Referat: 7. januar 2020 kl. 08:00

Mødelokale 6, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Niels Rasmussen
 • Hans Østergaard
 • Kristian Andersen
 • Jesper Lærke
 • Søren Elbæk
 • Jakob Agerbo
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Frigivelse af anlægsbudget 2020, Teknik- og Miljøområdet

Sagsnr: 19-029574

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal indstille til Økonomiudvalget og Byrådet om bevilling og frigivelse af anlægsbudgettet for 2020.

Der er i 2020 afsat et anlægsbudget på i alt 78.497.000 kr. Heraf er der afsat 49.252.000 kr. på det skattefinansierede område. og 29.245.000 kr. på det brugerfinansierede område.

Af nedenstående oversigt fremgår de anlægspuljer og projekter der nu søges om at blive frigivet.

ANLÆG - TEKNIK- OG MILJØ BUDGET 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE:
NATUR OG MILJØ
Naturområder 1.579.000
Kystsikring - Vesterhavet 6.000.000
Pulje til klimaforandringer 1.079.000
NATUR OG MILJØ, I ALT 8.658.000
TRAFIK OG VEJ
Pulje til vedligehold af bygværker 1.096.000
Pulje til belægninger 1.061.000
Pulje til fornyelse af belysningsanlæg/reinvestering 548.000
Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 2.544.000
Pulje til småprojekter 540.000
Modulvogntog 500.000
Pulje til byforskønnelsesprojekter 1.644.000
Pulje til stianlæg 7.123.000
Vejprojekter omkring Søndervig 10.000.000
Forlængelse af Amagervej, Skjern 500.000
Trafiksanering Holstebrovej, Skjern 2.000.000
Udvidelse af erhvervsområde i Troldhede 100.000
Samarbejdsprojekter med Forsyningen 1.500.000
Renovering af veje i Hvide Sande 1.500.000
Harmonisering af offentlige veje 1.000.000
Pulje til genopretning af fortov og ramper 2.000.000
TRAFIK OG VEJ, I ALT 33.656.000
KULTUR, NATUR, FRITID
Gearingspulje 575.000
Pulje til gennemførelse af skovhandleplan 442.000
Imødekommenhedspulje 163.000
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing 531.000
Stauning Havn - kajanlæg og broer 565.000
Havneprojekter 1.000.000
KULTUR, NATUR, FRITID, I ALT 3.276.000
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE I ALT 45.590.000

NATUR OG MILJØ:

Naturområder
Puljen er fra 2020 forhøjet med 500.000 kr. årligt til gennemførelse af natur- og vådområdeprojekter, herunder etablering af publikumsfaciliteter og adgangsforhold samt supplerende projekter til forbedring af biodiversiteten. Puljen forsøges også sammentænkt med klimasikring i form af tilbageholdelse af vand i ådale opstrøms byerne, og netop i ådale er det formålstjenligt at tænke multifunktionelt, altså både klima, vandmiljø, natur, rekreative værdier og landdistriktsudvikling.

Kystsikring
Ringkøbing-Skjern Kommune indgår i en fællesaftale med Kystdirektoratet, Holstebro, Lemvig og Thisted Kommuner om kystsikringen af vestkysten. Budgettet er fra 2020 forhøjet til 6,0 mio. kr. årligt til at imødegå en ny aftale gældende for perioden 2020-2024.

Pulje til klimaforandring
Puljen anvendes til forskellige klimasikringsprojekter, eksempelvis afhjælpning af uhensigtsmæssigheder og nye løsninger i forbindelse med kloakrenoveringsprojekter samt afhjælpning i byområder, hvor vandløb oversvømmer arealer eller ejendomme. Projekterne forelægges løbende for udvalget.

TRAFIK OG VEJ:

Pulje til bygværker
Puljen anvendes til renovering af broer mv.

Pulje til asfaltbelægninger
Puljen anvendes til forskellige projekter og indgår i den samlede prioritering af asfaltbelægningsarbejder i kommunen.

Pulje til fornyelse af belysningsanlæg/reinvestering
Puljen anvendes til reinvesteringer i belysningsanlæg og jordlægning af kabler i samarbejde med Forsyningen.

Pulje til trafiksikkerhedsprojekter
Puljen er fra budget 2020 forhøjet med 900.000 kr. årligt for at kunne gennemføre de ønskede tiltag i trafiksikkerhedsplanen 2019-2022.

Pulje til småprojekter
Puljen anvendes til mindre projekter og er ikke endelig prioriteret.

Modulvogntog
Puljen anvendes til løbende håndtering af henvendelser fra virksomheder, der er udfordrede på fremkommeligheden på grund af de stadig større vogntog.

Pulje til byforskønnelsesprojekter
Puljen for 2020 er ikke endelig prioriteret. Når der foreligger en plan vil den blive forelagt udvalget til endelige prioritering.

Pulje til stianlæg
Puljen anvendes til udvalgets prioriterede stiønsker, jf. beslutning af 26. november, 2019.

Vejprojekter omkring Søndervig
Puljen anvendes til etablering af omfartsvej syd om Søndervig. Der er i 2021 afsat yderligere 15 mio. kr. til projekterne.

Forlængelse af Amagervej, Skjern 
Der er afsat 500.000 kr. til at gennemføre en fornyet undersøgelse/vurdering af muligheder, omfang og konsekvenser af et projekt, som udelukkende indeholder en forlængelse af Amagervej, samt de trafikale tilpasninger, der afledes af projektet.

Trafiksanering Holstebrovej i Skjern
Planen omfatter følgende tiltag på Holstebrovej:

 • Kantbaner ændres til kantstensbegrænsede cykelstier.

 • Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

 • Etablering af helle ved Svinget.

Udvidelse af erhvervsområde i Troldhede
Der er afsat 100.000 kr. i 2020 og 2021 til planlægning af vejløsning i forbindelse med udvidelse af erhvervsområde i Troldhede.

Samarbejdsprojekter med Forsyningen
Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2021. Puljen forventes anvendt i 2020 til følgende strækninger i Ringkøbing:

 • Reberbanen - I P Nielsens Vej
 • Damstrædet
 • Nørreport

 • Mylius Eriksens Vej

 • Kongshøjvej – Alkjærhøj

Renovering af veje i Hvide Sande
Der er i 2020 afsat 1,5 mio. kr. til renovering af veje og fortov i forbindelse med Forsyningens plan for fremtidssikring af afledningen af regn- og spildevand i den nordlige del af Hvide Sande. Projektet forventes at løbe over 5-10 år og der er som følge heraf afsat 1,5 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. fra 2022.

Harmonisering af offentlige veje
I forbindelse med nedklassificering af offentlige veje er der i 2020 afsat 1,0 mio. kr. til identifikations og partshøringer.

Pulje til genopretning af fortov og ramper
Puljen er afsat til en gradvis genopretning af fortove og ramper af hensyn til mobiliteten for de bløde trafikanter. Prioriteres primo 2020.

KULTUR, NATUR OG FRITID:

Pulje til gennemførelse af skovhandleplan
Puljen anvendes til understøttelse af publikumsfaciliteter mv.

Imødekommenhedspulje
Puljen anvendes til forskellige småprojekter, som f.eks. ekstraordinær rensning af strandarealer eller opsætning af ekstra affaldscontainere i forbindelse med arrangementer.

Gearingspuljen
Gearingspuljen anvendes til bynære grønne projekter, tilgængelighed og projekter der understøtter udviklingen af Ringkøbing Fjord og Skjern Å området med minimum 40% ekstern finansiering. De enkelte projekter bliver løbende forelagt Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov
Der er igangsat en proces med henblik på frasalg af de mest kommercielle skovarealer for at finansiere skovrejsning i et drikkevandsområde uden for Ringkøbing. Der er afsat 531.000 kr. i budgettet til Ringkøbing-Skjern Kommunes betaling til Naturstyrelsen, som driver projektet.

Stauning Havn - Kajanlæg og broer
Der er i 2020 afsat 565.000 kr. til finansiering af projektet. Projektet er igangsat i 2018 med færdiggørelse i 2019.

Havneprojekter
Der er i 2020 afsat 1,0 mio. kr. på puljen. I forbindelse med renovering af kajanlæg og broer i Stauning Havn er der et merforbrug på i alt 350.000 kr. som dækkes af puljen. De resterende 650.000 kr. vil blive prioriteret primo 2020.

Øvrige projekter der frigives senere:

Forlægning af Sønderupvej Nr. Vium.
Der er afsat i 2019 afsat 10 mio. kr. til projektet, hvoraf der er  frigivet 2,3 mio. kr. til forundersøgelse, projektering og ekspropriering af. Der er i 2020 afsat 3,662 mio. kr. Etableringen af selve vejanlægget forventes igangsat i marts 2020, hvor sagen vil blive behandlet med henblik på at frigive restbeløbet

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE:

Udsortering af organiske affald
Den nye dagrenovationsordning for mad- og restaffald forventes igangsat 1. november 2020. Der er i 2020 afsat 26,193 mio. kr. til indkøb af beholdere og implementering af ordningen for helhedsbeboelse samt 9,663 mio. kr. i 2021 for sommerhusområdet. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 19. september 2019 at implementere ordningen i 1 etape. Udbuddet forventes gennemført i marts 2020, hvor sagen vil blive forelagt udvalget med henblik på frigivelse af budgettet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om at der bevilges og frigives anlægsmidler til de nævnte projekter i tabel 1, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Teknik- og Miljøudvalget 17-12-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Frigivelse af Anlægsbudget 2020 - Ejendomscenteret

Sagsnr: 19-030004

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille til byrådet om bevilling og frigivelse af ejendomscenterets anlægsbudget for 2020.

I 2020 er der samlet set for ejendomscenteret afsat 36.867 mio. kr. Nedenstående tabel viser budgettet til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme for både drift og anlæg 2020. Samt en tabel der viser ejendomscenterets prioritering.

Tabel 1

Anlægsbudget Ejendomscenteret 2020 2020
Vedligeholdelse pulje - anlæg 8.319
Opretholdelse af ejendomskapital/prioriteret indsats mod dårlige tage 3.052
Udbedring af Klimaskærm kommunale bygninger 7.500
Etablering af ventilation og solafskærmning - Kirkeskolen 6.000
Vedligeholdspulje Anlæg - Dagtilbud og Undervisning 2.896
Vedligeholdelse af administrationsbygninger 2.500
Forbedring af brandsikkerhed på kommunale ejendomme 1.000
Offentlige toiletter - genopretning niveau 600
Opdatering af overvågning kommunale bygninger 1.500
Renovering af kloaksystemer kommunale bygninger 1.500
Udskiftning af utidssvarende og slidte elevator 2.000
Budget i alt 36.867

Tabel 2

Projekter 2020
Forbedring af brandsikkerhed på kommunale ejendomme 1.000
Offentlige toiletter - genopretning niveau 600
Opdatering af overvågning kommunale bygninger 1.500
Renovering af kloaksystemer kommunale bygninger 1.500
Udskiftning af utidssvarende og slidte elevator 2.000
Etablering af ventilation og solafskærmning - Kirkeskolen 6.000
Tim Skole - Renovering af facade 4.000
Akjærskolen - Udskiftning af tag 5.000
Centerparken - Udskiftning af tag 2.500
Tarm Skole - Renovering af tag og facader 7.000
Projekter der priorteres senere 371
Vedligeholdelsespulje - administrationsbygninger
Servicecenter Skjern - Renovering af tag og stern 2.500
Vedligeholdspulje - Dagtilbud og Undervisning
Reserveret pulje til renovering af faglokaler 2.000
Pulje til akut opstået behov 500
Projekter der priorteres senere 396
Sum Vedligehold 36.867

 

Forbedring af brandsikkerhed på kommunale ejendomme

Der skal primo 2020 vurderes, hvor der er størst behov for opgradering af brandsikkerheden.

Offentlige toiletter - Genopretning niveau

Den endelige prioritering forventes klar i primo 2020. Det forventes at der først bliver renoveret offentlige toiletter i Søndervig og Hvide Sande, hvor der i sommerperioden er størst pres på.

Opdatering af overvågning kommunale bygninger

Der skal opdateres CTS-anlæg i en række bygninger, da de pt. er installeret på en platform som er forældet og ikke længere kan opdateres og supporteres.

Renovering af kloaksystemer i kommunale bygninger

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2020, og det forventes at der kan renoveres 1-2 kloaksystemer inden for denne ramme, prioritering vil blive lavet primo 2020.

Udskiftning af utidssvarende og slidte elevatorer

Pr. 1. januar 2020 er der indgået en ny servicekontrakt med KONE A/S, som skal servicere kommunes elevatorer, og der forventes en prioritering fra dem primo 2020 om, hvor behovet for udskiftning er størst.

Etablering af ventilation og solafskærmning på Kirkeskolen

Udskiftning af ventilationsanlægget på Kirkeskolen påbegyndes primo 2020 efter påbud fra arbejdstilsynet.

Tim Skole - Renovering af facade

I det oprindelige projekt vedr. renoveringen af Tim Skole er det ikke afsat midler til renovering af facaden. Renoveringen af facaden er budgetteret til at koste 4 mio. kr. 

Alkjærskolen - Udskiftning af tag

Taget på Alkjærskolen trænger til udskiftning og det er budgetteret til at koste 5 mio. kr.

Centerparken - Udskiftning af tag

Taget på Centerparken trænger ligeledes til at blive udskiftet og er budgetteret til at koste 2,5 mio. kr.

Tarm Skole - Renovering af tag og facade samt nedrivning af nordfløjen

Facaden og taget på Tarm skole trænger til at blive renoveret, og det er budgetteret til at koste 7 mio. kr.

Vedligeholdelsespulje - Administrationsbygninger

Der er i 2020 afsat 2,5 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger. Beløbet er i 2020 prioriteret til at der skal renoveres tag og stern på Finderupsvej 9 i Skjern, i forbindelse med projektet omkring aktivitetsbaseret arbejdsplads.

Vedligeholdelsespulje - Dagtilbud og Undervisning

Der er i 2020 afsat 2,896 mio. kr. til bygningsvedligehold inden for Dagtilbud og Undervisning. I 2020 er der afsat 2 mio. kr. til renovering af et faglokale, som prioriteres i primo 2020. Der er afsat 500.000 kr. til akutopståede problemer, og de resterende 396.000 kr. prioriteres i løbet af 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med indstilling om,

 1. at der bevilges og frigives anlægsmidler på 36.867 mio. kr. til de foreslåede projekter og puljer vist i tabel 2, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb vist i tabel 1.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019 - anlæg Teknik- og Miljøområdet

Sagsnr: 19-003604

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der pr. 31. oktober 2019 et samlet korrigeret anlægsbudget på i alt 73,917 mio. kr. fordelt med 62,974 mio. kr. for det skattefinansierede område og 10,943 mio. kr. for det brugerfinansierede område. Der er et samlet forbrug på i alt 18,528 mio. kr. fordelt med 16,445 mio. kr. på det skattefinansierede område og 2,083 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Af det ajourførte budget udgør overførselsbeløbet fra 2018 til 2019 i alt 28,151 mio. kr. fordelt med 21,758 mio. kr. for det skattefinansierede område og 6,393 mio. kr. for det brugerfinansierede område.

Der forventes et samlet forbrug på i alt 34,955 mio. kr. fordelt med 32,268 mio. kr. på det skattefinansierede område og 2,687 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Teknik- og Miljø

 

(1.000 kr.)

Forbrug pr. 31.10.2019

 

Budget
2019

 

Forventet regnskab 2019 Forventet overførsel til 2020
Teknik- og Miljøudalget i alt 22.093 73.917 34.955 40.005
Skattefinansieret område i alt 19.696 62.974 32.268 31.749
Miljø- og Natur (Land- og Vand) 3.988 12.895 6.552 6.343
Kultur, Natur, Fritid (inkl. Havne) 4.970 6.371 5.888 186
Trafik og Veje 10.738 43.708 19.828 25.220
Brugerfinansieret område i alt 2.397 10.943 2.687 8.256
Genbrugspladser 1.849 10.943 2.687 8.256
Klimainvesteringer 548 0 0 0

 Skattefinansieret område:

Miljø og Natur
På Miljø og Natur forventes de afsatte puljer til Naturområder og klimasikring ikke anvendt fuldt ud i 2019. Der er pt, et ikke disponeret beløb på 937.000 kr. på Naturomåder og 740.000 kr. på puljen til Klimasikring. Der forventes ligeledes et mindre overskud på kystsikring.

Klimasikringsprojektet Skelbækken er igangsat og der forventes en udgift på ca. 2 mio. kr. i 2019. Resten af budgettet overføres til færdiggørelse af projektet i 2020.

Kultur, Natur og Fritid
Under Kultur, Natur og Fritid er projektet Den Grønne Korridor i Skjern afsluttet. Som en udløber af projektet arbejdes der på et projekt om etablering af "Vandhaver". Med ”Vandhaverne i Skjern” ønsker man at omdanne det grønne område langs Grønningen i Skjern, som ejes af kommunen. Området ligger tæt ved bycentrum med gennemløb af Kirkeå og Den Grønne Korridor.

Den fremtidige driftsøkonomi lægges i hænderne på foreningen Skjern Udviklingsforum med den tilføjelse, at græs- og hækklipning fortsat foretages af kommunen. Vedligeholdelsesarbejdet og opsyn på området, foretages af en gruppe frivillige, der allerede har givet tilsagn. Arealet har fortsat kommunen som ejer. Den kommende Vandtank overdrages fra Ringkøbing-Skjern Forsyning til kommunen, som derved bliver ejer.

Erhvervs- og Vækstudvalget har bevilget 450.000 kr. til projektering mv., men der er pt. ikke yderligere kommunale midler i projektet. - se dog anden sag på denne dagsorden.

På gearingspuljen er der et ikke disponeret beløb på 867.000 kr. - se dog andre sager på denne dagsorden

På Havneområdet er der afsat i alt 3,299 mio. kr. i 2019 til renovering af kajanlæg og broer i Stauning Havn. Da projektet blev dyrere end hvad der oprindeligt var afsat anvendes områdets anlægspulje i 2019 og 2020 til restfinansieringen. Dette betyder, at der i 2019 og 2020 ikke er muligt at igangsætte større reparationsarbejder på havneområdet. På grund af yderligere ufoudsete udgifter forventes det at der vil mangle en finansiering på 350.000 kr. til projektet. Merudgiften finansieres af anlægspuljen i 2020 der fra budget 2020 er forhøjet med 1 mio. kr. årligt.

Trafik og Vej
Her er der flere større projekter, hvor det afsatte budget ikke forventes anvendt fuldt ud i 2019. Det drejer sig blandt andet om forlægningen af Sønderupvej i Videbæk, cykelstiprojektet i samarbejde med Varde Kommune, cykelstiprojekt mellem No og Ringkøbing, fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn, Trafikale udfordringer i Søndervig, Harmonisering af stier samt Byforskønnelse Tarm. Samlet forventes overføres for disse projekter i alt 17 mio.kr.

Stauning Lufthavn er flyttet til Økonomiudvalgets område og det afsatte budget på 1,2 mio. kr. anvendes ikke i 2019. Budgettet vil blive flyttet fra Teknik- og Miljøudvalgets område i forbindelse med regnskabsafslutningen.

I forbindelse med stiprojekterne rundt om fjorden er fase 1 og fase 2 nu afsluttet. En samlet opgørelse over hele Fjorden Rundt projekterne viser, at der mangler i alt 1,5 mio. kr. til at færdiggøre af de sidste projekter i fase 3.

De 1,5 mio. kr. foreslås finansieret af ikke forbrugte midler på afsluttede projekter samt ikke disponeret budget på anlægspuljen og puljen til diverse småprojekter jf. nedenstående oversigt:

Budgetområde Beløb
Ringkøbing K 450.000
Anlægspuljen 600.000
Pulje til diverse småprojekter 344.000
Trafiksikkerhedsprojekt Skjern Kristne Friskole 33.000
Renovering af klitvejen 73.000
I alt 1.500.000

Brugerfinansieret område:

På det brugerfinansierede område forventes etableringen af Tarm Genbrugsplads, renovering af Videbæk Genbrugsplads samt Lem Genbrugsplads samt nye mandskabsbygninger i Troldhede, Spjald og Tarm afsluttet i 2019. Her er der et merforbrug på i alt 847.000 kr. som foreslås finansieret således:

Budgetområde Beløb
Videbæk Genbrugsplads -90.000
Tarm Genbrugsplads -295.000
Ny mandskabsbygninger, Spjald, Troldhede, Tarm -462.000
I alt -847.000
Finansiering:
Anlægspulje Genbrug 648.000
Lem Genbrugsplads 147.000
Etablering af døgnstationer 52.000
I alt 847.000

I forbindelse med klimaprojektet Skelbækken (Naturkraft) skal Forsyningens andel af klimainvesteringer registreres i kommunens regnskab. Udgifterne til projektet lånefinansieres, hvorefter Forsyningen betaler afdragene på lånet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om

 1. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. til Fjorden Rundt stiprojekter finansieret ved omprioritering af anlægsmidler jf. oversigten i sagsfremstillingen.
 2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på i alt 847.000 kr. til de afsluttede anlægsprojekter, Videbæk Genbrugsplads, Tarm Genbrugsplads, Nye mandskabsbygninger i Spjald, Troldhede og Tarm, finansieret af anlægspuljen på Genbrug med 648.000 kr. et mindre forbrug på Lem Genbrugsplads med 147.000 kr. samt Etablering af døgnstationer med 52.000 kr.


Teknik- og Miljøudvalget 26-11-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Retning for revision af detailhandelsstrukturen i hovedcenterbyerne

Sagsnr: 19-021429

Sagsfremstilling

Der har den 21. november 2019 været afholdt et temamøde for Byrådet, hvor et af emnerne til drøftelse netop var det ovenstående spørgsmål. Forud for drøftelsen fremlagde Byfora og Handelsrådet input, som de havde samlet fra de enkelte byer.

På temamødet førte drøftelserne til følgende signaler om de enkelte byer set i forhold til spørgsmålet ovenfor.

Ringkøbing
Der kan muligvis placeres dagligvarebutikker i periferien, men kun i eksisterende aflastnings- og lokalcentre. Der kan muligvis ske en udbygning ved Holstebrovej. I bymidten skal indretning og fortætning prioriteres.

Skjern
Der kan muligvis placeres dagligvarebutikker i periferien på lang sigt, hvis det kan styrke byudviklingen, herunder bosætningen. På kort sig nej, da der er mange eksisterende kvadratmeter til dagligvarebutikker.

Videbæk
Der skal fremadrettet kunne placeres dagligvarebutikker i periferien af byen, men udvidelsen skal være proportionel med byudviklingen - det kan være en til to butikker de næste årtier. Der skal tænkes fortætning og oplevelser samt kommunale "trafikskabende" aktiviteter ind i bymidten.

Tarm
Der skal fremadrettet kunne placeres dagligvarebutikker i perferien, nærmere bestemt i aflastningscentret mod nord, og ikke andre steder i byen. Aflastningscenteret bør nytænkes, der er et konkret og aktuelt behov for udvidelse. I bymidten skal der være plads til kultur, ophold, vandtorv, servicefag, den grønne by og at trække naturen ind.

Hvide Sande
Der skal fremadrettet ikke kunne placeres dagligvarebutikker i periferien. Butiksområdet i den nordlige del af byen bør dog på sigt styrkes. Der skal ske en fortsat koncentration ved havnen og det turistmæssige potentiale her.

Ovenstående signaler har siden temamødet været drøftet med ambassadørgruppen.

Administrationen har på baggrund af signalerne udarbejdet udkast til reviderede målsætninger for detailhandelsplanlægningen i Ringkøbing-Skjern Kommune, se bilag.

Udkastet til målsætninger skal erstatte de nuværende målsætninger i kommuneplanens detailhandelsafsnit. Ændringen af målsætningerne medfører ikke, at detailhandelsstrukturen ændres - dette forudsætter konkret planlægning med tilhørende redegørelser.

Miljøvurdering
Når målsætningerne indarbejdes i kommuneplanen vil der blive taget stilling til, hvorvidt ændringerne giver anledning til, at der skal foretages en miljøvurdering.

Det videre forløb
Målsætningerne vil blive indarbejdet i et kommuneplantillæg for byroller og detailhandel. Forslag til dette kommuneplantillæg forventes fremsendt til politisk behandling i starten af foråret 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen

Effektvurdering

De mere konkrete formulerede målsætninger og processen for at komme dertil, vurderes at følge op på målet fra Plan- og Udviklingsstrategien om mere nærværende planlægning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

 • at det fremsendte udkast til målformuleringer for detailhandelsplanlægningen godkendes og indarbejdes i kommuneplanen.


Teknik- og Miljøudvalget 17-12-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Små anlægssager 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr: 19-029715

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i 2011 at mindre anlægssager, som bliver finansieret fuldt ud af aftaleenhedernes eget driftsbudget, fremsendes samlet gennem fagudvalgene til godkendelse i Byrådet ved regnskabsårets afslutning.

Der skal ske registrering i kommunens anlægskartotek, såfremt en udgift vedr. bygninger, anskaffelser af driftsmidler, biler og inventar udgør minimum 100.000 kroner.

For Social- og Sundhedsudvalgets område ønskes der overført følgende driftsbeløb til mindre anlægsprojekter:

Sundhed og Omsorg
Sundhedscenter Vest, indkøb af to biler, 306.000 kr. excl. moms
Tim Plejehjem, etablering af sansehave, 180.000 kr. excl. moms
Enghaven, indkøb af ovn og pandegryde, 214.000 kr. excl. moms
Åkanden, indkøb af blæstkøler, 225.000 kr. excl. moms

Sundhed og Omsorg, anlægsprojekter i alt 925.000 kr. excl. moms

Handicap og Psykiatri
Center for Social Psykiatri, ADHD og Autisme, indkøb af personbil, 107.000 kr. excl. moms

Handicap og Psykiatri, anlægsprojekter i alt 107.000 kr. excl. moms.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udgiften til anlægsprojekterne finansieres fuldt ud af aftaleenhedernes driftsbudget.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 • der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 925.000 kr. til projekter på Sundhed og Omsorgs budgetområde og 107.000 kr. til projekter på Handicap og Psykiatris budgetområde.
 • at anlægsbevillingerne finansieres af enhedernes/centrenes driftsmidler.


Social- og Sundhedsudvalget 18-12-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af lejlighed på Center Bakkehuset

Sagsnr: 19-014164

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri søger Social- og Sundhedsudvalget om frigivelse af anlægsmidler til udvidelse med 1 bolig (type 2) på Center Bakkehuset, Ternevej 2 i Videbæk samt etablering af personalefaciliteter, da udvidelsen vil medføre flere medarbejdere. Fagområdet Handicap og Psykiatri har anlægsmidler til formålet, der anmodes frigivet.

Baggrunden for ansøgningen om frigivelse af anlægsmidler er begrundet i, at Fagområdet Handicap og Psykiatri oplever et stigende behov for pladser til primært egne borgere med yderst komplekse problemstillinger. Alternativet til etablering af en lejlighed vil være køb af en botilbudsplads udenfor kommunen.

Der søges om mulighed for frigivelse af midler til etablering af 1 lejlighed (type 2 - særligt indrettet lejlighed) og dertil hørende personalefaciliteter.  

 • Den nye kommende lejlighed (type 2) kan etableres i lokaler, der i dag anvendes til andre formål, men nu ønskes inddraget til etablering. Disse lokaler er servicearealer, og dermed Ringkøbing-Skjern Kommunes kvadratmeter. Lokalerne benyttes p.t. som møderum og kontor.
  Anslået udgift på 1.100.000 kr. incl. rådgiverbistand.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Servicelovens § 108.

Økonomi

Finansieringen til formålene ønsket frigivet fra tidligere anlægsprojekt "fleksible boliger", hvor der resterer beløb svarende til udgiften.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. finansieret af ovenstående rådighedsbeløb.


Social- og Sundhedsudvalget 18-12-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af cafeen på Fredensgade i Skjern

Sagsnr: 18-009106

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede på budgetkonferencen 2017 midler til udvidelse af caféen på Fredensgade i Skjern.

Caféens størrelse er i dag ca. 50 m2, hvor spisearealet er, samt et overdækket areal på 17m2. Udvidelsen vil ca. være en fordobling af caféens størrelse.

Der er stor tilgang af borgere til ADHD- og Autismespektrumområdet og dermed af borgere, der benytter caféen. Derfor er Fredensgade udfordret på plads. Det er simpelthen ikke plads til alle borgere. Caféen er indrettet med max. 24 pladser, og der er ikke mulighed for at lave afskærmninger. For nogle af de borgere, der kommer i caféen, er det en udfordring, når de skal sidde meget tæt på hinanden.

Caféen på Fredensgade benyttes både som spisested for de borgere, der bor på og omkring Fredensgade. Desuden er der borgere, der kommer og deltager i forskellige gruppeydelser, og som, enten før eller efter dette, køber deres mad i caféen.

Netop det at kunne benytte caféen, har stor betydning for borgernes fysiske og psykiske velbefindende. De bliver styrket rent fysisk ved at få noget sund mad og styrkes psykisk ved at være sammen med andre. Det opleves ofte, at borgerne netop skaber sociale kontakter i caféen, og at venskaber opstår.

Tanken er, at man laver udvidelsen af caféen i samme stil som i dag, så bygningen ikke ændrer karakter, og man genbruger vinduespartier, ved at rykke dem med ud. Der laves en tilbygning på 50m2 og en overdækning på 16,5 m2.

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme ønsker at få frigivet midlerne til udvidelse af caféen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udvidelsen af caféen koster 1,3 mio. kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling til udvidelse af caféen på 1,3 mio. kroner. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1,3 mio. kroner.


Social- og Sundhedsudvalget 18-12-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af Holmehusene, Hus 26

Sagsnr: 19-012657

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri oplever fortsat tilgang af borgere med erhvervet hjerneskade med behov for støtte hele døgnet. Administrationen ser derfor et behov for at åbne endnu et hus i Holmehusene, Hus 26, i Ringkøbing. Dermed vil Ringkøbing-Skjern Kommune kunne tilbyde kommende borgere indenfor målgruppen en døgnplads i egen kommune.

I den forbindelse anmodes om frigivelse af anlægsmidler til indretning til målgruppen.

Hus 26 er et botilbud med 6 lejligheder, der alle er i fin stand. Botilbuddet er ikke i drift, men kan forholdsvis let sættes i drift. Det forventes, at alle boliger fremadrettet kan tilbydes til borgere i målgruppen erhvervet hjerneskade, da der er stor efterspørgsel og mangel på pladser til målgruppen.

Hvis Hus 26 sættes i drift, giver det mulighed for, at tilbyde egne borgere med erhvervet hjerneskade, der har brug for det, et døgntilbud i deres hjemkommune. Det betyder meget for borgere og deres pårørende at få et tilbud i den kommune, hvor de er bosat, frem for et tilbud udenfor kommunen med stor geografisk afstand til netværk.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Handicap og Psykiatri har anlægsmidler på anlægsrammen. Der ønskes frigivet 100.000 kr. til indretning til målgruppen i Hus 26 i Holmehusene.

Til orientering forventes der årlige driftsudgifter på ca. 3,5 mio. kr., når Hus 26 tages i brug og alle 6 pladser er i brug. Alternativt ville fagområdet være nødsaget til at købe pladser til borgere i andre kommuner. Administrationen vurderer at udgiften i andre kommuner og region vil være højere end den takst der betales for samme tilbud i Holmehusene.

Forudsætningen for beregningen af driftsudgifter er, at målgruppen har ydelsespakker, svarende til borgere i Hus 24 i Holmehusene, som der er taget udgangspunkt i ved beregningen. Det forventes, at huset kan driftes med den nuværende nattevagtsdækning på Holmehusene. I driftsudgifterne er medregnet finansiering af ledelse og administration.

Driftsudgiften vil i 2020 blive ca. 2,6 mio. kr. hvis huset er i drift den 1. april 2020. Finansieringsmæssigt er der i budget 2020 opfølgning for Specialteam medtaget en udgift til målgruppen borgere med erhvervet hjerneskade svarende til 1,1 mio. kr. Herved mangler der budget på 1,5 mio. kr. Dette beløb er på nuværende tidspunkt ikke medtaget i opfølgningen for Specialteam, og vil dermed give specialteamet en uventet merudgift i 2020 og påvirke prognosen for det samlede økonomiske resultat for fagområdet i 2020.

Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Borgere med erhvervet hjerneskade kan tilbydes døgntilbud i egen kommune

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til indretning i Holmehusene, Hus 26 i Ringkøbing finansieret af anlægsmidler fra ikke afholdte anlægsprojekter under Handicap og Psykiatri.

Social- og Sundhedsudvalget 18-12-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

10 Kondemnering og påbud om nedrivning

Sagsnr: 19-015658

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing