være vigtige at få repræsenteret på mødet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Drøftet. Administrationen arbejder på baggrund heraf videre med programforslag.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Uddannelseskonference på Christiansborg

Sagsnr: 20-010558

Sagsfremstilling

Bedre adgang til uddannelse og kvalificeret arbejdskraft har længe stået højt på dagsordenen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Nu bliver temaet genstand for en konference på Christiansborg den 3. december. Ringkøbing-Skjern Kommune er initiativtager sammen med EU-parlamentariker Søren Gade. Dermed er konferencen en konkret udløber af Erhvervs- og Vækstudvalgets studietur til Bruxelles i 2019. Udvalget modtager her en orientering om den kommende konference på Christiansborg.

Udkast til program og mulige deltagere er vedhæftet som bilag 1.

Konferencens mål og målgruppe

Konferencen afholdes den 3. december i Provianthuset på Christiansborg.

På konferencen kigger vi ud i verden og ind i de danske erfaringer og udfordringer omkring uddannelsesdækning. Målet er at få nye perspektiver på, hvordan vi kan sikre uddannelser i hele landet. Uddannelser, som matcher det lokale behov for arbejdskraft.

Konferencen skal samle danske og europæiske, politiske aktører, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsorganisationer, relevante råd og videninstitutioner og -personer. Alle med en fælles ambition om at sikre et bedre match mellem adgang til og behov for uddannelse.

Konferencens tema: Hvordan skaber vi et match mellem Uddannelsesdanmark og Produktionsdanmark?

Hjertet af Produktionsdanmark ligger uden for de store byer. Det er her, arbejdsløsheden er lavest. Det er her, der er brug for de kompetente hoveder og hænder, som løfter produktivitet og klog vækst.

Men hjertet af Uddannelsesdanmark ligger langt fra Produktionsdanmark. Det er et grundlæggende problem, at uddannelserne ikke er placeret, der hvor aftagerne af både arbejdskraft og vidensproduktion er placeret.

Det er et problem for uddannelserne, som får sværere ved at koble sig tæt på det samfund, de uddanner til. Det er et problem for virksomhederne, som får sværere ved at få tilført ny viden i form af forskning og rekruttering af kandidater. Det er et problem for hele Danmark, hvis virksomheder hæmmes i deres vækst på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Landene omkring os er langt med at afprøve tiltag, der sikrer en bedre uddannelsesdækning blandt andet ved at tage digitale undervisningsformer i brug. Trods flere regeringers ambitioner om at sikre uddannelser i hele landet, er de danske initiativer få og utilstrækkelige.

Vi har med andre ord brug for nye modeller, der sikrer en god uddannelsesdækning i hele landet. Det er disse centrale spørgsmål, som danner omdrejningspunkt for konferencen.

Processen herfra

Hen imod og over sommeren arbejder administrationen på at få program og oplægsholdere på plads. Efter sommerferien er det planen at være klar til at invitere deltagerne til konferencen. Da der kun er plads til 70 deltagere, vil det blive en konference for særligt inviterede.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke.

Økonomi

Budgettet er endnu ikke fuldt på plads. Det er aftalt med Søren Gades kontor, at deres midler som minimum dækker udgifter til forplejning, rejse for udenlandske deltagere og gaver til oplægsholdere. Der kan evt. være en mindre udgift tilbage, som administrationen vil ansøge Videnudvalgets projektmidler om at dække.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Fællesmøde mellem Erhvervs- og Vækstudvalget og bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
 • Fællesmøde i efteråret mellem Erhvervs- og Vækstudvalget og Udvalget for Økonomi og Erhverv fra Varde Kommune

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing