Referat: 27. februar 2018 kl. 08:00

Mødelokale 6, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Hans Østergaard
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen
 • Jesper Lærke
 • Pia Vestergaard
 • Jakob Agerbo
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Fjernelse af mulighed for at opsætte vindmøller ved Præstehøj

Sagsnr: 17-036830

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede den 24. oktober 2017, at igangsætte arbejdet med at udtage vindmølleområdet ved Præstehøj fra kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029. Dette medfører, at der fremover ikke kan opsættes vindmøller ved Præstehøj.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening efter lov om miljø af planer og programmer af konkrete projekter(VVM) af forslaget til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029. Konklusionen af miljøscreeningen er, at planen ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. 

Foroffentlighed
Forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029 har været i 2 ugers Foroffentlighed.
Der er ikke indkommet nogle ideer og forslag til planlægningen i foroffentlighedsfasen.

Offentlighedsfasen
Forslaget skal sendes i 8 ugers høring fremfor de normale 4 uger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (vvm)

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

I Energi 2020 strategien er målet for vindkraft, at bidrage med en årlig elproduktion på ca. 6.000 TJ/år

Lige nu står der ca. 405 MW vindmøller i kommunen, som tilsammen producerer ca. 4.250 TJ/år. Der er derfor brug for yderligere ca. 175 MW vindmøller for at nå målsætningen for vindkraft.

På byrådsmødet den 13. juni 2017, blev følgende vindmølle projekter godkendt.

 • Lønborg Hede II: 46 MW
 • Holmen 2: 24 MW
 • Hejmdal/Påbøl: 20 MW

I alt: 90 MW

Der mangler således 85 MW for at nå målet for vindkraft i energi2020 strategien. Såfremt Vesterhav Syd gennemføres, bidrager projektet med de resterende 85 MW (50 procent af 170MW). Dermed indfries målet om en elproduktion fra vindmøller på mindst 6.000 TJ/år i 2020. Det er derfor ikke nødvendigt, at fastholde muligheden for at opstille vindmøller ved Præstehøj.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, 

 • At Forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger  


Teknik- og Miljøudvalget 06-02-2018
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Ole Nyholm Knudsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Orientering om status på vindmølleplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 18-002455

Sagsfremstilling

Status på vindmølleplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune fremsendes hermed til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen fremsendes udelukkende til orientering. De konkrete vindmølleprojekter er eller vil bliver behandlet særskilt. F.eks. er visse sager allerede politisk igangsat, mens andre ansøgte projekter er under administrativ forberedelse til en fremtidig særskilt politisk behandling.

Byrådet vedtog i 2009 Temaplan for vindmøller, hvor en række områder blev udlagt til opstilling af store vindmøller. Sidenhen er Temaplanen blevet indarbejdet i Kommuneplanen. Kommunens samlede mål, retningslinjer og bestemmelser for vindmølleplanlægningen fremgår således nu af kommuneplanen.

Aktuelle vindmøllesager

Administrationen arbejder pt. på følgende vindmøllesager. Der henvises til vedlagte kortbilag.

 

Projekt

Sagens status

1

Velling Mærsk (test)

 

2 testmøller

Totalhøjde 200 m

Ca. 16 MW

Byrådet besluttede den 13. juni 2017 at bestyrelsen for Stauning Lufthavn skal tage stilling til dispensation til 2 møller.

 

Bestyrelsen for lufthavnen har godkendt det reducerede projekt med to møller. Processen for færdiggørelse af planlægningen er igangsat.

 

Myndigheder:

Miljøstyrelsen er myndighed for udstedelse af VVM-tilladelse.

 

Erhvervsstyrelsen er myndighed for udstedelse af kommuneplantillæg.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune er myndighed for lokalplan.

2

Sdr. Bork (test)

 

5 testmøller (19 gamle møller nedtages)

Totalhøjde op til 180 m

Ca. 18 MW

 

Der er ansøgt om 5 testmøller op til 180 meter. Planprocessen er ikke igangsat. Ansøger afventer afklaring af den nye støtteordning.

 

Myndigheder:

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune er planmyndighed.

3

Lem Kær

 

8 testmøller (11 eksisterende møller nedtages løbende)

Totalhøjde op til 220 m

Der er ansøgt om 8 testmøller med en totalhøjde på op til 220 meter. De 11 eksisterende møller forudsættes nedtaget løbende i takt med, at der bliver behov for de nye testpladser.

Administrationen er ved at forberede sagen til politisk behandling.

 

Myndigheder:

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune er planmyndighed.

4

Udlæg af testområde ved Sdr. Vium

Byrådet besluttede den 13. december 2016 at meddele afslag til 3 testmøller mellem Sdr. Vium og Lyne. Samtidig blev det besluttet, at der i stedet skal arbejdes mod, at området kan udnyttes som testområde, når de eksisterende møller ved Sdr. Vium nedtages. Der skal udarbejdes et oplæg til en samlet planlægning for området til testmøller.

 

Administrationen er ved at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af oplæg til en samlet planlægning for området til testmøller.

5

Præstehøj

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 24. oktober 2017, at der ikke længeres skal være mulighed for at opstille vindmøller ved Præstehøj.

 

Forslag til kommuneplantillæg, der udtager området som vindmølleområde, er på vej i offentlig høring.

6

Birkkær enge

 

7 produktionsmøller

Totalhøjde 80 m

Ca. 5,6 MW

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 3. oktober 2017 at sende ansøgningen i høring.

 

Planlægningen er ikke igangsat. Ansøger afventer afklaring af den nye støtteordning.

7

Sandbæk

 

5 produktionsmøller (18 gamle møller nedtages)

Totalhøjde 150 m

Ca. 18 MW

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet at igangsætte planlægningen for halvdelen af projektet (ca. 5 møller).

 

Planlægningen er ikke igangsat. Ansøger afventer afklaring af den nye støtteordning.

 

3 mindre testmøller ved Tændpibe

 

3 testmøller

Totalhøjde45 m

 

Der er ansøgt om, at opstille 3 testmøller på op til 45 meter på pladserne fra møller, der netop er nedtaget. Møllerne ønskes opstillet i en midlertidig periode.

 

Sagen er under forberedelse til politisk behandling.


Prioritering

Teknik- og Miljøudvalget foretager løbende en prioritering af vindmøllesagerne. Herved bliver sagerne prioriteret i forhold til hinanden. Den seneste prioritering er besluttet den 5. december 2017. Tallene i skemaet ovenfor angiver den nuværende prioritering. 

Kommuneplanens restrummelighed for produktionsmøller

De udlagte vindmølleområder i kommuneplanen er alle udnyttet. Dog er der mulighed for at genanvende følgende områder til nye vindmøller, når de eksisterende møller i området nedtages. Det drejer sig om:

Område

Eksisterende møller

Fremtidig rummelighed

Potentiel merproduktion

Vedersø Kær

10 møller

Totalhøjde 100 m

15 MW

10 møller

Totalhøjde 130 m

24 MW

 

 

9 MW

Sønder Bork

OBS: Også potentiel testområde

19 møller

Totalhøjde 69 m

11 MW

10 møller

Totalhøjde 149,9 m

31 MW

 

 

20 MW

Sønder Vium

OBS: Også potentiel testområde

10 møller

Totalhøjde 77 m

9 MW

4-6 møller

Totalhøjde 149,9 m

16 MW

 

 

7 MW

I alt

 

36 MW

Herudover er der mulighed for at genanvende fem eksisterende vindmølleområder til møller af samme størrelse. Fælles for dem alle er, at der er tale om møller med en totalhøjde på ca. 80 meter.

Kommuneplanens potentielle områder til testvindmøller

I 2011 identificerede daværende Naturstyrelsen en række områder i Danmark, som er potentielt egnede til opstilling af testvindmøller på op til 250 meter. Seks af disse områder er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune. De seks potentielle testområder er indarbejdet i kommuneplanen som områder, hvor der eventuelt kan igangsættes planlægning for testvindmøller med en totalhøjde på op til 250 meter.  De er således ikke indarbejdet som en juridisk ramme.

Administrationen vurderer, at der er følgende muligheder indenfor kommuneplanens seks potentielle områder til testvindmøller:

Testområde

Muligheder

Ganer Enge

Administrationen vurderer, at det kan være vanskeligt at gennemføre en planlægning pga. områdets nærhed til Natura2000 område ved Skjern Å og Ringkøbing Fjord.

Lem Kær

Der er ansøgt om testmøller op til 220 meter. Se ovenfor.

Velling Mærsk

Planlægning for 2 testmøller på 200 meter er i gang.

Lønborg Hede

Området er udnyttet til produktionsmøller.

Sdr. Bork

Der er ansøgt om testmøller i området. Se ovenfor.

Sdr. Vium

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til en samlet planlægning for området til testmøller.

Administrationen har løbende dialog med bl.a. Vestas, som udtrykker et stort behov for, at der fortsat udvikles områder til testvindmøller. Byrådet kan overveje, om det kan være aktuelt at afholde et temamøde om testmøller, hvor industrien inviteres til at fortælle om behovet for testpladser.

Ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019

I dag støttes udbygningen af landvindmøller med et fast pristillæg på 25 øre/kWh. Denne støtteordning udløber den 21. februar 2018, fordi EU’s statsstøttegodkendelse af ordningen udløber.

I stedet træder en ny støttemodel i kraft. Den nye støttemodel betyder, at projektudviklere på lige vilkår kan byde ind med projekter med enten solceller, landvindmøller eller kystnære havvindmøller. Der gennemføres et årligt udbud i 2018 og 2019.

Forslag til lovgrundlaget for de teknologineutrale udbud forventes vedtaget i løbet af foråret. Det første udbud forventes gennemført sidst i 2018.

Projektudviklerne skal på forhånd indhente de nødvendige godkendelser. Kravet vil være en godkendt lokalplan, hvor klageretten skal være udtømt. For landvind og solceller indføres der en realiseringsperiode på to år.

Desuden indføres en særordning til forsøgsmøller, der opstilles i 2018 og 2019. Støtten til forsøgsmøller kan søges efter først-til-mølle-princippet, da etablering af forsøgsmøller kan harmonere timingmæssigt dårligt med udbud.

Det er endnu uklart, hvad den nye støttemodel i praksis vil komme til at betyde fremover for planlægning og opstilling af vindmøller.

Grøn ordning

VE-lovens ”Den grønne ordning”  udløber den 21. februar 2018. Som følge af loven er der hidtil blevet indbetalt 88.000 kr. pr. MW kapacitet pr. vindmølle til Energinet.dk. Når vindmøllen blev tilsluttet elnettet, har kommunen efter godkendelse fra Energinet.dk kunnet råde over disse penge til dækning af omkostninger til projekter, der fremmer lokal accept af nye vindmøller.

Der pågår pt. en proces, hvor midlerne fra projekterne Lønborg Hede II, Holmen 2 og Hejmdal/Påbøl bringes i anvendelse.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Status ift. Energi2020

Energi2020-strategien har som delmål, at vindkraft i 2020 bidrager med 6000 TeraJoule. Omregnet svarer dette til ca. 550 MW.

Lige nu står der ca. 405 MW vindmøller i kommunen, som tilsammen producerer ca. 4.250 TJ/år. Herudover er ca. 90 MW under opstilling som følge af Byrådets tilladelse til nye møller ved Lønborg Hede II, Holmen 2 og Hejmdal/Påbøl.

Der mangler således 85 MW for at nå energi 2020 målet for vindkraft. Såfremt Vesterhav Syd gennemføres, bidrager projektet med de resterende 85 MW (50 procent af 170MW).

Indstilling

Administrationen indstiller, til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at status på vindmølleplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune tages til orientering,
 2. at der tages stilling til, om der ønskes et temamøde om testmøller.


Teknik- og Miljøudvalget 06-02-2018

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler, at der afholdes et temamøde om testmøller.

 

 Fraværende: Ole Nyholm Knudsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler, at der afholdes et temamøde om testmøller.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nationalpark Skjern Å udvalg

Sagsnr: 17-039163

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i sidste byrådsperiode at igangsætte en ny proces frem mod etablering af Nationalpark Skjern Å, i samarbejde med Herning kommune. I konstitueringsaftalen for det nye byråd blev det besluttet at nedsætte et særligt Nationalparkudvalg efter paragraf 17 stk. 4 i Styrelsesloven

Der er i årene 2017-2018 afsat samlet 1.9 mill. kr. til processen, og der er etableret et sekretariat under Land, By og Kultur.
Sekretariatet har i 2017 arbejdet med kortlægning af muligheder og dialog med involverede parter på organisationsniveau.

Den nuværende lovgivning muliggør etableringen af 5 danske nationalparker. Disse er alle ved udgangen af 2017 blevet politisk vedtaget og er under implementering.
Skal Skjern Å Nationalpark etableres kræver det derfor en ændring i Nationalparkloven. og det forventes at Folketinget vil tage fat på en lovrevisionen i løbet af enten 2018 og 2019. 

Administrationen har udarbejdet et kommissorium for udvalget.
Hovedindholdet er:

Nationalpark-udvalget refererer direkte til Økonomiudvalget og består af 11 medlemmer:

 • 3 politikere fra Ringkøbing-Skjern Byråd, hvoraf en er formand for udvalget

 • 1 politiker fra Herning Byråd

 • 1 repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening

 • 1 repræsentant fra Vestjysk Landboforening

 • 1 repræsentant fra Friluftsrådet

 • 4 borgerrepræsentanter

Borgerrepræsentanterne vælges ud fra en motiveret ansøgning til Økonomiudvalget.

Udvalgets overordnede formål er at sikre, at Nationalpark Skjern Å bliver den 6. danske nationalpark.

Udvalgets opgaver er:

 • At vedtage en klar politisk vision for Nationalpark Skjern Å, som en naturlig del af visionen om Naturens Rige

 • At sikre retningen i udviklingen af projektet

 • At skabe lokalt politisk ejerskab i det samlede byråd

 • At skabe stærke relationer til nationale beslutningstagere både til det landspolitiske og til interesseorganisationerne

 • At indstille det endelige beslutningsgrundlag om nationalparkens udformning

 • At sikre økonomien i det fremtidige projekt ved bl.a. have løbende dialog med fonde.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Udvalget nedsættes efter paragraf 17 stk. 4 i Styrelsesloven

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til byrådet at beslutte:

 • Kommissorium for Nationalpark Skjern Å udvalget
 • udpegning af Byrådets medlemmer af udvalget

 

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at kommissoriet for Nationalpark Skjern Å-udvalget godkendes, og at Byrådet udpeger tre medlemmer til udvalget.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Ansøgning fra puljen Skjern -Tarm én by

Sagsnr: 18-005982

Sagsfremstilling

Skjern Udviklingsforum og Tarm Udviklingsråd har fremsendt ansøgning om tilskud på 2x150.000 kr. fra Skjern - Tarm én by puljen til projekt "Gentænk Skjern og Udviklingsplan Tarm by 2017.".

Tarm Lokalråd og Skjern Udviklingsforum ønsker at igangsætte et udviklingsprojekt, som tager udgangspunkt i intentionerne i Masterplan Skjern-Tarm – èn by.

Første fase er, at Tarm Lokalråd og Skjern Udviklingsforum gennemfører et udviklingsforløb for h.h.v. Tarm og Skjern. Tarm har allerede gennemført en del af deres forløb i 2017, medens Skjern gennemfører forløbet i 2018. Det er denne første fase, der søges tilskud til.

I Tarm har der været en proces i gang om generering af ideer, der fremgår af udviklingsplan Tarm by 2017. Udviklingsplanen for Tarm By, som er udfærdiget af foreningerne i Tarm Lokalråd. Der søges nu midler til at visualisere ideerne, så de kan udvikles til videreformidling til f.eks. fonde. De ansøgte midler skal også anvendes til afholdelse af offentlige møder. Det første møde er bygget op om et foredrag om fremtiden for de mindre danske stationsbyer og de udfordringer og muligheder de står overfor. Her inviteres også byfora fra de øvrige centerbyer i kommunen. På et efterfølgende offentligt møde præsenteres udviklingsplanen for Tam by. 

I Skjern er der tilrettelagt en proces, som starter i marts med afholdelse af et kick-off arrangement, hvor borgerne er inviteret til at drøfte ideer under temaet "Hvordan vil du gerne opleve Skjern 2030?". Der nedsættes en række arbejdsgrupper, som skal udvikle ideerne frem mod august/september 2018. Processen munder ud i en prioritering af ideer, der udvikles til egentlige projekter. De ansøgte midler skal anvendes til informationsmateriale/kampagnemateriale i forbindelse med borgerarrangementerne og til oplægsholder til kick-off arrangementet i marts.

På længere sigt - fase to - udvælges projekter fra de to selvstændige forløb til fælles udviklingsprojekter for Skjern/Tarm.  

Det oplyses i ansøgningen, at med opdelingen i to faser ønsker de to foreninger at "det lange seje træk" kommer til at bygge på lokale forankrede forløb, hvor borgere, foreninger, virksomheder m.fl. inddrages i hver sin by for senere i forløbet at sætte sig sammen og udvikle på tværs af de to byer.

Prioritering af ansøgninger om støtte fra Skjern - Tarm én by puljen sker ud fra følgende retningslinier:

 • Projekter, der understøtter samarbejdet og sammenholdet på tværs af de to byer
 • Projekter, der understøtter samarbejdet på tværs af områder (f.eks. kultur, sundhed, byliv)
 • Projekter, der understøtter igangsætning af "det lange seje træk". Derfor prioriteres projekter, hvor der inden for en kortere årrække (ca. 4 år) kan opnås synlige resultater og effekter i form af øget sammenhængskraft og samarbejde.
 • Projekter, der sigter mod at sætte nye tiltag og aktiviteter eller samarbejder i gang på tværs af de to byer

Projekter kan opfylde ét eller flere af ovenstående punkter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er 3.8 mio. kr. ubrugte midler i puljen.

Effektvurdering

Udmøntning af puljen skal bidrage til realiseringen af visionen om én by og skal således være med til at styrke samarbejde og sammenhold på tværs af de to byer.

Indstilling

Til drøftelse.

Bilag Beslutning

Det godkendes at bevilge et tilskud på 2 x 150.000 kr.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ringkøbing-Skjern Kommunes deltagelse i Frikommuneforsøg

Sagsnr: 16-008148

Sagsfremstilling

RKSK er med i et frikommunenetværk sammen med Holbæk, Assens, Aarhus, Nordfyn og Slagelse Kommuner vedrørende øget borgerindvolvering og samskabelse, hvor Holbæk Kommune varetager det overordnede ansvar. Deltagelse i netværket er begrundet i kommunens politiske vision og store satsninger på borgerinvolvering, frivillighed og samskabelse.

Konkret vil frikommunerne få adgang til at fremsende dispensationsansøgninger i forhold til eksisterende lovgivning inden for deres temaområde. Der har været tre ansøgningsrunder for dispensationsansøgninger: 1. december 2016, 1. maj 2017 og 1. november 2017.

Alle frikommuner i et netværk har ikke nødvendigvis skulle gennemføre de samme forsøg inden for temaet. RKSK har således selv bestemt, hvilke dispensationsansøgninger man har ønsket at deltage i. RKSK indgik ikke i dispensationsansøgningerne i første eller anden runde. RKSK indgik i to dispensationsansøgninger i tredje runde vedr. hhv. midler efter § 18 i serviceloven kan uddeles til enkeltpersoner, samt at regnskabskrav kan fraviges ved bevillinger under 8.000 kr. og skattefri godtgørelse til frivillige udenfor foreningsregi. Herudover havde RKSK påtænkt at indgå i en dispensationsansøgning vedr. at efterlønsmodtagere kan arbejde frivilligt i op til 15 timer ugentligt i foreninger, frivillige organisationer og kommunale institutioner uden at blive trukket i efterløn, såfremt den blev godkendt.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i januar 2018 henvendt sig til netværket med regeringens indstilling til de i tredje runde fremsatte dispensationsansøgninger. Regeringen påpeger, at mens ansøgningen vedr. §18-midler imødekommes ved en generel regelændring, gives der afslag på ansøgningen vedr. skattefri godtgørelse til frivillige udenfor foreningsregi, da det vedrører skatteområdet, hvilket regeringen ikke ønsker inddraget i frikommuneforsøgene.

Herudover har netværket fået afklaret med ministeriet, at der meddeles endeligt afslag på ansøgningen vedr. at efterlønsmodtagere kan arbejde frivilligt i op til 15 timer ugentligt i foreninger, frivillige organisationer og kommunale institutioner uden at blive trukket i efterløn. Regeringen har lagt vægt på, at der for nyligt er indgået en aftale, der delvist imødekommer ansøgningen.

Det efterlader RKSK og netværket efter den sidste ansøgningsrunde uden aktive forsøg (oversigt på netværkets ansøgninger fremgår af bilaget). På styregruppemøde i netværket den 18. januar 2018 drøftede netværkskommunerne derfor status, herunder netværkets fremtid. Konklusionen blev, at netværket meddelte Økonomi- og Indenrigsministeriet, at man om muligt ville nedlægge netværket. Ministeriet har ikke imødekommet dette ønske, hvorfor Frikommunenetværket i stedet har meldt tilbage, at man for nuværende er et netværk uden aktive forsøg.

Sagen blev drøftet i direktionen 31. januar 2018, hvor det blev besluttet, at Frikommuneprojektet fra Ringkøbing-Skjern Kommunens side kører på lavest mulige blus frem 2020, hvor forsøgsperioden udløber. Sagen forelægges nu Økonomiudvalget til orientering. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Revideret handlingsplan for landdistriktspolitikken

Sagsnr: 18-005742

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommunes landdistriktspolitik for perioden 2015-2018 blev vedtaget i Økonomi- og Erhvervsudvalget i foråret 2015. På baggrund af den seneste opfølgning på status på politik og handlingsplan følger nu et forslag til en revision af handlingsplanen gældende i 2018 og indtil ny handlingsplan medio 2019.

Opfølgning og forslag til revision er gennemført i samarbejde mellem Landdistriktsrådet, og handleplanen forelægges nu Økonomiudvalget i orientering.

 

Der er tilføjet nye indsatser, ændret i flere indsatser i handleplanen og enkelte indsatser er udgået.

To nye indsatser er tilføjet handleplanen:

1: Undersøge muligheden for tilflytterboliger (lejeboliger med tidsbegrænset lejemål) i landsbyer

2: Undersøge ny mulighed i Planloven for hvert 4. år at udpege op til to omdannelseslandsbyer (strategisk byudvikling, hvor en landsby ændrer karakter fra "vejkantsby" til "landsskabsby")

 

Den mest betydningsfulde ændrede indsats handler om landsbyklyngesamarbejde. Her igangsættes arbejdet med etablering af to nye klynger i 2018, hhv en klynge med Velling, Højmark, Stauning, Dejbjerg og Lem og en anden klynge med Lyne, Sdr. Vium, Bork og Hemmet.

Det eksisterende klyngesamarbejde i VestRum forsætter (Tim, Hee, No, Stadil, Vedersø, Hover og Torsted).

 

To indsatser udgår: Det drejer sig om hhv. markedsføring af RKSK Øst, da projektet er blevet fokuseret på Videbæk-by, og hhv. vækstpuljeprojektet med undersøgelse af det østeuropæisk potentiale i landdistrikterne. Sidstnævnte indsats udgår, da projektetet er afsluttet og bl.a. har ført til igangsætning af mere danskundervisning og tilflyttermateriale målrettet udlændinge på flytmodvest.dk.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ringkøbing-Skjern kommune har budgetteret med 644.000 kr. i 2018 til landdistriktsudvikling. Foruden disse midler for 2018 indgår også udisponerede, overførte midler fra tidligere år, således at der pt. er 2.048.000 kr. i udisponerede landdistriktsmidler.

Der er i 2017 afsat landdistriktsmidler til følgende initiativer:

180.000 kr. til et projekt om kortlægning af stier i landdistrikterne

100.000 kr. til pilotprojektet: Pleje- og Vedligeholdelsesmateriel i Landsbyer

500.000 kr. til landdistriktsrådets Landdistriktspulje

25.000 kr. til cykelturismestrategiplanen

122.000 kr. til projekt: Nyt Liv på Tomme Kommunale Arealer

150.000 kr. til 2 nye landsbyklynger

Effektvurdering

Administration vurderer, at landdistriktspolitikken primært har bidraget på fire væsentlige områder.

1: Til at understøtte dannelse og udbygning af relationer på tværs af sognegrænser som f.eks. gennem den kommunale landdistriktspulje og arbejdet med landsbyklynger.

2: Politikken har bidraget til at støtte lokale initiativer med henblik på at understøtte det gode liv, f.eks. samarbejde mellem Lem og Højmark, Åben-landsby-projekt i den sydlige del af kommunen og kåring og indstilling til årets landsby.

3: Landsbyenergi-projektet (COBEN), som bl.a. har fokus på at mindske energiforbruget i boliger i landdistrikter.

4:Fremme af landdistriktsinteresser i nationale sammenhænge og i forhold til andre kommunale indsatsområder, f.eks. fremme af lovgivningsmæssige muligheder for omplacering af boliger i landdistrikter og bidrag til arbejde med indlandsturisme ved Skjern Å.

Indstilling

Landdistriktsrådet og administrationen indstiller, at Økonomudvalget tager handlingsplanen for landdistriktspolitikken 2018 til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Udbetaling af diæter til eksterne personers deltagelse i Bevillingsnævnet

Sagsnr: 18-008003

Sagsfremstilling

Ved det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2017 blev det besluttet at udpege et medlem til bevillingsnævnet, som ikke var medlem af byrådet.

I lighed med andre råd og nævn i Ringkøbing-Skjern Kommune, som varetager kommunale hverv, udbetales diæter til udpegede medlemmer, som ikke er medlem af byrådet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge § 16 a i lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv.

Økonomi

Der afholdes 6 ordinære møder om året af ½-1 times varighed. Pr. 1. januar 2018 er der valgt ét eksternt medlem af Bevillingsnævnet.

Udgifterne pr. eksterne deltager kan opgøres således:

Udgifter til 6 diæter pr. person                          2.520 kr. i alt pr. år.

Udgiften afholdes af Økonomiudvalget.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ydes diæter til eksterne deltagere i Bevillingsnævnet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 19 89
E:    viden.strategi[mail]rksk.dk