Referat: 14. december 2020 kl. 08:00

Virtuelt møde
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Søren Elbæk
 • Trine Ørskov
 • Jørgen Rabjerg
 • Iver Enevoldsen
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Status på centerbyernes brug af Byfora-midler

Sagsnr: 17-039306

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2018 at afsætte 1 mio. kr. årligt i det kommunale budget til fordeling mellem fem lokale udviklingsråd i kommunens centerbyer Ringkøbing, Tarm, Skjern, Videbæk og Hvide Sande.

Erhvervs- og Vækstudvalget får hermed til orientering den årlige status over gennemførte aktiviteter fra de fem udviklingsråd og et skøn over effekterne af midlerne.

I forbindelse med kommunens støtte til de fem udviklingsråd blev det aftalt mellem kommunen og repræsentanter for de fem byer, at formålet med den kommunale Byfora støtte skulle være:

 • at opnå en styrkelse af Ringkøbing, Tarm, Skjern, Videbæk og Hvide Sande som centerbyer, hvor ca. halvdelen af kommunens befolkning er bosat.
 • at fremme dialog og samarbejde internt i centerbyerne og mellem centerbyerne.
 • at udvikle og gennemføre konkrete projekter, som styrker centerbyerne.
 • at skabe samfinansiering mellem private og offentlige parter - hvor muligt.
 • at skabe en fælles forum de fem centerbyer imellem til fremme af samarbejde og gensidige inspiration.
 • at tilbyde kommunen at være dialogpartnere omkring udvikling af byerne.
 • at opfordre til samskabelse byerne imellem.
 • at styrke kommunens konkurrenceevne.
 • at styrke sammenhængskraften i kommunen.

Organisering og styregruppe:
Der er nedsat en styregruppe, som mødes 3-4 gange årligt.

Gruppen består af én repræsentant for hver af de fem byer, formanden for Erhvervs- og Vækstudvalget, formanden for kommunens landdistriktsråd samt et par administrative medarbejdere fra henholdsvis Viden & Strategi og Plan.

Byfora-midlerne administreres i de fem byer af: Ringkøbing Udviklingsforum, Skjern Udviklingsforum, Tarm Udviklingsforum, Videbæk Borgerforening og Klittens Borgerforening i Hvide Sande.

Status for 2020

Ringkøbing

Ringkøbing Udviklingsforum har i 2020:

 • været en del af styre- og arbejdsgruppen bag Ringkøbing Station som kommer til at omfatte et ungdomshus, en socioøkonomisk café samt en ventesal.
 • i samarbejde med Naturkraft været en del af styre- og arbejdsgruppen bag Vonå projektet. Projektet er opdelt i Vonå - Det blå trail, som placeres ved Ringkøbing Ro- og Kajakklub og etablering af et stisystem og spang fra Engbroen over Hegager å til Vesterhede. Det forventes at blive etableret i foråret 2021. 
 • i samarbejde med kommunen arbejdet på at få kortlagt og etableret sammenhængende stisystemer i byen, herunder også en afklaring af standarden for vedligeholdelse af grønne områder. Desværre måttet et planlagte borgermøde om det aflyses pga. COVID-19.
 • været udsat for et digitalt svindelnummer som desværre kostede foreninger knap 40.000 kr. Sagen er afsluttet og arbejdsgangene er ændret, så foreningen er sikret mod gentagelser.
 • lavet en aftale med kommunen om at iværksætte en revidering af Helheldsplan Ringkøbing 2050.

Skjern

12 projektgrupper i Gentænk Skjern under Skjern Udviklingsforum har i 2020:

 • etableret Skjern Beach Arena ved Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.
 • igangsat konceptet "Tættere på" til markedsføring af Skjern.
 • færdiggjort projekt "Vandhaverne"
 • givet tilskud til renovering af Remisen.
 • givet tilskud til Projekt Skjerns Passager - belysning og markedsføring af alternative stier i Skjern centrum. 
 • videreudvikling af Skjern Å Bad i samarbejde med efterskolen DHE.
 • udarbejdet Startpakke til handelsiværksættere i samarbejde med Skjern Handelsforening.
 • afholdt årligt statusmøde for Gentænk Skjern projektgrupper.
 • givet tilskud til Open By Night Kunstneraften.
 • givet tilskud til julebelysning i Skjern midtby.

Tarm

Tarm Udviklingsforum har i 2020:

 • etableret en 9 hullers DiscGolf bane i Biblioteksparken, som benyttes meget af lokale og tilrejsende gæster. Kan ses på appen: UDisc DiscGolf med 86.000 brugere.
 • fået lavet nye byporte ved indfaldsvejene til byen.
 • etableret "Den grønne Kile" ved godsbaneområde nord for Stationen, så området nu forbinder Tarm med stisystemet i Skjern Enge.
 • arbejdet med forskønnelse af Storegade herunder bl.a. en kommende åbning mod Tarm Bybæk. 
 • bevilliget støtte til Team Grå, der vil ændre Forsøgshaven til et aktivitetsområde med bl.a. en 1.000 meter forhindringsbane bestående af 23 forhindringer i forskellige sværhedsgrader, beach volley, beach håndbold, scene mm. 
 • arbejdet med etablering af Tarm Skate- og Aktivitetspark på den tidligere posthusgrund centralt i Tarm.
 • arbejdet med "Træer for Livet", som har til formål at forskønne Tarm by med træer f.eks. japansk kirsebær-allé, frugtplantage med æble-, pære- og blommetræer m.fl.
 • i samarbejde med VGT etableret Tarm Filmklub i en nyindrettet moderne biograf på VGT.
 • arbejdet videre med Furniture Station, som er ved at blive omdannet til et moderne forsamlingshus og museum/udstilling af FDB-møbler produceret på Tarm Stolefabrik. Byfornyelsespuljen gav i september tilsagn om ca. 2,2 mio. kr. i støtte til nye klimaskærme på Stationen og Pakhuset.

Videbæk

Videbæk Borgerforening har i 2020:

 • bevilliget støtte til opsætning af kunstværket ”Det smeltende Isbjerg - Titanic” med tilhørende bassin, belægning og bænke ved Videbæk Bibliotek.
 • forsat arbejdet med Helhedsplan Videbæk i samarbejde med kommunens planafdeling. Et "Klar-parat-start borgermøde", som skulle kickstarte nogle af de mange ideer i planen, blev desværre aflyst pga. COVID-19. Det forventes, at der skal bruges Byfora-midler til gearing og medfinansiering af nogle af projektideerne i helhedsplanen.

Hvide Sande

Klittens Borgerforening i Hvide Sande har i 2020:

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunal støtte til Byfora er lovlig under forudsætning af, at udbudsregler og kommunalfuldmagtens rammer overholdes. Administrationen vurderer, at det er tilfældet i forhold til den ydede støtte i 2020.

Økonomi

De fem Byfora har hver en årlig bevilling på 200.000 kr. Tilsammen udgør det i alt 1,0 mio. kr. årligt.

Byerne har i 2020 bevilliget støtte fra Byfora-puljen som følger:

Ringkøbing Udviklingsforum 

 •   39.039 kr. til dækning af svindelsag

 • 104.673 kr. til Vonå projektet

I alt 143.712 kr. hvoraf 39.039 kr. er realiseret.

Skjern Udviklingsforum

 • 25.000 kr. til etablering af Skjern Beach Arena
 • 67.881 kr. til Skjern markedsføringskampagnen "Tættere på"
 • 14.400 kr. til årlig statusmøde for Gentænk Skjern projektgrupper
 • 12.000 kr. tilskud til renovering af Remisen
 •   1.800 kr. til fernisering ved præsentation af ideerne til Skjern Å bad
 • 25.000 kr. til videreudvikling af Skjern Å bad
 • 27.125 kr. tilskud til forundersøgelse vedrørende mulighederne på baneterrænet ved Skjern Station

 • 18.715 kr. til projekt Skjerns passager

 •   6.000 kr. til Open by night Kunstneraften 

 • 15.000 kr. til startpakke for handelsiværksættere

 • 10.000 kr. tilskud til julebelysning i Skjern

I alt 225.921 kr. hvoraf 141.206 kr. er realiseret. De ekstra midler er taget fra opsparede midler de foregående år.

Tarm Udviklingsforum 

 • 13.700 kr. til DiscGolf
 •   6.750 kr. til skøde på posthusgrunden
 • 30.000 kr. tilskud til nyt tag på scenen i Forsøgshaven

I alt 50.450 kr. hvoraf 20.450 kr. er realiseret.

Videbæk Borgerforening

 • 10.000 kr. til opsætning af kunstværket ”Det smeltende Isbjerg - Titanic” v/Videbæk Bibliotek

I alt 10.000 kr. som er realiseret.

Klittens Borgerforening i Hvide Sande

200.000 til Troldbjerg Visionsplan
500.000 til Svingbro og plint jf. Realdania turismeudviklingsplan

I alt 700.000 kr. som endnu ikke er realiseret. De ekstra midler er taget fra opsparede midler de foregående år.

Uforbrugte midler overføres fra år til år.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at de fem Byfora har levet op til formålene for den kommunale støtte, og at de har bidraget positivt til de fem centerbyers udvikling.

Midlerne i Byfora fungerer både som hjælp til at sætte projekter i gang og som gearing i forhold til større udviklingsprojekter, hvor der søges ekstern finansiering.

Samarbejdet og erfaringsudveksling mellem de fem Byfora er de forløbne år blevet styrket. Det seneste år har formanden for Landdistriktsrådet deltaget i møderne. Det har også være medvirkende til styrket samarbejde mellem land og by.  

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Høringssvar til KKR Midtjyllands Klimastrategi

Sagsnr: 19-014584

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal drøfte og godkende Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar til KKR Midtjyllands Klimastrategi (en fælles klimastrategi i Region Midtjylland). Administrationen foreslår, at klimastrategien tilføjes fire elementer, som er fremhævet i det vedhæftede bilag med forslag til kommunalt høringssvar.

For det første er der i udkastet til høringssvar lagt vægt på, at vores tværkommunale virksomhedsrettede projekt "Energieffektivisering og CO2 besparelser i virksomheder i Region Midtjylland (ECSMV)" søges indarbejdet i KKR Midtjyllands klimastrategi, som en vigtig indsats. Derudover er der i udkastet til høringssvar fra kommunen lagt op til, at klimastrategien også kommer til at fokusere på Cirkulær Økonomi og integrerede Energisystemer, på byer og lokalsamfund samt på CO2-binding.

Til orientering kan det nævnes, at Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte og godkende kommunens høringssvar på møde den 15. december.

KKR Midtjylland:
KKR er en del af KL's politiske organisation og er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne om retning og linje i de opgaver, hvor et samarbejde på tværs er en fordel. KL har ét KKR i hver region. Alle borgmestrene er fødte medlemmer af et af de i alt fem KKR. Desuden er et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer medlem af hvert KKR, så sammensætningen afspejler valgresultatet ved det seneste kommunalvalg i den pågældende region.
I KKR Midtjylland mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 19 kommuner i Region Midtjylland for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Baggrund for strategien

KKR Midtjylland har på en række møder forholdt sig til kommunernes klimadagsorden og rolle i den grønne omstilling. På møde i KKR Midtjylland den 17. juni 2020, besluttede kommunerne, at der skal udarbejdes en klimastrategi på tværs af kommunerne i Region Midtjylland.

Formål med KKR Midtjyllands klimasamarbejde:

Formålet med klimasamarbejdet i regi af KKR Midtjylland er at understøtte, koordinere og styrke samarbejdet mellem kommunerne og på tværs af KKR-geografien.

KKR Midtjylland har besluttet, at klimastrategien foreløbigt skal indeholde tre overordnede spor:

 1. DK2020 er et partnerskab mellem kommuner, region og Realdania (Concito) med fokus på at understøtte, at alle kommuner kan arbejde ambitiøst med klimahandlingsplaner og følge ensartede principper og målemetoder med et tværkommunalt og nationalt perspektiv. Tilsvarende åbnes der for øget samarbejde om væsentlige områder for CO2-reduktion, f.eks. inden for mobilitet og transport. Områder hvor kommunerne i forvejen har et godt samarbejde med Region Midtjylland, og hvor der er fokus på bæredygtighed, digitalisering og klimatilpasning (f.eks. Coast2coast).
 2. Grøn vækst med fokus på at understøtte virksomhedernes og erhvervslivets grønne omstilling via Erhvervshus Midtjylland og det lokale erhvervsfremmesystem. Konkret forankret via KKR's resultatkontrakt med Erhvervshuset.
 3. Videndelings- og kompetencesporet skal bl.a. sikre, at kommunerne systematisk deler viden omkring grøn politikudvikling. Derudover skal der etableres et samarbejde med uddannelsesinstitutioner og relevante interessenter omkring fremtidens grønne kompetencer mv. Der er ambitioner om at arbejde med disse elementer ved en årlig konference. 

Tilbagemeldingerne fra kommunerne kan betyde, at der tilføjes et 4. eller 5. spor til klimastrategien.
https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-midtjylland/trafik-infrastruktur-klima-og-miljoe/)

Den videre proces

Deadline for input til klimastrategien er den 15. december 2020 kl. 10.00. KKR Midtjylland drøfter udkast til den samlede klimastrategi på møde den 1. februar 2021.

 

Om forslaget til Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar:

 1. Ringkøbing-Skjern Kommune støtter op om de foreløbige tre spor i KKR Midtjyllands forslag til Klimastrategi.

  Vedr. spor 1 ovenfor: Det er en god idé med samarbejde om DK2020. Vi vil kunne inspirere hinanden og også samarbejde om visse elementer i klimahandlingsplanerne f.eks. kollektiv transport, kommunal støtte til opstilling af ladestandere til elbiler osv.

  Vedr. spor 2 ovenfor: Vores tværkommunale samarbejde i regi af ECSMV viser værdien af at samarbejde på tværs af kommuner mellem lokale erhvervsråd og medarbejdere i kommunerne, som er på miljøtilsyn hos virksomheder, således at den grønne omstilling ikke kun kobles til den specialiserede erhvervsfremmeindsats i Erhvervshuset, men også tænkes ind i den basale rådgivning til virksomheder fra kommuner og lokale erhvervsråd.

  Vedr. spor 3: Her kan kommunerne også have en række fordele af samarbejde, f.eks. have gavn af fælles forskningsprojekter, samarbejde om at sikre uddannelsesinstitutionernes fokus på at uddanne- og efteruddanne til at sikre vores virksomheder i forhold til at have medarbejdere med kompetencer inden for grøn omstilling. I ECSMV samarbejdes der i videns-og kompetencesporet eksempelvis med Aarhus Universitet og en gruppe rådgivningsfirmaer om konceptudvikling og redskaber for grønne forretningsmodeller, der kan accelerere den grønne omstilling i Region Midtjyllands små og mellemstore virksomheder og styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

 2. Ringkøbing- Skjern Kommune anbefaler, at strategien udvides til også at omfatte:

  1. ECSMV dvs. Energieffektivisering og CO2 besparelser i virksomheder i Region Midtjylland, der integreres i spor 2 Grøn Vækst. ECSMV søges indarbejdet i KKR Midtjyllands Klimastrategi for at understøtte, koordinere og styrke samarbejdet mellem kommunerne på tværs af KKR-geografien, samt for at sikre lokal erhvervsfremme til gavn for grøn omstilling i virksomheder og bæredygtig værdiskabelse.

  2. Et tema omkring fremme af den cirkulære økonomi med særlig fokus på den cirkulære bioøkonomi, idet en bæredygtig og integreret anvendelse af biomasse i såvel det fremtidige integrerede energisystem som regionens bioerhverv anses som en afgørende forudsætning for, at den grønne omstilling i regionen sikrer nye arbejdspladser og udviklingen af bæredygtige forretningsplaner for regionens erhvervsliv.

  3. Et tema omkring udviklingen af byer og lokalsamfund som centrale for den grønne omstilling.

  4. Et tema omkring CO2 binding som en ny styrkeposition for vækst i regionen. Det kan handle om etableringen af vådområder, lavbundsarealer og plantning af skov de rigtige steder. Her har vores region særlige muligheder med den megen plads, vi har.

Yderligere inspiration kan hentes i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energipolitik 2019-2023.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i sin energipolitik mål om at blive 100 % selvforsynende med vedvarende energi. Og et nyt mål om at blive 100 % fossilfri i 2040. Vi har derfor en række indsatser som skal bidrage til grøn omstilling. Foruden ECSMV kan nævnes projekter med fokus på:

 • Energieffektivisering i bygninger.

 • El til opvarmning i både enkelt huse og fjernvarmeværker.

 • Lagring og smart energiforbrug. F.eks. Power-2-X.

 • Grøn transport. F.eks. ladeinfrastruktur samt elektrisk delemobilitet.

 • Effektiv biomasseanvendelse. F.eks. biogas samt græs til grønt protein og et nyt EU-projekt kaldet ”Et skridt mod klimaneutral landbrug”.

 • Energilaboratorium. Ringkøbing-Skjern som Living Lab med fokus på digitalisering og sammentænkning på tværs af energisektorer, f.eks. el, varme og transport.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

KKR Midtjyllands klimastrategi kan bidrage til at opfylde Parisaftalen fra 2015, folketingets mål om 70 % reduktion af CO2-udledningen i 2030 i forhold til data fra 1990, samt til lokal bæredygtig værdiskabelse i henhold til Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker, - særligt inden for energi, klima, land og by samt erhverv.

KKR Midtjyllands klimastrategi kan også bidrage til Energi2020s mål om 100 % vedvarende energi, og til målet om at gøre Ringkøbing-Skjern Kommune 100 % fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter og godkender Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar til KKR Midtjyllands Klimastrategi.

Bilag Beslutning

Forslag til høringssvar godkendt. Fremsendes til KKR under forudsætning af TMU's godkendelse.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ny handlingsplan for Energipolitik 2021-2023

Sagsnr: 19-014584

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal drøfte og godkende Energipolitikkens handlingsplan for 2021-2023. Selve Energipolitikken blev vedtaget af byrådet den 23. april 2019. Administrationens bud på den nye handlingsplan tager udgangspunkt i den status for politik og handlingsplan, som udvalget blev orienteret om på mødet den 19. oktober 2020.

Handlingsplanen 2021-2023 beskriver de indsatser, som kommunen ønsker at prioritere og er dermed den praktiske udmøntning af Energipolitikken.

Vision

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være
100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020
(2023-2024)
og 100 procent fossilfri i 2040.

Energirådet har på sit møde den 11. september 2020 drøftet og givet input til Handlingsplan 2021-2023. 
Energirådet anbefaler, at der også defineres konkrete målepunkter før 2040, der kan kommunikere fremdrift, f.eks. mål for CO2-reduktion og energibesparelser.

 

Emnerne i Energipolitikken kan illustreres på følgende måde:

Alle mål fra 2019 fortsætter, mens nogle indsatser har udviklet sig og er derfor justeret i deres ordlyd.
Der er stor bredde i de mange indsatser, som blandt andet omhandler energieffektivisering i boliger, feriehuse og virksomheder, grøn transport, energilagring, Power-2-X, biomasseanvendelse og Ringkøbing-Skjern Kommune som digitalt energilaboratorium. Alt sammen for at give vores bidrag til at modvirke klimaforandringer og for at skabe bæredygtig værdi for borgere og lokale virksomheder.

Hvad er nyt?

Under kommunens bidrag:

Nyt Klima- og Energiregnskab: Det nye Klima- og Energiregnskab medtager, i modsætning til det hidtidige Energiregnskab, nu også CO2-udledning fra sektorerne affald, landbrug og øvrig arealanvendelse. Det giver muligheder for nye indsatser til at nedbringe CO2-udledninger. F.eks. ved at landbruget udtager eller omlægger lavbundsjorde.

DK2020: Ringkøbing-Skjern Kommune deltager fra november 2020 i DK2020, som er et samarbejde med Realdania, KL, regioner og kommuner om vedtagelse af kommunale klimahandlingsplaner. Der kan i den forbindelse blive behov for at tilføje en målsætning, f.eks. i relation til Parisaftalen fra 2015 samt folketingets 2030 mål om 70 % CO2-reduktion i forhold til udledningsdata fra 1990. 

Nye delmål kan således være i tråd med Energirådets anbefaling om, at der også defineres konkrete målepunkter før 2040, der kan kommunikere fremdrift, f.eks. mål for CO2-reduktion og energibesparelser. En ny politikperiode fra 2023 giver også en naturlig anledning til at overveje nye energi- og klimamål og delmål.

Flere grønne virksomheder:

Kommunen vil sammen med bl.a. landboforeningen Vestjysk gennemføre et EU-støttet projekt i 2021-2022, som handler om at udbrede brugen af fossilfrie landbrugsmaskiner og gennemføre forsøg i kommunen med nedgravning af biokul i landbrugsjord, som en metode til at lagre CO2.

 Se Handlingsplanen 2021-2023 i bilag 1.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Foruden den faste bevilling til Energisekretariatets arbejde med Energi2020 på 1.295.000 kroner årligt inklusiv løn til 1 medarbejder, så er der afsat årligt 600.000 kr. i 2021 til energiområdet i vækstpuljemidler.

Effektvurdering

Handlingsplanen vil medvirke til at opfylde Ringkøbing-Skjern Kommunes målsætning om 100 procent selvforsyning med vedvarende energi, estimeret til at blive nået i 2023/2024, og 100 procent fossilfri i 2040, til gavn for borgere og virksomheder.
Samtidig er det Ringkøbing-Skjern Kommunes bidrag til Parisaftalen fra 2015, hvor målet er at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader – og om at arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.

Kommunens indkøb, f.eks. indsatsen i handlingsplanen med sigte på at omstille bilflåden til at køre på vedvarende energi inden udgangen af 2025, vil kunne give hurtig CO2-reduktion.

Indsatser i handlingsplanen, der fører til elektrificering af procesenergi i virksomheder samt elektrificering af varmesektoren og transportsektoren, vil også tælle godt i CO2-reduktionen i takt med, at fossil energi fortrænges. For hver gang et oliefyr eller en fossil bil udfases tæller det positivt i klimaregnskabet.

Power-2-X, hvor vi lokalt lagre el i en anden energiform, vil sammen med CO2-reduktioner i landbruget naturligvis også tælle positivt i klimaregnskabet.

Diagrammet viser udviklingsprocenten for vedvarende energi i 1990, og perioden 2007-2018 for Ringkøbing-Skjern Kommune. Den gule søjle længst til højre viser målet om 100 % vedvarende energi estimeret til at være realistisk at nå i 2023/2024. Fra 2018 mangler vi ca. 30 procentpoint i Energiregnskabet. Der skal ca. 30.000.000 kWh VE til at opnå et procentpoint, hvilket svarer til, at der skal opstilles vedvarende energi-anlæg, som kan producere ekstra 30 x 30.000.000 = ca. 900.000.000 kWh, samtidig må energiforbruget ikke stige.

Eksempelvis vil etablering af solcelleparken Gestenge, der er oplyst til at give en forventet årlig elproduktion på 280.000.000 kWh, estimeret kunne bidrag med ca. 9 procentpoint.

Store mængder vedvarende energi er forudsætningen for, at vi som område kan elektrificere procesenergi, varmesektoren og transportsektoren, og på den måde fortrænge kul, olie og naturgas og bliver 100 % fossilfrie.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter og godkender Energipolitikkens Handlingsplan 2021-2023.

Bilag Beslutning

Handlingsplan godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Ny handlingsplan for Fødevarepolitik 2021-23

Sagsnr: 19-000292

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal godkende den reviderede handlingsplan for Fødevarepolitikken 2021-2023. Fødevarepolitikken blev vedtaget i byrådet 23. april 2019. Administrationens bud på den nye handlingsplan tager udgangspunkt i den status for politik og handlingsplan, som udvalget blev orienteret om på mødet 19. oktober 2020.

Fødevarepolitikken er samlet i 4 overordnede temaer, hvor de eksisterende indsatser er videreført, tilpasset og ændret i forhold til erfaringer og resultater, der er opnået fra 2019-20. Nedenfor beskrives eksempler på de nye indsatser i handlingsplanen.

1. Fødevarefortællingen

Siden 2017 har vi deltaget i Provenance-projektet med Aarhus Universitet som leadpartner. Dette projekt er færdigt med udgangen af dette år. Vi har derfor i den nye handlingsplan fokuseret på, at der skal arbejdes videre med at dele viden og erfaringer fra projektet til andre virksomheder, så de også kan få gavn af projektet.

Madmødet, som skulle have fundet sted i maj 2020, blev udsat til maj 2021 på grund af corona-krisen. Udover denne begivenhed har vi udvidet de udadvendte aktiviteter til også at omfatte lokale og regionale food-festivaler, der afholdes hen over året. Herved vil vi kunne prioritere en større målgruppe af forbrugere og virksomheder.

2. Produktion og afsætning

Vi har i den nye handlingsplanen mere konkret og målrettet beskrevet den startup-hjælp, som iværksættere kan få fra erhvervsrådet. Denne hjælp vil bestå i en pakke bestående af vejledning ved start af virksomhed, specialiseret rådgivning om fødevarelovgivning og evt. afprøvning af produktion i Fødevareparken. Tilsvarende har vi indskrevet vores deltagelse i Foodexpo i marts 2021, hvor iværksætterne får nogle unikke muligheder for branding, eksponering og erfaringsudveksling.

I Fødevareparken kan vi fra årsskiftet etablere en foodhub i samarbejde med virksomheden Råhandel og Kulinarisk Vestjylland. Denne udbygning giver producenterne nye og forbedrede muligheder for afsætning, ved at de lokale fødevarer kan samles, lagres og distribueres herfra regionalt og nationalt. Ligeledes vil foodzone blive udvidet med en række kulinariske arbejdsstationer, således at man kan samle virksomheder og forbrugere til produktpræsentationer og -demonstrationer og afprøvninger af disse.

3. Innovation og viden

Den satsning, vi har ønsket, i forhold til børn og unge får nu forhåbentlig et gennembrud, da vi nu kan arbejde videre med et demonstrationsprojekt omkring spiselige insekter og endvidere arbejder på 2 projektoplæg i den kommende periode: ”Smag på fagene” og ”Praksisfaglighed”. Disse projekter i samarbejde med henholdsvis Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern og Meyers Madhus.

4. Bæredygtighed

I dette afsnit har vi udpeget og konkretiseret de samarbejdspartnere som vi især tænker, at vi skal arbejde sammen med i forhold til bæredygtige initiativer. Det drejer sig om Food & Biocluster Denmark, Syddansk Universitet eller Erhvervshus Midtjylland, der alle arbejder med den grønne omstilling, cirkulær økonomi og bæredygtig fødevareforsyning

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er følgende økonomi knyttet til fødevarepolitikken:

 

Tilføres årligt fra 2021

Fødevaresatsning

800.000 kr.*

Vækstpuljen

400.000 kr.

* Fødevaresatsning dækker primært over lønkroner til 1 fødevarekonsulent i Erhvervsrådet og et mindre beløb til en deltidsansat udviklingskonsulent til fødevareområdet i kommunen.

 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget godkender handlingsplan for Fødevarepolitik 2021-2023.

Bilag Beslutning

Handlingsplan godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ny handlingsplan for Turismepolitikken

Sagsnr: 18-034125

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal drøfte og godkende handlingsplanen for Turismepolitikken 2021-2023. Politikken blev vedtaget i byrådet 23. april 2019 og revideret på Erhvervs- og Vækstudvalgets møde d. 21. oktober 2019 for at afspejle handlingsplanen for Destination Vesterhavet. Administrationens bud på den nye handlingsplan tager udgangspunkt i den status for politik og handlingsplan, som udvalget blev orienteret om på mødet den 19. oktober 2020.

Se udkast til handlingsplan for Turismepolitikken 2021-2023 i bilag 1.

Hvad er nyt?

Den kommende turismehandlingsplan har ændret sig markant siden 2019 på grund af samarbejdet med Destination Vesterhavet. Det betyder bl.a., at der er blevet tilføjet et afsnit om baggrunden for samarbejdet med Destination Vesterhavet og samarbejdsaftalen samt handlingsplanen herfor.

Indsatserne i den kommende turismehandlingsplan dækker over projekter, som ikke hører ind under destinationssamarbejdet, eller som har et særligt fokus i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I handlingsplanen er en række af de eksisterende indsatser blevet styrket, men der er også kommet en række nye tiltag:

Bæredygtigt turismeerhverv er den opdaterede indsats, som tidligere hed 'grønne og bæredygtige certifikater'. Undersøgelser fra VisitDenmark viser, at turister i stigende grad lægger vægt på bæredygtighed, når de holder ferie. Specielt i vores nærmarkeder Tyskland og Holland er der stor stigning i antallet, der forventer at vælge rejsested ud fra miljømæssige og bæredygtige hensyn. Med indsatsen vil vi synliggøre Erhvervsrådets og Erhvervshus Midtjyllands ekspertise indenfor inspiration og rådgivning til virksomheder, for at styrke den bæredygtige udvikling af turismeerhvervet.

Denne indsats bliver suppleret med to nye indsatser:
Bæredygtig Kommune som omfatter henholdsvis støtte til udarbejdelse af en ny kernefortælling om kommunens grønne profil, samt Bæredygtig destination som bidrager til Destination Vesterhavets arbejde med en ramme for bæredygtig udvikling, der omfatter Destination Vesterhavets tilgang til bæredygtig udvikling.

Ny erhvervsuddannelse inden for turisme og turismerelevante kursusudbud: Vi vil styrke uddannelsesudbuddet i kommunen, som har relation til kompetencebehovet i områdets turismevirksomheder. De to indsatser bliver suppleret med den nye indsats om Lokal og specialiseret erhvervsservice, hvori vi vil synliggøre ydelserne, som Erhvervsrådet og Erhvervshus Midtjylland nu stiller til rådighed for alle virksomheder, hvor turismeerhvervet er iblandt.

Udviklingsplanerne for Søndervig og Hvide Sande omhandler arbejdet med realiseringen af udviklingsplanerne med fokus på turisme. Med indsatsen vil vi blandt andet bidrage til det videre arbejde med "åbningstræk" i planen for Hvide Sande, som handler om etablering af en drejebro i Hvide Sande havneområde tiltænkt bløde trafikanter.

 

Hvad er gledet ud?

Otte indsatser er taget ud af den kommende handlingsplan, som følge af opgavefordelingen mellem Destination Vesterhavet og Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner:

Alle branding- og markedsføringsindsatser undtagen én, hvilket er indsats om markedsføring gennem film- og tv-optagelser, er blevet fjernet fra den kommende turismehandlingsplan. Dette er gjort, da udførelsen af disse opgaver er forankret hos Destination Vesterhavet, som har hovedansvaret for branding og markedsføring for destinationen.

Ligeledes er indsatsen om dannelse af en ny destination taget ud af den kommende handlingsplan, da destinationen er dannet og i drift.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er følgende økonomi knyttet til Turismepolitikken:

 

Fra 2020 og fremadrettet:

Vækstpuljen: Turisme

1.050.000 årligt


Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter og godkender handlingsplanen for Turismepolitikken 2021-2023.

Bilag Beslutning

Handlingsplan godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Ny handlingsplan for Videnpolitik 2021-2023

Sagsnr: 18-034152

Sagsfremstilling

Erhvervs og Vækstudvalget skal godkende handlingsplan for Videnpolitik 2021 – 2023. Videnpolitikken blev vedtaget i byrådet 23. april 2019. Administrationens bud på den nye handlingsplan tager udgangspunkt i den status for politik og handlingsplan, som udvalget blev orienteret om på mødet den 19. oktober 2020. Videnudvalget har drøftet og godkendt handlingsplanen på mødet d.2. december 2020. 

Se udkast til handlingsplan for Videnpolitik 2021-2023 i bilag 1.

Hvad er nyt?

Den kommende handlingsplan viderefører en række af de eksisterende indsatser, men der er også en række markante nye eller styrkede tiltag:

Fra ufaglært til faglært: Trods coronakrise udtaler virksomhederne stadig, at de mangler kvalificeret arbejdskraft. Da ledigheden fortsat er lav blandt den uddannede arbejdskraft, er et væsentligt indsatspunkt at opkvalificere den eksisterende arbejdsstyrke. Under overskriften fra ufaglært til faglært gemmer sig en række tiltag i regi af Beskæftigelse, som går målrettet efter netop det. Det handler blandt andet om en opsøgende indsats i form af uddannelsesambassadører, øget brug af puljen til uddannelsesløft, voksenlærlinge ordningen og realkompetencevurderinger.

Flere i erhvervsuddannelse: Vi har i 2019 set en nedgang i søgningen fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne. Sammenholdt med målsætningen om, at vi i 2023 skal nå en søgning på 30 %, kræver det en særlig indsats at nå i mål. Indsatsen dækker over flere underliggende indsatser, fx øget brug af virksomhedsbesøg gennem Åben skole, styrket rekruttering til SOSU-uddannelsen, udvikling af praksisfaglige valgfag til folkeskolens ældste klasser mm.

Endelig er der i handlingsplanen kommet tre nye projekter ind:

YESpecialists: Projektet har fokus på at forbedre unges vilkår i landdistrikter ved at give dem bedre forudsætninger for at starte egen virksomhed eller egne frivillige initiativer. Det gøres ved at opbygge lokale økosystemer, som støtter de unge i at blive iværksættere. I vores lokale økosystem arbejder kommune, erhvervsråd, frivilligområdet, FGU og UCRS og de unge selv sammen om at uddanne flere unge i iværksætteri og støtte dem i at føre deres idéer ud i livet.

STX og HF i industrien: Tre-årigt projekt som netop har fået midler fra Region Midt. Projektet sigter mod at etablere en bro mellem den almene gymnasiesektor og industrivirksomheder. Formålet er at styrke STEM og sprog i industrien og introducere unge fra STX og HF til at tage uddannelser, der på sigt kan anvendes i industrien. Ydermere at styrke elevernes kendskab til deres lokale erhvervsområde. Projektet bygger på et meget bredt partnerskab, der dækker hele Midt- og Vestjylland. Her fra kommunen har projektet deltagelse fra VGT og Ringkjøbing gymnasium.

Ung i Uddannelse: Formålet med projektet er at løfte en bred gruppe af psykisk sårbare unge samt unge med anden etnicitet end dansk. Aktiviteterne skal støtte de unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og fra FGU til ungdomsuddannelse. Projektet kører under Region Midt, og fra Ringkøbing-Skjern deltager FGU og UU.

Hvad er gledet ud?

Få indsatser er taget ud af den hidtidige handlingsplan. Det drejer sig om to indsatser, der er gået i drift: FGU og Flaskehalsprojekt. Herudover var der to projekter, som ikke kunne realiseres: Naturvidenskabelige dialogfora og et projekt om virksomhedsnær efter- videreuddannelse.


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er følgende økonomi knyttet til Videnpolitikken:

Tilføres årligt fra 2021

Projektpuljen

200.000 kr.

Vækstpuljen: Uddannelse

1.300.000 kr.


Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Videnudvalget indstiller, at Erhvervs og Vækstudvalget godkender handlingsplan for Videnpolitik 2021-2023.

Bilag Beslutning

Handlingsplan godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Ny handlingsplan for Handelspolitikken 2021-2023

Sagsnr: 19-008701

Sagsfremstilling

Handlingsplan for handelspolitikken  2021-2023

Erhvervs- og Vækstudvalget skal drøfte og godkende handlingsplanen for handelspolitikken 2021-2023. Politikken blev vedtaget i byrådet den 23. april 2019. Administrationens bud på den nye handlingsplan tager udgangspunkt i den status for politik og handlingsplan, som udvalget blev orienteret om på mødet den 19. oktober 2020.

Se udkast til handlingsplan for handelspolitikken 2021-2023 i bilag 1.

Hvad er nyt?

Den ændrede handlingsplan tager udgangspunkt i den allerførste handlingsplan for handelspolitikken nogensinde, men opdeler den nye handlingsplan i indsatser og 'boblere', for der er stor idérigdom om alt det, der kan gøres for erhvervet. Det er dog tvivlsomt, om det er realistisk, at alle de tidligere indsatser plus to nye indsatser kan gennemføres på 2 1/2 år. Derfor er Ringkøbing Fjord Handelsråds bestyrelse og administrationen i Ringkøbing-Skjern Kommune enige om at foreslå denne opdeling.

Den nye handlingsplan viderefører som ovenfor nævnt de fleste af de allerede igangsatte og beskrevne indsatser. Her skal bl.a. nævnes,  at der er et fortsat stort ønske om at arbejde med byernes handelsudvikling både på strategisk niveau og på meget konkret niveau med elektroniske skilte med P-anvisninger og mapping af forbrugerens vej igennem byen til løbende udvikling af handelen. Der skal sættes endnu mere ind på at få produceret materiale til markedsføring af kommunen som et attraktivt sted at etablere handelsvirksomhed. Dette i tæt samarbejde med den etablerede gruppe til rekruttering af virksomheder, som Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er tovholder på. De eksisterende digitaliseringskursustilbud fra erhvervsrådet og erhvervshuset vil fortsætte i et tæt og koordinerende samarbejde.

Der er tilføjet en helt ny indsats i handlingsplanen, der fokuserer på at få erhvervsfremmesystemet mere i spil, så detailhandelen serviceres mere med erhvervsrådets lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjyllands specialiserede service. En anden helt ny indsats er gennemførelse af det af Erhvervsvækstforum bevilligede projekt: "Vækst i gadeplan i Ringkøbing-Skjern Kommune", der skal være med til at udvikle og tilbyde kompetenceudvikling til erhvervet.

Hvad er gledet ud?

To indsatser er taget ud af den nye handlingsplan. Det er: 

1) Informationsaftener for handelsforeningens medlemmer om handelsudviklingsstrategier f.eks. indlæg fra Dansk Erhverv, HK-Handel eller DI-Handel- forskere fra Aalborg Universitet.

2) Samarbejde imellem Hvide Sande, Søndervig og Ringkøbing om fremtidens handelsudviklingsstrategi

Den første indsats er taget ud, da den delvist er gennemført i 2019 og 2020, og aktiviteterne er flyttet over i projekt Vækst på gadeplan i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Den anden indsats er fjernet med den begrundelse, at samarbejder mellem nogle byer om strategier ikke behøver at nævnes i handlingsplanen, men kan finde sted løbende, hvor det er relevant.

Behandling af handlingsplanen i Ringkøbing Fjord Handelsråd:

Ringkøbing Fjord Handelsråds bestyrelse skal på møde d. 10 december drøfte samarbejdsaftalen imellem Ringkøbing Fjord Handelsråd og Ringkøbing-Skerne Kommune. I denne forbindelse kan der komme ændringsforslag til indsatserne i handlingsplanen. Disse eventuelle ændringsforslag vil blive forelagt Erhvervs-og Vækstudvalget mundtligt på udvalgsmødet den 14 december.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Tilskudsbeløbene er senest drøftet på Erhvervs-og Vækstudvalgets møde d. 21. september 2020 og følgende er bevilliget:

Årligt: Kr. 789.000 kr.* + 261.000 kr.* + 250.000 kr.** . Heraf er de 511.000 kr. afsat til en handelsdirektør i Ringkøbing Fjord Handelsråd, mens de 789.000 kr. deles mellem de lokale handelsforeninger.

*Disse beløb tilskrives den kommunale pris- og lønregulering fra 2021 til 2022.

**Forøgelsen på 250.000 kr. er bevilliget fra turismevækstmidler og er et fast bevilliget beløb uden lønregulering.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter og godkender handlingsplanen for handelspolitikken 2021-2023.

 


Bilag Beslutning

Handlingsplan godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing