Referat: 14. april 2020 kl. 09:00

Virtuelt
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Kristian Bøgsted
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen
 • Niels Rasmussen
 • Jesper Lærke

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Offentliggørelse af planforslag for et område til centerformål i Hvide Sande

Sagsnr: 18-034064

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 6. november 2018 igangsat planlægningen for området ved det tidligere rådhus ved Søndergade/Kirkevej i Hvide Sande. Derfor er der udarbejdet et planforslag der udlægger ca. 3,1 ha. til centerformål.

Administrationen indkaldte i perioden 17. december 2018 til 7. januar 2019 idéer og forslag til planlægningen. Der er ikke indkommet nogle ideer og forslag til planlægningen i foroffentlighedsfasen.

Formål
Formålet med et nyt plangrundlag er at skabe mulighed for centerformål uden butikker for dermed at styrke aktiviteterne bredt i Hvide Sande.

Områdets disponering og bebyggelse
Lokalplanen giver mulighed for center i form af kontorer, kulturinstitutioner, spisested, blandet bolig og erhverv mm.

Den nordlige del af rådhusets bygningsmasse er nedrevet med henblik på anlæg af offentlige p-pladser. Bygningen vejbetjenes fra Kirkevej mod øst. Mod nord anlægges ny vej som forbinder Kirkevej og Østergade. Fra denne vej er der adgang til de offentlige p-pladser.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget. Konklusionen af screeningen er, at planforslaget ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Anvendelsen af området til centerformål vil styrke aktiviteterne bredt i Hvide Sande by.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender at:

 • Forslag til Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 445 for et område til centerformål ved Søndergade/Kirkevej, Hvide Sande vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.


Teknik- og Miljøudvalget 10-03-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Godkendelse af forslag til tematillæg til kommuneplanen om byernes roller, infrastruktur og erhverv

Sagsnr: 19-004478

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er godkendelse af:

 • forslag til kommuneplantillæg 40 for byernes roller, detailhandel og strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter.
 • forslag til kommuneplantillæg 41 for infrastruktur- tung trafik, fremtidens erhvervsområder og solceller.

Baggrund

Med Plan - og Udviklingsstrategien 2019-2022 blev det besluttet at foretage en temarevision af kommuneplanen af følgende temaer: 

 • Byernes roller og detailhandel
 • Infrastruktur - tung trafik
 • Erhverv - fremtidens erhvervsområder

Derudover blev det besluttet, at der skal foretages en ajourføring af kommuneplanen ift. lovpligtige emner.

Foroffentighedsfase

Der er blevet gennemført en foroffentlighedsfase for kommuneplanen, samtidig med at der blev afholdt offentlighedsfasen for Plan - og Udviklingsstrategien. Der indkom tre bemærkninger i alt. Bemærkningerne blev behandlet i byrådet den 21. maj 2019.

Proces

Omdrejningspunktet for udarbejdelsen af kommuneplantillæggene har været en nærværende og involverende proces med fokus på dialog med kommunens borgere, foreninger, virksomheder og landbruget.

En ambassadørgruppe som består af fem byrådspolitikere har løbende sat retning for indholdet i tillæggene samt for involveringen. Desuden har ambassadørgruppen haft direkte dialog med landbruget om udfordringer og løsninger ift. den tunge trafik, som afledes af landbruget.

Der har været afholdt et temamøde i byrådet, hvor der var fokus på udpegning af fyrtårne med udgangspunkt i input fra kommunens borgere om deres stoltheder samt på spørgsmålet om hvorvidt, der fremadrettet skal kunne placeres dagligvarebutikker i periferien af hovedcenterbyerne.

Signalerne vedr. dagligvarebutikker blev omsat til mål, som efterfølgende blev drøftet på et fællesmøde mellem TMU og ØU d. 17. december 2019. Målene er sidenhen blevet godkendt i ØU d. 7. januar 2020. Målene fremgår af tillæg 40.

Retningslinjer for større solcelleanlæg har været drøftet på et fællesmøde mellem TMU og ØU. De fremgår af tillæg 41.

Produkterne

Der er udarbejdet i alt to tillæg.

Kommuneplantillæg 40

Indhold:

 • Byernes roller 
 • Detailhandel
 • Strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter

Tillægget tager, jf. Plan - og Udviklingsstrategien, afsæt i ambitionen om at udfordre det eksisterende bymønster, så det bliver mere nuanceret og i højere grad kan understøtte en differentieret satsning i kommunen, der også tager udgangspunkt i stoltheder og styrker. 

Yderligere følger tillægget op på byrådets beslutning om at revidere mål for detailhandel. Derudover indeholder tillægget et afsnit om strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter jf. nye krav i Planloven.

Tillægget suppleres med en pixiudgave, som handler om fyrtårne og stoltheder. Formålet med pixiudgaven er at skabe et produkt, som på en mere enkel og nærværende måde formidler kommuneplanens budskab om fyrtårne og stoltheder.

Kommuneplantillæg 40 er vedlagt som bilag. Pixi eftersendes.

Kommuneplantillæg 41

Indhold:

 • Infrastruktur - tung trafik
 • Fremtidens erhvervsområder
 • Nyt område til energikrævende virksomheder
 • Produktionserhverv
 • Større solcelleanlæg

Tillægget tager, jf. Plan - og Udviklingsstrategien, afsæt i ambitionen om en at sikre erhvervet gode betingelser i kommunen samt hvordan dette understøttes af den fysiske planlægning. Yderligere indeholder tillægget et afsnit om produktionserhverv jf. nye krav i Planloven. 

Kommuneplantillæg 41 er vedlagt som bilag. 

Miljøvurdering

Der har været gennemført en miljøvurdering af planerne, og der er derfor udarbejdet en miljørapport. Miljørapporter er vedlagt som bilag til de to tillæg.

Det videre forløb

Administrationen arbejder videre med den samlede revision. Den samlede kommuneplan forventes endelig vedtaget i sensommeren 2021. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

De to tillæg medvirker til realisering af Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at skabe vækst og udvikling og sikre virksomheder og borgere de bedste forudsætninger for at bo og drive virksomhed i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

 • forslag til Tillæg 40 til Kommuneplan 2017-2029 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
 • forslag til Tillæg 41 til Kommuneplan 2017-2029 fremlægges i offentlig høring i 8 uger. 


Teknik- og Miljøudvalget 10-03-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetlægningsprocedure for perioden 2021 - 2024

Sagsnr: 20-000467

Sagsfremstilling

Viden og Strategi - Økonomi fremsender forslag til budgetlægningsprocedure, herunder tidsplan for budgetlægningsperioden 2021 - 2024 samt drifts- og anlægsrammer til godkendelse.

Den vedlagte procedurebeskrivelse vil være koncentreret om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen, primært frem mod budgetseminaret i august 2020. Drifts- og anlægsrammerne fremgår af budgetlægningsproceduren på henholdsvis side 3 og side 5.

Der pågår i øjeblikket drøftelser og forhandlinger om det fremsatte forslag fra regeringen til en udligningsreform. Man afventer resultatet af en eventuel udligningsreform og de ændringer det kan give for de fremtidige indtægtsforhold for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Beskrivelse af budgetlægningsproceduren indeholder forslag til procedure for

 • fastsættelse af budgetrammer
 • budgetlægning
 • politisk behandling af budgettet
 • hvad der sker efter budgetvedtagelsen
 • samt en overordnet tidsplan

Ved budgetlægningen sidste år blev der fastsat følgende målsætninger:

 • Robusthed - mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året.
 • Overholdelse af KL's udmeldte andel af rammen for serviceudgifter.
 • Driften skal give et overskud, der kan dække anlægsudgifter og afdrag på lån.
 • Et skattefinansieret anlægsbudget på ca. 110 mio. kr. årligt.

Det skal dog bemærkes, at kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder, er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen samt resultatet af en eventuel udligningsreform.

Igennem de seneste ca. 10 år har en del af grundlaget for budgetlægningen været, at der har været nul-fremskrivning af varekøb og visse tjenesteydelser (arterne 2.2, 2.3, 2.9 og 4.0).

Der er vedlagt en resultatopgørelse for perioden 2020 - 2023. I forhold til det vedtagne budget er

 • Likviditeten tilrettet opgørelsen af kassebeholdningen ultimo 2019.  
 • Driftsrammerne er korrigeret som følge af solgte ejendomme jf. Økonomiudvalgets beslutning af 25. april 2017 pkt. 13.
 • Konsekvensen af Byrådets beslutning af 18. februar 2020 om praksisfaglighed i folkeskolen er indarbejdet med 502.000 kr. pr. år.
 • Der er indregnet den modtagne lånedispensation på 10 mio. kr. i 2020.
 • Anlægsudgifter til Tim skole og børnehave er likviditetsmæssigt forudsat afholdt i 2020.
 • Det er forudsat, at kommunen også fremadrettet vil modtage finansieringstilskud. 
 • Der er ikke udarbejdet en kolonne for 2024, da indtægtsgrundlaget er ukendt på nuværende tidspunkt.
 • Resultatopgørelsen viser ud fra forudsætningerne, at resultatet af den ordinære driftsvirksomhed i perioden 2021 - 2023 tilnærmelsesvis kan dække anlægsudgifterne i samme periode.

Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er indarbejdet til tirsdag den 18. august 2020 i forlængelse af byrådsmødet.

Der er i tidsplanen lagt et møde ind mellem Økonomiudvalget og HovedMED den 25. august 2020.

Økonomiudvalgets beslutning om budgetlægningsprocedure bliver fremsendt til fagudvalgene med henblik på udvalgenes tilrettelæggelse af egen proces. Herefter afholder fagudvalgene i april måned møde med de enkelte FagMED. Økonomiudvalget afholder tilsvarende møder med Adm.MED og HovedMED.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at tidsplanen og budgetlægningsproceduren godkendes
 2. at de opgjorte driftsrammer, herunder forsyningsområdet, godkendes til budgetlægningen for 2021 - 2024, se side 3 i budgetlægningsproceduren
 3. at de opgjorte anlægsrammer vedrørende skattefinansieret område og forsyningsområdet godkendes til budgetlægningen for 2021 - 2024, se side 5 i budgetlægningsproceduren
 4. at alle budgetrammer ekskl. arterne 2.2, 2.3, 2.9 og 4.0 fremskrives med KL's prisfremskrivning, når udmeldingen foreligger

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Anlægsbevilling til puljemidler til puljen til Landsbyfornyelse.

Sagsnr: 20-001698

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 6. januar 2018  modtaget en skrivelse fra Trafik -, Bygge -, og Boligstyrelsen om, at kommunen er blevet tildelt 3.660.107 kr. fra den statslige udgiftsramme for 2020 vedrørende Puljen til landsbyfornyelse.

Der ydes statslig refusion på 60 pct. af kommunens udgifter til landsbyfornyelsestiltagene.

Tildelt statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse kan som udgangspunkt anvendes af kommunen senest 24 måneder fra tildelingen.

Anvendelse af rammen

Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Rammen kan anvendes til følgende tiltag: 

 • Områdefornyelse.
 • Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
 • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger.
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.
 • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.
 • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven.
 • Genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller kondemnering.
 • Kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.  

Økonomi

Der er i budgettet for 2020 afsat brutto 3.473.000 kr. til landsbyfornyelses, hvoraf den statslige refusion udgør 60%. I hvert af overslagsårene er der afsat brutto 5.473.000 kr. til landsbyfornyelse, hvoraf statslig refusion udgør 60%. Herudover er der årligt afsat 438.000kr- til en pulje til byfornyelsesprojekter

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet

at der bevilliges 2.440.000 kr. til brug for kommunens andel  i den tildelte ramme for 2020 fra puljen til Landsbyfornyelse.

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Driftsoverførsler fra 2019 til 2020

Sagsnr: 20-006111

Sagsfremstilling

Vedhæftet som bilag, er der udarbejdet oversigter over overførselsbeløbene fra 2019 til 2020. Samlet ansøges om overførsel af knap 149 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 13 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2018 til 2019. Den første side i vedhæftede bilag, viser overordnet udviklingen i driftsoverførslerne de sidste 2 år. Derefter vises udviklingen for de enkelte aftaleenheder under de forskellige fagområder / udvalg.

Som følge af covid-19 har driftsoverførslerne ikke været forelagt de enkelte fagudvalg.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Overførselsbeløbene skal genbevilges af Byrådet i henhold til den kommunale styrelseslov samt budget- og regnskabssystemet for kommuner (Social- og Indenrigsministeriet).

Økonomi

Da det samlede overførselsbeløb på knap 149 mio. kr. er akkumulerede uforbrugte driftsmidler, er overførselsbeløbene en del af kassebeholdningen. Reglerne omkring overførsler eksisterede også i de gamle kommuner før kommunesammenlægningen, og oparbejdelsen af de akkumulerede over-/underskud i aftaleenhederne er derfor sket over mange år.

De samlede netto opsparinger i aftaleenhederne, har generelt ligget på et stabilt niveau i mange år. Stigningen i overførslerne til 2020 ligger i særlig grad indenfor Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets områder. Endvidere har hjemmeplejeenhederne under Sundhed og Omsorg formindsket tidligere års akkumulerede underskud betydeligt, hvilket har medvirket til forøgelsen af netto opsparingen.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de opgjorte driftsoverførsler på de enkelte udvalgsområder med i alt 148.787.000 kr. overføres til 2019.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020

Sagsnr: 20-006111

Sagsfremstilling

I forbindelse med den tekniske regnskabsafslutning for 2019 kan det konstateres, at en række anlægsprojekter ikke er endeligt afsluttet eller ikke igangsat endnu. Ved regnskabsårets udløb henstår derfor uforbrugte rådighedsbeløb på disse projekter.

Som en fortsættelse af den praksis, som byrådet hidtil har anvendt, søges der en genbevilling i 2020 til færdiggørelse af de anlægsprojekter, der regnskabsmæssigt ikke var afsluttet ved udgangen af 2019.

Administrationen har udarbejdet en detaljeret oversigt over samtlige ikke-afsluttede anlægsprojekter. De tilhørende ikke-forbrugte rådighedsbeløb kan opsummeres således:

I følge bilag udsendt med dagsordenen fremgår det, at hovedparten af ovenstående beløb vedrører projekter, der er igangsat, men som endnu ikke er afsluttet.

På baggrund af den nuværende situation med coronavirus, har de respektive fagudvalg ikke behandlet sagerne vedrørende overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 for hver deres område.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

I styrelsesloven anføres, at bevillingsmyndigheden er hos byrådet. Som følge heraf skal enhver ansøgning om tillægsbevillinger (herunder også overførsler fra tidligere år) godkendes af byrådet.

Økonomi

Der ansøges om genbevilling af i alt netto 57,227 mio. kr. til færdiggørelse af de omhandlede anlægsprojekter i 2020.

Vedrørende VE-projekter lægger kommunen ud, og først når det enkelte projekt afsluttes sker der udbetaling fra VE-fonden på baggrund af et revideret regnskab. Derfor står kommunen i forskud med 5,1 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Overførselsbeløbet vedrørende det brugerfinansierede område, der udgør 9 mio. kr. vedrører renovationsområdet. Renovationsområdet er et område som "hviler i sig selv", hvor taksten skal dække såvel drifts- og anlægsudgifter.

Låneoptagelsen, der udgør i alt 126,5 mio. kr., består af en låneramme på 56,5 mio. kr., der allerede er besluttet udnyttet til optagelse af lån i 2020, der vedrører anlægsudgifter i 2019.

Derudover består låneoptagelsen af 70 mio. kr. vedrørende højhastighedsinternet - en lånedispensation der skal udnyttes senest i 2020.

Vedrørende højhastighedsinternet overføres en anlægsudgift svarende til knap 70 mio.kr.

Den resterende del af overførslerne vedrører den skattefinansierede kassebeholdning ultimo 2019.

Overførslen af de skattefinansierede anlægsudgifter er vokset fra knap 66 mio. kr. ved overførslen fra 2018 til 2019 til nu knap 111 mio. kr. ved overførslen til 2020. De største enkeltsager er renovering af Tim skole og etablering af nyt dagtilbud i Tim, hvor der samlet overføres godt 41 mio. kr. - var oprindeligt planlagt gennemført i 2018 og 2019.

I forbindelse med afslutningen af anlægssagen "Fleksibel bolig ved Rosengården" under Social- og Sundhedsudvalget, ønskes restbudgettet på 385.000 kr. overført til anlægsprojektet "Fleksible boliger", som finansierede bevillingen.

På anlægsområdet har der gennem årene været stor stabilitet i størrelsen af overførslerne. Denne stabilitet afviges der fra ved denne betydelige stigning i overførslerne fra 2019 til 2020, hvilket kassebeholdningen er positivt påvirket af.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 • der bevilges netto 57,227 mio. kr. i 2020 til færdiggørelse af anlægsprojekter jf. specifikation, der er udsendt med dagsordenen.
 • restbudgettet vedrørende "Fleksibel bolig ved Rosengården" på 385.000 kr. overføres til anlægsprojektet "Fleksible boliger".

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Årsrapport 2019

Sagsnr: 20-002627

Sagsfremstilling

Ved afslutning af regnskabsår 2019 har administrationen udarbejdet Årsrapport 2019 for Ringkøbing-Skjern Kommune. Årsrapporten er vedhæftet som bilag.

Herudover udarbejdes en regnskabsbog med detaljerede regnskabsoplysninger.

Selve årsrapporten har ændret format, således at den i år er reduceret fra de normale godt 50 sider til 17 sider, og bliver præsenteret i PowerPoint.

Afvigelsen i højre kolonne viser forskellen mellem oprindeligt budget 2019 og regnskab for 2019. Det samlede regnskabsmæssige resultat viser et overskud på 9,5 mio. kr., og er 63 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

De væsentligste afvigelser i forhold til oprindeligt budget er:

 • Indtægterne endte med at blive knap 17 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Hovedårsagen til den lavere indtægt er, at statsafgift på udlodninger fra forsyningsvirksomheder er modregnet i bloktilskuddet.
 • Driftsudgifterne endte med at blive godt 11 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Hovedårsagen til de lavere driftsudgifter er et mindre forbrug på Beskæftigelse. Samlet set balancerer serviceudgifterne stort set med det oprindelige budget.
 • Driftsresultatet før finansiering er 5,5 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.
 • Nettoudgifter til renter er 26,5 mio. kr. lavere end oprindeligt budgettet, og er dermed regnskabsmæssigt en nettoindtægt. Hovedårsagen til differencen mellem oprindeligt budget og regnskab skyldes hovedsageligt udlodninger fra forsyningsvirksomheder.
 • Anlægsforbruget på det skattefinansierede område har udgjort knap 108 mio. kr., hvilket er 35 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Hovedårsagerne er anlægsprojekter der ikke er blevet gennemført i 2019 samt en række anlægsindtægter fra Staten.
 • Forsyningsområdet, der omfatter renovationsordninger og genbrugspladser, viser et mindre forbrug på 8,2 mio. kr. Årsagen til det forbedrede resultat er et driftsresultat der er knap 6 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret, mens anlægsudgifterne ligeledes har været 2,2 mio. kr. lavere end budgetteret.

Samtidig med godkendelse af årsrapporten for 2019 godkendes også den anvendte regnskabspraksis som ses i et særskilt bilag. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administration indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender årsrapporten for 2019 og den tilhørende regnskabspraksis samt overgiver disse til revisionen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. Der er i forbindelse med årsrapporten udarbejdet en tegnefilm om året der gik. Denne vedlægges dagsordenen til Byrådet.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Normeringsløft på dagtilbudsområdet

Sagsnr: 20-004989

Sagsfremstilling

Til indfasning af minimumsnormeringer for vuggestuebørn og børnehavebørn i kommunale og selvejende dagtilbud, er der på finansloven for 2020 afsat 500 mio. kr. I årene fremover stiger det årlige beløb, så der i 2025 afsættes samlet 1,6 mia. kr.

Ringkøbing-Skjern Kommunes andel i 2020 udgør 4,7 mio. kr.

Børne- og Undervisningsministeriet har i forbindelse med udmøntningen meddelt

 • at midlerne kan anvendes til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner og puljeinstitutioner. Ringkøbing-Skjern Kommune har ingen af de to sidstnævnte institutionstyper
 • at der ikke stilles krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund, men det er et krav, at det er pædagogisk personale. Midlerne kan derfor ikke anvendes til ansættelse af teknisk/administrativ personale.
 • at der ikke stilles krav til ansættelsesformen (heltids-, deltids- eller vikaransættelser)
 • at midlerne i lighed med andre puljemidler, ikke indgår i beregningsgrundlaget for kommunernes tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældrenes egenbetaling. 
 • at midlerne ikke kan anvendes til ansættelser i privatinstitutioner og private pasningsordninger
 • at midlerne samlet set skal anvendes på en måde, så den nuværende uddannelsessammensætning blandt personale som minimum fastholdes
 • at midlerne kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på dagtilbudsområdet

Administrationen foreslår, at tildelingen fordeles til dagtilbuddene i forhold til det normerede antal børn i 2020, dog således at vuggestuebørn vægter 1,9 i forhold til børnehavebørn. Det betyder, at personalenormeringen hæves forholdsmæssigt ens på de to børnegrupper i forhold til den nuværende tildeling på 9,5 time pr. vuggestuebarn og 5 time pr. børnehavebarn.

Vægtningen på 1,9 kommer fra 9,5/5 = 1,9, og betyder at for hver 1 kr. der tildeles pr. børnehavebarn tildeles der 1,9 kr. pr. vuggestuebarn.

Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0 - 5 årige hvert år. Hvis Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af 0 - 5 årige fastholdes i de kommende år, vil tilskuddene og dermed normeringstildelingen have følgende udvikling:

Hele 1.000 kr.

2019

1.3.2020

2021

2022

2023

2024

2025

Finanslov 2020 - samlet beløb

 

500.000

600.000

800.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

RKSK's andel - anslået 0,94%

 

4.700

5.640

7.520

11.280

13.160

15.040

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuggestueafdeling

9,50

10,00

10,00

10,15

10,50

10,60

10,80

Børnehaveafdeling

5,00

5,25

5,25

5,34

5,50

5,60

5,70

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal fuldtidsstillinger

 

13

13

18

27

32

37


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Kommunerne skal aflægge et særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet, herunder om tilskuddet er anvendt til pædagogisk personale i form af løn- og pensionsudgifter, relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale samt udgifter til det revisionspåtegnede regnskab.

Kommunerne skal herudover bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Såfremt kommunerne ikke bekræfter dette vil tilskuddet skulle tilbagebetales.

Midlerne betragtes som puljemidler, og udmøntes via direkte statslig tildeling til kommunerne og dermed uden forudgående ansøgning. Dette med henblik på at sikre hurtig udmøntning og begrænse administrationen forbundet herved.

Effektvurdering

Personalenormeringen til vuggestuebørn og børnehavebørn vil via puljemidlerne stige med ca. 14% frem mod 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at Børne- og Familieudvalget godkender, at personalenormeringen til vuggestuebørn og børnehavebørn i kommunale og selvejende dagtilbud forhøjes pr. 1. marts 2020 og fremefter i forhold til ovenstående oversigt. Forhøjelsen finansieres af puljemidlerne fra Børne- og Undervisningsministeriet
 • at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering
Børne- og Familieudvalget 24-03-2020
Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling og oversender sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

Hanne Simonsen bemærkede, at KD er glade for tildelingen til bedre normering til kommunale og selvejende institutioner, men ikke er enige i grundlaget for fordeling, da de private ikke tilgodeses.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Videreførelse af kommunal bredbåndspulje til støtte af lokale projekter i den nationale bredbåndspulje

Sagsnr: 20-005105

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal oprettes en ny pulje på 400.000 kr., der kan bruges til tilskud til lokale projekter, der søger ind på den nationale bredbåndspulje. Landdistriktsrådet har behandlet sagen og indstiller, at Økonomiudvalget opretter denne nye pulje. 

Baggrund

Med finansloven for 2020 besluttede partierne bag aftalen at videreføre den nationale bredbåndspulje i 2020 og dermed afsætte 100 mio. kr. til at skabe bedre bredbånd for de adresser i Danmark, der oplever den dårligste dækning.

Fra 2018 til 2019 har i alt syv projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget støtte fra den nationale bredbåndspulje på samlet set 12,6 mio. kr. De syv projekter omfatter i alt 432 adresser, der nu kan se frem til at modtage bredbånd via fiber. Ringkøbing-Skjern Kommune støttede de enkelte projekter med 1.000 kr. pr. adresse.

Det er forventningen, at de fleste af kriterierne fra den nationale pulje i 2019 videreføres i 2020. Dermed er forventningen også, at det vil være de adresser, der har en bredbåndsforbindelse på under 10/2 Mbit/s, der kan søge ind på puljen. I 2019 havde Ringkøbing-Skjern Kommune 2.302 adresser, der kunne søge fra puljen.

De enkelte projekter vurderes ud fra et pointsystem, hvor der tildeles point ud fra seks kriterier. Under disse kriterier indgår kommunal medfinansiering.

I 2018 oprettede Økonomiudvalget - med opbakning af Erhvervs- og Vækstudvalget - en kommunal bredbåndspulje på 400.000 kr., som lokale projekter kunne søge. Med de syv førnævnte projekter er puljens midler nu fordelt. Referat fra den tidligere beslutning om at oprette en lokal pulje kan findes i forbindelse med Økonomiudvalgets møde d. 23. oktober 2018.

 

Landdistriksrådet behandledes sagen på sit seneste møde den 9. marts 2020. Landdistriktsrådet ønsker den fornyede pulje oprettet. 

Tilknytning til politikker og strategier

Erhvervs- og Vækstudvalget vedtog i september 2018 en ny handleplan for bedre mobil- og bredbåndsdækning. Af handleplanen fremgår det, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil yde en strategisk indsats for at sikre erhvervslivet og borgerne en geografisk set bredere dækning af hurtige, stabile og pålidelige internetforbindelser. Som led i denne indsats blev det samtidigt besluttet at arbejde for at gøre det nemmere for borgere at opnå tilskud i relevante nationale puljer.

Med kommunens Landdistriktspolitik er det besluttet at arbejde for en bedre mobilitet igennem en forbedret fysisk og digital infrastruktur.

Det er en målsætning i kommunens Erhvervspolitik at styrke områdets adgang til digital infrastruktur af høj kvalitet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

På landdistriktsområdet er der i 2020 i Ringkøbing-Skjern Kommune budgetteret med 687.000 kr. til landdistriktsudvikling. 

På landdistriktsområdet er der i alt 3.541.000 kr. inklusiv overførsler fra tidligere år i budgettet for 2020. 1.639.000 kr. af disse midler er disponeret til projekter og aktiviteter. Der resterer dermed 1.902.000 kr. til landdistriktsudvikling i udisponerede midler. Med en ny bevilling på 400.000 kr. til en kommunal bredbåndspulje, vil der være 1.502.000 kr. i budgettet til andre aktiviteter og projekter på landdistriktsområdet. 

Der gives 1.000 kr. fra den kommunale bredbåndspulje i støtte pr. adresse, der er fuldmagt fra i et bredbåndsprojekt. Dermed vil den kommunale bredbåndspulje kunne komme 400 husstande til gavn.

Eventuelle tilskud fra den kommunale bredbåndspulje udbetales til projekter, der modtager støtte fra den nationale bredbåndspulje. Det kommunale tilskud udbetales til den udførende leverandør, når projektet er gennemført.

Effektvurdering

Det er stabene Personale og Digitalisering samt Viden og Strategis vurdering, at den afsatte pulje på 400.000 kr. fra 2018 har været medvirkende til den øgede lokale interesse for at søge ind på den nationale bredbåndspulje, og at en ny pulje vil have samme effekt. Stabene vurderer desuden, at puljen vil støtte landdistriktspolitikkens mål om, at flere landsbyer og landdistrikter opnår bedre bredbåndsdækning.

For mere information: Se bilagene for fakta om fordeling af midlerne fra den nationale bredbåndspulje.

Indstilling

Administrationen og Landdistriktsrådet indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der oprettes en kommunal pulje på 400.000 kr. til tilskud til projekter, der søger støtte fra den nationale bredbåndspulje.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

11 Licitation

Sagsnr: 18-021877

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

12 Bevilling til jordforsyning 2020

Sagsnr: 19-027769

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

 

Kopier link til punktet  -   Print

13: TILLÆGSDAGSORDEN: Undersøgelse af mulig inhabilitet

Sagsnr: 20-008632

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 25. februar 2020 sag 12 at iværksætte en ekstern undersøgelse af Børne- og Familieudvalgsformandens habilitet i sagen om Nye veje på det specialiserede område.

Ringkøbing-Skjern Kommunes juridiske team har på baggrund heraf anmodet KL om at foretage denne undersøgelse. Denne forelægger nu.

KL sammenfatter deres undersøgelse således:

Det er KL-konsulenternes vurdering, at Trine Ørskov var inhabil ved behandlingen af sagerne om projektet ”Nye veje på det specialiserede område” i Ringkøbing-Skjern Kommunes Børne- og Familieudvalg henholdsvis den 24. september 2019, 26. november 2019, 17. december 2019, 21. januar 2020 samt ved byrådets behandling af sagen den 18. februar 2020.

Det er endvidere KL-konsulenternes vurdering, at beslutningerne truffet på de nævnte møder formentlig vil blive erklæret ugyldige som følge af Trine Ørskovs inhabilitet, hvis spørgsmålet prøves af domstolene eller en administrativ prøvelsesinstans.

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har selv mulighed for at genoptage sagen, og træffe beslutning om at der forelå inhabilitet, og træffe en ny beslutning om projektet, som der ikke efterfølgende kan rejses inhabilitetsindsigelser i forhold til.

Såfremt Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at gennemføre beslutningerne om projektet med et tilsvarende indhold, som truffet på byrådets møde den 18. februar 2020 må dette ske uden Trine Ørskovs medvirken. Således vil Trine Ørskov ikke kunne deltage i behandlingen af sagen i hverken udvalg, byråd eller i øvrigt.

Forvaltningen kan således forelægge sagen for udvalg og byråd igen, men må i den forbindelse ikke tillægge eventuelle holdninger, som Trine Ørskov har tilkendegivet ved den tidligere behandling af sagen nogen vægt.

Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at forvaltningen fremlægger indstillinger med samme indhold som tidligere, hvis dette beror på at forvaltningen efter en fornyet vurdering af sagen finder, at der er grundlag herfor.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter konklusionerne i KL’s undersøgelse og initiativer som følge heraf.

Bilag Beslutning

På baggrund af KL’s notat redegjorde administrationen for sagens forløb set herfra. Administrationen beklager, at det ikke undervejs i forløbet har været påpeget fra hverken politisk eller administrativ side, at der kunne foreligge en inhabilitetsproblematik, der burde afklares. Administrationen erkender, at når der ikke var nogen fra politisk side der påpegede problemstillingen, så burde administrationen have bragt spørgsmålet på bane. På baggrund af forløbet vil administrationen med udgangspunkt i den læring, der er som følge af sagen, skærpe opmærksomheden på inhabilitetsproblematikker fremover.

Økonomiudvalget besluttede på baggrund af KL-redegørelsen at anmode Børne- og Familieudvalget om at genbehandle sagen vedr. Nye veje på det specialiserede område med henblik på efterfølgende behandling i Byrådet.

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalget at vurdere, om sagen skal sendes til høring i LokalMED.

 

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: TILLÆGSDAGSORDEN: Oprettelse af Stadil Aflastningscenter

Sagsnr: 20-007700

Sagsfremstilling

Administrationen i Sundhed og Omsorg anbefaler, at der oprettes et midlertidigt aflastningscenter i Stadil, som skal bidrage til løsningen af det pres på regionens sygehuse, som der forventes at ville blive i de kommende uger som følge af COVID-19 situationen.
Derudover anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget tager stilling til finansieringen af aflastningscentret.

Baggrund.

Sundhedsstyrelsen har den 26. marts rettet henvendelse til kommunerne for at spørge til mulig kapacitetsudvidelse i kommunernes akutfunktioner. Baggrunden for forespørgslen er en forventning om, at landets sygehuse vil blive belastet med behov for udredning, behandling og pleje af patienter med COVID-19, og der vil derfor være behov for, at kommunerne udvider og opruster deres kapacitet til at varetage behandling og pleje af borgere, som under normale omstændigheder ville være indlagt på sygehus. En del af disse borgere vil kunne være smittede med COVID-19.

Krav til en midlertidig akutfunktion.

Da der vil være tale om borgere med komplekse og plejekrævende sundhedsfaglige behov, skal de kommunale pladser være oprettet inden for rammerne af de nuværende standarder for kommunale akutpladser. Det vil sige, at enheden døgnet rundt skal være bemandet, så der kan foretages sygeplejefaglig udredning og vurdering ved akutsygeplejerske, og der kan varetages intensiv observation, pleje og behandling. I Ringkøbing-Skjern Kommune er Fjordparkens aflastningsenhed med 12 akutpladser bemandet ud fra disse standarder.

Oprettelse af midlertidig aflastningsenhed i Stadil og samspillet med den nuværende akutte aflastningsenhed på Fjordparken i Ringkøbing.

Den nye enhed, som navngives Stadil Aflastningscenter, foreslås etableret i det tidligere Stadil Plejehjem, der i dag fungerer som et ferieresort, men som er lettilgængeligt som aflastningsenhed i forhold til adgangsforhold, indretning af stuer, adgang til bad og toilet mv.
Der arbejdes på oprettelse af i første omgang 7 aflastningspladser, som ved behov kan udvides til i alt 14 pladser.

Stedet skal sammentænkes med de 12 akutte aflastningspladser på Fjordparken i Ringkøbing. På Fjordparken vil der udelukkende blive placeret to grupper af borgere:

 • borgere som regionen har brug for at kunne udskrive tidligere fra sygehuset, og som har brug for den akutte indsats døgnet rundt,

 • borgere, som under normale omstændigheder ville være blevet indlagt, men som regionen vurderer kan varetages på en akutplads.

I dag får også andre borgere, som har brug for ikke-akut aflastningsophold, tilbudt plads på Fjordparken, hvis det skønnes mest hensigtsmæssigt, eller hvis der er ledig kapacitet. Disse borgere vil i den kommende tid udelukkende blive placeret på andre almindelige aflastningspladser, som er placeret på ældrecentre rundt i kommunen. Dertil kommer muligheden for at genåbne 3 - 4 almindelige aflastningspladser på Egvad Plejehjem, som har været lukket ned siden foråret 2019.

Stadil Aflastningscenter tages i anvendelse i to situationer:

 • hvis presset på de almindelige aflastningspladser bliver så stort, at der ikke længere er den nødvendige aflastningskapacitet i kommunen
 • hvis presset på de akutte aflastningspladser på Fjordparken bliver så stort, at det skønnes nødvendigt med yderligere kommunale akutpladser

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at anføre.

Økonomi

Der er foretaget en række beregninger på den forventede udgift til etablering og drift af Stadil Aflastningscenter i en periode på 3 måneder. Udgiften til lønninger til plejepersonale dækker en situation, hvor alle 14 pladser er belagt. 

Lønninger plejepersonale

2.174.000

Husleje inkl. anslået forbrug

186.000

Øvrige driftsudgifter

368.000

Driftsudgifter i alt

2.728.000

Etableringsomkostninger lokaler

200.000

IT udstyr herunder telefoner

58.000

Inventar uforudsete udgifter

50.000

Etableringsomkostninger i alt

308.000

Reetableringsudgifter

100.000

Total forventet udgift for 3 måneder

3.136.000

Hvis behovet viser sig at strække sig udover de 3 måneder, vil der komme ekstra udgifter i forhold til ovenstående.

Det er en forudsætning for ovenstående, at vagtplanen kan dækkes ved brug af ansatte i øvrige enheder samt træk fra den kommunale ressourcebank. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må der forventes ekstra udgifter til træk på personale fra eksterne vikarbureauer.

Etablerings- og reetableringsomkostninger består primært af arbejdsløn.
Håndværkeropgaver er bestilt som regningsarbejde. Der har ikke været tid til at indhente tilbud. Ovenstående er derfor anslåede udgifter.

Effektvurdering

Intet at anføre

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 • Økonomiudvalget godkender, at driften af Stadil Aflastningscenter igangsættes, hvis det skønnes nødvendigt,
 • De samlede udgifter til Stadil Aflastningscenter medtages i kommunens samlede opgørelse af ekstra udgifter i forbindelse med Covid-19.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: TILLÆGSDAGSORDEN: Status vedr. Covid 19-situationen

Sagsnr: 20-008619

Sagsfremstilling

Medlemmer af Kriseberedskabet vil orientere om status vedr. initiativer som følge af Covid 19-situationen.

Der vil særligt blive orienteret vedrørende:

 • Status vedr. delvis genåbning på dagstilbuds- og undervisningsområdet
 • Status vedr. sundhed og omsorg mv.
 • Status vedr. initiativer ift. fremrykkelse af anlæg mv.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted. Økonomiudvalget gav udtryk for, at informationsniveauet generelt er passende.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

16 TILLÆGSDAGSORDEN: Personsag

Sagsnr: 20-006329

Beslutning

Taget til efterretning, idet der i øvrigt henvises til beslutningen i sag 13.

Kopier link til punktet  -   Print

17: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

18: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing