Referat: 26. april 2021 kl. 08:00

Virtuelt møde
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Iver Enevoldsen
 • Hans Østergaard
 • Trine Ørskov
 • Jakob Agerbo
 • Søren Elbæk
 • Jens Erik Damgaard

Fraværende

 • Jørgen Rabjerg

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Erhvervs- og Vækstudvalget

Sagsnr: 20-024858

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser et forventet forbrug af overførte midler på 3,762 mio. kr. Det forventede forbrug af overførte midler vedrører hovedsageligt vækstpuljerne.

I nedenstående tabel ses budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 (opgjort i 1.000 kr. )

Der er uforbrugte midler i vækstpuljerne fra tidligere år, som overføres til 2021. Der er planlagt forbrug af nogle af de overførte midler til konkrete projekter, blandt andet fordi vækstpuljernes størrelse blev reduceret fra 2020. Det forventes, at der bruges 2,797 mio. kr. af de overførte midler. Der er en lille afvigelse mellem dette tal og forskellen mellem puljernes størrelse samt godkendte projekter 2021 i bilaget. Årsagen hertil er, at der har været forbrug på et projekt, som er bevilget tidligere, og som er indregnet i afvigelsen ovenfor.

Der forventes derudover et forbrug af de overførte midler på vidensområdet med 814.000 kr. samt på energiområdet med 151.000 kr. Afvigelsen finansieres af overførte midler fra 2020. Årsagen til forbrug af overførte midler på vidensområdet skyldes, at der er kommet gang i flere nye forskningsprojekter, herunder for eksempel Westwind Challenge og kommunal fastholdelse af kriseskabt innovation. På energiområdet er det forventet forbrug til digital energilaboratorium, strategisk klimaplanlægning, DK2020 samt EU ansøgningsarbejde. 

Projekterne, som er nævnt i ovenstående tabel, gennemføres i et samarbejde med eksterne aktører, og der indgår derfor medfinansiering. Der vil være balance mellem budget og regnskab ved afslutning af projekterne. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger. 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. 

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ansøgning om tilskud til etablering af en international afdeling på Stadil-Vedersø Friskole

Sagsnr: 18-008001

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en ansøgning fra Stadil-Vedersø Friskole om 2 millioner kr. til anlægsudgifter i forbindelse med etablering af en international afdeling på skolen. Erhvervs- og Vækstudvalget bedes drøfte ansøgningen og beslutte om den skal indgå i budgetkonferencen 2021.

Baggrund

Vestas henvendte sig i foråret 2018 til Ringkøbing-Skjern Kommune med et ønske om, at der oprettes en international skole i kommunen, dvs. en skole, hvor undervisningen foregår på engelsk. Ifølge Undervisningsministeriet er der i dag 24 private internationale grundskoler og skoleafdelinger i Danmark, bl.a. i Ikast, Esbjerg, Viborg og Billund.

Der blev nedsat en administrativ arbejdsgruppe, som gennemførte en afdækning af behovet og mulighederne for at etablere en international skole i Ringkøbing-Skjern Kommune. Arbejdsgruppen udarbejdede et notat, som beskriver de lovgivningsmæssige rammer samt behovet for en international skole. Notatet er vedhæftet som bilag.

Ydermere blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes borgerpanel vedrørende behovet for en international skole. Spørgeskemaundersøgelsen fokuserede både på internationale daginstitutioner, skoler og gymnasier.

Erhvervs- og Vækstudvalget drøftede behovet for en international skole på mødet den 24. september 2018. Udvalget besluttede at fortsætte udredningen af muligheden for at etablere en international skole. Børne- og Familieudvalget blev orienteret om arbejdet på mødet den 23. oktober 2018.

Stadil-Vedersø Friskole har efterfølgende henvendt sig til Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på at samarbejde om at etablere en international afdeling på skolen. Administrationen har derefter været i løbende dialog med Stadil-Vedersø Friskole.

Behovet for en international skole

Kernemålgruppen for en international skole er børn af udlændige, der har midlertidigt ophold i Danmark på grund af beskæftigelse, og hvis forældre ønsker dem optaget på en international skole. Danske børn kan dog også optages på en international skole. Mange af de eksisterende internationale skoler i Danmark har en betydelig andel danske børn.

Vestas har udtrykt et behov for en international skole i Ringkøbing-Skjern Kommune. Virksomheden er særligt interesseret i en skole, der kan dække 0.-5. klasse. Vestas har oplyst, at de har 76 udenlandske medarbejdere på arbejdspladserne i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvoraf 70 procent har børn bosiddende i Danmark. Virksomheden har eksempler på medarbejdere, der har bosat sig uden for kommunen, for at børnene kan gå i den internationale skole i Ikast. Vestas har bevilget en underskuddækning på i alt 500.000 kr. over to år til etablering af en international afdeling på Stadil-Vedersø Friskole.

I forbindelse med afdækningen af behovet for en international skole blev der gennemført telefoniske interviews med en række andre lokale virksomheder. Konklusionerne fra samtalerne er gengivet i bilaget. Sammenfattende viser de telefoniske samtaler, at det primært er Vestas, der har et aktuelt behov for en international skole. Ringkøbing-Skjern Kommunes borgerpanel blev ligeledes spurgt til behovet for en international skole. 771 personer besvarede spørgeskemaet. 19 procent svarede, at de vil vælge en international skole til deres barn, hvis det var en mulighed. Dette indikerer, at der er en betydelig interesse for en international skole blandt danske forældre i kommunen.

Mulighederne for en international skole

Der findes i dag fire muligheder for at etablere en international grundskole:

 1. En kommunal international grundskole
 2. En selvstændig privat international grundskole
 3. En international afdeling på en eksisterende privatskole i Ringkøbing-Skjern Kommune
 4. En eksisterende privat international skole, for eksempel International School Ikast-Brande eller Esbjerg International School, opretter en satellitafdeling i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunale internationale grundskoler (mulighed 1) kan oprettes i henhold til lov om kommunale internationale grundskoler. Der er endnu ikke oprettet nogen kommunale internationale grundskoler efter denne lovgivning.

Lolland Kommune har besluttet at oprette en kommunal international grundskole med skolestart i august 2021. Anledningen til beslutningen er Femern Bælt-forbindelsen, hvor mange udenlandske familier flytter til Lolland i forbindelse med byggeriet.

Driftsudgifterne til en kommunal international grundskole er højere end driftsudgifterne til en almindelig folkeskole. Dette skyldes blandt andet udgifter til licens til et internationalt skolesystem og højere udgifter til rekruttering af medarbejdere. Ydermere skal en kommunal international grundskole oprettes som en fritstående skole med egen ledelse og administration. Skolen kan således ikke oprettes som en afdeling på en eksisterende folkeskole. Lolland Kommune vurderer, at driftsomkostningerne til en kommunal international grundskole vil være på yderligere 1,8 millioner kr. årligt ud over de almindelige driftsomkostninger til undervisning og ejendomsdrift.

Lolland Kommune vurderer, at udgifterne til opstart og etablering af den internationale skole vil være på 3,075 millioner kr.

Private skoler kan modsat kommunerne enten oprette en international skole som en selvstændig privat international grundskole, en international afdeling på en eksisterende privatskole eller som en satellitafdeling af en eksisterende privat international skole.

Stadil International School

Stadil-Vedersø Friskole ønsker at etablere en international afdeling for 0.-7. klasse (i første omgang 0.-5. klasse) med skolestart i august 2022. The International, som er den internationale afdeling af Vedersø Idrætsefterskole, dækker allerede i dag 8.-10. klasse. The International ser store muligheder i at overtage elever fra en international afdeling på Stadil-Vedersø Friskole og vil gerne bidrage med viden og erfaring i det videre arbejde.

Stadil-Vedersø Friskole planlægger at etablere busforbindelser, eksempelvis fra Skjern over Lem og Ringkøbing, fra Videbæk samt evt. fra Holstebro og Ulfborg.

Stadil-Vedersø Friskole har udformet et anlægsbudget på 4 millioner kr. i forbindelse med etablering af en international afdeling. Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en ansøgning fra Stadil-Vedersø Friskole om 2 millioner kr. til anlægsudgifter. Skolen forventer således at kunne finde de resterende 2 millioner kr. via fonde.

Stadil-Vedersø Friskole har lavet et driftsbudget baseret på fire forskellige scenarier for antallet af elever i perioden 2022-2024. Skolen vurderer på baggrund af scenarierne, at der er behov for en toårig underskuddækning på i alt 1 million kr. Vestas har bevilget en underskuddækning på i alt 500.000 kr. over to år. Stadil-Vedersø Friskole anser det for realistisk at finde de resterende 500.000 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

En international skole kan enten oprettes som en kommunal international grundskole eller en privat international grundskole. Kommunale internationale grundskoler kan oprettes i henhold til lov om kommunale internationale grundskoler. Kommunale internationale grundskoler skal oprettes som fritstående skoler uden for rammerne af folkeskolen. Skolen kan således ikke oprettes som en afdeling på en eksisterende folkeskole. Ligesom det er tilfældet i den almindelige folkeskole, kan der ikke opkræves forældrebetaling for undervisningen på kommunale internationale grundskoler. Ligeledes kan der ikke modtages tilskud fra private virksomheder.

En international skole kan også oprettes som en privat international grundskole. Det er muligt at etablere private internationale grundskoler i henhold til friskoleloven, idet undervisningsministeren kan godkende, at undervisningssproget på en fri grundskole er et andet end dansk. Private internationale grundskoler følger samme regler som andre frie og private grundskoler med hensyn til forældrebetaling. Private internationale grundskoletilbud kan enten oprettes som en selvstændig privatskole eller som en afdeling af en privatskole.

Kommunerne kan ifølge friskoleloven yde forskellige former for tilskud til private grundskoler, herunder tilskud til anlægsudgifter. Lighedsgrundsætningen betyder, at offentlige myndigheder i udgangspunktet skal træffe identiske afgørelser over for borgere i sager med identiske omstændigheder. I udgangspunktet skal tilskud gives til alle private grundskoler, der ansøger om tilskud til anlægsudgifter, hvis det pågældende projekt, som skolen søger om penge til, er økonomisk bæredygtigt.

Økonomi

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Vækstudvalget beslutter, om ansøgningen om 2 millioner kr. til anlægsudgifter skal fremsendes til budgetkonferencen 2021. Administrationen anbefaler endvidere, at ansøgningen - såfremt udvalget beslutter at sende forslaget til behandling på budgetkonferencen - imødekommes under forudsætning af, at Stadil-Vedersø Friskole finder de resterende 2 millioner kr. til anlæg og de resterende 500.000 kr. i underskudsdækning.

Staten yder et generelt driftstilskud til privatskoler, der beregnes ud fra antallet af årselever på skolerne. Statstilskuddet svarer til 75 procent af folkeskolens elevudgift. Bopælskommunen betaler et bidrag til staten ud fra antallet af elever. Skolens øvrige udgifter dækkes af forældrebetaling. Det er bestyrelsen, der fastsætter skolepengenes størrelse. De kommunale udgifter til driften af en privat international grundskole vil således være begrænsede, idet kommunen i forvejen afholder udgifterne til undervisning af eleverne, hvis de vælger en kommunal folkeskole.

Effektvurdering

En international grundskole vil styrke muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og styrke grundlaget for bosætning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vestas har eksempler på medarbejdere, der har bosat sig uden for kommunen, for at børnene kan gå i den internationale skole i Ikast.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget:

 • beslutter, hvorvidt udvalget ønsker at fremsende forslaget til behandling på budgetkonferencen 2021.
 • anbefaler - såfremt udvalget beslutter at sende forslaget til behandling på budgetkonferencen - at kommunale midler udmøntes under forudsætning af, at Stadil-Vedersø Friskole finder de resterende 2 millioner kr. til anlæg og de resterende 500.000 kr. i underskudsdækning.

Bilag Beslutning

Drøftet. Sagen genoptages på næste møde i forbindelse med udvalgets budgetbehandling.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med FN's 17 verdensmål

Sagsnr: 19-028662

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet har udpeget seks af FN's 17 verdensmål, som kommunen skal have særlig fokus på de kommende år. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet baselinemålinger på udvalgte indikatorer, der relaterer sig til de seks verdensmål. Derudover har administrationen udarbejdet en oversigt over, hvorledes de udvalgte indikatorer relaterer sig til målsætninger, mål og indsatser i kommunens politikker. Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter og godkender oversigten og beslutter, om sagen skal sendes til orientering i relevante udvalg samt Byrådet.

Sagsfremstilling

Den 6. oktober 2020 besluttede Byrådet, at kommunen skal have et særligt fokus på følgende seks verdensmål:

 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarlig produktion og forbrug
 • Mål 13: Klimaindsats.

Arbejdet med FN's verdensmål er politisk forankret i Erhvervs- og Vækstudvalget, og udvalget har bedt administrationen om at udarbejde en samlet oversigt over kommunale indsatser, der relaterer sig til de seks udvalgte verdensmål. De kommunale indsatser, der er omtalt i oversigten, har alle deres udgangspunkt i kommunens politikker. Oversigten fremgår i bilag 1.     

Erhvervs- og Vækstudvalget har ligeledes bedt administrationen om at udarbejde baselinemålinger, der viser status på kommunens arbejde med verdensmålene. Baselinemålingerne er baseret på en række målbare indikatorer, der er udvalgt og kvalificeret sammen med interne og eksterne aktører (bl.a. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, UCRS, Ringkøbing-Skjern Forsyning, ledere og medarbejdere i kommunens fag- og stabsområder samt kommunens direktion).

Indikatorerne er udvalgt blandt et omfattende materiale, der er udarbejdet af 2030-Panelet, som er et panel, der blev nedsat af Folketinget i 2017. Panelet har i samarbejde med bl.a. Deloitte og to universiteter udarbejdet et forslag til 197 danske målepunkter, der supplerer FN’s verdensmål - og som derved skal bidrage til at måle status for den bæredygtige udvikling i Danmark. Administrationen har anvendt 74 indikatorer i arbejdet med de seks udvalgte verdensmål. Indikatorer og baselinemålinger fremgår i bilagsmaterialet (bilag 2.1-2.6).

Administrationen foreslår denne tidsplan for den politiske proces:

 • 26. april: Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter og godkender oversigten og beslutter, om sagen skal sendes til orientering i relevante udvalg samt Byrådet.
 • Maj og juni: Under forudsætning af Erhvervs- og Vækstudvalgets godkendelse kan sagen sendes til orientering i følgende udvalg samt Byrådet på disse møder:
 • 11. maj: Økonomiudvalget
 • 11. maj: Teknik- og Miljøudvalget
 • 25. maj: Børne- og Familieudvalget
 • 26. maj: Social- og Sundhedsudvalget
 • 15. juni: Byrådet.

Udover ovenstående forslag til tidsplan for politisk proces lægger administrationen op til følgende:

Oversigten samt baselinemålingerne kan anvendes i DK2020, der er et ambitiøst klimaprojekt. Realdania, det internationale bynetværk C40 Cities, den grønne tænketank Concito, KL og de fem regioner står bag DK2020 - og formålet med projektet er at udarbejde kommunale klimahandlingsplaner, der kan sætte skub i Parisaftalens mål i Danmark. Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt de indtil videre 65 kommuner, der er en del af projektet.

I 2022 lægges der op til, at oversigten og baselinemålingerne kan anvendes af det kommende byråd i forbindelse med formuleringen af en klimapolitik.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget:

 • drøfter og godkender oversigten over indsatser, der relaterer sig til FN's verdensmål
 • drøfter forslag til tidsplan for politisk proces og beslutter, om oversigten skal sendes til orientering i de anførte udvalg samt Byrådet.

Bilag Beslutning

Oversigten over indsatser, der relaterer sig til FN's verdensmål, blev godkendt. Udvalget godkendte tidsplan for politisk proces og at oversigten sendes til orientering i de anførte udvalg samt Byrådet.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg

Kopier link til punktet  -   Print

5: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg

Kopier link til punktet  -   Print

6: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing