Referat: 17. december 2019 kl. 09:30

Mødelokale 6, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Niels Rasmussen
 • Jakob Agerbo
 • Hans Østergaard
 • Kristian Andersen
 • Søren Elbæk
 • Kristian Bøgsted
 • Jesper Lærke

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af spildevandstakster 2020

Sagsnr: 19-027277

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S (ledningsnettet) har den 2. december 2019 fremsendt takstblad 2020 til Byrådets godkendelse, idet Byrådet i henhold til Vandsektorloven skal sikre, at spildevandstaksterne er lovligt fastsat i forhold til vandsektorloven og selskabets betalingsvedtægt. Godkendelsen skal ske inden årets udgang med effekt fra 1. januar 2020.

For Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S er stigningen for det faste bidrag på 1,0 %. Det bemærkes, at vandafledningsbidraget er uændret i forhold til sidste år.

For erhvervskunder jf. trappemodellen er takst 2 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) og takst 3 (forbrug over 20.000 m3) ligeledes uændret.

For Ringkøbing Spildevand A/S (ledningsnettet) er tilslutningsbidraget indeksreguleres, hvilket giver en stigning på 0,7 %. Stigningen for det faste bidrag er ligeledes på 0,7 %. Det bemærkes, at vandafledningsbidraget er reguleret med en stigning på 6,8 % for takst 1. 

For erhvervskunder jf. trappemodellen er takst 2 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) og takst 3 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) ligeledes steget med 6,8 %.

Prisen for tømningsordningen for septisk slam er uændret.

Teknik- og Miljøudvalget bliver den 17. december orienteret om sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Økonomi

De nye takster medfører ingen økonomiske konsekvenser for Ringkøbing-Skjern Kommune ud over kommunens egen betaling for afledning af spildevand og vejbidrag.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

 • at Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S takstblad for 2020 godkendes.
 • at det godkendes, at takstbladet er lovligt fastsat i henhold til vandsektorloven.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Kulturaftale 2020

Sagsnr: 19-029001

Sagsfremstilling

Kulturregion Midt- og Vestjylland består af kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer. Kulturregion Midt- og Vestjylland anmoder hermed Ringkøbing-Skjern Kommune om at godkende forslag til Tillægsaftale 2020 til Kulturaftalen for 2015-2018, samt tillægsaftale 2020.

Kulturaftaler indgås mellem en Kulturregion og kulturministeren og har som formål at sikre alle borgere adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet.

Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene i de involverede kommuner.

Den politiske styregruppe har på møde den 15. november 2019 godkendt aftalens tekst og den regionale økonomi, samt de 12 projekter, som skal gennemføres i tillægsaftalen. Kulturministeren har udmeldt den statslige økonomiske ramme, hvorfor forslaget til aftale nu kan behandles og godkendes i alle kommuners fagudvalg og byråd, hvorefter den skal endeligt godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kulturaftaler indeholde en vision, indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden.

Nærværende aftale lægger vægt på de fælles indsatser, udviklingstiltag på strategisk niveau, aktivering af opnået læring og erfaringer, samt at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland.

Vision og indsatsområder

Tillægsaftalens mål er at videreføre visionerne fra Kulturaftalen 2015-2018 og tillægsaftale 2019, hvis vision har været ”at undersøge, udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, udbyde og opleve kunsten og kulturen på”.

Formålet med kulturaftalen 2015-2018, tillægsaftalen 2019, samt tillægsaftale 2020 var og er at gen- og nytænke, hvordan kulturaktørerne kan indgå i fremtidens kulturbegreb. Der arbejdes mod et kulturparadigme, som er en bevægelse fra projekt til strategisk platform.

Målet med kulturaftalen 2015-2018, tillægsaftalen 2019, samt tillægsaftale 2020 er at undersøge og udvikle den måde kulturen organiseres, initieres, udvikles og opleves på.

Indsatsområderne er

 • Kulturlaboratoriet

 • Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen

 • Talentudvikling og breddeinitiativ

 • Skabende kunst og kultur.

Projekter tilknyttet Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune er projektejer på projektet Lyden i Naturen, som kommunen er projektejer på. Lyden i Naturen skal være en lydinstallation ude i klitterne ved Hvide Sande Nordstrand, som vil sætte fokus på den lokale egns unikke natur.

Ringkøbing-Skjern Kommune er også en del af projektet Talentudvikling for Rytmisk musik. Projektet er et fagnetværk mellem kommunerne Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast og Holstebro, der skal løfte unge musiktalenter inden for rytmisk musik.

Begge projekter forventes at ansøge Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2020 om en kommunal medfinansiering, som plejer at være procedure for kulturaftaleprojekter inden for de tilhørende hjemkommuner. Den kommunale medfinansiering er beskrevet i bilag 3 med kulturaftalens projektbeskrivelser og tilhørende finansieringsplaner. Projektet Lyden i Naturen forventes at ansøge om et tilskud på 45.000 kr. og projektet Talentudvikling for Rytmisk musik forventes at ansøge om op til 40.000 kr. til gennemførelse af projektet i 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er to typer statslige bevillinger i tillægsaftalen:

 • Tidligere kommunalfuldmagtstilskud (tidligere amtslige tilskud), som er øremærkede tilskud til institutioner
 • Tilskud til projekter fra Puljen til Kultur i Hele Landet, hvorfra der i 2020 er afsat ca. 2.300.000 kr. til Kulturregion Midt- og Vestjylland.

Statens bevillinger er beskrevet i aftalens kap. 4.

Herudover er der til projekter en regional fælleskommunal pulje, som består at de midler, som 2 kr. pr. indbygger udgør, i alt pr. år 665.000 kr.

Beløbet er det samme som i den tidligere kulturaftale og påfører således ikke kommunerne nye udgifter.

Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingens fordeling er nærmere beskrevet i bilag 1. Dette bilag omhandler udelukkende statens bevilling og kan først udarbejdes når finansloven vedtages. Det indgår derfor ikke i denne sagsfremstilling.

Kulturaftalen udgøres af følgende dokumenter:

 1. Tillægsaftalen 2020 inkl. økonomisk beskrivelse
 2. Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår (fremsendes efter modtagelse fra Slots- og Kulturstyrelsen)

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at

 • godkende forslaget til Tillægsaftale 2020 til Kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2015-2018 inkl. økonomi og projekter, under forudsætning af at kulturaftalen godkendes i de øvrige aftalekommuner og af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget 10-12-2019
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nyt navn i forbindelse med sammenlægning af Beskæftigelse og Borgerservice

Sagsnr: 19-029257

Sagsfremstilling

I forbindelse med sammenlægning af de to forvaltninger Beskæftigelse og Borgerservice, har ledergruppen drøftet nyt navn til den sammenlagte afdeling.

For at navnet skal give mening i forhold til funktionerne for såvel ansatte som borgere i kommunen, er det besluttet at indstille, at afdelingen døbes "Beskæftigelse og Borgerservice" fra den 1. december 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det nye navn "Beskæftigelse og Borgerservice" med virkning fra den 1. december 2019.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Orientering om projektet "Sæt robotterne i arbejde"

Sagsnr: 18-039163

Sagsfremstilling

25. oktober 2018 blev projektet, ”RPA – SÆT ROBOTTERNE I ARBEJDE”, godkendt i Chefforum, og der blev fra 1. januar 2019 afsat 1,5 mandeår til at håndtere projektet.

RPA-løsninger skal bidrage til at optimere driftsprocesserne i RKSK og frigøre ressourcer til at fokusere på kerneopgaverne. RKSK har valgt dels at bruge software robotter, dels at strukturere data med elektroniske blanketter. Blanketløsninger, som i mange tilfælde kommer helt ud til borgerne.

Erik Elkhøj fra Personale og Digitalisering, giver en introduktion til brugen af RPA i Ringkøbing-Skjern Kommune, og en orientering om de gevinster og effekter, teknologierne har medført i løbet af det første år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Projektet skønnes at kunne holdes inden for budgettet.

Effektvurdering

Projektet understøtter kravene om effektiviseringsgevinster.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Revidering af regler for byrådets spørgetid og borgerdrevne forslag

Sagsnr: 19-025478

Sagsfremstilling

Reglerne for byrådets spørgetid samt borgerdrevne forslag skal revideres. Der er udarbejdet forslag til reviderede regler.

Byrådet godkendte den 15. august 2017, pkt. 13, regler for hhv. byrådets spørgetid og borgerdrevne forslag med virkning fra den 1. januar 2018. Nu midtvejs i byrådsperioden 2018-2022 er der evalueret på reglerne og vedlagt er forslag til reviderede regelsæt.

Byrådets spørgetid

Til byrådets spørgetid er der i indeværende byrådsperiode modtaget og besvaret i alt ni spørgsmål. Fem af spørgsmålene har handlet om den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd, mens tre spørgsmål har handlet om punkthusene i Videbæk. Et enkelt spørgsmål har handlet omkring 400 kV luftledningen igennem Vestjylland. I byrådsperioden 2013-2017 blev der besvaret tre spørgsmål.

I de reviderede regler for spørgetiden får spørgeren nu mulighed for at stille et kort opfølgende spørgsmål, og der gives mulighed for at flytte besvarelsen af spørgsmål til et senere byrådsmøde af hensyn til at kunne afgive et fyldestgørende svar. Samtidigt tilføjes mulighed for at afvise spørgsmål med henvisning enkeltpersoners private forhold og fortrolige oplysninger.

Det præciseres, at den samlede besvarelse af en borgers spørgsmål højest kan forventes at vare fem minutter, og ikke pr. spørgsmål, som formuleret i de nuværende regler. Det bemærkes også, at spørgetiden skal være afsluttet senest kl. 16.30 af hensyn til det umiddelbart efterfølgende byrådsmøde.

Endeligt udvides suspenderingen af spørgetiden i forbindelse med byrådsvalg til også at gælde den resterende byrådsperiode.

Borgerdrevne forslag

Byrådet har i indeværende byrådsperiode behandlet to borgerdrevne forslag om hhv. ændret parkeringstider i Skjern og cykelsti langs Kongevejen mellem Vorgod-Barde og Videbæk. I sagen vedr. parkering vedtog byrådet en anden tidsfrist end den i forslaget ønskede, mens byrådet oversendte ønsket om cykelstien til "ønskepuljen" for stiønsker i kommunen. I skrivende stund er der oprettet 11 forslag på hjemmesiden. Forslaget med flest stemmer har pt. 27 stemmer.

I de reviderede regler for borgerdrevne forslag tilføjes en justering af antallet af fornødne underskrifter efter hvert byrådsvalg, så antallet af underskrifter altid svarer til det gennemsnitlige stemmetal for et byrådsmandat.

Samtidigt indføres der en tidsfrist for, hvornår underskrifterne skal være indsamlet. Således får et borgerdrevnet forslag 12 måneder til at opnå det fornødne antal underskrifter. Hvis ikke forslaget opnår antallet nedlægges forslaget.

Der er tilføjet afvisningsgrunde. Der har ikke tidligere været mulighed for at afvise borgerdrevne forslag uagtet årsagen. Afvisningsgrundene ligger i tråd med andre kommuners afvisningsgrunde.

Der er indarbejdet en præcisering om, at administrationen efter forslaget har nået det fornødne antal underskrifter belyser sagen og udarbejder sagsfremstilling med evt. bilag, og at forslaget derefter først behandles i det relevante udvalg med efterfølgende behandling i byrådet.

Endeligt gøres det eksplicit, at udvalget kan vælge at indgå i en dialog med forslagsstillerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler de reviderede regelsæt for hhv. byrådets spørgetid og borgerdrevne forslag til Byrådets godkendelse.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Ungepolitikens handlingsplan

Sagsnr: 19-029501

Sagsfremstilling

Den 23. april 2019 godkendte Byrådet ungepolitikken.

I samarbejde med Ungdomsrådet er der nu udarbejdet en handlingsplan for ungepolitikken. Handlingsplanen indeholder både overordnede og konkrete initiativer for perioden 2019-2023.

Handlingsplanen består af initiativer, der er knyttet til politikkens vision, de fire overordnede målsætninger og de konkrete mål.

Ungepolitikkens vision er: "Vi vil være #Ungkantskommune med en levende og nærværende samskabelse med unge (13-25 år), der trives - og som byder på en bred og levende ungdomskultur".

Ungepolitikken indeholder følgende fire målsætninger:

 1. Vi vil udvikle ungdomsdemokratiet i Ringkøbing-Skjern Kommune
 2. Vi vil understøtte det gode liv for unge i Ringkøbing-Skjern Kommune
 3. Vi vil udvikle og støtte ungdomskulturen i Ringkøbing-Skjern Kommune
 4. Den kollektive trafik og alternative samkørselsordninger skal understøtte de unges sammenhængskraft på tværs af kommunen

Udvalgte initiativer fra handlingsplanen:

Målsætning 1: Vi vil udvikle ungdomsdemokratiet i Ringkøbing-Skjern Kommune

 • Ungdomsrådet deltager i Byrådets temadag om FN's 17 verdensmål i 2020 (det er ikke hensigten, at Ungdomsrådet deltager i hele temamødet. Form og indhold aftales primo 2020).
 • Ungdomsrådet og Økonomiudvalget afholder årligt fællesmøde.
 • Ringkøbing-Skjern Kommune benytter Ungdomsrådet som sparringspartner ved folketings- og kommunalvalg med henblik på at øge unges valgdeltagelse.

Målsætning 2: Vi vil understøtte det gode liv for unge i Ringkøbing-Skjern Kommune

 • Muligheden for gratis terapigrupper for unge med psykiske lidelser som f.eks. angst, depression og stress undersøges.
 • Ringkøbing-Skjern Kommune understøtter en synliggørelse af de unges muligheder for at arbejde frivilligt.

Målsætning 3: Vi vil udvikle og støtte ungdomskulturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

 • Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder for at afklare, om stationsbygningen i Ringkøbing kan blive til et ungdomshus.
 • Ringkøbing-Skjern Kommunes kulturafdeling benytter Ungdomsrådet som sparringspartner i planlægningen af ungdomskulturelle arrangementer.

Målsætning 4: Den kollektive trafik og alternative samkørselsordninger skal understøtte de unges sammenhængskraft på tværs af kommunen

 • Ringkøbing-Skjern Kommune undersøger mulighederne for at understøtte de unges sammenhængskraft på tværs af kommunen.

Ungdomsrådet og administrationen reviderer handlingsplanen ultimo 2020, hvorefter den bliver sendt til godkendelse i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

For hver målsætning i ungepolitikken er der opstillet specifikke mål:

Målsætning 1: Vi vil udvikle ungdomsdemokratiet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 • Unge føler sig i stigende grad klædt på til at deltage i demokratiske aktiviteter målt i forbindelse borgerpanelsundersøgelser.
 • Unges valgdeltagelse i byrådsvalget i 2021 er højere end ved byrådsvalget i 2017.
 • Der er i 2022 lokal ungerepræsentation, evt. via udviklingsfora og landsbyklyngerne.
 • Flere unge er i 2022 involveret i frivillige aktiviteter, demokratiske organiseringer, eller lignende end i 2017.

Målsætning 2: Vi vil understøtte det gode liv for unge i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 • Der er i 2022 flere unge, der trives, og færre unge, der oplever social isolation.

Målsætning 3: Vi vil udvikle og styrke ungdomskulturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 • Der er i 2020 og 2022 flere kulturelle events, der målretter sig unge end i 2019.
 • Der er i hhv. 2020 og 2022 flere og bredere kulturelle event for unge end i 2018.

Målsætning 4: Den kollektive trafik og alternative samkørselsordninger skal understøtte de unges sammenhængskraft på tværs af kommunen.

 • Den kollektive trafik og alternative former for samkørselsordninger skal løbende tilpasses behovet og bidrage til størst mulig mobilitet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og godkender ungepolitikkens handlingsplan.

Bilag Beslutning

Handlingsplan godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Drøftelse af pejlemærker for udviklingsplanerne for Hvide Sande og Søndervig

Sagsnr: 19-012048

Sagsfremstilling

Arbejdet med udarbejdelsen af de strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande er gået i gang og arkitektfirmaet har nu fremlagt de første indledende bud på retning for udviklingsplanerne. Økonomiudvalget modtager her en orientering om status på arbejdet med de to udviklingsplaner og bedes drøfte de første indledende pejlemærker for udviklingsplanerne.  

 

Baggrund
På udvalgsmøde i april 2019 bevilgede Erhvervs- og Vækstudvalget i alt 590.000 kr. til at medfinansiere udarbejdelsen af to strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande.

Bevillingerne dannede baggrund for to ansøgninger til Realdania under kampagnen Vestkysten viser Vejen. Med kampagnen Vestkysten viser vejen ønsker Realdania at understøtte implementering af ”Udviklingsplan for Vestkysten” og derigennem skabe en lokalt forankret vækst og udvikling med turisme som løftestang. Indsatsen er til gavn for turismen, men også for alle dem, der bor og arbejder langs vestkysten. Det handler om at bidrage til en sammenhængende udvikling af Vestkysten med udgangspunkt i de lokale planer. Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget tilsagn om medfinansiering fra Realdania til begge projekter på i alt 900.000 kr.

Udarbejdelsen af de strategisk-fysiske udviklingsplaner finansieres ydermere gennem bidrag fra lokale aktører og foreninger. I Søndervig bidrager både centerforeningen samt beboerforeningen med i alt 100.000 til sammen. I Hvide Sande bidrager lokale aktører, herunder Hvide Sande Havn, med i alt 300.000 kr.

I oktober 2019 blev rådgiverteamet, ledet af arkitektfirmaet Møller & Grønborg, udvalgt til at udarbejde begge udviklingsplaner. Til at følge udviklingen og kvalificere indholdet i de to udviklingsplaner er der nedsat en styregruppe for hvert projekt. I Styregrupperne sidder der repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstudvalget, Realdania, Dansk Kyst og Naturturisme, erhvervslivet, borgerforeningerne i begge byer, turistforeningen samt kommunens administration.

Den 24. oktober blev der afholdt opstartsworkshops for begge projekter, hvor rådgiverteamet præsenterede deres indledende bud på løsning af opgaven.  Herefter gik arbejdet med udarbejdelse af udviklingsplanerne i gang.

Du kan læse mere om kampagnen Vestkysten viser Vejen via følgende link https://realdania.dk/projekter/vestkystenviservejen samt Udviklingsplan for Vestkysten i bilag 1.

 

Hvad skal udviklingsplanerne indeholde?
Udviklingsplanen for Vestkysten beskriver, hvad der i denne sammenhæng menes med en udviklingsplan: For hvert sted skal de strategisk-fysiske udviklingsplaner skitsere hvad, hvornår og hvordan den lokale udvikling skal finde sted – med særligt fokus på at løfte kvaliteten af byernes rum og tiltrække investeringer i faciliteter og infrastruktur.

Udviklingsplanerne skal være bæredygtige og ske på stedets præmisser. Samtidig skal de bygge videre på de eksisterende potentialeplaner og øvrige planer og implementeringen af disse. Udviklingsplanerne skal samle de væsentligste lokale aktører og udstikke den fælles kurs for feriestedets udvikling og ikke mindst være med til at skabe grundlag for at tiltrække investeringer.

Byrådet i kommunen skal godkende planerne, og kommunen forpligter sig på at være med til at undersøge og understøtte den udviklingsretning, som planerne udstikker. Udviklingsplanerne er ikke juridisk bindende på samme vis som f.eks. kommunens kommuneplan, men skal opfattes som planer der er retningssættende for den strategiske og fysiske udvikling af Søndervig og Hvide Sande.

Udviklingsplanerne skal være helhedsorienterede planer, der bygger videre på eksisterende analyser og udviklingsplaner.

Udviklingsplanerne skal indeholde:

 • en vision.
 • en strategi.

 • en fysisk plan.

 • en forretningsplan.

 • en rækkefølgeplan/etapeplan.

    Udviklingsplanerne skal forholde sig til følgende:

 • Hvilken profil feriestedet skal have.
 • Hvilke funktioner, overnatningsformer og konkrete indsatser der skal til for at skabe udvikling og vækst.

 • Hvilke bygninger og arealer der kan bringes i spil.

 • Hvilke nye funktioner som stederne/bygninger skal indeholde.

 • Hvilke målgrupper feriestedet skal henvende sig til.

 • Udviklingsplanen skal gælde for hele byen.

 

Status på arbejdet med udviklingsplanerne
Den 2. og 3. december præsenterede rådgiverteamet, ledet af arkitektfirmaet Møller & Grønborg, de indledende tanker om vision, udviklingsgreb og nedslag, som de vil arbejde videre med.

Udviklingsplan for Hvide Sande
I forbindelse med screeningen af muligheder og udfordringer der gør sig gældende for Hvide Sande har Møller & Grønborg identificeret i alt seks nøgleudfordringer, som der bør arbejdes med i udviklingsplanen. De seks udfordringer er som følger:

 1. Mangel på relationen mellem hav og fjord
 2. De betydningsbærende funktioner er afskåret fra de offentlige rum
 3. Der skal skabes turismeudvikling samtidig med at man bevarer den autentiske havneby
 4. Det store landskab syner langt væk midt i byen 
 5. Der er mange store parkeringsflader midt i byen
 6. Problematisk trafiksituation i midtbyen, hvor de bløde trafikanter er pressede

I forlængelse af ovenstående udfordringer har Møller & Grønborg udpeget fire fokusområder i byen hvor der bør arbejdes med fysisk og strategisk udvikling på en måde som kan være med til at løse nøgleudfordringerne. Fokusområderne er som følger:

 1. Bymidten: Her kan der arbejdes med fortætning og øget sengepladskapacitet, turismeudvikling samt udvikling af de offentlige byrum.
 2. Sluseøen: Her kan der arbejdes med erhverv, fortætning og øget sengepladskapacitet, turismeudvikling samt udvikling af de offentlige byrum.
 3. Havneparken: Her kan der arbejdes med udvikling af et offentligt byrum der henvender sig til lokalsamfundet.
 4. Nordbyen: Her kan der arbejdes med bosætning samt offentlige og private programmer rettet mod lokalsamfundet.

De fire fokusområder er yderligere illustreret i præsentationsmaterialet fra Møller & Grønborg. Se bilag 2.

Udviklingsplan for Søndervig
I forbindelse med screeningen af muligheder og udfordringer der gør sig gældende for Søndervig har Møller & Grønborg identificeret i alt ti nøgleudfordringer, som der bør arbejdes med i udviklingsplanen. De ti udfordringer er som følger:

 1. Der er mangel på relation mellem hav og fjord.
 2. Der er store parkeringsflader, men stadig mangel på parkeringspladser.
 3. Der er en problematisk trafiksituation i byens hængsler og i forbindelse med den parkeringssøgende trafik.
 4. Der er et enstrenget bevægelsesmønster langs Lodbergvej og Badevej.
 5. Der er mangel på sammenhæng med byens bebyggelser, aktører og rekreative tilbud.
 6. Der er fravær af oplevelsen af en moderne autentisk badeby.
 7. Der er mangel på nærvær af stedets natur.
 8. Der mangler rammer for det visuelle udtryk af byen.
 9. Der er mangel på overnatningskapacitet og et varierende overnatningstilbud.
 10. Der er fravær af synlige attraktive investeringsprojekter.

I forlængelse af ovenstående udfordringer har Møller & Grønborg defineret i alt syv strategier som skal være med til at tegne linjerne for den strategiske og fysiske udvikling af Søndervig. Møller & Grønborg har indtil nu arbejdet med de første fire strategier, som omhandler følgende fokusområder:

 1. Sammenhænge: Her skal der arbejdes med at binde hav og fjord sammen på en måde så oplevelsen af, at bevæge sig igennem klit- og fjordlandskab styrkes. Der skal arbejdes videre med de eksisterende stisystemer, så der trækker linjer på tværs af Søndervig fra havet og ind til fjorden og samtidig skal der skabes en kobling med overgange til den nye feriepark Lalandia.
 2. Fortætning: Her skal der arbejdes med at udvikle overnatningskapaciteten og derigennem skabe et varieret overnatningstilbud. Her tager Møller & Grønborg udgangspunkt i byzonen mellem Lodbergsvej og Houvig Klitvej. Her skal der også arbejdes med at skabe en sammenhæng mellem byens bebyggelser og rekreative tilbud.
 3. Landskab: Her skal der arbejdes med at trække både hav- og fjordlandskabet ind til byen og synliggøre det i bymiljøet. Her har Møller & Grønborg fokus på hvordan både klit- og fjordlandskab repræsenteres mest autentisk.
 4. Trafik: Her skal der arbejdes med håndtering af parkering. Møller & Grønborg fremlagde tre forskellige parkeringsscenarier som de vil arbejde videre med at visualisere. I de tre scenarier arbejdes der med parkering på terræn, parkering i konstruktion og parkering på tag. Udviklingsplanen skal give bud på hvordan man kan arbejde med og udvikle håndtering af parkering i etaper henover de næste 10-15-20 år.

De fire strategier er yderligere illustreret i præsentationsmaterialet fra Møller & Grønborg. Se bilag 3.

 

Fremadrettet proces
Tidsplanen for udarbejdelse af de to udviklingsplaner er fremadrettet forholdsvist komprimeret. Fælles for udarbejdelse af begge udviklingsplaner er, at arbejdet med disse skal være afsluttet ultimo marts 2020. I august 2020 vil Realdania åbne op for endnu en ansøgningsrunde, hvor det her er muligt at ansøge om midler til at realisere fysiske projekter.

Nedenfor følger et overblik over milepæle frem mod aflevering af udviklingsplanerne.

Frister

Milepæle

29. januar 2020

Borgermøde om udviklingsplan for Søndervig

4. februar 2020

Borgermøde om udviklingsplan for Hvide Sande

23. marts 2020

Erhvervs- og Vækstudvalgsmøde

Udvalget præsenteres for udkast tilbegge udviklingsplaner

24. marts 2020

Teknik- og Miljøudvalgsmøde

Udvalget præsenteres for udkast til begge udviklingsplaner

24. marts 2020

Økonomiudvalgsmøde

Udvalget præsenteres for udkast til begge udviklingsplaner

21. april 2020

Byrådsmøde

Byrådet skal vedtage de endelige udviklingsplaner

29. april 2020

Realdania – runde 2 – Vestkysten Viser Vejen

Frist for interessetilkendegivelse for realiseringsprojekter

21. august 2020

Realdania – runde 2 – Vestkysten Viser Vejen

Ansøgningsfrist for realiseringsprojekter


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunen kan inden for rammerne af kommunalfuldmagten støtte projekter, der imødekommer et fælles behov i det lokalsamfund, som kommunen udgør. Begge projekter skal udmunde i strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande, som kommer begge byer og det omkringliggende område til gode.

Økonomi

Følgende økonomi knytter sig til udviklingsplan for Søndervig:

Udgifter

 

Udarbejdelse af strategisk-fysisk udviklingsplan

730.000

 

 

Finansiering

 

Ringkøbing-Skjern Kommune - Turismevækstpuljen

300.000

Søndervig Centerforening

50.000

Søndervig Beboerforening

50.000

Realdania

400.000

- Fondsmoms (17,5 %)

- 70.000

I alt

730.000

 

Følgende økonomi knytter sig til udviklingsplan for Hvide Sande

Udgifter

 

Udarbejdelse af strategisk-fysisk udviklingsplan

912.500

 

 

Finansiering

 

Ringkøbing-Skjern Kommune - Turismevækstpuljen

200.000

Hvide Sande aktører (Havnen m.fl.)

300.000

Realdania

500.000

- Fondsmoms (17,5 %)

- 87.500

I alt

912.500

Derudover er der bevilget 90.000 kr. af Ringkøbing-Skjern Kommunes turismevækstpulje til projektledelse på Hvide Sande planen.

Effektvurdering

Det forventes, at udviklingsplanerne for Søndervig og Hvide Sande vil være med til at give bedre muligheder for at realisere potentialerne for begge byer. Udviklingsplanerne skal være med til:

 • at sætte en fælles retning.

 • at prioritere indsatser, initiativer og konkrete projekter. 

 • at anbefale hvilke arealer og områder, der skal inddrages til udviklingen og hvilke muligheder, der er for at sammentænke turistudvikling med investeringer.

Udviklingsplanerne skal bidrage til at forbedre og fokusere den kommunale planlægning for turismen og beskrive ønsker til den fysiske udvikling af Søndervig og Hvide Sande, for at styrke attraktioner og oplevelser i Søndervig og Hvide Sande.

Det er et mål at samle lokale aktører, gøre det attraktivt for dem at investere, og sætte en fælles kurs for både offentlige og private investeringer, der fremmer lokale attraktioner og udvikler nye. Derved vil der også blive skabt en større sammenhængskraft i området.

I sidste ende skal udviklingsplanerne være med til at gøre det mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i og omkring Søndervig og Hvide Sande.

Såfremt initiativerne i de nye udviklingsplaner bliver gennemført, forventer administrationen, at det vil medvirke til at øge tilfredsheden blandt de besøgende turister og på den måde sikre, at flere turister vender tilbage på deres næste ferie. Derudover forventer administrationen også, at turismeomsætningen vil stige, samt at der vil blive skabt nogle attraktive boliger/ferieboliger, som kan være med til at tiltrække nye borgere/gæster til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter pejlemærker og indhold i de foreløbige udviklingsplaner med henblik på at give en tilbagemelding til arbejdsgruppen, så de opmærksomhedspunkter, som udvalget har bliver adresseret i det fremtidige arbejde med udarbejdelsen af de to udviklingsplaner.

Bilag Beslutning

Drøftet og signaler indgår i det videre arbejde.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

9 Evaluering

Sagsnr: 19-029207

Kopier link til punktet  -   Print

10 Ejendomssag

Sagsnr: 18-001352

Kopier link til punktet  -   Print

11 Kondemneringssag

Sagsnr: 19-007533

Kopier link til punktet  -   Print

12: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing