Referat: 22. juni 2020 kl. 08:00

Vestjysk Marketing, St. Blichersvej 1-3, 6950 Ringkøbing
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Trine Ørskov
 • Jørgen Rabjerg
 • Iver Enevoldsen
 • Hans Østergaard
 • Søren Elbæk

Kopier link til punktet  -   Print

1: Virksomhedsbesøg

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Udvalget besøger Vestjysk Marketing, hvor indehaver Boy Boysen holder et oplæg om virksomheden.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Virksomhedsbesøg fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt. Det besluttedes, at udkast til budgetforslag 2021-2024 fremsendes til udvalgets medlemmer med mulighed for kommentering. Budgetforslaget behandles endeligt og gennemgås på Erhvervs- og Vækstudvalgsmødet den 24. august 2020. 

Kopier link til punktet  -   Print

3: Industri 4.0

Sagsnr: 18-007928

Sagsfremstilling

Sagen vedrørende Industri 4.0 blev drøftet på Erhvervs og Vækstudvalgets møde i maj 2020. Med udgangspunkt i udvalgets beslutning, er sagen nu sendt til prøvning i Ankestyrelsen. Ankestyrelsen håber på at kunne komme med en bindende udtalelse i september til behandling i Erhvervs- og Vækstudvalget ultimo september 2020.

For ikke at sænke projektet yderligere ønsker administrationen og Aarhus Universitet at iværksætte ansættelsesprocessen vedr. lab manager allerede nu. Det vil betyde, at vedkommende kan starte oktober/november 2020 og giver dermed mulighed for at fastholde den oprindelige tidsplan. Såfremt Ankestyrelsen mod forventning har indvendinger, vil den endelige ansættelse blive tilpasset hertil.

Lab manageren

Lab'et ledes til daglig af en lab manager, som tager imod interesserede virksomheder, introducerer teknologien og mulighederne heri og varetager kontakten til AU. Lab manageren er således et helt centralt omdrejningspunkt i Industri 4.0 lab'ets daglige drift, og den person, der knytter virksomheder og universitet sammen.

Det har hele tiden været en del af projektplanen, at det første skridt i projektet skulle være at ansætte lab manageren, således at han eller hun kunne tage hånd om hele opstarten af lab'et: både den fysiske opbygning af lab'et på Innovest og det at påbegynde arbejdet med at knytte an til virksomheder og forskere, således at de påtænkte forskningsprojekter kommer hurtigt i gang.

Hvorfor ansættelse nu?

Aarhus Universitet vurderer, at det kan tage lidt tid at finde den helt rette person til stillingen som lab manager. Samtidig har projektet allerede været lang tid undervejs, og de virksomheder som indgår med medfinansiering i projektet ønsker at komme i gang hurtigst muligt. Derfor, og for ikke at forsinke projektet yderligere, ønsker administrationen og Aarhus Universitet at påbegynde ansættelsen af lab manageren. Lab manageren ansættes under Aarhus Universitet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Henvendelsen til Ankestyrelsen om samfinansieret forskning

På Erhvervs og Vækstudvalgets møde i maj, ønskede udvalget en yderligere klarlægning af de juridiske spørgsmål knyttet til projektet. Af den juridiske udtalelse knyttet til sagen på maj mødet fremgik, at Jura vurderede, at kommunen lovligt kan støtte projektet efter erhvervsfremmeloven. Der var dog en juridisk usikkerhed knyttet til den del af projektet, som vedrører samfinansieret forskning.

For at klarlægge denne del yderligere har kommunen bedt Ankestyrelsen om en forhåndsudtalelse om, hvorvidt kommunen kan støtte dette. Den samfinansierede forskning, der foretages som del af projektet, vil fremme vækst, velfærd og udvikling særligt af kommunens virksomheder. Resultaterne af forskningen vil blive formidlet bredt, og vil give virksomhederne ny viden og et generelt løft. Dette gavner erhvervsudviklingen i kommunen, og Jura vurderer således, at der er hjemmel i erhvervsfremmeloven til at støtte denne form for forskning. Endvidere vil projektet og den samfinansierede forskning, der foretages som en del af projektet, have stor brandingmæssig betydning for kommunen, herunder blandt andet med henblik på at tiltrække virksomheder, arbejdskraft og beboere til kommunen.

 

Økonomi

Der er ingen nævneværdig økonomi forbundet med selve det at igangsætte ansættelsesprocessen. Lab manageren vil først formelt blive ansat, hvis der foreligger en positiv udtalelse fra Ankestyrelsen og en beslutning i Erhvervs- og Vækstudvalget om at igangsætte hele projektet. Aarhus Universitet bidrager med assistance fra deres HR team i rekrutteringsforløbet.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget beslutter at igangsætte ansættelse af Lab manager til projekt Industri 4.0.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Profilering af byggegrunde i den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 20-011726

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal drøfte et forslag om et fireårigt projekt om at markedsføre den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune for at få flere til at bosætte sig i området. Udgangspunktet er et nyt stort boligområde i Vorgod-Barde og eksisterende kommunale grunde til salg i Videbæk, Fjelstervang og Troldhede. Målgruppen er børnefamilier blandt de ansatte på de nye store arbejdspladser: DNV Gødstrup og Arla´s nye innovationscenter i Nr. Vium, der åbner i 2021.

For at få et særligt fyrtårn for markedsføringen arbejdes der administrativt med mulighederne for, at en del af det nye grundområde i Vorgod-Barde kan udvikles til et særligt energi- og klimavenligt boligområde. Teknik- og Miljøudvalget har netop i april 2020 besluttet at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan for området - et planforslag forventes klar til godkendelse i efteråret.
 
Et område med bæredygtige byggegrunde kan være med til at skabe opmærksomhed om Ringkøbing-Skjern Kommunes grønne profil og være et attraktivt tilbud til den efterhånden stigende gruppe af energi- og klimabevidste danskere fra hele landet.
 
Baggrunden
De nye store arbejdspladser i Gødstrup og Nr. Vium forventes at tiltrække nye medarbejdere fra andre dele af Region Midtjylland. Mange vil pendle til arbejdspladserne, men det er oplagt, at der er potentiale for tilflyttere blandt disse. En kortere transporttid kan give mere fritid og samtidig give familierne mulighed for at bo i børnevenlige områder tæt på naturen og med masser af plads både inde og ude.

Der er aktuelt en tendens til, at flere ønsker at flytte til områder, hvor der er ro, nærhed, plads og mere bolig for pengene. Corona-krisen kan forventes at forstærke denne tendens, vurderer seniorforsker Helle Nørgaard fra Center for Boligforskning ved Statens Byggeforskningsinstitut, der hører under Aalborg Universitet. Se artikel fra Jyllands Posten den 13. april 2020 i bilag 5.


Nyt attraktivt boligområde på vej
Ringkøbing-Skjern Kommune udlægger et nyt stort boligområde i Vorgod-Barde. Arealet grænser op til Vorgod Å og ligger tæt på skole, børnehus, hal- og idrætsfaciliteter samt det kommende sundhedshus. Det tager blot 15 minutter at køre fra Vorgod-Barde til Gødstrup, 10 minutter til Nr. Vium og 5 minutter til Videbæk.

Der bliver plads til 80-100 parcelhuse og rækkehuse/klyngehuse, der byggemodnes over flere etaper. De første grunde forventes klar til salg i begyndelsen af 2021. Se mere om det nye grundområde i vedlagte bilag 1.

Ældre grundområder til salg
I den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune er der i forvejen ledige kommunale byggegrunde i Videbæk, Fjelstervang og Troldhede, som skal indgå i markedsføringen overfor potentielle tilflyttere blandt medarbejdere på de nye store arbejdspladser.
 
Videbæk er med sine godt 4.200 indbyggere den største af byerne i kommunens østlige del. Her er der fem kommunale boliggrunde til salg i et område omkring Tranemosevej og Birkemosevej i den sydvestlige del af byen - tæt på det store naturområde Herborg Bakker. Byen har to skoler, tre daginstitutioner og et varieret udbud af fritidsaktiviteter.

Området i Fjelstervang består af fem ledige grunde, der ligger lige ved siden af byens børnehave og ti minutters gang fra skole og fritidsfaciliteter. Fjelstervang har ca. 470 indbyggere og ligger tæt på naturperler som Momhøje Naturcenter og Haunstrup Brunkulslejre.

I Troldhede er der fire ledige grunde i en udstykning på Feddet. Området ligger ved siden af byens idrætsfaciliteter - og tæt på skole og børnehus. Troldhede har ca. 630 indbyggere og flere store arbejdspladser.
 
Der er også enkelte grunde i ældre udstykninger i Vorgod-Barde og Egeris. Se mere om de eksisterende grundområder til salg i vedlagte bilag 2.

Fra hele den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune er der kort transporttid til Gødstrup og Nr. Vium samt til motorvejene ved Herning mod nord, syd og øst.

Hvad vil vi?
Vi vil tiltrække nye borgere til den østlige del i Ringkøbing-Skjern Kommune ved at profilere området som et godt sted at bo for potentielle tilflyttere:

 • Hele området er præget af en varieret natur med åbne arealer, skovområder, søer og vandløb
 • I alle byerne er der aktive lokale fællesskaber, og der er gode muligheder for et aktivt fritidsliv både ude og inde i de veludbyggede haller.
 • I alle byerne er der gode pasningsmuligheder med vuggestuer, børnehaver og SFO. Alle byerne har også en skole med minimum 0.-6. kl., så eleverne kan færdes trygt til og fra skole.
 • Alle byerne ligger tæt på varierede jobmuligheder både på de store eksisterende arbejdspladser i området og de nye store arbejdspladser i Gødstrup og Nr. Vium
 • Vi er i produktions-Danmark - og tæt på E45.
 • Området kan på sigt få status som et attraktivt forskningsområde med innovationscentret på Arla og en større forskningsenhed på DNV Gødstrup.

Budskaberne i markedsføringen er:

 • Det gode børneliv med fritidsaktiviteter og skole tæt på - i trygge omgivelser.
 • Tæt på motorveje, DNV Gødstrup, Arla, lufthavn, kulturliv i Boxen i Herning og i Aarhus mv.
 • Bo midt i naturen. Bo bæredygtigt. Bo i nære fællesskaber. Bo med naturen som legeplads.
 • Masser af plads ude og inde.
 • Attraktive grundpriser. Meget bolig for pengene.
 • Natur og et godt børneliv tæt på dit job.
 • Mange og forskellige jobmuligheder: faglærte produktionsmedarbejdere, undervisere, alle former for sundhedspersonale, forskere, ingeniører, laboranter mv.

Hvad skal der ske?
Markedsføringsprojektet foreslås gennemført over en fireårig periode med start fra sommeren 2020, hvor der blandt andet startes med foto- og videooptagelser til senere kampagnebrug. Der udarbejdes pressemeddelelser, opslag på sociale medier og annoncer til målgrupperne på relevante medier - afstemt med projektets forskellige faser (planlægning, politiske beslutningsprocesser, byggemodning, første spadestik, efterfølgende salgsaktiviteter og arrangementer. Se foreløbig handleplan i bilag 4.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

I 2014 og 2015 bevilgede Ringkøbing-Skjern Kommune 400.000 kroner til en borgergruppe i Videbæk, der skulle profilere Videbæk og omegn. Beløbet blev bevilget under forudsætning af, at Videbæk bidrog til finansiering af projektet med 200.000 kr. Det lykkedes ikke for borgergruppen at rejse medfinansieringen, og kommunens oprindeligt afsatte beløb på 400.000 kr. er derfor ikke anvendt.

Administrationen foreslår, at det ikke-anvendte beløb på 400.000 kr. i stedet anvendes til finansiering af profilering af den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Effektvurdering

Vi tiltrækker nye borgere og får solgt flere kommunale byggegrunde i den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune.
Vi skaber opmærksom om Ringkøbing-Skjern Kommune som en attraktiv kommune at bosætte sig i.
Vi skaber opmærksomhed om Ringkøbing-Skjern Kommunes grønne profil.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget: 

 • godkender markedsføringskampagne for Ringkøbing-Skjern Kommunes østlige del. 
 • finansierer markedsføringskampagnen med 400.000 kr. - som anvist i økonomiafsnittet.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Opfølgning 2 - byrådets temamøde om FN's 17 verdensmål

Sagsnr: 19-028662

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal drøfte kommunal status på de 17 verdensmål og sende dem i høring i de politiske udvalg.

Den 6. februar 2020 havde Byrådet temamøde om FN's 17 verdensmål. Signalet fra Byrådet var, at kommunen skulle arbejde videre med verdensmålene - og at følgende verdensmål skal prioriteres (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarlig produktion og forbrug
 • Mål 13: Klima indsats

Ansvaret for den videre proces blev placeret i Erhvervs- og Vækstudvalget.

Den 27. april 2020 vedtog Erhvervs- og Vækstudvalget en proces samt en række prioriteringskriterier for det videre arbejde med verdensmålene. Denne proces samt kriterierne er gengivet nedenfor.

Denne sagsfremstilling vedrører punkterne 1 og 2 i procesbeskrivelsen nedenfor, hvorfor Erhvervs- og Vækstudvalget:

 • præsenteres for kommunens status på de 17 verdensmål
 • sender status i høring i de øvrige politiske udvalg i august/september 2020.

Prioriteringskriterier

På Byrådets temamøde samt på Erhvervs- og Vækstudvalgsmødet i april blev det berørt, hvilke kriterier der skal bruges til at udvælge de mål, kommunen skal arbejde med. Her er følgende forslag til prioriteringskriterier:

 1. Det ligger inden for kommunens kerneområder eller særlige DNA at arbejde med dette mål.
 2. Status i kommunen er, at vi er lang vej fra at indfri verdensmålet lokalt.
 3. Kommunens arbejde med målet kan føre til store forbedringer lokalt eller i et bredere perspektiv.
 4. Kommunen kan lære omverdenen meget, fordi vi er rigtigt gode på dette felt.

Processen

På Erhvervs- og Vækstudvalgsmødet i april godkendte udvalget nedenstående proces for arbejdet med de 17 verdensmål:

 1. Overblik: Administrationen beskriver kort kommunens status på de 17 verdensmål. Status vil også forholde sig til de nævnte prioriteringskriterier.
 2. Høring i fagudvalgene: Overblikket sendes i høring i udvalgene, som på den baggrund udvælger de mål, som udvalget mener, at udvalget og/eller byrådet bør prioritere at arbejde med. Udvalgene peger desuden på de vigtigste indsatser knyttet til de udvalgte mål.
 3. Udvælgelse af mål: Udvalgenes prioriteter og mulige indsatser skrives sammen. På den baggrund beslutter Erhvervs- og Vækstudvalget samt efterfølgende Byrådet endeligt, hvilke verdensmål kommunen skal fokusere særligt på.
 4. Baseline og handlingsplan: På baggrund af de udvalgte mål laver administrationen en baseline måling, der viser kommunens status på de udvalgte mål. På basis af de politiske signaler under punkt 2 kommer administrationen også med et oplæg til politisk beslutning om, hvilke handlinger kommunen vil sætte i værk i forhold til de udvalgte mål.

Det skal nævnes, at administrationen ikke har informationer på kommunalt niveau for Mål 17: Partnerskaber. Der er dermed 16 beskrivelser i bilagsmaterialet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget:

 • godkender materialet og sender det i høring i de øvrige politiske udvalg i august/september.
 • afgiver indstilling til Byrådet på baggrund af de indkomne høringssvar.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Strategi for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder

Sagsnr: 19-017620

Sagsfremstilling

I 2019 vedtog Byrådet en ny erhvervspolitik. I erhvervspolitikkens handlingsplan fremgår det, at der skal formuleres en strategi for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder. Administrationen har derfor - i samarbejde med Erhvervsrådet - formuleret et udkast til en strategi, som nu skal drøftes og godkendes i Erhvervs- og Vækstudvalget.

Erhvervs- og Vækstudvalgets formand samt borgmesteren har i processen været vært ved to workshops med deltagelse af ledende repræsentanter fra kommunens erhvervsliv samt en række organisationer, der har viden om tiltrækning og fastholdelse af virksomheder. På disse workshops har udvalgsformanden, borgmesteren, erhvervsdirektøren samt administrationen fået input til særlige fokusområder og indsatser inden for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder.

I omtalte handlingsplan til erhvervspolitikken er der fem målsætninger - og i målsætningen om tiltrækning og fastholdelse af virksomheder, står der følgende:

"Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder

Vi skal sammen tiltrække og fastholde nye og etablerede virksomheder til kommunen.

Det vil vi måle på:

Samme antal eller stigende antal virksomheder". Under dette mål har vi bl.a. denne indsats:

"Indsats 2: Strategi for tiltrækning af virksomheder. Projektet handler om at udarbejde en fireårig strategi for tiltrækning af virksomheder. En overordnet indsats er at få synliggjort og brandet alle de områder, hvor kommunen er på forkant i forhold til den grønne dagsorden. Det kan være i forhold til Energi2020- strategien, den nye energipolitik, virksomhedscases med grønne profiler, overskud af vedvarende energi osv. Indsatsansvarlig: Erhvervsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune".

Strategien for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder indeholde disse syv indsatser:

 • Indsats 1: Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds proaktive rolle i tiltrækning af virksomheder
 • Indsats 2: Virksomhedskontaktordning: Proaktiv og koordineret kommunal erhvervsservice
 • Indsats 3: Etablering af lokale virksomhedsambassadører
 • Indsats 4: Danmarks Største Arbejdsplads som afsender
 • Indsats 5: Særlig indsats i forhold til udenlandske virksomheder
 • Indsats 6: Udarbejdelse af brandingmateriale der er tilpasset de fem typer af virksomheder, som er vores målgruppe
 • Indsats 7: Kapital- og kompetencematch til etablering af nye udviklingsselskaber.

Indsatserne 3, 6 og 7 er nye, mens de øvrige er eksisterende indsatser. De eksisterende indsatser er blevet evalueret og opdateret af administrationen og erhvervsrådet.

Organisering:

Strategien er forankret i Erhvervs- og Vækstudvalget samt i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds bestyrelse. Begge parter drøfter status en gang årligt.

Der nedsættes en tværgående gruppe, der mødes 1-2 gange om året. Gruppen drøfter status og evaluerer initiativer. Gruppen består af repræsentanter fra erhvervslivet, Ringkøbing-Fjord Handelsråd, Destination Vesterhavet, udvalgte virksomhedsambassadører, erhvervsdirektøren samt borgmesteren og relevante ledere fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd har delt tovholderrollen.

Når Erhvervs- og Vækstudvalget har godkendt strategien, sendes den til deltagerne ved de to omtalte workshops.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der afsættes 250.000 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023 til at udmønte strategiens initiativer.

Derudover anvendes eksisterende personaleressourcer i Ringkøbing-Skjern Kommune og hos Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Midlerne til udmøntningen af strategien finansieres via de midler, der blev afsat i Budget 2019 til ansættelse af offensiv kommunal virksomhedskonsulent.

Effektvurdering

Strategiens mål er værdiskabelse gennem tiltrækning og fastholdelse af virksomheder - og dermed af arbejdspladser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget:

 • drøfter og godkender udkastet til strategi for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder
 • bevilger 250.000 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023 til udmøntning af strategien.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt med enkelte rettelser.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Videreførelse af kommunal bredbåndspulje til støtte af lokale projekter i den nationale bredbåndspulje

Sagsnr: 20-005105

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget modtager her en orientering om en ny pulje på 400.000 kr., der kan bruges til tilskud til lokale projekter, der søger ind på den nationale bredbåndspulje. Efter indstilling fra Landdistriktsrådet, har Økonomiudvalget bevilget midlerne til puljen på deres møde d.14. april 2020. Erhvervsfremme og bosætning hører til Erhvervs- og Vækstudvalgets resortområde, og derfor bliver udvalget orienteret om status på digital infrastruktur, i dette tilfælde udrulning af bredbånd i kommunen.

Der holdes i alt seks informationsmøder om den nationale bredbåndspulje fordelt ud over hele landet. Mødet for Midt- og Vestjylland holdes i Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk torsdag d. 18. juni kl. 16.00-18.00.

Baggrund

Med finansloven for 2020 besluttede partierne bag aftalen at videreføre den nationale bredbåndspulje i 2020 og dermed afsætte 100 mio. kr. til at skabe bedre bredbånd for de adresser i Danmark, der oplever den dårligste dækning.

Fra 2018 til 2019 har i alt syv projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget støtte fra den nationale bredbåndspulje på samlet set 12,6 mio. kr. De syv projekter omfatter i alt 432 adresser, der nu kan se frem til at modtage bredbånd via fiber. Ringkøbing-Skjern Kommune støttede de enkelte projekter med 1.000 kr. pr. adresse.

Det er forventningen, at de fleste af kriterierne fra den nationale pulje i 2019 videreføres i 2020. Dermed er forventningen også, at det vil være de adresser, der har en bredbåndsforbindelse på under 10/2 Mbit/s, der kan søge ind på puljen. I 2019 havde Ringkøbing-Skjern Kommune 2.302 adresser, der kunne søge fra puljen.

De enkelte projekter vurderes ud fra et pointsystem, hvor der tildeles point ud fra seks kriterier. Under disse kriterier indgår kommunal medfinansiering.

I 2018 oprettede Økonomiudvalget - med opbakning af Erhvervs- og Vækstudvalget - en kommunal bredbåndspulje på 400.000 kr., som lokale projekter kunne søge. Med de syv førnævnte projekter er puljens midler nu fordelt. Referat fra den tidligere beslutning om at oprette en lokal pulje kan findes i forbindelse med Økonomiudvalgets møde d. 23. oktober 2018.

Landdistriksrådet behandlede sagen på mødet den 9. marts 2020 og ønskede den fornyede pulje oprettet. På mødet d.14. april 2020 bevilgede Økonomiudvalget midlerne til puljen.

Tilknytning til politikker og strategier

Erhvervs- og Vækstudvalget vedtog i september 2018 en ny handleplan for bedre mobil- og bredbåndsdækning. Af handleplanen fremgår det, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil yde en strategisk indsats for at sikre erhvervslivet og borgerne en geografisk set bredere dækning af hurtige, stabile og pålidelige internetforbindelser. Som led i denne indsats blev det samtidigt besluttet at arbejde for at gøre det nemmere for borgere at opnå tilskud i relevante nationale puljer.

Med kommunens Landdistriktspolitik er det besluttet at arbejde for en bedre mobilitet igennem en forbedret fysisk og digital infrastruktur.

Det er en målsætning i kommunens Erhvervspolitik at styrke områdets adgang til digital infrastruktur af høj kvalitet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

På landdistriktsområdet er der i 2020 i Ringkøbing-Skjern Kommune budgetteret med 687.000 kr. til landdistriktsudvikling. 

På landdistriktsområdet er der i alt 3.541.000 kr. inklusiv overførsler fra tidligere år i budgettet for 2020. 1.639.000 kr. af disse midler er disponeret til projekter og aktiviteter. Der resterer dermed 1.902.000 kr. til landdistriktsudvikling i udisponerede midler. Med en ny bevilling på 400.000 kr. til en kommunal bredbåndspulje, vil der være 1.502.000 kr. i budgettet til andre aktiviteter og projekter på landdistriktsområdet. 

Der gives 1.000 kr. fra den kommunale bredbåndspulje i støtte pr. adresse, der er fuldmagt fra i et bredbåndsprojekt. Dermed vil den kommunale bredbåndspulje kunne komme 400 husstande til gavn.

Eventuelle tilskud fra den kommunale bredbåndspulje udbetales til projekter, der modtager støtte fra den nationale bredbåndspulje. Det kommunale tilskud udbetales til den udførende leverandør, når projektet er gennemført.

Effektvurdering

Det er stabene Personale og Digitalisering samt Viden og Strategis vurdering, at den afsatte pulje på 400.000 kr. fra 2018 har været medvirkende til den øgede lokale interesse for at søge ind på den nationale bredbåndspulje, og at en ny pulje vil have samme effekt. Stabene vurderer desuden, at puljen vil støtte landdistriktspolitikkens mål om, at flere landsbyer og landdistrikter opnår bedre bredbåndsdækning.

For mere information: Se bilagene for fakta om fordeling af midlerne fra den nationale bredbåndspulje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Status på lokal samarbejdsaftale med Erhvervshus Midtjylland

Sagsnr: 19-009569

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget bliver med dette punkt orienteret om status på den indgåede samarbejdsaftale for 2020 mellem Erhvervshus Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune.  

Dette er den første status på de fælles opstillede mål for erhvervsservice.

I samarbejdsaftalen beskriver Ringkøbing-Skjern Kommune og Erhvervshus Midtjylland snitfladerne mellem basal vejledning - som Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd udfører - og den specielle vejledning, som Erhvervshus Midtjylland udfører. Se bilag 1.

Samarbejdsaftalen er med til at understøtte en tæt og proaktiv koordinering mellem Erhvervshus Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd med henblik på at udvikle den bedste erhvervsservice for kommunens erhvervsliv.

Erhvervshus Midtjylland har de første fem måneder præsteret bedre end forventet på flere parametre - f.eks. har de vejledte virksomheder udtrykt stor tilfredshed med vejledningen.

De øvrige aktiviteter i aftalen opfylder stort set de opstillede mål - set i forhold til, at Corona-krisen har domineret de seneste måneder. Der er blot to aktiviteter, der ligger under forventet udvikling, og det er antal sambesøg for iværksættere og antal specialiserede vejledninger for etablerede virksomheder.

Baggrund:

På Erhvervs- og Vækstudvalgets møde den 27. april 2020 drøftede og godkendte udvalget den lokale samarbejdsaftale for 2020 om erhvervsservice mellem Erhvervshus Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Formål:

Denne status følger proaktivt op på aftalte målsætninger, og opfølgningen danner grundlag for drøftelser på møder mellem Erhvervshus Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune. Derudover modtager Erhvervs- og Vækstudvalget status på samarbejdet i den nye erhvervsfremmeorganisering.

Status:

Pr. 31. maj 2020 ser status på de formulerede mål i lokalaftalen for perioden 1. januar - 31. december 2020 således ud:

Der er som før nævnt ikke gennemført så mange specialiserede vejledningsforløb for etablerede virksomheder som forventet på dette tidspunkt. Dette kan skyldes, at manglen på muligheder for fysiske møder - som følge af Corona-krisen - har begrænset virksomhederne i at søge og modtage vejledning. Målet for antal gennemførte specialiserede vejledningsforløb for iværksættere er til gengæld næsten nået på den halve tid.

Der har ikke været gennemført det antal sambesøg for iværksættere som forventet på nuværende tidspunkt - faktisk slet ingen sambesøg. Også her må Corona-krisen tilskrives som årsag. Der er stor vilje og godt samarbejde om konceptet for sambesøg, og i den seneste måned har erhvervsrådet og erhvervshuset gennemført en række virtuelle møder.

Både erhvervsrådet og erhvervshuset forventer, at målene bliver indfriet, og sambesøgene for iværksættere bliver gennemført, når genåbningen af samfundet er fuldt gennemført.

På trods af corana-krisen er der gennemført fem arrangementer. Her har webinar-formen erstattet fire af de planlagte fysiske arrangementer. Årsmålet ser ud til at blive nået som planlagt.

Ud over status på den lokale samarbejdsaftale er der netop offentliggjort de første evalueringer fra Erhvervshus Midtjyllands samarbejdsaftale 2019 med KKR (Kommunekontaktråd). Opfølgning på aftalen har endnu ikke været fremlagt for KKR, men administrationen har modtaget afrapporteringen til orientering til Erhvervs- og Vækstudvalget.

I "Status på resultatkontrakt 2019 med KKR Midtjylland" se bilag 2 fremgår det, at de virksomheder med vækstpotentiale, der har modtaget sparring fra Erhvervshus Midtjylland i 2019 på tværs af de 19 kommuner i Region Midtjylland, udtrykker stor tilfredshed med erhvervsservicen fra Erhvervshus Midtjylland. Samtidig oplever virksomhederne, at den service, de modtager, har en stor effekt for deres virksomheds drift og udvikling.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Den lokale samarbejdsaftale er udarbejdet inden for rammerne af den nye lov om erhvervsfremme 2018.

Aftalen er et appendix til den regionale aftale mellem KKR-Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland.

Samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Erhvervshus Midtjylland er reguleret gennem Lov om Erhvervsfremme.

Den lokale samarbejdsaftale er et understøttende værktøj i udmøntning af Ringkøbing-Skjern Kommunes erhvervspolitik og regulering af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds leverance af erhvervsservice i Ringkøbing-Skjern Kommune under Lov om Erhvervsfremme.


Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommunes tilskud til Erhvervshus Midtjylland udgør 1,625 mio. kr. i 2020. Tilskuddet er reguleret på baggrund af opgørelse fra KL og Erhvervsstyrelsen.

Effektvurdering

Stort set alle virksomheder, der i 2020 har modtaget specialiseret vejledning, tilkendegiver, at vejledningen har haft en positiv effekt. 98 procent af de adspurgte virksomheder har været tilfredse, og 82 procent af de adspurgte iværksættere har været tilfredse.

Analysen Succesfuld digital transformation i SMV'er fra 2018 - som er udarbejdet af Reglab (en non profit organisation, der har til formål at samle og formidle viden samt sætte regionale erhvervspolitiske emner til drøftelse) viser, at SMV'er, der modtager inspiration, vejledning og sparring, klarer sig bedre i den digitale udvikling end virksomheder, der ikke får denne erhvervsservice.

Det er endnu for tidligt at konkludere på effekten af sambesøg, hvor Erhvervshus Midtjyllands og erhvervsrådets konsulenter sammen besøger virksomheder og iværksættere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager status på lokal samarbejdsaftale med Erhvervshus Midtjylland til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing