Referat: 20. september 2021 kl. 08:00

UCRS, Skolebyen 18, 6900 Skjern
Erhvervs- og Vækstudvalget

Deltagere

 • Søren Elbæk
 • Jørgen Rabjerg
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Trine Ørskov
 • Iver Enevoldsen
 • Hans Østergaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Virksomhedsbesøg

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Udvalget besøger UCRS, hvor direktør Marianne Oksbjerre holder et oplæg.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Virksomhedsbesøg fandt sted.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Udmøntning af strategi for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder

Sagsnr: 19-017620

Sagsfremstilling

Strategien for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder blev godkendt på Erhvervs- og Vækstudvalgets møde den 22. juni 2020. 

Strategien indeholder disse syv indsatser: 

 • Indsats 1: Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds proaktive rolle i tiltrækning af virksomheder
 • Indsats 2: Virksomhedskontaktordning: Proaktiv og koordineret kommunal erhvervsservice
 • Indsats 3: Etablering af lokale virksomhedsambassadører
 • Indsats 4: Danmarks Største Arbejdsplads som afsender
 • Indsats 5: Særlig indsats i forhold til udenlandske virksomheder
 • Indsats 6: Udarbejdelse af brandingmateriale der er tilpasset de fem typer af virksomheder, som er vores målgruppe
 • Indsats 7: Kapital- og kompetencematch til etablering af nye udviklingsselskaber.

Se strategien i bilag 1. 

Denne indstilling har fokus på orientering om specielt indsats 1. 

Indsats 1: Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds proaktive rolle i tiltrækning af virksomheder

Indsatsen er beskrevet således i strategien:

I strategien for tiltrækning af virksomheder har Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd et særligt ansvar for udmøntning af strategien og er proaktiv på alle leads, der måtte opstå. Det kan være leads fra ambassadørerne eller leads fra omverdenen i form af nyheder i aviser, TV og på de sociale medier m.fl.

Konkrete handlinger: Erhvervsdirektøren og kommunen er ansvarlig for at følge op på alle leads og at stille med det rette taskforce-team i bestræbelserne på at tiltrække nye virksomheder. Der kan om nødvendigt nedsættes et ad hoc taskforce-team, der kan bestå af kommunen erhvervsrådet og erhvervsvirksomheder. 

Sådan udmøntes indsats 1

Der er en arbejdsgruppe, som har arbejdet videre med at konkretisere dette indsatsområde. Se bilag 2 for den fulde beskrivelse. I hovedtræk bliver indsatsen udmøntet således:

Der foregår allerede i dag mange aktiviteter for at tiltrække virksomheder, f.eks. PLADS kampagnen - Danmarks Største Arbejdsplads. Men der er behov for en mere koordineret og målrettet marketing- og salgsindsats  for tiltrækning af nye virksomheder. Denne indsats profileres nu med udgangspunkt i Digital Transformation Lab på Innovest. Lab'et giver helt nye muligheder for både bestående virksomheder; men også muligheden for at tiltrække nye virksomheder.

Der ansættes derfor en projektleder på deltid i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. Endvidere etableres en styregruppe. Erhvervsdirektøren har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse. 

Første step vil være udarbejdelse af en marketingplan på strategisk, taktisk og operationel plan. Planen skal udarbejdes i et samarbejde mellem Erhvervsrådet og Ekstern udvikling, Ringkøbing-Skjern Kommune, Der er planlagt et opstartsmøde 6. oktober 2021.

Der udvælges i første omgang 25 virksomheder, som skal kontaktes. Kontakten til virksomhederne sker gennem den person, som har størst kendskab til området - og deltagerne i møderne med virksomheden vil varetages af en Task Force, som sammensættes bedst muligt i forhold til den konkrete case.
Når processen er godt i gang, foretages en evaluering for at vurdere effekten, og de opnåede resultater, inden yderligere aktiviteter iværksættes. Første evaluering foretages den 1. april 2022, og derefter hvert halve år.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger 

Økonomi

Der blev på Erhvervs- og Vækstudvalgets møde den 22. juni 2020 afsat 250.000 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023 til at udmønte strategiens initiativer. Midlerne er for 2021 endnu ikke er bragt i spil. De anvendes nu således:

Udgifter til projektledelse: Kr. 200.000

Konsulentbistand: Kr.   50.000

Derudover anvendes eksisterende personaleressourcer i Ringkøbing-Skjern Kommune og hos Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Udgifterne til markedsføring og øvrige omkostninger findes i første omgang fra allerede bevilgede midler, f.eks. fra PLADS kampagnen. 

Effektvurdering

Der vil ske en effektivisering af opgaverne med en mere koordineret og målrettet indsats. Effekten måles i første omgang på antallet af virksomheder, som er i proces og som positiv overvejer at etablere sig i kommunen. Første evaluering foretages den 1. april 2022, og derefter hvert halve år.

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Udmøntning af midler til finansiering af filmprojektet

Sagsnr: 20-025344

Sagsfremstilling

Byrådet har på budgetkonferencen i august 2021 aftalt, at vækstpuljemidlerne skal finansiere 5 mio. kr. til filmsatsning over de næste 4 år. Det betyder, at der skal findes 1.250.000 kr. årligt de næste 4 år. 

Sammenhængskraftpuljen blev lukket i 2020, men der er 1.259.000 kr. i uforbrugte midler tilbage i puljen. Administrationen anbefaler derfor, at sammenhængskraftpuljen finansierer de 1.250.000 kr. i det første år.

I forhold til finansiering af de resterende 3.750.000 kr. udarbejder administrationen en sag til behandling i Erhvervs- og Vækstudvalget i det første halve år af 2022.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen yderligere bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at de uforbrugte midler i sammenhængskraftpuljen finansierer de 1.250.000 kr. i 2022.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: DI-Lokal Erhvervsvenlighed 2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 18-031456

Sagsfremstilling

Erhvervs-og Vækstudvalget modtager her en orientering om årets resultater for Ringkøbing-Skjern Kommune i DI-Lokalt Erhvervsklima 2021.

Ringkøbing-Skjern Kommune ligger i top 10 på Dansk Industris årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed.

Kommunen er gået fra en 5. plads til en 10. plads. 

I følge dette års undersøgelse er Ringkøbing-Skjern især gode til:

 • Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft
 • Kommunikation

og i følge dette års undersøgelse har Ringkøbing-Skjern især udfordringer med:

 • Den fysiske og digitale infrastruktur

Metode:

Dette års erhvervsklimaundersøgelse er metodisk bygget op på en ny måde og med nye spørgsmål og nye kategorier. Det betyder, at resultaterne i princippet ikke kan sammenlignes med forrige års resultater, men selv DI har i deres kommentering lavet sammenligninger med tidligere års resultater.

Tidligere vægtede spørgsmål til virksomhederne og spørgsmål om den overordnede tilfredshed med en 2/3 og de statistiske data kun med 1/3 i det samlede resultat. I dette års undersøgelse er den generelle vægtningsmetode, at de statistiske data vægter 50 pct. Spørgsmål til kommunaldirektøren og spørgsmål til virksomhederne med 50 pct.

Bedste resultater:

Allerede før offentliggørelsen af den årlige DI-Erhvervsklimaundersøgelse henvendte DI sig til Ringkøbing-Skjern Kommune om, at kommunen var placeret på en 1. plads, når det drejede sig om tiltrækning af arbejdskraft.

Kommunen er placeret på en 2. plads, når de lokale virksomheder giver deres umiddelbare bedømmelse af kommunens erhvervsservice.

Ud over at erhvervslivet er overordnet tilfredse med kommunens erhvervsservice, så er der også anerkendelse til måden kommunen kommunikerer med det lokale erhvervsliv, hvor det giver en 6. plads.

Brugen af leverandører får en 9. plads, og spørgsmålet til virksomhederne: Kommunens udbudsproces over for private leverandører (udbudsmateriale, tidsfrister og dialog) får en 10. plads.

Når det handler om Skatter og afgifter kommer kommunen på en 10. plads. Her skal virksomhedernes besvarelser fremhæves, når det drejer sig om ’Hensyn til erhvervslivet i den lokale planlægning” der giver en 2.plads på dette spørgsmål.

Andre gode resultater

Uddannelse:

Her har kommunen fået en 12. plads. 

Der er god grund til at anerkende den lokale folkeskole, der ligger på en 10. plads i forhold til karakterer ved folkeskolens afgangseksamen.

Kommunen er god til at understøtte samarbejdet imellem det lokale erhvervsliv og folkeskolerne. Kommunen har en bevidst strategi for at sende udskolingselever i erhvervspraktik, hvilket også understøtter rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet.

Sagsbehandling:

Her har kommunen også fået en 12. plads. Der er god feedback fra virksomhederne, der mener, at kommunen yder kompetent og effektiv sagsbehandling af miljøforhold og byggesager. Kommunen har de tidligere år befundet sig helt i top på en 1. i 2019 og en 2. plads i 2020. Det gennemsnitlige resultat kom ikke bag på kommunens fagområder, da der har været ekstra pres på byggesagsbehandlingen på grund af den ekstra aktivitet inden for byggeområdet. Når det gælder sagsfremstillingen af sygedagpenge, som trækker årets gennemsnit ned i år, skyldes det bl.a. at der ikke har været mulighed for at sætte indsatser i gang tidligt i et sygedagpenge-forløb under Covid19 tiden, hvor mange virksomheder måtte hjemsende medarbejdere.

Forbedringsområder:

Den fysiske infrastruktur og transport trækker ned på det totale resultat. Her er placeringen på en 64. plads. Der er dog håb, når regeringens infrastrukturudspil for rute 15 bliver udmøntet.

Der mangler offentlig transport til arbejdspladsen i følge virksomhedernes feedback, hvor resultatet bliver en 88. plads, som er den laveste placering.

I forhold til de digitale rammer må det konstateres, at selvom der er set en markant udrulning af digital infrastruktur i Ringkøbing-Skjern Kommune de sidste seks år, så er Ringkøbing-Skjern Kommune stadig en af de kommuner, der har længst igen i forhold til at sikre alle borgere og virksomheder adgang til hurtig bredbånd. Det er særligt landområderne, hvor der mangles hurtig bredbånd. Gennem projekter under bredbåndspuljen er det lykkedes at give en del områder adgang til hurtigt bredbånd. Kommunens ildsjæle har de sidste år været gode til at få projekter med i den nationale bredbåndspulje, men som DI’s undersøgelse indikerer, rykker udrulningen sig stadig for langsomt. 

Grøn erhvervsudvikling er en ny kategori. Her blev det en 49. plads. Det er de statistiske indikatorer på især genanvendelse af affald, der trækker placeringen ned.

Men igen er der flotte tilbagemeldinger fra de lokale virksomheder. Ringkøbing-Skjern Kommune kommer ind på top 10, når virksomhederne vurderer kommunen i forhold til at være bæredygtige og bidrage til virksomhedernes bæredygtige omstilling.

Administrationen vurderer, at det er de seneste 7 års arbejde med vejledning af de lokale virksomheder i forhold til grøn ressource optimering i projekter som GRO og nu især Ecsmv, der har givet resultat.

Til uddybning af undersøgelsens resultater se bilag 1 og bilag 2.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke

Økonomi

Intet at bemærke

Effektvurdering

Intet at bemærke

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget tager orienteringen til efterretning.

Administrationen udarbejder et oplæg til en handlingsplan til drøftelse i Erhvervs- og Vækstudvalget.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: DK2020 proces for klimahandlingsplan i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 21-006410

Sagsfremstilling

Til drøftelse og godkendelse er her procesplan for Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med udvikling af ny Energi- og Klimahandlingsplan under DK2020.

Baggrund:
Danmarks målsætning om klimaneutralt samfund i 2050 og mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030 i forhold til data fra 1990, kræver gennemgribende ændringer, som vil påvirke såvel borgere som virksomheder. Danmarks klimapolitik er også kommunalpolitik.

Ringkøbing-Skjern Kommunes energi- og klimamål Energi2020:

 • Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi (2023/2024).
 • Og 100 procent fossilfri i 2040.

I DK2020 er der en forventning om reduktionsmål, f.eks. folketingets mål om 70 procent CO2-reduktion for perioden 1990-2030.

Byrådets forpligtelse i DK2020:
I DK2020 har byrådet forpligtet sig til at udvikle en klimahandlingsplan, der lever op til Parisatalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringer i henhold til C40s Climate Action Planning Framework.

Ved Ringkøbing-Skjern Kommunes tiltrædelse til DK2020 erklærede byrådet sig villigt til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050 gennem udvikling og implementering af en klimahandlingsplan, der:

 • Definerer hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for f.eks. 2030.
 • Demonstrerer hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af f.eks. øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
 • Opgør de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementeringen af planen forventes at medføre.
 • Beskriver hvordan planen kan implementeres ved hjælp af Ringkøbing-Skjern Kommunes politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser.
 • Igangsætter samarbejde med relevante partnere og interessenter for at udvikle og levere på kommunens klimamålsætninger.

Procesplan for udarbejdelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes DK2020-Energi- og Klimahandlingsplan:

Arbejdet med DK2020 startede primo 2021, og den igangværende proces skal føre frem til udarbejdelse af en ny energi- og klimahandlingsplan, der ventes klar til endelig godkendelse i byrådet ca. august-september 2022.

I processen lægges der vægt på dialog og inddragelse. Inddragelse af virksomheder og andre interessenter sker med Energirådet som omdrejningspunkt. Inddragelse af borgere er planlagt til at ske gennem en borgerworkshop om klimareduktion og klimatilpasning i starten af 2022.

Aktiviteter i første halvår 2021

På workshop i Energirådet har der været arbejdet med et nyudviklet prioriteringsværktøj, som har givet medlemmerne solid forståelse af hvilke klimahandling, der reelt bidrager i vores CO2-regnskab. 

På byrådets temamødet om klima i juni 2021, er byrådet informeret om den overordnede DK2020-proces og har på samme møde drøftet og givet retning i forhold til Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med 70 procent CO2-reduktion for perioden 1990-2030.

Aktiviteter i andet halvår 2021 samt 2022

DK2020-processen fortsættes her i efteråret 2021, hvor Energirådet den 24. september og 3. december igen mødes for at arbejde med udvikling af ny energi- og klimahandlingsplan. Energirådet fortsætter sit arbejde i 2022.
Der lægges op til at Energirådet primo 2022 tager navneændring til Klima- og Energirådet, for at tilgodese den noget bredere dagsorden, der ligger i klimareduktion og klimatilpasning.

I efteråret planlægges også afholdt et møde for interessenter og aktører inden for landbrug og skovbrug. Mødet skal belyse klima-udfordringer og -muligheder især inden for landbrug og skovbrug, og via dialog bringe nye idéer og forslag til klimahandlinger på banen.

I starten af 2022 afholdes inddragende borgermøde om klimareduktion og klimatilpasning.

Januar-februar 2022 planlægges for fælles workshop mellem Byråd og Energiråd.

Herefter følger politisk proces i TMU, EVU og Byråd med drøftelse og vedtagelse af mål og delmål i ny Energi- og Klimapolitik. Energi- og Klimapolitikken danner grundlag for det videre arbejde og for ny handlingsplan.

Sideløbende med inddragelsesmøder udføres skrivearbejde til ny Energi- og Klimahandlingsplan.

Ca. maj-juni 2022 ventes ny energi- og klimahandlingsplan indsendt til CONCITO til forhåndsvurdering.

August-september ventes ny energi- og klimahandlingsplan politisk behandlet og vedtaget i TMU, EVU og Byrådet.

Efter endelig vedtagelse i Byrådet igangsættes selve implementeringen af den nye Energi- og Klimahandlingsplan

Se DK2020 procesplanen i bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Der bruges ressourcer internt til planlægningsindsatsen og til deltagelse i faglige workshops med andre kommuner, samt til lokale møder og workshops m.m. Desuden er tilkøbt rådgiverassistance finansieret af midler fra energiområdet.

Effektvurdering

Arbejdet med DK2020-Energi- og Klimahandlingsplan er en naturlig fortsættelse af de tre hidtidige 4-årige strategiske energihandlingsplan som Ringkøbing-Skjern Kommunes Energiråd, Erhvervs- og Vækstudvalg og Byråd har gennemført siden Energi2020s start i 2008.

Via ny Energi- og Klimahandlingsplan forventes skabt dialog og et endnu tættere samarbejde mellem kommune, borgere og virksomheder. Der ventes etableret partnerskaber. Et værdiskabende samarbejde der kan gennemføre grøn omstilling, skabe nye attraktive jobs og være Ringkøbing-Skjern Kommunes bidrag til det globale klima. 

Ny Energi- og Klimahandlingsplan vil kunne bidrage til vores allerede eksisterende mål om 100 procent vedvarende energi i 2023/2024 og målet om fossilfrit geografisk område i 2040, samt f.eks. bidrage til Danmarks nationale mål om 70 procent CO2-reduktion i perioden 1990-2030.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter og godkender forslag til procesplan for udvikling af ny Energi- og Klimahandlingsplan i DK2020.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing