Referat: 28. april 2020 kl. 08:00

Virtuelt
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Søren Elbæk
 • Jesper Lærke
 • Niels Rasmussen
 • Hans Østergaard
 • Kristian Bøgsted
 • Jakob Agerbo
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for område til boligudvikling ved Vorgod-Barde

Sagsnr: 20-007193

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden, er en godkendelse af, at administrationen igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for et område på cirka 18 hektar til boligformål ved Vorgod-Barde.

Plangrundlaget skal danne grundlag for at udvikle et større boligområde mellem bydelene Vorgod og Barde, med en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse samt rekreative arealer.

Baggrund

Vorgod-Barde oplever en stigende befolkningstilvækst, der, sammenholdt med at Ringkøbing-Skjern Kommune kun har få boliggrunde til salg i Vorgod-Barde, skaber et ønske om at sikre en fremtidig boligudvikling i byen.

I 2007 godkendte byrådet en helhedsplan for Vorgod-Barde. Helhedsplanen blev gennemført i samarbejde med borgerne.

I forlængelse af helhedsplanen blev lokalplan nr. 237 for et område til boligformål mellem Vorgod og Barde udarbejdet. Lokalplanen blev vedtaget i 2010.

I forløbet blev der arbejdet med Vorgod og Bardes fremtidige byudvikling set i et langt tidsperspektiv. Den bærende ide har fra starten været, at arbejde hen imod, at Vorgod og Barde skal sammenbindes af byudviklingen.

I efteråret 2019 blev der afholdt borgermøde i Vorgod-Barde, med henblik på at sikre den folkelige opbakning til en kommende boligudvikling i byen. Borgermødet mødte stor opbakning. Efterfølgende er der blevet nedsat en sparringsgruppe bestående af borgere fra byen.

Den gældende lokalplan er kun i begrænset omfang blevet realiseret. Dette skyldes blandt andet udfordringer med vejadgangen, der skal forsyne boligområderne, samt lokalplanens bestemmelser vedrørende udformning og udseende.

Administrationen ønsker at udarbejde et nyt plangrundlag forud for en konkret byggemodning. Plangrundlaget skal sikre, at der kan etableres attraktive og salgsbare boliggrunde i den østlige del af kommunen.

På baggrund af konkrete ønsker fra borgerne i Vorgod-Barde, en mangel på kommunale byggegrunde samt at den gældende lokalplan nr. 237 ikke er blevet realiseret for de områder, der ligger mellem Vorgod og Barde, har Økonomiudvalget på møde den 25. juni 2019 besluttet, at kommunen arbejder videre med at udvikle området som en kommunal byggemodning.

Planforhold

Området er delvis rammelagt i kommuneplanen til boligformål og offentlige formål. Derudover er en del af området udlagt som landbrugsareal.

Området er omfattet af lokalplan nr. 237 for et område til boligformål mellem Vorgod og Barde. Samt en mindre del af området er omfattet af lokalplan nr. 82 for bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde. Området er beliggende i både byzone og landzone.

Miljøvurdering

I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget samt en screening af det konkrete projekt (VVM).

Processen

Der vil blive afholdt en foroffentlighedsfase.

Den endelige afklaring af lokalplanområdets afgrænsning afklares i planprocessen. Ligeledes skal boligområdet udvikles i etaper. Disse etaper afklares i forbindelse med lokalplanprocessen.

En nyt plangrundlag og byggemodningsprojekt vurderes, at kunne udarbejdes sideløbende og dermed vil en realisering af området kunne igangsættes primo 2021.

Evt. andre særlige forhold

Hovedparten af planområdet ejes ikke af Ringkøbing-Skjern Kommune, og da planlægningen dermed foretages på anden mands ejendom, er der vedlagt relevante ejerudtalelser for de respektive arealer (se bilag).

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Plangrundlaget skal danne grundlag for en kommunal byggemodning. Økonomien vedrørende Byggemodningsprojektet, herunder tilslutning til diverse forsyningsselskaber, vejanlæg mv., vil blive fremlagt i selvstændig sagsfremstilling, hvor der vil blive ansøgt om en anlægsbevilling til projektet på et senere tidspunkt.

Effektvurdering

En opdatering af plangrundlaget, og den efterfølgende byggemodning, vil medvirke til udviklingen af Vorgod-Barde, som en attraktiv bosætningsby i den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender:

 • At planlægningen for et område til boligformål ved Vorgod-Barde igangsættes

 • At administrationen udarbejder plangrundlagetTeknik- og Miljøudvalget 14-04-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Offentliggørelse af planforslag for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Arnborgvej

Sagsnr: 20-006809

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 27. august 2019 besluttet at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg ved Arnborgvej. Derfor er der udarbejdet et planforslag, der udlægger 3,6 ha til teknisk anlæg (solcelleanlæg).

Formål
Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for at etablere et solcelleanlæg, der skal producere vedvarende energi til forsyningsnettet.

Områdets disponering
Anlægget består af solcellepaneler med en maksimal højde på op til 3,0 meter. Desuden etableres det nødvendige antal tekniske bygninger til anlægget. Der er plads til etablering af et beplantningsbælte langs afgrænsningen af solcelleområdet.

Planforhold
Området er beliggende i landzone og er delvis omfattet af Kommuneplanramme nr. 00ta050 og Lokalplan nr. 116, som giver mulighed for etablering af tre vindmøller. Det er nødvendigt at ophæve en del af Lokalplan nr. 116, for at kunne realisere solcelleanlægget.
Indenfor området er der placeret en vindmølle og adgangsvejen til vindmøllerne kommer til at følge afgrænsningen af lokalplanområdet. Adgangsvejen skal bibeholdes som adgangsvej til vindmøllerne.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Der skal også gennemføres en miljøscreening af selve projektet.

Foroffentlighed
Der er ikke indkommet nogle ideer og forslag til planlægningen i foroffentlighedsfasen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af planen vil understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om, at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og 100 procent fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Forslag til Tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 455 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger.Teknik- og Miljøudvalget 14-04-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, administrationens indstilling godkendt med den bemærkning, at der skal etableres et beplantningsbælte langs afgrænsningen af solcelleområdet.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den bemærkning, at der skal etableres et beplantningsbælte langs afgrænsningen af solcelleområdet.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ombygning af Houvig Klitvej

Sagsnr: 20-007966

Sagsfremstilling

På baggrund Byrådets ønske om fremrykning af anlægsarbejder og muligheden for at opnå yderligere lånefinansiering på grund af Coronakrisen fremlægges denne sag – med udgangspunkt i anlæggelse af Houvig Klitvej.

Lokalplanen, som åbner mulighed for at projektet Lalandia-Søndervig kan realiseres, blev i februar 2020 besluttet af Byrådet. I store træk består projektet af:

 • Centerområdet - badelandet

 • Sommerhuse

 • Hotelbebyggelse

I forbindelse med trafikale problemer i turistsæsonen, er der bevilliget midler til anlæg af rundkørsel ved Søndervig Landevej, som tilknyttes en omfartsvej med forbindelse til Holmsland Klitvej. Dette arbejde er påbegyndt.

Projektet Lalandia-Søndervig afleder en række projekter og udfordringer, som skal løses. Formålet med denne sagsfremstilling er at gøre opmærksom på udfordringerne, men også at få en politisk stillingtagen til, hvilket ambitionsniveau, udfordringerne i forhold til Houvig Klitvej og Holmsland Klitvej skal løses på. Denne udmelding er nødvendig, hvis Byrådet ønsker at fremskynde realisering af Houvig Klitvej, således at anlægsarbejdet kan påbegyndes i år 2020.

For at give et samlet overblik over, hvad der fremadrettet forventes at skulle ske i Søndervig, herunder anlægsomkostninger, indledes først med en oversigt og en kort beskrivelse af afledte projekter, som knytter sig til:

 1. Søndervig Landevej

 2. Houvig Klitvej

 3. Holmsland Klitvej

 4. Nyhavnsområdet

 5. Klevevej

 6. Lodbjergvej og Badevej

Afsnittet afsluttes med en konklusion.

Beskrivelse af de afledte projekter

1). Søndervig Landevej

I 2020/2021 anlægger Ringkøbing-Skjern Kommune en rundkørsel og omfartsvej. I byggefasen vil Lalandia muligvis anlægge en midlertidig vej ind i projektområdet, til brug for transport i forbindelse med anlægsarbejdet. Såfremt Nyhavnsområdet realiseres, skal der fra Søndervig Landevej anlægges en adgangsvej til Nyhavnsområdet (kanaliseringsanlæg). Der henvises desuden til afsnittet ”Nyhavnsområdet”.

2). Houvig Klitvej

Lalandia-projektet medfører, at der skal ske en væsentlig ombygning af Houvig Klitvej, se bilag.

Det nordligste kryds på Houvig Klitvej

Sommerhuse som etableres nord for de eksisterende ferieboliger, skal vejbetjenes ad Houvig Klitvej. Det er forventningen, at de første feriehuse tages i brug i slutningen af 2020. Det er derfor væsentligt, at et nyt kryds med fodgængerovergang bliver anlagt i 2020. De øvrige feriehuse forventes at blive taget i brug i løbet af 2021.

Da krydset i fremtiden både skal kunne håndtere den nuværende trafik på Houvig Klitvej og trafikanter til og fra feriehusene, færdsel fra Lodbjergvej/Hafavej samt forgængere som krydser Houvig Klitvej, skal der etableres et signalanlæg. Arbejdet med dette kryds er igangsat.

Parkeringslomme

Formålet med at etablere en parkeringslomme på dette sted er at give mulighed for, at trafikanter kan ”holde ind” for at orientere sig. Desuden er der tale om en længere strækning, og denne foranstaltning skal være med til at signalere over for trafikanter, at der skal køres med lav hastighed.

Vejadgang og tre fodgængerovergange

Pt. er der en vejadgang for trafikanter fra Houvig Klitvej til anlagte feriehuse. Denne adgang lukkes. Der etableres svingbane til arealet, hvor der afholdes sandskulpturfestival.

Syd herfor skal der etableres yderligere to fodgængeovergange – den sydligste med direkte kontakt med badelandet.

Ved det eksisterende kryds (Houvig Klitvej og Søndervig Landevej), er der pt. en fodgængerovergang.

Nyhavnsområdet - parkering

Parallelt med udarbejdelsen af lokalplanen for Lalandia-projektet, blev der udarbejdet og offentliggjort en ideplan for Nyhavnsområdet- se bilag. Baggrunden for udarbejdelsen af ideplanen var at pege på en løsning af parkeringsproblematikken og sekundært at skabe et område til udvikling af byen. Pt. benyttes Lalandia-arealet til bilparkering – denne mulighed udebliver senest i 2021. Ideplanen foreslår en større parkeringsplads ud til Søndervig Landevej. Den resterende sydlige del af Nyhavn kan eventuelt bruges til sandskulptur, bagagerumsmarked, festplads eller andre nye projekter. Der er også ansøgt om at etablere en dagligvarebutik. Adgangsvej for billister til området skal ske via Søndervig Landevej. I forbindelse hermed bør der etableres et kanaliseringsanlæg.

Det vurderes, at der er behov for at der anlægges en parkeringsplads på 12.000m2 - svarende til cirka 500 parkeringspladser. Der bør også indtænkes parkeringsplads for cyklister og en holdeplads for busser, f. eks. en shuttle-bus med rute rundt om fjorden.

Fodgængere skal ledes fra området til Holmsland Klitvej via stierne, som er mellem Holmsland Klitvej 154-164 – herfra videre via Holmsland Klitvej.

Det kan desuden forventes, at der blive anlagt en regnvandsbassin på dette areal – se afsnit om ”Lodbjergvej og Badevej”.

Det skal bemærkes, at der er en ansøgning om at etablere en dagligvarebutik. En realisering af området kræver udarbejdelse af en lokalplan. 

Lodbergvej og Badevej

Der er truffet beslutning om, at Lodbjergvej skal ensrettes, og at håndtering af trafikken på Badevej afventer erfaringer fra ensretningen af Lodbjergvej.

For at kunne håndtere spildevandet fra Lalandia-projektet vurderer Forsyningen, at der er stor indsivning i de eksisterende rør på Lodbjergvej og Badevej. Løsningen er at etablere nye rør. Der er tale om spildevandskloakering, hvormed kommunen har opgaven med at håndtere regnvandet. Det er vurderingen, at de eksisterende faskiner ikke fungerer på grund af den høje grundvand. Kommunen skal derfor afholde af en del forbundne udgifter. Der etableres forsinkelsesbassin i Nyhavnsområdet.

Det betyder, at Lodbjergvej og Badevej forventes at blive gravet op. Det vil være oplagt, at kommunen samtidig med kloakrenoveringen foretage trafiksanering og forskønnelse strækningerne, Lodbjergvej og Badevej.

Arbejdet med Lodbjergvej vil formodentlig ske engang i perioden fra slutning af 2020 til slutning 2021 (Kloak, trafiksanering og forskønnelse.)

Arbejdet med Badevej vil formodentlig ske engang i perioden i 2022 (Kloak, trafiksanering og forskønnelse.)

Udgiften for kommunen er endnu uvis, et bud er mellem 7-12mio. kr.

Holmsland Klitvej

Såfremt Nyhavnsområdet udvikles, skal gående ledes fra området til Holmland Klitvej via stier til Holmsland Klitvej. For at lede forgængerne videre, skal Holmsland Klitvej ombygges, således at fodgængerne kan færdes trygt på hele strækningen fra parkeringspladsen til Badevej. Som det fremgår af afsnittet ”Nyhavnsområdet”, bør en del af ombygningen blive udført i 2021.

Dette anlægsprojekt kunne muligvis også fremskønnes til 2020, men administrationen anbefaler, at anlægget afventer planlægningen og realisering af parkeringspladsen.

Klevevej

På grund af den forøgede trafikmængde på Søndervig Landevej, vil det i visse perioder blive svært at komme fra Klevevej til Søndervig Landevej.

På sigt kan det overvejes, om der skal ske forbedringer, således at trafikken fra Klevevej kan afvikles mere hensigtsmæssigt.

Ombygning af Houvig Klitvej

Den omtalte strækning af Houvig Klitvej skal:

 1. Appellere til trafikkanter, at der skal køres langsomt

 2. Sikre, at fodgængere trygt kan krydse Houvig Klitvej

 3. Sikre, at fodgængere trygt kan færdes langs Houvig Klitvej

 4. Afvikle trafik i nord-sydlig retning

 5. Afvikle trafik til og fra Lalandia-området

Den omtalte strækning af Houvig Klitvej kan anlægges, så den også:

 1. Binder Lalandia-området sammen med Søndervig by – således at turister der krydser vejen får en tryg og en god oplevelse.

 2. Sikre forhold for cyklister i nord-syd gående retning ved at binde cykelstien nord for Søndervig sammen med cykelstien syd for Søndervig. Når Lodbjergvej ensrettes, vil det være uhensigtsmæssigt med cykeltrafik fra nord mod syd

 

Inspirationsmodel for Houvig Klitvej

Administrationen er inspireret af en løsning som er brugt på Rømø, se bilag. Løsningen kan opfylde ovenstående ønsker 1-7.

Hvis denne inspirationsmodel vælges, vil den kunne realiseres på Houvig Klitvej og Holmsland Klitvej for henholdsvis cirka 14mio. kr. og 1.5mio. kr.

Administrationen finder det er vigtigt med en løsning, som ikke blot omfatter punkt 1-5, men også punkterne 6-7. Derfor anbefales det, at planlægningen af strækningen lader sig inspirere af den omtalte model – velvidende, at der er tale om et væsentligt dyrere anlæg sammenlignet med et anlæg, som ikke prioriterer ”den gode oplevelse for turisten”.

Oversigt over afledte projekter, herunder finansiering og anlægsår

Projekter der er givet økonomisk bevilling til

 

Projekt

Anlægsår

Pris [mio. kr.]

Bemærkning

Rundkørsel og omfartsvej

2020/ og måske lidt i 2021

22.50

 

Etablering af nordlig kryds på Houvig Klitvej med signalregulering:

2020/ og måske lidt i 2021

3.0

RKSK: 1.5

I år

Lalandia forventes at betale halvdelen af udgiften, max 1.5mio

Ensretning af Lodbjergvej og forarbejde med Houvig Klitvej

2021

1.95

Ombygning af kryds Klostervej/Søndervigvej

2021

4.00

 

I alt

 

30.95

 

Projekter uden afsat budget

Projekt

Anlægsår

Pris [mio. kr.]

Bemærkning

Houvig Klitvej

2020/21

14.1

Inspirationsmodellen, dog ikke realisering af den nordlige strækning af stien som ligger på vejens østlige side – denne vurderes ikke nødvendig – reduktion på 2.0mill kr.

Parkeringsplads ved Nyhavn, køb af jord mm. samt etablering af kanaliseringsanlæg

2021

5.60

Inklusiv belægning (asfalt eller fliser).

Stier som skal forbinde parkeringsplads med Holmsland Klitvej

2021

0.15

 

Holmsland Klitvej, 250m

2021

1.5

(Inspirationsmodellen)

 

 

 

 

Regnvandsseparering, trafiksanering og forskønnelse af Lodbjergvej og Badevej

2022

12

12mill (skøn)

 

I alt: 9.5 mio. + regnvandsbassiner mm.

Lodbergsvej

Kloak efterår 2020: 1,5 mio.

By forskønnelse efterår 2021: 5.5 mio.

 

Badevej

Kloak 2022: 0.5mio.

By forskønnelse 2022: 2.5 mio.

 

 

 

 

 

Ombygning af Klevevej

2023

0.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsummering

Der er en række anlæg, som skal etableres i 2020, 2021 og 2022.

Houvig Klitvej og Holmsland Klitvej

Udformning af for eksempel kryds og stier er stærkt afhængig af, hvorvidt der er politisk vilje til at gennemføre ”Rømø-modellen”. Det er derfor ønskeligt med en politisk afklaring heraf, da administrationen skal i gang med at planlægge anlæggene.

Hvis ambitionsniveauet ikke er ”Rømø-modellen”, vil administrationen udarbejde en plan for Houvig Klitvej og Holmsland Klitvej, som alene vil sikre de nødvendige adgange herunder en løsning, som indeholder de nødvendige trafiksikkerhedsmæssige hensyn, således politiet kan godkende planen.

Parkeringsplads ved Nyhavn

For at løse parkeringsudfordringen anbefaler administrationen, at der afsættes midler til parkeringsanlæg med kanaliseringsanlæg og tilhørende stier.

Forskønnelse og trafiksanering af Lodbjergvej og Badeland

Da Forsyningen står overfor at skulle grave strækningerne op, anbefaler administrationen, at der afsættes midler til en forskønnelse og trafiksanering.

Ombygning af Klevevej

På grund af den øgede trafikbelastning og dermed større problemer med at komme fra Klevevej til Søndervig Landevej anbefaler administrationen, at der i 2022 udarbejdes et forslag til en løsning – med henblik på en eventuel realisering i 2023

Konklusion

Da formålet med denne sagsfremstilling er i forhold til fremrykning af anlægsprojekt ”Houvig Klitvej” bedes der ved denne sagsfremstilling tages politisk stillingtagen til denne del – resten vil blive beskrevet ift. budgetkonferencen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er oprindeligt afsat i alt 25 mio. kr. med henholdsvis 10 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 2021 til etablering af rundkørsel og omfartsvej samt etablering af nordlig kryds på Houvig Klitvej med signalregulering. Det vurderes, at hovedparten af udgifterne vil blive anvendt i 2020, hvorfor der søges om at fremrykke det afsatte budget på 15 mio. kr. i 2021 til 2020.

Ved at anvende Rømømodellen som inspirationsmodel for Houvig Klitvej anslås det at der skal anvendes i alt 14,1 mio. kr., heraf anslås det at der skal anvendes 10 mio. kr. 2020 og 4,1 mio. kr. i 2021.

Det foreslås, at Teknik- og Miljøudvalget finansierer med i alt 3,2 mio. kr. fra Byforskønnelsespuljen heraf 1,6 mio. kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. i 2021. 

Restbeløbet på de 10,9 mio. kr. søges finansieret af kassebeholdningen/evt. låneoptagelse.

Ved at anvende puljen til byforskønnelse vil der i 2020 og 2021 ikke være midler til opgradering og forskønnelse af bymidterne herunder flottere og mere indbydende fortove, pladser og belægninger, nyt inventar med videre.

I forbindelse med trafiksanering herunder regnvandssepareringen på Lodbjergvej ønskes der afsat 1,5 mio. kr. finansieret inden for det oprindelige afsatte budget.

Økonomi bemærker, at der i henhold til indgået aftale mellem KL og regeringen, er adgang for kommunerne til at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til fremrykkede projekter der gennemføres i 2020. Der er ansøgningsfrist senest 1. december 2020. Økonomi anbefaler, at en eventuel ansøgning først fremsendes i løbet af efteråret 2020, når der er et samlet overblik over fremrykkede projekter.

 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 • der gives en tillægsbevilling og frigives 15 mio. kr. til etablering af rundkørsel og omfartsvej samt etablering af nordlig kryds på Houvig Klitvej med signalregulering finansieret af det afsatte budget på 15 mio. kr. i 2021
 • Planlægning for ombygning af Houvig Klitvej igangsættes og at planlægningen lader sig inspirere af ”Rømømodellen
 • Der afsættes og frigives 14,1 mio. kr. i 2020 til Houvig Klitvej finansieret af puljen til byforskønnelse med 3,2 mio. kr. - heraf 1,6 mio. kr. fra 2021 samt 10,9 mio. kr. af kassebeholdningen/låneoptagelse
 • Regnvandssepareringen, trafiksaneringen og forskønnelserne på Lodbjergvej og Badevej kan igangsættes, således at der i 2020 afsættes 1,5 mio. kr. til regnvandssepareringen på Lodbjergvej, finansieret af "Udbygning af signalanlæg i Søndervig

 Teknik- og Miljøudvalget 14-04-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Budget 2021 for Brand og Redning MidtVest til orientering

Sagsnr: 20-000967

Sagsfremstilling

Brand og Redning MidtVest fremsender budget 2021 til orientering i ejerkommunerne.

Ifølge vedtægterne forelægges beredskabskommissionen senest i løbet af marts måned budgetforslag for det kommende regnskabsår og flerårigt budgetoverslag til godkendelse. Det af kommissionen godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår og det flerårige budgetoverslag fremsendes senest 1. april til ejerkommunerne.

Til beregning af budget 2021 er anvendt KL's seneste pris- og lønskøn fra september 2019 for perioden 2018 til 2023 opgjort til 2,5%.

Den besluttede fordelingsnøgle imellem kommunerne er skitseret i nedenstående skema.

Den endelige fordelingsnøgle er gældende fra 2021 og frem. Budgettet for 2021 er således det sidste år, hvor der sker udligning med baggrund i den vedtagne åbningsbalance.

Beregning og fordeling efter fordelingsnøgler fremgår af bilag.

 

Budgetoverslag 2020-2023

Budgetterne er fremskrevet med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter fra seneste offentliggjorte pris-og lønskøn. I budgetvejledningen G1-1, generelle forudsætninger for budgetlægningen, tager KL udgangspunkt i følgende fremskrivningsprocenter:
2020/2021: 2,5%
2021/2022: 2,5%
2022/2023: 2,5%

Se bilag Budgetoverslag 2021-2023

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget samt Byrådet til orientering.

Teknik- og Miljøudvalget 14-04-2020
Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Emner til økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen vedrørende økonomiaftale for 2021

Sagsnr: 20-000467

Sagsfremstilling

KL har forud for forhandlingerne med regeringen om en økonomiaftale for 2021, opfordret kommunerne til, at fremsende et skriv til KL senest 1. maj 2020, omkring den økonomiske situation og hvilke udfordringer der særlig bør tages hånd om i de kommende forhandlinger mellem KL og regeringen. Der vedhæftes oplæg til skrivelse til KL herom.

I oplægget er følgende emner behandlet:

 • Afledte udgifter relateret til Covid-19.
 • Udligningsreform, herunder finansieringstilskuddet.
 • Budgetloven, herunder særlig servicerammen og overførsler mellem budgetår. Der er vedhæftet et bilag fra KL "Budgetlovens ABC", der beskriver lovens indhold mv.
 • Demografisk udvikling og behovet for, at kommunerne også fremad bliver kompenseret for det stigende antal ældre m.v.
 • Sundhedsområdet - opgaveglidningen fra regionerne til kommunerne.
 • Det specialiserede sociale område.
 • Anlægsområdet, herunder i relation til Covid-19.

Der vedhæftes endvidere følgende bilag fra KL (slideshows): 

 • Den lokale og fælleskommunale politiske proces før og efter økonomiaftalen.
 • Årshjul for økonomiske mærkedage.
 • Politisk og økonomisk baggrundstæppe frem mod forhandlingerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og godkender skrivelsen til KL.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget godkendte skrivelsen til KL.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing