Referat: 21. juni 2021 kl. 08:00

Destination Vesterhavet, Kirkevej 4, 6960 Hvide Sande
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Hans Østergaard
 • Trine Ørskov
 • Jørgen Rabjerg
 • Søren Elbæk
 • Jakob Agerbo
 • Iver Enevoldsen
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Virksomhedsbesøg

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Udvalget besøger Destination Vesterhavet, hvor direktør Peer Kristensen holder et oplæg.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Virksomhedsbesøg fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Drøftelse af de største strategiske turismesatsninger

Sagsnr: 19-020505

Sagsfremstilling

På tværs af de politiske udvalg og forvaltninger er der oparbejdet en tradition for i fællesskab at prioritere og koordinere de vigtigste strategiske turismesatsninger i kommunen. De nuværende satsninger blev valgt i februar 2020, og det er nu tid til at revurdere satsningerne. På den baggrund fremlægger administrationen her forslag til de kommende største, planmæssige, strategiske turismesatsninger til drøftelse og beslutning. Forslaget til de største strategiske turismesatsninger forelægges både Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget, da satsningerne går på tværs at de to udvalgs ressortområder.

I 2020 valgte kommunen at give højest strategisk prioritering til følgende satsninger:

 • Søndervig: Generel udvikling af turismen i byen
 • Hvide Sande: Generel udvikling af turismen i byen
 • Ringkøbing: Med udgangspunkt i arbejdet med Ranonia-planer for en ferieby med 250 boliger ved havnen i byen.
 • Nationalpark Skjern Å
 • Færdiggørelse af cykelsti fra Hvide Sande-Nymindegab

Status på disse satsninger:

 • Søndervig: Der arbejdes fortsat med trafikforholdene i Søndervig. Houvig Klitvej åbnede i maj 2021, der arbejdes på ensretning af Lodbergvej, samt udarbejdelse af en lokalplan for Nyhavn området.
 • Hvide Sande: Der arbejdes med etablering af en stiforbindelse til Sluseøen i form af en svingbro, så gående og cyklister får lettere ved at færdes på tværs af havnen i samarbejde med Realdania. Vision for Troldbjerg er udarbejdet og skitseforslag er på vej.
 • Ranonia: Administrationen afventer lokalplansansøgning. Projektet koordineres ift. renovering af havneområdet.
 • Nationalpark Skjern Å: Der arbejdes målrettet med etablering af Naturnationalpark i området, som løftestang for Nationalparkprojektet.
 • Færdiggørelse af cykelsti Hvide Sande-Nymindegab: Midlerne er afsat, og projektet forventes afsluttet i december 2022.

På baggrund af ovenstående status er der basis for en opdatering af satsningerne. Administrationen foreslår følgende opdatering:

 • Søndervig: Generel udvikling af fysiske turismeinitiativer i byen
 • Hvide Sande: Generel udvikling af fysiske turismeinitiativer i byen herunder realisering af svingbro og gangbro ved slusen samt udvikling af sluseøen
 • Ringkøbing: Med udgangspunkt i arbejdet med Ranonia-planer for en ferieby med 250 boliger ved havnen i byen samt Naturkraft.
 • Nationalpark Skjern Å – Naturnationalparken

Opdateringerne er lavet for at understrege at det er en prioritering af de største strategiske turismesatsninger, der kræver fysisk planlægning.

Det udvidede fokus i Ringkøbing handler om at sikre sammenhængskraften mellem by, Naturkraft og Ranonia bl.a. igennem stisystemer.

Foruden de store strategiske turismesatsninger arbejder kommunen videre med en lang række andre tiltag på turismeområdet, f.eks. renovering af havnen i Bork, forbedring af fællesgode-faciliteter og realisering af Udviklingsplan for Vestkysten.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udvalgene og byrådet træffer beslutning om økonomiske investeringer i tilknytning til turismesatsningerne i budget 2022 og fremefter.

Effektvurdering

En fokuseret og prioriteret indsats på turismeområdet understøtter, at kommunen formår at skabe turismemæssige forbedringer, som er med til at sikre, at kommunen bevarer sin status som en af Danmarks stærkeste turismedestinationer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender opdateringen af de største strategiske turismesatsninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt. Jørgen Rabjerg stemte imod Ranonia-projektet som en af turismesatsningerne.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Afholdelse af NECSTouR generalforsamling i 2022

Sagsnr: 16-029878

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget skal tage stilling til, hvorvidt Ringkøbing-Skjern Kommune skal være vært for generalforsamlingen i NECSTouR i foråret 2022. Udgiften vil være på 200.000 kroner og effekten vil være en stærk positionering til kommunen i form af bl.a. PR og markedsføring.

NECSTouR er et europæisk turismenetværk, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune er medlem gennem Partnerskab for Vestkystturisme. Netværket har medlemmer fra hele Europa og afholder generalforsamling en gang om året.

Baggrund

Formålet med Ringkøbing-Skjern Kommunes medlemskab i NECSTouR er til dels at få adgang til EU-projektmidler og dels at få medindflydelse på EU’s turismepolitik gennem deltagelse i strategiske arbejdsgrupper. Netværket arbejder strategisk med digital turismeudvikling, kulturturisme og bæredygtighed samt med kompetenceudvikling og innovation i turismen med henblik på at sikre størst mulig kvalitet. Netværket er en oplagt mulighed for at videndele på områder, hvor vi i forvejen er stærke, så vi kan blive endnu bedre. NECSTouR er desuden et af de bedste steder at sikre sig direkte politisk indflydelse i EU og giver desuden mulighed for deltagelse i forskellige europæiske netværk og strategiske satsningsområder som f.eks. bæredygtighed, hvor NECSTouR har mulighed for at påvirke EU's politik.

Med medlemskabet af NECSTouR får kommunen adgang til projektmidler til udvikling og til et netværk med andre, der har samme udfordringer som os – f.eks. manglende udlejningskapacitet. Gennem netværket kan vi få ny viden, der kan inspirere os til hvordan vi f.eks. får flere kvalitetsprodukter til salg og hvordan vi arbejder med bæredygtighed osv.

Andre medlemmer af netværket er blandt andet Paris i Frankrig, Andalusien og Barcelona i Spanien, Toscana i Italien, Flandern i Belgien, samt Västra Gøtaland og Kalmar i Sverige.

Mere information om NECSTouR kan ses på netværkets hjemmeside www.necstour.eu

På generalforsamlingen i 2019 blev Ringkøbing-Skjern Kommune valgt til bestyrelsen i NECSTouR for en 3-årig periode og er således med helt fremme, hvor beslutningerne træffes.

Generalforsamling 2022

Hvert år bliver det på generalforsamlingen besluttet, hvor den efterfølgende generalforsamling skal holdes.

Ringkøbing-Skjern Kommune søgte om at afholde generalforsamlingen i 2021 og kom på en stærk andenplads efter Tyrol. Sekretariatet for NECSTouR har derfor endnu engang opfordret os til at lægge billet ind på et værtsskab. Såfremt udvalget siger ja, vil det derfor være overvejende sandsynligt, at generalforsamlingen i år beslutter, at vi skal afholde næste års generalforsamling.

Beslutningen om, hvem der skal afholde generalforsamlingen i 2022, skal træffes på generalforsamlingen i Tyrol i september - og bliver truffet af bestyrelsen i NECSTouR. Derfor er der nu behov for, at Erhvervs- og Vækstudvalget træffer en beslutning om, at Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder at afholde generalforsamlingen i 2022. Det præcise indhold for arrangementet vil blive planlagt efterfølgende.

Et værtsskab for NECSTouR generalforsamling består typisk i et 2-3 dages arrangement.

Der vil være en heldags konference med et tema som værten bestemmer indenfor NECSTouR's strategiske indsatsområder. Her kan der således være mulighed for at drøfte f.eks. bæredygtighed eller lignende og invitere eksperter, beslutningstagere og oplægsholdere til en spændende og dagsordensættende konference. Til denne konference kan der inviteres bredt, og der er typisk mellem 75 og 200 deltagere.

Derudover vil der være selve generalforsamlingen, som typisk varer en halv dag og som kun er for medlemmerne af NECSTouR. Efterfølgende vil der være en halv dags studietur, hvor værten har mulighed for at vise lidt af området; eller nøgleattraktioner frem. Her kan der være op til 60 deltagere.

Derudover er der mulighed for at have yderligere en heldags studietur med i arrangementet med op til 60 deltagere.

De seneste år har arrangementet været af 3 dages varighed.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden og Strategi anslår at det vil koste op til 200.000 kr. at afholde NECSTouR's generalforsamling i 2022. 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil skulle afholde udgifter til bl.a.:

 • Lokalitet for konference og generalforsamling
 • Evt. oplægsholdere; herunder deres transport og ophold
 • Forplejning
 • Studieture; herunder evt. hotelovernatning hvis turen går udenfor området
 • Evt. tilskud til transfer fra/til lufthavnen for deltagerne

Deltager afholder selv udgifter til:

 • Hotelovernatning
 • Rejseomkostninger
 • Forsikringer
 • Transfer til/fra lufthavn (dog fratrukket evt. tilskud)
 • Forplejning udover det, der kommer til at fremgå af programmet
Der var afsat 200.000 kr. fra turismevækstpuljen i 2021 til afholdelse af generalforsamlingen, derfor foreslår Viden og Strategi at beløbet overføres til udmøntning i 2022 (se bilag 1).

Effektvurdering

Det vil give en stor PR- og markedsføringsværdi at afholde en generalforsamling for NECSTouR. Da der er tale om et af de største og mest indflydelsesrige turismenetværk i Europa, vil der være stor mulighed for at positionere kommunen og Destination Vesterhavet og sætte os i samme liga som nogle af de største turistdestinationer i Europa.

Viden & Strategi vurderer, at der vil kunne tiltrækkes kendte oplægsholdere til selve konferencen, og at vi med det rette tema kan nå meget langt ud- og være med til at sætte en dagsorden både nationalt og internationalt.

Et værtsskab for NECSTouR generalforsamlingen vil være med til at understøtte kommunens turismehandlingsplan omkring internationalt udsyn.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget godkender at Ringkøbing-Skjern Kommune kan være vært for generalforsamling i NECSTouR i 2022 og samtidig overflytter 200.000 kr. til afholdelsen fra 2021 til 2022 i turismevækstpuljen, såfremt værtskabet tildeles.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Turismepotentialeplaner - en del af Indlandsturisme og Fødevarer projekt

Sagsnr: 21-002537

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget bedes drøfte og anbefale områder, der inviteres til at få udarbejdet en turismepotentialeplan i projektet Indlandsturisme og Fødevarer - Produktudvikling, gæstespredning og helårsturisme i Destination Vesterhavet. Udvalget bedes anbefale op til 3 af de af projektgruppen foreslåede byer eller områder, eller anbefale nye områder ud fra kriterierne for valg af byer/områder.

Baggrund

Erhvervs- og Vækstudvalget bevilligede i februar 2021 i alt 600.000 kr. til medfinansiering af Destination Vesterhavets projekt Indlandsturisme og Fødevarer - Produktudvikling, gæstespredning og helårsturisme i Destination Vesterhavet, såfremt der kunne opnås godkendelse fra Varde Kommune og tilsagn fra Erhvervsfremmebestyrelsen på de ansøgte beløb - tilsagnet fra Erhvervsfremmebestyrelsen blev givet ultimo april 2021.

I indlandsturismesporet af projektet vil 2-3 byer eller områder i Ringkøbing-Skjern Kommune kunne få udarbejdet en turismepotentialeplan med fokus på oplevelsesudvikling. Projektgruppen har udpeget 4 byer/områder hvori der allerede er et oplevelsespotentiale, der kan bygges videre på: Ringkøbing og Opland, Skjern Enge området (Skjern og Tarm), Borris-Hoven samt Inderfjorden (området fra Bork Havn til Stauning).

Indlandsturismesporet skal bidrage til gæstespredning i kommunen, så turisterne ved kysten kommer på dagsture længere ind i destinationen. På den måde vil flere erhvervsdrivende få glæde af turisterne, og presset ved kystområdet vil kunne dæmpes.

Indlandsturismesporet indeholder:

 • Udpegning af oplevelsespotentialer
 • Produkt- og oplevelsesudvikling
 • Synliggørelse af oplevelsesmuligheder

Projektet skal styrke kvalitet, tilgængelighed og formidling af de oplevelsesmuligheder, der er i 2-3 byer/områder i Ringkøbing-Skjern Kommune (op til 6 byer/områder i hele Destination Vesterhavet). For uddybelse af projektets samlede indsatser se bilag 1.

Hensigten med turismepotentialeplanerne er ikke udvikling af nicheområder, kortferie og overnatningsudbud, da indsatser på disse områder løftes bedre i andre projekter. Projektets begrænsede økonomi gør desuden, at det tilstræbes at indsatsen ikke spredes over for store områder, da den ønskede effekt ellers ikke vil kunne opnås. 

Kriterier for valg af byer/områder:

 1. I udpegningen lægges der vægt på, at lokale interessenter tilkendegiver, at de har viljen og kræfterne til at bidrage til arbejdet med kortlægning, potentialeudpegning og udvikling af oplevelser og produkter, også efter projektperiodens udløb. 
 2. Der peges på byer/lokalområder, som via projektets indsatser (potentialeudpegning, hjælp til oplevelsesudvikling og synliggørelse) har potentiale som besøgsmål og oplevelsesopland for de mange turister, som hvert år holder ferie ved kysten i Destination Vesterhavet. 
  Uddybninger vedr. pkt. 2:
  •  I udpegningen er der fokus på byer/lokalområder, der er skrevet ind i den fælles handlingsplan for Destination Vesterhavet og/eller er udpeget som en by/lokalområde med turismepotentiale f.eks. i turismestrategi, kommuneplan mv.
  • I udpegningen er der fokus på byer/lokalområder inde i landet, hvor der er investeret i byrum, opholdskvaliteter eller rekreativ infrastruktur. Det vurderes, at arbejdet med synliggørelse og hjælp til oplevelsesudvikling er central, hvis man vil høste udbyttet af den offentlige investering i form af kommercielle oplevelsestilbud, besøgende og øget forbrug. 

Se de samlede kriterier og projektets definition af indlandsturisme i bilag 2.

Forslag til byer/områder:

Ringkøbing og opland

  Ringkøbing og opland er udvalgt, da området allerede nu er et yndet besøgsmål for turister. Udarbejdelse af en turismepotentialeplan vil derfor identificere de uudnyttede potentialer, samt knytte opland, fjord og by i turismemæssig sammenhæng. De nye tiltag indenfor rekreativ infrastruktur f.eks. Det Blå Trail gør derudover, at der er et stort potentiale for koblingen mellem natur- og kulturturisme i området.

Skjern Enge området (Skjern og Tarm)

Skjern Enge området i form af Skjern og Tarm har et stort uudnyttet oplevelsespotentiale i koblingen af byerne og naturen i området. I dette område er der også et stort behov for synliggørelse af allerede eksisterende oplevelser, så engområdet, og de to byer bliver mere synlige på forskellige medier. Arbejdet med turismepotentialeplaner kan i dette område kobles sammen med processen for udarbejdelse af helhedsplan Skjern-Tarm. Denne kobling skal teste muligheden for at lave turismepotentialeplaner sideløbende med helhedsplaner i fremtiden.

Borris-Hoven

Borris og Hoven danner rammen om et naturskønt område med Borris Hede i midten. Sammen har de to byer, med naturen og åerne i fokus, et område, hvor der er potentiale for naturturisme. Koblingen med rekreative områder, vandet og muligheden for at opleve det rige dyreliv, har et uforløst oplevelsesmæssigt potentiale. 

Inderfjorden

Området fra Bork Havn til Stauning har forskellige oplevelsespotentialer, som kan løftes med en turismepotentialeplan. Fjorden Rundt cykelturen strækker sig igennem hele området, som byder på både vikinger, whisky, musikoplevelser, surfing og fjordstrande, dermed er der et allerede eksisterende oplevelsespotentiale at bygge videre på.

Af de 4 forslag er Ringkøbing og Opland allerede blevet udvalgt til at få udarbejdet en turismepotentialeplan, da Ringkøbing Handelsforening er partner på projektet. På trods af dette, kan Udvalget anbefale frit mellem de foreslåede byer/områder eller foreslå nye byer/områder ud fra de fastsatte kriterier.

Landdistriktsrådet og Handelsrådet har drøftet, valgt og prioriteret følgende byer/områder:

Landdistriktsrådets prioritering:

 1. Borris-Hoven
 2. Inderfjorden
 3. Ringkøbing og opland

Handelsrådets prioritering:

 1. Ringkøbing og opland
 2. Skjern-Tarm
 3. Inderfjorden

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Erhvervs- og Vækstudvalget bevilligede i februar 2021 projektet Indlandsturisme og Fødevarer - Produktudvikling, gæstespredning og helårsturisme i Destination Vesterhavet 600.000 kr. i alt fordelt med henholdsvis 240.000 kr. fra vækstpuljen for Landbrug & Fødevarer i 2021 og 360.000 kr. fra Turismevækstpuljen i 2022. 

Projektets samlede finansiering:

Ringkøbing-Skjern Kommune

600.000

Varde Kommune

600.000

Egenfinansiering fra Destination Vesterhavet + andre partnere

440.880

Erhvervsfremmebestyrelsen

1.640.880

 

 

Finansiering i alt

3.281.760

Erhvervsfremmebestyrelsen meddelte tilsagn på det fulde beløb i alt 1.640.880 kr. d. 21. april 2021. 

Varde Kommune gav en forhåndstilkendegivelse på i alt 600.000 kr. d. 27. januar 2021.

Se bilag 3 for projektets samlede økonomi.

Effektvurdering

Turismepotentialeplanerne skal sætte en retning for oplevelsesudvikling i de pågældende områder. De efterfølgende indsatser oplevelses- og produktudvikling og synliggørelse vil klæde aktørerne i områderne på til at kunne arbejde konstruktivt med oplevelsesudvikling i fremtiden.

Områderne er udvalgt, så de har forskellige udgangspunkter. Dermed kan der igennem projektet blive testet forskellige tilgange og metoder til udvikling af en turismepotentialeplan. Dette giver et stærkere erfaringsgrundlag, når projektet er slut, og arbejdet med turismepotentialeplaner skal udbredes til flere områder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget:

 • Drøfter de foreslåede byer/områder
 • Anbefaler 3 af de foreslåede byer/områder til at få udarbejdet en turismepotentialeplan
  Eller anbefaler nye byer/områder ud fra de fastsatte kriterier. 

Bilag Beslutning

Et flertal i udvalget anbefalede i ikke-prioriteret rækkefølge følgende områder til at få udarbejdet en turismepotentialeplan:

Skjern-Tarm (Skjern Enge) og Inderfjorden. 

Jens Erik Damgaard ønskede Landdistriktsrådets prioritering godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing