Referat: 22. februar 2021 kl. 08:00

Virtuelt møde
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Jørgen Rabjerg
 • Trine Ørskov
 • Iver Enevoldsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd om hjælp til grøn omstilling i virksomheder

Sagsnr: 21-001117

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd søger om 2.183.000 kr. til et 4 årigt projekt, som skal hjælpe områdets virksomheder med at blive mere ”grønne” og bæredygtige. Se bilag 1. Projektet indeholder i alt to spor. Det første handler om at gøre erhvervslivet og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd grønnere. Det andet spor indeholder kommunikationstiltag, der skal sikre Ringkøbing-Skjern Kommune en skarp profil som Danmarks grønneste erhvervsliv. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd ansøger dog kun om midler til de tiltag i spor 1, der har fokus på at gøre det lettere for de lokale virksomheder at arbejde med grøn omstilling. Disse tiltag er procesforløb, arrangementer og netværk for virksomheder samt hjemmesider som digitale indgange med materiale til grøn omstilling.

Erhvervs- og vækstudvalget bedes på baggrund af ovenstående drøfte og godkende Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd ansøgning om grøn omstilling.

Erhvervsrådet deltager under punktet og præsenterer ansøgningen kl.8.05 - 8.30.

Baggrund

Globale udfordringer med befolkningstilvækst, urbanisering og klimaforandringer skaber en stigende efterspørgsel efter nye, ressourceeffektive og grønne løsninger. Ringkøbing-Skjern Kommune er allerede godt i gang med den grønne omstilling, hvilket understreges af erhvervspolitikkens målsætning om, at vi skal have Danmarks grønneste erhvervsliv. Med udsigt til at blive 100 % selvforsynende med energi i 2023 og fossilfri i 2040 er udgangspunktet således godt. Det er dog ikke givet, at Ringkøbing-Skjern Kommune stadig er i front på den grønne dagsorden, når man kigger nogle år ud i fremtiden. Den internationale konkurrence om at levere ressourceeffektive løsninger bliver hårdere, og for hvert år falder den danske eksport af grøn energi- og miljøteknologi.

Hvis Ringkøbing-Skjerns erhvervsliv fortsat skal være med til at føre an i den grønne omstilling, er det nødvendigt med en ambitiøs tilgang, der styrker rammerne for at lokale virksomheder i kommunen kan udnytte de grønne forretningsmuligheder og deraf efterkomme den stigende efterspørgsel på grønne løsninger.

Projektets indhold

Den grønne Paraply er navnet på projektet, der skal hjælpe virksomhederne med grøn omstilling. Indsatsen er som tidligere nævnt opdelt i to spor. Det første drejer sig om hjælp til områdets virksomheder. Formålet er at gøre det lettere og mere overskueligt for de lokale virksomheder at arbejde med den grønne omstilling. Det andet spor omhandler markedsføring og branding. Hensigten er, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal have en skarp profil som Danmarks grønneste erhvervsliv. Det er kun spor 1, undtaget opkvalificering af medarbejdere, som Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd søger om midler til at gennemføre. Finansiering af opkvalificering sker via erhvervsrådets egne opkvalificeringsmidler og ressourcerne til gennemførelse af spor 2 dækkes af eksisterende bevillinger fra kommunen til erhvervsrådet og af eksisterende kommunale ressourcer til markedsføring og energi2020-indsatsen.

Spor 1: Et grønnere erhvervsliv

 1. Procesforløb, arrangementer og netværk for virksomheder

Det skal være nemmere og mere overskueligt for lokale virksomheder at arbejde med den grønne omstilling. Derfor skal virksomhederne have tilbud om procesforløb, hvor der bl.a. er fokus på at afdække virksomhedernes potentiale og mulighed for at tilpasse sig den grønne dagsorden. Samtidig vil erhvervsrådet hjælpe virksomhederne med at få viden om tilskudsmuligheder og programmer, der kan hjælpe virksomhederne yderligere på vej med den grønne omstilling.

Erhvervsrådet vil desuden afholde arrangementer og workshops, der motiverer og giver virksomhederne viden om grøn omstilling. Temaerne kan fx være cirkulær økonomi, tilskudsmuligheder samt FN’s Verdensmål.

Endvidere ønsker erhvervsrådet at oprette og facilitere netværk for virksomheder med interesse for den grønne dagsorden. Virksomhederne sætter selv dagsordenen for hvilke emner, der bliver drøftet.

    B. Website

Det skal være let for de lokale virksomheder at finde den vejledning, som de har brug for. Derfor opretter erhvervsrådet en digital indgang på deres hjemmeside, hvor virksomhederne hurtigt kan få et overblik over 1) alt relevant lokal viden om grøn omstilling samt motivation til at komme i gang, 2) relevante tilskudsmuligheder og 3) muligheder for uddannelse og opkvalificering af medarbejdere og organisationer, der ønsker at blive grønnere. Desuden vil erhvervsrådet naturligvis også henvise til relevant materiale på virksomhedsguiden.dk samt andre sider.

   C. Opkvalificering af medarbejdere

En forudsætning for at realisere den grønne omstilling er, at erhvervsrådet har et tilstrækkeligt niveau af kompetencer og viden. Et øget kompetenceniveau blandt erhvervsrådets konsulenter indebærer blandt andet et uddannelsesforløb, hvor de vil få viden om de nyeste tendenser indenfor CSR (Corporate Social Responsibility), verdensmål og bæredygtighed. Formålet med uddannelsesforløbet, er, at medarbejdere tilegner sig viden og kompetencer til at arbejde med grøn omstilling, hvilket er særligt relevant i den direkte virksomhedsvejledning over for lokale virksomheder.

 Spor 2: En skarp profil som Danmarks grønneste erhvervsliv

Det andet spor handler om at markedsføre, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune er langt fremme på det grønne område.

 1. Fælles kommunikationsstrategi og storytelling

  Der er behov for at udarbejde en ny fælles fortælling, der udtrykker ambitionerne for kommunen på det grønne område, og denne fortælling kan være med til at skabe en fælles identitet og målsætning. Herefter er det hensigtsmæssigt med en fælles kommunikationsstrategi, så erhvervsråd og erhvervsliv får en koordineret indsats på området.

 2. Virksomhederne skal være ambassadører

  Erhvervsrådet vil engagere de lokale succesvirksomheder som ambassadører for den grønne omstilling. De skal fortælle andre virksomheder, om hvordan de arbejder med bæredygtighed. Planen er, at tiltaget vil give andre lokale virksomheder lyst til at give sig i kast med en grøn omstilling.

 3. De gode historier skal fortælles

Der skal udvikles en strategi for, hvordan organisationer, politikere mv. bliver holdt orienteret om, hvor langt virksomhederne er med den grønne omstilling.

Erhvervsrådet søger, som tidligere nævnt, ikke penge til indsatserne i spor 2.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Den juridiske vurdering er, at de enkelte tiltag kan støttes med følgende forbehold:

 • Tilbuddet skal være for alle i målgruppen
 • Der skal ske en koordinering af tilbud med Erhvervshus Midtjylland for at undgå overlap af ydelser
 • Kommunen må ikke støtte kompetencegivende uddannelser, hvor der gives ECTS
 • Den digitale platform skal have snitflade/henvisning til Virksomhedsguiden

Økonomi

Ansøger søger om 2.183.000 kr. i hele projektperioden (2021-2024). Midlerne søges fra
vækstmidlerne målrettet produktionserhverv.
I vedhæftede bilag 2 fremgår, at der på nuværende tidspunkt er 569.000 kr. i uforbrugte
vækstmidler i 2021 inkl. overførte midler fra tidligere år. Det skal bemærkes, at overførselsbeløbet fra 2020 på 874.000 kr. er ikke politisk godkendt endnu, hvilket sker på byrådsmødet i april. Der er på budgetkonferencen i 2020 besluttet en besparelse på 1.000.000 kr. fra puljen. Udmøntning af besparelse er sat ind i 2021. Fremover vil den årlige bevilling til puljen i produktionsindustri være på 1.050.000 kr.

Fra vækstmidlerne målrettet produktionserhverv er der i denne ansøgning et forventet behov for
finansiering i 2021 af projektet på 377.000 kr. til lønkroner og 30.000 kr. til research til hjemmeside, udarbejdelse af ny fortælling, opstart af projektet og afsøgning af muligheder for nye / andre tilskudsmuligheder.

I 2022 er der et forventet behov for finansiering af 576.000 kr. til lønkroner. I 2023 er der et forventet behov for 600.000 kr. til lønkroner. I 2024 er der også et forventet behov for 600.000 kr. til lønkroner.

Tilmed søger kommunens administration om 400.000 kr. fra 2021 til og med 2024 og fordelt med 100.000 kr. pr. år. til en administrativ pulje, der udmøntes af kommunens administration til aktiviteter, arrangementer og markedsføring knyttet til projektet 'Den grønne Paraply'. Bevilling fra denne administrative pulje tildeles efter dialog imellem erhvervsrådet og kommunen i forbindelse med udmøntning af denne indsats under erhvervspolitikkens nye handlingsplan.

Effektvurdering

I relation til Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds ansøgning om hjælp til grøn omstilling skal erfaringer fra lignende projekter beskrives. I GRO.2.0 har projektet fokus på energieffektivisering blandt de lokale virksomheder, og projektet har haft følgende mål og effekter

i perioden 1/8 2018 til 30/6-2020:

 • Mål: 79 x virksomhedsbesøg (Unikke) - 117 er gennemført
 • Mål: 74 x virksomhedsbesøg (Proces) - 71 er gennemført (1 møde udsat pga. Covid-19)
 • Mål: 5 x tema-arrangement - 3 er gennemført (1 arrangement udsat pga. Covid-19)
 • Mål: 7 x opfølgningsmøde Scanenergi - 5 er gennemført (1 møde udsat pga. Covid-19)
 • Mål: 5 x møde udviklingsforum (Følgegruppe) - 4 møder er gennemført (1 møde udsat pga. Covid-19)
 • Mål: 6 x netværksmøder (Netværk for Energi- og Ressourceoptimering – 6 møder er gennemført)
 • Mål: 43 x henvisninger til Scanenergi - 49 virksomheder er henvist

Der er pr. 30/6 2020 gennemført 117 unikke virksomhedsbesøg og 71 virksomhedsbesøg om proces. Der har i projektperioden været indledt procesforløb med 17 virksomheder, som samlet set tæller de 71 virksomhedsbesøg om proces. I forbindelse med procesforløb modtager virksomhederne vejledning gennem forskellige initiativer, der skal understøtte og optimere deres indsatser med cirkulær økonomi, bæredygtighed, FNs verdensmål mv.

Ydermere har erhvervsrådet via GRO 2.0 hjulpet 7 virksomheder med screening og ansøgning, hvilket har resulteret i at 6 virksomheder fik positivt tilsagn til indkøb af eksterne konsulenttimer til strategisk at arbejde med bæredygtighed, FNs verdensmål, cirkulær økonomi mv. Netværk for Energi- og Ressourceoptimering oplever pt. interesse fra flere virksomheder som ønsker at blive en del af gruppen. Der er pt. 12 deltagere. Der afholdes fire møder om året og afvikles på skift hos de deltagende virksomheder eller som ”ekskursion” til andre virksomheder, som arbejder med aktuelle temaer under den grønne dagsorden.

49 virksomheder er blevet henvist til Scanenergi med tilbud om energiberegning, energiplan, CO2-kortlægning og energiledelse. Foruden de 49 henvisninger udgør nedenstående punkter status fra Scanenergi:

 • Der er foretaget energiberegninger for 38 virksomheder
 • 2 virksomheder har modtaget en opgradering til deres energiplan
 • 1 virksomhed har fået udarbejdet en energiplan fra Scanenergi
 • 1 virksomhed har modtaget energiledelse
 • C02-kortlægning er udført for 7 virksomheder
 • Scanenergi har besøgt 40 virksomheder
 • 7 virksomheder viste manglende potentiale til at få besøg
 • Der er anvist en samlet årlig besparelse på 2.955.943 kWh./år
 • Der er anvist en samlet årlig besparelse på 1.619.393 kr./år
 • Det samlede investeringsbehov er ca. 8.626.096 kr.
 • Samlet set har tiltagene en tilbagebetalingstid på 5,3 år – 19 % forrentning

”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” (ECSMV), der er er et regionalt energiprojekt med fokus på at reducere energi- og materialeforbrug blandt virksomheder i Region Midtjylland, har mødt stor interesse fra regionens SMV'er.

Der er indledt samarbejde med 18 kommuner. Der er screenet 134 virksomheder og indgået samarbejde med 75 virksomheder om at udarbejde en grøn forretningsmodel, hvoraf de 14 virksomheder er i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der er allerede nu anvist årlige besparelser på 9.720 ton CO2 (projektets mål er 10.000 t) og materialebesparelser på 14.040 ton (målet er 2.000 t).

Det er dog også muligt at lade sig inspirere af og se på effekter af grønne projekter uden for Ringkøbing-Skjern Kommune og regionen. I denne sammenhæng har REGLAB undersøgt grønne programmer/projekter, der har haft til hensigt at understøtte cirkulær økonomi blandt virksomheder i forskellige dele af Danmark. Virksomhederne har f.eks. modtaget rådgivning og/eller økonomisk støtte til udvikling og afprøvning af nye produkter. Et centralt fund er, at flere af disse virksomheder udtrykker, at deltagelsen i sådanne programmer/projekter har været central for deres cirkulære udvikling – særligt på de tidlige modenhedstrin. På dette stadie, med lav grad af kendskab samt anvendelse af cirkulær økonomi, henter virksomhederne ekstern hjælp ind via deltagelse i offentlige programmer og projekter. På de højere modenhedsniveauer får virksomhederne omvendt et mindre udbytte af projektdeltagelse. En anden væsentlig pointe fra REGLAB’s rapport er, at det dog kan være svært at rekruttere virksomheder til offentlige programmer, der har til formål at fremme cirkulær økonomi. Dette skyldes, at mange virksomheder endnu ikke har erkendt, at de har et behov for at blive mere cirkulære eller kan se mulighederne i det. Et vigtigt tema ift. at fremme den cirkulære økonomi blandt danske SMV’er er derfor, hvordan man motiverer virksomheder til at tage det første skridt i arbejdet med cirkulær økonomi. Se link til Delrapport 1 ”Succesfuld cirkulær omstilling i SMV’er” REGLAB: Succesfuld grøn omstilling

Ovenstående er effekter af tidligere grønne projekter. Med henblik på at vurdere og evaluere dette projekt i fremtiden, er det oplagt at se på, hvorvidt projektet bidrager til at realisere erhvervspolitikkens effektmål, herunder målsætning 2: Danmark grønneste erhvervsliv. Målet er her, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal være frontløbere for skabelsen af en grøn dagsorden i erhvervslivet. I partnerskab med erhvervslivet skal man udvikle sin grønne profil og Ringkøbing-Skjern Kommune skal være Danmarks grønneste kommune.

De to nedenstående indikatorer udgør grundlaget for en vurdering af, hvorvidt Ringkøbing-Skjern Kommunes lykkes med at realisere målsætningen:

 • Stigende andel af erhvervslivets energiforbrug består af bæredygtig energi
 • Stigende kendskab til kommunen som en grøn erhvervskommune

På baggrund af erhvervspolitikken effektmål og erhvervsrådets ansøgning om midler til et forbedret website samt procesforløb, arrangementer og netværk, er det særligt oplagt at foretage en effektvurdering ud fra, hvorvidt de virksomheder, der indgår i procesforløb, arrangerementer og netværk, øger deres energiforbrug af bæredygtig energi.

I deres ansøgning foreslår Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd selv nogle måltal, der kan bruges til en effektvurderingen af den opsøgende indsats over for virksomheder med procesforløb, netværk og arrangementer:

 • Der gennemføres i hele projektperioden 160 unikke virksomhedsbesøg
 • Procesforløb med 60 virksomheder- Gennemsnitlig besøgsrate pr. virksomhed er 3,5 hvilket i alt giver 210 virksomhedsbesøg (proces)
 • Der kører som minimum et netværk løbende
 • Der gennemføres min 4 arrangementer årligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget bevilliger det af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd ansøgte beløb på 2.183.000 kr. til grøn omstilling i virksomheder, og at Erhvervs- og Vækstudvalget bevilliger det af administrationen ansøgte beløb på 400.000 kr. til aktiviteter, arrangementer og markedsføring knyttet til projektet 'Den grønne Paraply'.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Turisme- og fødevarevækstpuljeansøgning: Medfinansiering til projektet Indlandsturisme og fødevarer - Produktudvikling, gæstespredning og helårsturisme i Destination Vesterhavet

Sagsnr: 21-002537

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal tage stilling til, om der skal bevilges turisme- og fødevare vækstmidler til medfinansiering af projektet ”Indlandsturisme og Fødevarer - Produktudvikling, Gæstespredning og helårsturisme i Destination Vesterhavet”. 

Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af medfinansieringen udgør 600.000 kroner i alt fordelt mellem de to vækstpuljer: Fødevarer og Turisme. Der anmodes om 240.000 kroner fra fødevarevækstpuljen i 2021 og 360.000 kroner fra turismevækstpuljen i 2022. 

Destination Vesterhavet og turismekonsulent deltager under punktet og præsenterer ansøgningen kl.8.30 - 9.00.

Baggrund

Erhvervsfremmebestyrelsen åbnede d. 17. november 2020 op for ansøgninger til "Lokale og tværgående turismeprojekter" med en samlet pulje på 50 mio. kroner fra de decentrale erhvervsmidler. Puljen er opdelt således at 40 mio. kroner er afsat til destinationsudviklingspuljen og 10 mio. kroner er afsat til øvrige lokale og tværgående turismeprojekter.

Målet er, at projektstøtten skal bidrage til at gøre Danmarks turisme- og oplevelsesøkonomi konkurrencedygtig i fremtiden. Puljen bliver uddelt til tværgående turismeprojekter, der har øje for den grønne omstilling og bæredygtig turisme. Midlerne skal bl.a. understøtte nytænkning, genopretning og de nye samarbejder, der er opstået under covid-19 pandemien.

Ansøgningsrunden var åben indtil d. 29. januar 2021, hvormed ansøgningen allerede er sendt afsted. Ringkøbing-Skjern Kommune indgår derfor som partner på projektet under forudsætning af, at anmodningen om medfinansiering godkendes af Erhvervs- og Vækstudvalget. 

Nedenfor beskrives projektet "Indlandsturisme og Fødevarer - Produktudvikling, Gæstespredning og Helårsturisme i Destination Vesterhavet". Projektet er blevet til i samarbejde mellem Destination Vesterhavet, Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Indlandsturisme og Fødevarer - Produktudvikling, Gæstespredning og Helårsturisme i Destination Vesterhavet

Formålet med projektet er at styrke turismen i hele destinationen via produktudvikling, gæstespredning og synliggørelse af destinationens mindre kendte oplevelser. De forskellige indsatser vil lede turisterne ind i landet og dermed aflaste kystområdet, som særligt i højsæsonen er presset af antallet af turister. Se i øvrigt hele projektansøgningen i bilag 1.

Projektet opbygges i to overordnede spor:

Spor 1: Indlandsturisme

Spor 1 tager udgangspunkt i indlandsturisme med fokus på produktudvikling og gæstespredning. Sporet er delt op i tre aktiviteter:

1.1 Turismepotentialeplaner

Formålet er at tiltrække gæster til byer og lokalområder inde i landet ved hjælp af et styrket oplevelsesudbud. I tæt samarbejde med lokale interessenter, handels- og erhvervsforeninger, udviklingsråd og Landdistriktsrådet skal der gennemføres et udviklingsforløb med fokus på tiltag, aktivitets- og eventudvikling med turister for øje. I udviklingsforløbet skal potentialer og udviklingsmuligheder, samt prioritering af indsatser udmønte sig i en turismepotentialeplan for de deltagende byer og områder. I dette projekt vil 4-6 byer eller lokalområder i hele destinationen få mulighed for at deltage i denne aktivitet.

1.2 Produktudvikling

Med afsæt i turismepotentialeplanerne og i tæt samarbejde med aktører og lokale interessenter skal nye og eksisterende oplevelsesmuligheder prioriteres, kvalificeres og udvikles og eventuelt pakketeres. Formålet er her at højne kvaliteten af det eksisterende udbud, men også synliggøre de potentielle udviklingsområder.

1.3 Gæstespredning

For at styrke turismen i hele Destination Vesterhavet, skal indsatsen for at lede turisterne rundt til oplevelser og aktiviteter styrkes. Dette gøres ved at producere nyt content i form af tekst-, billed- og filmmateriale af stedbundne oplevelser og aktiviteter. Fokus vil være oplevelser, der kan inspirere turister til at gå på oplevelse i hele destinationen. Udvælgelsen sker med baggrund i lokale anbefalinger og turismepotentialeplanerne. Det producerede content vil blive anvendt på Destination Vesterhavets hjemmeside og sociale medier og i byernes og lokalområdernes eget formidlingsmateriale.

Spor 2: Fødevarer

Fødevarer er omdrejningspunktet for spor 2, hvor hovedformålet er at styrke efterspørgslen efter kvalitetsprægede spiseoplevelser og lokale fødevarer. Ligesom spor 1 indeholder spor 2 også tre aktiviteter:

2.1 Gastronomiske koblinger og fødevaresamarbejde på tværs af Destination Vesterhavet

I denne aktivitet er formålet, at etablere et fælles fødevarenetværk for fødevareaktører i hele destinationen. Hvori der særligt vil være fokus på koblingen mellem producenter og spisesteder. Denne aktivitet indledes med behovsafdækning, organisering og rammesætning for at sikre netværkets relevans og levedygtighed.

2.2 Synliggørelse og international markedsføring af spiseoplevelser og lokale fødevarer

Udvikling og produktion af nyt content bestående af tekst-, billed- og filmmateriale skal bruges til at synliggøre de forskellige stedbundne fødevareoplevelser i hele destinationen. Contentet skal udbredes på Destination Vesterhavet hjemmeside og sociale medier og i samarbejdspartnernes eget formidlingsmateriale. Derudover skal contentet også indgå i en international markedsføringskampagne i samarbejde med VisitDenmark. Under denne aktivitet skal et gastronomisk destinationskort, som skal synliggøre de gode spiseoplevelser baseret på lokale og bæredygtige fødevarer, udvikles. Formålet med dette er at lede turisterne rundt til fødevareoplevelser og fødevareaktiviteter i hele Destination Vesterhavet.

2.3 Udvikling og bistand til events og aktiviteter, der kobler natur- og spiseoplevelser

Igennem et udviklingsforløb, i samarbejde med Erhvervsrådet og allerede eksisterende fødevarenetværk, skal oplevelser og aktiviteter på fødevareområdet udvikles – det kan være pakketering af udbud, guidede sanketure, eksklusive spiseoplevelser under åben himmel. De forskellige events og aktiviteter skal synliggøres både online og offline i samarbejde med overnatningsudbyderne, hvor turisterne ofte henter inspiration til madoplevelser. 

Projektet gennemføres med følgende partnere: Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Ringkøbing Handelsforening, Landdistrikternes Fællesråd, VisitDenmark, Varde Handel, ProVarde samt Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Destination Vesterhavet har anmodet om en bevilling på 600.000 kroner fra både Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune fordelt på to år 2021 og 2022. 

Dette projekt skal medfinansieres med 50 % af projektets partnere. Projektets finansiering vil derfor se således ud: 

Ringkøbing-Skjern Kommune

600.000

Varde Kommune

600.000

Egenfinansiering fra Destination Vesterhavet + andre partnere

440.880

Erhvervsfremmebestyrelsen

1.640.880

 

 

Finansiering i alt

3.281.760

Se bilag 2 for projektets samlede økonomi.

Andelen fra Ringkøbing-Skjern Kommune på i alt 600.000 kroner foreslås finansieret af Landbrug og Fødevarevækstpuljen og Turismevækstpuljen. I projektet vil 60 % af finansieringen gå til spor 1: Indlandsturisme, mens de resterende 40 % vil finansiere spor 2: Fødevarer. Derfor anmodes der om 240.000 kroner fra fødevarevækstpuljen i 2021 og 360.000 kroner fra turismevækstpuljen i 2022. 

Pt. er der -1.260.000 kroner i vækstpuljen for landbrug og fødevarer i 2021. Det skyldes, at restbeløbet for 2020 på 2.587.000 kroner endnu ikke er overført. Derfor vil der være 1.327.000 kroner tilgængelig i vækstpuljen for landbrug og fødevarer i 2021. Se bilag 3 for forbruget af midler i vækstpuljen for landbrug og fødevarer.

Pt. er der 596.000 kroner tilgængelig i turismevækstpuljen i 2022. Se i øvrigt bilag 4 for forbruget af midler i turismevækstpuljen.

Effektvurdering

Turisme er et vigtigt erhverv i Ringkøbing-Skjern Kommune. Samtidig er det et af de erhverv, som er blevet hårdest ramt af konsekvenserne af nedlukningen som følge af pandemien.

I 2020 have Ringkøbing-Skjern Kommune godt 3.4 millioner overnatninger; heraf var godt 2.4 millioner fra Tyskland. I 2020 blev der foretaget godt 600.000 færre overnatninger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der er derfor stadig behov for at støtte turismeerhvervet både i kommunen, men også i hele destinationen.

Med dette projekt vil Destination Vesterhavet sammen med lokale aktører se fremad og finde kursen for turismen i en verden efter corona. De forskellige aktiviteter i projektet med fokus på gæstespredning, styrkede fødevareaktører og synliggørelse af indlandet vil gøre at den samlede destination står stærkere for fremtiden. 

Projektet rammer bredt i destinationen og indeholder tråde til den nationale turismestrategi, Erhvervsfremmebestyrelsens strategiske satsninger samt handleplanen for Destination Vesterhavet, hvori udvikling af gæsteoplevelsen i form af kvalitetsturisme, herunder indlandsturisme og fødevarer er et særligt indsatsområde. Derudover passer projektet godt ind i den kommunale turismepolitik og dertilhørende handlingsplan, hvori fødevare- og indlandsturisme også er fokusområder. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget bevilger 240.000 kroner fra vækstpuljen for landbrug og fødevarer i 2021 og 360.000 kroner fra turismevækstpuljen 2022, i alt 600.000 kroner til medfinansiering af projektet "Indlandsturisme og Fødevarer - Produktudvikling, Gæstespredning og Helårsturisme i Destination Vesterhavet". 

Bilag Beslutning

Trine Ørskov erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Administrationens indstilling godkendt under forudsætning af Varde Kommunes og Erhvervsfremmestyrelsens godkendelse af de ansøgte beløb, idet det præciseres, at gæstespredningen skal gælde hele Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Kopier link til punktet  -   Print

4: WestWind Challenge

Sagsnr: 20-018451

Sagsfremstilling

Forundersøgelsesfasen vedrørende WestWind Challenge er nu ved at være slut. Opdraget til projektleder Chris Kroer Jensen har været at udarbejde et feasibility studie, så byrådet kan tage stilling til projektets videre skæbne. 

Læs mere om WestWind Challenge i en tidligere sag fra Erhvervs- og Vækstudvalgets møde i september 2020 her.

Chris Kroer Jensen deltager på mødet med et mundtligt oplæg kl.9.00-9.30.

Processen er nu følgende: 

Erhvervs- og Vækstudvalgsmøde den 22. februar:

Projektchef for WestWind Challenge, Chris Kroer Jensen, vil i form af et mundtligt oplæg give første indblik i de overordnede konklusioner på det feasibility studie, der skal behandles på byrådsmødet den 16. marts 2021. Oplægget indbefatter en overordnet beskrivelse af projektets potentialer og udfordringer og afledt heraf en samlet anbefaling til, hvordan projektet eventuelt kan realiseres og skaleres trinvist over en periode på tre år.

Ekstraordinært Erhvervs- og Vækstudvalgsmøde den 12. marts:

Det færdige feasibility studie foreligger nu, og projektchefen har afsøgt muligheden for medfinansiering fra relevante økonomiske partnere. Chris Kroer Jensen fremlægger den fremtidige projektplan, budget og finansieringsplan med henblik på, at EVU tager stilling hertil. EVU indstiller sin beslutning til beslutning i byrådet. 

Byrådsmøde den 16. marts

Byrådet drøfter feasibility studiet samt indstillingen fra Erhvervs- og Vækstudvalget med henblik på beslutning om projektets videre skæbne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs og Vækstudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing