Referat: 7. februar 2019 kl. 14:00

Mødelokale 6, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Hans Østergaard
 • Søren Elbæk
 • Jakob Agerbo
 • Kristian Andersen
 • Kristian Bøgsted
 • Niels Rasmussen
 • Jesper Lærke

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetlægning for perioden 2020 - 2023

Sagsnr: 18-034120

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2020 - 2023 indledtes med et temamøde for Byrådet den 1. november 2018, hvor de økonomiske udsigter for de kommende år blev drøftet. Der er udsigt til faldende indtægter fra 2020, hvilket i særlig grad skyldes forventede indtægtstab fra tilskuds- og udligningssystemet, herunder et større tab relateret til kriteriet vedrørende befolkningstilbagegang de seneste 5 år. Flere andre indtægtsposter er også forbundet med usikkerhed, ikke mindst det særlige finansieringstilskud kommunerne har fået de seneste 7-8 år, og hvor Ringkøbing-Skjern kommune i såvel 2018 som 2019 modtager godt 50 mio. kr.  

Samtidig er det en betydelig udfordring for den årlige budgetlægning, at det endelige indtægtsgrundlag for det førstkommende budgetår først kendes meget sent - for 2020 omkring 1. juli 2019. Det hænger bl.a. sammen med, at resultatet af en økonomiaftale for det kommende år mellem KL og regeringen, der forhandles maj-juni, skal indarbejdes i Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding til den enkelte kommune. Det hænger endvidere sammen med, at en lang række demografiske og socioøkonomiske kriterier i tilskuds- og udligningssystemet skal opdateres af ministeriet inden udmelding. Det er forhold der gør det vanskeligt, at foretage en mere langsigtet budgetplanlægning.

Udover de forventede betydelige udfordringer på indtægtsområdet, har også indgået drøftelser omkring den økonomiske politik for den kommende budgetlægning, herunder den likviditetsmæssige robusthed og størrelsen af årlige anlægsinvesteringer. Byrådet drøftede rammerne for den kommende budgetlægning på et indledende budgetseminar den 24. januar 2019, hvor målene er:

 • Kassebeholdning ultimo året: 150 mio. kr. - det vil sige fortsat fokus på robust økonomi.
 • Årligt anlægsbudget: 100 mio. kr. + 10 mio. kr. til energirenoveringer med lånefinansiering.

Byrådets drøftelser er foregået på baggrund af den pt. bedste vurdering af indtægtsgrundlaget for 2020 og de efterfølgende overslagsår 2021 - 2023. Vurderingen af indtægtsgrundlaget for 2020 - 2023 er forbundet med usikkerheder, idet der bl.a. er forudsat et fortsat finansieringstilskud på årligt godt 50 mio. kr. Det indgår endvidere som en forudsætning, at en forventet kommende udligningsreform fra 2021, ikke medfører yderligere indtægtstab.

Det konkrete indtægtstab i denne bedste vurdering af indtægtsgrundlaget udgør ca. 40 mio. kr. i forhold til 2019, hvoraf de 35 mio. kr. hidrører fra kriteriet "befolkningstilbagegang de seneste 5 år". De 35 mio. kr. er en foreløbig prognose, da godt 2 mia. kr. skal fordeles mellem de kommuner der omfattes af kriteriet, og fordelingen foretages af Økonomi- Indenrigsministeriet frem mod 1. juli på baggrund af bl.a. betalingskommunefolketallet den 1. januar 2019 holdt op mod befolkningstallet 1. januar 2014.

Udover det forventede indtægtstab på ca. 40 mio. kr., skal der tages højde for effektiviserings- og moderniseringsprogrammet aftalt mellem KL og regeringen, der indebærer et effektiviseringskrav på 15 mio. kr. fra og med 2020. De 15 mio. kr. bliver fratrukket det bloktilskud kommunen modtager fra Staten.

Det forventede indtægtstab på ca. 40 mio. kr. og kravet om effektiviseringer på 15 mio. kr., sammenholdt med Byrådets ovennævnte mål omkring kassebeholdningens størrelse og størrelsen af årlige anlægsinvesteringer, medfører et behov for reduktion af driftsudgifterne i form af besparelser og effektiviseringer, der er opgjort til:

 • Sparebehov driften med gennemsnitligt 66 mio. kr. årligt + 10 mio. kr. til en central buffer/reserve under Byrådet. Det gennemsnitlige årlige sparebehov udgør dermed 76 mio. kr.

Det skal bemærkes, at det i opgørelsen af sparebehovet, indgår som en forudsætning, at budgettet for 2019 overholdes. Der er visse udfordringer relateret hertil, jf. særskilt sag omhandlende budgetvurdering for 2019.

Med henblik på, at skabe et grundlag for Byrådets budgetprioriteringer i forbindelse med budgetkonferencen den 29. - 30. august 2019, vil en væsentlig del af den kommende budgetproces omhandle udarbejdelse af et sparekatalog.  

På det indledende budgetseminar blev drøftet muligheder for en overordnet model med henblik på imødekommelse af sparebehovet, indeholdende følgende:

 • Effektiviseringskrav aftaleenheder med årligt 0,5%
 • Reduktion vækstpuljer med 8 mio. kr. fra og med 2020.
 • Udarbejdelse af et sparekatalog til brug for prioriteringer til opnåelse af det resterende sparebehov.

Oversigtsmæssigt indebærer modellen følgende for perioden 2020 - 2023:

(Sparebehov i mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

Effektiviseringskrav på 0,5% pr. år

8

16

24

32

Reduktion af vækstpuljerne

8

8

8

8

Resterende sparebehov

17

58

58

58

I alt

33

82

90

98

Ovenstående medfører en gennemsnitlig årlig besparelse på 76 mio. kr., startende med 33 mio. kr. i 2020 og stigende til 98 mio. kr. i 2023.

Med henblik på Byrådets prioriteringsmuligheder i relation til det resterende sparebehov på 17 mio. kr. i 2020 stigende til 58 mio. kr. fra og med 2021, skal der udarbejdes et sparekatalog indeholdende forslag for 32 mio. kr. i 2020 stigende til 112 mio. kr. fra og med 2021.

Med henblik på at understøtte udvalgenes arbejde med effektiviseringer og sparekataloget, etableres en investeringspulje på 5 mio. kr. Formålet er, at understøtte konkrete projekter der kræver investeringer før driftseffektiviseringer kan opnås. Der er tale om en lånepulje, der finansieres af likvide midler, og hvor lånte beløb skal tilbagebetales via de opnåede driftsbesparelser.

Fagudvalgene er omdrejningspunktet for udarbejdelse af sparekataloget. Det enkelte udvalg involverer MED i henhold til den tidsplan der indgår i vedhæftede budgetlægningsprocedure. Endvidere etableres en medarbejderportal på RKSK Forum, hvor medarbejderne har mulighed for at komme med forslag i løbet af februar og marts - forslagene fordeles til de relevante udvalgs videre arbejde med sparekataloget. Endelig har Chefforum mulighed for at fremkomme med generelle og tværgående forslag.

Der er udarbejdet en budgetlægningsprocedure, der vedhæftes som bilag. Proceduren indeholder bl.a. afsnit omhandlende:

 • Budgetrammer for budgetlægningen på driftsområdet, side 5. Det er det enkelte udvalgs budgetramme, uden at der er indarbejdet ovenstående sparebehov på nuværende tidspunkt. Oversigt over driftsrammerne for det enkelte udvalg, herunder opdelt i serviceudgifter og overførselsindkomster mv. er endvidere vedhæftet som særskilt supplerede bilag.
 • Effektiviseringer og besparelser, side 6 - 8. Her er rammen vedrørende det sparekatalog, der skal udarbejdes svarende til 32 mio. kr. i 2020 stigende til 112 mio. kr. fra 2021, fordelt forholdsmæssigt på grundlag af budgetrammen for serviceudgifter mellem udvalgene. Endvidere er der en beskrivelse af tankerne bag det årlige effektiviseringskrav på 0,5% for aftaleenhederne, ligesom der er en beskrivelse af hvilke typer besparelser der kan tænkes indeholdt i sparekataloget.
 • Forslag til nye initiativer/aktivitetsændringer, side 8.
 • DUT-reguleringer, side 9.
 • Anlæg, side 9 - 10.
 • Overordnet tidsplan for budgetlægningsarbejdet, herunder fagudvalgenes involvering af MED ved udarbejdelse af sparekataloget, side 16 - 19.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunens budgetlægning er reguleret i Bekendtgørelse nr. 1007 af 27. juni 2018 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det fremgår af kapitel 2, §3 stk. 4 i bekendtgørelsen, at i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal indtægterne (ekskl. anlægsindtægter) være større end eller lig med driftsudgifterne, som de fremgår af hovedkonto 0 og 2-7 i budget- og regnskabssystemet. Det fremgår af samme bekendtgørelse kapitel 2, §3 stk. 5, at i årsbudgettet er der adgang til at budgettere med generelle reserver, der maksimalt kan udgøre 1% af kommunens budgetterede nettodriftsudgifter til service - for Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende svarer det til ca. 24,5 mio. kr.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at den økonomiske politik og størrelsen samt modellen vedrørende sparebehovet godkendes,
 • at driftsrammerne, herunder forsyningsområdet, godkendes til budgetlægningen for 2020 - 2023,
 • at alle budgetrammer ekskl. arterne 2.2, 2.3, 2.9 og 4.0 fremskrives med KL's prisfremskrivning, når udmeldingen foreligger,
 • at fordelingen mellem udvalgene af rammen for sparekataloget godkendes,
 • at der øremærkes 5 mio. kr. til en investeringspulje, som der kan ansøges fra, og hvor de opnåede driftsbesparelser i første omgang anvendes til at tilbagebetale det lånte beløb,
 • at tidsplanen for budgetlægningen godkendes,
 • at budgetlægningsproceduren i øvrigt godkendes,
 • at fagudvalgene arbejder for at sikre budgetoverholdelse i 2019, da det indgår som en forudsætning for budgetlægningen 2020.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetvurdering primo 2019

Sagsnr: 18-041507

Sagsfremstilling

Der er gennemført en første vurdering af budgetsituationen for 2019 på driftsområderne. Budgetsituationen blev gennemgået i forbindelse med Byrådets budgetseminar den 24. januar 2019. Nedenfor beskrives den udvikling der allerede nu kan forudses, blandt andet på baggrund af udviklingen i 2018. Oversigten nedenfor viser forventet merforbrug i forhold til det ved 2. behandlingen godkendte budget. De anførte beløb er vist i 1.000 kr.

 

Fagområder:

Fagudvalg

Økonomiudvalget

 

0

Social- og Sundhedsudvalget

 

15.479

Sundhed og Omsorg

1.750

 

Handicap og Psykiatri

13.729

 

Beskæftigelsesudvalget

 

0

Teknik- og Miljøudvalget

 

0

Børne- og Familieudvalget - merforbrug

 

8.093

Børn og Familie

0

 

Dagtilbud og Undervisning - merforbrug

8.093

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 

0

Erhvervs- og Vækstudvalget

 

0

I alt forventet merforbrug

 

23.572

Udfordringerne er i særlig grad relateret til det specialiserede område. Nedenfor beskrives kort budgetsituationen.

 • Den økonomiske udfordring på Sundhed og Omsorgs område er i særlig grad relateret til, at antallet af solgte pladser på ældrecentre til andre kommuner falder støt, hvorved indtægterne de senere år er reduceret væsentligt. Denne udvikling fortsætter, og på nuværende tidspunkt mangler der indtægter for 4,3 mio. kr. Andre poster under Sundhed og Omsorg udviser et forventet mindre forbrug, hvorved den samlede udfordring pt. er knap 1,8 mio. kr. Det manglende salg af pladser til andre kommuner må omvendt betyde, at pladserne bliver besat af borgere bosat i Ringkøbing-Skjern kommune, og dermed påvirkning af ventelisterne.
 • Der er pt. udsigt til et merforbrug på Handicap og Psykiatris område. Det forventede merforbrug er stort set relateret til 5 nye/tunge sager der kom til i løbet af andet halvår 2018, og har fuld gennemslagskraft i 2019 med 13,3 mio. kr. Der er risiko for yderligere udgiftsvækst, såfremt der kommer yderligere ukendte tunge sager til i løbet af 2019.
 • Antal anbragte børn og unge faldt i løbet af 2018. Det er årsagen til, at der pt. forventes balance på budgettet indenfor Børn og Families budgetområde.
 • Antallet af skoleelever der visiteres til specialcentre og specialskoler er vokset gennem 2017 og 2018. Det er hovedårsagen til det forventede merforbrug på Dagtilbud og Undervisnings område, idet de nuværende visiteringer til specialundervisning medfører et forventet merforbrug på 7,2 mio. kr. Såfremt der gennem 2019 visiteres et fortsat stigende antal elever til specialundervisning, vil budgetudfordringen vokse.
 • Der er udsigt til, at budgettet som minimum med de nuværende konjunkturer, kan overholdes indenfor Beskæftigelsesudvalgets område.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at fagudvalgene arbejder for at sikre budgetoverholdelse, da budgetoverholdelse indgår som en forudsætning for budgetlægningen for 2020, jf. særskilt sag vedrørende budgetlægningen for 2020 - 2023.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Tillæg nr. 18 til spildevandsplan 2010-2020

Sagsnr: 18-042068

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 18 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2010-2020 har til formål at skabe det juridiske grundlag for etablering af planlagte transportledninger i 2019 ved centralisering af spildevandsbehandlingen. Grundlaget skal anvendes i forbindelse med Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S’ forhandlinger med berørte lodsejere om etablering af transportledninger på lodsejernes arealer.

I Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2010-2020 er beskrevet Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S' planer for etablering af transportledninger i forbindelse med centralisering af spildevandsbehandlingen, hvilket indebærer nedlæggelse af flere af Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S' mindre renseanlæg. Da det viser sig hensigtsmæssigt at etablere flere transportledninger i 2019, er det nødvendigt at supplere tillæg nr. 14 med disse.

Ændringerne er disse:

 • Transportledning fra Lem til Herningvej.
 • Transportledning ved Vostrup.
 • Transportledning fra Stadil til Tim.

Etableringen af transportledningerne kan berøre de matrikler, som er angivet i bilag 1. Der vil kunne forekomme mindre ændringer under projekteringen og forhandlingerne med lodsejerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1518 af 18. december 2018)

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har udarbejdet en miljømæssig vurdering af centraliseringen, som samlet set viser, at den samlede udledning af næringsstoffer fra renseanlæggene ikke øges i forhold til den nuværende belastning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2010-2020 sendes i 8 ugers offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget 22-01-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Endelig vedtagelse af planforslag for udvidelse af aflastningsområde ved Østergade i Skjern

Sagsnr: 18-041577

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 19 og Lokalplan 436 blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2018, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. oktober til og med den 10. december 2018. Samtidig har betinget udbygningsaftale vedrørende infrastrukturanlæg være fremlagt i høring.

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen modtaget 8 bemærkninger fra:

 • 4 myndigheder
 • 2 borgere
 • Skjern Handelsforening og Skjern Udviklingsforum
 • Coop

Bemærkningerne omhandler blandt andet:

 • Fysisk adskillelse mellem bakkende lastbiler og bløde trafikanter
 • Forslag om at planen ikke skal give mulighed for udvalgsvarebutikker
 • Nabogener i form af støj og lysindfald
 • Manglende hjemmel til at udvide aflastningsområdet

Ingen af myndighederne gør indsigelse mod planforslagene.

Som følge af indsigelserne anbefaler administrationen, at der foretages mindre ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar samt forslag til ændringer af lokalplanen er vedlagt som bilag.

Administrative bemærkninger

Coop er af den opfattelse, at der ikke er hjemmel til at udvide aflastningsområdet og dermed ikke hjemmel til at vedtage planerne endeligt. Administrationen er ikke enig heri. Det er administrationens vurdering, at Planloven giver hjemmel til at gennemføre den aktuelle planlægning, og at alle forudsætninger og redegørelseskrav er opfyldt. Det skal dog bemærkes, at muligheden for at udvide eksisterende aflastningsområder er en ny mulighed i Planloven, hvorfor tolkningen af bestemmelserne ikke er prøvet i praksis.

Skjern Handelsforening og Skjern Udviklingsforum kan ikke støtte afvikling af udvalgsvarebutikker i bymidten. Derfor foreslår de, at det fremover ikke skal være muligt at etablere almindelige udvalgsvarebutikker i Skjern udenfor bymidten. De foreslår, at anvendelsen i lokalplanområdet fastlægges til henholdsvis en dagligvarebutik og en butik, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper.

Administrationen anbefaler, at kommunen fastholder muligheden for at etablere en udvalgsvarebutik indenfor lokalplanområdet.

Der henvises til administrationens uddybende forslag til svar på bemærkningerne i vedlagte notat. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ansøger afholder alle udgifter til planlægning, projektering og etablering af alle anlæg, herunder nødvendige vejanlæg. Der er udarbejdet en frivillig udbygningsaftale mellem Rema Butiksudvikling A/S og Ringkøbing-Skjern Kommune om infrastukturanlæg, så der kan sikres vejadgang fra Østergade med en hensigtsmæssig og sikker trafikafvikling. Udbygningsaftalen er vedlagt til godkendelse.

Effektvurdering

Det er administrationens vurdering, at en dagligvarebutik ved Ringvejen i Skjern vil bidrage til et varieret vareudbud samt øget konkurrence. Detailhandelsanalysen viser, at der er en risiko for, at bymidten i Skjern og landsbybutikkerne i oplandet svækkes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 19 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 436 for udvidelse af aflastningsområde ved Østergade i Skjern vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger
 2. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne
 3. Udbygningsaftalen godkendes og underskrives.


Teknik- og Miljøudvalget 22-01-2019

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

Bilag Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Endelig vedtagelse af planforslag for en ny børnehave ved Åvænget i Tim

Sagsnr: 18-041936

Sagsfremstilling

Planforslagene blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2018, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. oktober til og med den 10. december 2018.

Resultat fra offentlighedsfasen
Der er i offentlighedsfasen modtaget én bemærkning fra Ringkøbing-Skjern Forsyning vedrørende en mindre skrivefejl i miljøscreeningens afsnit om elforsyning (forkert navn på forsyningsselskab).

Skrivefejlen er rettet og har ikke givet anledning til ændring af lokalplanen eller kommuneplantillægget, ej heller screeningsafgørelsen.

Andre forhold
Da der er indgået endelig aftale om dobbeltudnyttelse af i alt 25 parkeringspladser, svarende til et bygningsareal på 1250 m², anbefaler administrationen at det maksimale bygningsareal ændres fra 1000 m² til 1250 m², for at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder for daginstitutionen. Arealudvidelsen ligger indenfor de øvrige arealbestemmelser i lokalplanen og kommuneplantillægget, herunder bebyggelsesprocent og opholdsarealer.

Administrationen anbefaler, at lokalplanens bestemmelse om krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning fjernes grundet lovændringer på varmeforsyningsområdet, der trådte i kraft den 1. januar 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Planernes realisering vil bidrage til en bedre sammenhæng mellem børnehaven og de øvrige offentlige institutioner i Tim, herunder skole, SFO og plejehjem.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 434 for et område til offentlige formål, daginstitution i Tim vedtages endeligt, med de ændringer, som fremgår ovenfor.


Teknik- og Miljøudvalget 22-01-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Prioritering af udlæg og omplacering af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Sagsnr: 19-000115

Sagsfremstilling

Med ændring af Planloven benyttede Ringkøbing-Skjern Kommune sig af muligheden for udlæg og omplacering af ubebyggede sommerhusgrunde. 

Det resulterede i, at der i efteråret 2017 blev ansøgt om mulighed for udlæg af 515 nye sommerhusgrunde, hvoraf 500 ønskes tildelt Søndervig Feriepark (se bilag 1) og 15 sommerhusgrunde ønskes tildelt Vedersø Klit (se bilag 2). 

Erhvervsstyrelsen har den 21. december 2018 fremsendt tilsagnsbrev om, at det er besluttet, at Ringkøbing-Skjern Kommune får tildelt 483 sommerhusgrunde i det kommende landsplandirektiv under forudsætning af, at der tilbageføres 187 eksisterende ubebyggede sommerhusgrunde. Se mere herom i bilag 3.

Eksisterende ubebyggede sommerhusgrunde som skal tilbageføres:

 • Bork Havn - 62 sommerhusgrunde
 • Skaven - 15 sommerhusgrunde
 • Stauning Strand - 10 sommerhusgrunde
 • Vedersø Klit - et areal svarende til 100 sommerhusgrunde 

Erhvervsstyrelsen har med tilsagnsbrevet af 21. december 2018 bedt Ringkøbing-Skjern Kommune om at prioritere, hvorledes de 483 sommerhusgrunde ønskes realiseret med det kommende landsplandirektiv. Fristen for tilbagemelding er den 8. februar 2019.

Administrationen indstiller derfor, at det besluttes om de 483 sommerhusgrunde skal forbeholdes Søndervig Feriepark eller om de skal fordeles med 15 sommerhusgrunde til Vedersø Klit og 468 sommerhusgrunde til Søndervig Feriepark.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at tage stilling til, om de tildelte 483 sommerhusgrunde i det kommende landsplandirektiv skal:

1. Tildeles Søndervig Feriepark

Eller

2. Fordeles med 15 sommerhusgrunde til Vedersø Klit og 468 sommerhusgrunde tildeles Søndervig Feriepark.

Økonomiudvalget 08-01-2019
Økonomiudvalget anbefaler, at de tildelte 483 sommerhusgrunde i det kommende landsplandirektiv fordeles med 15 sommerhusgrunde til Vedersø Klit og 468 sommerhusgrunde til Søndervig Feriepark.

Fraværende: Jesper Lærke.

Byrådet 15-01-2019
Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende: Bjarne Svendsen, Iver Enevoldsen, Jakob Agerbo.

Supplerende sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er efter byrådets beslutning på byrådsmødet den 15. januar 2019, pkt. 4 blevet kontaktet af Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen oplyser i mail af 25. januar 2019 således til kommunen:

"Til jeres orientering har Miljøstyrelsen i forbindelse med sagsbehandling af sommerhusområderne vurderet, at Vedersø Klit ikke bør komme i betragtning som sommerhusområde, ”da området er præget af væsentlige landskabsinteresser”. "

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet på baggrund af oplysningerne fra Erhvervsstyrelsen beslutter, om byrådet ønsker

1. at fastholde byrådets hidtidige beslutning om en fordeling af 15 sommerhusgrunde til Vedersø Klit og 468 sommerhusgrunde til Søndervig Feriepark

Eller

2. at ændre sin beslutning, således de 483 sommerhusgrunde tildeles Søndervig Feriepark.

I fald de 483 sommerhusgrunde tildeles Søndervig Feriepark anbefaler administrationen, at der optages en nærmere dialog med Miljøstyrelsen for at få afklaret forudsætningerne for, at ønsket om 15 sommerhusgrunde ved Vedersø Klit i givet fald kan komme i betragtning ved næste ansøgningsrunde om udlæg af sommerhusgrunde – forventeligt ultimo 2019.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet ændrer sin beslutning, således de 483 sommerhusgrunde tildeles Søndervig Feriepark.

Der optages en nærmere dialog med Miljøstyrelsen for at få afklaret forudsætningerne for, at ønsket om 15 sommerhusgrunde ved Vedersø Klit i givet fald kan komme i betragtning ved næste ansøgningsrunde om udlæg af sommerhusgrunde ultimo 2019.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Orientering om organisationsændring Land, By og Kultur og godkendelse af afdelingernes navne

Sagsnr: 17-036058

Sagsfremstilling

Land, By og Kultur har foretaget en mindre organisationsændring, og i den forbindelse er der behov for en politisk godkendelse af navnene på fagområdets afdelinger.

I den nye organisation er der etableret en selvstændig afdeling, der skal håndtere både myndighedsopgaven og driftsopgaven på affald/genbrugsområdet. Denne opgave var tidligere fordelt på to afdelinger.

I den nye organisation er ledelsesansvaret for den administrative og den driftsmæssige opgave samlet på den samme leder i både Genbrug samt i Vej og Park.

Ansvaret for etablering af større vejanlæg er samlet med den overordnede vejplanlægning.

Det tidligere og det nye organisationsdiagram er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Administrationen Land, By og Kultur indstiller til Økonomiudvalget, at valget af navne på Land, By og Kulturs 7 afdelinger godkendes.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Udvidet fritidstilbud

Sagsnr: 18-011225

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2019 og overslagsårene afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 1.000.000 kr. til finansiering af ombygning af en del af bygningerne ved Familiecentret til et udvidet fritidstilbud til børn og unge med nedsat fysisk psykisk funktionsevne.

I Børn og Families strategiplan 2017 – 2019 arbejdes der med 4 indsatsområder, herunder selvforsyning. Begrebet selvforsyning betyder at, vi i RKSK selv leverer en ydelse frem for at købe den hos eksterne leverandører.

Der er arbejdet med at etablere et kommunalt forankret tilbud om afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer et barn eller en ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Som det er i dag er det en ydelse vi køber hos eksterne leverandører.

Formålet med at etablere et eget tilbud er primært at skabe en bedre kvalitet i aflastningen men også på sigt at skabe en bedre og mere styrbar økonomi i på området.

Der er søgt inspiration hos andre kommuner, der selv driver et aflastningstilbud og her er særligt Hedensted Kommunes tilbud interessant.

Kvaliteten i et tilbud i RKSK vil dels ligge i at børnene og de unge vil få en markant kortere transporttid og dels i den måde tilbuddet er tænkt.

Filosofien i tilbuddet skal være at det er et fritidstilbud for brugerne hvor der fokuseres på aktiviteter som alle andre unge oplever i deres fritid. Begrebet aflastning vil vi ikke bruge. Der vil være tilbud i weekends og en enkelt ugedag (en klubdag). Stedet skal drives ud fra en pædagogisk tankegang og personalet vil være pædagogisk personale. Er man ansat klarer man de opgaver der er med børnene/de unge og der skal ikke ansættes plejepersonale eller lignende. Forældrene skal inddrages meget og skal et barn eksempelvis have specialkost er det noget forældrene sørger for. Forældrene skal hente børnene i weekenden hvor opholdet går fra fredag eftermiddag til søndag middag. Stedet vil være indrettet med en og to sengs værelser alt efter hvad der er muligt.

Der er tale om at vende ”aflastningsbegrebet” på hovedet og dermed ikke tage afsæt i børnenes handicap som det primære, men i stedet på det relationelle og børnenes behov for kvalitet i fritid i samvær med andre børn med udfordringer og støtte fra voksne, der ser det hele menneske og gerne vil skabe meningsfuld samvær og aktiviteter

Afsættet for arbejdet frem mod etablering af et tilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune tages i det fælles børn og ungesyn. Ligeledes følger det klart udvalgets politik om børnene er forældrenes og dermed er de centrale aktører sammen med deres børn – der er således også et centralt element af samskabelse.

For at kunne realisere projektet er der brug for en bygning til formålet. På Blomstervænget i Ringkøbing hvor Familiecentret ligger er der en ledig bygning, der er velegnet til formålet. Der er tale om en tidligere handicap institution fra Ringkjøbing Amt. Bygningen er indrettet handicapvenligt og der er værelser, toiletter og fællesrum. Bygningen har dog ikke været i brug i nogle år så den trænger til en restaurering.

Intern byggesagkyndig ved Land, by og kultur har gennemgået bygningen og udarbejdet et overslag på ca. 1.000.000 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Byggelovgivningen

Økonomi

Intern byggesagkyndig har lavet et overslag på 1.000.000 kr. Det er forventningen at ombygningen kan holdes indenfor denne ramme.

Der er på budget 2019 med overslagsår afsat 1.000.000 kr. til projektet.

Effektvurdering

Effekten der forventes opnået ved realisering af projektet er følgende:

En bedre kvalitet i det tilbud om aflastning, der gives til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Tilbuddet tænkes etableret og indfaset i 2019 med forventet opstart 1. august 2019. Realistisk set vil det første år gå med etablering og driftsopstart. Dermed vil det være i fuld drift 1. august 2020.

Etableringen af aflastningstilbuddet forventes at give faldende udgift på området.

Når tilbuddet er oppe på fuld drift vil det driftsmæssige blive finansieret af de midler, der i dag anvendes til køb af eksterne ydelser. Det forventes dog, at der i forbindelse med etableringen og opstart af tilbuddet vil være en nettoudgift.

Herudover kan det forventes, at der vil være et fald i udgifterne til befordringsudgifterne, idet de mest benyttede aflastningstilbud i dag ligger i henholdsvis Struer, Herning og Viborg. Besparelsen andrager skønsmæssigt 75.000 kr. i 2019 stigende til 300.000 kr. i 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der meddeles en anlægsbevilling i 2019 på 1.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019. 

Børne- og Familieudvalget 22-01-2019
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Databeskyttelsesrådgiverens årlige rapport for 2018

Sagsnr: 19-003027

Sagsfremstilling

Efter databeskyttelsesforordningen skal Ringkøbing-Skjern Kommune udpege en databeskyttelsesrådgiver, der refererer direkte til Byrådet.

Databeskyttelsesrådgiveren rådgiver om korrekt databeskyttelse i kommunen, og er kontaktperson for kommunens borgere og Datatilsynet vedrørende behandlingen af personoplysninger.

Som en del af opgaven udarbejder databeskyttelsesrådgiveren en årlig rapport til byrådet om sit arbejde.

Databeskyttelsesrådgiveren aflægger nu sin rapport for 2018.

Sammenfattende er rapportens konklusion, at den kommunale organisation som helhed har arbejdet godt og grundigt med at beskytte borgernes data, og at det er lykkedes at forankre grundsætningen: Det er borgernes data – vi låner dem bare og skal derfor passe godt på dem!

Kommunens øverste it-sikkerhedsansvarlige Carsten Spang har ingen bemærkninger til rapporten.

Databeskyttelsesrådgiver Jette Rask deltager i mødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Efter EU's databeskyttelsesforordning skal offentlige myndigheder udpege en databeskyttelsesrådgiver.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget tager databeskyttelsesrådgiverens rapport til efterretning.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at databeskyttelsesrådgiverens rapport tages til efterretning.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Fordeling og valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere på partier i byrådsperioden 2018-2021

Sagsnr: 17-041231

Sagsfremstilling

Administrationen har til brug for afholdelse af valg i indeværende byrådsperiode beregnet en fordeling af antal af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere mellem byrådspartierne, som hermed fremsendes til godkendelse.

Beregningen er i overensstemmelse med valglovene foretaget som et forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode på baggrund af det antal mandater, byrådspartierne opnåede ved kommunalvalget den 21. november 2017.

Ringkøbing-Skjern Kommune har 25 valgsteder, og fordeler i hver byrådsperiode 150 valgstyrere og tilforordnede vælgere mellem partierne.

Ifølge valglovene skal byrådet for hvert afstemningsområde vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.

Det er besluttet, at der på de 18 mindste valgsteder udpeges 5 valgstyrere til hvert sted. På de sidste 7 valgsteder, hvoraf de 6 er digitale, bliver der udpeget mellem 6 og 9 valgstyrere. Derudover bliver der på de 3 største valgsteder: Ringkøbing, Skjern og Tarm udpeget et mindre antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne.

Herudover udpeges et antal administrative medarbejdere, der skal bruges på de enkelte valgsteder, samt til optælling og opgørelse af valget på valgaftenen.

Der skal blandt valgstyrerne udpeges en valgstyrerformand for hvert afstemningssted. Fordelingen af valgstyrerformænd blandt byrådets partier sker tilsvarende i overensstemmelse med valglovene ved et forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode.

Fordelingen for byrådsperioden 2018 - 2021 ser herefter således ud:

Partier

Antal valgstyrere og tilforordnede

Heraf antal valgstyre-formænd

A: Socialdemokratiet

31 (31)

6 (6)

F: Socialistisk Folkeparti

15 (15)

2 (2)

J: Fjordlisten

5 (5)

0 (0)

K: Kristendemokraterne

31 (15)

5 (2)

O: Dansk Folkeparti

10 (10)

1 (1)

V: Venstre

58 (74)

11 (14)

I alt

150

25

Tallene i parentes er fra sidste byrådsperiode.

Som bilag 1 vedlægges selve beregningen.

Med baggrund i ovenstående fordeling blandt partierne, har administrationen udarbejdet forslag til fordelingen på partier på de 25 valgsteder, samt forslag til hvilket parti, der har formandsposten på det enkelte valgsted, bilag 2.

Brevstemmemodtagning på plejecentre og i private hjem

Af valglovene fremgår, at brevstemmer afgives til 2 stemmemodtagere, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere. Byrådet kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne er en person udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning. Administrationen foreslår, at hvert parti vælger en af deres tilforordnede til at modtage brevstemmer. Herudover foreslås det, at den ene stemmemodtager udpeges blandt personalet.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1030 af 6. juli 2018 om kommunale og regionale valg §§ 16, 17, 18, stk. 3 og 61, stk. 2.

Lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017 om valg til Folketinget §§ 29, 30, 31, stk. 3 og § 55, stk. 2.

Lovbekendtgørelse nr. 226 af 21. marts 2018 om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet § 16.

Økonomi

Der ydes diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere. Diætsatsen udgør i 2019-niveau 840 kr. pr. dag.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet til godkendelse af:

 1. Fordelingen på partier af valgstyrere og tilforordnede vælgere

 2. Fordelingen på partier af valgstyrerformænd

 3. Forslag til fordeling af partiernes valgstyrere og tilforordnede vælgere på de 25 valgsteder

 4. Forslag til fordeling af partiernes valgstyrerformænd på de 25 valgsteder

 5. Borgmesteren bemyndiges til at godkende forslag til valg af valgstyrere og tilforordnede

 6. Borgmesteren bemyndiges til at godkende forslag til valg af valgstyrerformand for hvert af de 25 valgsteder.

 7. Borgmesteren bemyndiges til at godkende de administrative medarbejdere, der skal bruges på de enkelte valgsteder, samt til optælling og opgørelse af valget på valgaftenen.

 8. At en af stemmemodtagerne på plejecentre og i private hjem er en person udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning, samt at Borgmesteren bemyndiges til at godkende disse stemmemodtagere

 9. At hvert parti selv udpeger 1 brevstemmemodtager blandt de tilforordnede.

   

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Beslutning af strategi for indsats med at skaffe et større udbud af bolig- og erhvervsarealer

Sagsnr: 19-002618

Sagsfremstilling

Indsatsen med at sørge for, at der er arealer til salg til bolig- og erhvervsformål, bliver i RKSK benævnt ”Jordforsyningsområdet”.
Det er op til kommunen at fastlægge, hvor stor indsatsen skal være i forhold til at understøtte et udbud af bolig- og erhvervsgrunde. Af hensyn til ønsket om at sikre et varieret udbud af bolig- og erhvervsområder har kommunerne generel stor interesse i at være aktive på området.
Opgaven går ud på at sikre, at borgere eller virksomheder, som ønsker at flytte til kommunen eller blot ønsker at flytte internt i kommunen, har mulighed for at få en byggegrund, som matcher deres ønsker.

Hovedansvaret for jordforsyningsområdet er i fagområdet Land, By og Kultur – ansvaret for markedsføring og salg er i fagområdet Viden og Strategi.

Beslutning om kommunens aktivitet

Den 22. november 2016 behandlede ØEU en sag vedrørende ”Principper for jordforsyning”, hvor der blandt andet blev truffet en beslutning om kommunens aktivitet på området.

Nedenstående er uddrag fra bilag ”Principper for håndtering af jord til bolig og erhvervsudvikling”.

Ejerforhold

Som en del af udviklingsstrategien ønsker kommunen i så vidt omfang som muligt at afhænde jord til investorer, som kan varetage den efterfølgende byggemodning og salget af grunde til boligformål. Som del af investerings- og udviklingsstrategien kan der indgås forlods-aftale med investor om at tilbagekøbe et antal af de byggemodnede grunde.”

Byggegrunde

”Hovedprincippet er at kommunen ikke står for byggemodning og salg af grunde til boligformål. I det omfang det ikke er muligt at afhænde et helt område samlet, indgår kommunen som samarbejdspartner med de øvrige jordejere i en samlet byggemodningsfase, således at den eventuelle økonomiske gevinst i det samlet set større entreprenørudbud kan hentes.

Såfremt kommunen er eneejer af et samlet større areal gennemføres byggemodning i etaper. ”

Ønske om at kommunen påtager sig en mere aktiv rolle

RKSK har gennem den seneste tid fået flere eksterne henvendelser hvor ønsket er, at kommunen indtager en mere aktiv rolle end hidtil.

For eksempel har der i Stauning by gennem de seneste år været en meget positiv udvikling, således at der nu ikke er byggemodnede grunde til salg. I Vorgod-Barde er der kun enkelte byggegrunde til salg.
Det skal bemærkes, at der generelt er udlagt boligområder via lokalplaner, men at der er mangel på investorer eller entreprenører, som ønsker at arbejde med realiseringen af disse lokalplaner.

Selv om private investorer kan have interesse i at udvikle et boligområde gælder dette ikke i forhold til erhvervsområder. RKSK har heller ikke i de senere år klargjort nye erhvervsområder og derfor er omfanget af erhvervsarealer mindsket betydeligt over de seneste år.

En øget kommunal aktivitet på området kan derfor kort sagt være med til at sikre et større varieret udbud af både bolig- og erhvervsgrunde. Dette forudsætter, at der er en politisk interesse i at justere beslutningen fra 2016.

En beslutning om øget aktivitet vil blandt andet indebære:

 • At der udarbejdes en overordnet plan for, hvorledes opgaven gribes an

 • Egnede arealer skal findes

 • Evt. udarbejdelse af lokalplan og evt. kommuneplantillæg,

 • Erhvervelse af jord og evt. bygninger

 • Evt. flytning af ledninger mm.

 • Udstykningsplaner skal udarbejdes

 • Udarbejdelse af byggemodningsplaner

 • Byggemodning af grunde og klargøring til salg

Ved køb af jord samt ved byggemodning binder kommunen store økonomiske midler i byggegrundene. For visse områder vurderes omkostningen at ville overstige de direkte indtægter, men afvejningen består i at kunne tiltrække nye borgere eller virksomheder. Samtidig er det administrativt ressourcekrævende arbejde.
Administrationen arbejder periodisk med udvidelse af erhvervsområdet i Ringkøbing, men det skrider kun langsomt frem, da administrationen kun arbejder med denne opgave, når den ikke er presset af andre sager med politisk fokus. Derudover arbejdes der alene med mindre initiativer i form at forskønnelsestiltag på eksisterende arealer og etablering af grundejerforeninger.

Forudsætningen for en øget aktivitet på området er at:

 • RKSK er villig til at binde midler i byggegrunde

 • Der bliver prioriteret administrative ressourcer til at løfte opgaven

Arbejdsformen vil være vigtig i forhold til succes. Nøglen til succes er samskabelse - det vil kræve dialog og nytænkning i forhold til inddragelse af blandt andet borgere, erhverv, ejendomsmæglere, håndværkere, investorer og projektmagere. Desuden skal der være fokus på den gode dialog mellem de involverede fagområder.

Såfremt der tages hensyn til ovenstående forudsætninger vurderer administrationen, at det i forhold til både vækst og udvikling giver god mening at investere i en øget aktivitet.

Administrative ressourcer

Administrationen vurderer, at en indsats, hvor der afsættes et mandeår over tre år vil betyde et markant øget udbud af både bolig- og erhvervsgrunde. Såfremt ressourcen skal findes i Land, By og Kulturs eksisterende medarbejderkreds, vil det ud fra en vurdering af kompetencerne betyde en neddrosling vedr. testvindmøller og større projekter. En flytning af ressourcer fra andre fagområder vurderes ikke realistisk. Administrationen i LBK anbefaler i stedet en opnormering af fagområdet.

Økonomi

Der er tidligere udarbejdet principper for beregning af prisen for kommunale byggegrunde i en konkret udstykning. I denne beregning indgår beløb til dækning af udgifter til blandt andet køb af jord, udarbejdelse af lokalplaner og til projektering af byggemodning. Af principperne fremgår det endvidere at der regnes med en fortjeneste ved salget.

Der er to overordnede udfordringer:

 • De generelle administrative ressourcer der bruges på området kan ikke kobles direkte til den enkelte udstykning.
 • Der kan gå lang tid fra arbejdet med en udstykning igangsættes til alle byggegrunde er solgt og det samlede regnskab for udstykningen kan opgøres.

Effektvurdering

Investering i udvikling af et alsidigt tilbud af byggegrunde til både boliger og erhverv vil sikre et godt grundlag for at tiltrække nye borgere og virksomheder.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget beslutter, at

1) Beslutningen fra 2016 justeres således:

”Hovedprincippet er at kommunen ikke står for byggemodning og salg af grunde til boligformål. I det omfang det ikke er muligt at afhænde et helt område samlet, indgår kommunen som samarbejdspartner med de øvrige jordejere i en samlet byggemodningsfase, således at den eventuelle økonomiske gevinst i det samlet set større entreprenørudbud kan hentes.

Ændres til:

”Hovedprincippet er at kommunen undersøger om der er investorer som vil stå for byggemodning og salg af grunde til bolig- og erhvervsformål. I det omfang det ikke er muligt at afhænde et helt område samlet, undersøges det om en investorer ønsker et samarbejde med kommunen om realisering af projektet. Hvis der ikke er en seriøs investor er RKSK aktiv ift. at udlægge bolig- og erhvervsgrunde, herunder byggemodning samt salg”

Som en del af udviklingsstrategien ønsker kommunen i så vidt omfang som muligt at afhænde jord til investorer, som kan varetage den efterfølgende byggemodning og salget af grunde til boligformål. Som del af investerings- og udviklingsstrategien kan der indgås forlods-aftale med investor om at tilbagekøbe et antal af de byggemodnede grunde.”

Suppleres med:

”De arealer som RKSK særligt ønsker udviklet og byggemodnet, men hvor der umiddelbart ikke er interesserede investorer, tager RKSK initiativet, herunder at påtage sig den økonomiske investering.”

2) Med virkning fra 1. maj 2019 afsættes der et årsværk svarende til 600.000kr. årligt til at arbejde med udlægning og byggemodning af bolig- og erhvervsgrunde. Årsværket finansieres af Jordforsyningsområdet og udgiften indarbejdes i salgsprisen af kommende byggegrunde.

3) Administrationen efter øget bemanding udarbejder og forelægger et forslag til en detaljeret plan for opgaven.

Bilag Beslutning

Punktet overført til åben dagsorden. Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

13 Ejendomssag

Sagsnr: 18-041519

Kopier link til punktet  -   Print

14 Ejendomssag

Sagsnr: 18-041624

Kopier link til punktet  -   Print

15 Ejendomssag

Sagsnr: 18-019540

Kopier link til punktet  -   Print

16 Ejendomssag

Sagsnr: 18-029700

Kopier link til punktet  -   Print

17: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

18: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jakob Agerbo ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing