Referat: 25. januar 2021 kl. 08:00

Virtuelt møde
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Hans Østergaard
 • Trine Ørskov
 • Iver Enevoldsen
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Jørgen Rabjerg
 • Søren Elbæk

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Opfølgning på samarbejdsaftale med CDEU

Sagsnr: 18-033870

Sagsfremstilling

Den hidtidige samarbejdsaftale mellem Central Denmark EU Office (CDEU) og Ringkøbing-Skjern Kommune løber fra 15.november 2019 frem til og med 31.december 2020. Erhvervs- og Vækstudvalget modtager her den årlige status på samarbejdsaftalen samt arbejdet med at indfri de mål, der ligger i den. Den nuværende samarbejdsaftale er vedhæftet i bilag 1. Administrationens overordnede vurdering er, at samarbejdsaftale med CDEU skaber værdi for kommunen i form af kobling til internationale samarbejdspartnere og EU-medfinansiering.

Opsamling på samarbejdsaftalen

Det overordnede formål med samarbejdsaftalen er at fremme vækst, udvikling, synlighed samt viden- og kapacitetsopbygning gennem internationalisering af kommunens aktiviteter og for lokale virksomheder. Samarbejdsaftalen indeholder seks mål. Nedenfor fremgår status på udvalgte mål i samarbejdsaftalen: 

Mål 3: Der gennemføres en løbende indsats for, at videndelingen mellem CDEU og kommunen kvalitetsudvikles.

Mål 4: Kommunen opbygger i perioden frem til 2020 en løbende projektportefølje på 3 – 5 internationale projekter.

Administrationen har gennemført opfølgning på samtlige mål i den nuværende samarbejdsaftale med CDEU, som kan læses i bilag 2.

Status på arbejdet i de tre arbejdsgrupper i forhold til mål 3

I den nuværende samarbejdsaftale har der været fokus på turisme, energi – herunder bæredygtighed og cirkulær økonomi - og uddannelse. Inden for hvert fokusområde har den ansvarlige udviklingskonsulent sikret en løbende dialog om igangværende projekter og videndeling om nye muligheder i tæt samarbejde med CDEU's faglige konsulenter.

Turisme:

Erasmus+ projektet "Professional SMEs in tourism – transnational development of skills acquisition", som startede i 1.9.2017 blev afsluttet 31.3. 2020 og afrapporteret i sommeren 2020 til EU.

I 2019 og 2020 har fokus for denne arbejdsgruppe også været deltagelse i de to internationale netværk NeCSTour og Cold Coast Collective for at styrke vestkystturisme og hermed turisme i Ringkøbing-Skjern Kommune. I 2020 har de to netværk især arbejdet med at hjælpe erhvervet bedst muligt igennem Covid19-kriserne.

Uddannelse:

Ringkøbing-Skjern Kommune deltager som partner i et Erasmus+ projekt med titlen Yesspecialists, som Erhvervs- og Vækstudvalget blev orienteret om på mødet d. 24. august 2020. CDEU har i dette projekt formidlet kontakt til europæiske partnere, der ønsker at fremme entreprenørskab blandt unge i landdistrikter. Ringkøbing-Skjern Kommune deltager også i en arbejdsgruppe, som CDEU er initiativtager til for at kvalificere deres uddannelsesindsatser. Dette spiller godt sammen med, at Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med CDEU er med til at arrangere en konference i marts 2021 på Christiansborg om temaet uddannelsesdækning.

Klima, energi og bæredygtighed:

Det sidste års indsats har udover gennemførelse af Coben-projektet især handlet om ansøgningen i samarbejde med CDEU til EGLA=European Green Leaf Award. Desværre vandt Ringkøbing-Skjern Kommune ikke prisen, men kommunen er nu brandet som en grøn destination i hele EU og deltager i det prestigefulde EGLA-netværk.

Ringkøbing-Skjern Kommunes energisekretariat og CDEU videndeler løbende om mulige ansøgninger og deltagelse i relevante netværk.

Ringkøbing-Skjern Kommune opbygger en EU-projekt-portefølje

Interreg-projektet Coben kører stadig og er omdrejningspunktet for energisekretariatets arbejde med at gøre Ringkøbing-Skjern Kommune 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. Der har i energisekretariatet også været projektet med at søge om prisen til European Green Leaf Award.

Det tredje projekt, der skal nævnes er Erasmus+projektet "Yesspecialists", som lige har haft opstartsmøde med europæiske partnere, der som os vil fremme iværksætteri blandt ungdommen i landdistriktsområder.

Der er kørt og nu afsluttet et Erasmus+projekt "Professional SMEs in tourism - transnational development of skills acquisition", som har været et inspirationsprojekt i kompetenceudvikling for turismeerhvervet.

Dertil kommer hele tiden nye projektansøgninger og her skal nævnes energisekretariatets nyeste projektansøgning: ”Skridt mod et Klimaneutralt Landbrug” til EU-Interreg Kattegat-Skagerak-programmet, hvor ansøgningen er blevet bevilliget.


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommune betaler et årligt kontingent til CDEU som beregnes ud fra antal indbyggere.

Medlemmer af CDEU betaler 2,00 kr. pr. indbygger (2007-tal) i henhold til vedtægterne for CDEU. Beløbet pristalsreguleres årligt. Kontingentet er reguleret med 2,0 % i 2019 til 3,58 kr. pr. indbygger. Kontingentet i 2019 var på 204.078 kr.


Effektvurdering

Administration vurderer, at samarbejdsaftalen med CDEU understøtter vækstmålene i de fire erhvervsmæssige styrkepositioner i kommunen. Samarbejdsaftalen har genereret fire specifikke projekter, her skal nævnes COBEN, "Professional SMEs in tourism  – transnational development of skills acquisition", "Yesspecialists" og Green Leaf-ansøgningen, der hver især kan være med til at styrke kommunens virksomheder og vidensgrundlag. Via netværksdeltagelse i internationale netværk sikres desuden mulighed for styrket interessevaretagelse således, at kommunen kan være proaktiv i forhold til fremtidige projekter og få mulighed for at finde gode projektpartnere

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager orienteringen om status på samarbejdsaftalen med CDEU til efterretning

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ny samarbejdsaftale mellem Central Denmark EU Office og Viden og Strategi

Sagsnr: 21-000058

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal drøfte og godkende udkastet til den nye samarbejdsaftale med Central Denmark EU Office (CDEU). Dette skal ske på baggrund af en dialog på mødet, hvor Lars Holte og Tarik Kehli, fra CDEU, vil deltage og bl.a. fortælle om hvor EU’s prioriteringer bevæger sig hen samt om relevante samarbejdsmuligheder og programmer i EU-regi. På mødet er der ud over denne sagsfremstilling om den nye samarbejdsaftale også en sagsfremstilling, der indeholder en opfølgning samt status på den hidtil gældende samarbejdsaftale.

Baggrund

Den gamle samarbejdsaftale mellem CDEU og Viden & Strategi, Ringkøbing-Skjern Kommune løb frem til og med 31. december 2020. Erhvervs- og Vækstudvalget modtager her et udkast til ny samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og CDEU for perioden januar 2021 til december 2022.

Fornyelsen af samarbejdsaftalen bygger videre på den stærke relation mellem de to organisationer, således at CDEU fortsat har karakter af at være kommunens internationale kontor - "længere nede ad gangen". Udkast til ny samarbejdsaftale omfatter Viden og Strategi og har et entydigt fokus på vækst- og udviklingsdagsordenen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Formål med samarbejdet mellem CDEU og Ringkøbing-Skjern Kommune

For Ringkøbing-Skjern Kommune er de overordnede formål med samarbejdet at fremme vækst, udvikling, synlighed samt viden- og kapacitetsopbygning gennem internationalisering af kommunens aktiviteter og for dens aktører, herunder kommunens virksomheder. Mere konkret er dette tiltænkt, bl.a. gennem deltagelse i EU-projekter, tiltrækning af EU-midler til kommunens aktører samt deltagelse i EU-netværk og konferencer.

For CDEU er samarbejdet en mulighed for – ud fra et vækst og udviklingsperspektiv – at understøtte og videreudvikle de internationale aktiviteter hos Ringkøbing-Skjern Kommune. Denne samarbejdsaftale er imellem CDEU og Viden & Strategi, men der foregår også løbende dialog og samarbejde imellem de øvrige fagområder i Ringkøbing-Skjern Kommune og CDEU.    

Se udkast til samarbejdsaftalen i bilag 1.

Prioriterede fokusområder i samarbejdsaftalen

Som et led i samarbejdsaftalen for perioden er CDEU og Ringkøbing-Skjern Kommune blevet enige om fire fokusområder for samarbejdet. Disse er udvalgt på baggrund af politiske prioriteringer i kommunen samt det internationale udviklingspotentiale, som hvert område udgør for kommunen. I de følgende afsnit præsenteres hvert af de fire fokusområder for samarbejdsaftalen frem til 31. december 2022.

Fokusområde 1 - Klima, energi og bæredygtighed

Dette fokusområde fortsætter fra forrige samarbejdsaftale, da klima og energi er et område, som fortsat fylder mere og mere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Området er højt prioriteret når det kommer til at udvikle og gennemføre projekter, både på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan.

Fokusområde 2 - Turisme

Dette fokusområde fortsætter også fra forrige samarbejdsaftale. Turisme er en af kommunens styrkepositioner, og det er et af de områder, hvor der er potentiale for at arbejde internationalt i form af bl.a. EU-projekter samt deltagelse i internationale netværk, der kan være med til at sætte koldtvandsdestinationer på den europæiske politiske dagsorden.

Fokusområde 3 – Uddannelse

Dette fokusområde fortsætter ligeledes fra forrige samarbejdsaftale. Fokusområdet er nøje udvalgt, da sikring af kvalificeret arbejdskraft er et område, som fortsat betyder mere og mere i kommunen. Samtidig er det et område, som på EU-plan fortsat vil blive prioriteret. Herunder ligger et særligt fokus på at skabe mere attraktive erhvervsuddannelser med et større elevgrundlag, sikre uddannelsesdækning i kommunen og udvikle kompetencer og interesser for at arbejde internationalt ved de lokale uddannelsesinstitutioner.

Fokusområde 4 – Produktionsindustri

Produktionsindustri er et nyt fokusområde, der ikke tidligere har været skrevet ind i samarbejdsaftalen. Fokusområdet er tilføjet til den nye samarbejdsaftale, da Ringkøbing-Skjern Kommune, i samarbejde med CDEU, ønsker at undersøge mulige ansøgningsmuligheder for EU-tilskud til internationale projekter fra de grønne omstillingsprogrammer og digitalisering inden for industri. Hvor der i samarbejdet med CDEU vurderes at være et match med baggrund i det lokale erhvervslivs definerede behov, ønsker Ringkøbing-Skjern Kommune at indgå i internationale partnerskaber, projekter og netværk om den grønne omstilling samt digitalisering inden for produktionsindustri med henblik på at opnå mere viden.

Den nye samarbejdsaftale løber fra januar 2021 til og med 31. december 2022, hvorefter CDEU og Ringkøbing-Skjern Kommune kan beslutte at lade aftalen fortsætte.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Aftalen har ingen yderligere direkte økonomisk konsekvens for kommunen, idet aktiviteterne som igangsættes under aftalen som udgangspunkt holdes inden for rammerne af kommunens eksisterende bevillinger til CDEU.

Ringkøbing-Skjern Kommune betaler et årligt kontingent til CDEU som beregnes ud fra antal indbyggere. Beløbet pristalsreguleres årligt. Kontingentet er reguleret med 2,6 % i 2020 til 3,67 kr. pr. indbygger. Kontingentet i 2020 var på 208.933 kr.

Effektvurdering

Administration vurderer, at samarbejdsaftalen mellem CDEU og Ringkøbing-Skjern Kommune understøtter vækstmålene i de fire erhvervsmæssige styrkepositioner i kommunen. Den tidligere samarbejdsaftale har medført konkrete projekter, herunder COBEN, "Professional SMEs in tourism  – transnational development of skills acquisition", "Yesspecialists" og Green Leaf-ansøgningen, der alle kan være med til at styrke kommunens virksomheder og vidensgrundlag. Via deltagelse i internationale netværk sikres desuden mulighed for styrket interessevaretagelse således, at kommunen kan være proaktiv med henblik på identificering af fremtidige projekter samt gode projektpartnere.

Den nye samarbejdsaftale vil ligeledes resultere i nye projekter inden for de fire styrkepositioner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter og godkender udkast til ny samarbejdsaftale.


Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Kommunal bevilling til markedsføring overfor lystfiskerturister i jyske åer

Sagsnr: 16-025077

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal tage stilling til en mulig bevilling på 100.000 kr. til projektet Riverfisher i 2021.Den tidligere bevilling fra kommunen er udløbet ved udgangen af 2020. Projektet har været i gang i 3 år, hvor der samlet i de første tre år har været bevilget 655.000 kr. fra kommunen.

Hvad er Riverfisher?

Riverfisher er et tværkommunalt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune.

I Riverfisher-projektet er ambitionen at arbejde målrettet med åfiskeri og at tiltrække flere inkarnerede udenlandske lystfiskere til området. Det særlige ved Riverfisher er, at vi har et unikt produkt med et laksefiskeri i international klasse ved Skjern Å og et ditto havørredfiskeri i Karup Å. Det betyder, at der er et stort internationalt og økonomisk potentiale i den high-end kundegruppe, Riverfisher tiltaler.

Riverfisher-projektet står for markedsføring mod udlandet af fiskeriet i åerne. Her er fokus på at fortælle, at vores destination er et område, hvor der kan opleves en stor variation og høj kvalitet i åfiskeriet. Riverfisher skal også være med til at understøtte, at der skabes samarbejde på tværs af åerne, hvor de besøgende lystfiskere får øjnene op for alle de gode fiskesteder, der findes, så de enten bliver i området i længere tid eller kommer igen. Endvidere skal Riverfisher have dialog med erhvervsaktører og lokalsamfund om, hvordan de forskellige områders unikke karakter kan fremhæves over for gæstende lystfiskere.

Samtidig arbejdes der for, at der fortsat fastholdes opbakning blandt lystfiskerforeninger, lodsejere og kommuner til at fremme lystfiskerturismen.

Status på arbejdet

Projektet er generelt påvirket af COVID-19, og derfor var der nogle planlagte aktiviteter, der ikke kunne gennemføres i 2020. 

Generelt kan det siges for de to åer, Karup Å og Skjern Å, at det kan mærkes, at verden er ramt af COVID-19. Riverfishers målgruppe er i høj grad internationale lystfiskerturister, og det har medvirket til, at der ikke har været lige så mange besøgende i 2020 som i 2019. F.eks. oplyser guiderne, at der ved Skjern Å har været 40 % aflysninger af forudbestilte guidninger fra udenlandske lystfiskere grundet covid 19. Der er dog stadig stor interesse for destinationen Riverfisher, og mange har (med forbehold for restriktioner pga. COVID-19) booket ophold og guidning for 2021.

Der har været stor interesse fra udenlandske medier, herunder NDR Fernsehen og den hollandske kanal Northsea Wildlife.

Der er afholdt 3 presseture i 2020. De 3 presseture har afstedkommet mange artikler i både Danmark og udlandet i forskellige internationale fiskemagasiner.

Der er dialog i gang med Holstebro Kommune, Favrskov Kommune, Randers Kommune og Varde Kommune om at gå med i samarbejdet om Riverfisher. Varde Kommune har besluttet ikke at gå med på nuværende tidspunkt.

Der arbejdes på at integrere Gudenåen i Riverfisher projektet. Gudenåen har med sin størrelse potentiale til at skabe øget tiltrækning af dedikerede lystfiskere og Riverfisher vil kunne bidrage til dette. Det er vurderingen, at en integration af Gudenåen vil styrke Riverfisher, fordi Gudenåens produkt i den grad vil matche det segment af lystfiskere, der allerede serviceres i Riverfisher. Tanken er også, at prisen pr. kommune for markedsføring vil blive billigere jo flere kommuner, der er med til at finansiere samarbejdet. 

I 2021 skal der bl.a. arbejdes på at styrke dialogen og gennemføre aktiviteter målrettet  erhvervsaktørerne ved de to åer for at understøtte deres vækst og udvikling - herunder facilitere erhvervsnetværk og vidensudveksling på tværs af aktørerne samt kompetenceudvikling.

Der skal også skabes et grundlag for, at der kan udvikles en laksebørs, hvor man bl.a. vil kunne kunne se, hvem der har fanget de seneste samt største laks i de forskellige zoner i årerne. Det vil kunne styrke interessen og markedsføringen. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Herning Kommune har været i dialog med Erhvervsstyrelsen og sikret, at kommunerne kan yde støtte til projektet i 2021 indenfor rammerne af Lov om turisme.

 

Økonomi

Det er ikke endelig afklaret, hvordan Riverfisher skal organiseres i 2021. Desuden er det pt. kun Herning Kommune, som politisk har godkendt nedenstående kommunale finansiering. De øvrige kommuner arbejder pt. også på politisk beslutning om kommunal støtte til Riverfisher i 2021.

Der er udarbejdet følgende aktivitetsbudget for Riverfisher for 2021:

Art

Beløb

Lystfiskerfaglig bistand Skjern Å og Gudenå

180.000

Håndtering af kunder

 

Presseturer, FB, film

 

Rådgivning erhvervsaktører

 

Oplæg og foredrag med fokus på borgerforståelse og lystfiskerstemning ved åen

 

Ekspansion af Riverfisher 

 

Formidling om fiskeriet, succeser mv. ind til kommunerne (forslag: månedlig opgørelse)

 

Lobbyarbejde, viden og netværk

 

Frivillighedsnetværk

 

Lystfiskerfaglig bistand Karup Å

100.000

Håndtering af kunder

 

Blog, FB, film

 

Vandløbsprojekter

 

Lobbyarbejde, viden og netværk

 

Markedsføring/Destinationsselskaber

300.000

SoMe og website

 

Møder (Erhvervsnetværk)

25.000

Revision

15.000

Trykte materiale (kort, plakater)

30.000

 

 

I alt

650.000

Turismeopgaverne løses i samarbejde med Visit Herning og Destination Vesterhavet. Det skal vurderes nærmere, om der i 2021 kan overføres flere markedsføringsopgaver til destinationsselskaberne. 

Riverfisher tværkommunalt samarbejde Beløb
Ringkøbing-Skjern Kommune 100.000
Herning Kommune 100.000
Skive Kommune 100.000
Viborg Kommune 100.000
Favrskov Kommune 100.000
Randers Kommune 100.000
Karup Å
Viborg Kommune 50.000
I alt 650.000

De 100.000 kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommune til projektet i 2021 kan tages fra en konto med navnet "mindre turismeaktiviteter". Denne underkonto er placeret under Erhvervs- og Vækstudvalgets område, og pengene udmøntes normalt administrativt. Der er på denne konto tilstrækkeligt med opsparede midler til at dække denne udgift.

Effektvurdering

I den seneste effektmåling fra 2019 er der ved Skjern Å beregnet at være 26,9 årsværk som følge af lystfiskeraktiviteter ved åen i 2018. Indkomstskabelsen er på 7,9 mio. kr. og de kommunale skatter er beregnet til 2 mio. kr.

Aktivitetsniveauet i 2020 har ikke været helt tilfredsstillende - først og fremmest på grund af Corona. Der skal i 2021 også skabes en mere effektiv organisering, så bl.a. hjemmesiden www.riverfisher.dk opdateres mere regelmæssigt og effektivt. Det skal sikres ved et tættere samarbejde mellem den lystfiskerfaglige konsulent og destinationsselskaberne. Samtidig skal den lystfiskerfaglige konsulent knyttes tættere til styregruppen med de deltagende kommuner. Organiseringen præciseres, når det er helt afklaret hvilke kommuner, som er med i 2021. 

Der er store perspektiver ved en fortsat udvikling af Riverfisher, men det kræver at flere kommuner og åer kommer med.

 

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Vækstudvalget bevilger 100.000 kroner i 2021 til Riverfisher-projektet under forudsætning af, at Skive, Viborg og Herning også deltager i projektet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Godkendelse af samarbejdsaftale 2021-2022 med Ringkøbing Fjord Handelsråd

Sagsnr: 19-023271

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget  skal drøfte og godkende det udarbejdede udkast til samarbejdsaftale mellem Ringkøbing Fjord Handelsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Samarbejdsaftale indeholder aktiviteter, der skal være med til at udmønte den nye handlingsplan for handelspolitikken, så kommunen og handelsrådet sammen kan bidrage til, at vi er en handelsvenlig kommune, der lever op til handelspolitikkens vision:

Vi vil understøtte handelslivets muligheder for at tilbyde unikke handelsoplevelser med udgangspunkt i kundernes behov" 

I bilag 1 kan den nye handlingsplan for 2021-2023 læses.

I bilag 2 er udkast til samarbejdsaftalen.

Baggrund

På bestyrelsesmøder i Ringkøbing Fjord Handelsråd  har oplægget til den nye samarbejdsaftale løbende været drøftet med deltagelse af Hans Østergaard, Søren Elbæk og administrative repræsentanter fra kommunen. Handelsrådet har godkendt oplægget til samarbejdsaftalen.

I forhold til den tidligere samarbejdsaftale er der i den nye aftale øget fokus på at samarbejde med Destination Vesterhavet for at finde synergier på tværs af de to erhverv. Der er også beskrevet snitfalde til Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd for at sikre udbredelsen af den lokale og regionale erhvervsfremmeservice til detailbranchen.

I foråret blev der bevilliget ekstra penge til genåbning efter første corona-krise til en fælles kampagne: Handl Lokalt. 

I august blev direktørstillingen opnormeret.

I efteråret 2020 er den nye handlingsplan blevet udarbejdet og vedtaget.

Den 8. oktober bevilligede Erhvervsvækstforum midler til detailhandelsprojektet "Vækst i gadeplan i Ringkøbing-Skjern Kommune".


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Tilskudsbeløbene er årligt: Kr. 789.000 kr.* + 261.000 kr.* + 250.000 kr.** . Heraf er de 511.000 kr. afsat til en handelsdirektør i Ringkøbing Fjord Handelsråd, mens de 789.000 kr. deles mellem de lokale handelsforeninger.

*Disse beløb tilskrives den kommunale pris- og lønregulering fra 2021 til 2022.

**Forøgelsen på 250.000 kr. er bevilliget fra turismevækstmidler og er et fast bevilliget beløb uden lønregulering.


Effektvurdering

I handelspolitikken er opstillet følgende effektmål:

Mål1: Stigende indtjening

Mål2: Stigende omsætning

Mål3: Stigende antal butikker

Mål4: Stigende e-handel

Mål5: Stigende antal arbejdspladser

Mål6: Stigning i antallet af elever til handelsuddannelser

Mål7: 90 pct.  af de adspurgte kunder er tilfredse


Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget godkender oplægget til samarbejdsaftale 2021-2022 mellem Ringkøbing Fjord Handelsråd og kommunen.


Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ny lejekontrakt med Fødevarepark Skjern-Enge

Sagsnr: 21-001113

Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2016 lejet sig ind i Fødevarepark Skjern-Enge med det formål at styrke kommunens fødevareindsats og understøtte iværksætterindsatsen på området. Erhvervs- og Vækstudvalget tilsluttede sig oprindeligt et femårigt lejemål til 400.000 kr. pr. år, og det engagement skal nu genforhandles.

Byrådet besluttede på budgetkonferencen i august 2020 aftalt, at der i 2022 skal omprioriteres syv mio. kr. fra vækstpuljemidlernes opsparede midler til etablering af cykelsti. Erhvervs- og Vækstudvalget tiltrådte på dets møde den 21. september administrationens forslag til udmøntning af besparelsen. Herunder, at den (tidligere) åbne vækstpulje reduceres med 2,3 mio. kroner i 2022.

Med henblik på at realisere denne besparelse foreslår administrationen, at kommunen fortsætter sit engagement i fødevareparken – men at kommunen indgår en ny lejeaftale med Fødevarepark Skjern-Enge med en reduceret årlig husleje for kommunen.


Baggrund

Fødevarepark Skjern-Enge åbnede i 2016 på initiativ fra tre lokale virksomheder. Fødevareparken har til huse i Velux’ gamle fabriksbygninger og er etableret som en fælles platform for iværksætteri og udvikling inden for fødevareområdet. Flere fødevarevirksomheder er i dag placeret i parken, som tilbyder:

 • Praktisk afprøvning af fødevarekoncepter
 • Viden om fødevarer
 • Nye afsætningsmuligheder
 • Iværksættervejledning

Ringkøbing-Skjern Kommune indgår som samarbejdspartner i fødevareparken. Kommunen lejer lokaler i parken, som Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd udnytter til at understøtte iværksætteri og kursus- og uddannelsesaktiviteter. Fødevareparken og dets aktiviteter indgår ligeledes i kommunens Handlingsplan for Fødevarepolitik 2021-2023, særligt i forbindelse med netop at understøtte iværksættere på fødevareområdet. Derudover er en række øvrige institutioner og organisationer tilknyttet som samarbejdspartnere.

Kommunen indgik i 2016 en 5-årig lejeaftale med Fødevarepark Skjern-Enge, hvor kommunen betaler en årlig husleje på 400.000 kr. (ca. 33.000 kr./måned) for leje af 2000 m2 lokaler. Lejeaftalen blev besluttet af det daværende Økonomi- og Erhvervsudvalg, og bevillingen kom fra den ”Åbne vækstpulje”.

Hensigten med aftalen har i høj grad været at støtte starten og udviklingen af aktiviteterne i parken. Modellen er tilrettelagt sådan, at kommunen kan trække sig ud af lejemålet efterhånden som fødevareiværksættere ønsker at etablere sig inden for kommunens arealer. Målet har derfor ikke været at etablere en permanent lejeordning fra kommunens side. Da aftalen har løbet i fem år bør Erhvervs- og Vækstudvalget nu træffe fornyet beslutning om kommunens engagement i parken.

Administrationen i Viden & Strategi har været i dialog med ejerkredsen bag Fødepark Skjern-Enge, og de er indstillet på at forny lejekontrakten med et lavere økonomisk engagement fra kommunens side. Et eventuelt mindre kommunalt bidrag kan ses i lyset af, at parken med årene har fået flere andre finansieringskilder. Senest er distribueringsvirksomheden Råhandel i gang med at etablere sig i parken.

På grund af opsigelsesfristen i den nuværende lejeaftale vil en ny lejeaftale tidligst kunne træde i kraft fra efteråret 2021. Administrationen anbefaler, at den nuværende aftale fastholdes i 2021, således at en ny aftale træder i kraft den 1. januar 2022. Administrationen anbefaler endvidere, at der af hensyn til den økonomiske stabilitet i fødevareparken udarbejdes en fireårig aftale for perioden 2022-2025.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunen kan lovligt indgå lejeaftale med fødevareparkens ejere med henblik på brug til iværksætterindsatser samt kursus- og netværksaktiviteter og lignende, som de lejede arealer hidtil og også fremadrettet skal anvendes til.

Af lejeaftalen mellem kommunen og ejerne bag fødevareparken står følgende om opsigelse af aftalen: ”Lejemålet er fra begge parters side uopsigeligt frem til 1. januar 2021. Herefter kan lejemålet opsiges med 9 måneders varsel til den 1. i en måned frem til 1. januar 2021. Ved opsigelse efter d. 1. januar 2021 udgør opsigelsesvarslet 6 måneders varsel d. 1. i en måned. En opsigelse skal udfærdiges på skriftligt grundlag.”

Økonomi

Administrationens oplæg til en lejekontrakt for perioden 2022-2026 vil indeholde en reduceret husleje på 250.000 kr. pr. år mod det nuværende niveau på 400.000 kr. pr. år. Der er således tale om en samlet udgift på 1 mio. kroner for den nye lejeperiode. Det er aftalt med ejerkredsen bag parken, at de vil fremkomme med et udkast til en nye lejekontrakt.

I 2021 vil lejen fortsat udgøre 400.000 kr.

Lejeudgifter kan også fremover dækkes af et årligt resterende beløb fra den nu nedlagte ”Åbne vækstpulje”.

Effektvurdering

Formålet med at leje sig ind i bygningerne i Borris er ideen og tanken om at være med til at skabe rammerne for et sted, hvor flere fødevarevirksomheder kunne samles og dermed skabe samarbejde, netværk m.m. Pt. er der 7 fødevarevirksomheder i fødevareparken. Heraf er de 4 iværksættere.

I alt har der været 14 fødevarevirksomheder med base i Fødevareparken. Heraf halvdelen iværksættervirksomheder.

Der er allerede skabt et frugtbart netværk, samarbejde og afsætning blandt flere lokale virksomheder. Vi kan se, at tingene udvikler sig i positiv retning. Ejerkredsen er aktive i egne netværk og løbende i dialog med interessenter. Et eksempel er Foodzone, som er etableret i kommunens lejede lokaler i Fødevareparken, og som siden 2016 har været besøgt af ca. 8.500 mennesker.

Et mål har været at skabe en foodhub, hvorfra man kan organisere opsamling af varer, lagerføring og distribution. Det ser ud til at lykkes med den online markedsplads Råhandel, som Kulinarisk Vestjylland og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd arbejder på at få til fødevareparken.

I kommunens netop reviderede handlingsplan for fødevarepolitikken i 2021-2023 er fødevareparken fortsat et vigtigt element i indsatsen for at tiltrække nye fødevarevirksomheder og støtte iværksætterindsatsen på området.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at kommunen opsiger den nuværende lejeaftale per 31.12.2021
 • at kommunen indgår en ny fireårig lejeaftale gældende fra 1.1.2022 på 250.000 kr. årligt
 • at borgmesteren og udvalgsformanden bemyndiges til at færdigforhandle aftalen.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Ringkøbing 1700-tals festival anmoder om udsættelse af udbetaling af vækstpuljemidler

Sagsnr: 16-012712

Sagsfremstilling

Ringkøbing Handelsforening anmoder om at overføre det resterende beløb af det bevilligede kommunale tilskud for 2020 og at udsætte hele bevillingen for 2021 til at afholde Ringkøbing 1700-tals festival i 2022.

Baggrund

Ringkøbing Handelsforening har i perioden 2017-2021 fået bevilliget i alt 3,9 millioner kroner fra kommunen til afholdelse af 1700-tals festival.

Handelsforeningens formål med festivalen er at tilbyde turister og lokale en enestående oplevelse knyttet til det stedbundne kommercielle potentiale i Ringkøbings bymidte. Festivalen er et forsøg på at lave et nøgleevent i Ringkøbing, med inspiration fra andre byer med større events, eksempelvis Middelalderfestival i Horsens.

Oprindeligt blev de kommunale midler fra den daværende åbne vækstpulje givet som et startskud til festivalen, så der var mulighed for at afprøve konceptet for en 3-årig periode. På mødet d. 20. januar 2020 imødekom Erhvervs- og Vækstudvalget Ringkøbing Handelsforenings ønske om en opdeling af de kommunale midler i 2020, således at festivalen også kunne afholdes for kommunale midler i 2021. Ambitionen var på daværende tidspunkt, at festivalen skulle afholdes over en hel uge, i stedet for 2 dage som vanligt. Arrangørernes forventning var, at med denne justering ville besøgstallet stige til 10.000 besøgende, samtidig med at den forventede meromsætning til byen og området ville være på cirka 4.000.000 kroner.

Status 2020

Oplevelsesindustrien har været hårdt ramt af restriktioner og forsamlingsforbud i 2020. Dette gælder også Ringkøbing 1700-tals festival. Årets festival skulle have været afholdt over en hel uge i juli måned, og der var planlagt at inddrage mere end 600 folkeskoleelever i juni måned. I stedet blev 1700-tals festival tilpasset restriktionerne og spredt ud over juli og august måned samt efterårsferien - om end aktiviteterne i efterårsferien også måtte aflyses grundet ændrede restriktioner.

Arrangørerne vurderer, at mængden af arbejde lagt i årets festival ikke har vist sig i øget besøgstal og omsætning. Det har desuden ikke været muligt at bruge de budgetterede midler til 1700-tals festival i 2020. Arrangørerne forventer, at der i sommeren 2021 stadig vil være restriktioner og at afholdelse af festivalen ikke vil kunne skabe øget besøgstal og omsætning. Derfor søger handelsforeningen om at overflytte de resterende midler for 2020 og udsætte udbetalingen for 2021 til festivalen bliver gennemført i 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ringkøbing Handelsforening har for 2020 fået udbetalt 650.000 kr. Handelsforeningen anmoder om at måtte bruge de resterende midler for 2020, som pr. 6. januar 2021 er 159,356 kr. og at udsætte udbetalingen af de bevilligede 650.000 kr. for 2021 til afholdelse af 1700-tals festivalen i 2022.

Regnskabet for 2020 er ikke endeligt opgjort, men ser pr. 6. januar således ud:

Udgifter

 

Markedsføring

142.600

Frivilligetimer

145.000

Leje af lys og lyd

 

Leje af toiletter og anden praktik

 

Anden praktik, el og lign.

16.600

Festivalchef 25 timer om ugen

250.103

Honorar kunstnere

112.794

Uforudsete udgifter

 

Administration, revision og andre konsulentydelser

3.547

Indkøb af historiske effekter, telte, belysning, kostumer etc.

 

Total udgifter

670.644

Indtægter

 

Egenfinansiering RHF (timer)

145.000

Egenfinansiering RHF

35.000

Sponsorindtægter mm. (ekstern)

 

 

 

Egenfinansiering total

180.000

Tilskud RKSK

650.000

Total indtægter

830.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget for 2022:

Udgifter

Budget Forventet

Markedsføring

300.000

Frivilligetimer

250.000

Leje af lys og lyd

 

Leje af toiletter og anden praktik

25.000

Anden praktik, el og lign.

70.000

Festivalchef 25 timer om ugen

150.000

Honorar kunstnere

300.000

Uforudsete udgifter

 

Administration, revision og andre konsulentydelser

 

Indkøb af historiske effekter, telte, belysning, kostumer etc.

 

Total udgifter

1.095.000

Indtægter

 

Egenfinansiering RHF (timer)

250.000

Egenfinansiering RHF

50.000

Sponsorindtægter mm. (ekstern)

 

 

 

Egenfinansiering total

300.000

Tilskud RKSK

650.000

Total indtægter

950.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se det samlede økonomiske overblik i bilag 1.

Effektvurdering

Arrangørerne forventer, at 1700-tals festivalen i 2022 vil kunne forøge besøgstallet med 10.000 besøgende under festivalen samt skabe en meromsætning på 4 mio. kr. til byen og området. Meromsætningen skal ses i lyset af i samlet omsætning i 2019 i Ringkøbing på 353,7 mio. kr. inden for handel med tekstiler, husholdningsudstyr, kultur- og fritidsprodukter samt beklædning og fodtøj (Kilde: Særrapport fra Danmarks Statistik).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget godkender Ringkøbing 1700-tals festivals anmodning om overførelse af de resterende midler for 2020 samt udsættelse af bevillingen for 2021 til brug i 2022.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Hvordan er erhvervsrådets medlemmer tilfredse med den service, de modtager?

Sagsnr: 20-026433

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget modtager her en orientering om den tilfredshedsundersøgelse, som Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd netop har fået udarbejdet blandt deres medlemmer.

Medlemmerne er tilfredse med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds service og loyale og anbefaler gerne andre virksomheder at blive medlemmer af erhvervsrådet.

Undersøgelsen er gennemført fra 9.11 - 20.11.2020 af DEF, Dansk Erhvervsfremme på vegne af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. Selvom den er gennemført i 2020 kaldes den for Tilfredshedsanalyse 2021. Se bilag 1.

Siden 2016 er der blevet gennemført en sammenlignelig tilfredshedsundersøgelse blandt erhvervsrådets medlemmer. Der er kun tre nye spørgsmål. Det drejer sig om emner som tilskudsordninger, virksomhedskits og corona-tiltag.   

Der blev sendt et elektronisk spørgeskema ud til alle 532 medlemmer af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, hvor 143 valgte at svare, hvilket giver en svarprocent på 26.

Indhold

Undersøgelsen spurgte til:

 • Overordnet tilfredshed
 • Udbytte af erhvervsrådets arbejde
 • Kendskab til "Danmarks største arbejdsplads"
 • Service
 • Ydelser - herunder bl.a. 1-1 vejledning, arrangementer
 • Image
 • Kommunikation
 • Kompetencer
 • Fremme interesser for erhvervslivet i kommunen
 • Loyalitet - Vil virksomhederne anbefale medlemskab til erhvervsrådet til andre

Konklusion

Den overordnede tilfredshed med erhvervsrådet ligger højt. 84 pct. af dem, der har svaret på undersøgelsen er tilfredse. Den overordnede tilfredshed ligger på 6,1.

Samtidig ligger loyaliteten på et højt niveau med +57 i Net Promoter Score(NPS), hvor medlemmerne svarer på spørgsmålet: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale os til andre virksomheder i dit netværk? Her anvendes en skala fra 0-10, hvor andelen der svarer 9-10 opfattes som loyale, og de der svarer 0-6 kategoriseres som ikke loyale. De to resultater trækkes fra hinanden og udgør Net Promoter Score.

Udvalgte resultater

I forhold til om medlemmerne føler, de får et tilfredsstillende udbytte, melder 67 pct. af dem, der har svaret, at de vurderer, at de får et udbytte af erhvervsrådets arbejde.

Fremadrettet mener 55 pct. af dem, der har svaret på undersøgelsen, at erhvervsrådet skal fokusere på at fremme interesser for erhvervslivet i kommunen. Faktisk kan det omformuleres til fortsat at have fokus på interessevaretagelse, for der er også blandt dem, der har svaret, udtrykt stor tilfredshed med den nuværende interessevaretagelse. På en skala fra 1-7, hvor 7 er det bedste, ligger resultatet på 6 for dette spørgsmål.

Erhvervsrådet scorer højest på service med et resultat på 6,4. Service er i denne undersøgelse defineret som medarbejdernes venlighed, tilgængelighed og overholdelse af deadlines.

Generelt ligger tilfredsheden blandt de medlemmer, der har modtaget erhvervsrådets ydelser højt. I top 5 ligger tilbud om bolig i Career Campus med en score helt i top på 7 og i 2020 var scoren på 5,8. Herefter kommer e-handelsforløb på 6,6, og i 2020 var scoren på 6,1, Iværksættersparring på 6,3 og i 2020 på 6,1. På samme niveau ligger tilfredsheden for Netværksarrangementer på 6,3 og 6,1 i 2020. Et nyt spørgsmål om Tilskudsordninger ligger med en tilfredshed på 6,4. 

Erhvervsrådets image er forbedret fra sidste undersøgelse fra 5,2 til 6,1.

Til slut skal nævnes at 74 pct. af de medlemmer, der har valgt at svare på undersøgelsen har hørt om kampagnen "Danmarks største arbejdsplads".

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Ny handlingsplan for erhvervspolitikken 2021-2023

Sagsnr: 19-008731

Sagsfremstilling

Handlingsplan for erhvervspolitikken  2021-2023

Erhvervs- og Vækstudvalget skal drøfte og godkende handlingsplanen for erhvervspolitikken 2021-2023. Politikken blev vedtaget i byrådet den 23. april 2019. Administrationens bud på den nye handlingsplan tager udgangspunkt i den status for politik og handlingsplan, som udvalget blev orienteret om på mødet den 19. oktober 2020.

Se udkast til handlingsplan for erhvervspolitikken 2021-2023 i bilag 1.

Hvad er nyt?

Den nye handlingsplan viderefører de fleste af de allerede igangsatte og beskrevne indsatser. Her skal bl.a. nævnes, at der er et fortsat stort ønske om at arbejde med tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og brande vores kommune som et klimavenligt og erhvervsvenligt sted med karrieremuligheder i kommunens virksomheder samt en attraktiv kommune at drive virksomhed i. 

Der er tilføjet en helt ny indsats i handlingsplanen, der fokuserer på at få den grønne erhvervsudvikling spredt ud over alle initiativer i forhold til virksomhedernes drifts- og udviklingsplaner. Formålet med denne indsats er at gøre det lettere og mere overskueligt for de lokale virksomheder at arbejde med den grønne omstilling og udvikle grønne forretningsmodeller.

Erhvervsservicen fra Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd skal gøre det nemt og overskueligt for de lokale virksomheder at arbejde med den grønne omstilling. Samtidig skal indsatsen være med til at understøtte vores kommunes image som Danmarks grønneste erhvervskommune. Indsatsen har navnet:' Den grønne Paraply'.

Derudover er der også kommet et par nye uddannelses- og kompetenceindsatser til som Studiecenter Ringkøbing-Skjern og Tiltrækning- og understøttelse af videregående uddannelser og deltidsuddannelser.  

Hvad er gledet ud?

Tre indsatser er taget ud af den nye handlingsplan. Det er: 

1) Udvikling af en strategi for tiltrækning af virksomheder

2) GRO 2.0. Grøn Ressourceoptimering

3) Cirkulær Økonomi

Den første indsats er fjernet med den begrundelse, at strategien er blevet udviklet, og at der nu skal arbejdes videre i kommunen og i erhvervsrådet med initiativer der udmønter strategien

Den anden indsats er blevet en del af det regionale projekt ”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” (ECSMV). Projektet bygger på de gode erfaringer i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har været med GRO-projektet.

Den tredje indsats videreføres under energipolitikkens indsats 'Energiudvikling', og den nye indsats 'Den grønne Paraply' der skal fortsætte med tilbud til det lokale erhvervsliv med grønne erhvervsudviklingsinitiativer som fx CO2-kortlægning med fokus på hele værdikæden samt ressourceoptimering og materialeoptimering, grøn og bæredygtig produktudvikling, energibesparelser ifm. produktions- og procesoptimeringer og bæredygtige byggeløsninger og cirkulære forretningsmodeller.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er årligt afsat 1.050.000 kr. i vækstpuljemidler til arbejdet med produktionserhverv.

En række initiativer er dog også finansieret på anden vis, særligt gennem det årlige driftstilskud til erhvervsrådet.

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd modtager i 2021 et årligt tilskud på 3.169.000 kr. (pris- og lønreguleret).

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter og godkender handlingsplanen for erhvervspolitikken 2021-2023.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Ny handlingsplan for Politik for Profilering og Bosætning 2021-2023

Sagsnr: 18-020306

Sagsfremstilling

Handlingsplan for Profilering og Bosætning 2021-2023

Erhvervs- og Vækstudvalget skal drøfte og godkende handlingsplanen for Politik for Profilering og Bosætning 2021-2023. Politikken blev vedtaget i byrådet 23. april 2019. Administrationens bud på den nye handlingsplan tager udgangspunkt i den status for handlingsplanen for 2019-2020, som udvalget blev orienteret om på mødet den 19. oktober 2020.

Se udkast til Handlingsplan for Politik for Profilering og Bosætning 2021-2023 i bilag 1.

Vi får flere tilflyttere, men fraflytning udfordrer

Ringkøbing-Skjern Kommune er som andre landdistriktskommuner udfordret af et vigende befolkningstal og en befolkningsudvikling, som betyder, at der dør flere borgere, end der bliver født, og at de unge flytter til de større byer for at videreuddanne sig.  

I Profilering og Bosætning arbejder vi derfor på, at Ringkøbing-Skjern Kommune får flere og flere tilflyttere. Det er et langt sejt træk, men udviklingen går i den rigtige retning. Bortset fra et enkelt år (2013) er antallet af tilflyttere steget siden 2009. I 2019 fik vi 2.256 tilflyttere. Det er 408 flere end i 2009. I 2020 viser de foreløbige tal, at vi fik 2.273 tilflyttere – altså 425 flere end i 2009.

Men et stigende antal tilflyttere er ikke nok til at give en positiv nettotilflytning. Der er nemlig flere, der flytter fra end til kommunen. I 2019 flyttede 2.625 fra kommunen. Det er 93 flere end i 2009.

*2020-tallene er foreløbige og opgøres endeligt 11. februar 2021

I 2018 var nettotilflytningen ”kun” på minus 302. Tallene skal dog ses i sammenhæng med, at en del udenlandske borgere i 2019 ikke havde fået meldt korrekt flytning, da de forlod Danmark. I 2020 viser de foreløbige tal, at vi lander på et minus på 358.

Et lavere antal tilflyttere fra udlandet betyder udfordringer for nettotilflytningen, fordi mange udenlandske tilflyttere netop i gennem flere år har været med til at opveje tabet af indenlandske borgere.

Den store udfordring er også, at mange ”nye tilflyttere” forlader os igen inden for et par år. Omkring 35 procent af tilflytterne flytter således fra kommunen igen inden for et par år.

Derfor prioriterer vi blandt andre indsatser, der skal være med til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og få dem til at bosætte sig i kommunen, og indsatser, der skal få både indenlandske og udenlandske tilflytterne til at føle sig velkomne og falde godt til i kommunen. Vi arbejder også på at få flere borgere til at blive boende i kommunen og at gøre borgerne stolte af at bo her. Stolte borgere er de bedste ambassadører for kommunen.

Se mere i Bilag 2: Januar 2021 Status på befolkningen i RKSK 2008-2020.

Hvad er nyt?

Administrationen foreslår, at der arbejdes videre med de hidtidige mål og indsatser suppleret af enkelte nye. Her fremhæves et par af indsatserne, som prioriteres i arbejdet med at nå målene for: at øge det positive kendskab til kommunen, at få flere tilflyttere og at få flere til at blive boende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Indsatser for at få flere til at blive boende i kommunen

Fraflytterundersøgelser: Vi vil blive klogere på, hvad der mere konkret er årsagerne til, at så mange unge 15-24-årige flytter fra kommunen. Vi ved, at det er naturligt, at de unge gerne vil flytte hjemmefra, og at rigtig mange flytter til storbyerne for at videreuddanne sig på universiteter og andre højere læreranstalter. Men mange unge flytter også, selvom de vælger at videreuddanne sig forholdsvis tæt på i en af vores nabokommuner. En nærmere undersøgelse vil måske kunne vise muligheder for områder, hvor vi kan sætte ind for at få flere af denne gruppe unge til at blive boende.

Den anden store udfordring er nye tilflyttere, der forholdsvis hurtigt flytter fra kommunen igen. Med en fraflytterundersøgelse vil vi finde ud af, om der er årsager til fraflytningen, som vi kan gøre noget ved eller gøre noget mere for at ændre.

InWestjylland og andre netværk: Vi vil generelt arbejde for at gøre borgerne glade og stolte af at bo i kommunen. For særligt at beholde unge i kommunen vil vi forsat udbrede kendskabet til og understøtte den positive udvikling i InWestjylland, Klubben for unge i Naturens Rige. Klubben blev startet i 2019 for at styrke de unge, herunder unge tilflyttere, i et netværk med fællesskab og oplevelser, der gør det attraktivt at bo i kommunen.

Vi vil arbejde for at øge aktiviteterne og kendskabet til netværket for udenlandske tilflyttere i Internationals Ringkøbing Skjern. Vi vil desuden arbejde for at få andre aktive netværk i kommunen til at være med til at få tilflytterne til at falde bedre til.

Indsatser for at få flere tilflyttere

Udenlandske tilflyttere: Arbejdet med at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og at få udenlandske medarbejdere til at bosætte sig i kommunen er fortsat aktuelt.

I forhold til den særlige indsats for at få tyske tilflyttere udnytter vi tyskernes kendskab til området som feriedestination. Med deres sprogkundskaber er de en relevant målgruppe i forbindelse med rekruttering til områdets nye store turismevirksomheder, men er også et potentiale i forhold til rekruttering til social- og sundhedsområdet. Mange tysker er gode til at lære dansk. For særligt de tyske kvinder er Danmark et attraktivt land, fordi der er bedre pasningsmuligheder og løn- og arbejdsforhold, der gør det muligt for dem at forene et arbejds- og familieliv.

Indsatsen med en tysk tilflytterguide, som hjælper potentielle tilflyttere med råd og vejledning, har vist sig at være en stor succes.

Vi vil derfor undersøge mulighederne for at få tilflytterguider for andre af de lande, hvor vi får flest arbejdstagere og tilflyttere fra. Det drejer sig om Ukraine, Rumænien og Polen. Både produktionen og landbruget efterspørger deres arbejdskraft og ser gerne, at medarbejderne får deres familier til at flytte med. Som en del af projektet GoInGlobal og Business Region MidtVest skal der derfor også arbejdes med at få de udenlandske familier til at falde til i lokalområdet.  

Vil vi også undersøge mulighederne for at lave målrettede udgaver af flytmodvest.dk til potentielle tilflyttere fra de tre lande.

Klub Eksilvestjyder: Arbejdet med at fastholde kontakten til de unge, der flytter til storbyerne for at videreuddanne sig, er pt. udfordret af corona-krisen. Men medlemstallet i klubben stiger alligevel stødt. Blandt de unge tilflyttere er der også flere eksilvestjyder, der får arbejde og bosætter sig i kommunen igen. Vi vil arbejde på at få dokumenterede tal på, hvor mange eksilvestjyder der overvejer og reelt flytter tilbage til kommunen.

I samarbejde med virksomheder og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd vil vi også arbejde for at udbrede kendskabet til områdets job- og karrieremuligheder og bl.a. målrette kontakten til de unge, når de er mest flytbare i forbindelse med afslutning af uddannelsesforløb.

Indsatser for at få større positivt kendskab til kommunen blandt borgere, der bor uden for kommunen i Danmark

Vi vil i samarbejde med Kultur, Kommunikation og Destination Vesterhavet arbejde på, at Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern Kommune opnår størst mulig brandingværdi af blandt andet tv-serien ”Hvide Sande”. Serien blev optaget i Hvide Sande i sommeren og efteråret 2020. Den forventes vist på TV2 i 2021.

Hvad er gledet ud?

I forhold til handlingsplanen for 2019-2020 mangler kun enkelte indsatser i den nye handlingsplan. Det gælder indsatsen med uformelle velkomstcafeer for tilflyttere. Efter en kort forsøgsperiode blev indsatsen som nævnt i vores status i oktober droppet på grund af for ringe tilslutning. Desuden har vi valgt at prioritere arbejdet for at få nye udenlandske tilflytterguider til at hjælpe potentielle tilflyttere frem for at satse på etableringen af et korps af frivillige udenlandske tilflyttere.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Der er følgende økonomi knyttet til Politik for Profilering og bosætning:

Vækstpuljen: 1.150.000 kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter og godkender handlingsplanen for Profilering og Bosætning 2021-2023.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing