Referat: 18. februar 2020 kl. 14:30

Mødelokale 2, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Hans Østergaard
 • Kristian Bøgsted
 • Jakob Agerbo
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen
 • Niels Rasmussen
 • Jesper Lærke

Kopier link til punktet  -   Print

1: Vedtagelse af plangrundlag for et rekreativt område og sommerhusområde ved Søndervig

Sagsnr: 20-002368

Sagsfremstilling

Planforslaget om Lalandia feriecenter i Søndervig, har i efteråret 2019 været fremlagt i otte ugers offentlig høring - se bilag 1 og 2. Materialet omfatter et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan med tilhørende miljøvurdering, samt det konkrete projekt Lalandia i Søndervig med tilhørende miljøkonsekvensvurdering og udkast til projekttilladelse.

Der blev i høringsperioden afholdt et borgermøde i Søndervig, hvor ca. 350 borgere deltog.

Der skal nu tages stilling til om plangrundlaget kan endelig vedtages. 

Resultat fra offentlighedsfasen
I høringsperioden er der indkommet i alt 13 bemærkninger fra henholdsvis 4 myndigheder, 5 borgere og 4 foreninger, se bilag 3.

Bemærkningerne omhandler blandt andet:

 • Trafikale forhold i og omkring Søndervig som følge af merturisme.

 • Manglende parkeringsmuligheder i Søndervig

 • Stiforbindelser til Vesterhavet og slidtage på klitterne.

Hovedparten af de indkomne bemærkninger vedrører forhold, som ligger uden for plan- og projektområdet og dermed forhold, som ikke reguleres med lokalplanen. Administrationen har alligevel forholdt sig til bemærkningerne, der blandt andet har foranlediget en justering af kortet med stiprincipper, som Teknik- og Miljøudvalget behandlede på møde den 25. juni 2019, se bilag 4.

Som følge af indkomne bemærkninger har administrationen foretaget mindre ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan. De indkomne bemærkninger og notat med resumé og administrationens forslag til svar samt forslag til ændringer er vedlagt som bilag 5.

Miljøvurdering af planerne
Der har sideløbende med planlægningen været gennemført en miljøvurdering, der har fungeret som oplysningsgrundlag for planlægningen. Der er derfor vedlagt et udkast til en sammenfattende redegørelse, som bl.a. beskriver, hvordan miljøhensyn er inddraget i planen og hvordan miljøvurderingen og de indkomne bemærkninger tages i betragtning. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt i bilag 6.

Miljøvurdering af projektet
Der har været gennemført en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Miljøkonsekvensrapporten og udkast til projekttilladelse (tidligere kaldet VVM-tilladelse) har været i offentlig høring.

Udkastet til projekttilladelse er siden den offentlige høring suppleret med en beskrivelse af to projektændringer, se bilag 7 og 8, mindre, redaktionelle ændringer samt begrundelse for, at projektændringerne ikke giver anledning til at ændre projektafgørelsen. Udkast til den endelige projekttilladelse er vedlagt som bilag 9. Administrationen anbefaler, at projekttilladelsen godkendes.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning [Planloven].
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) [Miljøvurderingsloven].

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Planlægningen for Lalandia i Søndervig vurderes at bidrage med en stærk vækst i turismeerhvervet ved at understøtte udviklingen af en allerede velkendt feriedestination i den internationale turisme.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 451 for et rekreativt område og sommerhusområde ved Søndervig vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger og den sammenfattende redegørelse.
 2. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af høringssvarene.
 3. Den sammenfattende redegørelse færdiggøres på baggrund af vedtagelsen af planerne.
 4. Der meddeles projekttilladelse med vilkår til projektet Lalandia i Søndervig

Teknik- og Miljøudvalget 18-02-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Hans Pedersen
Svend Boye Thomsen

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jakob Agerbo ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing