Referat: 10. marts 2020 kl. 08:30

Mødelokale 6, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Kristian Andersen
 • Kristian Bøgsted
 • Niels Rasmussen
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Jesper Lærke
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Lem Varmeværk. Ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 30,030 mio. kr. til etablering af eldrevet varmepumpeanlæg.

Sagsnr: 20-004764

Sagsfremstilling

Lem Varmemærk har den 19.02.2020 fremsendt ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 30,030 mio. kr. til etablering af et eldrevet varmepumpeanlæg. Lånet forventes optaget i KommuneKredit.

Da den påtænkte låneoptagelse sker på baggrund af anlægsudgifter vedrørende fjernvarmeforsyning i et forsyningsselskab, vil en eventuel kommunegaranti for lånet ikke påvirke den kommunale låneramme.

Lem Varmeværk ønsker at producere fjernvarme så billigt og miljøvenligt så muligt. Der ønskes mere fleksibilitet i produktionsformen, og mindre afhængighed af gas og fils, ligesom de ønsker at en del af varmeproduktionen bliver basseret på el, således at der samtidig opnås en CO2-reduktion.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013)

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme.

Ved afgivelse af garanti overfor forsyningsselskaber opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet. Desuden opkræves der en årlig provision på 0,4 % af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts. Opkrævning af provision er besluttet af Byrådet på mødet den 10 oktober 2017.

Effektvurdering

Afgivelse af kommunegaranti vil medvirke til en billigere finansiering af de påtænkte anlægsinvesteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse,

 • at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 30,030 mio. kr.
 • at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af et eldrevet varmepumpeanlæg.
 • at der ved afgivelse af garanti opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet
 • at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Anvendelse af kommunens låneramme 2019-2020

Sagsnr: 19-025326

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden udgangen af marts 2020 tage stilling til, om der skal optages lån på baggrund af regnskabsresultatet for 2019. Der vil dog ikke være noget i vejen for, at Byrådet på nuværende tidspunkt også beslutter sig for låneoptagelse på baggrund af budgettet for 2020.

Kommunens samlede adgang til at optage lån for 2019 og 2020 kan opgøres til i alt 101,6 mio.kr. Denne låneadgang har udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2019 med ca. 56,5 mio. kr. og budgettet for 2020 med ca. 45,2 mio. kr.

Kommunens låneadgang har baggrund i bestemmelserne i Lånebekendtgørelsen, der angiver hvilke af kommunens anlægsudgifter, der kan lånefinansieres. I det regulerede budget for 2019 er der indregnet en låneoptagelse på ca. 53,7 mio. kr., men denne låneoptagelse er endnu ikke gennemført.

Den samlede låneramme på i alt 101,6 mio. kr. er opgjort således:

(1.000 kr.)

Beskrivelse 

Regnskab

Låneramme 2019

Budget

  Låneramme 2020

 Energibesparende foranstaltninger  13.981  0
 Byfornyelse og boligforbedring  76 2.749
 Havne 19.473 9.565
 Lån til betaling af ejendomsskat (pensionister)  

445

1.000
 Lån vedrørende indefrysning af grundskyld 14.658 21.987
 Borgernære investeringer i 2019 (lånedispensation)

 7.849

 
 Borgernære investeringer i 2020 (lånedispensation)     10.000
 Låneramme 2019-20 til disposition  56.482  45.164

Total låneramme 2019-20                                                               101.646

 

Særlige kommentarer vedrørende opgørelse af lånerammen.

Energibesparende foranstaltninger
Udgiften er opgjort som summen af en række forskellige energibesparende foranstaltninger, der i 2019 er udført på kommunens samlede bygningsmasse. Af større projekter kan nævnes energirenoveringer på bl.a. Stauning skole, Tarm skole samt Egvad plejehjem.

Havne
I det opgjorte beløb indgår anlægsinvesteringer for kommunens egne havne med ca. 4,2 mio. kr. Herudover indgår ca. 15,2 mio. kr. som anlægsinvesteringer, der er foretaget i Hvide Sande Havn, men som havnen ikke selv har lånefinansieret. Hvide Sande Havn er en kommunal selvstyrehavn, hvorfor disse anlægsinvesteringer kan indregnes i opgørelsen af den kommunale låneramme. I den budgetterede 2020-låneramme er der indregnet anlægsinvesteringer fra Hvide Sande Havn med 8,0 mio.kr.

Lån til betaling af ejendomsskat (pensionister)
Det skatteprovenu, som kommunen midlertidigt mister i forbindelse med pensionisters mulighed for udskydelse af betaling af grundskyld kan lånefinansieres. Det anførte beløb udgør forskellen mellem den udskudte grundskyld og den betaling, der tilgår kommunen, når pensionisterne afhænder den pågældende ejendom.

Lån vedrørende indefrysning af kommunal grundskyld
Stigningerne i grundejernes kommunale grundskyld er midlertidigt indefrosset fra og med 2018. Denne indefrysning er gældende for alle private grundejere uanset alder. Dette medfører, at kommunens likviditet ved registrering af indtægter fra grundskyld midlertidigt formindskes tilsvarende. De indefrosne beløb optages på kommunens status som et tilgodehavende, der skal indbetales, når ejendommen sælges. Som likviditetsmæssig kompensation for dette, er der i lånebekendtgørelsen givet mulighed for at kommunen kan optage lån, svarende til det indefrosne beløb.

Lånedispensationer
Social- og Indenrigsministeriet har i august 2018 og oktober 2019 givet dispensation til lånefinansiering af udgifter, der foretages til borgenære anlægsinvesteringer, bl.a. på skole- og daginstitutionsområdet i 2019 og 2020.

 

Særlige kommentarer til udnyttelse af lånerammen.
Beregningen af 2019-lånerammen på 56,5 mio. kr. er endelig. Anvendelsen af lånerammen skal besluttes inden udløbet af marts måned 2020, og et eventuelt lån skal optages inden udgangen af april 2020. Kommunen kan således ikke "opsamle" en ikke-udnyttet låneramme til eventuelt senere brug, ligesom en ikke-udnyttet låneramme heller ikke forlods kan reserveres til finansiering af fremtidige investeringer eller lejemål.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen).

Økonomi

Økonomi anbefaler, at lånemuligheden på 56,5 mio. kr. vedrørende regnskabet for 2019 udnyttes til låneoptagelse fuldt ud. Det er en forudsætning ved budgetlægningen for perioden 2020 - 2023, at der optages lån i denne størrelsesorden.

Det anbefales, at der optages lån i KommuneKredit med den maksimale løbetid på 25 år, og hvor den årlige ydelse vil udgøre ca. 2,2 mio. kr. Det anbefales endvidere, at låneoptagelse vedrørende regnskabsåret 2020 opgøres og afklares efter udløbet af regnskabsår 2020.

Kommunen har ved udgangen af 2019 langfristet gæld på ca. 492 mio. kr., hvor renter og afdrag finansieres via det skattefinansierede område. Afdragene har på disse lån udgjort ca. 32 mio. kr. i 2019. Ved udgangen af 2018 udgjorde gælden 9.970 kr. pr. indbygger, hvor landsgennemsnittet var på 9.961 kr. Derudover har kommunen langfristet gæld på ca. 333 mio. kr. vedrørende ældre- og handicapboliger, hvor ydelserne finansieres over beboernes husleje. Denne type gæld er ikke indregnet i foranstående nøgletal.

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør ved udgangen af 2019 ca. 336 mio. kr. Denne beholdning må aldrig være negativ.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at 2019-lånerammen udnyttes til optagelse af et 25-årigt lån hos KommuneKredit med 56.482.000 kr.
 • at anvendelsen af 2020-lånerammen besluttes på et senere tidspunkt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Godkendelse og finansiering af mindre anlægsprojekter i Børnenes Rige Ølstrup og No Børnehus

Sagsnr: 20-003187

Sagsfremstilling

På budgettet for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. under Børne- og Familieudvalget til finansiering af mindre anlægsprojekter. Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at der godkendes ansøgninger vedrørende projekter i 2 dagtilbud finansieret af rådighedsbeløbet.

Det drejer sig om følgende projekter:

 1. Fra Børnenes Rige Ølstrup er fremsendt en ansøgning om finansiering af inddækning af et halvtag til en anslået udgift på 60.000 kr. Der er en høj belægning i Børnenes Rige, og ændringen skal give institutionen større fleksibilitet på den måde, at børnene kan sove, spise og opholde sig udenfor selv i dårligt vejr. Børnenes Rige anvender lokaler, som er lejet af Kernen i Ølstrup. Projektet er godkendt af repræsentanter for Kernen.
 2. Forældrebestyrelsen for No Børnehus søger om 380.000 kr. til finansiering af en ombygning, hvorved det bliver muligt at opnå større brandsikkerhed ved at skabe plads til alle børnene i stueetagen. 1. etagen, som i dag også anvendes som basislokaler for børnehavebørn, vil efter ombygningen udelukkende blive anvendt til møder og til personalefaciliteter. Forholdene i dag er ikke ulovlige, eftersom den nuværende indretning af institutionen er godkendt efter et tidligere bygningsreglement. Flugtvejene på 1.salen er imidlertid problematiske, da børn og medarbejdere kun kan forlade bygningen ved at forcere et rækværk og gå ud på et flat tag, hvor der ligger en stige. Det vurderes i øvrigt, at ombygningen vil give bedre personalefaciliteter og skabe en mere sammenhængende og overskuelig indretning af institutionen.

Samlet er der ansøgninger for et beløb på 440.000 kr. Ansøgninger og overslag over udgifterne er vedlagt som bilag. Administrationen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på beløbet finansieret af rådighedsbeløbet til anlægspuljen.

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 440.000 kr. til om- og tilbygninger i Børnenes Rige Ølstrup og No Børnehus finansieret af rådighedsbeløbet til Børne- og Familieudvalgets anlægspulje.

Børne- og Familieudvalget 25-02-2020
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Helge Albertsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Ansøgning om oprettelse af privat fritidshjem i Tarm

Sagsnr: 20-000917

Sagsfremstilling

Anne Mette Sommer Laursen søger om oprettelse af privat fritidshjem, Madam Mims Fritidshjem, i Tarm, pr. 1. august 2020.

Fritidshjemmet ønskes oprettet i forbindelse med Tarm Idrætscenter, Skovvej 25, 6880 Tarm. Tarm Idrætscenter har givet Anne Mette Sommer Laursen fuldmagt til at søge om etableringen af det private fritidshjem i lejede lokaler.

Ringkøbing-Skjern Kommune har givet en forhåndsgodkendelse af muligheden for etablering af et fritidshjem i lokalerne.

Der søges om godkendelse til at kunne modtage 100 børn i aldersgruppen 0. - 3. klasse.

Ansøgeren har udarbejdet vedtægter for Madam Mims Fritidshjem og administrationen kan oplyse, at ansøgningen og vedtægter opfylder de krav, der stilles i dagtilbudsloven og i  "Godkendelseskriterier for private institutioner".

Når en privatinstitution er godkendt, skal Ringkøbing-Skjern Kommune og privatinstitutionen, ifølge "Godkendelseskriterier for private institutioner", indgå en samarbejdsaftale.

Administrationen oplyser, at en privatinstitution, i henhold til "Godkendelseskriterier for private institutioner" først har krav på at få tilskud, løbende måned + 3 måneder efter godkendelse.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved behandling af sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven § 52, stk. 5 og § 60.

Økonomi

Økonomi oplyser, at etableringen af et privat fritidshjem i Tarm ikke forventes at få økonomiske konsekvenser for Børne- og Familieudvalgets samlede budget. Medmindre oprettelsen af et privat fritidshjem betyder, at skolefritidsordningen på Tarm Skole kommer ned under minimumsnormeringen på 59 børn.

Pr. januar måned 2020 er der indmeldt 129 børn i skolefritidsordningen på Tarm Skole, hvilket svarer til 74 % af eleverne i 0. - 3. klasse på Tarm Skole. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til byrådet med indstilling om, at

 1. at det private fritidshjem Madam Mims Fritidshjem godkendes under forudsætning af, at Land, By og Kultur endeligt kan godkende bygningerne til formålet.
 2. at det private fritidshjem Madam Mims Fritidshjem kan få udbetalt tilskud, løbende måned + 3 måneder efter byrådets godkendelse.
 3. at det private fritidshjem Madam Mims Fritidshjem godkendes til 100 børn i aldersgruppen 0. - 3. klasse.
 4. at det private fritidshjem Madam Mims Fritidshjem, i henhold til dagtilbudsloven, skal udarbejde og offentliggøre en børnemiljøvurdering inden 31. december 2020.


Børne- og Familieudvalget 25-02-2020
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Kapacitetsproblemer i Ådum Børneunivers, Hemmet Børnehus og Holmsland Børnehus

Sagsnr: 19-012395

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet er optaget et samlet rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. til løsning af kapacitetsproblemer i 3 daginstitutioner. Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til projektet i Ådum Børneunivers, projektet i Hemmet Børnehus og til forundersøgelser mv. vedrørende projektet i Holmsland Børnehus.

I 2019 blev der gennemført en prognose over udviklingen i belægningen i kommunens dagtilbud. Prognosens resultater blev sammenholdt med dagtilbuddenes kapacitet. Undersøgelsen viste, at der må forventes vedvarende kapacitetsproblemer i Ådum Børneunivers, Hemmet Børnehus og Holmsland Børnehus. På denne baggrund blev der ved budgetlægningen optaget et samlet rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. til løsning af kapacitetsproblemerne.

I Ådum Børneunivers kan kapacitetsproblemerne afhjælpes ved at tage et lokale på institutionens 1. sal i brug. Det kræver opsætning af skillevæg og brandtrappe til en samlet anslået udgift på 300.000 kr.

I Hemmet har der været flere løsningsmuligheder på tale. Den billigste løsning indebærer, at der oprettes en afdeling af børnehaven på Bork Skole, som ligger i en afstand af ca. 4 kilometer. Udgifterne til tilpasning af lokaler mv. på Bork Skole er anslået til ca. 150.000 kr. Løsningen indebærer dog, at institutionen bliver opdelt på 2 matrikler med de ulemper, der følger heraf - herunder højere udgifter til personaledækning i ydertimer. Fra bestyrelsen, ledelsen og personalet i institutionen er der givet udtryk for, at man ikke ønsker denne løsning. Den bedste og dyreste løsning indebærer, at der etableres en tilbygning på omkring 80 kvadratmeter til Hemmet Børnehus. Denne løsning forventes at koste omkring 1,9 mio. kr. Da Hemmet Børnehus er en selvejende institution, vil der skulle oprettes et gældsbrev på et beløb, som svarer til anlægsudgiften. Gældsbrevet kan afskrives over en periode på 10 år. Kommunens planafdelingen vurderer, at en sådan tilbygning er så væsentlig en ændring, at der muligvis skal laves en lokalplan for området. Et mere konkret og detaljeret projekt skal dog foreligge, før det endeligt kan afgøres.

Holmsland Børnehus er lokaliseret i Kloster. Her er der større tvivl om, hvad der er den bedste løsning. Som følge af den begrænsede plads på grunden, forudsætter en udvidelse af børnehuset, at der overføres areal fra landzone til Kloster byzone ved en ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Selv med inddragelse af et areal fra landzonen er det usikkert, om der kan etableres en tilbygning på grunden, som vil kunne give en god helhedsløsning. Administrationen ønsker derfor at undersøge de forskellige muligheder nærmere - herunder muligheden for at etablere en løsning på Holmsland Skole. Til finansiering af diverse undersøgelser mv. i den forbindelse ønskes frigivet 0,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

Administrationen anbefaler, at projektet i Ådum Børneunivers gennemføres så hurtigt, det kan lade sig gøre. For så vidt angår Hemmet Børnehus anbefaler administrationen, at det godkendes, at der etableres en tilbygning ved institutionen, dog således at et byggeprojekt naturligvis skal afvente godkendelse af en eventuel ny lokalplan for området. Inden der tages stilling til projektet i Kloster vedrørende Holmsland Børnehus ønsker administrationen, at der gennemføres flere undersøgelser.

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at der gives en samlet anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til:

 1. opsætning af skillevæg og brandtrappe i Ådum Børneunivers
 2. en tilbygning til Hemmet Børnehus samt
 3. forundersøgelser mv. vedrørende Holmsland Børnehus

finansieret af rådighedsbeløbet på 4,7 mio. kr.


Børne- og Familieudvalget 25-02-2020
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Helge Albertsen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Kvalitetsrapport på skoleområdet 2019

Sagsnr: 19-020496

Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 40a bestemmer, at kommunalbestyrelsen hvert andet år skal udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskolen. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsnets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå og kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

Er niveauet i folkeskolen eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet.

Det er administrationens sammenfattende vurdering, at niveauet i Rinkøbing-Skjern Kommunes skoler generelt er tilfredsstillende.

Resultaterne i Ringkøbing-Skjern Kommune er på de fleste områder over eller på niveau med resultaterne på landsplan. Det er lykkedes at nedbringe antallet af elever med dårlige resultater i de nationale test. Der er dog ikke et entydigt billede af, at det er lykkedes at øge andelen af de allerdygtigste elever.
Karaktergennemsnittet for 9. klasse i de bundne prøver er stadig under landsgennemsnittet – dog kun 0,2 karakterpoint i 2018/2019.
Eleverne i Ringkøbing-Skjern Kommune trives generelt godt, med en beskeden positiv udvikling over de seneste tre skoleår.
Skolerne opnår forskellige resultater. Nogle skoler og klasser opfylder til fulde målsætningerne, mens enkelte skoler og klasser på visse områder står over for større udfordringer.

Med udgangspunkt i den Dialogbaseret Aftalestyring (DBA) samarbejder skolerne med administrationen om at vende udviklingen dér, hvor det skønnes nødvendigt.

Kvalitetsrapporten 2019 har forinden drøftelse i kommunalbestyrelsen været til udtalelse hos skolebestyrelserne i januar 2020. Skolebestyrelsernes kommentarer er medtaget sidst i kvalitetsrapporten.

Kvalitetsrapporten skal være godkendt i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts i året efter det skoleår rapporten omhandler.

Kvalitetsrapport 2019 er udarbejdet efter bekendtgørelsen fra 2014 og skal være et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj. Oplysninger i rapporten er indhentet fra Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Uddannelsesstatistik er en del af Undervisningsministeriets Datavarehus på uddannelsesområdet. På Uddannelsesstatistik findes alle de indikatorer, som er obligatoriske i kvalitetsrapporten samt en række supplerende oplysninger. De fleste tabeller og grafer viser henholdsvis kommunens tal i forhold til landsgennemsnittet og de enkelte skolers tal i forhold til kommunegennemsnittet.

Kvalitetsrapporten dækker skoleårene 2017/2018 og 2018/2019.

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskolelovens § 40a.

Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kvalitetsrapporten 2019 oversendes til godkendelse i Byrådet.

Børne- og Familieudvalget 25-02-2020
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at der fremadrettet sættes særligt fokus på elevernes trivsel. Administrationen blev anmodet om at udarbejde et oplæg til, hvorledes der kan arbejdes videre med det. Udvalget tilkendegav endeligt, at man i de  fremtidige kvalitetsrapporter ønsker en tættere sammenhæng med udvalgets politikker på området.

Fraværende: Helge Albertsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler 2020 for Sundhed og Omsorg

Sagsnr: 19-021072

Sagsfremstilling

I budget 2020 er der anlægsmidler til cykler i hjemmeplejen, oprettelse af akutteam samt en pulje til mindre anlægsprojekter.

Sundhed og Omsorg anmoder samlet om frigivelse af anlægsmidler til følgende projekter.

Cykler i hjemmeplejen

Til budgetlægningen for 2017-2020 blev der tilført anlægsmidler til køb af cykler i hjemmeplejen. Hjemmeplejeenhedernes cykler bliver slidte, og derfor er der i en fireårig periode afsat anlægsmidler til indkøb af cykler.

Til budget 2020 er der afsat anlægsmidler på 221.000 kr. ekskl. moms til indkøb af 11 el-cykler og 11 almindelige cykler.

Oprettelse af Akutteam

Til opstart af teamet søger områdeleder hermed frigivelse af anlægsmidlerne til dækning af etableringsomkostningerne, såsom indkøb af 2 biler, oplæring af personale samt midler til indkøb af inventar og IT-udstyr m.v.  

Anlægsudgiften vil beløbe sig til 520.000 kr. ekskl. moms.  

Pulje til mindre anlægsprojekter

Mange borgere har i dag ikke fastnet eller opsiger dette for at overgå til mobilnetværk. Derfor er der behov for indkøb af flere GSM Nødkaldsanlæg.

Der er et behov for at indkøbe 296 nødkaldeanlæg til en pris af ca. 1.200 kr. pr. stk. ekskl. moms til i alt 355.200 kr. Udgiften fordeles dog over 2 år.

Jævnfør den politiske prioritering på Social- og Sundhedsudvalgets budgetmøde i juni 2019 fremsender administrationen en ansøgning om frigivelse af midler i 2020 og 2021 svarende til 178.000 kr. ekskl. moms pr. år af puljen til mindre anlægsprojekter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb til anlægsprojekterne på 1.069.000 kr. ekskl. moms.

Viden & Strategi (Økonomi) har ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på i alt 919.000 kroner til ovenstående projekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Social- og Sundhedsudvalget 26-02-2020
Administrationens indstilling godkendes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Frigivelse af anlægsbudget 2020, Kultur- og Fritidsområdet

Sagsnr: 19-029574

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsområdet er der i 2020 afsat et anlægsbudget på i alt 6,668 mio. kr. jf. nedenstående oversigt, der nu søges frigivet.

Anlæg Kultur og Fritid Budget 2020
Ringkøbing Vandrerhjem - indfrielse af lån 2.490.000
Mejeriet Tarm - anlægstilskud indgangsparti 765.000
Anlægstilskud til idrætshaller 3.413.000
Kultur- og Fritid i alt 6.668.000

Ringkøbing Vandrerhjem - indfrielse af lån:
Med henvisning til beslutning i Byrådet den 12. juni 2007 blev der ved budgetlægningen for 2016 afsat 2,490 mio. kr. netto til indfrielse af et lån på 3 mio. kr. hos Arbejdsmarkedets Feriefond. Tilbagebetaling af lånet har afventet afklaring for låntagere i Arbejdsmarkedets Feriefond om tilbagebetalingen af lån. Der foreligger nu en løsning, som betyder, at låntagere får hele eller langt størstedelen af lånet afskrevet. For Ringkøbing Vandrerhjem betyder det, at lånet afskrives med 80 procent. Det betyder, at der skal tilbagebetales 600.000 kr. svarende til en nettoudgift på 498.000 kr.

Restbudgettet tilbageføres til kassen.

Anlægstilskud til Mejeriet:
Der er afsat 765.000 kr. som et anlægstilskud til Mejeriet i Tarm som medfinansiering af istandsættelse og renovering af indgangsparti og toiletforhold.

Anlægstilskud til idrætshaller:
Der er afsat et rådighedsbeløb på 3,413 mio. kr. netto, svarende til 4,112 mio. kr. brutto, til fordeling mellem de indkomne ansøgninger, der vil blive prioriteret senere i Kultur- og Fritidsudvalget jf. de godkendte retningslinjer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om at

 1. der bevilges og frigives 498.000 kr. til betaling af lån vedrørende Ringkøbing Vandrerhjem finansieret af rådighedsbeløbet på 2,490 mio. kr. og at restbeløbet på 1,992 mio. kr. tilføres kassen
 2. der bevilges og frigives 765.000 kr. til anlægstilskud til Mejeriet i Tarm finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
 3. der bevilges og frigives 3,413 mio. kr. fra anlægspuljen til idrætshaller finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

Kultur- og Fritidsudvalget 18-02-2020
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling og oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 25-02-2020
Udsat med henblik på nærmere afklaring.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den ændring, at der af restbeløbet på 1,992 mio. kr. vedr. Ringkøbing Vandrerhjem overføres 1,6 mio. kr. til Ringkøbing-Skjern Museum til dækning af gæld til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2019

Sagsnr: 20-002108

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesrådgiveren rådgiver om korrekt databeskyttelse i kommunen og er kontaktperson for kommunens borgere, og Datatilsynet vedrørende behandlingen af personoplysninger.

Som en del af opgaven udarbejder databeskyttelsesrådgiveren en årlig rapport til byrådet om sit arbejde.

Databeskyttelsesrådgiveren aflægger nu sin rapport for 2019.

Sammenfattende er rapportens konklusion, at den kommunale organisation som helhed er kommet langt med implementeringen af GDPR og at kommunen skal bevare fokus på opgaven med at passe godt på borgernes data.

Kommunens øverste it-sikkerhedsansvarlige Karen Marie Johansen har ingen bemærkninger til rapporten.

Databeskyttelsesrådgiver Jette Rask deltager i mødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Til efterretning

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet tager databeskyttelsesrådgiverens rapport til efterretning.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

11 Ejendomssag

Sagsnr: 19-023508

Kopier link til punktet  -   Print

12 Ejendomssag

Sagsnr: 20-002520

Kopier link til punktet  -   Print

13 Ejendomssag

Sagsnr: 20-002521

Kopier link til punktet  -   Print

14 Ejendomssag

Sagsnr: 20-004286

Kopier link til punktet  -   Print

15 Ejendomssag

Sagsnr: 19-025331

Kopier link til punktet  -   Print

16 Ejendomssag

Sagsnr: 19-024623

Kopier link til punktet  -   Print

17 Personsag

Sagsnr: 20-006329

Kopier link til punktet  -   Print

18: Tillægsdagsorden: Stjernehøring fra Energistyrelsen om udkast til miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd og Nord Havmølleparker

Sagsnr: 20-006464

Sagsfremstilling

Energistyrelsen har hhv. den hhv. 11. og 20. februar 2020 fremsendt udkast til miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd og Nord Havvindmølleparker i stjernehøring, dvs. hos de relevante offentlige myndigheder, herunder Ringkøbing-Skjern Kommune.

Baggrund

I 2015 vandt Vattenfall Vindkraft A/S udbuddet af anlæg og drift af de kommende kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd.

Den 22. december 2016 meddelte Energistyrelsen etableringstilladelse til både Vesterhav Nord og Vesterhav Syd havvindmølleparker. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, nu Miljøstyrelsen, meddelte tilladelse til de nødvendige landanlæg, dvs. jordkabler og transformerstationer. Tilladelserne blev påklaget. Energiklagenævnet traf den 20. december 2018 afgørelse i sagen og ophævede den del af etableringstilladelsen for Vesterhav Syd, som omhandler projektets miljøpåvirkninger, da disse ikke i tilstrækkelig omfang belyste det konkrete projekt. På den baggrund har Vattenfall udarbejdet nye miljøkonsekvensrapporter for hhv. Vesterhav Syd og Nord. Miljøkonsekvensrapporterne er udarbejdet på baggrund af Energistyrelsens afgræsningsnotat.

Høringsprocedure

Energistyrelsen har nu udsendt de to udkast til miljøkonsekvensrapporter i stjernehøring blandt de relevante offentlige myndigheder. Eventuelle bemærkninger til udkastene for Vesterhav Syd og Nord skal være Energistyrelsen i hænde senest den hhv. 24. marts og 2. april 2020.

Energistyrelsen forventer at sende udkastene til miljøkonsekvensrapport i offentlig høring (2. offentlighedsfase) hos offentligheden og berørte myndigheder ultimo april 2020.

Det bemærkes, at bilagene kan være lang tid om at åbne/downloade, da der er tale om datatunge filer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at kommunen meddeler Energistyrelsen, at kommunen ingen bemærkninger har i stjernehøringen til udkastene til miljøkonsekvensrapporterne for Vesterhav hhv. Syd og Nord Havvindmølleparker, og at kommunen afventer den offentlige høring om udkastene.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

19: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted. Der blev særligt orienteret om kommunens Covid19-beredskab.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

20: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Hans Østergaard ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing