Referat: 23. november 2020 kl. 08:00

Virtuelt møde
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Jakob Agerbo
 • Hans Østergaard
 • Jørgen Rabjerg
 • Trine Ørskov
 • Iver Enevoldsen
 • Søren Elbæk
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetopfølgning Erhvervs- og Vækstudvalget pr. 30. oktober 2020

Sagsnr: 20-000297

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 viser et forventet forbrug af overførte midler på 7,28 mio. kr. Det forventede forbrug af overførte midler er 2,674 mio. kr. højere end ved den seneste budgetopfølgning pr. 31. juli. Ved den seneste budgetopfølgning pr. 31. juli var der et forventet forbrug af overførte midler på 4,606 mio. kr.

I nedenstående tabel ses budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 (opgjort i 1.000 kr.).

Foruden et forventet mindreforbrug på Energi, Viden og Byfora for centerbyer, vedrører de væsentligste ændringer vækstpuljerne. I vækstpuljerne er det forventede forbrug af overførte midler 3,261 mio. kr. højere end ved budgetopfølgningen i juli. Den væsentligste ændring er, at der er medtaget et forventet driftsforbrug til industri 4.0 på 4,15 mio. kr., hvor der i de tidligere budgetopfølgninger har været medtaget et noget mindre beløb hertil, nemlig 0,5 mio.kr.

Foruden driftsmidlerne til industri 4.0 er der afsat anlægsmidler for 5,85 mio. kr. til anskaffelse af maskiner og udstyr, som vil være anlægsinvesteringer. Denne del vil derfor ikke påvirke driftsbudgettet, men indregnes i stedet i anlægsopfølgningen. Det er vækstpuljerne for Uddannelse, Produktionserhverv samt Erhvervsvækstforum, hvor der tilsammen udbetales 10 mio. kr. til Industri 4.0 i 2020 i henhold til den indgåede samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Derudover har der været mindre ændringer siden seneste opfølgning på flere af vækstpuljerne. Det drejer sig f.eks. om udbetalinger til projekter, der har været disponeret i tidligere år eller projekter, som alligevel ikke forventes at blive gennemført i år.

Projekterne, som er nævnt i ovenstående tabel, gennemføres i et samarbejde med eksterne aktører, og der indgår derfor medfinansiering. Der vil være balance mellem budget og regnskab ved afslutning af projekterne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ekstra bevilling til projekt "Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder"

Sagsnr: 20-023055

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget modtager orientering om ny ekstra bevilling på 5,5 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til Ringkøbing-Skjern Kommunes projekt for grøn omstilling ECSMV (Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland). Bevillingen giver mulighed for at flere virksomheder kan modtage yderligere tilskud til udvikling og implementering af grønne forretningsmodeller og skal sætte yderligere fart på den grønne omstilling i de små og mellemstore virksomheder.

Baggrund

Erhvervs- og Vækstudvalget modtog på mødet i juni 2020 en orientering om ECSMV. Der er tale om en fælleskommunal indsats, hvor Ringkøbing-Skjern, Aarhus og Skive kommuner samarbejder om operatørrollen. Projektet ledes fra Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Mere end 700 små og mellemstore virksomheder skal screenes for potentialer for øget energieffektivitet og materialebesparelser. Screeningerne foretages af kommuner og erhvervsråd og består bl.a. af fysiske møder på virksomhederne. Screenede virksomheder kan modtage tilskud til udvikling af grønne forretningsmodeller og til investeringer i maskiner og udstyr. Samtidig inviteres de med i netværk af ligesindede virksomheder med henblik på at indgå i grønne samarbejder.

Status

Projektet nyder fortsat stor interesse, og trods udfordringer med COVID-19 er fremdriften generelt tilfredsstillende. 18 af 19 kommuner og alle erhvervsråd i Region Midtjylland deltager i projektet. Der er pt. screenet ca. 100 og indledt samarbejde med 60 virksomheder om udvikling af grønne forretningsmodeller. Enkelte rådgivningsforløb er afsluttet, og de første virksomheder har modtaget tilsagn om støtte til indkøb af maskiner og udstyr. Af de 60 virksomheder, der hidtil er med projektet, er 11 beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Med den ekstra bevilling sættes fokus på samarbejder mellem virksomheder om den grønne omstilling. Projektet vil som noget nyt kunne inddrage store virksomheder og iværksættervirksomheder. Antallet af virksomheder, der modtager støtte, øges fra 200 til 240. Det maksimale tilskud stiger fra 157.375 kr. til 257.375 kr. per virksomhed, og gør det muligt at iværksætte længerevarende og mere dybdegående omstillingsprojekter i virksomhederne.

Den ekstra bevilling tilvejebringer det økonomisk grundlag for at videreføre sekretariatsfunktionen for projektet i Ringkøbing-Skjern Kommune med et år frem til udgangen af 2022.

COWI gennemfører for tiden en ekstern evaluering af projektet. Der forventes en rapport i starten af december.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Projektet har hjemmel i Erhvervsfremmelovens paragraf 14, hvorefter kommunerne kan iværksætte erhvervsfremmende aktiviteter. Aktiviteterne i projektet ligger inden for rammerne af den samlede strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Økonomi

Budgettet på 50 mio. kr. finansieres af Region Midtjylland (7,5 mio. kr.), EU’s Regionalfond og Decentrale erhvervsfremmemidler (22,5 mio. kr.) og egenfinansiering (20 mio. kr.). Deltagervirksomhederne tegner sig for tre fjerdedele af egenfinansieringen (ca. 15 mio. kr.), medens kommuner og erhvervsråd tegner sig for den sidste fjerdedel (ca. 5 mio. kr.).

Projektet er udgiftsneutralt for Ringkøbing-Skjern Kommune, der får omkostningerne forbundet med sekretariatsfunktionen og operatørrollen fuldt dækket.

ECSMV aktivitetsbudget og finansiering 2019-2022 (1.000 kr.)

 

2019

2020

2021

2022

I alt

Budget

 

 

 

 

 

Screening af virksomheder og dialogfora

0

3.000

3.000

3,000

9.000

Udvikling af grønne forretningsmodeller

0

4.000

8.000

10.000

22.000

Implementering grønne forretningsmodeller

0

1.000

3.000

6.000

10.000

Sekretariat

1.000

2.000

3.000

3.000

9.000

Budget i alt

1.000

10.000

17.000

22.000

50.000

Finansiering

 

 

 

 

 

Region Midtjylland

 

 

 

 

7.500

EU regionalfond

 

 

 

 

22.500

Egenfinansiering

 

 

 

 

20.000

Finansiering i alt

1.000

10.000

17.000

22.000

50.000

 

Effektvurdering

Projektet forventes med den ekstra bevilling at kunne yde væsentligt større bidrag til energieffektiviteten og CO2-besparelserne i Region Midtjyllands små og mellemstore virksomheder.

Det er nu anden gang, at ECSMV-projektet modtager en ekstra bevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og det er lykkedes at positionere Ringkøbing-Skjern Kommune som en væsentlig aktør for den grønne omstilling i Region Midtjylland.

ECSMV effekter og måltal

 

Effekt

Samlet måltal

Måltal for RKSK

Fald i drivhusgas emissioner (årligt)

10.000 tons

580 tons

Fald i energiforbrug (årligt)

100.000 gigajoule

5.500 gigajoule

Fald i materialeforbrug (årligt)

2.000 tons

90 tons

Private investeringer (1.000 kr.)

13.500

900

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Opfølgning på vækstpuljer 2020

Sagsnr: 20-022096

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget modtager her den årlige opfølgning på samtlige vækstpuljer og vækstpuljeprojekter. Administrationen vurderer, at vækstpuljerne generelt understøtter vækst og udvikling i kommunen og bidrager positivt til kommunens erhvervsvenlighed. I de vedhæftede bilag er en kort gennemgang af de projekter, som er i gang på nuværende tidspunkt eller afsluttet indenfor det seneste år. Administrationen, organisationer og foreninger i kommunen arbejder løbende på udvikling af nye projekter.

Historik

I foråret 2015 besluttede byrådet at afsætte midler til vækstfremmende initiativer fra 2015 og i årene herefter. Byrådet valgte at afsætte 40 mio. kr. årligt fordelt på en række vækstpuljeområder. Siden da er vækstpuljerne reduceret i flere omgange, således at vækstmidlerne i de kommende år er på ca. 9,2 mio. kr. årligt. Ved budgetforliget 2020 blev det desuden aftalt, at der i 2022 skal spares syv mio. kr. af de opsparede vækstpuljemidler.

Læsevejledning til bilagene

Hovedresultaterne af opfølgningsmaterialet er vedhæftet som bilag, således at der er mulighed for at orientere sig i opfølgningen på puljerne og i de enkelte projekter, som man måtte have en særlig interesse i.

For bilagene gælder, at de kun medtager projekter, som er kørende eller afsluttet indenfor det seneste år. Hvis man ønsker at se evalueringer af tidligere projekter, henviser vi til evalueringen fra sidste år: https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/erhvervs-og-vaekstudvalget/dagsordener-referater?AgendaID=2641#1ad1b601-84d9-465d-8cd3-cf31f7a66f7e

Bilag 1 er en helt kortfattet beskrivelse af hovedresultater og udvalgte projekter under de enkelte puljer.

Bilag 2 indeholder administrationens status på alle puljerne og på de vækstpuljeprojekter som enten er kørende eller afsluttet indenfor det seneste år.

Bilaget er inddelt i to dele:

 • I afsnit 1 fremgår en kortfattet oversigt over projekter, der er bevilget midler til fra puljerne.  Oversigten indeholder projekttitel, projektperiode, vækstmidler i projektet og en kortfattet status på projektet.
 • I afsnit 2 fremgår en økonomisk status på hver pulje indeholdende dels en bevillingsoversigt (tabel 1) og dels en oversigt over gearingsprocenter for de forskellige projekter (tabel 2). Besparelsen på de 7 mio. kr af de overførte midler er af budgettekniske årsager ikke indregnet.

Bilag 3 indeholder de fulde evalueringer af kørende eller nyligt afsluttede projekter. Projekter, som er afsluttede for mere end et år siden, er ikke medtaget i bilag 2.

De tidligere puljer til sammenhængskraft og ildsjæle indgår ikke i opfølgningen, da disse puljer er nedlagt i 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Som led i budgetforliget 2020-2023, blev det besluttet at nedjustere beløbet til vækstpuljerne med 10 mio. kr., således at der fremover er cirka 9,2 mio. kr. i de årlige vækstpuljer. Herudover blev der ved budgetforliget i 2020 aftalt at anvende 7 mio. kr. af de overførte midler i vækstpuljerne til andet formål.

Vækstpuljerne har derfor fremadrettet denne størrelse:

 • Landbrug og fødevarer: 400.000 kr.
 • Turisme: 1.050.000 kr. 
 • Produktionsindustri: 1.050.000 kr.
 • Energi: 600.000 kr.
 • Uddannelse 1.300.00 kr.
 • Markedsføring og bosætning: 1.150.000 kr.
 • Erhvervsvækstforum: 2.000.000 kr.
 • Den åbne vækstpulje: 1.642.000 kr.

Effektvurdering

Administrationens faglige skøn er, at projekterne under vækstpuljerne understøtter vækst og udvikling i kommunen, samt at vækstpuljerne har bidraget til at øge kommunens erhvervsvenlighed. Eksempelvis er det via vækstpuljemidler, at der i 2021 bliver etableret et såkaldt Digital Transformation Lab på Innovest til at skabe et digitalt løft for alle kommunens virksomheder indenfor produktionsindustrien. Som et andet eksempel har vækstmidlerne til uddannelse gjort det muligt at etablere et studiecenter for videregående uddannelser.

Vækstpuljerne gør det muligt at søge flere midler hjem fra eksterne fonde og puljer til projekter i kommunen. Som eksempler herpå kan nævnes energiprojektet COBEN, hvor EU har finansieret halvdelen af de penge, som bruges i projektet. På turismeområdet ses noget lignende, hvor statslige midler også udgør cirka halvdelen af midlerne i et par af de store turismeprojekter.

Vi kan se en udvikling over de senere år, hvor vækstpuljemidlerne i stadig højere grad bliver målrettet få større projekter, som bidrager til at udmønte kommunens udviklingspolitikker. Dette hænger dels sammen med, at der nu er færre midler i vækstpuljerne. Dels at administrationen går tidligt og meget aktivt ind i at skabe projekterne sammen med dem, der ønsker at ansøge om vækstpuljemidler. Et eksempel på dette er et projekt som "Uddannelse på Gadeplan og i cyberspace" der understøtter kompetenceudvikling for handelslivet. Et initiativ, som udspringer af både handelspolitikken og videnpolitikken og pludselig blev ekstra aktuelt, da handelslivet på grund af coronakrisen hurtigt skulle mestre at omstille sig til nye salgskanaler og metoder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter opfølgningen.

Bilag Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Klima- og Energiregnskab 2018

Sagsnr: 20-006250

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal drøfte Klima- og Energiregnskabet fra 2018, samt de muligheder og udfordringer, der kan ligge heri - herunder at Klima- og Energiregnskabet opgøres på en anden måde end vores sædvanlige energiregnskab. Klima- og Energiregnskabet måler på både energi (kilowatttimer) og på klima (CO2-ekvivalenter).

Baggrund:

I Ringkøbing-Skjern Kommunes Energi2020 og Energipolitik fremgår det, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og 100 procent fossilfri i 2040.
Ringkøbing-Skjern Kommunes fokus er således på effektivisering, dvs. at spare kilowatttimer (kWh) f.eks. i boliger, at producere vedvarende energi, f.eks. fra vind, sol og biogas samt at fortrænge fossil energi, dvs. kul, olie og naturgas og i stedet anvende vedvarende energi.

I 2008 besluttede byrådet, at vi skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020. Målet kan nås med få års forsinkelse - i 2023 eller 2024.

Det har siden starten i 2008 handlet om især to overordnede emner, nemlig at Ringkøbing-Skjern Kommune yder sit bidrag til at forhindre globale klimaforandringer og at fremme lokal grøn erhvervsudvikling, der kan skabe bæredygtig værdi til gavn for borgere og virksomheder.
Energi2020 og Energipolitikken faciliteres af Energisekretariatet, der er en del af Ekstern Udvikling, og er koblet til kommunens energiråd. Energisekretariatet og Energirådet, der refererer til Erhvervs- og Vækstudvalget, arbejder med en bred vifte af indsatser sammen med borgere og virksomheder.

Vi har siden starten - hver andet år - opgjort og vist udviklingen med energi og CO2 i vores lokale Energiregnskab for perioden 2007-2018. Klima- og Energiregnskabet er noget andet end vores lokale Energiregnskab, og Klima- og Energiregnskabet udarbejdes for alle 19 midtjyske kommuner i samarbejde med Region Midtjylland.

Energipolitikkens mål er:
Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 og 100 procent fossilfri i 2040.

Andre kommuner har haft mål om at blive CO2 neutrale, f.eks. i 2029, men har indset, at det er næsten umuligt og har skiftet målet ud til selvforsyning med vedvarende energi i stil med Ringkøbing-Skjern Kommunes mål.
Administrationen vurderer, at vores to ovennævnte mål er solide og langtidsholdbare.
Klima- og Energiregnskabet er et godt supplerende værktøj, som viser relevante indsatsområder, fremdrift, og om vi er på rette vej mod målene om 100 procent vedvarende energi og 100 procent fossilfri.

 1. Ifølge vores lokale energiregnskab fra 2018 havde Ringkøbing-Skjern Kommune en selvforsyningsgrad med vedvarende energi på 69,6 procent.
  Der mangler således ca. 30 procentpoint i at nå målet om 100 procent.

 2. Ringkøbing-Skjern Kommune kan blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2023/2024. Det kan ske, hvis godkendte testvindmøller, ansøgte solcelleparker og halv produktion fra de kystnære havvindmøller etableres og kan producere kWh svarende til de manglende ca. 30 procentpoint (svarende til ca. 900.000.000 kWh årligt). Energieffektiviseringer og anden vedvarende energiproduktion vil naturligvis også kunne bidrage til at opfylde målet.

 3. Der er behov for fortsat stor produktion af lokal vedvarende energi for at kunne elektrificere procesenergi, varmesektoren og transportsektoren, så fossilfrihed nås i 2040.

 4. Vores lokale energiregnskab, som måler på energi og transport, viser, at vi i perioden 2007-2018 har reduceret CO2-udledningen fra 11,1 til 1,9 ton per indbygger per år, svarende til en reduktion på 82 procent.

 5. Det nye Klima- og Energiregnskab medtager også emissioner fra affald, skovbrug og landbrug. Det kan give nye muligheder og udfordringer. Tilbageskrivningen til 1990 er faktuelle tal for energi og transport, mens tal fra alle øvrige sektorer er groft estimerede - baseret på den nationale udvikling siden 1990 og den kommunale udledning i 2018. Klima- og Energiregnskabet viser samlet set en væsentlig mindre reduktion i CO2-udledningen end vores lokale energiregnskab.

Ringkøbing-Skjern Kommune har med succes ydet et fokuseret og væsentligt bidrag til den grønne omstilling i Danmark. Ca. 10 procent af Danmarks vindmøllestrøm kommer fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

I de senere år har klima og energi fyldt mere og mere i den offentlige debat i Danmark. Samtidig er debatten og indsatserne gjort bredere. Det handler ikke længere kun om at spare energi og producere vedvarende energi. Det handler i høj grad om bæredygtighed og om at minimere CO2 emissioner inden for alle områder.

Administrationen vurderer, at byrådets to ovennævnte mål er fokuserede, solide og langtidsholdbare. Samtidig vurderer administrationen, at det nye Klima- og Energiregnskab giver mulighed for at arbejde med klima og erhvervsudvikling - også i forhold til emissioner fra affald, skovbrug og landbrug - og dermed understøtte Folketingets mål om at reducere den samlede CO2-udledning i 2030 med 70 procent i forhold til CO2-udledningen i 1990 (hvilket vil bidrage til opfyldelse af Parisaftalen fra 2015).

 

Hovedtal fra det nye Klima- og Energiregnskab for kommunen:

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Klima- og Energiregnskabet er et godt værktøj, der viser relevante indsatsområder og fremdrift.

Indstilling

Administrationen indstiller at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter Klima- og Energiregnskabet.

Bilag Beslutning

Drøftet.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing