Referat: 10. november 2020 kl. 11:00

Virtuelt møde
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Jørgen Rabjerg
 • Søren Elbæk
 • Iver Enevoldsen
 • Trine Ørskov
 • Jakob Agerbo
 • Hans Østergaard
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Jens Erik Damgaard ()
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ny samarbejdsaftale og handlingsplan mellem Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner og Destination Vesterhavet

Sagsnr: 20-005655

Sagsfremstilling

Destination Vesterhavet har siden januar 2020 været ansvarlig for turismefremmeydelserne i Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Samarbejdet er styret af en samarbejdsaftale og en dertilhørende handleplan, som udløb tidligere i år. Erhvervs- og Vækstudvalget skal nu drøfte og godkende både den nye samarbejdsaftale mellem kommunerne og Destination Vesterhavet samt den nye handlingsplan.

Baggrund

De to kommuner, Varde og Ringkøbing-Skjern, og Destination Vesterhavet indgik i december 2019 i en samarbejdsaftale om dannelse af den ny fælles destination. Aftalen består af en samarbejdsaftale, der tydeliggør rammerne for samarbejdet på turismeområdet mellem de to kommuner og Destination Vesterhavet, og en handlingsplan, der beskriver de konkrete aktiviteter og handlinger, der indgår i aftalen. Aftalen er nu udløbet og kommunerne har i samarbejde med Destination Vesterhavet udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale og handlingsplan (se vedhæftede bilag). Som afsæt er der også lavet en opfølgning på den tidligere handlingsplan. 

Samarbejdsaftale mellem kommunerne og Destination Vesterhavet

Samarbejdsaftalen sætter rammen for samarbejdet mellem Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner og Destination Vesterhavet. Samarbejdsaftalen er stort set uændret, bortset fra følgende ændringer i forhold til den tidligere samarbejdsaftale:

De overordnede vækstmål for perioden 2020-2025 er opdateret med 2019 tal. Derudover er både samarbejdsaftalens og handlingsplanens kadence for fornyelse blevet fastsat til 2 år, hvor der særligt for handlingsplanen er en årlig opfølgning. Samarbejdsaftalen mellem kommunerne og Destination Vesterhavet gælder fra d. 1. december 2020 og udløber d. 30. juni 2022. En ny samarbejdsaftale skal indgås senest d. 1. juli 2022.

Overordnet set drejer Destination Vesterhavet deres strategiske fokus i retning af øget omsætning og gæsteforbrug, frem for flere gæster særligt i højsæsonen. Samtidig er der mere fokus på gæstetilfredshed, da tilfredshed er en forudsætning for genbesøg og anbefalinger til familie og venner.

Opfølgning på den tidligere handlingsplan

Generelt set er arbejdet med handlingsplanens aktiviteter forløbet planmæssigt med mindre udfordringer. De mindre udfordringer betyder, at enkelte aktiviteter ikke er nået så langt, som forventet. Den primære forklaring på dette er Covid-19 og de alvorlige konsekvenser pandemien har for turismeerhvervet i Destination Vesterhavet. Destination Vesterhavet har derfor brugt mange kræfter på at varetage virksomhedernes interesser, særligt i forbindelse med lukningen af den dansk-tyske grænse samt på projektudvikling og fundraising til indsatser, der kan hjælpe virksomhederne med de aktuelle udfordringer her og nu og på den lidt længere bane.  

I den tidligere handlingsplan var der særligt fokus på etablering og udvikling af Destination Vesterhavet. Destinationen er nu på plads på hovedkontoret i Hvide Sande og der er blevet lavet en gennemgang og omorganisering af de turismeaktiviteter, der førhen blev varetaget af ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme. Derudover er der blevet udarbejdet en fælles visuel identitet til turistinformationerne i hele destinationen, herunder et destinationskort, der skaber overblik over hele destinationens største attraktioner og byer. Et nyt medlemskontingent er blevet godkendt i Destination Vesterhavets bestyrelse og på generalforsamlingen d. 26. oktober. Der arbejdes med udvikling og forankring af et nyt partnerskabsprogram, som giver medlemmerne forskellige muligheder for tilkøb af ydelser hos Destination Vesterhavet. Partnerskabsprogrammet behandles og godkendes i Destination Vesterhavets bestyrelse.

Den nye handlingsplan

I den nye handlingsplan er de overordnede aktiviteter blevet omformuleret og opdateret, så de er blevet mere konkrete i deres udformning. De fem overordnede handlingsområder er således:

 1. Udvikling af gæsteoplevelsen i form af kvalitetsturisme

  Herunder er ansvaret for drift og understøttelse af turistinformationerne, udvikling af nye gæsteoplevelser, profilering og markedsføring, også digitalt, samt udviklingen af en bæredygtighedsstrategi for turismen i destinationen.

 2. Attraktiv medlemsorganisation

  Destination Vesterhavet forpligter sig til at være synlige i hele destinationen, dertil arbejdes der med tiltrækning af medlemmer og partnerskaber, markedsføring, kompetenceudvikling og rekruttering af arbejdskraft.

 3. Samarbejde og koordinering

  Destination Vesterhavet samarbejder med relevante aktører i begge kommuner og henviser til relevante specialservices såsom Erhvervshuse, uddannelsesinstitutioner osv. 

 4. Fundraising af nye midler og projektudvikling af nye projekter samt udvikling af allerede etablerede erhvervsfremmeprojekter

  Herunder arbejdes der både med nyudvikling og drift af projekter. Konkrete projekter i denne handlingsplan er: Destinationsdannelse Ringkøbing-Skjern/Varde, Vækst og Værdiskabelse på Vestkysten, Kickstartprojekt samt 100 % Bæredygtige feriehuse.

 5. Partnerskab for Vestkystturisme og Udviklingsplan for Vestkysten

  Destination Vesterhavet forpligter sig til, at være medlem i og aktiv bidrager til Partnerskab for Vestkystturisme, hvori Destination Vesterhavet udøver destinationens interesser, heriblandt realisering af Udviklingsplan for Vestkysten frem mod 2025 og deltagelse i tværgående projekter i partnerskabet.

Udkast til samarbejdsaftale og handlingsplan er blevet behandlet i Destination Vesterhavets bestyrelse. Bestyrelsens drøftelse medførte mindre ændringer i handlingsplanen, som blev godkendt og indstillet til politisk behandling i kommunerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Er uændret fra sidste samarbejdsaftale.

Effektvurdering

Samarbejdsaftalen danner rammen for samarbejde mellem Destination Vesterhavet og de to kommuner. Fornyelsen af aftalen skaber klarhed over de indsatser, som kommunerne ønsker løftet indtil juni 2022. Der sættes i samarbejdsaftalen en ramme for, hvilke strategiske indsatsområder Destination Vesterhavet og de 2 kommuner i fællesskab arbejder efter.

Handlingsplanen understøtter samarbejdsaftalen med mere specifikke handlinger og målsætninger. Den nye handlingsplan konkretiserer handlingerne for det fælles arbejde i Destination Vesterhavet. Administrationen vurderer, at den nye handlingsplan skaber en synlig ramme for det videre samarbejde, som gør det lettere og mere overskueligt hvilke aktiviteter, der arbejdes med og derefter også følges op på.

Indstilling

Administrationen indstiller:

 • At Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter og godkender samarbejdsaftalen mellem Destination Vesterhavet og de to kommuner, Varde og Ringkøbing-Skjern, og bemyndiger Borgmester Hans Østergaard til at underskrive samarbejdsaftalen på kommunens vegne.

 • At Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter og godkender handlingsplanen for Destination Vesterhavets videre arbejde.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Jens Erik Damgaard ()
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Jens Erik Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Jens Erik Damgaard ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing