Referat: 24. august 2020 kl. 08:00

Esmark, Lodbergsvej 18, Søndervig, 6950 Ringkøbing
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Iver Enevoldsen
 • Jakob Agerbo
 • Hans Østergaard
 • Jørgen Rabjerg
 • Trine Ørskov
 • Jens Erik Damgaard
 • Søren Elbæk

Kopier link til punktet  -   Print

1: Virksomhedsbesøg

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Udvalget besøger Esmark Feriehusudlejning, hvor indehaver Anders Thygesen holder et oplæg om virksomheden.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Virksomhedsbesøg fandt sted.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 - Erhvervs- og Vækstudvalget

Sagsnr: 20-000256

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 viser et forventet forbrug af overførte midler på 4,606 mio. kr. Det forventede forbrug af overførte midler er 1,003 mio. kr. højere end ved den seneste budgetopfølgning pr. 31. marts. Ved den seneste budgetopfølgning pr. 31 marts var der et forventet merforbrug på 3,603 mio. kr.

I nedenstående tabel ses budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 (opgjort i 1.000 kr.).

Der er betydelige uforbrugte midler i vækstpuljerne fra tidligere år, som er overført til 2020. Der er planlagt forbrug af en del af de overførte midler til konkrete projekter, blandt andet fordi vækstpuljernes størrelse blev reduceret fra 2020, hvilket er årsagen til det forventede forbrug af overførte midler.

Foruden et forventet mindre forbrug på energi, viden og Byfora for centerbyer, vedrører de væsentligste ændringer vækstpuljerne. I vækstpuljerne er det forventede forbrug af overførte midler 2,066 mio. kr. højere end ved budgetopfølgningen i marts. De væsentligste ændringer er:

 • Der er bevilget penge til to projekter fra vækstmidlerne til landbrug og fødevarer til samlet 300.000 kr.
 • Der er bevilget penge fra turismevækstpuljen til to projekter på samlet 500.000 kr.
 • Profilering og Bosætning forventer et lidt større forbrug af overførte midler end ved den seneste opfølgning.
 • Der er bevilget 375.000 kr. fra Erhvervsvækstforum til "Vestjyllands udviklingsunivers for e-sport"
 • I den åbne vækstpulje har der været udbetalinger i 2020 til projekter, som har været disponeret i tidligere år. For eksempel udbetalinger til 1700-tals festival i Ringkøbing. 

I bilaget til dagsordenen ses det, at der er bevilget/disponeret penge til projekter fra vækstpuljerne for 12,339 mio. kr. mere end vækstpuljernes størrelse i 2020. Det forventede forbrug af overførte midler er derfor noget mindre, end hvad fremgår af bilaget. Den primære årsag hertil er, at en væsentlig del af de afsatte midler til Industri 4.0 ikke forventes anvendt i 2020, men først i efterfølgende år. En væsentlig del af de afsatte midler til Industri 4.0 vil være til anskaffelse af maskiner/udstyr, og vil som sådan være anlægsinvesteringer, og denne del vil derfor ikke påvirke driftsbudgettet. Det er vækstpuljerne for Uddannelse, Produktionserhverv samt Erhvervsvækstforum, hvor der tilsammen er afsat 8,1 mio. kr. til Industri 4.0 i 2020.

Projekterne, som er nævnt i ovenstående tabel, gennemføres i et samarbejde med eksterne aktører, og der indgår derfor medfinansiering. Der vil være balance mellem budget og regnskab ved afslutning af projekterne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Drøftelse af budget 2021-2024 på Erhvervs- og Vækstudvalgets område

Sagsnr: 20-013298

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget bedes drøfte budgettet inden for eget udvalgsområde fra budget 2021 og fremefter - herunder muligheden for at opnormere stillingen som direktør for Ringkøbing-Fjord Handelsråd.

I juni 2020 besluttede udvalget, at udvalget ikke sendte særlige budgetønsker til drøftelse med den resterende del af byrådet. Udvalget kan dog fortsat drøfte budgettet inden for egen budgetramme.

Om budgettet på udvalgets område:

Udvalget har et samlet budget på 28,3 mio. kr.

Nuværende forslag til budgetramme 2021-2024 på udvalgets område:

2021 2022 2023 2024
Budgetforslag
1 kr
Budgetoverslag
1 kr
Budgetoverslag
1 kr
Budgetoverslag
1 kr
DKK DKK DKK DKK
Erhvervs- og Vækstudvalget

28.261.00

28.261.00

28.261.00

28.261.00

Turisme, handel og sponsorater 7.771.000 7.771.000 7.771.000 7.771.000
Erhvervsservice og iværksætteri 5.940.000 5.940.000 5.940.000 5.940.000
Energisatsning 2020 1.295.000 1.295.000 1.295.000 1.295.000
Viden 2.263.000 2.263.000 2.263.000 2.263.000
Fødevaresatsning 800.000 800.000 800.000 800.000
Byfora for centerbyer 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Vækstpulje

9.192.000

9.192.000

9.192.000

9.192.000

Udgifterne til Energi2020-satsningen rummer dels projektmidler og dels lønudgifter til 1 årsværk på området.

Af bilag 1 fremgår et væsentligt mere detaljeret budget for med underopdeling i budgetposter i forhold til ovenstående tabel, der alene viser hovedposterne i budgettet på udvalgets område.

Vækstpuljerne er fordelt således:

  2021 2022 2023 2024
Budgetforslag
1 kr
Budgetoverslag
1 kr
Budgetoverslag
1 kr
Budgetoverslag
1 kr
DKK DKK DKK DKK
Landbrug og fødevarer 400.000 400.000 400.000 400.000
Turisme 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000
Energi 600.000 600.000 600.000 600.000
Produktionserhverv 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000
Uddannelse 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Markedsføring- og bosætning 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000
ErhvervsVækstforum 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Bevillinger fra den åbne vækstpulje 1.642.000 1.642.000 1.642.000 1.642.000

Af bilag 2 fremgår disponeringer og frie midler inden for de enkelte vækstpuljer.

De største budgetposter på 1 mio. kr. eller derover inden for Erhvervs- og Vækstudvalgets område er(afrundede beløb og angivet i mio. kr. - i 2020-priser):

Basistilskud til Destination Vesterhavet 4,0
Basistilskud til Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd inkl. fødevaresatsning 3,9
Sponsorpulje 1,9
Tilskud til Erhvervshus Midtjylland 1,6
Basistilskud til Ringkøbing Fjord Handelsråd 1,0
Tilskud til byfora- udviklingsråd i de fem centerbyer 1,0
Ph.d.-pulje 1,0

Særskilt drøftelse: Opnormering af stillingen som direktør for Ringkøbing-Fjord Handelsråd

Ringkøbing Fjord Handelsråd har på et bestyrelsesmøde drøftet muligheder for og ønsker om at opnormere stillingen.

Formålet med en eventuel opnormering beror på et ønske fra handelsrådet om at sætte ekstra skub i arbejdet med udviklingen af detailhandlen i kommunen.

Indholdet i jobbet har fokus på at implementere kommunens handelspolitik og tilhørende handlingsplan. Implementeringen forventes i den kommende tid at komme til at handle om genopretningsplaner samt at bidrage til fortsat at sikre oplevelsesrige bymidter, øget digitalisering og e-handel i detailhandelen, tilgængelighed til butikker og bymidter samt kompetenceudvikling og nemmere rekruttering som f.eks. tovholder på projektet Uddannelse på gadeplan og i cyberspace.

Handelserhvervet er et erhverv, som er præget af digitalisering og løbende ændringer i forbrugs- og handelsmønstre, samtidig med at erhvervet har stor betydning for andre erhverv, herunder muligheder for rekruttering af arbejdskraft og bosætning i området. Dermed er det også et erhverv med behov for fokus - også fra kommunal side. 

Se bilag 3 for yderligere information om stillingen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedrørende opnormering af handelsdirektørstillingen bemærker Jura, at handelsdirektørens arbejde består i opgaver, som kommunen lovligt kan støtte. Det er dog et krav for kommunens støtte, at handelsdirektørens arbejde er rettet mod en åben kreds af aktører og ikke kun er for foreningens medlemmer.

Økonomi

Administrationen foreslår, at et eventuelt yderligere tilskud til handelsdirektørstillingen på 250.000 kr. årligt fra januar 2021 finansieres via vækstpuljen til turisme. Turismevækstpuljen er på nuværende tidspunkt på 1.050.000 kr. årligt.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget:

 • drøfter budgettet på udvalgets område.
 • drøfter og træffer beslutning om eventuel yderligere bevilling til Ringkøbing-Fjord Handelsråd på 250.000 kr. årligt fra turismevækstmidlerne fra januar 2021.
 • ved en yderligere bevilling til Ringkøbing-Fjord Handelsråd beslutter at evaluere værdien af denne senest på udvalgsmødet i december 2022 med henblik på en drøftelse af den fortsatte bevilling.

Bilag Beslutning

Budgetforslag drøftet og fremsendes til budgetkonferencen.

Det godkendtes at give en yderligere bevilling til Ringkøbing-Skjern Handelsråd på 250.000 kr. årligt fra turismevækstmidlerne fra januar 2021.

Der udarbejdes forslag til mål og evalueringskriterier for den styrkede indsats, som forelægges på udvalgsmødet i september. Dette lægger til grund for evalueringen, der drøftes senest på udvalgsmødet i december 2022 med henblik på drøftelse af den fortsatte bevilling.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: EU Interreg-KASK projektansøgning: Fossilfrit Landbrug

Sagsnr: 20-016124

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal tage stilling til, hvorvidt Ringkøbing-Skjern Kommune skal deltage i ansøgningen Fossilfrit Landbrug med en medfinansiering på 400.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022.

Formålet med projektet er at understøtte vores lokale landbrugssektor i at være med i afprøvning af nye CO2-reducerende tiltag, som forventes i stigende grad at blive et konkurrenceparameter og en indtægtskilde for landbruget.
Konkret handler projektet om tre ting. For det første at finde lokale landmænd, som vil afprøve forsøg med at lagre CO2 i jorden i form af biokul og at gennemføre markforsøg. For det andet at afprøve og demonstrere markredskaber, herunder også selvkørende robotredskaber, heriblandt også for lokale landmænd. Og for det tredje at reducere landbrugets energiforbrug og CO2-udledning via undervisning i samarbejde med landbrugsskoler og udveksle bedst praksis med partnere i Norge og Sverige. Denne nye viden fra nabolandene vil også blive tilbudt lokale landmænd

Ringkøbing-Skjern Kommunes nye klima- og energiregnskab fremlagt og drøftet på Energirådets møde i maj 2020 viser, at alene planteavl og arealanvendelse står for cirka 36 procent af den samlede udledning af klimagasser i kommunen, hvorfor det er værdifuldt at arbejde med bæredygtig udvikling i landbruget. (Se bilag 1, som viser CO2-udledning fra sektorer.)
I stigende omfang ønsker forbrugere af landbrugs- og fødevareprodukter, at klimaaftrykket bringes ned til gavn for klimaet og således som forbruger bidrage til Danmarks samlede mål om at reducere CO2-udledningen frem mod 2050 med 70 procent sammenlignet med tal fra 1990.
Det kan således være relevant med en indsats med landbrugs- og fødevareerhvervet i centrum, der bringer ny viden, teknologi og adfærd til erhvervet for at bidrage til ny økonomisk og bæredygtig udvikling, der kan levere til forbrugere, der efterspørger et lavere klimaaftryk.

Erhvervs- og Vækstudvalget besluttede på sit møde den 25. maj 2020, at administrationen skulle arbejde videre med skandinaviske partnere om et projekt med fossilfrit landbrug, herunder landbrugets produktion og anvendelse af grønne brændstoffer.
Energisekretariatets samarbejde med norske og svenske partnere giver nu mulighed for at ansøge EU-Interreg om 50/50 medfinansiering, med ansøgningsdeadline 11. september 2020. Forventet projektstart er januar 2021 og forventet afslutning september 2022.

Energi og Fødevare:
Ringkøbing-Skjern Kommunes del af ansøgningen Fossilfrit Landbrug tager afsæt i både Ringkøbing-Skjern Kommunes Energipolitik og Fødevarepolitik.

Særligt er der fokus på tre af Energipolitikkens målsætninger:
 - Effektiv biomasseanvendelse
 - Ringkøbing-Skjern Kommune som energilaboratorium
 - Grøn transport

Særligt fokus er på tre af Fødevarepolitikkens målsætninger:
- Produktion og afsætning
- Innovation og viden
- Bæredygtighed

Projektets forventede deltagere og indhold:
Skandinaviske samarbejdspartnere:
Projektet Fossilfrit Landbrug ledes overordnet af den svenske partner, mens den danske del koordineres af Ringkøbing-Skjern Kommune.
I Norge og Sverige har man allerede viden om bæredygtige effektiviseringer i landbruget via simulatorundervisning, robot-markredskaber, fossilfrit brændstof, organisering og CO2-lagring via det nye ”sorte” nemlig biokul. Det er blandt andet viden på disse områder, der skal udbygges, deles og demonstreres blandt partnere og interessenter i Sverige, Norge og Danmark, og derigennem fremme bæredygtig grøn omstilling i landbruget, - til gavn for både lokale landbrug og klimaet.

Lokale partnere og interessenter i Danmark:
Landboforeningen Vestjysk er en vigtig partner i projektet og skal med demonstration og markforsøg anvende den nyerhvervede viden i sin fremtidige rådgivning til lokale landmænd.
Lokalt forventes gennemført markforsøg med biokul, demonstration af robotter og markredskaber, samt deltagelse i landbrugsmessen Agromek i Herning.
Også én til to landbrugsskoler (i hvert fald Bygholm i Horsens) deltager i projektet med fokus på undervisning af landmænd, f.eks. med et udvikling af uddannelse til landbrugsrobotoperatør, eller simulatorundervisning, der fremmer energieffektiv kørselsadfærd og mark-logistik.
Udover Fossilfrit Landbrugs svenske og norske partnere samt de danske partnere fra Vestjysk og Bygholm, forventes der i projektet at blive opbygget et samarbejde med en række organisationer og virksomheder, som f.eks.:

- Agrointelli, en virksomhed der udvikler robot-markredskaber i Lem st. og lignende virksomheder
   f.eks. Saga Robotics og  FarmDroid
- Gruppen Græs til Grøn Protein, forankret i Erhvervsrådet.
- Erhvervs- og Vækstudvalget
- FoodBoard (Fødevarerådet), koordineret fra Erhvervsrådet.
- Energirådet, koordineret fra Energisekretariatet.
- Agromek, landbrugsmesse i Herning

Genereret viden i projektet forankres primært hos Landboforeningen Vestjysk, men deles derudover også med en åben kreds af interessenter.

Hvad er biokul og hvad gavner det?
Biokul er en gevinst for både klima og landbrug. Biokul er klimamæssig interessant til lagring af CO2. Planter optager CO2 fra luften, som via biokul kan lagres i marken i 500 til 1000 år. Tilmed kan biokul forbedre jordstrukturen i både sand- og lerjorde.
I Vestsverige kører lige nu forsøg, hvor landmænd betales 1000 SEK per ton kulstof, de binder i jorden. Overføres det til Ringkøbing-Skjern Kommune vil lokale landbrug få et ”ekstra ben” i deres forretning.
I Folketingets nye klimaaftale er der afsat penge til CO2-binding fra 2024. Ringkøbing-Skjern har store landbrugsarealer, og landbruget lokalt bør derfor være klar, hvis CO2-lagring via biokul viser sig at være bæredygtig, - også økonomisk set.
Biokul produceres ved at forkulle træ, halm eller andet organisk materiale i en pyrolyseovn, dvs. forbrænding ved cirka 500 grader under iltfattige forhold, - og har en CO2-udledning tæt på nul.

Oprettelse af dansk biokul-netværk:
I projektet forventes afklaret, om der kan oprettes et danske biokul-netværk, som kan videndele med tilsvarende biokul-netværk i Sverige og Norge. Et dansk biokul-netværk skal belyse både miljø- og klimamæssige fordele og ulemper ved biokul, samt medvirke til at afklare, om der for danske landmænd er en business case, og i givet fald hvem, der vil betale for lagring af CO2 på markerne.
Der blev holdt en konference om biokul på KU Frederiksberg (tidligere Landbohøjskolen) i januar 2020. Administrationen har været i kontakt med en af arrangørerne, der er baseret i Midtjylland, for at drøfte det videre arbejde med biokul efter denne konference, hvor konferencedeltagerne muligvis kunne være interesserede i  et dansk biokulnetværk. Deltagerne kom blandt andet AU Agro i Foulum, Samsø Kommune, Landbrug & Fødevarer, SEGES med flere.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Efter erhvervsfremmelovens § 14, kan kommunen iværksætte erhvervsfremmeaktiviteter. Aktiviteterne må ikke have overlap til de ydelser, der udbydes af erhvervshusene. Endelig skal erhvervsfremmeaktiviteterne være bredt tilgængelige for virksomhederne og må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv.

Juridisk team vurderer, at kommunen efter erhvervsfremmelovens § 14 kan støtte projektet, når blot aktiviteterne er bredt tilgængelige for virksomhederne i området og ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv.

Økonomi

Den samlede projektsum for deltagerne fra Sverige, Norge og Danmark forventes at blive op til 10 mio. SEK svarende til cirka 7 mio. DKK.
I bilag 2 er vedlagt foreløbigt notatbeskrivelse over projektets aktiviteter.

Nedenfor er det foreløbige budget for vores danske finansiering og udgifter i projektet. Der vil kunne ske justeringer frem mod ansøgningsfristen 11. september, således at der kan ske en omfordeling mellem de forskellige udgiftsposter. Såfremt Erhvervs- og Vækstudvalget vedtager finansieringen fra vækstpuljerne ligger finansieringen af projektet derimod fast, lige såvel som de samlede udgifter i projektet vil være fastlagt til 1,6 mio. kr.

 

Budget, finansiering (tkr.)

2021

2022

I alt

EU
(Interreg KASK)

533

267

800

Vækstmidler fra Energipuljen

240

120

360

Vækstmidler fra Fødevarepuljen

160

80

240

Timer indenfor lønbudget i Energisekretariatet   

og hos Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

133

67

200

I alt

1.066

534

1.600

 

Foreløbigt budget, udgifter (tkr.)

2021

2022

I alt

Markforsøg med ny teknik og biokul

245

100

345

Demonstration Agromek

20

10

30

Afklaring af biokulnetværk

5

5

10

Transport og møder

15

10

25

Leadpartner

66

34

100

Projektarbejde, primært hos Energisekretariatet

517

333

850

Overhead til kommunens generelle udgifter     

(15 pct.)

160

80

240

I alt

1.028

572

1.600

Landboforeningen Vestjysk bidrager med rådgivning til kostpris.
Bygholm bidrager med ca. 200 timer til en værdi af 300 kr/timer.

Effektvurdering

Projektet vil bidrage til:

 • At fremme målsætningerne i både Energipolitikken og i Fødevarepolitikken om fremme af lokal innovation og bæredygtig vækst.

 • At ny landbrugsteknik bliver mere kendt blandt kommunens landmænd og nye landbrugselever, hvilket vil være til gavn både for landbrugserhvervet, samt til gavn for udvikling og produktion af nye maskiner i virksomheder, der allerede findes i kommunen.

 • At Vestjysk og lokale landmænd får øget viden om biokul, der evt. kan hjælpe til at forbedre klima­regnskabet for landbruget, og evt. gøre landbruget til et erhverv som optager kulstof frem for at udlede det.

 • At Vestjysk og lokale landmænd får en central rolle i dansk udvikling af biokul, der sammen med biogas, grønt protein og grønne brændstoffer er blandt nye mulige indtægtskilder for landbruget i forbindelse med implementeringen af den nye klimalov.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget bevilger 360.000 kr. fra energivækstmidlerne og 240.000 kr. fra fødevarevækstmidlerne til medfinansiering af projektet fordelt på 2021 og 2022 som beskrevet ovenfor under økonomiafsnittet.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: YESpecialists - nyt europæisk projekt

Sagsnr: 20-015335

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har fået tildelt midler til et nyt EU-projekt om unges iværksætteri i landdistrikterne. Erhvervs- og Vækstudvalget får her en orientering om projektet. Projektet har fokus på at forbedre unges vilkår i landdistrikter ved at give dem bedre forudsætninger for at starte egen virksomhed eller egne frivillige initiativer, såkaldt socialt entrepreneurskab. Projektet ledes af en norsk region og har seks internationale projektpartnere. Lokalt ledes projektet af Ringkøbing-Skjern Kommune med deltagelse af FGU, UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Projektets baggrund og fokus

Projektet bygger på iværksætteri som et nøgleelement til at forbedre unges levevilkår i landdistrikter og imødegå, at unge flytter væk. Derfor arbejder projektet på at muliggøre, at flere unge bliver klædt på til at være iværksættere med et lokalt perspektiv. Det gøres ved at opbygge lokale økosystemer, som støtter de unge i at blive iværksættere. I de lokale økosystemer arbejder kommune, erhvervsliv, frivillige organisationer, ungdomsuddannelser og de unge sammen om at uddanne flere unge i iværksætteri og støtte dem i at føre deres idéer ud i livet. Det kan både handle om idéer til at starte egen virksomhed men også om idéer til frivillige sociale tiltag. På den måde sætter projektet de unge i stand til at forme deres egen fremtid og påvirke deres eget lokalsamfund i den retning, de ønsker.

Tid

Projektet løber fra 1. oktober 2020 til 30. september 2022.  

Projektets lokale partnere er:

 • Ringkøbing-Skjern Kommune (lokal projektleder), Videnområdet og Frivilligområdet
 • FGU Midt-Vest, Skjern
 • Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
 • Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

Det er en del af projektet at koble flere lokale partnere på undervejs.

Projektets internationale partnere er:

 • Vestland Fylkeskommune (projektleder)

 • Trento provisen, Italien

 • Educational Counseling, Asturas regionen, Spanien

 • Varazdin County, Croatien

 • Toscana regionen, Italien

 • EARLALL, en international NGO som arbejder med regionernes rolle ift livslang læring, Belgien

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 228.121 EUR. Dermed har projektet fået bevilget lidt færre midler end de ansøgte 248.665 EUR. Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af budgettet er som udgangspunkt på 40.775 EUR. Dette beløb bliver dog nok lidt lavere som følge af, at projektet har fået tildelt færre midler end ansøgt. 

Effektvurdering

Projektet skal samlet set levere følgende output:

 • En oversigt over best practice indenfor unges iværksætteri i landdistrikter

 • 6 lokale YESpecialists økosystemer

 • 500 unge YES ambassadører
 • En guide til at danne lokale YESpecialists økosystemer

 • 2 træningsforløb i YES metoden, som er udviklet i projektet

 • Minimum 40 cases på unges iværksætteri - startet som følge af projektet

 • Mindst 500 har fået kendskab til YES metoden udviklet i projektet

Herudover er der en række forventede kvalitative effekter:

 • At unge - også sårbare unge - er stærkere iværksættere og føler en stærkere tilknytning til lokalsamfundet
 • En ny måde at arbejde på tværs af undervisere på ungdomsuddannelser og NGO'er / frivillig organisationer.
 • Nye samarbejdsformer mellem kommune, erhvervsliv, ungdomsuddannelser og frivilligområdet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Stabschef Thomas Andersen orienterer udvalget om WestWind Challenge-konference på Christiansborg den 28. september 2020 - en konference som udvalget inviteres til at deltage i.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Gensidig orientering fandt sted.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Hans Østergaard ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing