Referat: 19. oktober 2020 kl. 08:00

Fjordgaarden, Ringkøbing
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Hans Østergaard
 • Jens Erik Damgaard
 • Jørgen Rabjerg
 • Trine Ørskov
 • Søren Elbæk
 • Jakob Agerbo
 • Iver Enevoldsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Virksomhedsbesøg

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Udvalget besøger Fjordgaarden i Ringkøbing, hvor direktør Brian Madsen vil holde et oplæg og give en rundvisning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Virksomhedsbesøg fandt sted.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Danmark for Målene i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 20-019819

Sagsfremstilling

Resumé:

I februar 2020 besluttede Erhvervs- og Vækstudvalget, at der i 2020 skal afvikles et arrangement i Ringkøbing om FN's 17 verdensmål - i samarbejde med organisationen Danmark for Målene. Corona-situationen har dog medført, at arrangementet tidligst kan gennemføres i efteråret 2021.

I mellemtiden har Byrådet og alle politiske udvalg - med Erhvervs- og Vækstudvalget som procesdriver - arbejdet videre med verdensmålene. Erhvervs- og Vækstudvalget bedes derfor vurdere, om det i stedet er mere hensigtsmæssigt, at kommunen selv planlægger og afvikler et borgerrettet verdensmål-arrangement tidligere på året i 2021, når kommunens handlingsplan for de udvalgte verdensmål er færdig.

Sagsfremstilling:

Den 20. februar i år mødtes repræsentanter fra administrationen med Danmark for Målene og blev præsenteret for deres tilbud om at afholde et arrangement i vores kommune i løbet af sommerhalvåret 2020. Danmark for Målene har til formål at udbrede kendskabet til FN's 17 verdensmål i hele Danmark, og de planlagde at tage på karavane med en oplysningskampagne i 48 byer i 2020. Den nuværende corona-situation har dog medført, at ingen af disse arrangementer ikke kan afvikles i 2020.

Danmark for Målene har i september fremlagt en plan for, hvornår rækken af arrangementer skal afvikles i sommeren og efteråret 2021 - og i den plan er der mulighed for, at et arrangement kan afvikles i Ringkøbing i september eller oktober 2021.

Byrådet og de politiske udvalg har de seneste måneder behandlet FN's 17 verdensmål, og der er blevet udvalgt en række verdensmål, som kommunen skal have særlig fokus på. Administrationen vurderer, at kommunen - både politisk og administrativt - er nået så langt med arbejdet med verdensmålene, at vi selv kan planlægge og afvikle et arrangement i 2021. Administrationen foreslår derfor, at Erhvervs- og Vækstudvalgets beslutning i februar 2020 om at indlede et samarbejde med Danmark for Målene tilbageføres (oprindelig sagsfremstilling og beslutning fremgår af bilag 1). Det skal påpeges, at kommunen ikke har skrevet under på kontraktudspil fra Danmark for Målene, og vi har derfor ingen juridiske eller økonomiske forpligtelser.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Kommunens udgifter til et arrangement med Danmark for Målene udgør 40.000 kr. ekskl. moms. Administrationen vurderer, at kommunen selv kan planlægge og afvikle et arrangement inden for samme budgetramme - og med et tilsvarende forbrug af medarbejderressourcer.

Effektvurdering

Borgerne i kommunen får mulighed for at få øget bevidsthed om FN's 17 verdensmål samt indblik i kommunens arbejde med verdensmålene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget godkender, at:

 • kommunen selv planlægger og afvikler et arrangement om FN's 17 verdensmål
 • udvalgets beslutning om at indgå samarbejde med Danmark for Målene tilbageføres.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Sådan går det med handelspolitikken

Sagsnr: 20-019418

Sagsfremstilling

Sådan går det med handelspolitikken 2019-2023

Erhvervs- og Vækstudvalget får her til orientering den første status på de mål og indsatser, der er sat for handelspolitikken. Politikken og handlingsplanen for 2019-2020 trådte i kraft i august 2019. Herunder gives eksempler på, hvordan det er gået i forhold til nogle af de fastsatte mål. I bilaget til dagsordenen er der status for alle mål og indsatser knyttet til politikken. Denne status bliver udgangspunktet for den næste handlingsplan fra 2021-2023.

Gang i udvikling af handelsudviklingsstrategier

Der er i flere byer startet en proces for udvikling af en handelsstrategi. Der er gennemført handelsudviklingsstrategiproces i Skjern med etablering af et netværk, der består af detailhandlere, revisorer, banker, ejendomsmæglere og ejendomsejere. Skjern Udviklingsforum og Gentænk Skjern støtter udvikling af byens handelsudviklingsstrategi. I forbindelse med arbejdet med at identificere hvad der er byens DNA eller sagt på en anden måde, det der skal kendetegne udviklingen af handelslivet i byen, blev sloganet fra Gentænk Skjern: "Tættere på" valgt som byens DNA.

I Ringkøbing gennemfører handelsforeningen i 2. halvår 2020 og første halvår 2021 en strategiproces, der indtænker turistbranchen og de øvrige byer Søndervig og Hvide Sande i strategiudviklingen.

Der har været afholdt fælles strategimøder på tværs af kommunens handelsforeninger med indlæg fra Dansk Erhverv og forskere om udvikling af handelsliv og levende bymidter. På strategimøderne har erhvervets interessenter deltaget som f.eks. politikere, embedsmænd, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Destinaton Vesterhavet og repræsentanter fra byernes udviklingsfora.

Kompetenceudvikling er kommet for at blive

Der blev fra Erhvervsvækstforum bevilliget 564.000 kr. til projekt "Uddannelse på gadeplan og i cyberspace". Projektet har afdækket og tilpasser løbende behovet for uddannelse i detailerhvervet og har i foråret afviklet kurser som webinarer af hensyn til corona-situationen med deltagerantal fra 35 - 55. Der blev især fokus på kurser i digitalt salg og opstart af erfagruppe med samme tema. Kurserne har fået flotte evalueringer og det er input som erhvervet direkte har kunnet gå tilbage og anvende i deres kombination af fysisk og digital butikssalg.

Der har været kurser og informationsmøder udbudt i samarbejde med UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, Erhvervshus Midtjylland, Destination Vesterhavet og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd om bl.a. Google Succes Online, som giver mulighed for at få råd og vejledning på helt individuelt niveau om, hvordan man som virksomhedsejer kan håndtere e-handel på bedste vis nu og i fremtiden. Af andre aktiviteter kan nævnes: Webinarer og informationsmøder om hvad der bliver fremtidens kompetencebehov også kaldt Morgendagens Kompetencer og med indlæg om mulige uddannelsesstøtte fra Arbejdsmarkedets kompetencefonde. Der har også været informationsmøder om støttemuligheder fra erhvervsfremmemidler, der støtter små og mellemstore virksomheder, der ønsker at arbejde med plan for deres udvikling af eksisterende eller ny digitale platform. Denne støttemulighed bliver kaldt: SMV-Digital. Til slut i denne række af kompetencetilbud til erhvervet skal nævnes det store e-handelsprojekt, hvor der har været afholdt 11 workshops med imellem 7 til 33 virksomheder pr. arrangement, og en e-handelsdag i 2019 og en planlagt i 2020 med 160 tilmeldte, men pga. coronasituationen er e-handelsdagen udskudt til 2021.

Der er sendt ansøgninger til videreførelse af disse kompetenceudviklingsforløb til Ervhvervsfremmebestyrelsens udbudte call: Morgendagens Kompetencer samt en ny ansøgning til Erhvervsvækstforum på udbygning af Uddannelse på gadeplan og i cyberspace med ressourcer til 1:1 mentorer til erhvervet med inspiration fra det fynske projekt: "Vækst på gadeplan" og ressourcer til opbygning af et handelselevnetværk til branding af en karriere inden for detailhandel.

Hvilke indsatser kommer også til at fylde i fremtiden:

Markedsføring af Ringkøbing-Skjern Kommune som et attraktivt sted at etablere handelsvirksomhed bliver der ekstra fokus på i det kommende år. Der skal udarbejdes salgsmateriale, der argumenterer for hvilken markedsmæssig fordel, der er ved at etablere sig i Ringkøbing-Skjern Kommunes handelsbyer. Dette arbejde skal udvikles og produceres i samarbejde med den tværkommunale gruppe i forbindelse med tiltrækning af virksomheder til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forhindre tomme butikslokaler. Der skal udvikles en strategi i samarbejde med bycheferne om, hvad der kan gøres for at undgå tomme butikker og lokaler i bybilledet. Her kommer der inspiration fra citycheferne landsdækkende netværk og fra KL-Netværk Levende Handelsbyer samt inspiration fra Dansk Erhverv.

Covid 19

Når der skal følges op på denne periodes indsatser under handelspolitikken skal den helt ekstraordinære situation omkring Covid19 også nævnes. Den periode viser, hvor agilt et erhverv, et handelsråd og en kommune i fællesskab har taget fat på helt andre indsatser end de planlagte indsatser i handlingsplaner eller tilpasser planlagte indsatser til den nye samfunds- og forretningssituation. Forårets aktiviteter i denne forbindelse skal derfor også med i denne afrapportering, hvor følgende konkrete indsatser blev igangsat:

 • Information og vejledning i hjælpepakker og henvisning til specialkonsulenter i Erhvervshus Midtjylland
 • Tre måneders tilskud til aflønning af bychefernes ekstraordinære tidsforbrug på vejledning i hjælpepakker, brug af Virksomhedsguiden og sparring
 • Etablering af frivilligt korps af lokale revisorer, advokater, banker og rådgivere, der tilbød gratis rådgivning til detailerhvervet
 • Information om arbejdsmarkedets kompetencefonde til brug for betaling af efteruddannelse af medarbejdere og butiksejer
 • Gennemførelse af kampagne i samarbejde med handelsrådet og kommunen med fokus på "Handl lokalt".

 • Kommunalt tilskud til udvikling af fælles digital handelsportal
 • Kommunal bevilling af spritdispensere

Til slut skal også nævnes handelsrådets beslutning om hurtigt at konvertere og digitalisere de annoncerede og planlagte informationsmøder, kurser og erfagrupper i projekt "Uddannelse på gadeplan og i cyberspace" til webinarer under coranakrisen.

Hvad skal der ske?

Administrationen udarbejder en ny handlingsplan for 2021-2023 med udgangspunkt i denne status for handelspolitikken. Erhvervs- og Vækstudvalget får handlingsplanen 2021-2023 til drøftelse på mødet i december 2020.

Se i øvrigt bilag 1: Opfølgning på handelspolitikken 2020


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.


Økonomi

Ingen bemærkninger.


Effektvurdering

Ligger stabilt og lidt bedre end landsgennemsnittet

Indtjeningen blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes detailvirksomheder har udviklet sig positivt i 2019, og bedre end udviklingen på nationalt plan i 2019 - se nedenstående figur 1.

Udvikling i indtjening for alle detailhandelsvirksomheder(faste priser).

Figur 1.

Tilsvarende har der været en positiv udvikling for kommunens detailhandelsvirksomheders omsætning.

Som det kan ses i figur 2, har omsætningen for kommunens virksomheder inden for detailhandel, restauration og hotelbranchen været stigende siden 2015.

Der var i 2019 en omsætning på 3,9309 milliarder kroner, i 2018 var omsætningen på 3,7665 milliarder kroner, og i 2017 var omsætningen på 3,6909 milliarder kroner.

Udvikling i omsætning for alle detailhandelsvirksomheder(faste priser).

Figur 2.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager opfølgningen til efterretning.


Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Sådan går det med energipolitiken

Sagsnr: 20-019451

Sagsfremstilling

Her er status på Energi2020, Energipolitikken 2019-2023 og den tilhørende handlingsplan

Erhvervs- og Vækstudvalget får her til orientering status på de mål og indsatser, der er sat i Energipolitikken. Politikken og handlingsplanen for 2019-2020 trådte i kraft i august 2019. Herunder gives eksempler på, hvordan det er gået i forhold til nogle af de fastsatte mål. I bilaget til dagsorden er der status for alle mål og indsatser knyttet til politikken. Denne status bliver udgangspunktet for den næste handlingsplan fra 2021-2023. Energirådet har på sit seneste møde 11. september 2020 tillige fået en status på energipolitikken.

Her går det godt:

Energien bruges effektivt:

 • Der er i projekt COBEN gennemført 1016 energitjek hos private husejere. Der er i alt anvist 10.494.306 kWh energibesparelser.
 • I 2007 var der 4.388 oliefyr. Nu er der 2.255 oliefyr tilbage ifølge Energiregnskabet 2018, svarende til en reduktion på ca. 50 procent. Målet er nul oliefyr i 2030.
 • GRO = Grøn Ressource Optimering: Via Erhvervsrådet er der siden projektstart januar 2019 besøgt 119 virksomheder. 49 virksomheder er henvist til Scanenergi med tilbud om energiberegning, energiplan, CO2-kortlægning og energiledelse. Der har i projektperioden indtil nu været indledt procesforløb med 17 virksomheder, som samlet set tæller 67 virksomhedsbesøg. I GRO indgår også arbejdsgruppen "Grønne Proteiner", samt "Netværk for Energi- og Ressourceoptimering", der har 12 deltagere.
 • ECSMV = Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland.

  Projektet der er støttet af Erhvervsstyrelsen og Region Midtjylland forventes at screene op til 800 virksomheder og skabe grønne forretningsmodeller i 200 virksomheder fordelt over hele Region Midtjylland. Sekretariatet består af to personer som en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat. Operatørrollen deles med Skive og Aarhus Kommuner.
  Lokalt i Ringkøbing-Skjern Kommune, forankret i Erhvervsrådet, har der siden projektstart foråret 2019 været afholdt 28 møder med præsentation af ECSMV. 19 virksomheder er screenet for muligheder i forhold til betalt rådgiverhjælp. Der er indsendt 11 ansøgninger hvoraf 8 blev godkendt. Der er indledt rådgiverforløb med 7 af virksomhederne. Målet for hele projektperioden er 48 screeninger hos lokale virksomheder.

Her har vi udfordringer for at nå i mål:

 • Ringkøbing-Skjern Kommune mangler 30 procentpoint for at nå målet om 100 procent vedvarende energi inden udgangen af 2023. Siden februar 2018 er der i store træk ikke opstillet nye vedvarende energianlæg i hele Ringkøbing-Skjern Kommune. Der er brug for en solid slutspurt for at komme fra de nuværende 70 procent til 100 procent vedvarende energi.
  1 procentpoint i Energiregnskabet svarer til cirka 30.000.000 kWh årlig produktion fra vedvarende energianlæg. Vi mangler altså ekstra 30 x 30.000.000 = 900.000.000 kWh per år. Det kan komme fra vindmøller, biogas og ikke mindst fra store solcelleanlæg m.m.
  (Fra de kystnære havvindmøller Vesterhav Syd må vi tilregne halvdelen af deres forventede produktion i vores Energiregnskab. Dvs. cirka 753.000.000 x ½ = 376.500.000 kWh eller svarende til ca. 12,5 procentpoint.)
  Der er brug for en solid slutspurt for at nå byrådets mål om 100 procent Vedvarende Energi.
  Indregnes bidraget fra Vesterhav Syd, mangler vi yderligere cirka 17,5 procent for at nå op på 100 procent. For hver gang et energianlæg producerer 30.000.000 kWh flyttes Energiregnskabet  cirka 1 procentpoint. Derfor er energianlæggenes effektivitet og årsproduktion i kWh vigtige at have for øje.
 • Målet er at alle kommunens egne køretøjer anvender vedvarende energi i 2025. Opgørelse viser at kommunen har 246 køretøjer, hvor af 8 er elbiler. De mange køretøjer er fordelt i kommunens mange decentrale afdelinger.
  Indkøb bestemmes decentralt i den enkelte afdeling, mens køb/leasing sker centralt gennem Udbudsafdelingen.
  Selv om TCO = levetidsomkostninger for elbiler er billigere end for fossilbiler, så er indkøbsprisen relativ høj og hertil kommer en engangsudgift til en simpel ladeløsning til hver elbil.
  Biler leases ofte i en firårig periode. For at nå omstilling af Kommunens flåde af køretøjer til senest i 2025 at køre på vedvarende energi, kræver det, at der slet ikke købes/leases fossilbiler fremover, men alene køretøjer, som anvender vedvarende energi.
  Ekstra udgifter til ladestandere er en udfordring for de decentrale beslutningstagere.
  Administrationen arbejder på et oplæg til, hvordan det er muligt at sætte skub på kommunale indkøb af elbiler/bil på grønne brændstoffer..
 • Der er store potentialer i at arbejde med Power-to-X. Power-to-X er elkraft, der omdannes til en energiform, som kan lagres. F.eks. kan strøm fra vindmøller og solceller omdannes til brint, metan og ammoniak, og kaldes også "flydende el". Disse brændstoffer kan anvendes til f.eks. tung vejtransport, i skibe og i fly.
  Potentialet er ekstra stort ved at placere Power-to-X anlæg her i kommunen, idet vi i Ringkøbing-Skjern producerer store mængder grøn strøm. Tilmed vil der kunne spares 6-8 procents ledningstab af energi, hvis et anlæg placeres i her kommunen fremfor at transmittere energien ud af kommunen til et anlæg i en anden kommune.

Hvad skal der ske?

Administrationen udarbejder en ny handlingsplan for 2021-2023 med udgangspunkt i denne status for Energipolitikken. Erhvervs- og vækstudvalget får handlingsplanen 2021-2023 til drøftelse på mødet i december 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ringkøbing-Skjern Kommunes seneste Energiregnskab fra 2018 viser, at vi i perioden 2007-2018 har øget selvforsyningsgraden med vedvarende energi fra 20 til nu 69,6 procent.
Energiregnskabet fra 2018 viser også, at vi i samme periode er lykkes med at reducere CO2-udledningen fra energi og transport med hele 82 procent, nemlig fra 11,1 ton i 2007 til 1,9 ton/år/indbygger i 2018. 
Status på Energi2020 Energipolitikken 2019-2023 bidrager til at afstemme indsatser, så Ringkøbing-Skjern Kommune bliver 100 % selvforsynende ved vedvarende energi (i 2023) og 100 fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager opfølgningen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Sådan går det med fødevarepolitikken

Sagsnr: 19-000292

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget får her til orientering den første status på de mål og indsatser, der er sat for fødevarepolitikken. Politikken og handlingsplanen for 2019-2020 trådte i kraft i august 2019. Herunder gives eksempler på, hvordan det er gået i forhold til nogle af de fastsatte mål. I bilaget til dagsordenen er der status for alle mål og indsatser knyttet til politikken. Denne status bliver udgangspunktet for den næste handlingsplan fra 2021-2023.

Sådan går det med fødevarepolitikken 2019-2023

Erhvervs- og Vækstudvalget får her til orientering den første status på de mål og indsatser, der er sat for fødevarepolitikken. Politikken og handlingsplanen for 2019-2020 trådte i kraft i august 2019. Herunder gives eksempler på, hvordan det er gået i forhold til nogle af de fastsatte mål. I bilaget til dagsordenen er der status for alle mål og indsatser knyttet til politikken. Denne status bliver udgangspunktet for den næste handlingsplan fra 2021-2023.

Råhandel

Vi har i lang tid arbejdet med at etablere en såkaldt Foodhub for lokale fødevarer i Fødevarepark Skjern Enge.

Det sker så endelig her i løbet af efteråret i samarbejde med Råhandel, der er en online markedsplads for lokale fødevarer. Råhandel arbejder sammen med Coop, om at udvikle en platform for lokale fødevarer til deres brugser og Irma. Herudover er der mulighed for, at denne platform og dermed foodhuben også kan anvendes af restauranter og spisesteder. Fra medio november, vil der derfor være mulighed for at samle, lagre og distribuere produkter fra Fødevareparken. Lokalt er Økogårdene og Kulinarisk Vestjylland involveret i samarbejdet.

Foodhuben bliver omdrejningspunktet for Råhandels og Coops aktiviteter i Vestjylland.

Smagen af Vest

Den seneste tid har givet os muligheden for at udvide arbejdet med vores digitale fødevareunivers: www.smagenafvest.dk. Sitet har fået nyt navn, blevet tilpasset målgruppen turister og begivet sig ud på Facebook og Instagram. Denne udvikling skal sikre en mere målrettet indsats omkring brandingen af Ringkøbing-Skjern som fødevareområde.

Lokale produkter i verdensklasse

Mange af vores lokale fødevarevirksomheder har modtaget og modtager fortsat national såvel som international anerkendelse for deres produkter. Dette er en del af identiteten og fortællingen omkring fødevarer fra Ringkøbing-Skjern, som vi bl.a. skal fremme via smagenafvest.dk. Det seneste år har bl.a. disse virksomheder modtaget priser:

 • Knaplund Destilleri: 7 medaljer til American Destilling Institutes Craft Spirits
 • Westjysk Smag: Sølvmedalje ved The Liqueur Masters 2019
 • Kommandobroen: Nomineret til Årets fiske- og skaldyrsrestaurant ved Den Danske   Spiseguide
 • Økoladen: Årets bedste Gårdbutik ved GoforLocal
 • Stauning Whisky: Vinder af "Worlds Best New Make" ved World Whiskies Awards 2019
 • Lowlands Denmark: Sølvmedalje til Berling International Spirits Competition
 • Mr. Beef: En investering på 750.000 kr. i Løvens Hule 

Rejseholdet

Over nogle år har Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd i samarbejde med Europæisk Gastronomiregion haft mulighed for at sende Det Gastronomiske Rejsehold ud til spisesteder og andre, der laver mad. Dette samarbejde fortsætter i dette efterår og ind i det kommende år.

Rejseholdet tilbyder sparring over 2-3 dage ved for eksempel at sætte fokus på menukortet. Det kan også dreje sig om at forbedre arbejdsgangene i køkkenet på det pågældende sted eller at forbedre markedsføringen.

Iværksættere

Der har i det sidste år ikke været den tilgang af iværksættere på fødevareområdet, som vi tidligere har oplevet. Vi er gået fra 69 nye fødevareiværksættere i 2017 og 2018 til 65 nye fødevareiværksættere i 2019. I Erhvervsrådet har vi i perioden 1. august 2019 til 1. september 2020 vejledt 15 af de nye fødevareiværksættere, hvoraf de 8 har etableret sig med egen virksomhed.
I forbindelse med Foodexpo, som nu er udsat til marts 2021, vil der ske en markedsføring og promovering af iværksættere, der producerer fødevarer, som vi vil følge op på lokalt for at skabe en fornyet interesse for madkultur og fødevareproduktion hos især de unge.

Hvad skal der ske?

Administrationen udarbejder en ny handlingsplan for 2021-2023 med udgangspunkt i denne status for fødevarepolitikken. Erhvervs- og Vækstudvalget får handlingsplanen 2021-2023 til drøftelse på mødet i december 2020.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

 • I det forgangne år har Erhvervsrådet vejledt 64 virksomheder og haft 100 opfølgende kontakter ift. den fortsatte indsats ude i virksomhederne.
 • Fødevareuniverset udbygget med de sociale medier Instagram og Facebook.
 • Velfungerende samarbejde med 3 netværk: Gastro Vest (5 virksomheder), Skjern Enge Klyngen (5 virksomheder) og Kulinarisk Vestjylland (45 virksomheder)
 • Kompetenceforløb for fødevarevirksomheder og iværksættere udviklet og gennemført i samarbejde med Erhvervshuset og Europæisk Gastronomiregion Midtjylland. 46 virksomheder deltog i de fire kurser i samarbejde med Erhvervshuset, heraf var halvdelen af virksomhederne fra Ringkøbing-Skjern Kommune og halvdelen fra resten af Regionen Midtjylland.
  4 virksomheder deltog i kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med Europæisk Gastronomiregion i perioden 1. august 2019 til 1. september 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager opfølgningen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Sådan går det med videnpolitikken

Sagsnr: 18-034152

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget får her til orientering den første status på de mål og indsatser, der er sat for Videnpolitikken. Politikken og handlingsplanen for 2019-2020 trådte i kraft i august 2019. Herunder gives eksempler på, hvordan det er gået i forhold til nogle af de fastsatte mål. I bilaget til dagsorden er der status for alle mål og indsatser knyttet til politikken. Denne status bliver udgangspunktet for den næste handlingsplan fra 2021-2023.

Virksomhederne mangler i stigende grad kvalificeret arbejdskraft

Coronakrisen har bevirket en stigende ledighed. På trods af dette, udtrykker virksomhederne i en nylig måling fra august 2020, at de i stigende grad mangler kvalificeret arbejdskraft. Målingen viser at 30 % af de adspurgte virksomheder i høj eller meget høj grad ser mangel på kvalificeret arbejdskraft som en barriere for vækst. Dette er en stigning på 5 procentpoint fra målingen i 2019, og ligger på niveau med målingen i 2018. Selvom det i lyset af Corona er glædeligt, at virksomhederne har så meget gang i produktionen, at de fortsat mangler kvalificeret arbejdskraft, understreger det vigtigheden af at styrke initiativerne under Videnpolitikken i kobling med øvrige initiativer under især Beskæftigelsesudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget. For nylig afholdt byrådet temamøde om netop "kvalificeret arbejdskraft". Det er tanken, at der ud af dette møde skal udspringe indsatser på tværs af de tre udvalg, som skal imødegå manglen på kvalificeret arbejdskraft.

Virksomhederne øger deres samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Andelen af virksomheder, der samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner, er steget med 10 procentpoint fra 2019 til 2020, således at det nu er 53 % af alle virksomheder, som har et samarbejde. Ligesom i 2019 er praktik den mest hyppige samarbejdsform. Denne udvikling er markant og kan i høj grad tilskrives den matchmaker funktion, som er etableret ved Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. 

Flere virksomheder kan hente deres efter- videreuddannelse lokalt

86 % af virksomhederne udtrykker, at de får dækket deres behov for efter- videreuddannelse lokalt. Det er en stigning på 7 % fra 2019. Dette tyder på, at indsatserne fra de lokale uddannelsesinstitutioner, Innovest og KUBE samarbejdet virker. KUBE er et koordineret samarbejde mellem UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern, Beskæftigelse og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

Færre unge søger ind på erhvervsuddannelserne

24,4 % af elever fra 9. og 10. klasse har valgt en erhvervsuddannelse i 2020. Dermed er søgningen faldet fra 27,4% i 2019 og tilbage til niveauet for 2018. Udviklingen er bekymrende set i lyset af den kommunale og nationale målsætning om at 30 % skal søge en erhvervsuddannelse. Derfor er Videnudvalg og Børne- og Familieudvalget i fællesskab ved at drøfte, hvilke indsatser, vi kan sætte i værk, således at flere får øje på mulighederne i en erhvervsuddannelse.

Hvad skal der ske?

Administrationen udarbejder en ny handlingsplan for 2021-2023 med udgangspunkt i denne status for Videnpolitikken . Erhvervs- og Vækstudvalget får handlingsplanen 2021-2023 til drøftelse på mødet i december 2020.

 

Effektvurdering

Effekterne af Videnpolitikken skal som udgangspunkt ses over en lang årrække. At rykke ved for eksempel uddannelsesniveau i befolkningen eller antallet af unge uden uddannelse og job er noget som kræver tid. Alene af den grund, at det at tage en uddannelse tager flere år, men også fordi der er tale om grundlæggende dynamikker i befolkningen. 

Uddannelsesniveauet stiger

Set over de seneste 10 år, tegner der sig en tydelig positiv ændring i befolkningens uddannelsesniveau i Ringkøbing-Skjern. 84,3 % har fuldført en ungdomsuddannelse (mod 78,7 % i 1999). 61,4 % har fuldført en gymnasial uddannelse (mod 52,3 % i 1999). 19,4 % har fuldført en erhvervsfaglig uddannelse (mod 22,3 % i 1999). Uddannelsesniveauet er altså stigende men stadig lavere end gennemsnittet på landsplan.

Færre ufaglærte

I forlængelse af det stigende uddannelsesniveau ser vi også, at færre er ufaglærte, dvs. uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Dette gælder for 26 % af voksne over 25 år i Ringkøbing-Skjern Kommune. Over de seneste 10 år er der sket et fald i antal ufaglærte på 6,5 %, svarende til 2.631 borgere.

Lidt flere unge er uden uddannelse og job

Andelen af unge uden uddannelse eller job ligger pt. på 5,62 %. Det er steget lidt fra 5,11 % i 2. kvartal 2020 formentlig på grund af Coronakrisen. I 2016 lå vi på 5,5 % svarende til 350 unge. Dvs. at tallet fra 2016 til nu er stort set uændret. For et år siden blev uddannelsesinstitutionen FGU etableret, ligesom vi som kommune iværksatte KUI (Kommunal Ungeindsats). Vi forventer, at vi i de kommende år kan se effekten af disse indsatser i form af et fald i antallet af unge uden uddannelse og job.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager opfølgningen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Sådan går det med turismepolitikken

Sagsnr: 18-034125

Sagsfremstilling

Sådan går det med Turismepolitikken 2019-2023

Erhvervs- og Vækstudvalget får her til orientering den første status på de mål og indsatser, der er sat for Turismepolitikken. Politikken og handlingsplanen for 2019-2020 trådte i kraft i august 2019. Herunder gives eksempler på, hvordan det er gået i forhold til nogle af de fastsatte mål og indsatser. I bilaget til dagsorden er der status for alle mål og indsatser knyttet til politikken. Denne status bliver udgangspunktet for den næste handlingsplan fra 2021-2023.

Forårets fald i antallet af overnatninger indhentes måned for måned

Coranakrisen har betydet et væsentlig fald i antallet af overnatninger foretaget i kommunen, særligt i april og maj, hvor udenlandske turister ikke havde mulighed for at rejse ind i Danmark. I de to måneder var der samlet set 79,5 % færre overnatninger i kommunen sammenlignet med samme periode sidste år. Genåbningen af landet for udenlandske turister og de danske turisters valg af ferie hjemme, har dog gjort at det samlede fald i antal overnatninger i perioden januar-august er på 17 % sammenlignet med samme periode sidste år. Meldinger fra feriehusudlejerne om et forhøjet antal bookinger i efteråret, sammen med en stigning på 21 % flere overnatninger i august måned alene, giver store forventninger til efterårets overnatningstal.

Stigning i danske overnatninger

I foråret blev den store 'Bare Danmark' kampagnet skudt i gang med henblik på at vise danskerne, hvor mange muligheder der er for at holde ferie hjemme. I perioden januar-august 2020 har 815.986 danskere overnattet i kommunen, det er en stigning på 69 % sammenlignet med samme periode sidste år. Normalt står tyskerne for cirka 80 % af overnatningerne i kommunen. Danskernes valg af ’staycation’ som primær ferieform i 2020 har medført øget opmærksomhed på nye forbedringspotentialer for turismeindustrien, da danskere og tyskere holder ferie på forskellige måder, som eksempelvis det forhold at danskerne foretrækker at spise på restauranter under deres ferie, mens tyskerne i høj grad medbringer mad hjemmefra. Ligeledes er forskel mellem de danske og udenlandske vestkystturisters forventninger til bæredygtige ændringer i deres rejsemønstre, hvor halvdelen af danskerne forventer at bæredygtighed får en betydning for deres fremtidige valg af ferie, forventer 72 % af de udenlandske turister at bæredygtighed for en stor betydning. Coronakrisen har dermed ikke kun medført en opbremsning af turismeerhvervet, men også ført til åbning for nye muligheder bl.a. indenfor indenrigsturisme.

Destinationsdannelse

Destination Vesterhavet overtog formelt tøjlerne fra Ringkøbing Fjord Turisme og ProVarde d. 1. januar 2020. Sammenlægningsprocessen har været støttet af et projekt med nationale erhvervsfremmemidler, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune, Destination Vesterhavet og Dansk Kyst og Naturturisme har forpligtet sig til at skabe og konsolidere en stærk og sammenhængende Vestkystdestination. Projektet har 5 indsatser vedrørende:

 1. Destinationsdannelse og konsolidering.  
 2. Destinationsprofilering
 3. Digitalisering
 4. Oplevelsesudvikling og -kommunikation
 5. Kapacitetsudvikling og -udnyttelse

Destinationsdannelsen og konsolideringen samt destinationsprofileringen fandt sted i efteråret 2019 og første halvår af 2020. I den nuværende del af projektet mangler den fælles medlemsskabsstruktur at blive godkendt i bestyrelsen og på generalforsamling samt ansættelsen af en ny direktør. Ansættelsesprocessen er igangsat, og det forventes at en ny direktør kan tiltræde i januar 2021. Under digitalisering arbejdes der med udvikling og forankring af destinationens hjemmeside, sociale medier og digital markedsføring. Der arbejdes særligt i projektgruppen med indsatserne oplevelsesudvikling og -kommunikation og kapacitetsudvikling og -udnyttelse. Under oplevelsesudvikling og -kommunikation udvikles der bl.a. bedre formidling for cykel- og vandreturisme. Under kapacitetsudvikling og -udnyttelse arbejdes der med investeringsfremme med afsæt i udviklingsplanerne for Søndervig og Hvide Sande. Derudover er fokus på at udarbejde materiale, som kan inspirere til nye eller forbedre eksisterende overnatningsformer f.eks. bæredygtige feriehytter på campingpladser og forslag til etablering af ladestandere ved sommerhuse.

Udviklingsplaner for Hvide Sande og Søndervig

Udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande blev godkendt på byrådsmødet i maj 2020. I disse planer indgår forslag til forøget overnatningskapacitet i de to byer. De første møder med potentielle investorer er afholdt.

Der er indsendt en ansøgning til Realdania om 5. mio. kr. til realisering af åbningstræk i Hvide Sande. Det handler om at etablere en svingbro og plint i relation til Sluseøen. Kommunen forventer en afgørelse fra Realdania i slutningen af denne måned.

Hvad skal der ske?

Administrationen udarbejder en ny handlingsplan for 2021-2023 med udgangspunkt i denne status for Turismepolitikken. Erhvervs- og Vækstudvalget får handlingsplanen 2021-2023 til drøftelse på mødet i december 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Coronakrisen har vist at vores stærke specialisering indenfor sommerhusturisme for tyskere kan være sårbar overfor pludselige ændringer i markedet. Vores indsatser sammen med Destination Vesterhavet sigter generelt mod udvikling af turismen, hvor særligt helårsturisme er i fokus. Udvidelsen af sæsonen, arbejdet med alternative overnatningsformer og udvikling af nye og eksisterende tilbud indenfor både overnatning og oplevelser er derfor også rettet mod nye målgrupper.

Coronakrisen har også været med til at belyse områder med mulighed for forbedring. Med et stigende antal købestærke danske turister, ses der nye potentialer indenfor gastronomi. Danskernes positive bidrag til turismeerhvervet og detailhandelen understreges af et højere døgnforbrug på 800 kr. overfor de udenlandske turisters døgnforbrug på 750 kr. Samtidig har krisen sat yderligere gang i bæredygtighedsdagsordenen på turismeområdet, hvor særligt de udenlandske turisters forventninger til bæredygtighed kommer til at bestemme, hvor de tager på ferie henne for fremtiden. Derfor er kvalitet og bæredygtighed i samarbejde med Destination Vesterhavet blevet valgt som nøgleord for udvikling af fremtidens turisme i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager opfølgningen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Sådan går det med Politik for Profilering og Bosætning

Sagsnr: 20-019780

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget får her til orientering den første status på mål og indsatser for Politik for Profilering og Bosætning.

Politikken og handlingsplanen for 2019-2020 trådte i kraft i august 2019. Herunder er eksempler på udvalgte mål og indsatser, mens status for alle mål og indsatser er samlet i bilagene.

 

Større positivt kendskab til kommunen

Vi arbejder for at udbrede kendskabet til Ringkøbing-Skjern Kommune som et godt sted at bo og arbejde, og siden 2015 er der blevet et større positivt kendskab til kommunen blandt borgere, der bor uden for kommunen.

Vi får flere tilflyttere og særligt unge mellem 20 og 29 år

Vi arbejder for, at Ringkøbing-Skjern Kommune får flere og flere tilflyttere, og udviklingen går i den rigtige retning. Bortset fra et enkelt år er antallet af tilflyttere steget siden 2009.

I 2019 fik vi 2.256 tilflyttere. Det er 40 flere end i 2018 og 408 flere end i 2009.

Næsten halvdelen af tilflytterne i 2019 var unge – i alt 942 var mellem 20 og 29 år.

Den største udfordring

Men et stigende antal tilflyttere er ikke nok til at give en positiv nettotilflytning. Der er nemlig flere, der flytter fra kommunen. I 2019 flyttede 2.625 fra kommunen. Det er 107 flere end i 2018 og 93 flere end i 2009.

I 2019 betyder det en negativ nettotilflytning på minus 369. Den var på minus 302 i 2018, mens der i 2009 var en negativ nettotilflytning på minus 684. Det større minus i fraflytninger fra 2018 til 2019 skal ses i sammenhæng med, at det i 2019 blev opdaget, at en del udenlandske borgere ikke havde fået meldt korrekt flytning, da de forlod Danmark. Derfor er flere blevet afmeldt korrekt i 2019.

Den største udfordring er forsat, at mange ”nye tilflyttere” forlader os igen inden for et par år. I 2018 var det omkring 35 procent af tilflytterne, der inden for få år flyttede fra kommunen igen.

Derfor prioriterer vi blandt andre indsatser, der skal få tilflytterne til at føle sig velkomne og falde godt til i kommunen. Vi arbejder også på at få flere borgere til at blive boende i kommunen og at gøre borgerne stolte af at bo her. Stolte borgere er de bedste ambassadører for kommunen.

 

Sådan går det med udvalgte indsatser:

Aktivt netværk for unge 20-35-årige

InWestjylland – Klubben for unge voksne i Naturens Rige blev etableret i juni 2019.

Fællesskabet har nu over 400 medlemmer. Det har udviklet sig til at samle unge voksne i kommunen og til at være et særligt attraktivt netværk for unge tilflyttere. Der holdes arrangementer ca. én gang om måneden, hvor deltagerantallet svinger fra 30-120 personer. InWestjylland blev i november 2019 kåret som vinder af TV MIDTVEST-konkurrencen ”Fantastiske Fællesskaber”.

Netværk med udfordringer

Det er endnu ikke lykkedes at få et lignende netværk for udenlandske tilflytter, ”Internationals Ringkøbing-Skjern” til at fungere ligeså godt. 130 personer, fordelt på 33 forskellige nationaliteter, deltog i det første arrangement i juni 2019. 240 er nu med i netværket, men der har været begrænset aktivitet.

Et forsøg i samarbejde med tilflytterguiderne i de fem store byer på at skabe nye mødesteder, uformelle velkomstcafeer, for tilflyttere er heller ikke lykkedes. Efter et halvt års forsøgsperiode er projektet droppet, da alt for få benyttede tilbuddet.

Aktive videoambassadører

Til gengæld har mange borgere taget imod opfordringen til at blive ambassadører for vores område. De er med til at fortælle de gode historier i små mobilfilm på Facebook-siden Det gode liv i Naturens Rige. Siden har nu 2.200 følgere.

Der er produceret over 350 videoopslag om Det gode liv i Naturens Rige siden starten i april 2019. Videoerne kommer både fra de ca. 30 videoambassadører, der foreløbig har været på kursus som led i projektet, og andre lokale selvlærte ildsjæle. Over 80 forskellige borgere har stået bag mobilkameraret og ca. 50 af dem har leveret mere end to film hver.

Videoopslagene er i gennemsnit nået ud til 3.216 modtagere, og der har i snit været 238 klik og 79 delinger og kommentarer på opslagene.

Flere medlemmer af Klub Eksilvestjyder og flere vil flytte hjem

Under målsætningerne om at tiltrække arbejdskraft til virksomhederne og få flere tilflyttere har vi blandt andre indsatsen med Klub Eksilvestjyder, der fortsat kan betegnes som en succes.

Klub Eksilvestjyder får stadigt flere og flere medlemmer. Klubben har nu over 1.300 medlemmer. Der deltager mellem 70 og 330 medlemmer, når der holdes arrangementer i de store studiebyer.

Formålet med Klub Eksilvestjyder er at holde kontakten til de unge, der flytter fra kommunen for at videreuddanne sig. Målene er at gøre de unge stolte af, hvor de kommer fra og give dem lyst til at vende retur på et tidspunkt.

Foreløbig ved vi, at 30 medlemmer af Klub Eksilvestjyder er flyttet tilbage siden klubbens start i 2016. Og de første resultater af en ny undersøgelser viser, at flere er på vej.

28 procent af Klub Eksilvestjyders medlemmer har svaret på spørgeskemaet. 57,8 procent af dem har svaret, at de vil flytte retur til Ringkøbing-Skjern Kommune inden for de næste seks år. Undersøgelsen laves i samarbejde med Ph.d. forsker ved Syddansk Universitet, Eva Mærsk, der forsker i unges flyttemønstre. Undersøgelsen afsluttes senere på året.

Flere tyskere overvejer at flytte til Ringkøbing-Skjern

Den tyske kampagne i efteråret 2018 for at få flere tyskere til at arbejde og bosætte sig i Ringkøbing-Skjern Kommune gav så stor interesse, at vi i september 2019 valgte at få en tysk tilflytterguide til at hjælpe potentielle tyske tilflyttere.

På det tidspunkt havde 250 tyskere meldt sig, som modtagere af nyhedsbreve fra flytmodvest.dk, og det antal blev fordoblet i løbet af det første halve år med tilflytterguiden. På grund af corona-situationen har vi siden da lagt en dæmper på indsatsen, men alligevel er der løbende flere og flere, der ønsker at modtage nyhedsbrevet. Medio september 2020 er der 701 modtagere.

Den tyske tilflytterguide har siden starten haft over 500 kontakter via telefon, mails og WhatsApp, heraf mere personlig kontakt med omkring 80 familier, der har overvejelser om at flytte til Ringkøbing-Skjern Kommune. Hun har yderligere haft personlige møder med 12 tyske familier, der har besøgt kommunen. Foreløbig er fire familier, som har haft direkte kontakt med den tyske tilflytterguide, flyttet til kommunen.

Hvad skal der ske?

Med udgangspunkt i denne status vil vi udarbejde en ny handlingsplan for 2021-2023 for Politik for Profilering og Bosætning. Erhvervs- og Vækstudvalget får den nye handlingsplan til drøftelse på mødet i december 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Der er større positivt kendskab til Ringkøbing-Skjern Kommune blandt borger, der bor uden for kommunen. Epinion-undersøgelsen viser at færre og færre ser Ringkøbing-Skjern Kommunen som et udkantsområde. Tallet er faldet fra 44 procent til 27 procent. Cirka hver tredje borger i andre danske kommuner har forsat ikke kendskab til Ringkøbing-Skjern Kommune – 32 procent i 2019 mod 35 procent i 2017. 

Vi får flere og flere tilflyttere. Bortset fra et enkelt år er antallet af tilflyttere steget siden 2009. I 2019 fik vi 2.256 tilflyttere. Det er 40 flere end i 2018 og 408 flere end i 2009.

Flere flytter fra kommunen. I 2019 flyttede 2.625 fra kommunen. Det er 107 flere end i 2018 og 93 flere end i 2009.

Det betyder en negativ nettotilflytning på minus 369 i 2019.

Stolte borgere. En stigende andel er ”i meget høj grad” stolte af at være borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er 16 procent i 2020 mod 11 procent i 2019.

Se mere i Bilag 1.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager opfølgningen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Sådan går det med erhvervspolitikken

Sagsnr: 20-019655

Sagsfremstilling

Sådan går det med erhvervspolitikken 2019-2023

Erhvervs- og Vækstudvalget får her til orientering den første status på de mål og indsatser, der er sat for erhvervspolitikken. Politikken og handlingsplanen for 2019-2020 trådte i kraft i august 2019. Herunder gives eksempler på, hvordan det er gået i forhold til nogle af de fastsatte mål og indsatser.

I bilag 1 til dagsorden er der status for alle mål og indsatser knyttet til politikken. Denne status bliver udgangspunktet for den næste handlingsplan fra 2021-2023.

Stigende kendskab til kommunen som en grøn erhvervskommune

Flere lokale virksomheder i kommunen er bevidste om, at erhvervslivet ligger stærkt på den grønne dagsorden. Vi har i følge energiregnskabet 100 pct. grøn strøm på årsbasis. Derfor er de lokale virksomheder faktisk grønne med hensyn til strøm/el. Det er 33 pct. af vores virksomheder bekendt med og det er et vigtigt led i at vi gerne vil være kendt som en grøn erhvervskommune.

I kommunen har vi i de sidste år igangsat flere såkaldte grønne projekter om rådgivning i energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder f.eks. projekt GRO2.

Styrke udvikling og innovation med nyt teknologicenter

Nu kommer Digital Twin Lab fra Arhus Universitet til Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi har arbejdet på projektet også kaldt Industri 4.0 i tre år. Det overordnede formål med Industri 4.0 projektet er at tilføre ny forskningsbaseret viden til produktionsindustrien i kommunen, således at virksomhederne kommer med på den nye industrielle bølge, hvor den digitale verden integreres med den fysiske produktion.

Virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft

Lige under og efter coronakrisen var der en stigende ledighed, men nu er ledigheden på samme niveau som før corona-krisen efter de sidste statistikker fra vores beskæftigelsesafdeling. I virksomhedspanelundersøgelsen fra august 2020 udtrykker virksomhederne stadig, at de mangler kvalificeret arbejdskraft. Det er især faglært arbejdskraft, der efterspørges. 25 procent af virksomhederne mener i undersøgelsen, at det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Få iværksættere i Ringkøbing-Skjern Kommune

Når vi sammenligner antallet af nyetablerede virksomheder med Region Midtjylland og på landsplan, så ligger vi under gennemsnittet. Til gengæld er iværksætterne i Ringkøbing-Skjern Kommune ret robuste. Overlevelsesraten blandt iværksættere i Ringkøbing-Skjern Kommune ligger konsekvent over niveauet i Region Midt og på landsplan i de seneste opgjorte tal fra 2018 Danmarks Statistik. For at forbedre iværksætterraten i vores kommune er der igangsat flere projekter for denne målgruppe. I erhvervsrådet meldes der i denne afrapportering på indsatsen om velbesøgte aktiviteter om forretningsudvikling, netværk, motivationsmøder og en helt særlig indsats over for vores mange kreative iværksættere i kommunen. Alle disse aktiviteter er behovsdrevet og koordineres med Erhvervshus Midtjyllands tilbud for iværksættere.

Hvad skal der ske?

Administrationen udarbejder en ny handlingsplan for 2021-2023 med udgangspunkt i denne status for erhvervspolitikken . Erhvervs- og Vækstudvalget får handlingsplanen 2021-2023 til drøftelse på mødet i december 2020.


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.


Økonomi

Ingen bemærkninger.


Effektvurdering

Stigende kendskab til kommunen som grøn en erhvervskommune.

I kommunens virksomhedspanel er det blevet undersøgt, hvorvidt virksomhederne har kendskab til kommunens arbejde med at blive en grøn erhvervskommune.

33 % af de deltagende virksomheder i en undersøgelse i september 2020 har angivet, at de i meget høj eller høj grad har kendskab til kommunens arbejde med at blive en grøn erhvervskommune. Dette er en signifikant stigning fra andelen i 2019 på 12 %.

Top 3 i den årlige DI-Erhvervsklima

Ringkøbing-Skjern ligger i 2019 på en 3. plads efter mange års vedvarende fokus på erhvervsservice over for de lokale virksomheder.

Kommunen har i 8 år i træk oplevet fremgang i DI-Erhvervsklima og ligger nu i top 3 sammen med Ikast-Brande og Herning Kommune.

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager opfølgningen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Tilstandsrapport: Erhvervsudvikling - strategi, styrker og statistik i Ringkøbing-Skjern Kommuner

Sagsnr: 19-009569

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal drøfte Erhvervshus Midtjyllands Tilstandsrapport for Erhvervsudvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune - strategi og statistik. Rapporten er den første af sin slags i den nye erhvervsfremmeorganisering. Der er udarbejdet en rapport pr. kommune i Region Midtjylland, der viser:

 1. Det nationale perspektiv - strategi for erhvervsfremme og midtjyske styrkepositioner
 2. Ringkøbing-Skjern Kommune: Strategi, styrker, udfordringer og initiativer
 3. Ringkøbing-Skjern Kommune: Erhvervsudvikling i tal
 4. Lokal og specialiseret vejledning i Ringkøbing-Skjern Kommune
 5. Kommunetyper og kommunernes befolkningsudvikling
 6. Kommunale iværksætterinitiativer i lyset af den nationale strategi for erhvervsfremme

Baggrund

Erhvervshus Midtjylland er den primære forfatter bag alle 19 tilstandsrapporter for kommunerne. Dette er gjort med henblik på at skabe et ensartet og fremadrettet erhvervspolitisk produktformat, dog har hver kommune, og her også Ringkøbing-Skjern Kommune, leveret input fra den lokale erhvervspolitik og dennes indsatsområder.

Det er i kapitel 2 i rapporten, at Ringkøbing-Skjern Kommune har leveret input.

Formål

Formålet er dels at medvirke til at skabe en behovsdrevet og faktabaseret erhvervsserviceindsats og dels at medvirke til større gennemsigtighed og inspiration/læring på tværs af de midtjyske kommuner.

Med tilstandsrapporter for alle 19 kommuner i Midtjylland, vil der i Midtjylland kunne synliggøres konkrete styrker, udfordringer og behov på tværs af de midtjyske kommuner over for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og dermed levere en væsentlig viden forud for fremtidens formulering og prioritering af indsatsområder, så det sikres, at kommunernes konkrete behov tilgodeses.

Konklusioner

Tilstandsrapporten for Ringkøbing-Skjern Kommune beskriver nogle af de udfordringer og styrker kommunen erhvervspolitisk arbejder med som:

 • Mangel på kvalificeret arbejdskraft
  • svært at tiltrække højtuddannede borgere
  • svært at få indpendlere til at bosætte sig
  • svært at holde på borgerne
 • Negativ befolkningstilvækst
 • Lav iværksætterrate, men
 • Høj overlevelsesrate for iværksættere
 • Stigende uddannelsesniveau

 • Mange arbejdspladser inden for fødevarer, energi og industri

Ovenstående udfordringer er alle nogle, der er identificeret i forbindelse med de gældende handlingsplaner for kommunens politikker, og der er på dette udvalgsmøde beskrevet i politikopfølgningerne, hvad der er igangsat for at håndtere udfordringerne.

I kapitel 4 om erhvervsservice skal det fremhæves, at Ringkøbing-Skjern ligger godt på lokal basal erhvervsservice fra Erhvervsrådet sammenlignet med resten af regionens kommuner. Den lokale erhvervsservice omfatter både etablerede virksomheder, iværksættere og vækstlagsvirksomheder.

På den specialiserede erhvervsservice modtager kommunens virksomheder ikke lige så megen erhvervsservice som resten af regionens virksomheder fra Erhvervshus Midtjyllands konsulenter. Det er stadig vækstlagsvirksomheder, der får mest erhvervsservice fra Erhvervshus Midtjyllands konsulenter.

I samarbejdet mellem RIngkøbing-Skjern Erhvervsråd og Erhvervshus Midtjylland bliver der løbende arbejdet på at udbrede erhvervshusets tilbud til en bredere skare af virksomheder.

Se i øvrigt bilag1: Tilstandsrapporten 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Gennemskuelighed, dialog og partnerskab

Tilstandsrapporterne for de 19 kommuner skaber et grundlag for en nuanceret og inspirerende dialog om muligheder for samarbejde på tværs af kommuner og med Erhvervshus Midtjylland.

I rapporten præsenteres faktabaseret viden med en form for gennemskuelighed, der lægger op til åben og gensidig drøftelse af tværkommunale styrker og svagheder og mulige samarbejdsflader for fælles projekter, netværk og puljeansøgninger til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Samtidig er tilstandsrapportens koncept et konstruktivt værktøj for at følge op på lokale samarbejdsaftaler imellem Erhvervshus Midtjylland og de enkelte kommuner herunder vores egen kommunes lokale samarbejdsaftale med Erhvervshus Midtjylland.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter orienteringen, herunder om noget giver anledning til en drøftelse med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Bilag Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker at drøfte mulighederne for at øge andelen af virksomheder, der modtager specialiseret erhvervsservice, med Erhvervsrådet.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Status på dannelse af de nationale klynger

Sagsnr: 18-020371

Sagsfremstilling

Formålet er at give status til Erhvervs- og Vækstudvalget  på dannelsen af de nationale klynger.

Baggrund

Med loven om erhvervsfremme fra 2019 blev det slået fast, at der kun skal være én offentligt finansieret klyngeindsats inden for hvert erhvervs- og teknologiområde.

Erhvervsfremmebestyrelsen udpegede i sin strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 de styrkepositioner, som de nye klyngeindsatser skal fokusere på.

Både Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse uddeler hver årligt 80 millioner kroner til erhvervsklyngerne. De nye klynger går i luften med deres aktiviteter 1. januar 2021.

I foråret kunne klyngeorganisationerne søge om midler fra henholdsvis Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB). Der skulle udarbejdes én samlet ansøgning til  landsdækkende klyngeaktiviteter i perioden 2021-2024. DEB og UFM giver hver sin bevilling til de udvalgte klyngeorganisationer, men tildelingen sker koordineret og meddeles samlet til ansøgeren.

Formålet med klyngeprogrammet er at styrke innovationskraften i danske virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. Det sker gennem samarbejde og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører.

I ansøgningsmaterialet understreges det, at klyngeorganisationernes aktiviteter skal være decentralt tilgængelige og relevante for virksomheder og videnaktører på tværs af hele landet. Det er klyngernes opgave at etablere denne tilgængelighed på en effektiv, overskuelig og relevant måde begrundet i målgruppens behov og geografiske fordeling.

Når det gælder placering af de enkelte hovedsæder for de nye erhvervsklynger for videnbaseret innovation, er det den enkelte klyngeorganisation, der træffer beslutning om, hvor de ønsker at placere deres hovedsæde. Det hænger sammen med, at klyngerne er selvstændige, privat forankrede organisationer med eget CVR-nummer, der opererer på et almennyttigt grundlag.

Udpegede klynger

Klyngerne er den 1. oktober 2020 udpeget af uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen på baggrund af en indstilling  fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og ud fra de offentliggjorte kriterier.

Der er udvalgt 14 viden- og erhvervsklynger, som fremgår af bilag 1 og 2.

Konkret skal de nye klynger fungere som bindeled mellem virksomheder og videninstitutioner inden for de udvalgte danske styrkepositioner, som f.eks. miljø, energi, det maritime område og life science for at fremme innovations- og videnssamarbejde. Det er desuden en selvstændig ambition, at de kommende klynger bidrager til omstilling til en mere grøn og klimavenlig produktion.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses rolle

Det skal i øvrigt bemærkes, at Ringkøbing-Skjern Kommune fortsat har mulighed for at søge om erhvervsfremmemidler fra staten/EU. Efter reformen i 2019 på erhvervsfremmeområdet er det ikke længere regionerne, men Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse som råder over erhvervsfremmemidler fra staten og strukturfondsmidler fra EU til uddeling decentralt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Udmøntningen af midlerne til de nye klyngeorganisationer sker inden for rammerne af lov om erhvervsfremme og lov om teknologi og innovation, hvoraf det fremgår, at midlerne tildeles efteransøgning og på baggrund af offentliggjorte saglige kriterier. Af opslaget fremgår det, at de indkomne ansøgninger vil blive vurderet efter de fire bedømmelseskriterier: 1) Placering i økosystemet, 2) aktiviteternes kvalitet og egnethed, 3) organisering, kompetencer og kapacitet og 4) partnerkreds.

Økonomi

Valget af klyngeaktører sker for en 4-årig periode 2021-2024. Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) afsætter hver ca. 80 mio. kr. årligt i perioden (i alt ca. 640 mio. kr.) - med det forbehold, at midlerne afsættes på finansloven det pågældende år.

Klyngeorganisationernes samlede årlige bevilling fra UFM og DEB forventes at ligge i størrelsesordenen 4-20 mio. kr.

Effektvurdering

Det er forsøgt at lave en geografisk balance. Hovedparten af klyngernes hovedsæder kommer til at ligge uden for hovedstaden. Og samlet set har klyngerne cirka 60 repræsentationer fordelt rundt om i landet, heraf 14 i hovedstaden.

Det er ikke udvalgt klynger med beliggenhed i Ringkøbing-Skjern Kommune, men klyngerne skal være for hele Danmark og ikke bare for en bestemt region eller by. De nye klynger bliver tilgængelige i hele landet. Enten ved at være tilstede i form af afdelinger og låne-kontorpladser eller via tæt samarbejde med f.eks. universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og erhvervshuse i hele landet.

For at kommunens virksomheder får maksimal gavn af de nationale klynger, er det vigtigt, at kommunen og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd løbende følger aktiviteterne i klyngerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing