Referat: 25. februar 2020 kl. 08:00

Mødelokale i kantinen
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Jakob Agerbo
 • Kristian Andersen
 • Kristian Bøgsted
 • Hans Østergaard
 • Niels Rasmussen
 • Søren Elbæk
 • Jesper Lærke

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt. Udvalgte godkendte, at pkt. 12 kunne behandles selvom det var for sent fremsendt i henhold til Forretningsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Dialogmøde med Ringkøbing-Skjern Forsyning

Sagsnr: 20-003522

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Forsyning har årligt dialogmøde med Økonomiudvalget.

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker følgende til drøftelse:

 • I forhold til urenset spildevand i vore vandløb - hvordan ser det ud i Ringkøbing-Skjern Kommune?

Bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Forsyning har fremsendt følgende forslag til dagsordenspunkter:

1. Lalandia:

 • Varmeprojekt
 • Spildevand

2. Sommerhuskloakering

3. Renseanlægsstruktur

4. Vision og verdensmål

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Drøftelse med bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Bilag Beslutning

Dialogmøde fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Kulturhuset SKOLEN, Sdr.Vium - afdragsordning på gældsbrev

Sagsnr: 17-028268

Sagsfremstilling

Den selvejende Institution Kulturhuset SKOLEN Sdr. Vium ansøger om en afdragsordning på et tidligere etableret gældsbrev på 200.000 kr. Gældsbrevet er etableret i  forbindelse med sogneforeningens køb af Sdr. Vium Friskole, og skulle efter sin ordlyd indfries senest ved udgangen af 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på sit møde den 3. oktober 2017, at yde Kulturhuset SKOLEN et rentefrit lån på 200.000 kr. til delvis  -og midlertidig-  finansiering af den selvejende institutions køb af Sdr. Vium Friskole.

Kulturhuset SKOLEN forventede på daværende tidspunkt, at modtage 500.000 kr. fra anlægspuljen under Kultur- og Fritidsudvalget i 2018 eller 2019, hvorefter ovennævnte lån på 200.000 kr. kunne  indfries. På sit møde den 17. april 2018, dagsordenens punkt 6 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at man ikke ønskede at bevilge tilskud via 2018-anlægspuljen. Efterfølgende bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde den 12. juni 2018, dagsordenens punkt 8 et tilskud på 300.000 kr. via 2019-anlægspuljen.

Som følge af, at tilskuddet fra anlægspuljen var mindre end forventet af Kulturhuset SKOLEN, har SKOLEN ikke haft tilstrækkelig likviditet til at indfri gældsbrevet på de 200.000 kr. inden udgangen af 2019. Med udgangspunkt i forventningerne til SKOLENs fremtidige økonomiske situation anmoder SKOLEN derfor om etablering af en afdragsordning, således at SKOLEN årligt afdrager 15.000 kr., første gang den 1. marts 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Kommunens likviditet vil blive marginalt forringet indtil gældsbrevet er indfriet.

Effektvurdering

Etablering af afdragsordningen vil være medvirkende til at stabilisere SKOLENs økonomiske situation.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen om indgåelse af afdragsordning på 15.000 kr. pr. år, første gang den 1. marts 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Orientering om kommunens restancer, ultimo 2019

Sagsnr: 15-034833

Sagsfremstilling

Nedenfor er vist en oversigt over de krav, som Ringkøbing-Skjern Kommune ved udgangen af 2019 har til inddrivelse hos Gældsstyrelsen (SKAT). Herudover er anført restancerne fra 2017, 2018 og 2019 for fortrinsberettigede krav, som kommunen selv forestår inddrivelsen af. Til sammenligning er anført de tilsvarende tal opgjort ultimo 2018.

 

 Restanceart Ultimo 2018    Ultimo 2019
     
 Krav til inddrivelse hos Gældsstyrelsen    
 Fortrinsberettigede krav    
 Ejendomsskat og renovation, 2016 og tidligere  295.000 188.000
 Affaldsgebyr  676.000 669.000
 Fortrinsberettigede krav hos Gældsstyrelsen, i alt  971.000 857.000
     
 Øvrige krav hos Gældsstyrelsen    
 Boligstøtte 1.624.000  1.979.000
 Forældrebetaling, daginstitutioner 1.549.000  1.958.000
 Kontanthjælp 2.453.000  2.702.000
 Øvrige kommunale krav 5.120.000  5.709.000
 Civilretlige krav 1.011.000  1.061.000
 Renter 4.682.000  6.010.000
 Gebyrer mv. 2.184.000  2.218.000
 Øvrige krav, i alt 18.623.000 21.637.000
 Samlede krav til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, i alt   19.594.000  22.494.000 
     
     
 Fortrinsberettigede krav, der inddrives af kommunen    
 Ejendomsskat og renovation,  2017, 2018 og 2019 318.000 171.000 
     
 TOTAL 19.912.000 22.665.000

 

Kommunale krav, der ikke betales rettidigt, bliver i henhold til lovgivningen overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen (SKAT), når betalingsfristen er overskredet, og den kommunale rykkerprocedure er afsluttet uden resultat. Kommunen er siden 2017 bemyndiget til at forestå inddrivelse af restancer vedrørende ejendomsskat og renovation (fortrinsberettigede krav).

Ifølge ovenstående er der i løbet af 2019 sket en forøgelse af kommunens samlede restancer med i alt ca. 2,7 mio. kr. Forøgelsen er sket på de krav, der er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen med ca. 2,9 mio. kr. Derimod er der sket en nedgang i restancerne på de krav, som kommunen selv forestår inddrivelsen af, med ca. 0,2 mio. kr.

De største restanceposter vedrører renter og gebyrer med ca. 8,2 mio. kr., svarende til ca. 36% af den samlede restancemasse. Gældsstyrelsen tilskriver løbende renter på samtlige de fordringer, som er overgivet til inddrivelse. Det må formodes, at en stor del af denne restancegruppe må anses for uerholdelig, uanset at Gældsstyrelsen allerede i sommeren 2018 afskrev ca. 2,4 mio. kr. af de tidligere tilskrevne renter og gebyrer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om opkrævning og inddrivelse af visse restancer.

Økonomi

Ifølge oplysninger fra Gældsstyrelsen udgør restancerne for samtlige landets kommuner under ét ca. 4,4 mia. kr. ved udløbet af 2019. Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune havde været en "gennemsnits-kommune", ville kommunens andel være ca. 1%, svarende til ca. 44 mio. kr.

Ringkøbing-Skjern Kommunes andel ligger dog noget under landsgennemsnittet, da restancerne (excl. kommunens egne inddrivelsesrestancer) udgør ca. 22,5 mio. kr., svarende til ca. 0,5% af de samlede kommunale restancer på landsplan.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 • at sagen tages til efterretning

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Bomidtvest. Skema A for 38 almene boliger på Bredgade 78-86 i Videbæk.

Sagsnr: 17-035321

Sagsfremstilling

Bomidtvest har den 23. januar 2020 fremsendt ansøgning om byrådets godkendelse af skema A for opførelse af 38 almene familieboliger på Bredgade 78-86 i Videbæk. Bomidtvest forventer en samlet anlægsudgift for hele projektet på 81,5 mio. kr.

Projektet var tidligere tænkt opført over en 4-6 årig periode. Bomidtvest ønsker dog nu at realisere hele projektet på én gang på grund af stor efterspørgsel.

Ved godkendelse af ansøgningen påtager kommunen sig at yde et grundkapitalindskud til boligforeningen på ca. 8,1 mio. kr. Herudover vil kommunen skulle yde garanti for en andel på ca. 48,8 mio. kr. af boligforenings realkreditlån.

Anlægsudgifterne for hele projektet forventes at udgøre ca. 81,5 mio. kr. Finansiering af byggeriet er fastlagt i Almenboligloven, og med udgangspunkt heri optager boligforeningen realkreditlån med 71,7 mio. kr., beboerindskuddet udgør 1,6 mio. kr., og kommunen yder grundkapitalindskud på 8,1 mio. kr.

Bomidtvest anfører i sin ansøgning, at de 38 boliger vil få et samlet boligareal på i alt 3.988 m2. Boligernes størrelse vil variere fra 88 m2 til 109 m2, og boligerne vil blive placeret i 3 etagehuse - med 1 etagehus med 4 etager og 2 etagehuse med 5 etager.  For så vidt angår huslejeniveauet budgetteres med en årlig boligudgift på 842 kr. pr. m2. excl. forbrug. Dette svarer til en gennemsnitlig månedlig husleje på 7.370 kr.

Kommunens grundkapitalindskud har de seneste år været lovbestemt som 10% af den samlede anlægssum. Men som følge af en ændring i Almenboligloven er denne %-sats nu gjort variabel, således at kommunens udgift gøres afhængig af boligernes størrelse. For boliger under 90 m2 beregnes lånet med 8% af anlægsudgifterne, medens der for boliger i intervallet 90-104 m2 ydes lån med 10%, og endelig ydes der lån med 12%, hvis boligerne er 105 m2 og derover. I det aktuelle tilfælde er den gennemsnitlige størrelse af boligerne beregnet til 104,95 m2, hvorfor størrelsen af det kommunale grundkapitallån under eet udgør 10%, svarende til ca. 8,1 mio. kr. Det forventes, at grundkapitalindskud kommer til udbetaling i løbet af 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven.

Økonomi

Projektet var tidligere tænkt opført over en 4-6 årig periode. Bomidtvest ønsker dog nu at realisere hele projektet på én gang. Grundkapitalindskuddet for det aktuelle projekt udgør 8,1 mio. kr.

Ved budgetlægningen for 2020 – 2023 blev der afsat følgende beløb til grundkapitalindskud med på kommunens bidrag til finansieringen af forskellige almene boligprojekter:

  2020 2021  2022 2023
Indskud i støttet byggeri i mio. kr.    14,0 17,0 7,2 5,2

Byrådet godkendte på sit møde den 19. marts 2019, dagsordenens pkt. 5, at der af de afsatte 14,0 mio. kr. i 2020 blev reserveret 9.128.000 kr. til Ringkøbing-Skjern Boligforenings projekt i Naturbydelen Ringkøbing K.

Realkreditlån, der optages af almene boligorganisationer, påvirker ikke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor en del af lånet heller ikke have nogen indflydelse på kommunens generelle låneadgang. 

Effektvurdering

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det planlagte byggeri.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at det fremsendte skema A godkendes
 • at den budgetterede gennemsnitlige månedlige husleje på 7.370 kr. godkendes.
 • at der gives tilsagn om kommunal garantistillelse på ca. 48,8 mio. kr., svarende til ca. 65% af realkreditlånet på ca. 71,7 mio. kr.
 • at kommunen i 2020 yder grundkapitalindskud på ca. 8,1 mio. kr., som finansieres at de resterende 4,872 mio. kr. fra 2020 samt overførsel af 3,2 mio. kr. fra 2021.
 • at endelig fastlæggelse af de kommunale garanti- og indskudsbeløb sker i forbindelse med fremsendelse af skema C

Bilag Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. Niels Rasmussen stemte imod.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Frigivelse af anlægsbudget 2020, Kultur- og Fritidsområdet

Sagsnr: 19-029574

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsområdet er der i 2020 afsat et anlægsbudget på i alt 6,668 mio. kr. jf. nedenstående oversigt, der nu søges frigivet.

Anlæg Kultur og Fritid Budget 2020
Ringkøbing Vandrerhjem - indfrielse af lån 2.490.000
Mejeriet Tarm - anlægstilskud indgangsparti 765.000
Anlægstilskud til idrætshaller 3.413.000
Kultur- og Fritid i alt 6.668.000

Ringkøbing Vandrerhjem - indfrielse af lån:
Med henvisning til beslutning i Byrådet den 12. juni 2007 blev der ved budgetlægningen for 2016 afsat 2,490 mio. kr. netto til indfrielse af et lån på 3 mio. kr. hos Arbejdsmarkedets Feriefond. Tilbagebetaling af lånet har afventet afklaring for låntagere i Arbejdsmarkedets Feriefond om tilbagebetalingen af lån. Der foreligger nu en løsning, som betyder, at låntagere får hele eller langt størstedelen af lånet afskrevet. For Ringkøbing Vandrerhjem betyder det, at lånet afskrives med 80 procent. Det betyder, at der skal tilbagebetales 600.000 kr. svarende til en nettoudgift på 498.000 kr.

Restbudgettet tilbageføres til kassen.

Anlægstilskud til Mejeriet:
Der er afsat 765.000 kr. som et anlægstilskud til Mejeriet i Tarm som medfinansiering af istandsættelse og renovering af indgangsparti og toiletforhold.

Anlægstilskud til idrætshaller:
Der er afsat et rådighedsbeløb på 3,413 mio. kr. netto, svarende til 4,112 mio. kr. brutto, til fordeling mellem de indkomne ansøgninger, der vil blive prioriteret senere i Kultur- og Fritidsudvalget jf. de godkendte retningslinjer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om at

 1. der bevilges og frigives 498.000 kr. til betaling af lån vedrørende Ringkøbing Vandrerhjem finansieret af rådighedsbeløbet på 2,490 mio. kr. og at restbeløbet på 1,992 mio. kr. tilføres kassen
 2. der bevilges og frigives 765.000 kr. til anlægstilskud til Mejeriet i Tarm finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
 3. der bevilges og frigives 3,413 mio. kr. fra anlægspuljen til idrætshaller finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

Kultur- og Fritidsudvalget 18-02-2020
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling og oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Udsat med henblik på nærmere afklaring.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til teknisk anvendelse (solcelleanlæg) ved Videbæk Biogas

Sagsnr: 18-017524

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen, er en endelig vedtagelse af plangrundlaget for et område til teknisk anlæg ved Videbæk Biogas.

Plangrundlaget
Der er udarbejdet et plangrundlag, der giver mulighed for at etablere et solcelleanlæg på ca. 1,7 ha. Det er hensigten, at anlægget skal forsyne Videbæk Biogas med vedvarende strøm.

Resultat fra offentlighedsfasen
Forslag til Tillæg 21 og Lokalplan 439 blev vedtaget af Byrådet den 17. september 2019, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 28. oktober til og med 23. december 2019.

Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt 3 bemærkninger fra:

 • 2 myndigheder

 • 1 forening

De indkomne bemærkninger/indsigelser og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag.

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages rettelser i forhold til de offentliggjorte planforslag. Rettelserne omhandler minimumsbredden af den afskærmende beplantning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realiseringen af projektet medfører, at Videbæk Biogas kan anvende vedvarende energi som procesenergi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Tillæg 21 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 439 for et område til teknisk anvendelse (solcelleanlæg) vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger/indsigelser
 • Notat med behandling af bemærkninger/indsigelser godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelserne


Teknik- og Miljøudvalget 04-02-2020

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen og Hans Pedersen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling. Fraværende: Jørgen Byskov.

Bilag Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. Niels Rasmussen, Kristian Andersen og Kristian Bøgsted stemte imod.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Udpegning af boligområder i mindre byer, som kan rumme flere forskellige boligtyper

Sagsnr: 20-000772

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 14. maj 2019 at igangsætte planlægningen for et kommuneplantillæg og et lokalplantillæg, der indeholder flere boligområder i mindre byer, som kan rumme flere forskellige boligtyper - henholdsvis parcelhuse (åben-lav) og rækkehuse (tæt-lav).
Formålet med dagsordenen er en godkendelse af, at den foroffentlige høring afgrænses til at omfatte de boligområder, som fremgår af vedhæftede bilag.

Udpegning af områder og den foroffentlige høring
Ved igangsætningen af sagen anbefalede administrationen, at der arbejdes videre med 21 udvalgte områder. Administrationen har forslag til ændringer til, hvilke områder, der bør arbejdes videre med. Med baggrund i en konkret henvendelse er administrationen blevet opmærksom på et område i Kloster (det tidligere mejeri), der ikke oprindeligt var medtaget. Derudover anbefales området i Spjald udvidet. Endvidere anbefales et område ved Ølstrup udtaget, da der allerede er gang i en planproces for det pågældende område. Administrationen anbefaler, at den foroffentlige høring afgrænses til kun at omhandle de boligområder, som fremgår af vedhæftede bilag.

Den videre proces
Administrationen er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på forarbejdet, og forventer at den foroffentlige høring finder sted i foråret 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Administrationen afholder udgifterne til udarbejdelsen af plangrundlaget.

Effektvurdering

Et mere fleksibelt plangrundlag vil give mulighed for større variation i boligbebyggelsen, som i højere grad vil matche efterspørgslen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at:

 • Den foroffentlige høring afgrænes til kun at omhandle de udpegede boligområder, som fremgår af vedhæftede bilag.


Teknik- og Miljøudvalget 04-02-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jørgen Byskov.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Ansøgning om driftstilskud til Ringkøbing Stationsbygning

Sagsnr: 20-004826

Sagsfremstilling

Foreningen Ringkøbing Station søger om driftstilbud til Ringkøbing Stationsbygning, der skal fungere som dels et ungdomshus, dels en café, der skal drives som socioøkonomisk virksomhed. Samtidigt bevares ventesal for rejsende.

Ringkøbing Udviklingsforum har i 2018 startet et arbejde med at skabe aktiviteter i stationsbygningen i Ringkøbing på baggrund af en henvendelse fra DSB Ejendomme. På baggrund af en borgerinddragelse, hvor der fremkom 74 forskellige forslag til anvendelse af stationsbygningen, besluttede styregruppen (der består af borgmester, viceborgmester, kultur- og fritidschefen, DSB samt Ringkøbing Udviklingsforum), at der skal arbejdes videre med det formål, at stationen fremover skal anvendes til et ungdomshus, en café, der drives som en socioøkonomisk virksomhed samt fortsat ventesal for rejsende med tog og bus.

En arbejdsgruppe har siden december 2018 arbejdet med at realisere projektet. Der er afholdt 11 arbejdsgruppemøder, workshops, åbent hus arrangement, studietur samt et utal af møder med relevante samarbejdspartnere, der har resulteret i, at arbejdsgruppen nu er klar til at overtage stationen februar 2020, såfremt finansieringen falder på plads.

Arbejdsgruppen præsenterede projektet for byrådet på dets møde den 20. august 2019.

Ringkøbing Stationsbygning indgår i Helhedsplan Ringkøbing 2050, der blev udarbejdet i 2017 gennem en stor borgerinddragelsesproces, og som blev godkendt af byrådet den 12. december 2017, pkt. 9.

Etableringen af et ungdomshus er også en indsats i ungepolitikken, der blev godkendt af byrådet den 23. april 2019, pkt. 9, og er nævnt i den efterfølgende handlingsplan, godkendt af Økonomiudvalget den 17. december 2017, pkt. 7, hvori det fremgår, at "Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder for at afklare, om stationsbygningen i Ringkøbing kan blive til et ungdomshus."

Ansøger oplyser følgende:

Målgruppen for stationsbygningen er de unge. Ungdomshuset vil være åbent for alle unge i kommune, men det er realistisk at forvente at det primært vil være unge fra Ringkøbing by og omegn. Herudover vil ungdomshuset også have stor relevans for de mange unge på uddannelsesinstitutionerne i Ringkøbing, der ikke har deres bolig i Ringkøbing, men rejser til med tog eller bus. Ungdomsrådet retter henvendelse til InWestjylland om inddragelse i projektet.

Målgruppen er naturligvis også de mange rejsende, der kommer med tog eller bus, og har brug for et sted at opholde sig i ventetiden. Her vil cafeen være en kærkommen mulighed. Stationen skal også være et sted, der byder rejsende velkommen til Ringkøbing.

Endelig er det ønsket at også byens borgere vil tage stationen og ikke mindst dens café til sig og gøre brug af de muligheder, der tilbydes.

Der er etableret en forening ”Ringkøbing Station”, der får det juridiske og overordnede ansvar for hele projektet. Arbejdsgruppen indgår som bestyrelse for foreningen. Herudover fortsætter styregruppen for projektet.

Ringkøbing-Skjern Ungdomsråd vil være ansvarlig for opbygning og daglig drift af ungdomshuset.

Erhvervsskolen Vestjylland har tilkendegivet positiv vilje til at forestå opbygning og drift af den socioøkonomiske virksomhed, der skal drive en café i dele af stationen. 

Der kan læses mere uddybende om projektet i vedlagte ansøgning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ansøger oplyser følgende:

Anlæg

Der er udarbejdet et projekt, hvor rådgiver, arkitekt Bo Christensen har skitseret en ombygning af stationen, så den vil være velegnet til formålet. Dette projekt er anslået til 5 mio kr. Det påregnes, at midlerne hertil skaffes gennem fondsmidler m.v. Der er søgt og givet en positiv tilkendegivelse fra en lokal fond på 1,6 mio. kr. Herudover indgår der i den vedlagte lejekontrakt med DSB, at de vil bidrage med 600.000 kr. til ombygningen.

Der søges midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til de anlægsomkostninger, der kan henregnes til særlige krav fra styrelsen til ombygningen.

Ringkøbing Ungdomsråd forventer at samle midler til projektet i samarbejde med DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og NAU (Netværk af Ung-domsråd).

Endelig vil der blive søgt midler fra diverse fonde og lokale bidragsydere. Fonde, der søges, er Velux Fonden, A.P. Møller Fonden og Egmont Fonden.

Jyske Bank har bidraget til processen omkring projektet og har tilkendegivet, at banken også vil bidrage i den videre proces.

Drift herunder lejeaftale med DSB

Der er vedlagt denne ansøgning et forslag til lejekontrakt med DSB. Hovedelementerne i denne lejekontrakt er, at lejemålet omfatter de lokaler, der skal anvendes til ungdomshus og café, men der opnås råderet over hele stationsbygningen. DSB respekterer den foreslåede ombygning. Der indgår i aftalen er uopsigelighed på 9 år (pga de store investeringer), medens lejer har 3 måneders opsigelse.

Lejen for bygningen omfatter alene de lokaler, der skal anvendes til ungdomshus og café. De udgør i alt 383 m2. Lejen udgør 300 kr. pr. m2, i alt 114.900 kr. pr. år. Dog er de første to år lejefri, medens der år 3 alene skal betales 50% af lejen.

Hertil kommer udgifter til varme, vand, el og øvrige forbrugsafgifter. Der indgår i lejekontrakten en a’conto betaling for dette på 80.430 kr. pr. år.

Hertil kommer et depositum på 28.725 kr. excl. moms eller 36.000 kr. incl. moms, der skal indbetales i 2020.

Udover ovenstående udgifter skal der afholdes udgifter til rengøring og lønudgifter til vedligeholdelse m.v. af bygningen. Disse udgifter forventes at kunne dækkes af lejeindtægter fra den socioøkonomiske virksomhed, der skal drive caféen.

Endelig skal der afsættes et beløb til alm. vedligeholdelse, småreparationer, uforudsete udgifter m.v., der er anslået til 35.000 kr. pr. år. Alle beløb er excl. moms.

De samlede årlige driftsudgifter vil herefter andrage 115.430 kr. i år 1 og 2. I år 3 udgør driftsudgifterne 172.880 kr. og i år 4 og årene fremover 230.330 kr. excl. moms. Incl. moms er beløbene 145.000 kr. i år 1 og 2,  217.000 kr. i år 3 og 288.000 kr. i år 4.

Ansøgt beløb

Der søges Ringkøbing-Skjern Kommune om tilskud til Ringkøbing Station på:

I 2020: 181.000 kr.

I 2021: 145.000 kr.

I 2022: 217.000 kr.

I 2023 og fremover: 288.000 kr. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter ansøgningen og tilkendegiver evt. vilje til at støtte projektet.

Bilag Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget godkendte at imødekomme det ansøgte tilskud i 2020, 2021 og 2022. Tilskuddet genvurderes i løbet af 2022. Udgiften afholdes indenfor Økonomiudvalgets samlede ramme.

Kristian Andersen og Jesper Lærke stemte imod. Kristian Andersen ønskede sagen oversendt til budgetdrøftelserne.

Kopier link til punktet  -   Print

10 Ejendomssag

Sagsnr: 20-003037

Kopier link til punktet  -   Print

11 Ejendomssag

Sagsnr: 20-002985

Kopier link til punktet  -   Print

12: Tillægsdagsorden: Undersøgelse af mulig inhabilitet

Sagsnr: 20-005221

Sagsfremstilling

Borgmesteren har den 23. februar 2020 modtaget følgende forslag fra den socialdemokratiske gruppe i byrådet:

"Til borgmester Hans Østergaard – cc til Jens Peter Hegelund

Jeg skal venligst anmode om, at følgende kommer til behandling på Økonomiudvalgets dagsorden på førstkommende møde, tirsdag den 25. februar 2020.

Det er velkendt, at der de seneste dage har verseret en sag om ansættelse af en distriktsleder i forbindelse med implementeringen af projektet Nye veje på det specialiserede område.

I den forbindelse er udvalgsformand, Trine Ørskov blevet beskyldt for inhabilitet og nepotisme, fordi fagchefen valgte at tilbyde Annette Ørskov én af de tre distriktslederstillinger – i øvrigt uden udvalgsformandens kendskab.

Trine Ørskov har ikke vurderet sig inhabil i hele behandlingen af sagen. Ej heller Børne- og Familieudvalget har vurderet hende inhabil - på trods af, at det er alment kendt, at Annette Ørskov - udvalgsformandens mor - er ansat som afdelingsleder i dagtilbud- og undervisning.

På den baggrund anmoder den socialdemokratiske byrådsgruppe om en ekstern undersøgelse af udvalgsformandens habilitet i forbindelse med den politiske behandling af projektet Nye veje på det specialiserede område.

Endvidere vil vi - henset til sagens særlige omstændigheder - anmode direktionen om, at evaluere fagchefens håndtering af sagen, herunder redegøre for årsagen til, at ikke alle tre stillinger blev opslået.

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe

Gruppeformand Søren Elbæk"

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter forslaget fra den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget besluttede at iværksætte en ekstern undersøgelse af udvalgsformandens habilitet i den konkrete sag. Kristian Andersen undlod at stemme. Jesper Lærke stemte imod.

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at direktionen udarbejder en redegørelse til næste møde om den administrative håndtering af sagen. Da der er tale om en konkret personsag behandles sagen som et lukket punkt.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing