Referat: 22. marts 2021 kl. 08:00

Virtuelt møde
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Trine Ørskov
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Jørgen Rabjerg
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Iver Enevoldsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Drifts- og anlægsoverførsler fra 2020 til 2021

Sagsnr: 21-004872

Sagsfremstilling

Som led i den årlige regnskabsaflæggelse, opgøres størrelsen af drifts- og anlægsoverførsler fra 2020 til 2021. Drifts- og anlægsoverførslerne vil efter de respektive fagudvalgs behandling blive behandlet samlet i Økonomiudvalget den 13. april og efterfølgende i Byrådet den 20. april. 

Vedhæftet som bilag, fremgår de opgjorte drifts- og anlægsoverførsler for Erhvervs- og Vækstudvalgets område for henholdsvis:

 • Drift, puljer og projekter på Erhvervs- og Vækstudvalgets område, med et samlet overførselsbeløb på 12,6 mio. kr. 
 • Vækstpuljerne med et samlet overførselsbeløb på godt 22 mio. kr.
 • Anlægsoverførsler med et overførselsbeløb på 958.000 kr. 

I forhold til vækstpuljerne, så er driftsoverførslerne godt 14 mio. kr. lavere end sidste år, hvilket skyldes forbrug af tidligere overførte midler.

Ved budgetkonferencen i 2020 blev det besluttet, at de overførte midler på vækstpuljerne skulle reduceres med 7 mio. kr. til finansiering af cykelsti. I forbindelse med overførslen til 2021 bliver 200.000 kr. af disse hentet på FiskeriLAG, mens de resterende 6,8 mio. kr. hentes i forbindelse med overførslerne fra 2021 til 2022. 

I forhold til vækstpuljerne er det vigtigt at være opmærksom på, at økonomien vedrørende ildsjælepuljen hører under Økonomiudvalget, men fremgår her sammen med de øvrige vækstpuljer. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

I henhold til den kommunale styrelseslov og budget- og regnskabssystemet for kommunerne, skal Byrådet genbevilge overførselsbeløbene. 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet og anbefaler, at de opgjorte overførsler godkendes.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetlægningsprocedure for perioden 2022 - 2025

Sagsnr: 20-018652

Sagsfremstilling

Viden og Strategi - Økonomi fremsender "Budgetlægningsprocedure for perioden 2022 - 2025" til orientering.

Budgetlægningsproceduren og herunder tidsplan samt drifts- og anlægsrammer er godkendt i Økonomiudvalget den 23. februar 2021.

Den vedlagte procedurebeskrivelse vil være koncentreret om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen primært frem mod budgetseminaret i august 2021.

Beskrivelse af budgetlægningsproceduren indeholder procedure for

 • fastsættelse af budgetrammer
 • budgetlægning
 • politisk behandling af budgettet
 • hvad der sker efter budgetvedtagelsen
 • samt en overordnet tidsplan

Ved budgetlægningen sidste år blev der fastsat følgende målsætninger:

 • Robusthed - mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året.
 • Overholdelse af KL's udmeldte andel af rammen for serviceudgifter.
 • Driften skal give et overskud, der kan dække anlægsudgifter og afdrag på lån.
 • Et skattefinansieret anlægsbudget på ca. 110 mio. kr. årligt.

Det skal dog bemærkes, at kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder, er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen.

Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er fastsat til tirsdag den 17. august 2021 efter byrådsmødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at "Budgetlægningsproceduren for perioden 2022 - 2025" tages til efterretning
 • at budgetprocessen drøftes i udvalget
 • at udvalget giver de første indikationer til administrationen om budgetønsker til fremtidig drøftelse

Bilag Beslutning

Budgetlægningsproceduren taget til efterretning. Budgetprocessen drøftet.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Status på Digital Transformation Lab (DTL)

Sagsnr: 18-007928

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget bevilgede i september 2020 5,03 mio. kr. til projekt Industri 4.0 - nu kaldet Digital Transformation Lab (DTL). Disse midler er en del af den samlede kommunale bevilling på 12,83 mio. kr. til projektet. Støtten til projektet er et led i erhvervspolitikkens vedtagne mål om at styrke udvikling og innovation. I januar startede lab manager Jakob Lemming og lab'et er nu ved at blive bygget op. 

Jakob Lemming deltager under punktet og giver udvalget en orientering om status på DTL. Udvalget drøfter status og giver input til projektets videre færd.

Om DTL

Det overordnede formål med projektet er at tilføre ny forskningsbaseret viden til produktionsindustrien i kommunen, således at den kommer med på den nye industrielle bølge, hvor den digitale verden integreres med den fysiske produktion. Dette sker ved at opbygge et fysisk og digitalt lab på Innovest. Lab'et skabes i et tæt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Aarhus Universitet (AU). Dermed bliver lab'et knudepunkt for at sikre et flow mellem forskningsbaseret viden fra AU og praksisbaseret viden ved virksomhederne. Lab'et bliver knyttet til et centralt hub på AU. Det nye lab kan vise, hvordan fremtidens industri ser ud og danne grundlag for udvikling af nye produktprototyper ved brug af nye produktionsteknologier.

DTL projektet indgår i Handlingsplan for Erhvervspolitik 2021-2023 og retter sig mod målsætning 4: Vi vil understøtte udvikling i virksomheder gennem hjælp til iværksætteri og innovation.

Status på DTL

Lab manager Jakob Lemming startede januar 2021, og han er ansvarlig for lab'ets daglige drift og agerer bindeled mellem forskere på AU og lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. 

Pt. er der fokus på at få indkøbt udstyr og opbygget selve den fysiske del af lab'et, som bliver placeret på Innovest. 

En stor del af lab'ets virke er at skabe udvikling gennem eksternt finansierede udviklingsprojekter. Der er for nuværende 2 ansøgninger om fondsmidler undervejs. En med deltagelse af Vestas Aircoil og en med deltagelse af Hvide Sande Shipyard samt Hvide Sande Fjernvarme.

Der er kalkuleret med, at to postdocs og to ph.d.-studerende skal være tilknyttet lab'et. De to ph.d.-stillinger har været slået op, og der er kommet kvalificerede ansøgninger til begge stillinger. Ansættelsesprocessen er i gang og der arbejdes efter at have begge stillinger besat til start medio 2021.

Samtlige AU’s civilingeniørstuderende (oftest 9. semester) deltager på et obligatorisk kursus, der hedder ”Applied Innovation in Engineering”. De studerende arbejder i tværfaglige grupper på virkelige virksomhedscases stillet af virksomheder, hvor de udfordrer og provokerer teserne i disse cases for at skabe alternative og nye muligheder. Virksomheder i Skjern, der er tilknyttet DTL, har fået tilbud om at stille med cases, hvor alle cases er blevet valgt af mindst én gruppe blandt de studerende. Foruden indsigt i forskellige innovationsprocesser bidrager de ca. 300 studerende (qua de typisk er på 9. semester) med stor faglighed, og de står desuden umiddelbart foran deres specialeskrivning samt snarlige ansættelser. 

Der er udarbejdet et forslag til et koncept kaldet "DTL Erhvervsstudent", som har til formål at knytte lokale unge tæt til områdets virksomheder, således at de holder forbindelsen til området under uddannelse.

Endelig er lab manageren ved at udarbejde en beskrivelse af, hvilke "pakker" lab'et kan tilbyde de virksomheder, der er interesserede i at benytte sig af lab'et.Videnudvalget bevilgede d.4. december 2019 2.800.000 kr. til projekt Industri 4.0 - nu kaldet Digital Transformation Lab (DTL). Disse midler er en del af den samlede kommunale bevilling på 12.830.000 kr. til projektet. Støtten til projektet er et led i Videnudvalgets politisk vedtagne mål om at skabe lokale innovations- og viden miljøer og øge deling af viden imellem virksomheder. På grund af juridiske udfordringer trak den endelige godkendelse af projektet ud, men disse er faldet på plads. I januar måned startede lab manager Jakob Lemming og lab'et er nu ved at blive bygget op. 

Jakob Lemming deltager under punktet og giver udvalget en orientering om status på DTL. Udvalget drøfter status og giver input til projektets videre færd.

Om DTL

Det overordnede formål med projektet er at tilføre ny forskningsbaseret viden til produktionsindustrien i kommunen, således at den kommer med på den nye industrielle bølge, hvor den digitale verden integreres med den fysiske produktion.

Det sker ved at opbygge et fysisk og digitalt lab på Innovest. Lab'et skabes i et tæt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Aarhus Universitet. Dermed bliver lab'et knudepunkt for at sikre et flow mellem forskningsbaseret viden fra AU og praksisbaseret viden ved virksomhederne. Lab'et bliver knyttet til et centralt hub på AU. Det nye lab kan vise, hvordan fremtidens industri ser ud og danne grundlag for udvikling af nye produktprototyper ved brug af nye produktionsteknologier.

DTL projektet indgår i Handlingsplan for Videnpolitik 2021-2023 og retter sig mod målsætning 5 i Videnpolitikken: Vi arbejder for at tilføre ny viden til virksomheder og borgere.

Status på DTL

Lab manager Jakob Lemming startede januar 2021. Lab manageren er ansvarlig for lab'ets daglige drift og agerer bindeled mellem forskere på Aarhus Universitet og lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. 

Pt. er der fokus på at få indkøbt udstyr og opbygget selve den fysiske del af lab'et, som bliver placeret på Innovest. 

En stor del af lab'ets virke er at skabe udvikling gennem eksternt finansierede udviklingsprojekter. Der er for nuværende 2 ansøgninger om fondsmidler undervejs. En med deltagelse af Vestas Aircoil og en med deltagelse af Hvide Sande Shipyard samt Hvide Sande Fjernvarme.

Der er kalkuleret med, at to post docs og to phd studerende skal være tilknyttet lab'et. De to phd stillinger har været slået op og der er kommet kvalificerede ansøgninger til begge stillinger. Ansættelsesprocessen er i gang og der arbejdes efter at have begge stillinger besat til start medio 2021.

Samtlige AU’s civilingeniørstuderende (oftest 9. semester) deltager på et obligatorisk kursus ”Applied Innovation in Engineering”. De studerende arbejder i tværfaglige grupper på virkelig virksomhedscases stillet af virksomheder, hvor de udfordrer og provokerer teserne fra casene for at skabe alternative og nye muligheder. DTL-Skjern virksomheder har fået tilbud om at stille med cases, hvor alle cases er blevet valgt af mindst 1 gruppe.  Foruden indsigt i forskellige innovationsprocesser bidrager de (ca. 300) studerende qua de er på (typisk) 9. semester med dyb faglighed, og de står desuden umiddelbart foran deres speciale skrivning samt snarlig ansættelser. 

Der er udarbejdet et forslag til et koncept kaldet "DTL Erhvervsstudent", som har til formål at knytte lokale unge tæt til områdets virksomheder, således at de holder forbindelsen til området under uddannelse.

Endelig er lab manageren ved at udarbejde en beskrivelse af, hvilke "pakker" lab'et kan tilbyde de virksomheder, som er interesserede i at benytte sig af lab'et.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter status og giver signaler til DTL-projektet om, hvilke retninger og tiltag projektet med fordel kan arbejde hen imod.Administrationen indstiller, at Videnudvalget drøfter status og giver signaler til DTL projektet om, hvilke retninger og tiltag projektet med fordel kan arbejde hen imod.Videnudvalget 10-03-2021
Videnudvalget drøftede status og gav signaler til, hvilke retninger og tiltag DTL-projektet med fordel kan arbejde videre med.

Fraværende: Anders Thygesen, Gitte Brødsgaard Vesti, Hans Østergaard, Kristian Andersen, Marianne Oksbjerre, Thomas Bisgaard Thomsen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Afgørelse vedrørende etablering og drift af offentligt tilgængelige el-ladestandere

Sagsnr: 19-027811

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget har på mødet den 16 december 2019 vedtaget oprettelsen af en kommunal engangspulje, der skal sikre etablering af flere offentlige ladepladser til el-biler. Der er afsat en pulje på én million kroner, hvoraf 200.000 kr. bruges på kortlægning af mulige placeringer og 800.000 kr. bruges på offentlige el-ladestandere. De 800.000 kr. skal anvendes til at opstille ladestandere på kommunale arealer til gavn for medarbejdere (i egne og kommunale biler), gæsteparkering og offentligheden.

Opstilling af ladestandere til offentligheden har været i en juridisk gråzone. Frederiksberg Kommune har derfor den 6. december 2019 skrevet til Ankestyrelsen. Kommunen har bedt Ankestyrelsen om en udtalelse om kommunens muligheder for at engagere sig i etablering af el-ladestandere i kommunen. Der er den 27. januar 2021 kommet en afgørelse. 

Tilsynsudtalelse om Frederiksberg Kommunes mulighed for at betale for etablering af el-ladestandere

Ankestyrelsen vurderer, at etablering og drift af offentligt tilgængelige el-ladestandere må anses for erhvervsvirksomhed, som ikke er reguleret i den skrevne lovgivning. På den baggrund er det vores vurdering, at Frederiksberg Kommune ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan betale for etablering af offentligt tilgængelige el-ladestandere, herunder betale for etablering af grundinstallationer til el-ladestandere og for installation af el-ladestandere. Ankestyrelsen vurderer derudover, at kommunen heller ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten kan betale for grundinstallationer og montage af el-ladestandere og herefter udbyde driften heraf. Det gælder efter Ankestyrelsens vurdering også i forhold til udbud af opsætning af el-ladestandere som en koncessionsaftale.

Det er desuden vores vurdering, at Frederiksberg Kommune i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne om produktion til eget brug vil kunne betale for etablering af og drive el-ladestandere til brug for kommunens varetagelse af kommunale opgaver, dvs. til brug for de el-biler, som kommunen bruger i forbindelse med varetagelse af kommunale opgaver.

Konsekvenser for den afsatte pulje til etablering af flere offentlige ladepladser til el-biler. 

Puljen på de 800.000 kr. kan således ikke på nuværende tidspunkt anvendes til det påtænkte formål. Der er en forventning om, at der senere kommer en lovændringer. 

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler kom i februar 2021 med Delrapport 2: Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur. Kommissionen anbefaler, at kommunerne får mulighed for at bidrage til en markedsbaseret udrulning af ladeinfrastruktur og anbefaler bl.a.:

 • Udrulning af ladeinfrastruktur på kommunale arealer som udgangspunkt sker på baggrund af udbud
 • Kommunerne i samarbejde med ladeoperatørerne screener de kommunale arealer for lokationer, hvor der kan opstilles ladeinfrastruktur.
 • Kommunerne får hjemmel til at gennemføre udbud af anlæg af ladeinfrastruktur på egnede lokationer i det omfang markedet ikke af sig selv kan levere en tilstrækkelig dækning, jf. nedenfor om udbud.

 

 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ankestyrelsen vurderer, at etablering og drift af offentligt tilgængelige el-ladestandere må anses for erhvervsvirksomhed, som ikke er reguleret i den skrevne lovgivning.

Kommuner kan betale for etablering af og drift af el-ladestander til brug for kommunens varetagelse af kommunale opgaver – altså for de el-biler, som kommunen bruger i forbindelse med varetagelse af kommunale opgaver.

 

Økonomi

De 800.000 kr. der er afsat i puljen, kan ikke anvendes på nuværende tidspunkt til etablering og drift af offentligt tilgængelige el-ladestandere. 

Effektvurdering

Udrulningen af offentligt tilgængelige el-ladestandere på de kommunale arealer bliver forsinket. Tidsperioden er uklar, da det kræver lovændringer. 

 

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Erhvervs og Vækstudvalget fastholder puljen, mens vi afventer de nødvendige lovændringer. 

 

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing