Referat: 23. august 2021 kl. 08:00

Hotel Skjern, Bredgade 58, 6900 Skjern
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Søren Elbæk
 • Jørgen Rabjerg
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Trine Ørskov
 • Hans Østergaard
 • Iver Enevoldsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Virksomhedsbesøg

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget besøger Skjern Hotel.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Besøg fandt sted.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 - Erhvervs- og Vækstudvalget

Sagsnr: 20-025298

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 viser et forventet forbrug af overførte midler på knap 4 mio. kr. Det forventede forbrug af overførte midler vedrører hovedsageligt vækstpuljerne. Ved den seneste opfølgning var der en forventning om et forbrug af overførte midler på 3,8 mio. kr. 

I nedenstående tabel ses budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 (opgjort i 1.000 kr. )

 

Der er uforbrugte midler i vækstpuljerne fra tidligere år, som er overført til 2021. Der er planlagt forbrug af nogle af de overførte midler til konkrete projekter, blandt andet fordi vækstpuljernes størrelse blev reduceret fra 2020. Det forventes, at der bruges 3,2 mio. kr. af de overførte midler. Der er en lille afvigelse mellem dette tal (3,2 mio. kr.) og størrelsen på forskellen mellem puljernes størrelse samt godkendte projekter i 2021 i bilaget. Årsagen hertil er, at der har været forbrug på projekter, som er bevilget tidligere, og som er indregnet i afvigelsen ovenfor.

Afvigelse i forhold til tidligere opfølgning

Ved den seneste opfølgning var der på vækstpuljerne en forventning om et merforbrug af overførte midler på 2,8 mio. kr. Den væsentligste årsag til stigningen i det forventede merforbrug er et forbrug på 300.000 kr. til "Kickstart dansk turisme/REFRAME vestkyst", som var bevilget i 2020 fra vækstpuljen for turisme, og overført til 2021.

I forhold til "Erhvervsservice og iværksætteri" forventes et mindre forbrug på 200.000 kr., hvor der ved den seneste opfølgning var en forventning om, at forbrug og budget balancerede.  

Projekter

Projekterne, som er nævnt i ovenstående tabel, gennemføres i et samarbejde med eksterne aktører, og der indgår derfor medfinansiering. Der vil være balance mellem budget og regnskab ved afslutning af projekterne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger. 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. 

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Dialog med Ringkøbing Fjord Handelsråd

Sagsnr: 19-023271

Sagsfremstilling

Ringkøbing Fjord Handelsråd skal have en årlig dialog med Erhvervs- og Vækstudvalget, hvor status og fremtidsmuligheder for handelslivet i kommunen bliver drøftet jf. den vedtagne samarbejdsaftale fra EVU-møde 25. januar 2021 se bilag 1

Repræsentanter fra Ringkøbing Fjord Handelsråd deltager på mødet og giver udvalget en status på igangværende større projekter og kommende projekter, samt lægger op til en drøftelse med udvalgets medlemmer af, hvordan kommunen også fremadrettet vil sikre, at vi lever op til handelspolitikkens vision:

Vi vil understøtte handelslivets muligheder for at tilbyde unikke handelsoplevelser med udgangspunkt i kundernes behov" 

Formål med dialogen 

 • At beskrive udvikling af detailhandel i en større kontekst til regeringens tiltag med Danmark i balance - Levende handelsbyer og kommunens kampagner for Tiltrækning af arbejdskraft - Bosætning - Et godt sted at leve
 • At give en status fra erhvervet
 • At beskrive erhvervets behov
 • At få en drøftelse i relation til turisme og andre erhverv
 • At få en drøftelse af erhvervets lokale betydning nu og i fremtiden

Deltagerne fra Handelsrådet er:

Bestyrelsesformand Bent Brodersen

Direktør Marianne Møller

Baggrund

I efteråret og vinteren 2020 blev den nye handlingsplan udarbejdet og vedtaget. Jf. bilag 2.

Handelspolitikken har følgende målsætninger:

 1. Let tilgængelighed
 2. Oplevelsesrige bymidter
 3. Øget digitalisering og e-handel

 4. Kompetenceudvikling og nemmere rekruttering

 5. Tiltrækning af handelsvirksomheder

På grund af corona-situationens indvirkning på handelslivet i det forløbne år er der især blevet arbejdet med to målsætninger:

 • Øget digitalisering og e-handel
 • Kompetenceudvikling og rekruttering.

Til at understøtte indsatserne har Handelsrådet søgt og fået bevilliget vækstpuljemidler til to projekter fra Erhvervsvækstforum. Det første hed 'Uddannelse på gadeplan og i cyberspace' som kørte fra november 2019 til og med 2020. Det andet projekt er 'Vækst i gadeplan i Ringkøbing-Skjern Kommune', der kører til og med 2022. 

I projektforløbene er behovet fra erhvervet blevet grundigt afdækket. Denne behovsafklaring har dannet udgangspunkt for en tværkommunal fælles proces om at skrive en projektansøgning, der bliver målrettet EU's strukturfondsmidler til bæredygtige byer og levende bymidter med et handelsliv i vækst. Projektmidler fra denne EU-fond skal sikre fortsættelse af igangværende udviklingsaktiviteter for Ringkøbing-Skjern Kommunes handelsliv.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ringkøbing Fjord Handelsråd modtager følgende bevilling:

Årligt: Kr. 789.000 kr.* + 261.000 kr.* + 250.000 kr.** . Heraf er de 511.000 kr. afsat til en handelsdirektør i Ringkøbing Fjord Handelsråd, mens de 789.000 kr. deles mellem de lokale handelsforeninger.

*Disse beløb tilskrives den kommunale pris- og lønregulering fra 2021 til 2022.

**Dette beløb er bevilliget fra turismevækstmidler og er et fast bevilliget beløb uden lønregulering.

Tilskudsbeløbene er senest drøftet på Erhvervs-og Vækstudvalgets møde d. 21. september 2020.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager en drøftelse med Handelsrådets repræsentanter om Handelsrådets arbejde.

Bilag Beslutning

Drøftet.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Orientering om regeringens udspil og anbefalinger for levende handelsbyer og et stærkere lokalsamfund

Sagsnr: 19-008701

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget orienteres hermed om to anbefalinger fra regeringens side, der kan have indflydelse på handels- og bylivets udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I maj kom der to anbefalinger fra regeringen, der begge ønsker at understøtte liv og udvikling i byerne.

Den ene hedder "Tættere på - Danmark i Balance" se bilag 1 - Den blev i første omgang mest kendt for at anbefale udflytning af uddannelser, men halvdelen af rapporten har også fokus på stærke lokalsamfund, hvor der ud af de otte initiativer er fem initiativer, der retter sig direkte mod fornyelser og forsøgsordninger til byer.

Den anden hedder "Partnerskab for levende bymidter" se bilag 2 og kom fra det af regeringen nedsatte partnerskab i sommeren 2020. Begge anbefalinger kan have betydning for Ringkøbing-Skjern Kommunes handelspolitik og muligheder for udmøntning af denne.

De to udspil passer godt ind i forhold til flere af Ringkøbing-Skjern Kommunes målsætninger og indsatser for handelspolitikken. Her skal især nævnes de to målsætninger:

 • Oplevelsesrige bymidter
 • Let tilgængelighed

Samtidig understøtter anbefalingerne kommunens igangværende indsatser inden for:

 • Handelsudviklingsstrategier for flere af handelsbyerne i Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Vækst i gadeplan i Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Etablering af nye netværk og opbakning til eksisterende netværk

Nedenfor beskrives anbefalinger målrettet udvikling af byen og detailhandel fra det politiske udspil: "Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund".

' Tættere på'

Der er fem anbefalinger for stærke lokalsamfund, der især retter sig mod handelslivet i byerne.

1. Fribyer

I det politiske udspil beskrives en forsøgsordning med fribyer, hvor der er ti bymidter, der sættes fri, og hvor der skal arbejdes med noget, man ellers ikke som kommune kan for love og regulativer. Regeringen stiller den betingelse, at kommunen forpligter sig til at etablere velfærdscenter med kommunale velfærdstilbud. Det er også værd at bemærke, at der fokuseres meget på BID-modellen, Business Improvement Districts, som er et samarbejde imellem offentlige og private aktører for byens udvikling.

2. Fornyelse af bymidter

I det politiske udspil lægges der op til muligheder for at søge midler til forskønnelse af bygninger, facader, gader og etablering af velfærdsfunktioner i bymidten inden for gældende lovgivning.

3. Stop for aflastningsområder

Regeringen foreslår, at der indføres et femårigt stop for planlægning af nye aflastningsområder for i denne periode at fokusere på at skabe handel og liv i byernes centrum.

4. Strategisk planlægning for bymidter

Regeringen ønsker at ændre planloven, så kommunerne i tæt samarbejde med byens private og civile aktører skal udarbejde en strategisk planlægning for bymidterne.

5. Borgerdrevne dagligvarebutikker

Regeringen foreslår at oprette en pulje under landdistriktspuljen til gavn for landsbyerne til at støtte nye dagligvarebutikker i landsbyer og videreudvikle eksisterende borgerdrevne butikker.

Nedenfor beskrives anbefalinger fra "Partnerskab for levende bymidter".

Partnerskab for levende bymidter

Denne rapports anbefalinger spiller godt sammen med den foregående rapports anbefalinger og de værktøjer, der skal testes af i udvalgte tre - fem testbyer henover efteråret.

Partnerskabet har følgende anbefalinger:

 • Et formaliseret og bredt forankret lokalt bysamarbejde
 • Et rådgivnings- og videnscenter
 • Aktivere brancheforeninger og butikskæder i udviklingen af bymidten
 • Helhedsorienteret strategi for levende bymidter
 • Løbende opfølgning på udviklingen i bymidterne
 • EU-Strukturfondsmidler til levende bymidter
 • Nye byfornyelsesmidler til levende bymidter
 • Flere offentlige bylivsskabende funktioner i bymidterne
 • Styrke bymidteerhvervet gennem erhvervsfremmesystemet
 • Professionalisering af erhvervsfremmeansøgninger
 • Aktivere ejendomsejere i udviklingen af bymidten
 • Øget data- og videndeling 

Rapporten slår fast at udførelse af anbefalingerne kræver nye måder at tænke og samarbejde på samt helt konkrete fysiske ændringer. Desuden forudsætter gennemførelse af forandringerne kompetenceudvikling blandt aktørerne.

Opsamling - Den videre proces

Når anbefalingerne fra 'Tættere på' er godkendt på finansloven, vil der blive en involverende proces, hvor kommunen bliver inviteret til møde om initiativerne, og derefter skal der, hvis der er opbakning for friby-initiativet indsendes interessetilkendegivelser. Projektet er pt. planlagt til at køre i fem år med start i 2022.

Planstyrelsen vil køre en testperiode for anden fase af 'Partnerskab for levende handelsbyer' på et år, der tester partnerskabets udviklede værktøjer af i valgte byer. Her kunne Ringkøbing-Skjern Kommune vælge at melde sig som ansøger til denne testperiode for at deltage i at videreudvikle handels- og bylivet i kommunen. Ansøgningsskemaet bliver offentliggjort i august og med informationsmøde i september. Der bliver en ansøgningsfrist på to måneder. 

Begge initiativer kunne understøtte hinanden.

Det kunne ske ved evt. at vælge at afprøve værktøjer for BID-modellen og arbejde med forsøgsordning for friby. Kommunen kunne udvikle vores nuværende organiseringer i byerne med fx udviklingsfora, foreningsliv, erhvervsgrupper, handelsforeninger, ejendomsforeninger m.m. henimod et forpligtende samarbejde som Business Improvement Districts (BID's).

Her kunne ambitionen om at etablere et kulturhus i midtbyen af Ringkøbing muligvis indgå som case i forhold til kravet om at etablere et lokalt velfærdscenter.

Administrationen undersøger betingelser og muligheder for at indgå i ovennævnte initiativer og vil på baggrund af denne afdækning udarbejde en sagsfremstilling til behandling og beslutning for Erhvervs- og Vækstudvalget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen kommentarer

Økonomi

Det er fra regeringen foreslået, at der fra regeringens side afsættes følgende beløb til finansiering af initiativerne: 

Byforskønnelse

150.000.000

Velfærdsfunktioner

50.000.000

Fribyer

Fornyelse af bymidter

100.000.000

Fribyer

Velfærdsfunktioner

30.000.000

Matchnings-pulje

18.000.000

Til testbyerne er der afsat 100.000 kr. til hver by.

Effektvurdering

Ingen kommentarer

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Demonstrationsforløb: Bedre vilkår for cykelturisme i Danmark

Sagsnr: 20-024686

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget bedes tage stilling til om Ringkøbing-Skjern sammen med Varde Kommune skal ansøge om at blive demonstrationskommuner for Cykelknudepunktsprojektet. Udvalget skal desuden beslutte, om der skal anvendes midler fra turismevækstpuljen til medfinansiering af projektet.

Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af medfinansieringen udgør i alt 250.000 kr. hvoraf 40% må medfinansieres via arbejdstimer. 

Baggrund

Dansk Kyst- og Naturturisme har igangsat projektet om cykelknudepunkter for at forbedre vilkårene for cykelturismen i Danmark. Den overordnede målsætning er at skabe en ny infrastruktur for cykelturisme, der bidrager til at skabe international konkurrencekraft for kyst- og naturturismen i Danmark. Infrastrukturen bygges op, så den er med til at skabe bedre muligheder for omsætning i turismeerhvervet baseret på cykelgæster. Projektperioden er 2020-2023, og der er bevilget 20 mio. kr. i Sommerpakken 2020. Se mere om projektet og parterne bag i bilag 1.

Knudepunktssystem

Et knudepunktsnetværk giver cykelgæster mulighed for at planlægge lige netop den cykeltur, de ønsker. Knudepunkter er et navigationssystem, som består af et netværk af veje - et slags spindelvæv af cykelvenlige veje eller stier, hvor knudepunkterne er de steder "trådene" mødes. Man navigerer i netværket ved at cykle fra knudepunkt til knudepunkt. Destinationer og turismeaktører kan på den baggrund lave skræddersyede ruteforslag tilpasset bestemte sæsoner eller målgrupper. Netværket af knudepunkter skal skabe bedre kobling mellem, eller træde i stedet for de eksisterende lokale og evt. regionale cykelruter og skal integreres med nationale cykelruter og supercykelstier. Knudepunktsnetværket designes med udgangspunkt i brugernes behov og udvikles som et fleksibelt netværk baseret på internationale erfaringer. Der er fokus på at skabe en systematik, der tager højde for og stimulerer til udvikling af den rekreative infrastruktur i mange år frem. Netværket består både af cykelstier og af cykelvenlige veje. Det langsigtede mål er, at hele Danmark er dækket af et rekreativt knudepunktsnetværk, der forbinder attraktive cykelveje. Som led i udrulningen gennemføres et demonstrationsforløb i to udvalgte kommunesamarbejder. Se mere om knudepunktssystemet i bilag 2.

Demonstrationsforløb i to kommunesamarbejder

Dansk Kyst- og Naturturisme søger kommuner, som vil indgå et toårigt test- og demonstrationsforløb. Der var deadline for interessetilkendegivelse d. 30. juni, denne er derfor udarbejdet i samarbejde med Varde Kommune og allerede sendt. Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner er ud fra interessetilkendegivelsen blevet inviteret til at udarbejde en motiveret ansøgning med deadline d. 1. september 2021. Herefter vælges to kommunesamarbejder til demonstrationsforløbet. Se mere om rammen for ansøgning i bilag 3.

Demonstrationsforløbet varer fra oktober 2021 til og med 3. kvartal 2023. Projektet stiller 250.000 500.000 kr. til rådighed pr. kommune i hvert demonstrationsområde. Beløbet skal sammen med medfinansiering bl.a. gå til indkøb og opsætning af skiltning i udvalgte områder, bidrag til proces og evaluering af demonstrationen. Det nye knudepunktssystem bliver synligt online, så borgere og turister kan navigere efter det i demonstrationsperioden. Projektet indeholder udvikling af en helt ny skiltning, som markerer knudepunkterne. Som led i demonstrationsforløbet vil skiltningen skulle udrulles i en mindre udvalgt del af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det forventes, at projektet får høj prioritet hos kommunerne og at de bidrager med ressourcer på tværs af forvaltninger. Det forventes, at udvikling af rekreativ infrastruktur og friluftsliv, herunder arbejde med cykelturisme prioriteres politisk. Demonstrationskommunerne skal bidrage med viden og erfaringer fra forløbet til skaleringen nationalt. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Deltagelse i demonstrationsforløbet kræver medfinansiering. Heraf kan 40% medfinansieres via arbejdstimer.

Administrationen foreslår, at der anvendes 150.000 kr. fra turismevækstpuljen i 2021. Der er pt. 249.000 kr. tilbage i turismevækstpuljen i 2021. Se bilag 4 for disponeringsoversigten over turismevækstpuljen.

Administrationen foreslår også, at der leveres timemedfinansiering til en værdi af kr. 100.000. Størstedelen af arbejdstimerne forventes leveret af Plan og Vejanlæg og Kultur, Natur og Fritid. 

Effektvurdering

Det vurderes, at projektet og udrulningen af knudepunktsystemet er vigtig for videreudvikling
af de rekreative cykelmuligheder i Danmark og i hele Ringkøbing-Skjern Kommune. Internationale erfaringer har vist, at knudepunktssystemet kan være en driver for erhvervsudvikling og vækst
hos virksomheder, fx overnatningssteder der ligger i forbindelse med et knudepunkt. Samtidig
kan projektet bidrage til aktivering af allerede eksisterende infrastruktur, sundhedsfremme,
bosætning og mere klimavenlig turisme.

Deltagelse i demonstrationsprojektet betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver ’first mover’ ift. knudepunktssystemet. Det giver mulighed for at præge projektet og den endelige løsning, og
samtidig kan det blive en konkurrencefordel i forhold til andre destinationer i Danmark. Arbejdet med bedre rekreativ cykelinfrastruktur og formidling ligger fint i forlængelse af turismepolitikken og natur og ressource politikken og understøtter ambitionen om bæredygtig turismeudvikling.

Ringkøbing-Skjern Kommune har et tæt samarbejde med Varde Kommune på turismeområdet i regi af Destination Vesterhavet. Varde Kommune er interesseret i at indgå i et demonstrationsområde sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter og bevilliger 150.000 kr. fra turismevækstpuljen til demonstrationsforløbet i 2021. 

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Konferencen: Nye veje til uddannelse i hele landet - opsamling og næste skridt

Sagsnr: 20-010558

Sagsfremstilling

Udvalget modtager her en orientering om konferencen Nye veje til uddannelse i hele landet og den efterfølgende politiske aftale: Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Konferencen blev afholdt af Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Søren Gade og fandt sted på Christiansborg d.9. juni. Udvalget skal desuden drøfte, om der er andre emner, som på samme vis egner sig til at tage op på nationalt plan i form af en konference.

Konferencen Nye veje til uddannelse i hele landet

Ringkøbing-Skjern Kommune har d.9. juni afholdt konferencen "Nye veje til uddannelse i hele landet" på Christiansborg. Konferencen blev afviklet med økonomisk støtte fra Søren Gade / Renew Europe. 

Konferencen var en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes indsats for at påvirke den landspolitiske debat omkring uddannelsesdækning. Med konferencen ønskede vi at indhente erfaringer fra udlandet med henblik på at fremme, at vi også her i landet påbegynder tiltag med at sikre adgang til uddannelse via online læring og via lokale studiecentre som det Studiecenter Ringkøbing-Skjern, vi for nylig har bygget op.

Der deltog 50 i den fysiske konference på Christiansborg og 197 fulgte med i konferencen online. På grund af corona var der et max deltagerantal på 50 i den fysiske konference.

Konferencens program, præsentationer mv. kan ses her

Politisk aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark

2 uger efter konferencen landede et bredt flertal i Folketinget en aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Aftalen kan læses her.

For Ringkøbing-Skjern Kommune er det mest essentielle i aftalen umiddelbart at:

 • Der oprettes en uddannelse til produktionsteknolog i Skjern.
 • Der er afsat midler til at etablere både denne og yderligere nye uddannelser udenfor de store byer
 • Der afsættes ekstra midler til at drive eksisterende uddannelser udenfor de store byer, dvs. at der gives et nyt grundtilskud på 2 mio. kr årligt pr uddannelsesfilial og taxametertaksten hæves. Dette kommer den eksisterende uddannelse til markedsføringsøkonom i Skjern til gavn.
 • Der er afsat 209,5 mio. kr til en 2030 udviklingspulje, som imødekommer vores ønske om midler til at udvikle nye former for uddannelsestilbud, fx i form af Studiecenter Ringkøbing-Skjern.

Herudover er det værd at hæfte sig ved at:

 • Der i forhold til velfærdsuddannelserne skal oprettes 1000 nye uddannelsespladser udenfor de store byer og desuden udflyttes 1000 eksisterende pladser. Det betyder, at der skal oprettes 220 nye og 150-200 udflyttede pladser i Region Midtjylland.
 • Aftalen pålægger de videregående uddannelsesinstitutioner at udarbejde 2030-sektorplaner - en for hver hovedsektor (universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler mv) der skal beskrive, hvordan en målsætning om udflytning eller nedskalering af sektorens samlede optag i de største byer på op til 10 pct. kan realiseres frem mod 2030.
 • Herudover skal hver enkelt uddannelsesinstitution udarbejde et oplæg til, hvordan institutionen kan udflytte eller nedskalere optaget i de fire største byer på 5-10 pct., dog 3-5 pct. for universiteter med hovedcampus uden for de største byer.

Næste skridt

Ovenstående åbner muligheden for at indgå nye uddannelsessamarbejder til gavn for Ringkøbing-Skjern, ligesom der vil komme flere uddannelsestilbud tættere på, fx i Herning og Holstebro. Dette er Viden & Strategi i tæt dialog med hhv. Aarhus Universitet, VIA og Erhvervsakademi MidtVest om.

Herudover vil et hovedfokus være at sikre, at vores lokale uddannelsestilbud bliver levedygtige i drift. Det kræver en målrettet indsats for rekruttering af studerende og en udvikling af uddannelserne, så de får en attraktiv og særegen profil. Det kan fx være via tæt tilknytning til virksomheder. Endelig er der en opgave i at skabe et godt lokalt studiemiljø. Her er vi godt på vej med Studiecenter Ringkøbing-Skjern, men det kan styrkes med studieboliger, tæt sammenhæng med ungdomsuddannelserne og lignende.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Konferencens samlede udgifter var 90.000 kr. Heraf betaler Søren Gade/ Renew Europe halvdelen. De restende 45.000 kr. er afholdt af Videnudvalgets projektkonto.

Effektvurdering

Det er Administrationens vurdering, at konferencen i kombination med en langvarig politisk satsning på videnområdet og et intensivt lobbyarbejde hen over foråret har givet den ønskede effekt i form af helt konkret en ny uddannelse til kommunen, men også en generel bevågenhed på Ringkøbing-Skjern Kommune både fra landspolitisk hold og fra organisationer indenfor uddannelsesområdet.

Med den positive effekt in mente, kan udvalget overveje, om der er andre emner indenfor Erhvervs- og Vækstudvalgets område, som egner sig til en konference af denne art. Det vil typisk være et emne, hvor vi som kommune ønsker at påvirke en landspolitisk dagsorden og desuden selv har en stærk satsning på området. Hvis vi ønsker at gentage samarbejdet med Søren Gade, skal der desuden indgå en europæisk dimension. Et godt bud på et emne, som lever op til ovenstående, er energi området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget:

 • tager orienteringen om konferencen til efterretning.
 • drøfter, om udvalget ser et potentiale for at planlægge en ny konference indenfor et andet emneområde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing