Referat: 21. september 2020 kl. 08:00

Virtuelt møde
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Jørgen Rabjerg
 • Hans Østergaard
 • Iver Enevoldsen
 • Søren Elbæk
 • Trine Ørskov
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Virksomhedsbesøg

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Udvalget besøger Fjordgaarden i Ringkøbing, hvor direktør Brian Madsen holder et oplæg om virksomheden samt giver en rundvisning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Grundet coronasituationen blev virksomhedsbesøg udskudt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Orientering om WestWind Challenge projektet

Sagsnr: 20-011884

Sagsfremstilling

WestWind Challenge handler om at skabe verdens mest omtalte og innovative event for fossilfri transport i Ringkøbing-Skjern Kommune. Administrationen orienterer Erhvervs- og Vækstudvalget om status på WestWind Challenge projektet.

Baggrunden for WestWind Challenge

Det er komiker Jan Gintberg og journalist Anders Agger, der har fået idéen til at skabe et innovativt event for fossilfri transport i Ringkøbing-Skjern Kommune. Formålet med WestWind Challenge er at sætte fokus på grønne, bæredygtige løsninger for fremtidens transport samt at styrke branding, erhvervsudvikling og tiltrækning af arbejdskraft til Ringkøbing-Skjern Kommune.

I 2018 bevilgede Erhvervs- og Vækstudvalget 2 mio. kr. over to år til at udvikle WestWind Challenge projektet. Der er ansat en projektchef på projektet frem til og med marts 2021.

Status på WestWind Challenge

Administrationen arbejder på at udvikle indholdet i WestWind Challenge eventet og på at søge opbakning til projektet hos relevante interessenter.

Indholdet i WestWind Challenge består af tre spor:

 1. Symposium

 2. Race Challenge

 3. Festival

Symposium-sporet er en konference for repræsentanter fra bilindustrien, forskningsverdenen, iværksættere, politikere og meningsdannere. Symposiet skal finde løsninger for femtidens grønne transport.

Race Challenge-sporet er et ”racerløb” eller en challenge for eldrevne køretøjer, hvor der vil være forskellige konkurrencer på udholdenhed, acceleration, fart og energiforbrug. Deltagerne bliver en blanding af kendisser, professionelle racerkørere og universitetsstuderende.

Festival-sporet bliver en folkefest, hvor deltagerne blandt andet får mulighed for at prøve nye grønne transportløsninger.

Projektchef Christoffer Kroer Jensen er i kontakt med en række interessenter i forhold til at søge opbakning til at realisere WestWind Challenge.

Nedlukningen af Danmark under coronakrisen har forsinket arbejdet med at søge opbakning til projektet hos interessenterne. Projektet skulle således have været præsenteret på Folkemødet på Bornholm den 12. juni 2020, men Folkemødet blev imidlertid aflyst.

I stedet for lanceringen på Folkemødet planlægger projektchef Christoffer Kroer Jensen sammen med Rud Pedersen et key stakeholder event den 28. september 2020 i Fællessalen på Christiansborg. Planlægningen foregår i samarbejde med medlem af Folketinget Andreas Steenberg. Formålet med mødet er at sikre interessenternes opbakning til projektet. Der vil være faglige indlæg og en præsentation af tankerne bag West Wind Challenge. Det bliver et fyraftensmøde fra kl. 16.30-18.30. Erhvervs- og Vækstudvalget er inviteret til at deltage i arrangementet den 28. september.

I forlængelse af mødet den 28. september planlægger projektchef Christoffer Kroer Jensen et lokalt arrangement i Skjern i samarbejde med Erhvervsrådet. Her bliver projektets potentiale præsenteret fra et regionalt perspektiv og drøftet med en bred kreds af lokale interessenter.

Som bilag er vedhæftet henholdsvis en oversigt over hidtidige aktiviteter i WestWind Challenge projektet og en oversigt over de stakeholdere, der er inviteret til mødet på Christiansborg den 28. september 2020.

Der er produceret en film om WestWind Challenge (Link: https://we.tl/t-SV8YZGgfTo (åbnes i Google Chrome)). Der bliver desuden produceret en ny brochure og nyt digitalt præsentationsmateriale om WestWind Challenge. Materialet bliver præsenteret på mødet med interessenterne den 28. september.

På Erhvervs- og Vækstudvalgets møde i februar 2021 forventer projektchef Christoffer Kroer Jensen at præsentere et prospekt for WestWind Challenge og en samlet vurdering af, hvad der skal til for, at projektet kan realiseres.

Projektchef for WestWind Challenge Christoffer Kroer Jensen deltager under punktets behandling.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne må kommunen arbejde med projekter som WestWind Challenge, når der en lovlig kommunal interesse i projektet. Den kommunale interesse begrundes i formålet om at skabe forventet positiv effekt på branding, erhvervsudvikling og tiltrækning af arbejdskraft til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Økonomi

I 2018 bevilgede Erhvervs- og Vækstudvalget 2 mio. kr. over to år til at udvikle WestWind Challenge projektet. Der er ansat en projektchef på projektet frem til og med marts 2021.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at WestWind Challenge vil have en stor brandingværdi og en positiv effekt i forhold til erhvervsudvikling og tiltrækning af arbejdskraft til Ringkøbing-Skjern Kommune. WestWind Challenge hænger som brand godt sammen med visionen Naturens Rige, og brandet understøtter kommunens stærke position i forhold til produktion af grøn energi. WestWind Challenge vil gøre Ringkøbing-Skjern Kommune til et samlingssted for førende forskere, studerende og virksomheder inden for grøn transport. Eventet styrker derfor erhvervslivets muligheder for at tiltrække arbejdskraft og samarbejdspartnere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Udmøntning af besparelse på vækstpuljemidler

Sagsnr: 20-018217

Sagsfremstilling

Byrådet har på budgetkonferencen i august 2020 aftalt, at der i 2022 skal omprioriteres syv mio. kr. fra vækstpuljemidlernes opsparede midler. Erhvervs- og Vækstudvalget skal nu beslutte, hvordan denne udmøntning skal ske. Administrationen har udarbejdet et oplæg til besparelsen, der er fordelt på hovedparten af puljerne - og som dermed søger at sikre, at der i årene fremover er frie midler i alle puljer til nye initiativer.

 

Baggrund:

Byrådets beslutning om at beskære vækstpuljerne med 7 mio. kr. skal bidrage til at sikre projektering og anlæg af cykelsti fra Vinterleje til eksisterende cykelstiforbindelse nord for Nymindegab.

 

Om vækstpuljerne:

Vækstpuljerne er oprettet i 2015 ud fra et ønske om at styrke vækst- og udvikling i kommunen. For nuværende er vækstpuljernes størrelse og disponeringer i de kommende år som følger:

 

Administrationen anbefaler, at besparelsen på syv mio. kr. på vækstpuljerne udmøntes således:

Vækstpulje Besparelse (1000 kr.) 
 Den (tidligere) åbne vækstpulje  2.300
 Fødevarer  1.500
 Energi  1.000
 Produktionserhverv  1.000
 Uddannelse 1.000
 Fiskeri-LAG-midler  200

Den tidligere åbne vækstpulje: Her er pt. et frit restbeløb på 1,8 mio. kr., som foreslås anvendt som en del af denne besparelse. Derudover er der årligt bevilliget projekter for 1,642 mio. kr. fra den tidligere åbne vækstpulje. Administrationen foreslå, at der fra 2020 findes en besparelse inden for disse bevilligede projekter. De godt 1,6 mio. kr. i årligt forbrug er pt. reserveret til kontingent til Business Region MidtVest, husleje af den tidligere Velfacbygning i Ringkøbing samt husleje af Fødevarepark Skjern Enge og endelig til mini-projekter til uddeling af LAG-bestyrelsen.

Fiskeri-LAG'en har i årene fra 2016 til 2019 årligt modtaget 171.500 kr. til at støtte små lokale initiativer, som falder uden for Fiskeri-LAG'ens normale støttemuligheder. Fiskeri-LAG'en har dog fortsat 228.500 kr. i uforbrugte midler, hvorfor administrationen anbefaler, at kommunen beder om en tilbagebetaling af de 200.000 kr.

Den anbefalede store besparelse på fødevarevækstmidlerne skal ses i lyset af, at der på fødevareområdet eksisterer den største opsparing af midler medio 2020, samtidig med at der kun er disponeret for 240.000 kr. af midlerne i puljen i 2021 og 2022.

Administrationen har ikke foreslået besparelser på vækstpuljemidler til turisme og profilering og bosætning, da midlerne på disse områder i høj grad er disponeret i de kommende år. Der er endvidere ikke foreslået besparelser på vækstpuljen til Erhvervsvækstforum, som ved sidste vækstpuljebesparelse blev beskåret kraftigt. En yderligere besparelse ville give et minimalt råderum at disponere over for Erhvervsvækstforum i de kommende år.

 

Såfremt Erhvervs- og Vækstudvalget følger administrationens indstilling til besparelser vil budgettet for vækstpuljerne i 2022 se ud som følger efter besparelsen på de 7 mio. kr.:

Vækstpuljerne
Oversigt over størrelsen på vækstpuljer samt gennemførte og planlagte projekter
(Beløb i 1000 kr)
År 2022
Pulje Puljens størrelse Godkendte projekter Restbeløb
Landbrug og fødevarer 400 80 1.647
Turisme 1.050 704 -194
Energi 600 115 1.597
Produktionserhverv 1.050 560 1.621
Uddannelse 1.300 800 2.143
Sammenhængskraft 0 0 0
Markedsføring og bosætning 1.150 1.570 426
ErhvervsVækstforum 2.000 1.000 2.865
Den åbne vækstpulje 1.642 1.142 14
I alt 9.192 6.471 10.119

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Som anført ovenfor.

Effektvurdering

Vækstpuljemidlerne bidrager til at understøtte erhvervsmæssig og bosætningsmæssig vækst og bæredygtig omstilling. En reduktion i midlerne på syv mio. kr. betyder, at der vil være understøttende initiativer, som fremover ikke kan finansieres. Ringkøbing-Skjern Kommune har dog fortsat en relativ stor økonomisk prioritering af erhvervs- og bosætningsmæssige initiativer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget udmønter de foreslåede besparelser på vækstpuljemidlerne.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Evalueringskriterier for ny handelsdirektør

Sagsnr: 20-013298

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget besluttede på sit møde i august 2020 at bevillige yderligere 250.000 kr. årligt til ansættelse af en handelsdirektør i Ringkøbing Fjord Handelsråd. Udvalget besluttede samtidig, at administrationen skulle udarbejde forslag til mål og evalueringskriterier for den styrkede indsats, som skulle forelægges på udvalgsmødet i september. Disse kriterier skal lægges til grund for evalueringen af værdien af stillingen, der drøftes senest på udvalgsmødet i december 2022 med henblik på drøftelse af den fortsatte bevilling.

Her følger administrationens forslag til evalueringskriterier, som handelsdirektørens arbejde skal evalueres i lyset af:

 • Sammen med kommunen og de handelsdrivende at sikre implementering af kommunens handelspolitik, herunder

  • medvirke til, at der er let og naturlig adgang til butikker og bymidter ad varierende ruter samt gode muligheder for parkering tæt ved detailhandelen.

  • udvikle et aktivt og levende bymiljø i vores handelsbyer

  • understøtte digitalisering og udvikling af e-handel i detailhandel og understøtte øvrig kompetenceudvikling i detailhandlen

  • medvirke til, at butikkerne har adgang til kvalificeret arbejdskraft

  • medvirke til at tiltrække handelsvirksomheder til byerne

 • Sammen med Handelsrådets bestyrelse og de lokale bychefer sikre, at Ringkøbing Fjord Handelsråd er en veldrevet og handlekraftig organisation.

 • Levere projektansøgninger sammen med kommunen og andre aktører for at sikre yderligere finansiering og nye initiativer.

 • Fremme lokale handelsinteresser i samarbejde med kommunen og andre aktører, herunder f.eks. gennem brancheforeninger som Dansk Erhverv og i forskellige netværkssammenhænge.

 • Bidrage til et stærkt og tæt samarbejde med kommunen, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Destination Vesterhavet.

 • Bidrage til at lokale handelsvirksomheder får gavn af erhvervsfremmesystemet - herunder også gavn af den specialiserede erhvervsservice hos Erhvervshus Midtjylland.

Handelsdirektørens arbejde skal overordnet set bidrage til de mål, der er opstillet i handelspolitikken. De syv mål er:

 • 1: Stigende indtjening
 • 2: Stigende omsætning
 • 3: Stigende antal butikker
 • 4: Stigende e-handel
 • 5: Stigende antal arbejdspladser
 • 6: Stigning i antallet af elever til handelsuddannelser
 • 7: 90 procent af de adspurgte kunder er tilfredse.

 

Se bilag 1 for kommunens samlede handelspolitik og handlingsplan.

Se bilag 2 for en yderligere beskrivelse af stillingen som handelsdirektør.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommunes årlige tilskud til Ringkøbing Fjord Handelsråd udgør i 2021:

 • Til handelsdirektør: 511.000 kr. inkl. den forøgelse på 250.000 kr., Erhvervs- og Vækstudvalget vedtog i august 2020 med virkning fra 1. januar 2021.
 • Til Handelsforeningerne gennem Handelsrådet: 789.000 kr.

Effektvurdering

Evalueringskriterierne og den efterfølgende kommunale evaluering i 2022 skal sikre, at kommunen er retningssættende for, hvad kommunen får for de penge, som Ringkøbing Fjord Handelsråd modtager fra kommunen. Evalueringskriterierne skal samtidig skabe større gennemsigtighed med, hvad kommunen har af forventninger til handelsdirektøren og bestyrelsens arbejde for de kommunale midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget træffer beslutning om, hvilke evalueringskriterier handelsdirektørens arbejde skal evalueres på baggrund af.

Bilag Beslutning

Administrationens forslag til evalueringskriterier blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med FN's 17 verdensmål

Sagsnr: 19-028662

Sagsfremstilling

Resumé

Erhvervs- og Vækstudvalget sendte i juni 2020 FN's 17 verdensmål til drøftelse i de øvrige politiske udvalg. Udvalgene skulle udvælge en række verdensmål - og anbefale disse til Byrådets videre arbejde, samt overveje forslag til initiativer. Der foreligger nu tilbagemeldinger fra alle politiske udvalg, og derfor kan Erhvervs- og Vækstudvalget anbefale Byrådet, hvilke verdensmål der skal sættes særligt fokus på fremover.

Baggrund

Den 6. februar 2020 havde Byrådet temamøde om FN's 17 verdensmål. Signalet fra Byrådet var, at kommunen skulle arbejde videre med verdensmålene - og at følgende verdensmål skal prioriteres (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • 3: Sundhed og trivsel
 • 4: Kvalitetsuddannelse
 • 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • 12: Ansvarlig produktion og forbrug
 • 13: Klima indsats

Ansvaret for den videre proces blev placeret i Erhvervs- og Vækstudvalget.

Den 27. april 2020 vedtog Erhvervs- og Vækstudvalget en proces samt en række prioriteringskriterier for det videre arbejde med verdensmålene. Denne proces samt kriterierne er gengivet nedenfor.

Den 22. juni 2020 sendte Erhvervs- og Vækstudvalget de 17 verdensmål til drøftelse og udvælgelse i de politiske udvalg.

Denne sagsfremstilling vedrører punkt 3 i nedenstående proces.

Prioriteringskriterier

På Byrådets temamøde samt på Erhvervs- og Vækstudvalgsmødet i april blev det berørt, hvilke kriterier der skal bruges til at udvælge de mål, kommunen skal arbejde med. Her er følgende forslag til prioriteringskriterier:

 1. Det ligger inden for kommunens kerneområder eller særlige DNA at arbejde med dette mål.
 2. Status i kommunen er, at vi er lang vej fra at indfri verdensmålet lokalt.
 3. Kommunens arbejde med målet kan føre til store forbedringer lokalt eller i et bredere perspektiv.
 4. Kommunen kan lære omverdenen meget, fordi vi er rigtigt gode på dette felt.

Processen

På Erhvervs- og Vækstudvalgsmødet i april godkendte udvalget nedenstående proces for arbejdet med de 17 verdensmål:

 1. Overblik: Administrationen beskriver kort kommunens status på de 17 verdensmål. Status vil også forholde sig til de nævnte prioriteringskriterier.
 2. Høring i fagudvalgene: Overblikket sendes i høring i udvalgene, som på den baggrund udvælger de mål, som udvalget mener, at udvalget og/eller byrådet bør prioritere at arbejde med. Udvalgene peger desuden på de vigtigste indsatser knyttet til de udvalgte mål.
 3. Udvælgelse af mål: Udvalgenes prioriteter og mulige indsatser skrives sammen. På den baggrund beslutter Erhvervs- og Vækstudvalget samt efterfølgende Byrådet endeligt, hvilke verdensmål kommunen skal fokusere særligt på.
 4. Baseline og handlingsplan: På baggrund af de udvalgte mål laver administrationen en baseline måling, der viser kommunens status på de udvalgte mål. På basis af de politiske signaler under punkt 2 kommer administrationen også med et oplæg til politisk beslutning om, hvilke handlinger kommunen vil sætte i værk i forhold til de udvalgte mål.

Det skal nævnes, at administrationen ikke har informationer på kommunalt niveau for Mål 17: Partnerskaber. Der er dermed 16 beskrivelser i bilagsmaterialet.

Tilbagemeldinger fra de politiske udvalg

Beskæftigelsesudvalget anbefaler følgende verdensmål (svarende til Byrådets anbefalinger):

 • 3: Sundhed og Trivsel
 • 4: Kvalitetsuddannelse
 • 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • 13: Klimaindsats

Beskæftigelsesudvalget ønsker, at intentionerne i de udvalgte verdensmål tænkes ind i Byrådets og Beskæftigelsesområdets indsatser, hvor det er muligt - samt at de indtænkes i det kommende byråds politikker.

Børne- og Familieudvalget anbefaler følgende verdensmål (svarende til Byrådets anbefalinger):

 • 3: Sundhed og Trivsel
 • 4: Kvalitetsuddannelse
 • 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • 13: Klimaindsats

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler følgende verdensmål:

 • 3: Sundhed og Trivsel

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler følgende verdensmål (svarende til Byrådets anbefalinger - samt mål 1 og 5):

 • 1: Afskaf fattigdom
 • 3: Sundhed og trivsel
 • 4: Kvalitetsuddannelse
 • 5: Ligestilling mellem kønnene
 • 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • 13: Klima indsats

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at Byrådets udvalgte verdensmål, samt mål 1 og 5 tænkes ind i Social- og Sundhedsområdets indsatser, hvor det er muligt, samt at de indtænkes i det kommende byråds politikker.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler følgende verdensmål:

 • 6: Rent vand og sanitet
 • 7: Bæredygtig energi
 • 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • 13: Klimaindsats

Økonomiudvalget anbefaler følgende verdensmål (svarende til Byrådets anbefalinger):

 • 3: Sundhed og trivsel
 • 4: Kvalitetsuddannelse
 • 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • 12: Ansvarlig produktion og forbrug
 • 13: Klima indsats

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget:

 • har en egen drøftelse af, hvilke verdensmål samt eventuelle tiltag, som udvalget tænker, at Ringkøbing-Skjern Kommune bør arbejde videre med.
 • drøfter tilbagemeldingerne fra de politiske udvalg.
 • indstiller til Byrådet, hvilke verdensmål Byrådet skal have et særligt fokus på.

Bilag Beslutning

Erhvervs- og Vækstudvalget indstiller til Byrådet, at Ringkøbing-Skjern Kommune har særligt fokus på disse seks verdensmål:

3: Sundhed og trivsel

4: Kvalitetsuddannelse

9: Industri, innovation og infrastruktur

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

12: Ansvarlig produktion og forbrug

13: Klimaindsats

Kopier link til punktet  -   Print

7: Høringssvar: Ny vejledning om udlejning af sommerhuse

Sagsnr: 20-018677

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal tage stilling til, hvorvidt formandsskabet på vegne af kommunen kan bemyndiges til at udarbejde og indsende kommunens høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedrørende vejledning om udlejning af sommerhuse mv. og vejledning om kommunernes planlægning af store sommerhuse, hvor høringsfristen er senest den 8. oktober 2020. Udvalgets formandskab, Søren Elbæk og Hans Østergaard, giver på mødet en orientering om sagen.

Baggrund

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet to nye vejledninger (se bilag) henholdsvis om sommerhusudlejning og kommunernes planlægning af store sommerhuse. Formålet med disse vejledninger er at skabe klarere rammer for udlejning af sommerhuse mv. og derigennem modernisere og forenkle praksis for, hvornår Erhvervsstyrelsen anser, at udlejning af sommerhuse må betragtes som erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig, samt at skabe hensigtsmæssige rammer for placering og anvendelse af større sommerhuse.

Udarbejdelsen af vejledningerne foregår aktuelt på administrativt niveau, og de vil efterfølgende blive underlagt en politisk proces.

I vejledning for udlejning af sommerhuse mv. fastsætter Erhvervsstyrelsen, at den samlede periode for udlejning af sommerhuse ikke må overstige 35 uger på årsbasis.

I dag må udlejning/anvendelse af sommerhuse foregå i 34 uger i perioden 1. marts til 31. oktober, og derudover udlejes/anvendes i 9 uger i perioden 1. november til udgangen af februar. En samlet periode på 43 uger, hvor der er krav om 2 ugers anvendelse af udlejerne. Den potentielle udlejningsperiode for et sommerhus er i dag således 41 uger. Reduktionen til 35 uger vil dermed forkorte udlejningssæsonen med 6 uger.

I vejledning om kommunernes planlægning af store sommerhuse har Erhvervsstyrelsen som noget nyt vejledt om størrelse, placering, beplantning, støj, renovation og infrastruktur i forbindelse med etablering af store sommerhuse dvs. sommerhuse større end 150 kvm. De anbefaler bl.a. at større sommerhuse skal placeres samlet i forlængelse af eksisterende sommerhusområder, så følgerne af et stort sommerhus - støj og mere trafik - ikke generer de eksisterende sommerhuse i området.

Økonomi

Der er cirka 4.700 udlejningssommerhuse i Ringkøbing-Skjern Kommune i dag. Disse vil i princippet kunne udlejes i 41 uger. Vejledning om udlejning af sommerhuse mv. reducerer den teoretiske kapacitet med 28.200 husuger (6 uger x 4.700 udlejningssommerhuse). For at erstatte denne kapacitet får vi brug for 805 nye huse - som kun kan findes blandt eksisterende huse, da der ikke kan opføres nye huse jf. planlovgivningen.

Gæsternes forbrug i sommerhusene udgør 750 kr. pr. dag i omsætning. En reducering af overnatningskapaciteten vil få store konsekvenser for detailhandelen, som vil miste en betydelig omsætning med deraf følgende potentielt mistede arbejdspladser.

Effektvurdering

I Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker vi at blive den foretrukne kystferiedestination i Nordeuropa. For at blive dette har vi følgende mål for vækst og øget helårsturisme, som vil blive påvirket af Erhvervsstyrelsens vejledninger.

Vores konkrete mål om en årlig stigning i turismeskabt omsætning på 5,8 procent frem mod 2023, udregnes på basis af det samlede antal overnatninger i området og turisternes døgnforbrug. En reduktion i antallet af mulige overnatningsuger vil dermed forringe muligheden for at forøge den turismeskabte omsætning.

Derudover udfordrer vejledningerne også vores mål om udvikling af overnatningskapaciteten i kommunen. Vores mål er at udvide og udvikle overnatningskapaciteten, så der bliver mulighed for at få flere overnattende gæster hele året. Den foreslåede reduktion i antallet af udlejningsuger, vil påvirke muligheden for at udleje sommerhusene om vinteren, da 34 ud af de foreslåede 35 ugers udlejning må foregå i perioden 1. marts til 31. oktober. I dag må sommerhuse udlejes i kortere perioder på samlet 9 uger i perioden 1. november til udgangen af februar. Da efterspørgslen på sommerhuse er større i sommerperioden vil de foreslåede stramninger forringe muligheden for at udvikle helårsturisme væsentligt. 

Vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse sætter derudover begrænsninger for placeringen af store sommerhuse og mulighederne for udvikling af overnatningskapaciteten i eksisterende sommerhusområder.

Stramningerne i de to vejledninger vil dermed være i modstrid både mod vores politiske turismemål, samt byrådets politiske kontrol over lokalplanerne. Derudover vil stramningerne potentielt medføre et betydeligt omsætningstab i detailhandelen, følgende deraf også potentielt mistede arbejdspladser.  

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter sagen og giver formandsskabet bemyndigelse til at udarbejde og indsende kommunens høringssvar.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt. Udkast til høringssvar rundsendes til udvalget med mulighed for kommentering inden endelig fremsendelse til Erhvervsstyrelsen.

Kopier link til punktet  -   Print

8: TILLÆGSDAGSORDEN: Industri 4.0 til lokale virksomheder i kommunen i samarbejde med Aarhus Universitet

Sagsnr: 18-007928

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget valgte i maj 2020 at udskyde beslutningen om endelig bevilling fra produktionsvækstpuljen til industri 4.0-projektet. Udskydelsen var baseret på, at udvalget forinden ønskede yderligere juridisk afklaring. Siden da har kommunen sendt sagen videre til Ankestyrelsen med henblik på en udtalelse. Ankestyrelsen har nu skrevet, at de vil basere deres udtalelse på Erhvervsstyrelsens udtalelse. Erhvervsstyrelsen har udtalt, at deres vurdering er, at Ringkøbing-Skjern Kommunes støtte til aktiviteterne vedrørende samfinansieret forskning i Industri 4.0-projektet er forenelig med lov om erhvervsfremme. Erhvervs- og Vækstudvalget skal derfor nu beslutte, om udvalget er klar til træffe endelig beslutning om bevilling til industri 4.0 på baggrund af den nye juridiske afklaring fra Ankestyrelsen.

Henvendelsen til Ankestyrelsen om samfinansieret forskning

Af den juridiske udtalelse, der var knyttet til sagen på udvalgsmødet i maj, fremgik, at Jura vurderede, at kommunen lovligt kan støtte projektet efter erhvervsfremmeloven. Der var dog en juridisk usikkerhed knyttet til den del af projektet, der vedrører samfinansieret forskning.

For at klarlægge denne del yderligere har kommunen bedt Ankestyrelsen om en forhåndsudtalelse om, hvorvidt kommunen kan støtte dette. Den samfinansierede forskning, der foretages som del af projektet, vil fremme vækst, velfærd og udvikling særligt af kommunens virksomheder. Resultaterne af forskningen vil blive formidlet bredt, og vil give virksomhederne ny viden og et generelt løft. Dette gavner erhvervsudviklingen i kommunen, og Jura vurderer således, at der er hjemmel i erhvervsfremmeloven til at støtte denne form for forskning. Endvidere vil projektet og den samfinansierede forskning, der foretages som en del af projektet, have stor brandingmæssig betydning for kommunen - blandt andet med henblik på at tiltrække virksomheder, arbejdskraft og beboere til kommunen.

På baggrund af kommunens henvendelse til Ankestyrelsen har Ankestyrelsen valgt at bede Erhvervsstyrelsen om en vurdering af, om Ringkøbing-Skjern Kommune med hjemmel i lov om erhvervsfremme kan yde støtte til en del af et Industri 4.0-projekt, der vedrører samfinansieret forskning. Erhvervsstyrelsen har vurderet, at kommunen lovligt kan yde denne støtte (se bilag 1).

Efterfølgende har sagsbehandleren hos Ankestyrelsen rettet henvendelse til en af kommunens jurister og meddelt, at Ankestyrelsen vil lægge sig op af Erhvervsstyrelsens vurdering (se bilag 2 og 3), og samtidig spurgt til, om kommunen har behov for yderligere udtalelse fra Ankestyrelsen.

Om industri 4.0-projektet:

Projektets formål

Det overordnede formål med projektet er at tilføre ny forskningsbaseret viden til produktionsindustrien i kommunen, således at den kommer med på den nye industrielle bølge, hvor den digitale verden integreres med den fysiske produktion.

Det sker ved at opbygge et fysisk og digitalt Industri 4.0 lab på Innovest. Lab'et skabes i et tæt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd (RSE) og Aarhus Universitet (AU). Dermed bliver lab'et et knudepunkt for at sikre et flow mellem forskningsbaseret viden fra AU og praksisbaseret viden ved virksomhederne. Lab'et bliver knyttet til et centralt Industri 4.0 hub på AU. Der er planer om at etablere parallelle labs i andre kommuner i Region Midtjylland. De enkelte labs kobles sammen gennem det centrale hub på AU, og disse nye labs kan vise, hvordan fremtidens industri ser ud og dermed danne grundlag for udvikling af produktprototyper ved brug af nye materialer og produktionsteknologier.

Industri 4.0 projektet indgår i erhvervspolitikken og erhvervspolitikkens handleplan 2019-2020 og retter sig mod Målsætning 4: Styrke udvikling og innovation.

Der er opstillet specifikke succeskriterier for, hvad der skal ske i lab'et. Se disse i bilag 4.

Organisering

Projektet ledes af AU, Institut for Science and Technology med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd som lokal samarbejdspartner. Der bliver etableret en styregruppe med medlemmer fra Aarhus Universitet, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og lokale virksomheder. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd har vetoret i forhold til, hvad de kommunale midler bliver anvendt til i projektet.

Fokus på Digital Twin-teknologien

Hvert lab har sit eget fokus. I Ringkøbing-Skjern vil fokus være på Digital-Twin teknologien. Formålet med Digital Twin-teknologien er at lave en digital kopi af et produkt eller en produktionsproces, som man kan udvikle og teste på. Herved spares der både økonomiske og tidsmæssige ressourcer, da både produkt og proces kan optimeres og testes uden, at man fysisk flytter rundt på nogen af delene. Når den optimale løsning er fundet, kan man implementere den fysisk på selve produktionslinjen. I det lokale lab i kommunen, vil der være mulighed for at udarbejde såvel den digitale twin af produktet, den digitale twin af produktionsprocessen og efterfølgende gennemføre en fysisk test af begge dele på produktionsanlægget.  

Bemanding af lab'et

Lab'et ledes til daglig af en "lab manager", som tager imod interesserede virksomheder, introducerer teknologien og mulighederne heri og varetager kontakten til AU. Herudover vil der årligt indgå minimum to post docs, to ph.d.-studerende og 10 ingeniørstuderende i lab'et. En professor fra AU vil lede den forskningsmæssige del af aktiviteterne i lab'et.

Se beskrivelse af lab manager, post doc og ph.d.-studerendes funktioner på side 9-14 i bilag 5.

Aktiviteter i lab'et

Åbne formidlingsaktiviteter: Lab manageren vil have sin daglige gang i lab'et og ude ved virksomhederne. De tilknyttede post docs, forskere og ph.d.-ere vil i varierende omfang arbejde i lab'et. Lab'et vil have åbent på almindelige hverdage, således at interesserede virksomheder kan kigge ind og få en introduktion til lab'et og mulighederne heri.

Lab'et vil flere gange årligt have aktiviteter for skoleklasser, ungdomsuddannelser og virksomheder. Ph.d. -studerende, post docs og forskere vil via foredrag og lignende formidle resultaterne af deres forskning løbende.

Forskningsaktiviteter: Udover de åbne formidlingsaktiviteter vil lab'et være omdrejningspunkt for forskning knyttet til enkelte virksomheder eller grupper af virksomheder. Virksomhederne betaler selv den forskning, der knytter sig direkte til dem selv. Herudover er det et væsentligt succeskriterie for projektet, at Aarhus Universitet løbende søger midler til nye forskningsprojekter.

Det siger virksomhederne

Erhvervsrådet har afholdt informationsmøder med flere af områdets produktionsvirksomheder, da det er vigtigt, at forskningen og teknologien kan anvendes i de lokale virksomheder. Tilbagemeldingerne fra de lokale virksomheder har været positive og flere virksomheder har tilkendegivet, at projektet understøtter allerede igangsatte Digital Twin-tiltag hos dem. Fem lokale virksomheder er blevet samlet i en investorgruppe, som er klar til at investere 3 mio. kr. i projektet - fordelt over tre år. Projektet er åbent for, at flere virksomheder kan blive investorer.

Tid

Projektperioden er tre et halvt år. Senest i år 2 skal der være etableret en plan for driften af lab'et, når projektperioden udløber.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Jura har tidligere vurderet, at kommunen lovligt kunne støtte projektet. Erhvervs- og Vækstudvalget udsatte sagen på møde den 25. maj 2020 med henblik på afklaring ved Ankestyrelsen af lovligheden af kommunens støtte til projektet.

Ankestyrelsen anerkender Ringkøbing-Skjern Kommunes behov for en hurtig afklaring, hvorfor styrelsen har rettet telefonisk henvendelse til kommunen, og oplyst, at et eventuelt senere skriftligt svar fra Ankestyrelsen vil lægge sig op af Erhvervsstyrelsens udtalelse. Ankestyrelsen har bedt om kommunens vurdering af, om der fortsat er behov for en forhåndsudtalelse fra Ankestyrelsen.

Det er på den baggrund fortsat administrationens vurdering, at kommunen lovligt kan støtte projektet samt, at der ikke er behov for en forhåndsudtalelse fra Ankestyrelsen.

Økonomi

Erhvervs- og Vækstudvalget råder over vækstpuljen til Produktionserhverv. Da Erhvervs- og Vækstudvalget tidligere har drøftet og stillet sig positiv overfor Industri 4.0 projektet, har administrationen kalkuleret med, at det ansøgte beløb på 5.030.000 kroner skulle være til rådighed, når projektet var klar til at blive sat i gang. Beløbet er derfor allerede disponeret og vil således ikke påvirke det beløb, der er til rådighed i puljen til øvrige projekter i de kommende år.

Se oversigten over vækstpuljen til Produktionserhverv i bilag 6.

De forventede udgifter og indtægter til lab'et i Ringkøbing-Skjern Kommune for de tre første udviklingsår er således:

 

 

år 1

år 2

år 3

I alt

Udgifter

 

 

 

 

Personale

3.350.000

3.350.000

2.650.000

9.350.000

Udstyr inkl. ombygning/klargøring

2.450.000

2.450.000

950.000

5.850.000

Lokaler (200 m2 i Innovest)

210.000

210.000

210.000

630.000

Udgifter i alt

6.010.000

6.010.000

3.810.000

15.830.000

Indtægter

 

 

 

 

Erhvervsvækstforum

3.000.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000

Uddannelsespulje

1.200.000

800.000

800.000

2.800.000

Produktionsindustri - vækstpulje mv.

3.910.000

560.000

560.000

5.030.000

Virksomheder

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

I alt indtægter

9.110.000

3.360.000

3.360.000

15.830.000

Efter bevillingsperioden er det målet, at projektet er selvfinansieret. Finansieringen skal herefter komme fra virksomheder og forskningsprojekter.

Der er i budgettet en mindre uvished om den nøjagtige lønudgift til Lab manageren i projektets etableringsfase. Hvis lønudgiften overstiger det, der er afsat i budgettet, forventer projektparterne at kunne dække denne ekstra udgift ind via indtægter fra virksomhedssamarbejderne i projektperioden. Skulle dette mod forventning ikke ske, kan det komme på tale at ansøge om en ekstra bevilling på maksimalt 300.000 kr. fra vækstpuljerne til at dække den øgede lønudgift.

Se specificeret udgiftsbudget i bilag 5, side 3.

Effektvurdering

Indenfor det første år skal det fysiske lab etableres med tilknytning af en lab manager, en professor, to Post Doc's, to ph.d.-ere og minimum 10 studerende årligt.

Effekten af samarbejdet med Aarhus Universitet vil betyde for kommunens virksomheder:

 • at der bliver meget lettere adgang til den nyeste teknologiske viden og forskning inden for produktionsteknologi
 • at vi understøtter et aktivt studiemiljø på Innovest
 • at vi øger muligheden for at tiltrække højteknologisk efteruddannelse til området
 • at der kommer højteknologisk arbejdskraft til området
 • at den innovative produktudvikling vil stige
 • at der vil blive en forøget mulighed for tilgang af salgsordrer. Erfaringer fra lignende projekter og netværk i England har vist, at ordrerne fra deltagende virksomheder er steget med 116 procent i forhold til de oprindelige salgsmål
 • at området bliver kendt som en førende lokalitet inden for Digital Twin-teknologien
 • at der sikres grundlag for vækst, udvikling og innovation
 • at der bliver adgang til resultaterne fra de øvrige teknologilabs igennem Hub'en bl.a. materialeteknologi, Machine Learning og Internet of Things.

Tilmed vil lab'et give nye, attraktive muligheder for virksomheder eller dele af virksomheder i Danmark i forhold til at flytte til kommunen og blive involveret i det digitale Twin-teknologiske forsknings- og udviklingsområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget bevilger 5,03 mio. kr. fra Vækstpuljen til Produktionserhverv til projekt Industri 4.0.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing