Referat: 10. december 2019 kl. 12:00

Lok. 1.8 Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Henrik Andersen
 • Jesper Lærke
 • Erik Viborg
 • Pia Vestergaard
 • Jens S. Højland
 • Gitte Kjeldsen
 • Irene Lund Pederen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Uddybende beskrivelse af medlemsbegreberne

Sagsnr: 18-020596

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af revideringskataloget ønskede udvalget at få nærmere defineret, hvorledes et familiemedlemsskab af en forening opgøres, når foreningens medlemmer opgøres.

Administrationen havde følgende definition på, hvordan et familiemedlemsskab skulle opgøres:

Familiemedlemsskab - Ringkøbing-Skjern Kommune

Foreningerne kan vælge at tilbyde familierabat, hvis mange medlemmer af familien er medlem af foreningen.

 • Et familiemedlemsskabs-medlem skal være optaget selvstændigt på foreningens medlemsliste
 • De skal hver især være klar over de er medlem af foreningen
 • De skal have betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum 3 måneder
 • Går medlemmet til flere aktiviteter i foreningen, skal medlemmet betale særskilt kontingent til disse for at tælle flere gange. Er der kun betalt et kontingent, må medlemmet kun tælle en gang

Begrebet familiemedlemsskab er defineret ud fra Det Centrale Foreningsregisters medlemsdefinition.

Familiemedlemsskab - Det Centrale Foreningsregister
Idrætsforeninger kan tilbyde en familierabat, hvis mange personer fra en familie, er indmeldt i foreningen.
Registrering af familiemedlemmer kræver, at:

 1. Alle personer i familien er optaget med navn i klubbens medlemsregister
 2. De hver især er klar over, at de er medlemmer
 3. De alle har betalt aktivt medlemskontingent i mere end 3 måneder

Foreningen kan tilbyde disse personer en kontingentrabat, men alle familiemedlemmerne skal dog stadig registreres som medlemmer.

Administrationens præcisering af tolkningen omhandlende familiemedlemsskaber.

 1. Familiemedlemsskaber er alene en rabatordning, som foreningen kan anvende overfor medlemmer, hvor mange fra samme familie er medlem af foreningen.
 2. Foreningen må kun indberette aktive, kontingentbetalende medlemmer til Ringkøbing-Skjern Kommune.
 3. Foreningen skal i forbindelse med kontingent indberetningen være i stand til at udregne om familiemedlemmer betaler mindre end grænsen for fuldt aktivitetstilskud. Andelen af betalt kontingent fordeles på familiemedlemmerne ligeligt. (gældende regel er min. 130 kr. for at udløse fuldt aktivitetstilskud)

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender administrationens præciseringer omhandlende familiemedlemskaber.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Revidering af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje

Sagsnr: 16-010709

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget støtter igennem anlægspuljen etablering og renovering af kunstgræsbaner. Da der er stor tvivl om den faktiske miljøpåvirkning afledt af kunstgræsbanerne, er der rejst et ønske om, at der gennemføres et midlertidig stop for tilskud, samt tilladelser til opførelse af kunstgræsanlæg med gummi-infill på fritidsarealer. 

Kultur og Fritidsudvalget giver jf. principperne for anlægspuljen tilskud til etablering og renovering af kunstgræsanlæg.

Fokus på miljøpåvirkningen fra kunstgræsanlæg.

Der er både national og europæisk fokus på den miljøpåvirkning som kunstgræsanlæg har på det omkringliggende miljø.

Dette betyder, at både Miljøstyrelsen og DBU i samarbejde med de skandinaviske fodboldforbund og EU alle arbejder med miljøpåvirkningen fra banerne.

EU har tilbage i 2017 fastslået, at der ikke er nogen sundhedsrisici for brugerne forbundet med brugen af kunstgræsanlæg. Dog arbejder EU for at sænke grænseværdierne for udledningen af PAH og mikroplast, dette vil også få en virkning for hvor meget kunstgræsanlæg må udlede. Miljøstyrelsen forventer, at der tidligst vil være noget klar fra EU i 2021, samt at det ikke vil være med tilbagevirkende kraft.

Forskningsprojekter

I Norge gennemfører Norges Tekniske-Naturvidenskabelige Universitet (NTNU), frem til og med 2021, et større forskningsprojekt med henblik på at kortlægge kunstgræsanlæggenes miljøpåvirkning.

NTNU har i gangsat et projekt med 6 testbaner, med det formål at kortlægge hvorledes der kan arbejdes med alternative kunstgræsbaner, som har en mindre miljøpåvirkning end de eksisterende baner.

Undersøgelser fra Norge viser at op imod 3.6 t/år infill-granulat pr. bane forsvinder hvert år fra kunstgræsbanerne. Der sker ikke som tidligere antaget en komprimering af banerne, da mængderne ved etablering og afmontering af banerne er meget lig hinanden. På baggrund af det har NTNU konkluderet, at det infill som kommer på i løbet af banernes levetid, ligeledes forlader den i samme tidsspænd.

Ligeledes vurderer NTNU, at banerne mister mellem 0,25-5% pr. år. af de plastfibre som banernes måtter er opbygget af, dog er dette meget afhængigt at måtternes kvalitet.

Ringkøbing-Skjerns andel af udledningen

I Danmark er der 358 kunstgræsbaner, hvoraf 4 er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljøstyrelsen udarbejdede i 2015 en rapport omhandlende spredning af mikroplast til miljøet i Danmark. Her blev det anslået, at der samlet blev udledt 380-640 t/år infill-granulat og 70-150 t/år mikroplast fra græsfibrene.

Omregnes det til Ringkøbing-Skjerns andel så udledes 4-7 t/år infill-granulat og 0,780-,1675 t/år mikroplast fra banerne beliggende på kommunale arealer i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje

I anlægspuljen er der mulighed for at ansøge om kommunalt tilskud til etablering samt renovering af kunstgræsanlæg.

Regler i principperne 2019-2020 er:

 • Etablering af kunstgræsanlæg, kan ansøge om støtte op til 250.000 kr. Dog ikke mere end 10% af projektsummen.
 • Renovering af kunstgræsanlæg kan ansøge om støtte op til 500.000 kr. dog ikke mere end 20% af projektsummen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter et midlertidig stop for

 1. Tilskud til etablering og renovering af kunstgræsanlæg
 2. Tilladelser til opførelse og genopførelser af kunstgræsanlæg på de kommunale fritidsarealer
 3. At stoppet er gældende indtil 2021, eller der ligger ny viden omkring kunstgræsanlæggenes miljøpåvirkning.

Bilag Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling. Udvalget ønsker, at der fortsat gives det aftalte årlige tilskud til driften af de eksisterende anlæg.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Evaluering af praksis for mesterskabsfejringer

Sagsnr: 19-029206

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at anerkende medlemmer af idræts- og fritidsforeninger som vinder et mesterskab. Praksis i dag er at foreninger, hvis medlemmer er blevet dansk eller international mester indenfor sin disciplin, selv skal indstille medlemmet til en fejring af Kultur- og Fritidsudvalget. De indstillede mestre er fortrinsvis blevet fejret ved at deltage på et Kultur- og Fritidsudvalgsmøde hvor de får overrakt en buket blomster og tildelt 1.000 kr. til foreningens konto. 

Administrationen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at evaluerer praksissen for fejring af mesterskaber som den er i dag, og hvorvidt udvalget ønsker at fortsætte proceduren og i hvilken kontekst. Kultur- og Fritidsudvalget opfordres til at indtænke følgende punkter i deres evaluering:

 • Hvilke typer og niveauer af mesterskaber skal fejres?
 • Skal fejringen dække hele kultur og fritidsområdet eller f.eks. kun idræt?
 • Hvordan skal rammerne for arrangementet være?
 • Økonomi?
 • Skal der tænkes andre arrangementer og priser ind f.eks. Talentprisen, Foreningssamvirkets Repræsentantskabsmøde, nytårskur ?
 • Hvem skal kunne deltage i arrangementet?

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

I de seneste 3 år har udgifterne til mesterskabsfejringer været mellem 1.000 og 5.000 kr. til forplejning, buketter, gaver mm.  

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget evaluerer praksissen for mesterskabsfejringer.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Udvalgt ønsker, at fremtidige fejringer samles til en fælles hyldest, og at det også fremover er klubbernes egen opgave at kontakte administrationen, hvis de har medaljevindere. Administrationen fremlægger et konkret forslag til form og indhold samt kriterier på et kommende møde. I forslaget medtænkes en samtidig uddeling af en mønsterbryderpris.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Studie- og Inspirationstur

Sagsnr: 19-011352

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 19. november 2019, at der skal arbejdes på at udvalget skal på en studie- og inspirationstur i foråret 2020.

På mødet vil der blive fremlagt forslag til emner, der kan indgå på turen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver ønsker for, hvilke emner der skal indgå i inspirationsturen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Studieturen fastlægges til den 6. og 7. maj 2020. Administration arbejder videre med de fremlagte forslag.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Kulturaftale 2020

Sagsnr: 19-029001

Sagsfremstilling

Kulturregion Midt- og Vestjylland består af kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer. Kulturregion Midt- og Vestjylland anmoder hermed Ringkøbing-Skjern Kommune om at godkende forslag til Tillægsaftale 2020 til Kulturaftalen for 2015-2018, samt tillægsaftale 2020.

Kulturaftaler indgås mellem en Kulturregion og kulturministeren og har som formål at sikre alle borgere adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet.

Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene i de involverede kommuner.

Den politiske styregruppe har på møde den 15. november 2019 godkendt aftalens tekst og den regionale økonomi, samt de 12 projekter, som skal gennemføres i tillægsaftalen. Kulturministeren har udmeldt den statslige økonomiske ramme, hvorfor forslaget til aftale nu kan behandles og godkendes i alle kommuners fagudvalg og byråd, hvorefter den skal endeligt godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kulturaftaler indeholde en vision, indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden.

Nærværende aftale lægger vægt på de fælles indsatser, udviklingstiltag på strategisk niveau, aktivering af opnået læring og erfaringer, samt at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland.

Vision og indsatsområder

Tillægsaftalens mål er at videreføre visionerne fra Kulturaftalen 2015-2018 og tillægsaftale 2019, hvis vision har været ”at undersøge, udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, udbyde og opleve kunsten og kulturen på”.

Formålet med kulturaftalen 2015-2018, tillægsaftalen 2019, samt tillægsaftale 2020 var og er at gen- og nytænke, hvordan kulturaktørerne kan indgå i fremtidens kulturbegreb. Der arbejdes mod et kulturparadigme, som er en bevægelse fra projekt til strategisk platform.

Målet med kulturaftalen 2015-2018, tillægsaftalen 2019, samt tillægsaftale 2020 er at undersøge og udvikle den måde kulturen organiseres, initieres, udvikles og opleves på.

Indsatsområderne er

 • Kulturlaboratoriet

 • Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen

 • Talentudvikling og breddeinitiativ

 • Skabende kunst og kultur.

Projekter tilknyttet Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune er projektejer på projektet Lyden i Naturen, som kommunen er projektejer på. Lyden i Naturen skal være en lydinstallation ude i klitterne ved Hvide Sande Nordstrand, som vil sætte fokus på den lokale egns unikke natur.

Ringkøbing-Skjern Kommune er også en del af projektet Talentudvikling for Rytmisk musik. Projektet er et fagnetværk mellem kommunerne Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast og Holstebro, der skal løfte unge musiktalenter inden for rytmisk musik.

Begge projekter forventes at ansøge Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2020 om en kommunal medfinansiering, som plejer at være procedure for kulturaftaleprojekter inden for de tilhørende hjemkommuner. Den kommunale medfinansiering er beskrevet i bilag 3 med kulturaftalens projektbeskrivelser og tilhørende finansieringsplaner. Projektet Lyden i Naturen forventes at ansøge om et tilskud på 45.000 kr. og projektet Talentudvikling for Rytmisk musik forventes at ansøge om op til 40.000 kr. til gennemførelse af projektet i 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er to typer statslige bevillinger i tillægsaftalen:

 • Tidligere kommunalfuldmagtstilskud (tidligere amtslige tilskud), som er øremærkede tilskud til institutioner
 • Tilskud til projekter fra Puljen til Kultur i Hele Landet, hvorfra der i 2020 er afsat ca. 2.300.000 kr. til Kulturregion Midt- og Vestjylland.

Statens bevillinger er beskrevet i aftalens kap. 4.

Herudover er der til projekter en regional fælleskommunal pulje, som består at de midler, som 2 kr. pr. indbygger udgør, i alt pr. år 665.000 kr.

Beløbet er det samme som i den tidligere kulturaftale og påfører således ikke kommunerne nye udgifter.

Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingens fordeling er nærmere beskrevet i bilag 1. Dette bilag omhandler udelukkende statens bevilling og kan først udarbejdes når finansloven vedtages. Det indgår derfor ikke i denne sagsfremstilling.

Kulturaftalen udgøres af følgende dokumenter:

 1. Tillægsaftalen 2020 inkl. økonomisk beskrivelse
 2. Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår (fremsendes efter modtagelse fra Slots- og Kulturstyrelsen)

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at

 • godkende forslaget til Tillægsaftale 2020 til Kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2015-2018 inkl. økonomi og projekter, under forudsætning af at kulturaftalen godkendes i de øvrige aftalekommuner og af Slots- og Kulturstyrelsen.


Bilag Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

7 Kulturprisen 2019

Sagsnr: 19-027266

Kopier link til punktet  -   Print

8: Evaluering af Kultur- og fritidsudvalgets arbejde i 2019

Sagsnr: 19-029279

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde i 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter punktet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Udvalget drøftede arbejdet og var enige om at fortsætte det konstruktive samarbejde. Der var tilfredshed med de forbedrede dagsordener.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Budgetopfølgning 2020, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 19-003611

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender den første budgetopfølgning for 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område til orientering. Som udgangspunkt forventes det samlede budget for Kultur- og Fritidsområdet overholdt. 

Det godkendte budget for 2020 fremgår af nedenstående oversigt.

(Beløb i 1.000 kr.)

 

 

Budget 2020

 

Forventet regnskab 2020

Afvigelse

 

 

Folkebiblioteker 19.444 19.444 0
Musikskolen 7.062 7.062 0
Museer, teatre og andre kulturelle opgaver 12.179 12.349 170
Stadions, idrætsanlæg, andre fritidsfaciliteter 23.046 23.046 0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inkl. aftenskole 5.867 5.867 0
Lokaletilskud 20.393 21.478 1.085
Kultur- og Fritid i alt 87.991 89.246 1.255

Der er på området fuld overførselsadgang, hvilket betyder, at der er mulighed for at anvende opsparede midler fra 2019. Der forventes samlet set overført ca. 8,2 mio. kr. jf. budgetopfølgningen for november måned 2019.

Af de forventede overførte midler på fritidsområdet er der pt. disponeret med i alt 2,0 mio. kr. for perioden 2020-2022. Heraf er der i 2020 disponeret 1,1 mio. kr.

Kulturområdet:

Kulturområdets budget består fortrinsvis af fastlagte tilskud til museer, biograf, teater og øvrige kulturelle foreninger samt driftsbudgetter for Bibliotekerne og Musikskolen. Der forventes overført i alt ca. 2,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 fortrinsvis på Bibliotekerne og Musikskolen. Der er pt. kun disponeret 170.000 kr. til anvendelse i 2020.

Fritidsområdet:

Fritidsområdets budget består fortrinsvis af vedligeholdelse af boldbaner, tilskud til idrætshaller, svømmehaller, kulturcentre m.fl. samt tilskud efter folkeoplysningsloven.

Der forventes overført ca. 5,7 mio. kr. på området, Af de forventede overførte midler på fritidsområdet er der pt. disponeret med i alt 2,0 mio. kr. for perioden 2020-2022. Heraf er der disponeret knap 1,1 mio. kr. til anvendelse i 2020.

I forbindelse med fjernelse af 25 års-reglen vil der i løbet af 2020 ske en opfølgning på eventuelle aktivitetsudvidelser ud over det afsatte budget på området.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen for 2020 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Budgetopfølgning pr. 30. november 2019, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 19-003611

Sagsfremstilling

Administrationen sender hermed budgetopfølgningen pr. 30. november 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets område til orientering. Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet mindre forbrug på 8,2 mio. kr. jf.  nedenstående oversigt. Det forventede resultat er dermed godt 200.000 kr. dårligere end sidste måneds opfølgning.

Budgetopfølgningen på hovedområderne fremgår af nedenstående oversigt. 

(Beløb i 1.000 kr.)

 

 

Forbrug pr. 30. november 2019

Budget 2019

 

 

Forventet regnskab 2019

 

Afvigelse

 

 

Afvigelse sidste måned
Folkebiblioteker 17.341 20.124 18.661 -1.463 -1.463
Musikskolen 6.863 7.751 6.996 -755 -755
Museer, teatre og andre kulturelle opgaver 11.744 12.497 12.198 -299 -118
Stadions, idrætsanlæg, andre fritidsfaciliteter 21.767 24.011 23.114 -897 -897
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inkl. aftenskole 4.326 6.780 5.631 -1.149 -1.439
Lokaletilskud 17.308 21.108 17.394 -3.714 -3.832
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 946 945 1.031 86 71
Kultur- og Fritid i alt 80.297 93.216 85.025 -8.181 -8.433

Der er på området overført et samlet overskud på 8,797 mio. kr. Resultatet viser, at der således forventes anvendt 606.000 kr. af de overførte midler. Der er blandt andet anvendt 527.000 kr. til nyt selvbetjeningssystem på Bibliotekerne.

Herudover er der i 2019 disponeret knap 1,5 mio. kr. af det samlede overskud til Frivillig Vest, Visionskommune, Rammebesparelse, Teaterfestival, Frivillighedsakademiet ver. 2.0, DBU Velfærdsalliance samt implementering af nyt fritidssystem (Winkas) Der forventes pt. en tilsvarende mindre udgift på lokaletilskudsområdet, hvilket betyder at det samlede overskud i 2019 stort set forventes at være på niveau med 2018.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. november 2019 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 • Hallernes økonomi
 • Materielgårdens eventuelle udflytning
 • Arbejdsmarkedets feriefond
 • Kommercielle indtægter i hallerne
 • Ressourcer til kulturelt arbejde
 • Regnskabsresultat fra Teater Om
 • Kommende møde med Rideskolen

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing